Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Vekamhetbeättele 2013

2

3 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och föbudet peoal 29 Kofeee och epeetato 34 Åedovg Fövaltgbeättele 36 Reultatäkg 40 Balaäkg 41 Kaaflödeaaly 43 Note 44 Revobeättele 52

4

5 Ået om gått "Medlem få 2,9 mljoe". Ja å va ubke tll e atkel Hotellevy ude höte. Det hadlade om e medlem om kom att må mycket dålgt efte att ha hotat tll lvet av chef. Dea medlem abetade på ett tälle med kollektvavtal och geom tt medlemkap föbudet fck ho hjälp att dva äedet. Det hä ä ett exempel blad måga om koket va på medlemkapet väde. Me det va ockå vkte av att det f kollektvavtal på abetplate. Då ä du om atälld föäkad. Och om medlem tå du aldg eam! E av våa vktgate uppgfte föbudet ä jut att tecka kollektvavtal. Det ka vaa att tecka kollektvavtal med abetgvae om te ä med e abetgvaogaato. Me det ka ockå, om å, vaa e avtalöele. Då föhadla v om höge löe och bätte vllko fö alla om jobba bache. Det ä kampe fö chyta vllko. I å täffade v teåavtal med våa motpate och v kude göa det uta att lägga vael om tdåtgäde. Våa famgåga abetet med åväl löe och vllko om bachfågo bygge på vå tovädghet fåga. Och tovädghet ha v fö att v ka bache. Me kukap om dagläget måte komplettea med taka om famtde. Ude ået ha abetet med fokg- och utvecklgfågo tefeat. Det abetet ke det patgemeamma BFUF, Beökäge fokg- och utvecklgfod. BFUF ha tagt fam appote "Svege met attaktva bach". Rappote va blad aat att teet ho uga att abeta bache ä tot. Me de uga lyfte ockå fam de bld de ha av bache. E bach dä atällgtygghete ä dålg, tee hög och att det te ä vktgt elle löa g med utbldg fö att få abete. Det ä e bld om tyvä tämme med veklghete. Föbudet ha ockå geom BFUF vat med och utabetat Beökäge tategka fokg- och ovatoageda. Ageda vo ä att vek beökäg å 2030 ka vaa väldledade på att utveckla uka upplevele om bda tll e hållba utvecklg. Alla appote om ta fam peka åt amma håll. V f e bach om tadgt växe jobbade kappt peoe om tum hela ladet och omättge va 275,5 mljade koo. Vå bach ä e mycket vktg del av de växade tjäteekto. Me v äge v vll te ha jobb tll vlket p om helt. De om jobba bache ha ockå ätt tll tygga atällga, ba abetmljö och e lö om gå att leva på. Däfö ä abetet med Ageda 2014 å vktgt. Tllamma e abetplatäa ogaato ka te baa abetlvet utveckla uta hela bache. Ude Almedalvecka meddelade tatmte Fedk Refeldt att de föhatlga abetlöhetavgfte kulle ta bot få åkftet. Tllamma med HRAK, abetlöhetkaa fö dem om jobba bache, påböjade v lutet av ået kampaje "Fulltädga möjlghete". Det abetet hadla om det fullvädga medlemkapet, att vaa medlem både a-kaa och föbudet. I kvade tud ä 2014 ugt och v e ljut på famtde. V välkoma alla medlemma det vktga abetet fö ett ött Euopa och abetet fö e ocaldemokatkt ledd egeg efte valet eptembe. Och ta tll vaa möjlghete att påveka vå koge ovembe. Ige ka göa allt me alla ka göa ågot. Ella Na Föbudodföade 3

6

7 Medlemutvecklg Medlemekyteg och medlemkapet väde geomya hela föbudet vekamhet. Oavett va ogaatoe v befe o täll tädgt fåga; hu ka de plaeade vekamhete leda tll fle och fle aktva medlemma? V pöva däfö olka ätt att utfoma vekamhete fö att fle ka välja medlemkap. Atal betalade medlemma pe de 31 decembe va Ude 2013 tappade HRF (4,4 pocet) medlemma mot föegåede å 2012 då v tappade (5,9 pocet) medlemma. Tappet ha alltå mkat mot föegåede å. Atal yegteade medlemma uppgck tll e mkg med 879. Alla avdelga hade mt e måad med pluffo, ge avdelg lutade på plu totalt fö ået. Totalt tappade LO aktva medlemma ude 2013, det ä dutföbude om LO om tå fö det toa medlemtappet. Huvudoake ä att dutjobbe bl fäe, me ogaatogade mka ockå. Hadel och Kommual gck totalt plu ude Medlemekyteg och medlemkapet väde geomya all vå vekamhet. Oavett va ogaatoe täll tädgt fåga, hu plaead vekamhet lede tll fle och fle aktva medlemma. På vlka ada ätt ka vekamhet göa fö att tmulea fle att gå med Hotell- och etauagfacket? Avdelg 02 Stockholm Gotlad ha ude ået atat på tategkt ogaegabete geom åtekommade kotakte med ett utvalt atal abetplate. Kotaktea ha gjot både va abetplatbeök, hembeök, telefoamtal, mejl och geom ocala mede. Abetet ha gått ut på att väcka vlja tll ogaeg blad de atällda jälva te föt och fämt att ekytea medlemma. Abetet ä lågktgt och yfta tll att täka fötoedet fö ogaatoe på abetplatea och att kapa hållbaa lokala facklga ogaatoe. Hotell- och etauagfacket ha aktvt deltagt av LO amodade aktvtete på alla våe. Allt få Facket på ommajobbet/vtejobbet tll olka fetvale ut om ladet. Medlemtattk pe avdelg Avdelg Mä Kvo Totalt Vät Stockholm-Gotlad Syd Sydot Nod Mtt Mäladale Kaltad Summa

8 Föbudet utvecklgabete Ageda 2014 Föbudtyele belutade augut 2012 att utöka bemagplae geom att tllätta totalt ex ya tjäte om ogaatoombudmä. I jaua 2013 va alla ex på plat. Ogaatoombudmäe huvudaklga uppgft ä att btå avdelgaa abetet med att pöva olka metode ogaegabetet. De fugea tödjade tll epektve avdelgtyele abetet med ogaeg. De ä e eu plaeg, geomföade och uppföljg av avdelgtyelea hadlgplae och poteade abetplate om ame fö Ageda De abeta lågktgt yfte att utveckla de lokala facklga ogaatoe och geom ett coachade abetätt täka jälvfötoedet och kukape ho aktva fötoedevalda. Föutättgaa e olka ut avdelgaa ut om ladet, tyelea utvecklg pågå kotuelgt. Abetplatogaatoe ha ude ået täkt allt me. Avdelgaa abeta målktat med att de yvalda fötoedevalda coacha och geomgå elevata utbldga. Efteom aktva abetplatföetädae bl tuka u uppdagegtet ä ettoökge te å to me de beftlga ä aktvae. Detta ka vaa e följd av målktat abete med poteade abetplate och hadlgplae kopplade tll detta. Ude ommae 2013 avlutade två peoe a atällga om ogaatoombudmä. Föbudtyele belutade att te åtebeätta tjätea de odlgate avdelgaa då ökemål famkommt få avdelgaa 20 epektve 27 om att pöva ada abetätt. Utlyg av tjäte avdelg 07 belutade ke vd ett eae tllfälle. De fya kvavaade ä de med placeg Götebog, Stockholm, Malmö amt Väteå. Ogaatoombudmäe ha haft fya gemeamma möte Stockholm och to vdeomöte ude ået. Föbudtyele ha Ageda 2014 om e tåede pukt på dagodge med kotuelg uppföljg. Födjupgtexte Ageda 2014 utgå få åtta uppgfte: 1. V ka bl me ylga på abetplatea 2. V ka göa det lättae att få va och kapa me utymme fö dalog 3. V ka väva och täka fötoedevalda och bl tydlgae olle och uppdag 4. V ka väva och behålla fle medlemma 5. V ka öka tatue och yketolthete 6. V ka tecka fle kollektvavtal 7. V ka bl tydlgae med vad v vll 8. V ka väcka det facklga teet eda kola Styele uppfattg ä att hela ogaatoe abeta målktat med de olka uppgftea. Reultate vaea atulgtv. 1. Ökad facklg ävao på abetplatea ge eultat. Detta gälle äklt de poteade abetplatea. 2. Föbudet hemda med fågo och va ä mycket välbeökt. Däemot ä te möjlghete tll fötu fö medlemma föt telefoytemet. 3. De fötoedevalda coacha, utblda och täk tt uppdag. De ha tlldelat tydlgae madat att föetäda a medlemma geom ya klubbtadga. 4. Tyvä ha medlematalet gått e ude 2013 me tappet ha taat av. Nya metode fö att behålla medlemma pöva. 5. Valdegvektyget ä laeat och mplemeteat. 6. Itoduktoutbldg fö abetgvae pöva på flea håll. Tyvä ha atalet y- och omteckade hägavtal mkat. 7. Föbudtyele ha atagt ett poltkt pogam med våa tällgtagade amt ett gemeamt bachpoltkt pogam med Vta. 8. V utblda kolfomatöe och ge klaumpeetatoe amt delta utbldgmäo. 6

9 De 43 puktea hadlgplae ä ude föade med udatag fö toduktoe av ett metokappogam. Ude eae dele av ået påböjade abetet med kogee 2014 dä e övegpade vekamhetpla fö kommade kogepeod ka abeta fam Ageda Itet utvecklgabete Ude ået föde måadmöte e gåg pe måad dä ledg, cetala fuktoäe, ehetchefe och vekamhetavaga gå. Täffaa yfte ä att äketälla, följa upp och utveckla vekamhete ogaatoe. Föbudtyele, cetala fuktoäe, ogaatoombudmä och kaöe ha vd två tllfälle täffat fö att abeta med uppföljg av hadlgplaea fö 2013 och plaläggg av aktvtete fö Ået peoalkofee höll de augut vd hotell Skoghöjd Södetälje. Tema fö kofeee och föbudtyele målbld V ä ett växade och jälvtädgt föbud med e jälvkla oll amhällutvecklge ett ocaldemokatkt tyt Svege va de öda tåde geom hela kofeee. Alla ka göa ågot ä ett lågktgt abete mot fämlgfetlghet om geomföt föbudgemeamt geom LO. Ett teg detta abete ä att alla atällda och fötoedevalda ka geomgå e åtta tmma utbldgdag. Ude våe geomföde e utbldgdag fö föbudtyele poduktoledamöte och fö all peoal på föbudkotoet kluve Hotell- och etauagatällda a-kaa (HRAK). Ude höte geomföde e utbldg coachade ledakap fö ombudmä. Utbldge geomföde två teg. Syftet med utbldge va att geom ett coachade föhållgätt ge kollege, fötoedevalda och medlemma möjlghet att eflektea öve abettuato och att ätta upp mål fö famtda utvecklg. Det häloamma HRF Hotell- och etauagfacket ha ebjudt alla atällda att geomgå e hälokotoll fom av Lvtlpofl. Seat gjode de å 2010 ambad med fkvådatge Det häloamma HRF. Lvtlpofle katlägge äftlga, medcka och beteedemäga kfaktoe fö föta had hjät- och käljukdoma, ada had belatgbevä och te amt teelatead ohäla. Reultate peetea e gafk pofl. De ge e övekt öve vad om fämja häla, det vll äga fkfaktoe, amt e bld av lvtle tot. Pofle ä ett av de vektyg om aväd föädgabetet fö ökad häla och lvkvaltet fö de atällda. Styeleutvecklg Sju avdelga; Vät, Syd, Sydot, Nod, Mtt, Mäladale och Kaltad ha ude ået tatat och/elle fotatt pocee Styeleutvecklg, att jobba dé-och måltyt. Ude utvecklgdagaa om geomfö ambad med tyelemötea, utgå tyele få föbudet övegpade dé- och ktgmål. Repektve avdelgtyele fomulea vo och aalyea, vlka föutättga avdelge ha dag och mogo. Mål fomulea, vlka mål bö v ha om töde avdelge vo och föbudet övegpade mål. Ma följe upp fattade belut och vekamhetplae, me utvädea dem ockå. Detta bl udelag fö avdelgaa vekamhetplae och hadlgplae epektve vekamhetgupp elle vekamhetomåde. 7

10 Studeogaato Ude 2012 geomföde e totalövey av de facklga gudutbldgaa. Ude 2013 ha v geomföt ämedaga fö hadledaa utbldgaa Laga avtal och föhadlga, Facklg poltk medlemutbldg och Ta tällg äg få. Studeavaga ha täffat va vdeo och fykt te gåge ude ået. På höte ambad med LO: tväfacklga tudekofee VISA dä cka 280 peoe få 13 av 14 föbud va med. Deutom deltog föetädae fö LO och ABF. Tllamma tog de fam e öveekommele om att de facklga tudea ka geomföa tväfacklgt å to uttäckg om möjlgt. Studeavaga 2013 Ade Kophed, Vät Dael Jetöm, Stockholm-Gotlad Cal Aago, Syd Åa Nlo, Sydot Vakat, Nod Lotta Gop Hed, Mtt A-Mae Tbbl, Mäladale Sebata Gp, Kaltad Ugdomvekamhet Hotell- och etauagfacket cetala ugdomkommtté ha äve ude 2013 ktat tt abete på att lyfta föbudet poteade omåde/fågo u ett ugdompepektv. HRF: cetala ugdomkommtté och uga fötoedevalda få avdelgaa deltog på LO: ugdomfoum med dygt 260 ada uga få de olka LO-föbude. Temat fö foumet va vale Jey Begto, odföade avdelg 02 Stockholm-Gotlad, va omead tll Ået facklga hjältedåd. I ambad med Ugdomfoum hade kommtté plaegdyg fö 2014 å val. Ett HRF-apaat kolfomatomateal ha tagt fam ude ået. Som ett led detta geomföde e temadag fö avdelgaa kolfomatöe. LO föbudgemeamt HRF ha deltagt LO: ugdomvekamhete på alla våe. Aea ha på uppdag av LOföbude tagt fam kolmateal. Cetala ugdomkommtté ammaättg 2013 Caole F, Vät Sebata Nybeg Kak, Stockholm-Gotlad De Wohl, Syd Sada Lehkoe, Sydot Emma Johao, Nod Vakat, Mtt Pella Vo, Mäladale Cal-Mchael Lejo, Kaltad Kommukato och opo Kommukato ä ett abbt och bllgt ätt att va hu HRF gö kllad. Sy du te å f du te. V ge ba evce tll våa medlemma och v ha ett vktgt facklgt poltkt budkap om v vll å ut tll belutfattae med. V lyfte både våa ega och facklga poblem. V dve på poltka fågo fö att föäda amhället tll det bätte fö våa medlemma. Kommukato ä ockå vktgt tet. Nä v dela med o av fomato, utbyte taka och åkte öka öppehete och de tea demokat bl takae. Alla HRF ka och bö käa g avaga fö att kommucea vädet av medlemkapet. Måga behöve bl kommukatöe av HRF: facklga och poltka budkap. 8

11 Mella jaua och apl 2013 va peeketeae föäldaledg och då köpte föbudet tjäte av Refomklubbe fö blad aat plaeg av Almedalaktvtete, medebevakg och pejou. I eptembe 2013 böjade Igela Hoato föt att vkaea fö Patca Wdege e måad, me vkaea u fö Lova Lagetöm Latz. Kommukato med medlemmaa Ude ået ha medlemkommukatoe blad aat utgjot av utkcke av Avtalytt, dä eultate av de måga avtale om lutt ude 2013 å avtalöele ha edovat. HRF ha ockå atat på att fomea om aktuella fågo va hemda, tll exempel fömåe fom av exta eättg tll föäldaledga och möjlghet tll bätte bolå. Äve yhete om beö HRF: medlemma elle dä HRF: föetädae y medea ha lagt ut på hemda. E fat pukt ä odföade Ella Na köko tdge Nolädka Socaldemokate, om efte publceg dä ockå lägg ut på hf.et. E avgöade hädele föa ået va egege belut att te läge lägga på e ekoomkt betugade a-kaeavgft. Fö HRAK: medlemma ebä detta 250 koo mde pe måad. Ifö att dea föädg kulle täda kaft vd åkftet 2013/2014 laeade decembe kampaje Fulltädga möjlghete, ett amabete mella HRF och HRAK. Syftet va att göa föädge käd fö åväl uvaade om blvade medlemma. Ude åga daga böja av decembe tod epeetate fö både HRF och HRAK på cetaltatoea Stockholm och Malmö och beättade om kampaje budkap, att det u bl ekoomkt möjlgt fö fle att få ett fullvädgt medlemkap, det vll äga både facket och a-kaa. I ambad med detta atade HRF på eklam adokaale Rx FM och det geomföde ockå ogaegaktvtete på flea ote. HRF-kotet HRF: medlemkot fugea om medlembev. Det ä laddat med abatte och ebjudade på allt få eo, fkvåd och hemelektok tll teate och föbeök. Kotet gå ockå att uppdatea tll ett Matecad med betalfukto. Etecad, om ge ut kotet, föde ude 2013 ett fömålgt delbetalgalteatv amt ett amabete med Peem. Detta gälle de kot om uppgadeat tll Matecad. Delbetalgalteatvet ebä att ehavae tället fö äta betala 27 koo måade fat avgft, oavett belopp. Kotehavae välje jälv vlket köp om ka omvadla tll ätef delbetalg och hu måga måade kotade ka dela på. Nä det gälle amabetet med Peem ebä det 15 öe abatt pe lte fö de om betala med HRF-kotet Matecad. HRF betämme (va amabetet med LO Meväde) vlka föetag ma välje att amabeta med. Fömåe och ebjudade kuta tll HRF-kotet ka vaa pväda me te tll vlket p om helt. HRF gö ga avteg få a etka egle och upphadlgpolcy om blad aat käve att det ka fa kollektvavtal. Hemda Föbudet hemda hf.et geomgck fö åga å ett välbehövlgt lyft, geomföt av Lova Lagetöm Latz. Ude 2012 fck hemda p om Ået föbättae och log ekod adel öjda beökae av ogaato-webba eda Ude hee jukkvg ha det mea hadlat om att hålla da uppdatead, ågot lågktgt tategkt föbättgabete ha te geomföt. Fö att hålla hemda gåg bldade ude höte e abetgupp dä Igela Hoato, Patca Wdege, Magdalea Pettee och Fda Kalo gå. Guppe amla e gåg vecka tll ett kot möte fö att dkutea dée och ödvädga uppdatega. Äve Caola Uhbeg ha vat behjälplg med ehåll och tekk uppot. 9

12 Matealpodukto Ude våe 2013 tog Lova Lagetöm Latz fam ett utbldgmateal ktat tll abetgvae om teckat hägavtal med HRF. Dä lta ödvädg fomato om ådat om kollektvavtal, atällg, abettde, chema, lö, ob-tllägg med mea. Tll kampaje Fulltädga möjlghete (e ova) tog e del kampajmateal fam. Mukjacko med loggo och budkap tll hjälp fö peoal och fötoedevalda, bochye, god, yckelbad, moblfcko, koput och eflexe ha poduceat. Meda Ude föta halva av 2013 låg ett tot kommukatvt foku på avtalöele. Dä va tll exempel fåga om mbuket av vtdatällga cetal. Både v och abetgvapatea vå bach höll dock e läge pofl ä tdgae avtalöele ä det gällde att föa fam avtalfågo meda. Ude 2013 ha v ockå fotatt att föa fam HRF: kav på käpta egle fö abetkaftvadg fö att täka mgatea ättkydd. V ha kommeteat appote om momäkge effekte. HRF ha ockå belyt pobleme med de utbedda exme bache. I mtte och lutet av ommae debatteade v egege mlyckade a-kaepoltk. Opobldg De fågo om v ha dvt medalt ammafalle to uttäckg ockå med dem v bldat opo kg med ada metode. V ha uppvaktat både oppotopate och de bogelga egege ä det gälle fåga om abetkaftvadg. V hade ett peolgt möte med mgatomte dä v föde fam våa kav på käpt egelvek. Tllamma med TCO och Uoe kev v deutom ett bev tll mgatomte dä v tällde kav på att om pate få vaa delaktga utfomadet av ett takae ättkydd fö mgate. I böja av höte 2013 la v e ett tot abete på att vaa med och utfoma LO: emva kg egege fölag tll käpta kotolle ä det gälle abetkaftmgato. V ha ockå haft ett peolgt möte med abetmakadmte dä v famföde våa kav på lagkäpga ä det gälle att tapla vtdatällga på vaada upp tll fem å. Utöve detta ha v ett fletal olka ammahag famföt bachpoltka kav tll poltke oppotopate, fämt tll ocaldemokatka föetädae. Socala mede Abetet med HRF: ocala mede ha fotatt och v ha ett aktvt abete, fämt på Facebook och Twtte. HRF: offcella Facebook-koto admtea av ett total peoe och hä fö v e dkuo om allt få exm tll avtalfågo. V få ockå måga medlemfågo va ocala mede, om v bevaa dekt elle häva tll epektve avdelg. I lutet av 2013 tatade v HRF: Itagamkoto om ä täkt att bl aktvt ude Almedale HRF höll två ega Almedalemae 2013 med plaeghjälp få Refomklubbe. På Svegedemokatea dag aageade HRF ett emaum om abetkaftvadg kallat Öppa gäe chyta vllko? Det va ett välbeökt paelamtal om vlka vllko mgeade abettagae tvga leva ude Svege dag. HRF odade ockå emaet Dopad abetmakad med ochyta vllko? ude LO: paaply. Det hadlade om hu ubvetoeade atällga öveutyttja fö att få gat abetkaft, vlket gö att eöa föetag täg uda. HRF amaageade ockå två emae ett med Vta och ett med Atma- och allegföbudet. Semaet tllamma med Vta belyte bache möjlghete att växa och bl e y baäg Svege. Semaet tllamma med Atma- och allegföbudet tällde fåga om v behöve ökfa uteevega. Avtalöele Ude 2013 pågck e tev avtalöele dä e låg ad avtal löt. Ifomato om utfallet få vaje ytt avtal ha gått ut tll medlemmaa fom av Avtalytt. Lkom tdgae å ha detta vat uppkattat. Avtalytt ä u odetlgt abetat och fugea om ett ba vektyg fö abb och elevat fomato. 10

13 Utbldga Facklg utbldg Totalt ha 1946 medlemma och cke medlemma geomgått e facklg utbldg, om ha aageat av HRF, ABF elle LO. Detta ä e mkg få 2012 (2404 deltagae). Utbldgaa ha geomföt både ckel- och kufom amt både exteat- och teatfom. Foku ha äve 2013 legat på att ekytea tll bautbldga, helt lje med kogebelute. Itoduktoutbldga geomföde alla våa avdelga ude ået. 225 medlemma och blvade medlemma ha geomgått Itoduktoutbldg å ffo ä e mkg mot 2012 då dygt 360 medlemma och blvade medlemma gck Itoduktoutbldg. Medlemutbldg 604 medlemma geomgck medlemutbldg ude ået, måga av deltagaa ekyteade få toduktoutbldg gck 665 medlemma Medlemutbldg. Att få måga medlemma medlemutbldg ä e av våa vktgate uppgfte, e föutättg fö att abetplate bl avet. Uta kuga medlemma ute på abetplatea, om ha gudläggade kukape om blad aat våa kollektvavtal, bl det våt elle ät tll omöjlgt att gaatea att de eftelev. Utbldg fö fötoedevalda Totalt ha 1117 fötoedevalda ude ået geomgått utbldg om elateat tll dea fötoedeuppdag. 263 fötoedevalda ha gått e cetal utbldg, aodad av LO elle föbudet. Det ä e ökg med 179 deltagae jämföt med 2012, då 84 fötoedevalda geomgck ågo fom av cetal utbldg fö tt uppdag, me e mkg totalt få 2012 med 264 deltagae. Mkge beo tll v del på att 2011 ökade atalet fötoedevalda om geomgck ågo fom av utbldg fö tt uppdag med 725, me ockå på att fäe ha geomgått medlemutbldg jämföt med Stot foku ha ockå lagt på att ogaea abetplatea. Fötoedevalda om ha e god facklg utbldggud att tå på ä e ovädelg eu fö Hotell- och etauagfacket. Det ä ute på alla eklda abetplate om det facklga amtalet fö. Fö alla medlemma och blvade medlemma ä det de fötoedevalde om ä HRF: akte utåt, det ä ho/ha om ä facket. 11

14 AVDELNINGARNAS STUDIER 2013 Kuam Avdelg 1 Vät Atal kutllfälle Atal mä Atal kvo Itoduktoutbldg Medlemutbldg Kollektvavtalet Ta tällg, äg få! Ito Vald på jobbet Vald på jobbet Lag, avtal och föhadlg Bätte abetmljö Vå tygghet Med lvet om at LO-Ug Skolfomatöutbldg Summa Totalt atal deltagae Avdelg 2 Stockholm-Gotlad Medlemutbldg Vald på jobbet Lag,avtal och föhadlg Fötoedemaautbldg Bätte abetmljö Itoduktoutbldg Summa Avdelg 5 Syd Bätte abetmljö Styeleutbldg Kaöutbldg Medlemutbldg Lag, avtal och föhadlg Vald på jobbet Summa Avdelg 07 Vald på jobbet Medlemutbldg Itoduktoutbldg Summa Avdelg 20 Itoduktoutbldg Medlemutbldg Summa

15 Avdelg Mtt Mtt Medlemutbldg Itoduktoutbldg Alla Alla ka ka göa göa ågot ågot Styeleutbldg Bätte abetmljö Lag, Lag, avtal avtal och och föhadlg Summa Avdelg Mäladale Itoduktoutbldg Medlemutbldg Fötoedemaadag Styeleutbldg Klubbtyeleutbldg Styeleutbldg Bätte abetmljö Summa Avdelg Medlemutbldg Lag, Lag, avtal avtal och och föhadlg Bätte abetmljö Fötoedemaadag Itoduktoutbldg Styeleutbldg Summa Stattk pe pe utbldg Kuam Atal Atal Atal Atal Atal Atal Totalt Totalt atal atal kutllfälle mä mä kvo deltagae Abetätt, gud gud Abetätt, påbyggad Bolagtyeleutbldg Bommevkakademe Facket och ochpoltke GAF GAF Hadledautbldg Hadledautbldg: Hadledautbldg, "Alla "Allaka kagöa göaågot" Ikte Kemka häloke Lag Lagavtal avtal föhadlg Plaegkofee Regoala kyddombudutbldg Revoutbldg Skolfomatoutbldg Skyddombudutbldg Skyddombudutbldg, påbyggad Ugdomfoum Utedgku abetmljö Vdaeutbldg fö fö tudeavag Totalt Totalt cetalt

16 Bachfågo Föbudet veka om ykeutbldg och kompeteutvecklg geom Utbldgådet fö hotell och etauage (UHR). Rådet huvuduppgft ä att äka att behovet av ätt kompete tllgodoe, å att beökäge ka fotätta utveckla och expadea, med chyta vllko. Rådet ammaättg och uppgfte eglea av ett kollektvavtal mella patea. UHR ä ammaatt av HRF, Vta, Uoe och KFO. HRF ha ude 2013 epeeteat ådet av: Odae ledamöte Mal Ackholt, ådet odföade Caa Wedle Pm va Dopel Mal Batholm Suppleate Ella Na Stefa Johao Ith Blum Mae Bgeo UHR ha haft två odae möte ude ået, abetutkottet ha haft åtta ammatäde. Mal Ackholt och Pm va Dopel ha epeeteat föbudet abetutkottet. Valdegmodell Abetet med valdegmodelle fö kocka och evegpeoal gck opeatvt kede ä plattfome fö valdegmodelle blev fädg ude höte Pocee med ett atoellt avtal med Abetfömedlge om valdeg fö vå bach gck föta fa geom ett plotpojekt Malmö. 15 peoe geomgck fa 1. Flea av dem komme fotätta tll fa 2 ude 2014, me mepate fck abete eda efte de föta fae. Kompeteutvecklg på abetplate I det ya valdegvektyget f e modell fö jälvkattg av kompete om ka aväda vd kompetekatläggg och detfea de lucko om f dvde ykeutbldg. Svege met attaktva bach? Föbudet ha aktvt deltagt famtagade av appote Svege met attaktva bach, om UHR med töd av BFUF tagt fam. Föbudet medlemma ha hög gad deltagt geom a ekätva, om lgge tll gud fö appote. Rappote, om väl bekve de utmaga om beökäge och etauagbache tå fö, ha fått god pdg. Stot foku lgge på atttyde och vkte av ledakap. Då appote f både vek och egelk veo ha de äve haft v teatoell pdg. Att äma ä Autale, Öteke amt flea ada läde på de afkaka kotete. Rappote f fö eladdg på och aväd blad aat om tudeltteatu på flea chefutbldga om vå ekto. Gymaeefome GY 2011, de ya läoplae fö gymaekola, ha u böjat gälla. Fö hotell- och etauagbache utbldgpogam mäk ett kaftgt mkat öktyck. Bte på högkolebehöghet age om töta kälet, me äve bache vllko tot omäm. Adele lälga ä fotatt gaka låg. 14

17 Fö vå del ebä det att Hotell och tum (HT) och Retauag och lvmedel (HL) ä de ya pogamme. Äve ett ytt betygytem ha föt dä A ä bät och F motvaa IG. I de atoella pogamåd om ä bache ådgvade amabetoga med Skolveket epeetea Pm va Dopel föbudet. Föbudet ha deltagt ex möte amt två kofeee på atoell vå. Föbudet ha ockå epeeteat LO på utbldgdepatemetet ett odkt utbldgemaum. Rktudedaga Föbudet ha geom UHR deltagt Rktudedagaa Tylöad 5-6 oktobe. I å va temat läade på abetplate. Det va ett välbeökt eveemag om amlade äta 200 läae och kolledae. Nytt fö å va att äve fackföbudet Lv och abetgvaogaatoe Lvmedelföetage deltog om amabetpate tll UHR och med våa gemeamma pogam. WoldSkll Competto Lepzg 2013 Ude 2013 ha Emma Johao epeeteat Svege eveg med Chte Ldebeg om expet fö eveg. Gabel Stadbeg ha epeeteat Svege kök med Pete Jälkäte om expet fö kök. Emma Johao lutade åtta och Gabel Stadbeg blev a ge. Gabel ha ockå medvekat e dokumetä, Ykemätaa, om komme äda 2014 SVT 1. EuoSkll Llle, Fakke UHR ha belutat att delta de euopeka tävlge gee ecepto ude 2014 Llle, Fakke. Gätakademe Gätakademe ä UHR: fölag fö ykeltteatu, huvudaklge ktad mot gymaekola. Följade ttla f fö ävaade: Avafull Alkoholeveg Dycke på mey Hotellkola A Hotellkola fotättg??? Lvmedelhyge??? Log Sevegkukap Makadfög av hotell och etauage, evce och bemötade Sevce & Bemötade??? Deutom ha de ya boke Hotell, Kofee & Eveemag ude ået läppt med gott eultat. Det ä geom föäljg av böckea om ådet ha huvudaklga faeg fö vekamhet. Ude 2013 ha Gätakademe ökat föäljg makat. Yke-SM UHR ha belutat delta med uppvg geaa kock, eveg och ecepto ude tävlgaa om håll Umeå maj 2014 Gymaemäa HRF deltog tllamma med Vta och UHR de toa gymaemäa Älvjö fö att va upp bache och födelaa med ett medlemkap HRF ude tudetde. 15

18 Kollektvavtal Avtal 2013 Kogee 2011 fattade belut om ya tadga och med det följde ett ytt ätt att abeta med kollektvavtalföhadlga. Syftet ä att öka föhadlgdelegatoea delaktghet det föbeedade abetet fö avtalföhadlgaa. De ya tadgaa eba äve att föbudtyele oktobe 2012 utåg 21 peoe att gå avtalådet, va uppgft ä att utabeta och ammatälla ykade på amtlga avtalomåde. Avtalådet lägge ockå fam fölag på ykade tll avtalkofeee fö fattällade. På avtalkofeee ha avtalådet och föbudtyele ötätt, delegatoea ha ävaoplkt och fölagätt. Vta föhadlgdelegato utgjode av: Satu Södetöm, Hotell Gotha Towe, Götebog Ja Wallmak, Scadc Opale, Götebog Tual Kokulu, Hotell Lebeg Hede, Götebog Katja Ojae, TGI Kugtädgåde, Stockholm Baem Majd, McDoald Sudbybeg, Stockholm Jeaette Syege, Calbeg Retauage, Falkebeg Cal Aago, Scadc Tagel, Malmö (eättae fö Km Chal Begqvt om avade g uppdaget på gud av tude) Mkael Bege, lokalombudma avdelg 01 Vät Lea Begto Ohlo, lokalombudma avdelg 07 Sydot Avtaltådet utgjode av: Satu Södetöm, avdelg 01 Vät Caa Jao, avdelg 01 Vät Ja Wallmak, avdelg 01 Vät Katja Ojae, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Dael Jetöm, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Theo Vehegge, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Dael Olade, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Magaeta Gada Beg, avdelg 02 Stockholm-Gotlad Madelee Mölle, avdelg 05 Syd Pa Ijä Igvet, avdelg 05 Syd Muat Toga, avdelg 07 Sydot Mae Abahamo, avdelg 07 Sydot Ae Laht, avdelg 20 Nod Helea Vaaa, avdelg 20 Nod Ha Ktao, avdelg 27 Mtt Kaj Welé, avdelg 27 Mtt A-Mae Tbbl, avdelg 30 Mäladale Camlla Nybeg, avdelg 30 Mäladale Maae Sudelu, avdelg 31 Kaltad Maae Adeo, avdelg 31 Kaltad Hotell- och etauagfacket och LO-föbude gemeamma kav Föbudtyele tällde g bakom LO-föbude gemeamma kav fö 2013 å avtalöele. Syftet med de föbudgemeamma kave ä att fotätta veka fö e oldak löepoltk med höjda eallöe fö lötagaa, om utgå få pcpe lka lö fö lka och lkvädgt abete och jämtällda löe och vllko. I koketa od eba det kav på löeökga med mt 700 koo pe måad och heltdatälld. HRF kavtalkav kothet Fö att mka ke fö löekokue och fö att äketälla e me ättv födelg måte kollektvavtalet tällg på abetmakade täka. Omatt tll avtalkav eba det att v kävde att avtale lägtalöe kulle höja med mt 700 koo fö vuxa heltdatällda. 16

19 Föbudet kävde att amtlga eättga avtale, kluve lägta emetelö, kulle höja med ett pocettal motvaade löeökgaa uta evetuell aväkg fö fövätad löegldg. Utöve löeökgkav kävde föbudet yttelgae föädga gällade: Begäg av vtdatällga och ofvllg deltd. Schema och beäkgpeod ka ammafalla. Röda daga tjäa och utgå få atällge gåede. Vllkoföädga avtalföäkgaa. Regoala kofeee och uppföljg Ude 2012 geomföde HRF fya egoala avtalkofeee fö Vtaomådet amt e cetal kofee fö övga avtalomåde, om upptakt tll avtalöele Tll dea kofeee hade avdelgaa tll uppgft att bjuda å måga fötoedevalda om möjlgt, då det ya abetättet eba att v te läge ha ett motoföfaade uta att alla fötoedevalda på kofeee fck läma a ädgfölag. Dea ädgfölag fck eda e potetodg på vaje kofee. Ädgfölage va föhadlgdelegatoea och avtalådet abetmateal vd abetet att utabeta avtalykade fö 2013 å avtalöele. Utbldg av föhadlgdelegatoe Ude jaua-ma 2013 geomföde två utbldg- och abettllfälle fö föhadlgdelegatoea amt ett gemeamt tllfälle fö delegatoea och avtalådet. Avtalådet täffade eda fö att abeta hop alla ykade tll ett hållbat fölag fö avtalkofeee de 27 ma. Utbldge omfattade: Avtalöele upplägg och geomföade. Svek koflktätt. LO: amodg. Koekveaaly. Avtalutväxlg de 16 apl Svege Hotell och Retauagföetagae, Vta och HRF utväxlade avtalykade de 16 apl. Föbudet fck ett löeökgbud på 2,8 pocet amt ökad adel pott. Ude föegåede avtalpeod ha patea abetat fö att föbätta föhadlgklmatet fö ået avtalöele. Stoa föhadlgdelegatoe va kallad de 6-8 amt maj. Nytt avtal teckade de 16 maj 2013 efte ett gott föhadlgklmat. Abete patgemeamma guppe Ude avtalföhadlgaa med Vta kom v övee om att abeta vdae med va fågo utafö ame fö jälva avtalteckadet. E av dea fågo öde öda daga. E gupp tllatte, betåede av Tobjö Gaevä, Vta, Stefa Eko, HRF och Peggy Nyholm, HRF. De patgemeamma guppe uppgft ä att gemeamt abeta fam föeklga och fötydlgade avtaltexte amt att löa paktka poblem om upptå vd tllämpge. Efte patea öveekommele ka de ya föeklade eglegaa tllämpa ude avtalpeode. Abetet peeteade fö föhadlgdelegatoe, avtalådet och avtalkofeee amt föde avtalet 1 ju I ambad med 2012 å avtalöele och de lutlga hemtälla om patea eade om ude medlg, fck patea ockå uppdaget att tllätta e abetgupp fö lokal löebldg ude ledg av e opatk odföade. Abetguppe eade om att abeta pocefom med e lte abetgupp om avag fö abetet. 17

20 Abetguppe yfte: Skapa e fö patea gemeam hållba löebldgpoce. Abetguppe mål: Tllvägagågätt, metode och tdam fö öveläggg och föhadlg ambad med mplemeteg av lokal löebldg. E am fö löepolcy om ka aväda och apaa lokalt. Löepolcy ka ehålla fölag tll föakgpoce. Ktee om ka tllämpa fö e dvduell löeättg (koketa fölag om uppätta ett epaat töddokumet). Ta fam e epaat mall fö hu ett löeamtal ka geomföa, om ka aväda och apaa efte de lokala föutättga om gälle på det eklda föetaget. E föakgodg om äka att amtlga atällda omfatta av löeöveypocee. Abetguppe ammaättg: Odföade: Fö abetgvapate Fö abettagapate Ade Ldtöm Hek Dde, Scadc Hotel Eva Otte, Max Hambugeetauage AB Potu Sjötad, Vta Tobjö Gaevä, Vta Mal Ackholt, HRF Chake Naa, HRF Pm va Dopel, HRF Ja Wallmak (Scadc Hotel) Caa Jao (Comwell Vabeg Kuot AB) Adea Gmbog (Hay) Llla abetguppe ammaättg: Potu Sjötad, Vta, Tobjö Gaevä, Vta, Chake Naa, HRF, Pm va Dopel, HRF. Abetet eulteade ett vektyg om hjälp fö lokal löebldg, det å kallade löepulet. Löepulet aväd få och med 2013 å löeevo med to pdg, alla föbudet avdelga. Te utbldgkofeee geomföde tllamma med Vta. Stoeglet AB Ude 2011 upptäckte Hotell- och etauagfacket att Stoeglet AB te hade appoteat och betalat ätt peoavgfte tll Avtalpeo Saf-LO. Nä Hotell- och etauagfacket upptäckte att bolaget edat hade appoteat 17 peoe tll Avtalpeo Saf-LO tot att bolaget hade cka 150 peoe atällda om omfatta av peoavtalet, begäde avdelg Vät föhadlg. Avdelge tällde amtdgt ett högt kadetådkav mot bolaget, fö bott mot kollektvavtalet. Lokala föhadlga höll eptembe 2011 och cetala föhadlga geomföde ude ommae I ambad med att de cetala föhadlgaa ledde geomföde HRF och Kommual e omfattade fomatoat tll uvaade och tdgae medlemma på Stoeglet AB. Vd de cetala föhadlgaa föetädde bolaget av Vta och Svekt Näglv och Hotelloch etauagfacket föetädde av LO-TCO Rättkydd AB. Föhadlgaa avlutade oeghet och fåga föde vdae tll Abetdomtole. HRF föloade målet AD ude höte

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

skolidrott - stjärna på is Joshi Helgesson

skolidrott - stjärna på is Joshi Helgesson Numme 1 2013 Svesk skoldott Tdge fö d skol-if Josh Helgesso - stjäa på s Tllsammas bl skol-if stakae Famtde fokus Boås Nomea åets vuxestöd Oeteae jaga ya sega Sd 12 Uga lede uga y utbldg Sd 18 Spots locka

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF004 TEN 0-0-7 Hjälpmedel: Fomelsamlig med tabelle i statistik oc äkedosa Fullstädiga lösiga efodas till samtliga uppgifte. Lösigaa skall vaa väl motiveade

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

r i g s l i v Ett expansivt näringsliv N Ställningstaganden Kommunen ska verka för: Näringslivet i Klippans kommun Kommunen och företagen

r i g s l i v Ett expansivt näringsliv N Ställningstaganden Kommunen ska verka för: Näringslivet i Klippans kommun Kommunen och företagen Ett expat Ett expat Kommue och föetae E kt uppft fö kommue att kapa föuttta fö ett takt, bad Sttaade Kommue ka eka fö: aat eom att thadahåa mak fö oka beho. Fö att attahea ya föeta och åae t ka på kommue

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

En jämförande studie av GLM, Jungs metod och Tweedie-modell för premiesättning av multiplikativ tariff.

En jämförande studie av GLM, Jungs metod och Tweedie-modell för premiesättning av multiplikativ tariff. atematk tattk Stockholm uvertet E ämförade tude av GL, Jug metod och Teede-modell för premeättg av multplkatv tarff. El Laro Eamearete 4: Potal addre: atematk tattk Dept. of athematc Stockholm uvertet

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Sätyck u femte upplaga av fomle och tabelle fö aolikhetläa och tatitik, idoa 89-4. Toe Gutafo 004. INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Toe K. Gutafo Kombiatoik 89 90 Kombiatoik 6 KOMBINATORIK Atal pemutatioe

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

strakanen NR 4 2012 Kiviks Musteri förvärvar Stockmos Sommarkonserter på Kronovalls Vinslott Rockstjärnor njuter dryck från Kivik

strakanen NR 4 2012 Kiviks Musteri förvärvar Stockmos Sommarkonserter på Kronovalls Vinslott Rockstjärnor njuter dryck från Kivik NR 4 2012 takae Kivik Mutei föväva Stockmo Sommakoete på Koova Viott Rocktjäo jute dyck få Kivik Popuäate eceptet Lä det hä! Medemebjudade Ebjudade i yöppade Patkoa Vi bijette ti humofetivae KIVIKS MUSTERIS

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret

Delårsrapport 2 2014. Miljö- & hälsoskyddskontoret Delårrapport 2 Mljö- & hälokyddkontoret 1 Sammanfattnng en för att nämnden kommer att nå de atta verkamhetmålen är god. Kontoret atar under året på att påbörja flera kvaltethöjande projekt för att få effektvare

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser

Korrelationens betydelse vid GUM-analyser Korrelatoes betydelse vd GUM-aalyser Hela koceptet GUM geomsyras av atagadet att gåede mätgar är okorrelerade. Gude betoar och för sg att ev. korrelato spelar, me ger te mycket vägledg för hur ma då ska

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Så tycker klubben om avtalsrörelsen Bortavtalad övertidsersättning Barntillåtet. hetluft 2/10

Så tycker klubben om avtalsrörelsen Bortavtalad övertidsersättning Barntillåtet. hetluft 2/10 Så tyck klubbe om avtalsöelse Botavtalad övtidssättig Batillåtet hetluft 2/10 abliv Boka vecka 20 Ny som valbedae Tia ekyta akademik Ifomatio och ispiatio fö dig som ha ett fackligt uppdag i Uioe Vad ä

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK. Statistik för lärare, 5 poäng UMEÅ UNIVERSITET Isttutoe för matematsk statstk Statstk för lärare, MSTA38 Lef Nlsso TENTAMEN 04--6 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statstk för lärare, 5 poäg Skrvtd: 9.00-15.00 Tllåta hjälpmedel: Utdelad

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

HYPOTESPRÖVNING. De statistiska metoderna som används för att fatta denna typ av beslut baseras på två komplementära antaganden om populationen.

HYPOTESPRÖVNING. De statistiska metoderna som används för att fatta denna typ av beslut baseras på två komplementära antaganden om populationen. HPOTESPRÖVNING De tatitika metodera om aväd för att fatta dea typ av belut baera på två komplemetära atagade om populatioe. Partiet produkter har atige de utlovade kvalitete eller å har de de ite. Atige

Läs mer

Något om beskrivande statistik

Något om beskrivande statistik Något om beskrvade statstk. Iledg I de flesta sammahag krävs fakta som uderlag för att komma tll rmlga slutsatser eller fatta vettga beslut. Exempelvs ka det på ett företag ha uppstått dskussoer om att

Läs mer

Tentamen i EJ1200 Eleffektsystem, 6 hp

Tentamen i EJ1200 Eleffektsystem, 6 hp Elekto- och yteteknik Elektika akine och effektelektonik Stefan Ötlund 7745 Tentaen i EJ Eleffektyte, 6 hp Den juni, 4.-9. Räknedoa, foelaling och ateatik handbok (eta) få använda. Tentaen kan ge axialt

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Välkommen in i konfirmandens egen bibel!

Välkommen in i konfirmandens egen bibel! L Välkoe kofrades ege bbel! Upptäck Bbel tllsaas ed kofrade! Lbrs ya kofradutgåva av Bbel har två huvudpersoer: Jesus so är Bbels kära och stjära och de uga äska so ärar sg Bbel och tro. Ordet kofrad äs

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING a dtt s? SÄK DI ÖG D KIV NGINVÄNDNING V ebjude flea olka. Både dtt hållba famtd. Vlket passa dtt beo hu hög dn. I dna folde läsa me om de v ebjude Nätvek egeffektvseng amtds solel Östa ellansvege Coache

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Rapport över det systematiska kvalitetsarbetet i Älmhults kommun

Rapport över det systematiska kvalitetsarbetet i Älmhults kommun Utbildigsfövaltige Rappt öve det systematiska kvalitetsabetet i Älmhults kmmu 213 Föskla Gudskla Gudsäskla Gymasieskla Gymasiesäskla Vuxeutbildige Bitt-Luise Ek Gustafss 214-2-27 1 Iehållsföteckig Sammafattig...

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

tl Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 tl Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm, Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse.

bli utsatta för inbrottsförsök? Låter dina villafönster få chansen att motverka inbrott och skadegörelse. By ytt hu eller reover med föter Brottprevetiv tekik!! Sid. 1-7 er vil e try och trivm boedemiljö! Se filme om krot! K di vil bli uttt för ibrottförök? Tidit Ibrott certifiert elit reelverk Möt tjuve medk

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Delårsrapport 2 2014. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Delårsrapport 2 2014. Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Delårrapport 2 Kommuntyrelen Kommunlednngkontoret Innehållförtecknng 1 Sammanfattnng... 3 2 Anvarområde... 4 3 Uppföljnng av målen... 5 3.1 Kund - nöjd väbybo... 5 3.2 Samhälle och mljö - hållbart Väby...

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Destination Stömsholm Bige Jals väg 9 734 51 Kolbäck Jounalnumme 2009-2686 E-postadess ulla.b-son@telia.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn och adess Sigwad

Läs mer

MIS årsmöte 14:e april

MIS årsmöte 14:e april N 1 Mas 2011 Ågång 21 Medlemsblad Föeningen Miljöevisoe i Sveige MIS åsmöte 14:e apil Boka edan nu in MIS åsmöte den 14:e apil i Stockholm. Föutom åsmöteshandlinga bjude MIS på senaste nytt om ISO-standade,

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se "Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på." nr 1 AUGUSTI 2014

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på. nr 1 AUGUSTI 2014 1 r 1 AUGUSTI 2014 Brade kapade ya möjligheter "Framtide för Akim Badmito Club er jag ljut på.". 06. 02 Pepptalk A-lag. Akim BC atar på "Bet o Court". 04 Vi tillverkar pecialapaade HÅLFOTSINLÄGG För tidbokig

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Tillåtna hjälpmedel: Eget handskrivet formelblad (A4), utdelad tabellsamling, miniräknare med tömt minne Studenterna får behålla tentamensuppgifterna

Tillåtna hjälpmedel: Eget handskrivet formelblad (A4), utdelad tabellsamling, miniräknare med tömt minne Studenterna får behålla tentamensuppgifterna UMEÅ UNIVERSITET Ititutioe för matematik tatitik Statitik för lärare, MSTA8 PA LÖSNINGSFÖRSLAG 004-0-8 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Statitik för lärare, poäg Tillåta hjälpmedel:

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15

Tentamen i Statistik STG A01 (12 hp) 5 mars 2010, kl. 08.15 13.15 Karlstads uiversitet Fakultete för ekoomi, kommuikatio och IT Statistik Tetame i Statistik STG A0 ( hp) 5 mars 00, kl. 08.5 3.5 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt

Läs mer

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna.

HC. A ndersens magiska Sagovärld. Evenemangsguide. 27sept 3nov lightsinalingsas.se. för dig som endast låter fantasin sätta gränserna. HC. A derses magiska Sagovärld Eveemagsguide för dig som edast låter fatasi sätta gräsera. 27sept 3ov lightsialigsas.se The 14th Aual Lights Exhibitio Lights i Aligsås e lysade idé. När Lights i Aligsås

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt)

KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast ränta och konstant skatt) SCB/ES/PR/KPI Pete Nlsson PM 24-2-8 (7) KPI-KS (KPI med konstant skatt) och KPIF-KS (KPI med fast änta och konstant skatt) Nya konstantskattendex bakgund och syfte SCB beäkna ett nytt ndex, benämnt KPI-KS

Läs mer

Pingsteld över Maramba, Zambia

Pingsteld över Maramba, Zambia Nyhesbrev Nr 10 2014 Jesus är desamme i går och idag och i evighe. (Hebr. 13:8) Pigseld över Maramba, Zambia Maramba är e kåksad srax uaför sade Livigsoe i Zambia. I dea yhesbrev vill jag rapporera frå

Läs mer

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner

Digital signalbehandling Fönsterfunktioner Istitutioe för data- och elektrotekik Digital sigalbehadlig Fösterfuktioer 2-2-7 Fösterfuktioer aväds för att apassa mätserie vid frekvesaalys via DFT och FFT samt vid dimesioerig av FIR-filter via ivers

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08

TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 13 mars 08 TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK Datum: 3 mars 8 Te i kurse HF3, 6H3, 6L3 MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK, Te i kurse HF ( Tidigare k 6H3), KÖTEORI OCH MATEMATISK STATISTIK, Skrivtid: 8:5-:5 Hjälpmedel:

Läs mer

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn.

Föreningen ska ha ett bankgirokonto eller postgirokonto registrerat i föreningens namn. SOCIALFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för bidrag till ideella föreningar RIKTLINJER SID 1 (8) 1. Bakgrund Socialnämnden töd till ideella föreningar 1 yftar till att tärka den ideella ektorn förutättningar att

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Föreläsning 4 5 Sfärisk krökning och att mäta den; sag formeln

Föreläsning 4 5 Sfärisk krökning och att mäta den; sag formeln Föeäsig 4 5 Sfäisk kökig och att mäta de; sag fome De sfäiska ta ä de viktigaste tpe av ta iom optike. Det ä de atuiga fom två to få om de gids mot vaada och toa på de aa festa ise ka behadas som sfäiska

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive

Tillämpning av Trafikverkets grafiska profil på Don t drink & drive Tllämpg av Trafkverkets grafska profl på Do t drk & drve Utvalda delar och bestämmelser ur Trafkverkets grafska maual, som stöd vd framtagg av Do t drk & drve-materal. Följade pukter ska ses som rekommedatoer

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Formler, grundläggande statistik

Formler, grundläggande statistik Formler, grudläggade aiik Medelvärde N X μ σ Sadardavvikele, populaio Sadardavvikele, ickprov Sadardavvikele, räkevälig z Z-poäg z z r Pearo korrelaio, urpruglig r Pearo korrelaio, räkeväligare Oe ample

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer