Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Vekamhetbeättele 2013

2

3 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och föbudet peoal 29 Kofeee och epeetato 34 Åedovg Fövaltgbeättele 36 Reultatäkg 40 Balaäkg 41 Kaaflödeaaly 43 Note 44 Revobeättele 52

4

5 Ået om gått "Medlem få 2,9 mljoe". Ja å va ubke tll e atkel Hotellevy ude höte. Det hadlade om e medlem om kom att må mycket dålgt efte att ha hotat tll lvet av chef. Dea medlem abetade på ett tälle med kollektvavtal och geom tt medlemkap föbudet fck ho hjälp att dva äedet. Det hä ä ett exempel blad måga om koket va på medlemkapet väde. Me det va ockå vkte av att det f kollektvavtal på abetplate. Då ä du om atälld föäkad. Och om medlem tå du aldg eam! E av våa vktgate uppgfte föbudet ä jut att tecka kollektvavtal. Det ka vaa att tecka kollektvavtal med abetgvae om te ä med e abetgvaogaato. Me det ka ockå, om å, vaa e avtalöele. Då föhadla v om höge löe och bätte vllko fö alla om jobba bache. Det ä kampe fö chyta vllko. I å täffade v teåavtal med våa motpate och v kude göa det uta att lägga vael om tdåtgäde. Våa famgåga abetet med åväl löe och vllko om bachfågo bygge på vå tovädghet fåga. Och tovädghet ha v fö att v ka bache. Me kukap om dagläget måte komplettea med taka om famtde. Ude ået ha abetet med fokg- och utvecklgfågo tefeat. Det abetet ke det patgemeamma BFUF, Beökäge fokg- och utvecklgfod. BFUF ha tagt fam appote "Svege met attaktva bach". Rappote va blad aat att teet ho uga att abeta bache ä tot. Me de uga lyfte ockå fam de bld de ha av bache. E bach dä atällgtygghete ä dålg, tee hög och att det te ä vktgt elle löa g med utbldg fö att få abete. Det ä e bld om tyvä tämme med veklghete. Föbudet ha ockå geom BFUF vat med och utabetat Beökäge tategka fokg- och ovatoageda. Ageda vo ä att vek beökäg å 2030 ka vaa väldledade på att utveckla uka upplevele om bda tll e hållba utvecklg. Alla appote om ta fam peka åt amma håll. V f e bach om tadgt växe jobbade kappt peoe om tum hela ladet och omättge va 275,5 mljade koo. Vå bach ä e mycket vktg del av de växade tjäteekto. Me v äge v vll te ha jobb tll vlket p om helt. De om jobba bache ha ockå ätt tll tygga atällga, ba abetmljö och e lö om gå att leva på. Däfö ä abetet med Ageda 2014 å vktgt. Tllamma e abetplatäa ogaato ka te baa abetlvet utveckla uta hela bache. Ude Almedalvecka meddelade tatmte Fedk Refeldt att de föhatlga abetlöhetavgfte kulle ta bot få åkftet. Tllamma med HRAK, abetlöhetkaa fö dem om jobba bache, påböjade v lutet av ået kampaje "Fulltädga möjlghete". Det abetet hadla om det fullvädga medlemkapet, att vaa medlem både a-kaa och föbudet. I kvade tud ä 2014 ugt och v e ljut på famtde. V välkoma alla medlemma det vktga abetet fö ett ött Euopa och abetet fö e ocaldemokatkt ledd egeg efte valet eptembe. Och ta tll vaa möjlghete att påveka vå koge ovembe. Ige ka göa allt me alla ka göa ågot. Ella Na Föbudodföade 3

6

7 Medlemutvecklg Medlemekyteg och medlemkapet väde geomya hela föbudet vekamhet. Oavett va ogaatoe v befe o täll tädgt fåga; hu ka de plaeade vekamhete leda tll fle och fle aktva medlemma? V pöva däfö olka ätt att utfoma vekamhete fö att fle ka välja medlemkap. Atal betalade medlemma pe de 31 decembe va Ude 2013 tappade HRF (4,4 pocet) medlemma mot föegåede å 2012 då v tappade (5,9 pocet) medlemma. Tappet ha alltå mkat mot föegåede å. Atal yegteade medlemma uppgck tll e mkg med 879. Alla avdelga hade mt e måad med pluffo, ge avdelg lutade på plu totalt fö ået. Totalt tappade LO aktva medlemma ude 2013, det ä dutföbude om LO om tå fö det toa medlemtappet. Huvudoake ä att dutjobbe bl fäe, me ogaatogade mka ockå. Hadel och Kommual gck totalt plu ude Medlemekyteg och medlemkapet väde geomya all vå vekamhet. Oavett va ogaatoe täll tädgt fåga, hu plaead vekamhet lede tll fle och fle aktva medlemma. På vlka ada ätt ka vekamhet göa fö att tmulea fle att gå med Hotell- och etauagfacket? Avdelg 02 Stockholm Gotlad ha ude ået atat på tategkt ogaegabete geom åtekommade kotakte med ett utvalt atal abetplate. Kotaktea ha gjot både va abetplatbeök, hembeök, telefoamtal, mejl och geom ocala mede. Abetet ha gått ut på att väcka vlja tll ogaeg blad de atällda jälva te föt och fämt att ekytea medlemma. Abetet ä lågktgt och yfta tll att täka fötoedet fö ogaatoe på abetplatea och att kapa hållbaa lokala facklga ogaatoe. Hotell- och etauagfacket ha aktvt deltagt av LO amodade aktvtete på alla våe. Allt få Facket på ommajobbet/vtejobbet tll olka fetvale ut om ladet. Medlemtattk pe avdelg Avdelg Mä Kvo Totalt Vät Stockholm-Gotlad Syd Sydot Nod Mtt Mäladale Kaltad Summa

8 Föbudet utvecklgabete Ageda 2014 Föbudtyele belutade augut 2012 att utöka bemagplae geom att tllätta totalt ex ya tjäte om ogaatoombudmä. I jaua 2013 va alla ex på plat. Ogaatoombudmäe huvudaklga uppgft ä att btå avdelgaa abetet med att pöva olka metode ogaegabetet. De fugea tödjade tll epektve avdelgtyele abetet med ogaeg. De ä e eu plaeg, geomföade och uppföljg av avdelgtyelea hadlgplae och poteade abetplate om ame fö Ageda De abeta lågktgt yfte att utveckla de lokala facklga ogaatoe och geom ett coachade abetätt täka jälvfötoedet och kukape ho aktva fötoedevalda. Föutättgaa e olka ut avdelgaa ut om ladet, tyelea utvecklg pågå kotuelgt. Abetplatogaatoe ha ude ået täkt allt me. Avdelgaa abeta målktat med att de yvalda fötoedevalda coacha och geomgå elevata utbldga. Efteom aktva abetplatföetädae bl tuka u uppdagegtet ä ettoökge te å to me de beftlga ä aktvae. Detta ka vaa e följd av målktat abete med poteade abetplate och hadlgplae kopplade tll detta. Ude ommae 2013 avlutade två peoe a atällga om ogaatoombudmä. Föbudtyele belutade att te åtebeätta tjätea de odlgate avdelgaa då ökemål famkommt få avdelgaa 20 epektve 27 om att pöva ada abetätt. Utlyg av tjäte avdelg 07 belutade ke vd ett eae tllfälle. De fya kvavaade ä de med placeg Götebog, Stockholm, Malmö amt Väteå. Ogaatoombudmäe ha haft fya gemeamma möte Stockholm och to vdeomöte ude ået. Föbudtyele ha Ageda 2014 om e tåede pukt på dagodge med kotuelg uppföljg. Födjupgtexte Ageda 2014 utgå få åtta uppgfte: 1. V ka bl me ylga på abetplatea 2. V ka göa det lättae att få va och kapa me utymme fö dalog 3. V ka väva och täka fötoedevalda och bl tydlgae olle och uppdag 4. V ka väva och behålla fle medlemma 5. V ka öka tatue och yketolthete 6. V ka tecka fle kollektvavtal 7. V ka bl tydlgae med vad v vll 8. V ka väcka det facklga teet eda kola Styele uppfattg ä att hela ogaatoe abeta målktat med de olka uppgftea. Reultate vaea atulgtv. 1. Ökad facklg ävao på abetplatea ge eultat. Detta gälle äklt de poteade abetplatea. 2. Föbudet hemda med fågo och va ä mycket välbeökt. Däemot ä te möjlghete tll fötu fö medlemma föt telefoytemet. 3. De fötoedevalda coacha, utblda och täk tt uppdag. De ha tlldelat tydlgae madat att föetäda a medlemma geom ya klubbtadga. 4. Tyvä ha medlematalet gått e ude 2013 me tappet ha taat av. Nya metode fö att behålla medlemma pöva. 5. Valdegvektyget ä laeat och mplemeteat. 6. Itoduktoutbldg fö abetgvae pöva på flea håll. Tyvä ha atalet y- och omteckade hägavtal mkat. 7. Föbudtyele ha atagt ett poltkt pogam med våa tällgtagade amt ett gemeamt bachpoltkt pogam med Vta. 8. V utblda kolfomatöe och ge klaumpeetatoe amt delta utbldgmäo. 6

9 De 43 puktea hadlgplae ä ude föade med udatag fö toduktoe av ett metokappogam. Ude eae dele av ået påböjade abetet med kogee 2014 dä e övegpade vekamhetpla fö kommade kogepeod ka abeta fam Ageda Itet utvecklgabete Ude ået föde måadmöte e gåg pe måad dä ledg, cetala fuktoäe, ehetchefe och vekamhetavaga gå. Täffaa yfte ä att äketälla, följa upp och utveckla vekamhete ogaatoe. Föbudtyele, cetala fuktoäe, ogaatoombudmä och kaöe ha vd två tllfälle täffat fö att abeta med uppföljg av hadlgplaea fö 2013 och plaläggg av aktvtete fö Ået peoalkofee höll de augut vd hotell Skoghöjd Södetälje. Tema fö kofeee och föbudtyele målbld V ä ett växade och jälvtädgt föbud med e jälvkla oll amhällutvecklge ett ocaldemokatkt tyt Svege va de öda tåde geom hela kofeee. Alla ka göa ågot ä ett lågktgt abete mot fämlgfetlghet om geomföt föbudgemeamt geom LO. Ett teg detta abete ä att alla atällda och fötoedevalda ka geomgå e åtta tmma utbldgdag. Ude våe geomföde e utbldgdag fö föbudtyele poduktoledamöte och fö all peoal på föbudkotoet kluve Hotell- och etauagatällda a-kaa (HRAK). Ude höte geomföde e utbldg coachade ledakap fö ombudmä. Utbldge geomföde två teg. Syftet med utbldge va att geom ett coachade föhållgätt ge kollege, fötoedevalda och medlemma möjlghet att eflektea öve abettuato och att ätta upp mål fö famtda utvecklg. Det häloamma HRF Hotell- och etauagfacket ha ebjudt alla atällda att geomgå e hälokotoll fom av Lvtlpofl. Seat gjode de å 2010 ambad med fkvådatge Det häloamma HRF. Lvtlpofle katlägge äftlga, medcka och beteedemäga kfaktoe fö föta had hjät- och käljukdoma, ada had belatgbevä och te amt teelatead ohäla. Reultate peetea e gafk pofl. De ge e övekt öve vad om fämja häla, det vll äga fkfaktoe, amt e bld av lvtle tot. Pofle ä ett av de vektyg om aväd föädgabetet fö ökad häla och lvkvaltet fö de atällda. Styeleutvecklg Sju avdelga; Vät, Syd, Sydot, Nod, Mtt, Mäladale och Kaltad ha ude ået tatat och/elle fotatt pocee Styeleutvecklg, att jobba dé-och måltyt. Ude utvecklgdagaa om geomfö ambad med tyelemötea, utgå tyele få föbudet övegpade dé- och ktgmål. Repektve avdelgtyele fomulea vo och aalyea, vlka föutättga avdelge ha dag och mogo. Mål fomulea, vlka mål bö v ha om töde avdelge vo och föbudet övegpade mål. Ma följe upp fattade belut och vekamhetplae, me utvädea dem ockå. Detta bl udelag fö avdelgaa vekamhetplae och hadlgplae epektve vekamhetgupp elle vekamhetomåde. 7

10 Studeogaato Ude 2012 geomföde e totalövey av de facklga gudutbldgaa. Ude 2013 ha v geomföt ämedaga fö hadledaa utbldgaa Laga avtal och föhadlga, Facklg poltk medlemutbldg och Ta tällg äg få. Studeavaga ha täffat va vdeo och fykt te gåge ude ået. På höte ambad med LO: tväfacklga tudekofee VISA dä cka 280 peoe få 13 av 14 föbud va med. Deutom deltog föetädae fö LO och ABF. Tllamma tog de fam e öveekommele om att de facklga tudea ka geomföa tväfacklgt å to uttäckg om möjlgt. Studeavaga 2013 Ade Kophed, Vät Dael Jetöm, Stockholm-Gotlad Cal Aago, Syd Åa Nlo, Sydot Vakat, Nod Lotta Gop Hed, Mtt A-Mae Tbbl, Mäladale Sebata Gp, Kaltad Ugdomvekamhet Hotell- och etauagfacket cetala ugdomkommtté ha äve ude 2013 ktat tt abete på att lyfta föbudet poteade omåde/fågo u ett ugdompepektv. HRF: cetala ugdomkommtté och uga fötoedevalda få avdelgaa deltog på LO: ugdomfoum med dygt 260 ada uga få de olka LO-föbude. Temat fö foumet va vale Jey Begto, odföade avdelg 02 Stockholm-Gotlad, va omead tll Ået facklga hjältedåd. I ambad med Ugdomfoum hade kommtté plaegdyg fö 2014 å val. Ett HRF-apaat kolfomatomateal ha tagt fam ude ået. Som ett led detta geomföde e temadag fö avdelgaa kolfomatöe. LO föbudgemeamt HRF ha deltagt LO: ugdomvekamhete på alla våe. Aea ha på uppdag av LOföbude tagt fam kolmateal. Cetala ugdomkommtté ammaättg 2013 Caole F, Vät Sebata Nybeg Kak, Stockholm-Gotlad De Wohl, Syd Sada Lehkoe, Sydot Emma Johao, Nod Vakat, Mtt Pella Vo, Mäladale Cal-Mchael Lejo, Kaltad Kommukato och opo Kommukato ä ett abbt och bllgt ätt att va hu HRF gö kllad. Sy du te å f du te. V ge ba evce tll våa medlemma och v ha ett vktgt facklgt poltkt budkap om v vll å ut tll belutfattae med. V lyfte både våa ega och facklga poblem. V dve på poltka fågo fö att föäda amhället tll det bätte fö våa medlemma. Kommukato ä ockå vktgt tet. Nä v dela med o av fomato, utbyte taka och åkte öka öppehete och de tea demokat bl takae. Alla HRF ka och bö käa g avaga fö att kommucea vädet av medlemkapet. Måga behöve bl kommukatöe av HRF: facklga och poltka budkap. 8

11 Mella jaua och apl 2013 va peeketeae föäldaledg och då köpte föbudet tjäte av Refomklubbe fö blad aat plaeg av Almedalaktvtete, medebevakg och pejou. I eptembe 2013 böjade Igela Hoato föt att vkaea fö Patca Wdege e måad, me vkaea u fö Lova Lagetöm Latz. Kommukato med medlemmaa Ude ået ha medlemkommukatoe blad aat utgjot av utkcke av Avtalytt, dä eultate av de måga avtale om lutt ude 2013 å avtalöele ha edovat. HRF ha ockå atat på att fomea om aktuella fågo va hemda, tll exempel fömåe fom av exta eättg tll föäldaledga och möjlghet tll bätte bolå. Äve yhete om beö HRF: medlemma elle dä HRF: föetädae y medea ha lagt ut på hemda. E fat pukt ä odföade Ella Na köko tdge Nolädka Socaldemokate, om efte publceg dä ockå lägg ut på hf.et. E avgöade hädele föa ået va egege belut att te läge lägga på e ekoomkt betugade a-kaeavgft. Fö HRAK: medlemma ebä detta 250 koo mde pe måad. Ifö att dea föädg kulle täda kaft vd åkftet 2013/2014 laeade decembe kampaje Fulltädga möjlghete, ett amabete mella HRF och HRAK. Syftet va att göa föädge käd fö åväl uvaade om blvade medlemma. Ude åga daga böja av decembe tod epeetate fö både HRF och HRAK på cetaltatoea Stockholm och Malmö och beättade om kampaje budkap, att det u bl ekoomkt möjlgt fö fle att få ett fullvädgt medlemkap, det vll äga både facket och a-kaa. I ambad med detta atade HRF på eklam adokaale Rx FM och det geomföde ockå ogaegaktvtete på flea ote. HRF-kotet HRF: medlemkot fugea om medlembev. Det ä laddat med abatte och ebjudade på allt få eo, fkvåd och hemelektok tll teate och föbeök. Kotet gå ockå att uppdatea tll ett Matecad med betalfukto. Etecad, om ge ut kotet, föde ude 2013 ett fömålgt delbetalgalteatv amt ett amabete med Peem. Detta gälle de kot om uppgadeat tll Matecad. Delbetalgalteatvet ebä att ehavae tället fö äta betala 27 koo måade fat avgft, oavett belopp. Kotehavae välje jälv vlket köp om ka omvadla tll ätef delbetalg och hu måga måade kotade ka dela på. Nä det gälle amabetet med Peem ebä det 15 öe abatt pe lte fö de om betala med HRF-kotet Matecad. HRF betämme (va amabetet med LO Meväde) vlka föetag ma välje att amabeta med. Fömåe och ebjudade kuta tll HRF-kotet ka vaa pväda me te tll vlket p om helt. HRF gö ga avteg få a etka egle och upphadlgpolcy om blad aat käve att det ka fa kollektvavtal. Hemda Föbudet hemda hf.et geomgck fö åga å ett välbehövlgt lyft, geomföt av Lova Lagetöm Latz. Ude 2012 fck hemda p om Ået föbättae och log ekod adel öjda beökae av ogaato-webba eda Ude hee jukkvg ha det mea hadlat om att hålla da uppdatead, ågot lågktgt tategkt föbättgabete ha te geomföt. Fö att hålla hemda gåg bldade ude höte e abetgupp dä Igela Hoato, Patca Wdege, Magdalea Pettee och Fda Kalo gå. Guppe amla e gåg vecka tll ett kot möte fö att dkutea dée och ödvädga uppdatega. Äve Caola Uhbeg ha vat behjälplg med ehåll och tekk uppot. 9

12 Matealpodukto Ude våe 2013 tog Lova Lagetöm Latz fam ett utbldgmateal ktat tll abetgvae om teckat hägavtal med HRF. Dä lta ödvädg fomato om ådat om kollektvavtal, atällg, abettde, chema, lö, ob-tllägg med mea. Tll kampaje Fulltädga möjlghete (e ova) tog e del kampajmateal fam. Mukjacko med loggo och budkap tll hjälp fö peoal och fötoedevalda, bochye, god, yckelbad, moblfcko, koput och eflexe ha poduceat. Meda Ude föta halva av 2013 låg ett tot kommukatvt foku på avtalöele. Dä va tll exempel fåga om mbuket av vtdatällga cetal. Både v och abetgvapatea vå bach höll dock e läge pofl ä tdgae avtalöele ä det gällde att föa fam avtalfågo meda. Ude 2013 ha v ockå fotatt att föa fam HRF: kav på käpta egle fö abetkaftvadg fö att täka mgatea ättkydd. V ha kommeteat appote om momäkge effekte. HRF ha ockå belyt pobleme med de utbedda exme bache. I mtte och lutet av ommae debatteade v egege mlyckade a-kaepoltk. Opobldg De fågo om v ha dvt medalt ammafalle to uttäckg ockå med dem v bldat opo kg med ada metode. V ha uppvaktat både oppotopate och de bogelga egege ä det gälle fåga om abetkaftvadg. V hade ett peolgt möte med mgatomte dä v föde fam våa kav på käpt egelvek. Tllamma med TCO och Uoe kev v deutom ett bev tll mgatomte dä v tällde kav på att om pate få vaa delaktga utfomadet av ett takae ättkydd fö mgate. I böja av höte 2013 la v e ett tot abete på att vaa med och utfoma LO: emva kg egege fölag tll käpta kotolle ä det gälle abetkaftmgato. V ha ockå haft ett peolgt möte med abetmakadmte dä v famföde våa kav på lagkäpga ä det gälle att tapla vtdatällga på vaada upp tll fem å. Utöve detta ha v ett fletal olka ammahag famföt bachpoltka kav tll poltke oppotopate, fämt tll ocaldemokatka föetädae. Socala mede Abetet med HRF: ocala mede ha fotatt och v ha ett aktvt abete, fämt på Facebook och Twtte. HRF: offcella Facebook-koto admtea av ett total peoe och hä fö v e dkuo om allt få exm tll avtalfågo. V få ockå måga medlemfågo va ocala mede, om v bevaa dekt elle häva tll epektve avdelg. I lutet av 2013 tatade v HRF: Itagamkoto om ä täkt att bl aktvt ude Almedale HRF höll två ega Almedalemae 2013 med plaeghjälp få Refomklubbe. På Svegedemokatea dag aageade HRF ett emaum om abetkaftvadg kallat Öppa gäe chyta vllko? Det va ett välbeökt paelamtal om vlka vllko mgeade abettagae tvga leva ude Svege dag. HRF odade ockå emaet Dopad abetmakad med ochyta vllko? ude LO: paaply. Det hadlade om hu ubvetoeade atällga öveutyttja fö att få gat abetkaft, vlket gö att eöa föetag täg uda. HRF amaageade ockå två emae ett med Vta och ett med Atma- och allegföbudet. Semaet tllamma med Vta belyte bache möjlghete att växa och bl e y baäg Svege. Semaet tllamma med Atma- och allegföbudet tällde fåga om v behöve ökfa uteevega. Avtalöele Ude 2013 pågck e tev avtalöele dä e låg ad avtal löt. Ifomato om utfallet få vaje ytt avtal ha gått ut tll medlemmaa fom av Avtalytt. Lkom tdgae å ha detta vat uppkattat. Avtalytt ä u odetlgt abetat och fugea om ett ba vektyg fö abb och elevat fomato. 10

13 Utbldga Facklg utbldg Totalt ha 1946 medlemma och cke medlemma geomgått e facklg utbldg, om ha aageat av HRF, ABF elle LO. Detta ä e mkg få 2012 (2404 deltagae). Utbldgaa ha geomföt både ckel- och kufom amt både exteat- och teatfom. Foku ha äve 2013 legat på att ekytea tll bautbldga, helt lje med kogebelute. Itoduktoutbldga geomföde alla våa avdelga ude ået. 225 medlemma och blvade medlemma ha geomgått Itoduktoutbldg å ffo ä e mkg mot 2012 då dygt 360 medlemma och blvade medlemma gck Itoduktoutbldg. Medlemutbldg 604 medlemma geomgck medlemutbldg ude ået, måga av deltagaa ekyteade få toduktoutbldg gck 665 medlemma Medlemutbldg. Att få måga medlemma medlemutbldg ä e av våa vktgate uppgfte, e föutättg fö att abetplate bl avet. Uta kuga medlemma ute på abetplatea, om ha gudläggade kukape om blad aat våa kollektvavtal, bl det våt elle ät tll omöjlgt att gaatea att de eftelev. Utbldg fö fötoedevalda Totalt ha 1117 fötoedevalda ude ået geomgått utbldg om elateat tll dea fötoedeuppdag. 263 fötoedevalda ha gått e cetal utbldg, aodad av LO elle föbudet. Det ä e ökg med 179 deltagae jämföt med 2012, då 84 fötoedevalda geomgck ågo fom av cetal utbldg fö tt uppdag, me e mkg totalt få 2012 med 264 deltagae. Mkge beo tll v del på att 2011 ökade atalet fötoedevalda om geomgck ågo fom av utbldg fö tt uppdag med 725, me ockå på att fäe ha geomgått medlemutbldg jämföt med Stot foku ha ockå lagt på att ogaea abetplatea. Fötoedevalda om ha e god facklg utbldggud att tå på ä e ovädelg eu fö Hotell- och etauagfacket. Det ä ute på alla eklda abetplate om det facklga amtalet fö. Fö alla medlemma och blvade medlemma ä det de fötoedevalde om ä HRF: akte utåt, det ä ho/ha om ä facket. 11

14 AVDELNINGARNAS STUDIER 2013 Kuam Avdelg 1 Vät Atal kutllfälle Atal mä Atal kvo Itoduktoutbldg Medlemutbldg Kollektvavtalet Ta tällg, äg få! Ito Vald på jobbet Vald på jobbet Lag, avtal och föhadlg Bätte abetmljö Vå tygghet Med lvet om at LO-Ug Skolfomatöutbldg Summa Totalt atal deltagae Avdelg 2 Stockholm-Gotlad Medlemutbldg Vald på jobbet Lag,avtal och föhadlg Fötoedemaautbldg Bätte abetmljö Itoduktoutbldg Summa Avdelg 5 Syd Bätte abetmljö Styeleutbldg Kaöutbldg Medlemutbldg Lag, avtal och föhadlg Vald på jobbet Summa Avdelg 07 Vald på jobbet Medlemutbldg Itoduktoutbldg Summa Avdelg 20 Itoduktoutbldg Medlemutbldg Summa

15 Avdelg Mtt Mtt Medlemutbldg Itoduktoutbldg Alla Alla ka ka göa göa ågot ågot Styeleutbldg Bätte abetmljö Lag, Lag, avtal avtal och och föhadlg Summa Avdelg Mäladale Itoduktoutbldg Medlemutbldg Fötoedemaadag Styeleutbldg Klubbtyeleutbldg Styeleutbldg Bätte abetmljö Summa Avdelg Medlemutbldg Lag, Lag, avtal avtal och och föhadlg Bätte abetmljö Fötoedemaadag Itoduktoutbldg Styeleutbldg Summa Stattk pe pe utbldg Kuam Atal Atal Atal Atal Atal Atal Totalt Totalt atal atal kutllfälle mä mä kvo deltagae Abetätt, gud gud Abetätt, påbyggad Bolagtyeleutbldg Bommevkakademe Facket och ochpoltke GAF GAF Hadledautbldg Hadledautbldg: Hadledautbldg, "Alla "Allaka kagöa göaågot" Ikte Kemka häloke Lag Lagavtal avtal föhadlg Plaegkofee Regoala kyddombudutbldg Revoutbldg Skolfomatoutbldg Skyddombudutbldg Skyddombudutbldg, påbyggad Ugdomfoum Utedgku abetmljö Vdaeutbldg fö fö tudeavag Totalt Totalt cetalt

16 Bachfågo Föbudet veka om ykeutbldg och kompeteutvecklg geom Utbldgådet fö hotell och etauage (UHR). Rådet huvuduppgft ä att äka att behovet av ätt kompete tllgodoe, å att beökäge ka fotätta utveckla och expadea, med chyta vllko. Rådet ammaättg och uppgfte eglea av ett kollektvavtal mella patea. UHR ä ammaatt av HRF, Vta, Uoe och KFO. HRF ha ude 2013 epeeteat ådet av: Odae ledamöte Mal Ackholt, ådet odföade Caa Wedle Pm va Dopel Mal Batholm Suppleate Ella Na Stefa Johao Ith Blum Mae Bgeo UHR ha haft två odae möte ude ået, abetutkottet ha haft åtta ammatäde. Mal Ackholt och Pm va Dopel ha epeeteat föbudet abetutkottet. Valdegmodell Abetet med valdegmodelle fö kocka och evegpeoal gck opeatvt kede ä plattfome fö valdegmodelle blev fädg ude höte Pocee med ett atoellt avtal med Abetfömedlge om valdeg fö vå bach gck föta fa geom ett plotpojekt Malmö. 15 peoe geomgck fa 1. Flea av dem komme fotätta tll fa 2 ude 2014, me mepate fck abete eda efte de föta fae. Kompeteutvecklg på abetplate I det ya valdegvektyget f e modell fö jälvkattg av kompete om ka aväda vd kompetekatläggg och detfea de lucko om f dvde ykeutbldg. Svege met attaktva bach? Föbudet ha aktvt deltagt famtagade av appote Svege met attaktva bach, om UHR med töd av BFUF tagt fam. Föbudet medlemma ha hög gad deltagt geom a ekätva, om lgge tll gud fö appote. Rappote, om väl bekve de utmaga om beökäge och etauagbache tå fö, ha fått god pdg. Stot foku lgge på atttyde och vkte av ledakap. Då appote f både vek och egelk veo ha de äve haft v teatoell pdg. Att äma ä Autale, Öteke amt flea ada läde på de afkaka kotete. Rappote f fö eladdg på och aväd blad aat om tudeltteatu på flea chefutbldga om vå ekto. Gymaeefome GY 2011, de ya läoplae fö gymaekola, ha u böjat gälla. Fö hotell- och etauagbache utbldgpogam mäk ett kaftgt mkat öktyck. Bte på högkolebehöghet age om töta kälet, me äve bache vllko tot omäm. Adele lälga ä fotatt gaka låg. 14

17 Fö vå del ebä det att Hotell och tum (HT) och Retauag och lvmedel (HL) ä de ya pogamme. Äve ett ytt betygytem ha föt dä A ä bät och F motvaa IG. I de atoella pogamåd om ä bache ådgvade amabetoga med Skolveket epeetea Pm va Dopel föbudet. Föbudet ha deltagt ex möte amt två kofeee på atoell vå. Föbudet ha ockå epeeteat LO på utbldgdepatemetet ett odkt utbldgemaum. Rktudedaga Föbudet ha geom UHR deltagt Rktudedagaa Tylöad 5-6 oktobe. I å va temat läade på abetplate. Det va ett välbeökt eveemag om amlade äta 200 läae och kolledae. Nytt fö å va att äve fackföbudet Lv och abetgvaogaatoe Lvmedelföetage deltog om amabetpate tll UHR och med våa gemeamma pogam. WoldSkll Competto Lepzg 2013 Ude 2013 ha Emma Johao epeeteat Svege eveg med Chte Ldebeg om expet fö eveg. Gabel Stadbeg ha epeeteat Svege kök med Pete Jälkäte om expet fö kök. Emma Johao lutade åtta och Gabel Stadbeg blev a ge. Gabel ha ockå medvekat e dokumetä, Ykemätaa, om komme äda 2014 SVT 1. EuoSkll Llle, Fakke UHR ha belutat att delta de euopeka tävlge gee ecepto ude 2014 Llle, Fakke. Gätakademe Gätakademe ä UHR: fölag fö ykeltteatu, huvudaklge ktad mot gymaekola. Följade ttla f fö ävaade: Avafull Alkoholeveg Dycke på mey Hotellkola A Hotellkola fotättg??? Lvmedelhyge??? Log Sevegkukap Makadfög av hotell och etauage, evce och bemötade Sevce & Bemötade??? Deutom ha de ya boke Hotell, Kofee & Eveemag ude ået läppt med gott eultat. Det ä geom föäljg av böckea om ådet ha huvudaklga faeg fö vekamhet. Ude 2013 ha Gätakademe ökat föäljg makat. Yke-SM UHR ha belutat delta med uppvg geaa kock, eveg och ecepto ude tävlgaa om håll Umeå maj 2014 Gymaemäa HRF deltog tllamma med Vta och UHR de toa gymaemäa Älvjö fö att va upp bache och födelaa med ett medlemkap HRF ude tudetde. 15

18 Kollektvavtal Avtal 2013 Kogee 2011 fattade belut om ya tadga och med det följde ett ytt ätt att abeta med kollektvavtalföhadlga. Syftet ä att öka föhadlgdelegatoea delaktghet det föbeedade abetet fö avtalföhadlgaa. De ya tadgaa eba äve att föbudtyele oktobe 2012 utåg 21 peoe att gå avtalådet, va uppgft ä att utabeta och ammatälla ykade på amtlga avtalomåde. Avtalådet lägge ockå fam fölag på ykade tll avtalkofeee fö fattällade. På avtalkofeee ha avtalådet och föbudtyele ötätt, delegatoea ha ävaoplkt och fölagätt. Vta föhadlgdelegato utgjode av: Satu Södetöm, Hotell Gotha Towe, Götebog Ja Wallmak, Scadc Opale, Götebog Tual Kokulu, Hotell Lebeg Hede, Götebog Katja Ojae, TGI Kugtädgåde, Stockholm Baem Majd, McDoald Sudbybeg, Stockholm Jeaette Syege, Calbeg Retauage, Falkebeg Cal Aago, Scadc Tagel, Malmö (eättae fö Km Chal Begqvt om avade g uppdaget på gud av tude) Mkael Bege, lokalombudma avdelg 01 Vät Lea Begto Ohlo, lokalombudma avdelg 07 Sydot Avtaltådet utgjode av: Satu Södetöm, avdelg 01 Vät Caa Jao, avdelg 01 Vät Ja Wallmak, avdelg 01 Vät Katja Ojae, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Dael Jetöm, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Theo Vehegge, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Dael Olade, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Magaeta Gada Beg, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Madelee Mölle, avdelg 05 Syd Pa Ijä Igvet, avdelg 05 Syd Muat Toga, avdelg 07 Sydot Mae Abahamo, avdelg 07 Sydot Ae Laht, avdelg 20 Nod Helea Vaaa, avdelg 20 Nod Ha Ktao, avdelg 27 Mtt Kaj Welé, avdelg 27 Mtt A-Mae Tbbl, avdelg 30 Mäladale Camlla Nybeg, avdelg 30 Mäladale Maae Sudelu, avdelg 31 Kaltad Maae Adeo, avdelg 31 Kaltad Hotell- och etauagfacket och LO-föbude gemeamma kav Föbudtyele tällde g bakom LO-föbude gemeamma kav fö 2013 å avtalöele. Syftet med de föbudgemeamma kave ä att fotätta veka fö e oldak löepoltk med höjda eallöe fö lötagaa, om utgå få pcpe lka lö fö lka och lkvädgt abete och jämtällda löe och vllko. I koketa od eba det kav på löeökga med mt 700 koo pe måad och heltdatälld. HRF kavtalkav kothet Fö att mka ke fö löekokue och fö att äketälla e me ättv födelg måte kollektvavtalet tällg på abetmakade täka. Omatt tll avtalkav eba det att v kävde att avtale lägtalöe kulle höja med mt 700 koo fö vuxa heltdatällda. 16

19 Föbudet kävde att amtlga eättga avtale, kluve lägta emetelö, kulle höja med ett pocettal motvaade löeökgaa uta evetuell aväkg fö fövätad löegldg. Utöve löeökgkav kävde föbudet yttelgae föädga gällade: Begäg av vtdatällga och ofvllg deltd. Schema och beäkgpeod ka ammafalla. Röda daga tjäa och utgå få atällge gåede. Vllkoföädga avtalföäkgaa. Regoala kofeee och uppföljg Ude 2012 geomföde HRF fya egoala avtalkofeee fö Vtaomådet amt e cetal kofee fö övga avtalomåde, om upptakt tll avtalöele Tll dea kofeee hade avdelgaa tll uppgft att bjuda å måga fötoedevalda om möjlgt, då det ya abetättet eba att v te läge ha ett motoföfaade uta att alla fötoedevalda på kofeee fck läma a ädgfölag. Dea ädgfölag fck eda e potetodg på vaje kofee. Ädgfölage va föhadlgdelegatoea och avtalådet abetmateal vd abetet att utabeta avtalykade fö 2013 å avtalöele. Utbldg av föhadlgdelegatoe Ude jaua-ma 2013 geomföde två utbldg- och abettllfälle fö föhadlgdelegatoea amt ett gemeamt tllfälle fö delegatoea och avtalådet. Avtalådet täffade eda fö att abeta hop alla ykade tll ett hållbat fölag fö avtalkofeee de 27 ma. Utbldge omfattade: Avtalöele upplägg och geomföade. Svek koflktätt. LO: amodg. Koekveaaly. Avtalutväxlg de 16 apl Svege Hotell och Retauagföetagae, Vta och HRF utväxlade avtalykade de 16 apl. Föbudet fck ett löeökgbud på 2,8 pocet amt ökad adel pott. Ude föegåede avtalpeod ha patea abetat fö att föbätta föhadlgklmatet fö ået avtalöele. Stoa föhadlgdelegatoe va kallad de 6-8 amt maj. Nytt avtal teckade de 16 maj 2013 efte ett gott föhadlgklmat. Abete patgemeamma guppe Ude avtalföhadlgaa med Vta kom v övee om att abeta vdae med va fågo utafö ame fö jälva avtalteckadet. E av dea fågo öde öda daga. E gupp tllatte, betåede av Tobjö Gaevä, Vta, Stefa Eko, HRF och Peggy Nyholm, HRF. De patgemeamma guppe uppgft ä att gemeamt abeta fam föeklga och fötydlgade avtaltexte amt att löa paktka poblem om upptå vd tllämpge. Efte patea öveekommele ka de ya föeklade eglegaa tllämpa ude avtalpeode. Abetet peeteade fö föhadlgdelegatoe, avtalådet och avtalkofeee amt föde avtalet 1 ju I ambad med 2012 å avtalöele och de lutlga hemtälla om patea eade om ude medlg, fck patea ockå uppdaget att tllätta e abetgupp fö lokal löebldg ude ledg av e opatk odföade. Abetguppe eade om att abeta pocefom med e lte abetgupp om avag fö abetet. 17

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda A2777 14-12 Foto: Adrea Lid AVSÄNDARE Mazda Motor Sverige Faktorväge 9 SE-434 37 Kugbacka B mazda motor verige r 1 2015 zoo} zoo} Uik föräkrig för di Mazda M{g{zie När du föräkrar di Mazda ho o får du

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International Hela denna bilaga ä en annons fån AR Media Intenational En tidning fån om säkehet fö föetag och offentlig miljö. Ingå som bilaga i Dagens industi septembe 2012 SK YDD 2012 säkehet i fokus Den 18 21 septembe

Läs mer

Den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3

otur Har du skickar vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla för dig och din vän SIDA 3 hemmaplan NR 1 2015 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKARABORG INFORMERAR otu Ha du skicka vi Michael STORT TEMA OM HUR VI HJÄLPER DIG PÅ SIDORNA 2, 4, 5 OCH 9 Vinn en Guldkänsla fö dig och din vän SIDA 3 Det ta tid att

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län -

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Rappot fån Team Stockholms län Vt 2011 Bätte liv fö sjuka älde - team Stockholms län - Åsappot 1/1 2011 31/12 2011 Anna Lasson, Äldecentum Chistina Riddebäck, FOU nu Magita Jacobsson, Nesto Ingeli Simmoss,

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

Variansberäkningar KPI

Variansberäkningar KPI STATISTISKA CENTRALBYRÅN Slutrapport (9) Varasberäkgar KPI Varasberäkgar KPI Iledg Grov varasskattg Detaljerade varasskattgar av tuga produktgrupper 5 Rätekostader 5 Charter 6 Böcker 8 Utrkesflyg 0 Iträdesbljetter

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor

Föräldrar i vår tid. Forskning och utveckling om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Föräldrar i vår tid Forskig och utvecklig om föräldraskap, föräldrastöd och familjers villkor Dokumetatio frå regioal koferes 15 ovember 2012, arragerad av forskigsätverket Bars välbefiade och familjers

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer