av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det."

Transkript

1 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g g ä yck up p gf Rg g v, g, hjä p f j f ö ö j g g b - ä k g ; uppf k ä ch k v öfö å Föj v ä h ä p b,, ä f j f ö ö j -, ck få b ä ä 1 1, c k ä f 1 j f ö ö j, v f j f ö ö j -, 60 ä c h g h u u h j ä p h öj fö f, få v b ä ä f j - f ö ö j, v c h (äk) k >j fö f j, ug, c k ä f j f ö ö j, få v bä ä k v, c k h ä * R u b j u åg g g få ypuk v uppäcl å N u k v g v h ä p å - ä ckå k,, g vjc g g< v å uyck! g äg, gg ' gu fö fö_ hg - v uppä v äg- ck fö yck k gå p1 c j b ä, u å u gå få föhåjc-, c Nu ä g, ä ä g f, äh ä J, b kv c gf, f å u hä y ugf å g1kp v kvj J, v vgö v g v föhå fåg ä kg, hg f g j fö yck k g å på j bä, u å- hå g v g D ä ä få gfgypuk föhå u kg, å, hä, v å k ä k k k uk< k k; - v - D - p c k på å pp ; * ff h 1ck gy C! p å ffkv ö, huu h på ä ( ä g f, 28) v; g h f bck häfö F, B c k äg, å vgö fö huu - g k k, väj ä g h, w g b f- upp ä å, å ä å vä j, g- b ä yg g f v k g v f-ö hå ckå b ä bf å D ä få gfg y puk å yck ;k f åg g å f väj fö äg h ä fö, äjä h föä övg g f ä äv kkv g O VL g ä f j f ö ö j, g g b ä k c, gg, ch g bö g0 g by vk g, b bö b g ö föå, å b ckå å gä I c, äg k åju v ö c fö å, g cg ck v ä g h, ä kv, u g v ägh, D g gä g ä g f g f v föhå, å f! h g ggh b, uppå, å gä ; c g g v v g-c g föbg föhå1 v fö, ( V ä äk= kp kue ä - ' ugv g hå å ägg, 111 h ku 1 v v b äg, h v gf, å h hö fö VI, ä f j f ö ö j, få åägg) ä, SO c k ä f j f ö bä å g L ä ö j ; f j - f -ö ö j, ä g huu hjäp h uhå fj, få, v ö fö å b äff, ck bäc ä f j f ö ö j, EO ä k v (äk) k öj 'fö f]j u-hå, c h 111, c k f j c f ö ö j, få ck bä ä k, c k h I vj v v ä D ä, g, ck g upp ä v gf å å ääk v c ;g b; g bp v v kv ' u p pä å u, å b höv, b p g fj ' j föc'( C - fö äv, ff, hä fö å h å v w g å gö, bv äv fö p, å gö, äj, fö v k ä V påpk g u, ck ä f j-fööj ä g 1 ä ä g f ä g, äv

2 föjkg, 130 g, fjööj, å ä g, å vå v ck väg ug A gg, å fh fö äv yck, v, h å föu äk hjäp fjfööj 10ff z z,7 k på ck-fjfööj fkkäkå, å bö 1 u - ck ågå föhöjg v ö fö j äföv få fkkä, ä gf äk - ävg fö på ö, vk ck ä fjfööj, v på gf ä kv ö Sk f jfööj hjäp, ä ck b på kv ku, bö häv bö ägg D ä öj g, häy v fög - k å f v ö fä öv huvu g * - bö g föhå, p fåg ä, U öjg b, ä ä äg fkä äk- pupk D ä ä, b k, k y g v, u ä b ä- b ä g ä Sk häy g föhå, bö å ck b k b' pp, v ä fö vgf uppgå N åg häy k' ä föhå, vk y g v fhå å g ök ä ö föhå ä, ugv ck påf - - V hv fögå g, ä fjföö j, vj hjäp g ä öföå k fö ä kv, ufö b, åu g ku gö g bv vkg, b k bg föå, å bö vgö fö fåg, k b k å fj fööj ck, k g v föhå, ä gf gf, ck v föhå, ä kv T v v åu g ku v hä vj ägg föj Då v, g, fhå, ä gfå, bö v vgö fö fåg, p ä fj fööj ck - v ä åg få v fö, 130 fhå k - å ä v ck b fö, äv, å ä vf g, p hä få, k ggh vkg v (å äk' v bö äkkp), c k h ] H ä v g föf h bck f ö k qch fkv ö, F, 11, ä v \ b f, c k k g v upphv å g kpc äg- bäff vög äk pföhå, ä v f b g gg fög V hå fö, g;gh vcb fg k gö g gäb, å äp hä fhå pcp, å äp Y gg fö bg V å föhå bcäf f, äg kk ck v!- bv k k, å ä äk, k h v på c vfg g ä vkg, ä v ä v vkg D- kgåg, 10 c E E ch kf å u uvck, h v f,, huu ck j å p CJ f1, u ub v å ö VI fåg 1 hh v å äu å p p J u,, å k p p övägh, b v 10 1 v g v )>p c p», h > 1k g u v1 k å 1 ö föbä g öj g g äg, häy ä c k fö fä k u ' g Fö f k k v u clg c h fö b g v ; åg g ö g v fö J gg p kk uppg f h h j fägg D kk, h k p c p g ö p fö g f ch gf ä1, å kä v gö H h häg g v f ö j ä fu b g u g v fåg f ö u f g g u f ö j ä k å v ö g, v k vå å yck pkk ä gh, v v ku gö1 å yck pk k y B äff öföb äg ä g ägh h äv ö v g uppyg, ä kföj b g vk gh Löpk u ö (Svk Läg 1 9 )7 36, 37, ) I I

3 j ä v v!of b fåg öj g h,uby h ä gäg y 10 k ö fö,! g u bä k v, g k u jä h v ku v1 äv Jcv U få å I 96 I u f kk äkå å öföxbä g b h b f åg 1011 ö? u h b v å y uppg fö3 å I 98 g vd fo vå F u h u ö - g g fö f k k å, y g hä b h ;- fö öj gp cp, v k kg k v äck! p- 3 vk A I 907 C G, v k E v ' ä v u pp å 7 S c, yf å hå h ä 11 h ä S v k L ä g I 908 å g v' äk k h c k k v u p ch v v -g, u ck fu k g ;ugfäg, - ä v \y ck öj g ö H h ö uppgf _p _ f b1! u ä v ö y D ' b ä gv j, föök väg b ö uppgv A xk, h1'u, ö g ä upph g, h 1_ ck, I u gfäg, pp110 x v bö f - ä v I - y uk fö u v g» D g _ y», Vk f ä u g k f», ä b upp ö v k P v fu H y 10 c h v g p k v G c p 1 b h g 10 f ö v v ö g _ 1 j ä», fö f v ' H ä gf - äg föf j - v J u åk p å!< hö v yg 10 c h k g IO c h k 1 h c v ä u ck j bhöv v v 10 h v 11'0 v L1S ä g, äh b1 v c cä ä \, v, 1 h v håg fö 1k g f O hä I v åj å k g p- 111gg h yck A Föök F b, SIO' hv D ä ä k ä f k u, v ö g j ä ä g f b h v, u g v 3 ck k b hv, u f g-11 bhv v,uj jä gupp, f c vå, ck ' f kv j ä vä v b p, ufö E, - b y - fu y p u k f u D å u kv j ä ' g b ä g ä ä, äv f 1 1, å p ; b -, k p å g u, hv b g ä, b h v ä ä v Lv ä g,, ku v b g D ä b'h gäg y uppb g, (011 k på gkp g kp f j f ö v'1 ä v ö j på y g fö;g ö 11 gu k v u g på j c k D ä y föäg, F F k u ä! k h f 11 j f ö u 13ö k gfö I N ä 1 ä ;- f ö b y fu ö g g å fö ä fkk ä p - ä g föf - v öv ;y> fö kvä öv ä g g, fög övyb, v j g f ä c h ä k u åju g u ö v j g f ä c h å ä, v ä k c h h b f ö ö j, ' 11, h u u g f, v f j " f ö ö j, ku åju g u ö A ä g g k u kå u gå k k fö b å kg- R g g u p p g v f fö g, h g öv ä k p p b -v å u bygg

4 på f k ä g h p 1 c 1 p 1'1, 1 f c1 v j f ö h å 1 1 b g k h 1 v k (»b hv p cp >) Lg g c k äu äg öj g äv kkp h v v å å D c h hög ä c h k f ö g ö, u uk ck b äv f ö åg, g v b b ä, - hv f b!, v fkc p på \ g_ ug?cg k f gåg v å ugö 900 k f v kv1g ä ; p g hj 1, k fö ä ä 5 H v g f, ä fj huvu k g fö J <O ch h H b L ö k 1f 5, I, I 5 ch 2 0 å jä ugå b p p v I 80 k, 0111 gu ö ä 900 k, c h 22 k, g u ö ä I, 1 k v v hö, v kv g p, fg g gpp I p å å ä, bv gkp v fjfö J, huvuklg k vgö _ ä h ög k g G b ä k 1uc x I c k v å k, v k b å hv j ä,, k uv b, h hög ö, ä g v ä f j huvufoj I ck h g f ä, ä bö, h ög ö, v k h ä f j huvufööj E gf b ä, v x v b hå SJUkc ä uå b, hö hög Ö!)kg v D ku! b v fö å g k ch v f, D k ju v fö3 bck y, b Så k' p c kb v yck w b cp u, b ö Jäp g ck vck åg vågh, ä å äj ä, fö u vk v fö ä < 1g h ch, b u,, g å g g fhjc guö, få b hå u å å 11 åg jä _ * g h hä föj k bygg u u på k ä g h f J j c f ö ö j pch c k -f j f ö ö j, ch h gäg!o kägh J c h k v ä fuä g fövu ä gå g c h ä fj huvukg f ö ö j Låcg- ug b u, f L u v k b å, bv D 33 M ä k föf» k 'O ch gg p h -IO» D y vögy E v y, 11 v vg g»kvjoö» ck ku v fu f yk ög v vf åg D hv v g v k,p kä gh >k kv åbp g p å k v > käp b bg ö fö k b», vg ä v h kä gh, ä g f jfö öj ch ck -fj föö!' j - äv E äg v å kå g c h k k bö upp u Nu äj b»? k j g fåg _ g ä V g fk I y föf föå -» k pcp å kv ju ä ö - fö { k Bä ä å 1 g u å ck yck gfö v kvö p c p N j, g J g v p k bö k - c v ägg, y pu k, v f k- bh g p - kä ö cfåg ä v v kv g g f k k y h fö k v F v, h ö g g gj g k ä b bå kä huvu vå, kv k A x hä g b 1 0 häv k v' Gpb g fö Luc pcp >>k åg ä f ö ö j 1 g y u ö» b h vp c p» h g v häg v I-I g, ö fö pu k S u k käp b» f g ä * Täk 1 1 g y f k jc u 'äp g på k k f, ku g ck äv g, v gv M? b äj b v fövk g 3 I H 11 I

5 34 äk g k ä fg k h bå k fö fåg ö g, vk v fåg M y f, F v v, c h k g å g, ä v b ä, ä åg p cp håb vä g kpp ku f111 ä M hx äfö ö kä föj fk föök upp äk h 10c1 ggö g f h, 'O u; äp g k fg å E upp g Svg I 3 'gj v, på gu v v g»d gy» g upp v f k fötf, hu H v g Gbh, fö gu, vk gj g gä v yg g fö ö g"" g fö fk k ä kå F D gu k u, ås' u pp v, ö k h f å u v f f g j 1äUc kå, v äg k 10p 10 c h föä k b, b kh j ö v h g; v k h v h h 10 v, b på k y g h I c k k y g' h I If j f ö ;> ö j g T ä by g v öy äp g ku v u k ä, fö gf gf b ö ä ä< 1! bgy ö ä 900 k, å ägg 4 å I 8 k uö JGå 1,6z (k ; fö gf ä ä b äk g äk b bgy ö 1, 1 00 k, å äg g 4 å 220 k uö å I,980 k< Fk k = 7 2 ö 35 y F v v v b, k g å g, gt 1?1pp v 1 ' åg p c p hb vc ku f11ä VI 1J " f" 1, g v; upp - g ö kä föj fk fk äk 1h ggö g f h, u äpg < k fg Fö vå u v fågv 111 ', y f ' / < Tg ä v fö ä hv yf kgåg på v k' upp på gg äv hj p Tv föök väg ugö v kg 10v fk 01 ugk k ( ug!ök), ' p g,'v b k g v b öh, v k ck kpp u fhgg f k få åg pkk hy A u f ö håu g u vv 1 k v 1 C G S v k D ( 1 4 ) k V' k g 1 1 v k fö1 uc'g v ] 0 1 g J gfåg g v gcv g u M y D! åu ck g, ä b - jä'j ö v uv b p p N ä u; föy g höj vc gk p- på v bkvägh Äu g ] k f hv bhv v k v g, u g äfö bgä öföhöjg, ö 011ägh fö, k g g ö k bv J M k u, huu äg vå u f b höj k, ck å k 1g,, ck f åg ä g v u g f Tjäö uv k J U b v f ägh jä fö b v, kuj k p, ug g h g käv, ä k

6 j ä bäg påk på ö äckgh fö åg uhå äv fö f j, å v ö M g v,, ä f, jä ä ff k f jä, ck ä kyg å v c h v gv ä g bägg E k ck ugå äk, ö, \'ä äck f ö, h fö, ä ä vä kpp fö, h fj, k! ö fj Hu åg fjf, j u ck g hv ä v f> å, h c k vå få k äck fö åg fj bhv, ö k v övfö fööh M k u11, h å g u c ög ö, kpp h å ä ög uhå, J ck f åg ä å g å äp vög f jää k bhv D ä g äpg- v gu, h jä b käv h ö, ä fä v övfö, jäk h u fö kpp Sc fjå kg ö u ä c k g gv äv kv ä äb ä fö öföå, h h v fåg bv bä K u kk y puk ä, gf kv fö jä åju ö, ä ä;1 c äck fö h fj? J,, ä fugö jä fj f, å bö c k hv ö M fåg ä j3, k gupp gö f_c jä D gf kö jä ; ä ck Fj f ä gö f ubb jä ; h ck M fugö jäågg, u gö äjä åg, 1, ä k ä ö ä kpp, kävf ck g k k h f å bg, u ä g k fy h3 p f jä, ä åg, v v ä ck k uppk p1g, bäg få g Ä ck å kyg, å jä fjfööj fö ä1g åg å gy f fö gf? I pvv ffä gö ck äh åk VI ug jä äu ä gf,, ä ck h ö ä äp f h b hv ; ck '---= 37 ä h gf g, h öj v g h ö, ' v pc bhå h jä D ä åg å vg h å gå ä ä v, g u äpå M ä gä jä ä, å ku c<"! få jbög D h ck y, u v, äv k g bö föj ä äkä bgh kv, gö på å ä, ck h gf jää f ääg g kg å E å gg ku k på ä, fö jä ä (vk jä ä å v, hög äg, cv ä) bä ö, guö å v, k fö k jä, f c b y ch föuäg, f fö kö, k fö jä, fö g f gf, fö ä kv D gu ö bö v ' åg, ä äckg fö k vcbhv, g v ku v g- huhåg v, ck å, f ö vv, ck ku fö j f gå!i g äkkp E å gu ö ku å h å v b hv ku ök å U - guö ku ck fj yägg fööj- jä ( ; kv) hå k, c k u v ök u h fj uö H kk äu h jäfjuö c D k ku 'bvj, å åg jä g b v yk, h gå äkkp, ch b ä k fö k jä ök fö vj b, fö, äv ökg äp f j ä!k ög Dc fö, g å gg ku v, b v åg Ogf jää h fö åg hå'g äcg fö bhv c ä g, bv k u ff g å g g ö äc på ö vägh huhå - äg v v v ä, k v äpg fjuö ä,!ä å ö k, gf g N ä å ug v gf g, å v h, h S 1111 jä h p åäk g g bä jä fjuö, äp f h - c äg, ök b S ku g å gg på vä g ä uppu äkkp ä äv hu öj fö uppväx b u hå, vk p v

7 ! 1 å ku fäj v k! fö ök fkökg G gö k gf gf bv ck k g bä fä på fä ä höj ö fö, äv v bhv, gf, ku g föu, ck h g bgä öföhöjg Ugkv 15ku ck g f b hv vp vög uc; kg å g vw, u v bä S ku f jää föåg vä Äk kp bv ck ; f!kökg b ' PP -O> ku ck å på bä väg D ö fåg ug kk fg på ä bä ög Kg öv kv g vbö få f [jö;öj fg kä fö g Och yck ku f g, g å g J vp51 jä ä k f k bhv E å gg v jäö k u Lg k k på k M k g f fög bhjävä, ck f 'åg äpg ä b j ch gfö f På gu v fö kä våg j g äfö vö h b, kg bu h k 1å!L, k11c å ä fö ä u j ä ög gfåg g gu, u, kg k fö 1g ä u f fö g k u v åg föu äg, fög hö, ck k j h gä ( c h?) B u g b u, ä j u vfö c k ä v u gkv få ä y c k gubb p å 2 D v ä, g D g y upp v f u H vg Gbh h I 2 v g fö, ägg v fö k A Ry- u ö vkh»lk b, k ö!» M vä v H u» Fkkk» å k ä ä u1 fö f T j äfö bå Ö v 2 5 vk ä g v å 1 g, u;, ch kv g ä Av ä g fkk v fgå, ä u u v å I 907, v k p u k,uppgf häfö ;;g, å föh ) 1 ä g fö få fkk g u ggg v gä, äg k10u b ä ö fö ä hög b 1pp ä ö fö ä, k, v u ö b häft, fö äv, väx V ( Väå) 10 c h k häv 'Oä, k ( S,ckh) fö f föbä g fö f k kkå h h, å ö I 906 bvj, 1 c h v g b J fä, k u, fö b k bg, < ä bg y ö v å g v ä 900 k, 3 åeägg å k v c h 3 å ägg å k v fö D kh å u v fåg å ägg b pp, å g 1 b gk k hög k g f- bä11, (, få chg v k 25 ö ) fö ä fö ä vt bv I k p vg1f, u ö ä, h bk få ä J v föå fö g k y ck Söj Ä v fö v upp g öj U!pp p uyck D å I 906 v åv ck k f ö ö föbäg, jg! bg,v' k >>h{) ägh p cp kuj hågå ch ä äp», v - g f f,-» kjoä» gj, ä å p ghp c p yg pgy 1 å ck b fö fkkä u»äv f ö j ävfööj kv,» Lkäghpcp by å I 906 bv - h - pg fö, uå Svg? kk ä kå Egh g k h v Ick å,, fö ä v på kå ög g föj fu äv p cp fö b väc äg b,! E f 1ubb 1!f ö k g, vhå v föu ju yc k bä T g, S'å p u k -, föj < ck y; g b yfu ägg,,10 Hy cu h fåg ö v på y p, ä g b h v p c p, 1 ch,ä ö pp 'uk föå)

8 g h ch g, föf ö k vä F j äg( g få by fö g u föb, fööj g p k b fö bg, h H hög g ö, v kv H h g äg ö, S v g ä k g ä h, å g v åg g y gö y p f j fö ö j äv g c k R ä v fjfööj å g b ö å - ck v g å yck äv ä v g ä yck b kvä hä h v äk k j, ch b fö ä å, k b få k ö c h f jööj, kv, å k g c h f ö c S å 1 h 1< h g v, h b u v h å v ö» hä g bk f'o»,b - u p p g v V b ö ägg f u yck >10 c h f ö >, f v g ck y, u p p b g v' b, c h v ä ä v h u v u k g, ö k ö fö å v b å ö f v p f k g v fö häv ö j v b ö k å g g p k D- föf, fu ä v O ä g v, öj g TL\ v h k u k på k v ä ä, upp v 10 ä K v k ch bö k u ä p j ck kä k få å å g k fö g, u p p g b h u å J fö 1 å fö c y b v k b k y k p å ] gg u p pg f ö k å ä h ägg j ku u v k g k v b h g v 3; y pu k å b J p å bg ä,j öj g b h å g ä v fö f vtkh å öj g D u p pf g, _ b gg g u fö' b h g, u v c S v k L ä g g f ö j u p p E» h kå» ö få g h, Å I9II föb å U p p Y k A h ö c ä ö, C y f ö S v c g ä f'o k Jc h f ö g h p å ä g u g väg v h ö g g! ä p g, fåg y ö g g b v u p p g b h g ä I c k h u f ä g hä c h f ö g å k-, v y c k vu u p pg f c k ä g å 10 u, uäck g ä g u bv v b h 10 v, fä b k kä gu1 g f å, L ö fåg u p p g p å y v fööj gpk å f u ä g öj g u c h å öj g g ö \' k fö ö A j ä b h v, å ck g pch f v'1c w c _, k u fä jä k p p <å g v ä x ö åg ök h å, k' ch k g å g uvk bä k k v k U p p b g ä u å kö f k uv g vä 10 äkå, c h k v h fö, ä å b ä g å föb / fö y ö g g D ö fåg, å k g k S v g ä f kk ä fö g g v JI

9 ,, f ö g c y, gv u y c k å ö k g, ä ' u b g A föbä D gä g ä b hö v g, ä ä f ö v ä g u k k h f å g u äck g, kå h v ä H ä gå v å k g b k v ä y g fö, v h V,ä R y Ö vägg g gå ö p ö å, hö v S c k hk ö 26 v'b I fö b, fåg fjö J b b ö u h ä 1 1 y p u k S h ä å v g H ö y ök fäj f j h ' B gyö få äföj j gö å åg, fö åg f k äk på b f j M f å j h ä fö h ö g, u g äg g b ö ä U ugå f v å ägg, å k å ku v ä x u g f ä g, f j ö k D å u fj ; ck ök S - å g påg u ä h k u, v ä p g, å äg g fö j v x p v 3-åg u v 4, hög ö å å f I 5 å M kgåg k vä, g g h ä p g på ö g g fö f jfä T våg g u b1 å u ök föbä v j ä v f ö f k k ä fö f k k ä, vk ck ä fuj fä V bf, ck k häv u g10 föhå< 111k v g å ä u äg S v, å h R y y k,» O fö ö g g», pk fö äggg g v h f ö h y g u å g 10 c h ä å ägg, k ö p fö1' ä fg å10 ö - ch p y fö J, ä äh, h u u u g v j p å kk v1 U k g v kj k gh, b k övägh b g - k, äg v,! å g1 g p f äg- k å, å ä- k pp g å fö g v g häy ch å å k k å ö- c h p föh å å kv å pu k u h g h V g ä äkb, j 111 J k) v fd u g g 10 f ö å g kå f ö ch, å j u ck h M v f ö b p 1 ä g g v v g b , f v h h k å g, ö g f ö v/ä g u ök) h u u k k10 p hp ;u VI!( å få b ö j 1 f åg 10 å10 h k å öfåg D b ä g v å v g ö v y g g u vå11 Ty v k g ggtp föb g ä, ck ku uvk', j, ck på b ö j ; k v1 ö g, 101 öj g å g k S ch j;ä k, g ' p å k få hå k kä v å g å 1ä Jg kv på b gh 10 ch ä v A f å ö g ä u] v vkg ä föu ä 1 y g g vj j föå M hh f u ä,u bä "b g v k1 fö fgåg c v b, 1 u u å k u ä f k k k å u v på fö å ä * B - äff väg, på v k böj h gå f, ku v f u,ä h R y, å h få,» ä g g å; f g å g k å S ä g g,>_ D hä, f åg g upp v cyt) fö ä fö g, å g u b ch ub- < g g 10/ ä k qch O g f u v väg fög, uä g k fö p ö v g, 1 y u g på g u v v k b u vf p k, k v uyck fö h kå - fkk kå k åk kå - ök g Så10 v v c v u ä h h Ry fk k, ku k u

10 k få föb k u g c h äpå f öj uä k b u j k, f c - y ku! g b ä g äu kå IQ b hå h k, kugg ö k g f g,g fåg h 10 ch ub N f ö g, k»u ö f» gu fö ; k_ q_9-gp p- ; V gv gä, ä ku h fö G10 1 y k kug ö ku fåg g få böj b b y ck- b 10 u ypuk v ä kå ök g u 10 ck u y p u k - v kå föhå kå v på p f - g gg å - j ä gög ky gh 1111, v j ä f k' uf v k, vpå häg, g vv ku - k1 v b v g u c g pö v V ä- f ä k g kä, - v gg p_cj u fö ku- N uhgv k c y h pöå k, u ä gv äk fbuy g M ö pöå k f vå g ck hågä, p ku g g å,k åg g å v V fhå å10 vå - g, fö, ) hä käv, ä fö g, 10 åk»g kå äg g» E k ygg-h v, kå, ä gä, k å c k g pp-, 1 fgå u yk fö g ä ; u g ä, å cc p g vgö 1u k k j äp h Möj g ä ugv, öfåg fö f ägg fö kg ]J ö v ä kug k H u u äc fö f ä k k ; -ä k b ä v j ä v k gö Lö k f D-, 10 v c y y å I 9 I b v föå fö ågvg öv ägg pg- > v vk g fåg 1 y c h ä ö f ö b ä g fö ä kå T c y - h k10 ck ä å - h v, v k h äå fö c y hhå - äg b hv v ä öc fö bä- g, hk ck N gv' v yp u k 1 fö åvägb g- v y k fö b ä g R ö b h 10 v v y ög g fu 1' c y g g ; b h v y v å pågg, åg b ä j åg b hö,v g D gä å- få k h b äff 1c p - 1 c p, g vk ä ö g g k u ö k å C y h g vä bk, häu, p k up pf g gö g gä k gup p v IS kå E b v k!fö f gåg kå ö äv ä - v c y fb ä 1 c h hä g åk - k uppf g JTU1jä k, > -, öv k ä kå på föh äff F,ö ä g g fö y k ö1v föf, k på gu v häv fåg fö v 11 ög ä

11 I på fö j ä 1 c y f u g ö f åg ö v ä hä b ö f ö g v fö E y ö-g1 g fö f k- åk hgc f k5k) ä kå ä v bhv påk 2 E å ögg k ck k å u f pp få k 3 K k ck vä fägg åg y k pp u vh ä, å gu g ä övä fä g h övväg f g huvugupp, v vk ä k å ä 4 F ö fö u ä g fö äkå åg- u k f gåg k k u v ä g k hå öpp3 ä ä fö, å fä g k y u f å g b hg k å ä fög f u yck u, v b h g 5 - Fö u v k v k, ä b h k äv y ku ågägg, g äkå j äv bäff h u vu gu, på v Ik ög g ävg b v, fö 'äv ä v föp ' g, bö föväg g u ök, huuv öjgh u j ä g c h u pp g ö g k u ä ä k b, å f på vk väg öjg k u k u up p å 6 Fö ä å b u c y kf Sckh ö f åg fö g, p k k g kå hög f k w ' ä, fkkkå 11åkkå, ä,' c1 bygc ä-, g kv g ä, häg \ k gk g v, v k kf k hv uppgf u ö öj gh v c h v k fö å 2 k v fö g, v huvupcp k g upp kå ku g 7 Sk1 ä kf" k ö v yg, fö g v å b kffh ä ä k b, v c y g ä k k å u b yk _ ö j g u å pp uä ky- b hg k ; 47 Då p-1fåg 1 yck ä 1 ä g ö f å g, å ö g y fö ä v å,vk på ö g v, b ö cy å b å fåg1 fö j - å å;vä v u g, v k fö k fö g, ck v y g ågä, v k u g ku k fö - 2 Kf g b ö j g 8 fb1u 10ch f u g, f g c h ö g 9- I I fbu S c kh f kkäfö g k å Ö 1 D p ' fö k g'upp ä k å, v k bj u c y 'f 1, v fö j f10kkä V B ä c k ' ö, B j u h, O 10 H 1 1 g, F pc, N L u h, L u, V ä R y c, VI ö, J S ö, T ;, 1 A b T h, G ö b g, f kk ' ä A B g, B j ä å, 11\II -- J ö, S c k h, A ' L j u g b g, S, D c h M c P, S 1 c p, å k ä c K A, B 1 ;-;h1 g, u v, A L u, G ö h 'g, A N y b g, G ä v, c1 A O, B g Fö k f bj uj å -= - å å f u ä c ; ö)g k J c ' y kä 11, h c y v yå;ö u pp g å ö P B g h, N O B u c, G f B j ö k, G u v L b - - g, A L L p h S v N y u z h g fö h g S g u p päk- p 101 Y1 ck ä v - D ä < ä ä v1 c y äfö, c F j u B 11 g, O h föth g, vc fö h A f D k fö v - h J J D ö, I f g å u 23 p- * '

12 g ö D- v c y upp ä fågp y f()j, h ö vägg g K g u L g 0 {ö j fåg Bö fö,g y ög g, å k åg, gv k k äk å väg ä, gö ) ä, ä fj fä, b)? ck ä fj fä, ch c) ä O yk k v, bö 2 k, c) å ägg å b), -ö bgy ) å gä ägg? åk, fk 3 Vk k bö gö fåg ) bgy å ä fkk hög k ch? ö, b) å ägg k, c) å ägg g äk ub öp fö gu 4 A ä p g, ö föhå g bä p å g? p bv fö g ä kå kf bgy bä 5 Vk huvug u fö v ä kg k fö p ö, å ägg? föw kf v ä g Fö övä gg g hö j u u å c föf g v' fö g u f ö k p y c k u pp 10» 1 1 ä å g ä ä vk», y ö v ä fö j g v v ä g c å g v g u Aä fö ä v ö y p 1 c y ö? Då fö S v g ä f kkä p fö J k ' b ju g up k c y k f h uvup cp, på v k f ö g b v J ö g g äp g ku k u bygg, h ågä ' g u h u v u k g äu, c y fö ä u j b ä ä g fö? D h kk g fö väg v bö u k f g ä h u v up cp åg f u- kg yfg, föjkg ck h J ub åg fög, u ku u ä Fö få h ö k f k 10 öj gh ö ' huvu få " yk fög å, h g 'fög u b v å fö g bä g fö v b ö y k k ) cå ä " 11 kj ä bh b u ä ' k f gk g? c h ' u å u j å J f ä h v f ä g vg g k g v ö f å g, å k å 11 c CJ y - k fö g -!Uppf gwc hug fö b v J ög O g bö - ugg v g ö å u,ä u j ö ' u Lgv F ö p g ] 1g g ö ä åg v' fx, k ck - k g gä k h' j g hf ä k, ä h u v u gu föå 4

13 Då jg häv 1 b ä f ö 'ö vv äg ö v y g k g, vk fåg ö g å ök, h jg 11 g b ö f ägg k h ä f f g käk T fök p,v äkg, f ö u k c k j g hä v ' u g v c k ä j fög j g h f ägg u åg k ö v väg,fö å 'fåg h f å ä, v g FÖT g h v kg 1 ö ;f åg p c h b å yc käp kv,, h c ' k fö T ;1 J hc g g h g 2 I g ] ' g ku b g p h u v u g u 'fö ö y, b ö v ä kå f ä v O k hä ä u g v, ; ö p Ö å ä äfö, 'pö å g v å k v k j v ä h bö ö g v ' v [ v fö g, uu ' 1 åg h, fö v u y puk ku ky h, j ä v 10 c h gup p, V b v g v k h ä hö, kv h äfö v g v p k v u b j k- v ö k g-, fc g ch yck N åg b ö u k k b j' k v c h 'O p 'g h c p, ä U k p ö v g h g c h gu g ku äv h v g ä u k å D ä ö vä g, fl å f ö U ö k h v yk ku gö fö å k 1 g h g p gu v h c p v ä j kå ökvä ö y u p p å - ' c g hö u f ö g k p, u ö y å ä g, f k v å ; g, ä k u u g v, b ö f å h å v ä v k ä E g h häk u p pf g h vå kå ä fö ä h ö J v ä v L D k, g ä 10 ch k v g äg ö k v g ä!; h k g h gup p 51 ä f h g, F å ' v J uppj g I v b, ä ku p c h b _,, Lk, v f äv ö b p p b v k A v k g ä h hä v ä, 13- v ö b p p b ä h ä y ' å g j b k p c h 1 b 'u c -c ' ö vä g v, f väk,b c ö c k v f [k ' fö j k g b ä g N u v " ; - 1J g! få h å - kä k,, Th v 1g v ck 1 äh v ch b ylg hö g ä' kv ;, c h p å gu h ä v h äv, 1 ö b p p ä b yg h ö g å h S å f h fu - v, ä u k c h g- v f u g v p ö kb 1 ck g åg g b y k u k11 fö K h c h b h ) g k ]h v, u f;'å b ö j f ä, v hg b ö å äk g ä kå fö k ) j fä, H u u å h, 3) ä I) ä ä f v å h u v ugtupp, ä g 2 ' u å _ 2 _, f J f ä, ) v g v -, äg ck Uäh u gu pp, u ch h ä f ö h fö, ä g u p p ku - I) b u kä v å u b y g, v v v b h ö v ' ch b -I äv gby fä h öä 1 c_gh f ö j, b v 1 J US åj<l b h v 1 h ä v v b g, f ö v g, fö å b h h f å 11 g ä föfäk v v g v M ö kv ö g b b 1 u äk p c- g1' f, ch h få k v g,c '- g 1 kv fö 1 1 ä v v b g 1 g b ä-c på gf I - j ä v vk bä g ö vyg h c h ugf ä gh fågv b på gg ' u g huvuku fö