av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det."

Transkript

1 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g g ä yck up p gf Rg g v, g, hjä p f j f ö ö j g g b - ä k g ; uppf k ä ch k v öfö å Föj v ä h ä p b,, ä f j f ö ö j -, ck få b ä ä 1 1, c k ä f 1 j f ö ö j, v f j f ö ö j -, 60 ä c h g h u u h j ä p h öj fö f, få v b ä ä f j - f ö ö j, v c h (äk) k >j fö f j, ug, c k ä f j f ö ö j, få v bä ä k v, c k h ä * R u b j u åg g g få ypuk v uppäcl å N u k v g v h ä p å - ä ckå k,, g vjc g g< v å uyck! g äg, gg ' gu fö fö_ hg - v uppä v äg- ck fö yck k gå p1 c j b ä, u å u gå få föhåjc-, c Nu ä g, ä ä g f, äh ä J, b kv c gf, f å u hä y ugf å g1kp v kvj J, v vgö v g v föhå fåg ä kg, hg f g j fö yck k g å på j bä, u å- hå g v g D ä ä få gfgypuk föhå u kg, å, hä, v å k ä k k k uk< k k; - v - D - p c k på å pp ; * ff h 1ck gy C! p å ffkv ö, huu h på ä ( ä g f, 28) v; g h f bck häfö F, B c k äg, å vgö fö huu - g k k, väj ä g h, w g b f- upp ä å, å ä å vä j, g- b ä yg g f v k g v f-ö hå ckå b ä bf å D ä få gfg y puk å yck ;k f åg g å f väj fö äg h ä fö, äjä h föä övg g f ä äv kkv g O VL g ä f j f ö ö j, g g b ä k c, gg, ch g bö g0 g by vk g, b bö b g ö föå, å b ckå å gä I c, äg k åju v ö c fö å, g cg ck v ä g h, ä kv, u g v ägh, D g gä g ä g f g f v föhå, å f! h g ggh b, uppå, å gä ; c g g v v g-c g föbg föhå1 v fö, ( V ä äk= kp kue ä - ' ugv g hå å ägg, 111 h ku 1 v v b äg, h v gf, å h hö fö VI, ä f j f ö ö j, få åägg) ä, SO c k ä f j f ö bä å g L ä ö j ; f j - f -ö ö j, ä g huu hjäp h uhå fj, få, v ö fö å b äff, ck bäc ä f j f ö ö j, EO ä k v (äk) k öj 'fö f]j u-hå, c h 111, c k f j c f ö ö j, få ck bä ä k, c k h I vj v v ä D ä, g, ck g upp ä v gf å å ääk v c ;g b; g bp v v kv ' u p pä å u, å b höv, b p g fj ' j föc'( C - fö äv, ff, hä fö å h å v w g å gö, bv äv fö p, å gö, äj, fö v k ä V påpk g u, ck ä f j-fööj ä g 1 ä ä g f ä g, äv

2 föjkg, 130 g, fjööj, å ä g, å vå v ck väg ug A gg, å fh fö äv yck, v, h å föu äk hjäp fjfööj 10ff z z,7 k på ck-fjfööj fkkäkå, å bö 1 u - ck ågå föhöjg v ö fö j äföv få fkkä, ä gf äk - ävg fö på ö, vk ck ä fjfööj, v på gf ä kv ö Sk f jfööj hjäp, ä ck b på kv ku, bö häv bö ägg D ä öj g, häy v fög - k å f v ö fä öv huvu g * - bö g föhå, p fåg ä, U öjg b, ä ä äg fkä äk- pupk D ä ä, b k, k y g v, u ä b ä- b ä g ä Sk häy g föhå, bö å ck b k b' pp, v ä fö vgf uppgå N åg häy k' ä föhå, vk y g v fhå å g ök ä ö föhå ä, ugv ck påf - - V hv fögå g, ä fjföö j, vj hjäp g ä öföå k fö ä kv, ufö b, åu g ku gö g bv vkg, b k bg föå, å bö vgö fö fåg, k b k å fj fööj ck, k g v föhå, ä gf gf, ck v föhå, ä kv T v v åu g ku v hä vj ägg föj Då v, g, fhå, ä gfå, bö v vgö fö fåg, p ä fj fööj ck - v ä åg få v fö, 130 fhå k - å ä v ck b fö, äv, å ä vf g, p hä få, k ggh vkg v (å äk' v bö äkkp), c k h ] H ä v g föf h bck f ö k qch fkv ö, F, 11, ä v \ b f, c k k g v upphv å g kpc äg- bäff vög äk pföhå, ä v f b g gg fög V hå fö, g;gh vcb fg k gö g gäb, å äp hä fhå pcp, å äp Y gg fö bg V å föhå bcäf f, äg kk ck v!- bv k k, å ä äk, k h v på c vfg g ä vkg, ä v ä v vkg D- kgåg, 10 c E E ch kf å u uvck, h v f,, huu ck j å p CJ f1, u ub v å ö VI fåg 1 hh v å äu å p p J u,, å k p p övägh, b v 10 1 v g v )>p c p», h > 1k g u v1 k å 1 ö föbä g öj g g äg, häy ä c k fö fä k u ' g Fö f k k v u clg c h fö b g v ; åg g ö g v fö J gg p kk uppg f h h j fägg D kk, h k p c p g ö p fö g f ch gf ä1, å kä v gö H h häg g v f ö j ä fu b g u g v fåg f ö u f g g u f ö j ä k å v ö g, v k vå å yck pkk ä gh, v v ku gö1 å yck pk k y B äff öföb äg ä g ägh h äv ö v g uppyg, ä kföj b g vk gh Löpk u ö (Svk Läg 1 9 )7 36, 37, ) I I

3 j ä v v!of b fåg öj g h,uby h ä gäg y 10 k ö fö,! g u bä k v, g k u jä h v ku v1 äv Jcv U få å I 96 I u f kk äkå å öföxbä g b h b f åg 1011 ö? u h b v å y uppg fö3 å I 98 g vd fo vå F u h u ö - g g fö f k k å, y g hä b h ;- fö öj gp cp, v k kg k v äck! p- 3 vk A I 907 C G, v k E v ' ä v u pp å 7 S c, yf å hå h ä 11 h ä S v k L ä g I 908 å g v' äk k h c k k v u p ch v v -g, u ck fu k g ;ugfäg, - ä v \y ck öj g ö H h ö uppgf _p _ f b1! u ä v ö y D ' b ä gv j, föök väg b ö uppgv A xk, h1'u, ö g ä upph g, h 1_ ck, I u gfäg, pp110 x v bö f - ä v I - y uk fö u v g» D g _ y», Vk f ä u g k f», ä b upp ö v k P v fu H y 10 c h v g p k v G c p 1 b h g 10 f ö v v ö g _ 1 j ä», fö f v ' H ä gf - äg föf j - v J u åk p å!< hö v yg 10 c h k g IO c h k 1 h c v ä u ck j bhöv v v 10 h v 11'0 v L1S ä g, äh b1 v c cä ä \, v, 1 h v håg fö 1k g f O hä I v åj å k g p- 111gg h yck A Föök F b, SIO' hv D ä ä k ä f k u, v ö g j ä ä g f b h v, u g v 3 ck k b hv, u f g-11 bhv v,uj jä gupp, f c vå, ck ' f kv j ä vä v b p, ufö E, - b y - fu y p u k f u D å u kv j ä ' g b ä g ä ä, äv f 1 1, å p ; b -, k p å g u, hv b g ä, b h v ä ä v Lv ä g,, ku v b g D ä b'h gäg y uppb g, (011 k på gkp g kp f j f ö v'1 ä v ö j på y g fö;g ö 11 gu k v u g på j c k D ä y föäg, F F k u ä! k h f 11 j f ö u 13ö k gfö I N ä 1 ä ;- f ö b y fu ö g g å fö ä fkk ä p - ä g föf - v öv ;y> fö kvä öv ä g g, fög övyb, v j g f ä c h ä k u åju g u ö v j g f ä c h å ä, v ä k c h h b f ö ö j, ' 11, h u u g f, v f j " f ö ö j, ku åju g u ö A ä g g k u kå u gå k k fö b å kg- R g g u p p g v f fö g, h g öv ä k p p b -v å u bygg

4 på f k ä g h p 1 c 1 p 1'1, 1 f c1 v j f ö h å 1 1 b g k h 1 v k (»b hv p cp >) Lg g c k äu äg öj g äv kkp h v v å å D c h hög ä c h k f ö g ö, u uk ck b äv f ö åg, g v b b ä, - hv f b!, v fkc p på \ g_ ug?cg k f gåg v å ugö 900 k f v kv1g ä ; p g hj 1, k fö ä ä 5 H v g f, ä fj huvu k g fö J <O ch h H b L ö k 1f 5, I, I 5 ch 2 0 å jä ugå b p p v I 80 k, 0111 gu ö ä 900 k, c h 22 k, g u ö ä I, 1 k v v hö, v kv g p, fg g gpp I p å å ä, bv gkp v fjfö J, huvuklg k vgö _ ä h ög k g G b ä k 1uc x I c k v å k, v k b å hv j ä,, k uv b, h hög ö, ä g v ä f j huvufoj I ck h g f ä, ä bö, h ög ö, v k h ä f j huvufööj E gf b ä, v x v b hå SJUkc ä uå b, hö hög Ö!)kg v D ku! b v fö å g k ch v f, D k ju v fö3 bck y, b Så k' p c kb v yck w b cp u, b ö Jäp g ck vck åg vågh, ä å äj ä, fö u vk v fö ä < 1g h ch, b u,, g å g g fhjc guö, få b hå u å å 11 åg jä _ * g h hä föj k bygg u u på k ä g h f J j c f ö ö j pch c k -f j f ö ö j, ch h gäg!o kägh J c h k v ä fuä g fövu ä gå g c h ä fj huvukg f ö ö j Låcg- ug b u, f L u v k b å, bv D 33 M ä k föf» k 'O ch gg p h -IO» D y vögy E v y, 11 v vg g»kvjoö» ck ku v fu f yk ög v vf åg D hv v g v k,p kä gh >k kv åbp g p å k v > käp b bg ö fö k b», vg ä v h kä gh, ä g f jfö öj ch ck -fj föö!' j - äv E äg v å kå g c h k k bö upp u Nu äj b»? k j g fåg _ g ä V g fk I y föf föå -» k pcp å kv ju ä ö - fö { k Bä ä å 1 g u å ck yck gfö v kvö p c p N j, g J g v p k bö k - c v ägg, y pu k, v f k- bh g p - kä ö cfåg ä v v kv g g f k k y h fö k v F v, h ö g g gj g k ä b bå kä huvu vå, kv k A x hä g b 1 0 häv k v' Gpb g fö Luc pcp >>k åg ä f ö ö j 1 g y u ö» b h vp c p» h g v häg v I-I g, ö fö pu k S u k käp b» f g ä * Täk 1 1 g y f k jc u 'äp g på k k f, ku g ck äv g, v gv M? b äj b v fövk g 3 I H 11 I

5 34 äk g k ä fg k h bå k fö fåg ö g, vk v fåg M y f, F v v, c h k g å g, ä v b ä, ä åg p cp håb vä g kpp ku f111 ä M hx äfö ö kä föj fk föök upp äk h 10c1 ggö g f h, 'O u; äp g k fg å E upp g Svg I 3 'gj v, på gu v v g»d gy» g upp v f k fötf, hu H v g Gbh, fö gu, vk gj g gä v yg g fö ö g"" g fö fk k ä kå F D gu k u, ås' u pp v, ö k h f å u v f f g j 1äUc kå, v äg k 10p 10 c h föä k b, b kh j ö v h g; v k h v h h 10 v, b på k y g h I c k k y g' h I If j f ö ;> ö j g T ä by g v öy äp g ku v u k ä, fö gf gf b ö ä ä< 1! bgy ö ä 900 k, å ägg 4 å I 8 k uö JGå 1,6z (k ; fö gf ä ä b äk g äk b bgy ö 1, 1 00 k, å äg g 4 å 220 k uö å I,980 k< Fk k = 7 2 ö 35 y F v v v b, k g å g, gt 1?1pp v 1 ' åg p c p hb vc ku f11ä VI 1J " f" 1, g v; upp - g ö kä föj fk fk äk 1h ggö g f h, u äpg < k fg Fö vå u v fågv 111 ', y f ' / < Tg ä v fö ä hv yf kgåg på v k' upp på gg äv hj p Tv föök väg ugö v kg 10v fk 01 ugk k ( ug!ök), ' p g,'v b k g v b öh, v k ck kpp u fhgg f k få åg pkk hy A u f ö håu g u vv 1 k v 1 C G S v k D ( 1 4 ) k V' k g 1 1 v k fö1 uc'g v ] 0 1 g J gfåg g v gcv g u M y D! åu ck g, ä b - jä'j ö v uv b p p N ä u; föy g höj vc gk p- på v bkvägh Äu g ] k f hv bhv v k v g, u g äfö bgä öföhöjg, ö 011ägh fö, k g g ö k bv J M k u, huu äg vå u f b höj k, ck å k 1g,, ck f åg ä g v u g f Tjäö uv k J U b v f ägh jä fö b v, kuj k p, ug g h g käv, ä k

6 j ä bäg påk på ö äckgh fö åg uhå äv fö f j, å v ö M g v,, ä f, jä ä ff k f jä, ck ä kyg å v c h v gv ä g bägg E k ck ugå äk, ö, \'ä äck f ö, h fö, ä ä vä kpp fö, h fj, k! ö fj Hu åg fjf, j u ck g hv ä v f> å, h c k vå få k äck fö åg fj bhv, ö k v övfö fööh M k u11, h å g u c ög ö, kpp h å ä ög uhå, J ck f åg ä å g å äp vög f jää k bhv D ä g äpg- v gu, h jä b käv h ö, ä fä v övfö, jäk h u fö kpp Sc fjå kg ö u ä c k g gv äv kv ä äb ä fö öföå, h h v fåg bv bä K u kk y puk ä, gf kv fö jä åju ö, ä ä;1 c äck fö h fj? J,, ä fugö jä fj f, å bö c k hv ö M fåg ä j3, k gupp gö f_c jä D gf kö jä ; ä ck Fj f ä gö f ubb jä ; h ck M fugö jäågg, u gö äjä åg, 1, ä k ä ö ä kpp, kävf ck g k k h f å bg, u ä g k fy h3 p f jä, ä åg, v v ä ck k uppk p1g, bäg få g Ä ck å kyg, å jä fjfööj fö ä1g åg å gy f fö gf? I pvv ffä gö ck äh åk VI ug jä äu ä gf,, ä ck h ö ä äp f h b hv ; ck '---= 37 ä h gf g, h öj v g h ö, ' v pc bhå h jä D ä åg å vg h å gå ä ä v, g u äpå M ä gä jä ä, å ku c<"! få jbög D h ck y, u v, äv k g bö föj ä äkä bgh kv, gö på å ä, ck h gf jää f ääg g kg å E å gg ku k på ä, fö jä ä (vk jä ä å v, hög äg, cv ä) bä ö, guö å v, k fö k jä, f c b y ch föuäg, f fö kö, k fö jä, fö g f gf, fö ä kv D gu ö bö v ' åg, ä äckg fö k vcbhv, g v ku v g- huhåg v, ck å, f ö vv, ck ku fö j f gå!i g äkkp E å gu ö ku å h å v b hv ku ök å U - guö ku ck fj yägg fööj- jä ( ; kv) hå k, c k u v ök u h fj uö H kk äu h jäfjuö c D k ku 'bvj, å åg jä g b v yk, h gå äkkp, ch b ä k fö k jä ök fö vj b, fö, äv ökg äp f j ä!k ög Dc fö, g å gg ku v, b v åg Ogf jää h fö åg hå'g äcg fö bhv c ä g, bv k u ff g å g g ö äc på ö vägh huhå - äg v v v ä, k v äpg fjuö ä,!ä å ö k, gf g N ä å ug v gf g, å v h, h S 1111 jä h p åäk g g bä jä fjuö, äp f h - c äg, ök b S ku g å gg på vä g ä uppu äkkp ä äv hu öj fö uppväx b u hå, vk p v

7 ! 1 å ku fäj v k! fö ök fkökg G gö k gf gf bv ck k g bä fä på fä ä höj ö fö, äv v bhv, gf, ku g föu, ck h g bgä öföhöjg Ugkv 15ku ck g f b hv vp vög uc; kg å g vw, u v bä S ku f jää föåg vä Äk kp bv ck ; f!kökg b ' PP -O> ku ck å på bä väg D ö fåg ug kk fg på ä bä ög Kg öv kv g vbö få f [jö;öj fg kä fö g Och yck ku f g, g å g J vp51 jä ä k f k bhv E å gg v jäö k u Lg k k på k M k g f fög bhjävä, ck f 'åg äpg ä b j ch gfö f På gu v fö kä våg j g äfö vö h b, kg bu h k 1å!L, k11c å ä fö ä u j ä ög gfåg g gu, u, kg k fö 1g ä u f fö g k u v åg föu äg, fög hö, ck k j h gä ( c h?) B u g b u, ä j u vfö c k ä v u gkv få ä y c k gubb p å 2 D v ä, g D g y upp v f u H vg Gbh h I 2 v g fö, ägg v fö k A Ry- u ö vkh»lk b, k ö!» M vä v H u» Fkkk» å k ä ä u1 fö f T j äfö bå Ö v 2 5 vk ä g v å 1 g, u;, ch kv g ä Av ä g fkk v fgå, ä u u v å I 907, v k p u k,uppgf häfö ;;g, å föh ) 1 ä g fö få fkk g u ggg v gä, äg k10u b ä ö fö ä hög b 1pp ä ö fö ä, k, v u ö b häft, fö äv, väx V ( Väå) 10 c h k häv 'Oä, k ( S,ckh) fö f föbä g fö f k kkå h h, å ö I 906 bvj, 1 c h v g b J fä, k u, fö b k bg, < ä bg y ö v å g v ä 900 k, 3 åeägg å k v c h 3 å ägg å k v fö D kh å u v fåg å ägg b pp, å g 1 b gk k hög k g f- bä11, (, få chg v k 25 ö ) fö ä fö ä vt bv I k p vg1f, u ö ä, h bk få ä J v föå fö g k y ck Söj Ä v fö v upp g öj U!pp p uyck D å I 906 v åv ck k f ö ö föbäg, jg! bg,v' k >>h{) ägh p cp kuj hågå ch ä äp», v - g f f,-» kjoä» gj, ä å p ghp c p yg pgy 1 å ck b fö fkkä u»äv f ö j ävfööj kv,» Lkäghpcp by å I 906 bv - h - pg fö, uå Svg? kk ä kå Egh g k h v Ick å,, fö ä v på kå ög g föj fu äv p cp fö b väc äg b,! E f 1ubb 1!f ö k g, vhå v föu ju yc k bä T g, S'å p u k -, föj < ck y; g b yfu ägg,,10 Hy cu h fåg ö v på y p, ä g b h v p c p, 1 ch,ä ö pp 'uk föå)

8 g h ch g, föf ö k vä F j äg( g få by fö g u föb, fööj g p k b fö bg, h H hög g ö, v kv H h g äg ö, S v g ä k g ä h, å g v åg g y gö y p f j fö ö j äv g c k R ä v fjfööj å g b ö å - ck v g å yck äv ä v g ä yck b kvä hä h v äk k j, ch b fö ä å, k b få k ö c h f jööj, kv, å k g c h f ö c S å 1 h 1< h g v, h b u v h å v ö» hä g bk f'o»,b - u p p g v V b ö ägg f u yck >10 c h f ö >, f v g ck y, u p p b g v' b, c h v ä ä v h u v u k g, ö k ö fö å v b å ö f v p f k g v fö häv ö j v b ö k å g g p k D- föf, fu ä v O ä g v, öj g TL\ v h k u k på k v ä ä, upp v 10 ä K v k ch bö k u ä p j ck kä k få å å g k fö g, u p p g b h u å J fö 1 å fö c y b v k b k y k p å ] gg u p pg f ö k å ä h ägg j ku u v k g k v b h g v 3; y pu k å b J p å bg ä,j öj g b h å g ä v fö f vtkh å öj g D u p pf g, _ b gg g u fö' b h g, u v c S v k L ä g g f ö j u p p E» h kå» ö få g h, Å I9II föb å U p p Y k A h ö c ä ö, C y f ö S v c g ä f'o k Jc h f ö g h p å ä g u g väg v h ö g g! ä p g, fåg y ö g g b v u p p g b h g ä I c k h u f ä g hä c h f ö g å k-, v y c k vu u p pg f c k ä g å 10 u, uäck g ä g u bv v b h 10 v, fä b k kä gu1 g f å, L ö fåg u p p g p å y v fööj gpk å f u ä g öj g u c h å öj g g ö \' k fö ö A j ä b h v, å ck g pch f v'1c w c _, k u fä jä k p p <å g v ä x ö åg ök h å, k' ch k g å g uvk bä k k v k U p p b g ä u å kö f k uv g vä 10 äkå, c h k v h fö, ä å b ä g å föb / fö y ö g g D ö fåg, å k g k S v g ä f kk ä fö g g v JI

9 ,, f ö g c y, gv u y c k å ö k g, ä ' u b g A föbä D gä g ä b hö v g, ä ä f ö v ä g u k k h f å g u äck g, kå h v ä H ä gå v å k g b k v ä y g fö, v h V,ä R y Ö vägg g gå ö p ö å, hö v S c k hk ö 26 v'b I fö b, fåg fjö J b b ö u h ä 1 1 y p u k S h ä å v g H ö y ök fäj f j h ' B gyö få äföj j gö å åg, fö åg f k äk på b f j M f å j h ä fö h ö g, u g äg g b ö ä U ugå f v å ägg, å k å ku v ä x u g f ä g, f j ö k D å u fj ; ck ök S - å g påg u ä h k u, v ä p g, å äg g fö j v x p v 3-åg u v 4, hög ö å å f I 5 å M kgåg k vä, g g h ä p g på ö g g fö f jfä T våg g u b1 å u ök föbä v j ä v f ö f k k ä fö f k k ä, vk ck ä fuj fä V bf, ck k häv u g10 föhå< 111k v g å ä u äg S v, å h R y y k,» O fö ö g g», pk fö äggg g v h f ö h y g u å g 10 c h ä å ägg, k ö p fö1' ä fg å10 ö - ch p y fö J, ä äh, h u u u g v j p å kk v1 U k g v kj k gh, b k övägh b g - k, äg v,! å g1 g p f äg- k å, å ä- k pp g å fö g v g häy ch å å k k å ö- c h p föh å å kv å pu k u h g h V g ä äkb, j 111 J k) v fd u g g 10 f ö å g kå f ö ch, å j u ck h M v f ö b p 1 ä g g v v g b , f v h h k å g, ö g f ö v/ä g u ök) h u u k k10 p hp ;u VI!( å få b ö j 1 f åg 10 å10 h k å öfåg D b ä g v å v g ö v y g g u vå11 Ty v k g ggtp föb g ä, ck ku uvk', j, ck på b ö j ; k v1 ö g, 101 öj g å g k S ch j;ä k, g ' p å k få hå k kä v å g å 1ä Jg kv på b gh 10 ch ä v A f å ö g ä u] v vkg ä föu ä 1 y g g vj j föå M hh f u ä,u bä "b g v k1 fö fgåg c v b, 1 u u å k u ä f k k k å u v på fö å ä * B - äff väg, på v k böj h gå f, ku v f u,ä h R y, å h få,» ä g g å; f g å g k å S ä g g,>_ D hä, f åg g upp v cyt) fö ä fö g, å g u b ch ub- < g g 10/ ä k qch O g f u v väg fög, uä g k fö p ö v g, 1 y u g på g u v v k b u vf p k, k v uyck fö h kå - fkk kå k åk kå - ök g Så10 v v c v u ä h h Ry fk k, ku k u

10 k få föb k u g c h äpå f öj uä k b u j k, f c - y ku! g b ä g äu kå IQ b hå h k, kugg ö k g f g,g fåg h 10 ch ub N f ö g, k»u ö f» gu fö ; k_ q_9-gp p- ; V gv gä, ä ku h fö G10 1 y k kug ö ku fåg g få böj b b y ck- b 10 u ypuk v ä kå ök g u 10 ck u y p u k - v kå föhå kå v på p f - g gg å - j ä gög ky gh 1111, v j ä f k' uf v k, vpå häg, g vv ku - k1 v b v g u c g pö v V ä- f ä k g kä, - v gg p_cj u fö ku- N uhgv k c y h pöå k, u ä gv äk fbuy g M ö pöå k f vå g ck hågä, p ku g g å,k åg g å v V fhå å10 vå - g, fö, ) hä käv, ä fö g, 10 åk»g kå äg g» E k ygg-h v, kå, ä gä, k å c k g pp-, 1 fgå u yk fö g ä ; u g ä, å cc p g vgö 1u k k j äp h Möj g ä ugv, öfåg fö f ägg fö kg ]J ö v ä kug k H u u äc fö f ä k k ; -ä k b ä v j ä v k gö Lö k f D-, 10 v c y y å I 9 I b v föå fö ågvg öv ägg pg- > v vk g fåg 1 y c h ä ö f ö b ä g fö ä kå T c y - h k10 ck ä å - h v, v k h äå fö c y hhå - äg b hv v ä öc fö bä- g, hk ck N gv' v yp u k 1 fö åvägb g- v y k fö b ä g R ö b h 10 v v y ög g fu 1' c y g g ; b h v y v å pågg, åg b ä j åg b hö,v g D gä å- få k h b äff 1c p - 1 c p, g vk ä ö g g k u ö k å C y h g vä bk, häu, p k up pf g gö g gä k gup p v IS kå E b v k!fö f gåg kå ö äv ä - v c y fb ä 1 c h hä g åk - k uppf g JTU1jä k, > -, öv k ä kå på föh äff F,ö ä g g fö y k ö1v föf, k på gu v häv fåg fö v 11 ög ä

11 I på fö j ä 1 c y f u g ö f åg ö v ä hä b ö f ö g v fö E y ö-g1 g fö f k- åk hgc f k5k) ä kå ä v bhv påk 2 E å ögg k ck k å u f pp få k 3 K k ck vä fägg åg y k pp u vh ä, å gu g ä övä fä g h övväg f g huvugupp, v vk ä k å ä 4 F ö fö u ä g fö äkå åg- u k f gåg k k u v ä g k hå öpp3 ä ä fö, å fä g k y u f å g b hg k å ä fög f u yck u, v b h g 5 - Fö u v k v k, ä b h k äv y ku ågägg, g äkå j äv bäff h u vu gu, på v Ik ög g ävg b v, fö 'äv ä v föp ' g, bö föväg g u ök, huuv öjgh u j ä g c h u pp g ö g k u ä ä k b, å f på vk väg öjg k u k u up p å 6 Fö ä å b u c y kf Sckh ö f åg fö g, p k k g kå hög f k w ' ä, fkkkå 11åkkå, ä,' c1 bygc ä-, g kv g ä, häg \ k gk g v, v k kf k hv uppgf u ö öj gh v c h v k fö å 2 k v fö g, v huvupcp k g upp kå ku g 7 Sk1 ä kf" k ö v yg, fö g v å b kffh ä ä k b, v c y g ä k k å u b yk _ ö j g u å pp uä ky- b hg k ; 47 Då p-1fåg 1 yck ä 1 ä g ö f å g, å ö g y fö ä v å,vk på ö g v, b ö cy å b å fåg1 fö j - å å;vä v u g, v k fö k fö g, ck v y g ågä, v k u g ku k fö - 2 Kf g b ö j g 8 fb1u 10ch f u g, f g c h ö g 9- I I fbu S c kh f kkäfö g k å Ö 1 D p ' fö k g'upp ä k å, v k bj u c y 'f 1, v fö j f10kkä V B ä c k ' ö, B j u h, O 10 H 1 1 g, F pc, N L u h, L u, V ä R y c, VI ö, J S ö, T ;, 1 A b T h, G ö b g, f kk ' ä A B g, B j ä å, 11\II -- J ö, S c k h, A ' L j u g b g, S, D c h M c P, S 1 c p, å k ä c K A, B 1 ;-;h1 g, u v, A L u, G ö h 'g, A N y b g, G ä v, c1 A O, B g Fö k f bj uj å -= - å å f u ä c ; ö)g k J c ' y kä 11, h c y v yå;ö u pp g å ö P B g h, N O B u c, G f B j ö k, G u v L b - - g, A L L p h S v N y u z h g fö h g S g u p päk- p 101 Y1 ck ä v - D ä < ä ä v1 c y äfö, c F j u B 11 g, O h föth g, vc fö h A f D k fö v - h J J D ö, I f g å u 23 p- * '

12 g ö D- v c y upp ä fågp y f()j, h ö vägg g K g u L g 0 {ö j fåg Bö fö,g y ög g, å k åg, gv k k äk å väg ä, gö ) ä, ä fj fä, b)? ck ä fj fä, ch c) ä O yk k v, bö 2 k, c) å ägg å b), -ö bgy ) å gä ägg? åk, fk 3 Vk k bö gö fåg ) bgy å ä fkk hög k ch? ö, b) å ägg k, c) å ägg g äk ub öp fö gu 4 A ä p g, ö föhå g bä p å g? p bv fö g ä kå kf bgy bä 5 Vk huvug u fö v ä kg k fö p ö, å ägg? föw kf v ä g Fö övä gg g hö j u u å c föf g v' fö g u f ö k p y c k u pp 10» 1 1 ä å g ä ä vk», y ö v ä fö j g v v ä g c å g v g u Aä fö ä v ö y p 1 c y ö? Då fö S v g ä f kkä p fö J k ' b ju g up k c y k f h uvup cp, på v k f ö g b v J ö g g äp g ku k u bygg, h ågä ' g u h u v u k g äu, c y fö ä u j b ä ä g fö? D h kk g fö väg v bö u k f g ä h u v up cp åg f u- kg yfg, föjkg ck h J ub åg fög, u ku u ä Fö få h ö k f k 10 öj gh ö ' huvu få " yk fög å, h g 'fög u b v å fö g bä g fö v b ö y k k ) cå ä " 11 kj ä bh b u ä ' k f gk g? c h ' u å u j å J f ä h v f ä g vg g k g v ö f å g, å k å 11 c CJ y - k fö g -!Uppf gwc hug fö b v J ög O g bö - ugg v g ö å u,ä u j ö ' u Lgv F ö p g ] 1g g ö ä åg v' fx, k ck - k g gä k h' j g hf ä k, ä h u v u gu föå 4

13 Då jg häv 1 b ä f ö 'ö vv äg ö v y g k g, vk fåg ö g å ök, h jg 11 g b ö f ägg k h ä f f g käk T fök p,v äkg, f ö u k c k j g hä v ' u g v c k ä j fög j g h f ägg u åg k ö v väg,fö å 'fåg h f å ä, v g FÖT g h v kg 1 ö ;f åg p c h b å yc käp kv,, h c ' k fö T ;1 J hc g g h g 2 I g ] ' g ku b g p h u v u g u 'fö ö y, b ö v ä kå f ä v O k hä ä u g v, ; ö p Ö å ä äfö, 'pö å g v å k v k j v ä h bö ö g v ' v [ v fö g, uu ' 1 åg h, fö v u y puk ku ky h, j ä v 10 c h gup p, V b v g v k h ä hö, kv h äfö v g v p k v u b j k- v ö k g-, fc g ch yck N åg b ö u k k b j' k v c h 'O p 'g h c p, ä U k p ö v g h g c h gu g ku äv h v g ä u k å D ä ö vä g, fl å f ö U ö k h v yk ku gö fö å k 1 g h g p gu v h c p v ä j kå ökvä ö y u p p å - ' c g hö u f ö g k p, u ö y å ä g, f k v å ; g, ä k u u g v, b ö f å h å v ä v k ä E g h häk u p pf g h vå kå ä fö ä h ö J v ä v L D k, g ä 10 ch k v g äg ö k v g ä!; h k g h gup p 51 ä f h g, F å ' v J uppj g I v b, ä ku p c h b _,, Lk, v f äv ö b p p b v k A v k g ä h hä v ä, 13- v ö b p p b ä h ä y ' å g j b k p c h 1 b 'u c -c ' ö vä g v, f väk,b c ö c k v f [k ' fö j k g b ä g N u v " ; - 1J g! få h å - kä k,, Th v 1g v ck 1 äh v ch b ylg hö g ä' kv ;, c h p å gu h ä v h äv, 1 ö b p p ä b yg h ö g å h S å f h fu - v, ä u k c h g- v f u g v p ö kb 1 ck g åg g b y k u k11 fö K h c h b h ) g k ]h v, u f;'å b ö j f ä, v hg b ö å äk g ä kå fö k ) j fä, H u u å h, 3) ä I) ä ä f v å h u v ugtupp, ä g 2 ' u å _ 2 _, f J f ä, ) v g v -, äg ck Uäh u gu pp, u ch h ä f ö h fö, ä g u p p ku - I) b u kä v å u b y g, v v v b h ö v ' ch b -I äv gby fä h öä 1 c_gh f ö j, b v 1 J US åj<l b h v 1 h ä v v b g, f ö v g, fö å b h h f å 11 g ä föfäk v v g v M ö kv ö g b b 1 u äk p c- g1' f, ch h få k v g,c '- g 1 kv fö 1 1 ä v v b g 1 g b ä-c på gf I - j ä v vk bä g ö vyg h c h ugf ä gh fågv b på gg ' u g huvuku fö

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lärarekårens l ö n efråga.

Lärarekårens l ö n efråga. Läk ö f A m ä övk Å ck p fö ö L k ä, h h m fkk ä Jä k v äj fö Tm:, f, k k f mh ä ö v u h 8 ) v, fö:äk k:omk ufö D uvck u u ö f D k ö k v äm fä fkkäö»m 6 u pm, vv 8 u ä u, häf ch häf ä, vk k m u, m öv 8

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R : w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

14:DE ÅRG. DÅ FRÅN OCH MED den 1 innevarande oktober Svenska akademiens

14:DE ÅRG. DÅ FRÅN OCH MED den 1 innevarande oktober Svenska akademiens N:R 4 LÖRDAGEN (772) PRENUERATIONSPRIS IDUN IDUNS PRAKTUFLAGA IDUNS ODETIDN ED PL IDUNS ODETIDN UTAN PL PR ÅR: KR» 8 > > DEN REDAKTÖR UTGIFNINGSTID: 2 OKTOBER OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Hylluppställningar i Öppen samling (ÖS)

Hylluppställningar i Öppen samling (ÖS) Hylluppställningar i Öppen samling (ÖS) A BOK- & BIBLIOTEKSVÄSEN A Ab Bok- & biblioteksväsen Bibliotek B ALLMÄNT & BLANDAT B Be Bs Bv Allmänt & blandat Allmän idé- & lärdomshistoria Masskommunikation:

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Vårgårda CK MTB. 3 P/F 15-16, D-jun, D30, D40, D50. Kesberget 13,500 Km. P/F 15-16, D-jun, D30, D40, D :00. Tävling.

Vårgårda CK MTB. 3 P/F 15-16, D-jun, D30, D40, D50. Kesberget 13,500 Km. P/F 15-16, D-jun, D30, D40, D :00. Tävling. 3 P/F 15-16, D-jun,,, P/F 15-16, D-jun,,, 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 Oscar

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer