Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärorika projekt om integration i arbetslivet"

Transkript

1 Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah å p a Rg A

2 Ka jobba maa och m lågkg? Alla vkamh vll og kua äga a aba på ma ä. Pojk ä valg mo fö a a om f maa ä a jobba på fö a löa ll mla poblm åom uafökap och ggao på abmaka. M ofa bju pojk g på oväa vågh. Vkga föuäga fö a lycka m pojk ä äfö go kukap om poblm, am flxbl a föäa å oväa poblm uppå. Ä å kuga och flxbla yäka yckl fö pov uvcklg av vkamh? Ja kak, m alla bhöv vaa aälla av! Vafö ka ma all äka u all jälv? Ä m ffkv och lågkg uyja av komp a a l av aa a vua läoma? M hu gö ma å? Ofa bl va kof, appo ll pojkbak. Gmam fö a ä a fömla fomao. E fomao om ofa ä fägpaka hlhlög om ä vå fö g a llämpa på vklgh. Vo bä a få äffa om gjo ågo ma kl fö alog? Om uom ku ugå få poblm och fågo om u å fö agläg, ku bl m gva? Da ä ugågpuk fö Mål 3-pojk Mågfal om uvcklgkaf om v av APL FoU. V ha uvalpoc få fam fm av 200 gaopojk, om ha a mok och ä m lågkga ä måga aa pojk. Da fm pojk ä u po jaua ll pmb 2007 o a bjua av. D hä bochy g g ko blck va pojk ha aba m och på vlk ä ka vaa aa a äffa. Bju ma gaopojk ll g! Alla fm pojk ha aba fö a vka m uläk bakgu ka få ab, m ha gjo m l olka kg. Vll u a cha a äffa ågo av pojk och läa av a fah? Gö å å hä: Hö f om f fl vkamh ll ävk ä u aba om yck vo a a äffa pojk. Koaka Aa Eko på APL fö a boka och pla ä v ka böka. Aa övläma a koakuppgf å a pojk äf kö koaka m. Pojk komm a b om poblmfomulg ll ugågpuk fö alog på mö. D vll allå va l hu ka föba g och vlk l av a fah om ka vaa m aa ammahag. D mfö ga xa koa fö a bjua pojk. APL bkoa pojk o och ab. Fö m fomao om APL-pojk bakgu och yf, baka av a bochy. 2

3 Pojk Gogu - Byl av föakg, ollfölg och flxbl amvkapojk Koa faka Dv av: Hlgbog, Lakoa och Lu kommu Efah: ( avlua pojk) Rula p å: Ca 13 laga ab Koa p å: Ca 3,8 mljo koo Lököpg Plakola aäll Tobo f pojk. Bakgu och målgupp Få kommua a vll ma göa ågo fö po om haf ågo aällg och äm ha ä ll A-kaa. D va fäm vka m uomok bakgu om ockå ha bhov av a uvckla påk och läa m om vka amhäll. Tllamma m Göa äg kogaao, Läabäm, Kommual och Hvla aubukgymaum aa ma pojk. Målgupp va fäm po m fööjgö komba m ll fah av jobuk ll ägåäg och om haf vå a klaa aolla SFI-ublg. Mok Socaljä kya po om movaa målguppka. I böja av 28 vcko låga ublg lgg vå vcko låg povapå-pakk. Ef pakk gö uväg fö a om föa koak m vk ablv mfö åga vågh. Däf följ läg po av aubukku och ykka vkuvg. U aa pakk, om ä fya vcko låg, ka f a möjlgh ll aällg. U ublg gåg f äv pojkla och.k. kommuxp om ö fö laga ocala åväl om pakka poblm. D poblm om ä vull laa lyf upp ll pojk ygupp om ha myck vkg oll om poblmlöa. Iaa fah D om APL va fallu av pojk Gogu fu m a ä: Hu pojklg och kommuxp ha aba lögka kg lagaa ocala och pakka poblm. Hu ma u pojk gåg ha haf läpoc och koaa vk av: - föakg ho alla om ka komma koak m lagaa - ffkv kommukao mlla alla amvkapa - a ygupp mlmma ha maa hmogaao och a ma ha gmam bl av uppag och oll V o a pojk Gogu ka väcka o ho kommu, bachogaao och huvumä fö gyma, m alla yf ka ä välkoma a höa av g! Koakuppgf Fö a boka mö m pojk, koaka: Aa Eko på APL, , , Fö fågo om pojk, koaka: La Wahlqv på Hlgbog kommu, , , 3

4 GTU-pojk - Byl av pojkpoal föhållgä v vfokua coachg Koa faka Dv av: GTU Ublg AB Göbog Efah: (x avlua och vå pågå pojk) Rula p å: Ca 70 laga ab Koa p å: Ca 3,0 mljo k p pojk Maha och Soaya f ck båa jobb på Imaj AB. Bakgu och målgupp GTU m föagävk om blu ä fla föag ha, och ha, o aällgbhov m vågh a ha ba poal. Tllamma m ocalfövalg aa ma 2003 pojk Lä moö ä fööjgöbo få Läjal f ck apaa ublg och pakk. Lka pojk ha a gomfö fö lag- och mogpoal och u a uckföa och a om fla bach. Mok GTU ha u fla å bygg upp b ävk av väföag. Föag aällgbhov aalya och macha mo bl.a. öka amälga om följ upp m vulla amal. GTU amaba m ocaljä al Läjal fö a ha a laga ll pojk. Dlagaa l m oblgaok ublgl om ca 4-6 vcko om k bå gupp och vull. Däf gå u på pova-på-pakk om följ av uväg m laga och föag. Uväg ula halgpla om ag va v bhöv kompla ufå föag bhov. T fö laga pojk ä vull apaa bo på bhov. Nä laga ä o k aällg på föag. Väföag bju ockå a mvka v halaäffa ä ma ylggö pojk yf och mål och kua löga på vulla poblm om ka fökomma. Iaa fah D om APL va fallu av GTU-pojk fu m a ä: Hu ma vuala ublg håll, m ockå bo på v bhov. Hu GTU uvckla äa lao ll a amabpa fö a abb fåga ökmål och ha löga ll vulla poblm. Hu GTU lyf fam poal föhållgä om uka och a ma koulg uvckla b. V o a GTU-pojk ka väcka o ho kommu, ublguppköpa och äglvogaao, m alla yf ka ä välkoma a höa av g! Koakuppgf Fö a boka mö m pojk, koaka: Aa Eko på APL, , , Fö fågo om pojk, koaka: Bo Bjöklu på GTU, , , 4

5 Pojk Spa - Mö om påvka ay om mygh Koa faka Dv av: Söälj polk Efah: ( pågå pojk) Rula: Hll 13 aaga laga Buga koa p å: Ca 4 mljo k. Sula ä av pojklagaa om hoppa komma på Polhögkola. Hä jobba ho cpo Söälj. Bakgu och målgupp Iom Pol ä vka m uläk bakgu upa. Söälj polk om agläg a bä pgla amhäll om vka. Däfö aa ma pojk om ka föba po m uläk bakgu a öka ll Polhögkola, alav cvl jä om Pol. Samg vll ma aba m aypåvka ho bf lg poal. Mok Dlagaa foma om pojk va Abfömlg, ao ll v Öpp hu på polao. E uval gjo av m om böm ha goa cha a komma på Polhögkola. Dlagaa ha u pojkaällg cvl jä på mygh Söälj. Abuppgfa ufö ll öa l vak och cpo, vlk mfö måga koak m allmäh. Dlagaa få vull uvcklgpogam om omfaa coach, fyk äg och möjlgh a läa gymaku på folkhögkola. Tak ä a gom kkoak m polyk få bä bl av va äll fö kav och a ma u pojk ka aba m a vaga o. Iaa fah D om APL va fallu av pojk Spa fu m a ä: Hu ma o fomao och föakg ö på moå ogaao, m lycka haa. Hu ma pova ffk på ay ho poal av a vga fam mö ä ma lä käa vaaa. Hu ma ck på öka kval ab gom öka mågfal, bl.a. gom ö yggh fö böka allmäh och ba påkkomp cpo. V o a pojk Spa ka väcka o ho alla yp av mygh och äkl abgva om käv ykublg på högkolvå,.x. läka och läa. M alla yf ka ä välkoma a höa av g! Koakuppgf Fö a boka mö m pojk, koaka: Aa Eko på APL, , , Fö fågo om pojk, koaka: Ka Samll på Söälj polk, , , 5

6 Pojk Sockholm Machg - A fylla glapp mlla ocaljä och abmaka Koa faka Dv av: Pakap Sockholm Machg (14 ala och fya kakommu) Efah: ( avlua pojk) Rula p å: Ca 100 po ab Koa p å: Ca 6,0 mljo koo a å Famah jobba ag på Po. Bakgu och målgupp Sockholm a ha vkamhmål fö öka gao, höj föväv- och ublgvå, am mka koa fö fööjgö. Ma aa äfö på pojk om macha ablöa ocalbagaga mo föag kygbhov,.x. uckföa, våa, väka och lfo. Mok Sockholm Machg äglvavag bök föag, fäm byk, och bju pojk machgmoll. Ia föag ag kavpcf kao fö vlk komp bhöv. Rkya macha m hjälp av Ibaa Kompbak kaa m pojk ublga och jobbbjua. Lämplga kaa kalla ll fomaomö och få a gomgå vju bå ho Sockholm Machg och ho föag. Paa ma a kygg ä ma aag ll käaya ublg ä abgva f gokä gomgåg gaaa x måa povaällg. Iaa fah D om APL va fallu av pojk Sockholm Machg fu m a ä: Hu fla kommu och ala amvka vlk uläa kyg av bå ublgpla och kaa. Samg få abgva fökla och bllg kygpoc. Hu ma aba byk och gom machgmoll m käaya ublga g abgva poal om ha lycka ha på aa ä. Hu ma glapp om aa f mlla abmaka och aböka ha äa kyajä om va ocalkoo och jobbc fåga upp öka och gö m job ay. D gva kygpoc om mfö a ma m ö äkh ha ä po fö jobb, amg om kaa få ö vaa v vjuuao. V o a pojk Sockholm Machg ka väcka o ho goföbu, läabäm och kommu, m alla yf ka ä välkoma a höa av g! Koakuppgf Fö a boka mö m pojk, koaka: Aa Eko på APL, , , Fö fågo om pojk, koaka: Taa Rachb på Sockholm Machg, , , 6

7 Ta-pojk - A ubla akamk äglvfah Koa faka Dv av: Läkkcum AB (LTC) Jököpg Efah: (vå avlua pojk och pågå) Rula p å: Ca 15 po ab Koa p å: Ca 3,5 mljo koo Aka aba ag på Foum Safy Gla ma Vgja f ck jobb v Sal A Sw AB. Bakgu och målgupp Läkkcum (LTC), om öj må och mloa föag go, åg a måga ha vå a ha komp poal amg om akamk gck ablöa. Ma åg å a om aka ho aböka akamka va fah. Gom kuo m föag go f a ma b om vkamhkukap, åa kukap om ma föväva u å om aäll, m om ma valgv få högkolublg. Däfö aa Ta-pojk ä uk kompuvcklg kull g vkamhkukap om kk, maka, IT och koom. Gom a lläa jä om föag jälva ku kya vll ma öja föag uvcklg. Mok LTC foma om pojk och kya föag va a oa ävk. D kav om äll på föag ä a ka ha aällgbhov, u mo och kva abpla fö a ä famgå a få aba m vklga uppgf aa ä llfällg pakk. Abfömlg bju laga ll fomaomö ä få läma amäla. LTC macha äpå föag kavpcf kao m kaaa komp. Uvala kalla ll vju på föag om välj vm om få apla. Dlaga aba a x måa på föag och ha kompuvcklg vcka p måa ho LTC. Ublg k bå gupp och vull ä ua ll o l ugå få CD m polg uvala övga och xmpl. Iaa fah D om APL va fallu av Ta-pojk fu m a ä: A ä ma kommuca m föag vka vaa l av famgåg och a LTC äå o a lka ävk ka bygga aa go. Hu pojklaa amma po lycka komba öu fö aböka åväl om föag, ågo om äll myck kla kav. Hu lagaa gom vull apaa kompuvcklg g möjlgh a föväva vkamhkukap om aa baa få gom vklg ab bach. V o a Ta-pojk ka väcka o ho äglvogaao, goföbu och ublggva, m alla yf ka ä välkoma a höa av g! Koakuppgf Fö a boka mö m pojk, koaka: Aa Eko på APL, , , Fö fågo om pojk, koaka: P-Olof Kalo på Läkkcum AB, , , 7

8 Va vll v m pojk? Svka m uomuopk bakgu ha vå a komma på abmaka, va åväl fokg om pakk fah. Hä och ä fökomm lycka pojk, m ä vå a påvka aa a läa av goa xmpl. APL FoU mäk a l av vågh m a läa av aa lgg a pg av fah ugå få fomaoag. D bä a pg ugå få pojk ppkv och fokua på hmo, ycka kf och llfällga ma. Da fomao ä ofa fägpaka hlhkocp om ä våa fö aa a lllämpa. Pojk Mågfal om uvcklgkaf vll äll ugå få läag ä avlua pojk ä öu alog om y av g om bju pojk. Syf m APL: Mål 3-pojk ä a va 20-al pgakv ua hu läag ka ufoma och hu a mo. Spg ka g ll blufaa, pojkuföa, abmaka- och gaoavaga, am aa m fö m lågkgh pojkab. Ef vaj pgakv komm kl uppföljg a k,.x. gom ko kä ll m om log. Da ä ulag fö mouvcklg om pojk aba m. Uppföljgaa ka aalya och u hö 2007 komm faha a amla ékf om pg och påvka. Vlka ä APL FoU? Pojk Mågfal om uvcklgkaf fiaa hl av Euopka ocalfo och ä av x uvala pojk ESF: ävk fö pg och påvka. APL: pojk ä a läa m om ag fö pg och påvka, ågo om v fölägg hoppa kua aväa om ö fama fokg- och uvcklgpoc. Fö m fomao om APL, Layou och yck: Sa Tyck AB, Lbg APL ä aoll cum fö fokg och uvcklg abplaläa. V vll mula ll öka läa på abpla och fölägg ll bä ablv. Vå fokg- och uvcklgvkamh bygg på gmam kukapblg ä v jobba llamma m ablv olka akö. Fokg fuga om ö olka uvcklgpoc om pågå.

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Vekamhetbeättele 2013 Iehållföteckg Sd Ået om gått 3 Medlemutvecklg 5 Föbudet utvecklgabete 6 Utbldga 11 Bachfågo 14 Kollektvavtal 16 Abetmljö 23 Iteatoellt abete 24 Hotellevy 27 Föbudtyele, evoe och

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Hög kvalitet och bred kunskap

Hög kvalitet och bred kunskap 1-2010 Hö li b u i 18 19 Ku u fö uff iljö i 3 6 iåll Pii å å Väl ill å fö u i. S li i y bä. 2010 fö Wiüll l böj y ii å u ä u i iui. Vi ä ö ii å u i å y j å å. Däfö y j ä fi ö ii. Vi j i ii å Wiüll ibä

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27

VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER. På filmcasting Den nya svenska långfi lmen Jag saknar dig Sid. 27 VI ÖKAR, NU 60 000 x NR 11 2009 VÄRLDENS STÖRSTA TIDNING MED GLADA NYHETER PEACE En mod ö fö fd d. 8-9 Snn Nln E ä vln undb Sd. 5 Do & Kod Om fd fd och dömm. Sd. 12-13 På flmcn Dn ny vn lånf lmn J n d

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer