skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE"

Transkript

1 kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk!

2 LD SKOG & KF u ä å g fö u v Skg & Kf jg hpp kll v fyll v läg. I fö u p v hjälp v M yqv gl Ääk. u h h lg VM Flu ch å fgåg. U VM vä g äk h ky äå hp på åg v å kåk få hl väl l fö ävl på k. I vå k åk k fö 2000 å. S v få åg å kk å ävl på k gj v puk få kg. Plk kk h by u klfbk puc v lkyl få lg hä få ä vux Älvl. I u v g k v bä hk vkh påvk vå k, älg g. Flg upphö u ch 70-l Svg på v y ff på åg äll ä g pågå. Sug ä v pl ä pågck fbl vkh u åg å. Ä g k kä h vglg ä på yv gä v kv på Gkf ä åg v upp u ch v hpp få p ch kk käll, l g fk p ch l g läg v h vju. ll gkf lk u. Fö ll å kgäg ällg ll l vkg fåg hu fgh k övlå. D ä vkg fåg fö ll äg j ch kg. g u u håll h föök v ll fyll fk, p, kull häl ch pg. Vll u h föjup f ä y h u k l v Älvl ch Sä-I Bpgkg f äv p på fögä Älvl äg u pl! Välk ll vå å! P.S. gä l v vå uykp ch p på l vå fävlg! F p vä äv kjk på x! D k u lä på. vlg läg! IHÅLL M - SKOG BY ÄG FSIGH SÅ BLV VÅ GIOSSKIF HJÄLP GIOSSKIF PCSKOG BIDG 2015 BIDG - SÄ-ID BIDG ÄLVDL SKOGSÄGSKOL - GLLIG JKISSD DL 1 UFLYKSGUID UFLYKSM FOOÄVLIG FÅ KIV - FLOIG SLGSVL KLDIUM VI IG UPP... ÄS UMM Y HMSID - ÄVLIG V bkv äv vå kgägkl hu v yck bö gll kg. Ju g lä kl gllg kpp åg övk ll kgäg. V vll ck upp ufö ågä äå, å v ä övyg öv lpp å ä lö. Skg & Kf uk vå gåg p å: vå ch hö. Dbu ll ll läg Älvl ch Sä-I Bpgkg, ll ll huhåll Älvl ku. Upplg: x. vg ugv: Älvl, Sä-I Bpgkg Ulf. kö: Dhlg. x: Dhlg, Bu, Ull Schü. Lyu & puk: Guf x & Dg Dl Fgf g: bb l F HF kv, Dhlg, Bpgkg, Bg L, Jy Kl, Hl Gu. Illu: Hl Gu. Olgbl: L K Ol. f. Blybg - f bb l. yck: Cuyck M M SKOG BY ÄG SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

3 M GIOSSKIF M GIOSSKIF DLÄG 8 MSIDO SKOG BY G.. DLÄG Hu vll Du h ä SKOG BY ÄG? Älvl ch Sä-I Bpgkg bå v 2210 lägfgh jl. D f äu läg f åg fgh ä äg. Pv kgfgh by äg bl. D ä vlg. D vlg ä ll v b öv fgh, kk g gåv ll v. Fgh k äv lä u ll föäljg på öpp k ch åg ufö flj köp. ll gkf lk u. F: bb l D Ä DU SOM BSÄMM Fö ll å kgäg ällg ll l vkg fåg hu fgh k övlå. D ä vkg fåg fö ll äg j ch kg. O fghäg h flj ch f vg häy ll k låg h v på ll fåg k uppå. lyck gkf bä ll bl ä öj ch ll ökål llv å ä öjlg. Böj ku fåg ä v kk kkä. ä ll bl p h lg f åk ch blv föå ch ökål ku ä läplg gå ll ä g. Då ä g fö kk fåg. D ä övlå/äg v fgh h v fö ku ägby k gåg ch ä ckå h ll h bä. ä fghäg h bä g fö gkf gäll h övlålll p bä fö kull gkf. ÄGSKIF K SK PÅ FL SÄ Övfög v kgfgh k gö g v,, köp, gåv ll x föäljg. D vlg övgf ä b öv kgfgh. lv ll k v yk öv ll äg. ll lv h föch ckl. Vlk övlålf ä bä ä lk få fll ll fll. SMÄGD Ibl välj ll xpl yk ll ku öv fgh ll. D k b på fgh h å vä f kk öjlgh fö p öv. SMÄGD KÄV YDLIG GL ä äg j- ch kgfgh ll gäll h ylg gl. äg äll kv på b fö vlk fög hl läg. D ä vkg ylg ål ch kl vfölg få böj ä ll öv fgh. Dläg k h lk öjlgh l b fgh. D kk b på lk håll. kk b ä kgfgh ä å kll ub. D ä äfö vkg k öv hu b k vä, kk g ägvl. Upp kgbukpl, bäll pl, kö bkfög ch kl k äv gö 100 l få kg. SÄLLFÖÄD I lg fövlg v äg jbukfgh k läg u ällföä ä ll läg. D p h ä kv u vl ch föä fgh ä gäll löp f. 4 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

4 M GIOSSKIF M GIOSSKIF DLÄG äkvä H b ll ä hög g k öv kg ch h fö käv äl g v väg. D k v v fvälgp, ä f bäck ä yck luch ä öj ll v gl klkj. Lå bl lkg b ågåguppgg ch plg, gå g kgbukpl ll fö v bhöv gö. FOO: Dhlg. P D vlg väbgpp vä fö fgh ä: xgvä Mkvä vkgvä vä f k XIGSVÄD ugö gä fö övlål gkf käg ä gåv ll köp. xgvä k g väglg ä gäll uppk kvä. xgvä ä ckå ppggu fö fgh ulg fö kgvg, äfölg ch kffgvä fö vull kbygg. MKDSVÄD ä ckå vkg fö öv fgh. Mkvä lgg ll gu fö hu yck fgh k blå. D ä yggh fö ll bl kä ll fgh kvä. Sk SÄMPLSK D ä vgf bl v föväv v f g (lgf) ll ä. Sk bäk på köpkllg. O köpkllg ug xgvä bäk äplk på xgvä fö å ä fö å å ök lgf bvlj. O föväv h bck gåv k föväv öv v fö kul ll äg, ä föväv kplkg äg uppgå ll 85 pc v g vä. IKOMSSK Sälj v fgh få bl kplvk köpkllg fö fgh v ll övg xgvä. Då h köp föväv fgh g köp u kkälg ypuk. Köp få y, g kffgvä fö fgh påvk kgvg, vkvgulg fö bygg. DLÄG VKSIGSVÄD ä bög v hu yck köp k bl fö fgh k kl g, ä ch vull g bhv k få fgh. Gåv, köp ll x föäljg? GÅV gåv bä fgh övlå få gv ll gåvg gåvvk ch k fööghövfög. V fghgåv ä vlg vllk fö övlål kv, xplv g k v kl g fö övg. vl f kv b gkf ä äkkpfö,, v ch bvl. KÖP I köp bä fgh övlå äg v g kvä. Ä blg läg ä xgvä övlål v gåv. X FÖSÄLJIG OM IG VILL ÖV D f åg kgäg vll gö ägkf, k äå vll öv kgfgh. Då k välj älj fgh ll åg uå. Skg kll fövl på bä ä ch ä g v ll fäv, älj köp. OM ÄSÅD ÖV FSIGH O p ug xgvä h övg, fll äå föväv fgh g gåv u kkälg ypuk. B öv å föäl vull vä fö kgvg, vkvgulg fö bygg, ch få y kffgvä fö fgh. Sälj bhöv å bl kplvk. DU SOM ÖV Ig ä kgbuk klgk vkh hjälpl å kö, k ch GPS. I g k ä ll gllg ch föyggvvkg k. Mk ä å ffkv f åg ö löh gö b jälv. D ä äå vkg ä g v käv fö v kgäg ch v pålä. M hjälp v upp kgbukpl ch lög k pl b kg få b, v b ä fgh ll ä å kll ub. OVÄD F SK vkg vä ä vä f k f kp uc v kplvk. vä f k ä l k fö bäkg v vull ykkp. FOO: bb l. 6 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

5 M GIOSSKIF M GIOSSKIF DLÄG Så blv vå GIOSSKIF gkf vä bl l kgäg ä f - u 33 pc v kgäg ä g öv 65 å. ll gkf lk u ch ä lg fö g böj p f. D vkg ugågpuk ä fghäg åläg gkf ch ä h ll h bä. åg pl gkf g ä L K Ol Guf vll v ch påvk övlå v kg. H flj h g upp fåg ä g ch h gj kl gfö gkf. V h vju bb K. M Lö få Sä ä kgäg v p. H köp fgh v läkg fö åg å ch fck kg fvllg på köp. åg h g pv på. L K Ol, Blybg Älvl Jg ch y L h föå bl kgäg å. V fck på 1980-l öv vå fgh gåv. Jg jg v kg å å. M hpp fkk öv g! M fck g kg v, fck äll l v f fgh gåv ä h ff v kv. k v h kull lä g å yck öjlg kgbuk h fck öv hl h fgh. Skg jg ch y u äg ä l v v få h f. Fgh hö ll Älvl Kykby ch l v kg ä bläg yl. Skg k äv f ku g åg f v vkg. ä b bl ö vll v g ch v lkg blu ö kg. M ä vkg u uc kgäg. D gö v g llbg yck u. Plg k jg å yck pkk kgbuk ä ch föök håll g upp. M y ä g v ä pkk. H ä äv ubl kggjö ch h ll fög jbb kgp. Jg gä b ch y b bl gg kgäg kö kg ch fö v läk. M Lö, Sä Jg vll glg b h fäbug läkfäb ufö Sä. Dä h jg llbg ch kä u ä jg h flj ch b vll jg gä h g äll. Jg fåg läkg h hu ä h vll älj fgh. H v äll ä. Jg vll gä köp fäb hu ch kg köp. D vll h yvä. H vll älj ll! H h g b å ä h gck b fck ykb äv h. Ig v v v fäb ll kg å fåg g jg vll köp hl fgh. Jg v ff- v b fäb ch kg. Jg v ju g kg! S äk jg på, p bk ch kll upp! Däf köp jg fgh! D jg kä fö kg u gö jg ä gl jg köp hl fgh. D ä lg kg ch jg kull gä vlj lä g. Jg h vvk, kb, pl ch öj, jälv u hjälp v pö. Skgbukpl ä jg ch jg håll upp. D blv pv övkg fö g jg kull kä å hä fö kg, jg b fck på köp. åg p: Pl gkf g. Gkf k v kälg. D ä b é l f ju ll k gå g ju u. Äkkpfö/kl g. D bä v ll xpl klä gå fgh vull blg. H vull pbv g ö fgh. H u gl pbv, å l pc ög, låg. vkg ulg fö y äg ä upp kgbukpl. Mäk u ågåg/gä ylg å åg. Fö y äg ä vkg v v gä gå. D ä pyklgk bä fö köp f vvkgöjlgh kv på fgh, höj blgvlj. DLÄG F: bb l Fy g ll: LI K Ol -M ch Guv, Guf ch Ull Schü. F: bb l. M Lö vå ö. F: Bpgkg. O åg kull hä M äg f ä u v v v hä g. D k v lg v, äk g hu äk upp åg vklg kull äff. Hu u u kull bb v juk, klä, b ll öfll? I åg k bhöv v ll äk g vlk vl, ch föäkg bhöv fll åg kull hä. M ug ulä ll ppp ä g. äk g v bhöv kv, gä hjälp v f k ll ju. 8 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

6 M GIOSSKIF M GIOSSKIF UPPD DI SKOGSBUKSPL M hjälp v pcskog DLÄG U å h pcskog på uppg v Älvl ch Sä-I Bpgkg jbb juhållg, upp, g ch hjälp åg läg kgbukpl. D k fä, ch y vl bl l föäg ä vkg kä ll. Du h lc på pg pcskog Gå h vf få y CD-kv få pcskog pgv. D kll vlvc ch bä ckå f upp ch hjälp pg. vlvc h u å v bk vl. Du läg h bhöv by g, h kö uk. P! H Dug hjälp g läg ch upp ufö ågä kgbukpl. pcskog hjälp g ll pg pcskog Gå, uppg, ll u h fåg pg. DLÄG HJÄLP GIOSSKIF? Håll ukk f Gå By Äg Gå By Äg ä ålg åk kpj ä LF kul gå ä på flj föuäg, k, k ch juk ägkf. I fö gkf ök k v ju å kpj Gå By Äg gfö 48 äff u l. U x g å äff g h LF kul å u ll ä v Svg j- ch kgbuk bäff öjlgh övlå gå. Gv f bök på Gå By Äg h g å v yck pv uväg gj ch ll k gå på äff. äff ä kf. äff h blv fullbk på yck k ch gv få j- ch kgbuk h v. D ä åg vl äl g, k f äff blv fullbk. Måg vk u h g fug ch vll kf gå. V kll g å bk - FOO: Bpgkg. k på pl u äff åg v vå uk gkf fö upp ku gkf flj. g h åg g k gå h ch fu. D ä vlg åhö vll gå på bå vå ch äff bä g fö bk, h llå vä å, äg chfju K Wklu ä vg fö kpj. gkf f å gfö, få ä ö ju ll ågv ll gfö. Gå By Äg fug fö g fåg gkf ch ä vlg hl flj ä ch ly. V gå g bå juk ch hå fåg på äff ch v ul v 2014 å kgvl h påvk fåg få åhö. D ä u vlg fåg f åfö v v-ch gåvk k, uppg K Wklu. U kb, vb ch cb 2014 gfö upplg v äff Gå By Äg. Håll ukk u 2015 fö ä gåg! VLSSVIC u bl l lu. O u äv fäg vll h vlvc (y v ch upp) fö pglc bhöv u jälv kv bäll. D gö u g g uppu ll växl Du k å få v kck ll g, fku på 1000 k plu. Du bl fku ch lä fku ch blgbv ll cp på Älvl pkv Sä-I Bpgkg. Bpgkg ä k ch u bl u ll g k. JOUHÅLLIG Vll u u h pl juhåll ufö ågä kk u H Dug på vå ä v Bpgkg. Du bl fku fö juhållg ch lä fku ch blgbv ll cp på Älvl pkv Sä-I Bpgkg. Bpgkg ä k ch u bl u ll g k. I fö vl Bpgkg gå följ kf fö g läg. vlvc på pcskog Gå. Uppg v pg, f upp på lf, fjäyg ll -p u k gå. juhållg v kgbukpl. Mx 2 /pglc/å. Ök övg jä x. päukf, pg pcskog Gå, övg pg, h, GPS: fku läg ch ä J v Bpgkg. Fö läg Sä-I Bpgkg äk äg fö vlvc ch juhållg blu äg fö kgvåågä. Ob! y u! Ä u y kgäg Älvl ll Sä-I Bpgkg? Hö v g ll H Dug fö ä v u h ä uppgf på fgh. Vkg f ll läg! Få 1 cb k vc på pl Älvl upphö. pcskog y ll ävk. Vll k kk pcskog g lfu. juhållg v kgbukpl kö v H Dug, kkf VLSSVIC: pcskog f: Växl: åg-fg p: JOUHÅLLIG: H Dug f: SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

7 BIDG 2015 BIDG 2015 DLÄG Jbuk- ch kgvåbg 2015 S ökgg fö bg: Djubg 2 j 24 pl ök Pjk by 1 ju - Fögbg 1 p 28 ug Fäbö 27 p - Gög, uä å å Mkkg å - Klk å å ågåguppgg å å Vä å å Ulg fö väbg lä 31/1 å f. Mjölkk,lvk fö f v jölkk - k ök å ll Älvl Jägä. yläggg/g v bygg fö juhållg - k ök å ll Älvl Jägä. Ylg f ch vllk fö bg h u på: FOO: Dhlg. SÄ ÄIGSBIDG SKOG UGSKOGSÖJIG (hugggkl l ch 2 lg kull kgbukpl ll lg Skgyl k) 75 % v k. öjg kll ck f 500 öj p h. MKBDIG 75 % v k. Fö håll v bg ll kbg kll g k g Bpgkg pl. Mx k fö kbg: u 5 h k/h. Mx k fö kbg: öv 5 h k/h. PLO, PLIG, FÖ OCH SÅDD 75 % v k. Plg ch å kll ufö lg kgvålg 5 ch 6. HYGGSSIG, FÖSIG 75 % v k fö å ä bhv fölgg ch v hyggäl. ÅGÅGSUPPGIG 75 % v k fö kf k kgbukpl. Mx k fö ågåguppgg ä k/k. b kll klu öjg/ g, ålg, fgg v ö, ågågpål, uppäg v ll hö, ö ch blvägpg. k k häö ll ågåguppgg ä j. Mkäg v fö kk åg. Obv... Bg ll kgvåågä ugå ll äg v kgfgh, v kf å uc jl (g) pkv kg. Ålg bg x ll k p kgäg ch å. D bg ubl f v Skgyl p, föbkg, vy ch gkä kgvåågä. FI ÅDGIVIG ll läg. Gäll kgbuk, k, kl, läfåg. Vj läg p 2 /å. ågvg kll v väglg fö läg f ä blu ll v vä g lk fåg. ÄIGSBIDG JODBUK JODBUK, GÖDIG OCH USÄD v lg ll jbuk, gög ch uä lä bg 50 % v v k xkl. väk. JODBUKSKLK Bg ll jbukklk ugå 100 % v v k xkl. väk. VIÄ Bg ll vä ugå 75 % v v k xkl. väk, gäll j hä ch hu. DJUBIDG ugå fö: K (öv 1å) k/ju ch å Klv, få ch g k/ju ch å ID ÄIGSBIDG SKOG UGSKOGSÖJIG (hugggkl l ch 2 lg kull kgbukpl ll lg Skgyl k) 100 % v k. öjg kll ck f 500 öj p h. MKBD IG 100 % v k. Fö håll v bg ll kbg kll g k g Bpgkg pl. PLO, PLIG, FÖ OCH SÅDD 100 % v k. Plg ch å kll ufö lg kgvålg 5 ch 6. HYGGSSIG, FÖSIG 100 % v k fö å ä bhv fölgg ch v hyggäl. ÅGÅGSUPPGIG 100 % på kf k kgbukpl. b kll klu öjg/g, ålg, fgg v ö, ågågpål, uppäg v ll hö, ö ch blvägpg. k k häö ll ågåguppgg ä j. Mkäg v fö kk åg. äg ä k/k kgäg jälv ufö b. O kgvåfög l ugå äg. Obv... Bg ll kgvåågä ugå ll äg v kgfgh, v kf å uc j l (g) pkv kg. Ålg bg x ll k p kgäg ch å. D bg ubl f v Skgyl p, föbkg, vy ch gkä kgvåågä. FI ÅDGIVIG ll läg. Gäll kgbuk, k, kl, läfåg. Vj läg p 2 /å. ågvg kll v väglg fö läg f ä blu ll v vä g lk fåg. ÄIGSBIDG JODBUK B 300 k p h, b ll kll pug. ÅK 550 k/h buk åk (j bk). DIKIG Mx 15 k/ v k på åkk xkl väk. VIÄ OCH SMI 75 % v k xkl. väk. Gäll j hu ch hä. DJUBIDG ugå fö: K k/ju ch å Klv, få ch g k/ju ch å DLÄG 12 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

8 BIDG 2015 Jbuk- ch kgvåbg 2015 BIDG 2015 JK DLÄG ÄLVDL ÄIGSBIDG SKOG ÖJIG 100 % v k. Hugggkl l ch 2 lg kull kgbukpl ll lg Skgyl k, 100 % v Skgyl föväg bö k. öjg k f 500 öj p h. ll ufö öjg Älvl Bpgkg bk, k h ggå ublg Gö k öjg ll v. Gäll j pvp öj på g k. gkll k k lg Älvl Bpgkg klj. O gkll gö bl g äg u. ä Skgyl p upp ll fö å bug blpp kju öjg ll äk å. MSKILL MKBDIG 100 % v k. Fö få bg ll kll kbg k g k g Älvl Bpgkg. gkll k k lg Älvl Bpgkg klj. O gkll gö, bl g äg u. MULL MKBDIG ll gävk 1 k/ pl. FÖSÅDD 100% v v k. PLIG 1,20 k/pl. Dck x 2300 pl/ h hyggl. ll ch gpl llhhåll u k v Älvl Bpgkg. Bällg k k h v Älvl Bpgkg u plbu. Fö pl j llhhåll v Älvl Bpgkg lä bg hög 1.05 k/pl f uppv v bl fku. Plg k ufö lg kgvålg 5 ch 6. Plgvg fög, ufö plgb Älvl Bpgkg bk, k h ggå ublg Gö k plg ll v. gkll k k lg Älvl Bpgkg klj. O gkll gö, bl g äg u. HYGGSSIG ll fög ll gllg 100 % v Skgyl föväg bö k fö å ä bhv fölgg ch v vvkgäl. vvkg k v pl ågä få k. ll ufö öjg Älvl Bpgkg bk, k h ggå ublg Gö k ll v. Gäll j pvp öj på g k. SKYDDSDIKIG 100 % v k. I kykg få påböj k llå håll v Skgyl. ÅGÅGSUPPGIG på kf k kgbukpl. b k klu öjg/g, ålg, fgg v ö, ågågpål uppäg v ll hö ch blvägpg. k k häö ll ågåguppgg ä. Mkäg v- fö kk åg b få påböj. äg ä k/k kgäg jälv ufö b. K gö b jälv, k äl gö 30 pl ll Älvl Bpgkg upphl jä. Obv... Bg ubl ll kgäg å ufö b g g. I fll å pö ufö b kck fku k ll Älvl Bpgkg. Fku fö plgb k fku Bpgkg övg 1,20 k/pl. Äg fgh v kf öb ll ä äg k g v ä vg fö öb ll äg fgh ch k å g v bg. Slg bg v ubl f Skgyl vy ch gkä kgvåågä. Slg ghkg, bl v kjufäl llk, k v bäg ll kgvåbg. Skgvåbg ugå fö k llk lägfgh ufö kg gä å blv fäll v kf fö fll lägfgh g vå v kl ll fgh ä läg ch bläg ufö g gä. VLSSVIC på pcskog Gå ch upp ll 2 juhållg v kgbukpl h pcskog ä 100 % xkl, uppv v bl fku. FÖÄIGSKOSD bk lg föägk fö lägfgh, ä ågä ä l j- ch kgbuk y lg. VÄG ll bygg v väg vä u å 2015, k. pkv by ök vägbygg ll Älvl Bpgkg. Skgyl k gk ch gkä väg äckg ch v k kgg. Älvl Bpgkg v fö bygg. Bg fö kl 4c-väg ugå ll 100 %. O by vll bygg väg v hög ubl lg v Skgyl föväg bö k fö kl 4c-väg. V uhåll v Jägväg klu äv bgg v ly, buk ch ä 4 få vägk. Älvl Bpgkg k g upp kgäg b ä 4 få vägk. O ä f kv v uhållllfäll k Älvl Bpgkg vvk ch fl b ä fö g äkg. ÄIGSBIDG JODBUK GÖDIGSÄM OCH USÄD Bg ll gögä, uä ll vllfö, göf ch cf k ch hv 100 % v v k xkl.. KOLOGISK GÖDIG på vll ubl ck x 1600 k/h p å v gkä gög. Fö klgk gög ll å v vll x 1200 k/h ch å v gkä gög. SPIDIG V FLYGÖDSL Bg lä ll pg v ygöl 50 % v v k xkl. Obv... fö gögbg k håll k blk vg fö ublg v gögbg ll jbuk lä ll Bpgkg k. JODBUKSKLK Bg lä ll jbukklk 100 % v v k xkl.. VIÄKOSD Bg lä ll väk fö ö, v, få ch g Älvl ck I00 % ch ll k fö ö ch v 100 % v v k xkl.. ll hä Älvl ck ä väk 50 % v v k xkl.. Djuhåll k v läg ll flkbkfö Älvl ck. Lkl vä k l. BSBIDG/SÄGSLBIDG ålg bg lä, b på Läyl bg fö kl uppfyll vllk fö "gök 52 ll gök 61". ll bk äk hä llä vä ch gåö guö. Hlg v Läyl ublg k uppv bg ugå. MKKIG. Bg lä ll kkg v jbukk 100 % v v k xkl.. Kg k f kll v uhg ch äghåll ch gäll b buk v åkk. Sg v buk käv. Ublg uppv v fku. MJÖLKMSKI Bg lä ll jölkk ch lvk vä fö f v jölkk 75 % v k xkl.. Gäll uppgg ch fök fll y läggg. Fö håll bg k ök äll ll Älvl Jägä. YLÄGGIG/MODISIG Bg lä ll yläggg ch g v bygg fö juhållg 15 % ll pc Jägä blu, v k xkl. ugö ulg fö bg få Läyl lbukh. DJUBIDG lä ll buk v åk ch bk Älvl ck fö: Mjölkk k//å ö öv 2 å k//å ö få 6 å ll 2 å k//å ck/g Iå k//å Hä k//å FODBIDG lä fö: Mjölkk k//å Mjölk ck/g >1 å...i 000 k//å Ov... Fö bg k ku håll u ubk k å vllk v uppfyll. D hu på fäb äg ll fövl v ök k uhåll på kkug ä ( gl ch byggl). Fäbvll k k håll öpp på ä ä ypk fö fäbvll. Dju k håll fäb 2 å/fäbäg (15/5-30/9). llvkg på pl ch lufög v puk få fäbvll ju puc. Fäb k f Älvl ck. f Jägä pövg ök ä bgbäg u ubk lä v bfll, uöv vlg jubg lg gl, bg fö ju håll hl äg v fäb lg v. POJK I BY Fö bg ll pjk by gäll följ gl: ök k k 1/ ll jägä, blu fölg. ök k pcfc lu fö vj pjk ök v. vg v hu 2015 å bg vä k kg v ll Jägä lb f pjk vlu, ck 31/ Fölägg v pjk få gö å. g bvlj fölägg k luv 31/ käv Jägä llbk hl ll l v ubl bg. O bvlj bg vä lg ök k bä Jägä uc k å v bg ll käv llbk hl ll l v ubl bg. Bg få b vä fö äål fll Bpgkg gl 15 puk 4 "Fö fäj v j ch kgbuk bäg ck, läggg ch föbäg v väg ll fö äål ä ll gg fö läg ll hl bflkg ck". Mbuk v fö åblgkylgh. DLÄG 14 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

9 SKOGSÄGSKOL SKOGSÄGSKOL Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG DLÄG DLÄG Vfö?????? Hu?!? ä? V? p! p c p vl p u, qud lupu Qu bqu lu lup cull FOO: Bpgkg. På kukp k h u ll u bhöv v gllg: DGS GLL? ä ll kg bhöv gll åg gåg. Oök b å bl kv k uvckl ll väfull ä. väl ufö gllg ök l kk vkg v bå. O v gll buk u jälv kö k läg kk ufll fö kgäg. Gllg klj g få öjg g u ggvk g k. M hu v ä ä g ch hu gå ll älj gllg? VFÖ GLL? Gllg k båvå - gö fö ök vä på lubå, äv ä kö gllg ckå g kk uby ll kgäg. Gllg ök puk v göv ä bä kvl. Hu gllg ufö h ckå byl fö uvå - ä k p v luvvkg få ju vvk gllg. GLLIGSFOM D f lk gllgf. D vlg ä låggllg, ä kl u. D lk gllgf h lk ffk på bå ch k. låggllg g ä uby v gllg k v lö på k. höggllg g pg k plåbk, k föä bå väuvcklg. Du k k fö ö- ch vk ök, ch vkkvl g juk. Föuäg fö gllg gulägg v öjg. vg öj ll öj bå käv fökg fögllg, ckå gllg u lpp. 16 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

10 SKOGSÄGSKOL SKOGSÄGSKOL DLÄG FÖDL MD GLLIG: gl älgblg å älg p å ch pukkg. Kc llväx på fä ch kvläg bä ä. Gö kvv ä göv, väfull ch bllg vvk p kubk. Mk jälvgllg (ä ä ö v ägl). G kgäg lb äk. Gllg kc llväx ll u välj p. f gllg ök ffö ll äg väfull åg. Föu kg v hög kvl fö gllg föl. GOM VÄL UFÖD GLLIG FÅ DU: Ök puk v åg Bä åpg. D älg ä bä läp fö å gy g gllg. Fk bå. I gllg kl ch k ä b. D f bå kl påfg ö,, ch kgpp bä. M jälvgllg. V gllg k u llv vg ch k kull gå föl g jälvgllg. M kku ll ä. D kvv få lju, v ch äg. pp, kv, b ch ö få ugll ä göl k. D b ll ök llväx (.k. gllgk) fö kvv ä. Ä Ä D DGS GLL? Gllg g ch ll gö 1-3 gåg u lpp. l ufö gllg ä bå ä hög. Föuäg fö gllg gulägg v öjg. åg ugl 1. Böj kgbukpl ( ä kull). Bök öjlg bå fäl, gä ll ågv/vkköp. P gä på öv gllgbhv ä u pl luvvkg. Då k vvkg. 2. på k ubg. b huvugl ä gll gök blv llfö l. ä k gå hp ä g gll. 3. på gö l v k. På ll ch lövä k gök fö gllg ugö hälf v ä höj, ch på g vå jl. ugl gök ä ck gv ch bö vä v gllg. 4. gllgll ll *IGV. D bä ä vgö gllguy ä vä g v vkyg IGV ll kl gllgll. M hjälp v k u bö ä ch hu yck u bö gl u bå fö k uvckl väl. Håk L, g, y- ch åvuvg, Bpgkg ch gllg: Gllg ä vkg l köl v bå. D ä vkg k ch gö gllg ä. Fö v gllgbå ä kull gll vä v Skgyl gllgll. Skgyl gllgll lgg ckå ll gu fö Pl fö gllg f pcskog. Bpgkg gll ä f bhv fö gllg hu vkp u ä v u byl. D vkg ä gll ä ch kö kg. l gll Bpgkg vå gåg bå å gll: Älvl Bpgkg c 350 h. Vkug blv c fub/h. l blv c fub. Sä-I Bpgkg c 190 h. Vkug blv c 35 3 fub/h. l blv c fub. Då ä fögllg ufö ju u å bl ä b v äv l kl u gllg. FOO: bb l. DLÄG 5. Övku - uök åg. Gll llväx h vg fö yck h u välj lä. M llväxb k u u bkä u ch på åg. O åg b h k påglg å ä hög gll. äk på! Bhv k k bb. ä på g k väx f ug å ch bhv v gllg k uppå bb. I bå på vg k vlg l läg. * IGV ä Ikv GllgV. Du u h på SÄLJ GLLIG, ÅG ÅD älj gllg bhöv v vå. H u kk b vkköp gö p gä yck v plg, u jä ll på v pålä. D ä lä äll kv på vkköp, vvkgpö ch pö ch u v ckå vlk kv k äll på g! K håg kkfölg vkköp k ä ju b fölg, ch fö h ä kv fö ky köp. Du älj h ll öjlgh fölå vllk, kv ch vllk kv kk k ckå k påvk p u k få fö vk. S ckå ll ll k öv kv kk ll å ku lg å u fh lpp kk ä å. Hu lj u följ gllgb b på hu g u h ch vlk fö u h fö köp. LVSFOM: D f g lg på hu gö upp blg v vkffä, vj ffä ä uk, ch v lulg k öv ä ll föhlgfåg. M buk äå p fy guf fö lv ch blg. Lvköp f p p kubk. vvkguppg blg lg fäll pl, vg fö vvkgk. p, ä föväg ä vj ä bå ch ufå l, k öv klupu, f g buföf. p ä vlg gllg. Lvvk kll kgäg gll jälv, ll på g h l åg ufö vvkg. FOO: bb l. 18 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

11 JKISSD DL 1 JKISSD DL 1 LLMÄ JKISSD DL 1 - Hu gö jg, v böj jg, hu k jg gåg? Mäk h ö jk. U läg l v v äk v på j h v v jäg. jg ä ulg ä lv fö åg, äv g. D vk jk ä gl lg l. M hu gö jg jg ä v jk h åg flj ll bkkpk F: Jy Kl k uc g? LLMÄ UPPSIKSJK O u vll böj jg å käv g jägx. Jägx g g b kukp vl, ky, lgfg ch lk jkf. gkä kpl jägx g bhögh ök vplc ch vä hgl- ch kulgvä ä gkä fö jkäål. I u å ål k u följ åg jg på å kll uppkjk. Uppkjk bä pc lå u k följ åg på jk ch u få lå gvä, å u uppk. Fö få Jägx käv hl l b, v u ch kjuäg. ä u å ål f få k lå llfälll jälv hä g få u kff, f få bk ch -u. Jk ä ckå ll hög g uupplvl. Ibl k "jkby" v luppgåg, älö y kyg, pä på ll jkk g k. JÄGXM Öv hl l f uföbu glbu h ku jägx. D f äv ku v ä. I övg g lk - ch vku u l. V fåg Mkl Bck på Jägföbu Ugvkh. F åg ålgä fö jägx? Äv f åg lglg gä fö å käv äå k h vp. ä k gö ä ju gk vull u åg u å yck jg plg k v fö ku ll g ku Jg h fb k g på jk hlg. Må jg h jägx å? j, Jägx bhöv älg v uppkjk, ä lg jkk. Ug ä u ä u 18 å v jkå böj. lg vplg få vp lå u ll fyll 15 å. D lå vp få h ch vä u lågv k uppk. D by pcp låg bf g läg vå få ulå. D lå u vp få ckå bä vp (g ll lå). D fö bb ku gp v bhv. Hu få g vplc? D h gkä jägx ch h fyll 18 å k ök lc ch köp g jkvp. Ä vå få llgåg ll jk? ä gäll åvljk ä f g pbl. Ä u läg Bpgkg ll flkbkfö Älvl, Sä ch I ck k u lö jkk fö åvl v Bpgkg. ä gäll älgjk gl lu u ch ä f b f på Bpgkg h. JKKO Jäg Svg å h lg jkk g u jk äv lkl jkk. Jkk v u h bl vlvåvgf ch ä bäg jg Svg. Jkk gäll få 1 jul ll 30 ju ch å föy vj å. Jkk k ku v upp på uppg fö ll xpl pl. Du å h bl vlvåvgf fö få jg, v gäll fällfåg ll jk kjuvp. Du ä u 18 å ch jälväg hh kjuvp bhöv j lö jkk. B gäll äv hu fyll 18 å v jkå böj. Kv på bl vlvåvgf gäll äv p l kv jk u bä kjuvp h l by. D hl ll xpl hufö ch vkl. Du hhöv äv Såvlk på Bpgkg. gä l v gl ch bäl på: 20 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

12 JKISSD DL 1 JKISSD DL 1 LLMÄ p fö b ch ug! JKS DG 16 pl SOMMLÄG Älvl 26-28/6 LLMÄ K - jägx Öv hl l f uföbu glbu h ku jägx. D f äv ku v ä. I övg g lk ch vku u l. llä: Ublg g lg b kukp vl, lgfg, ky, llvg ch lk jkf. Jägx ä blgk fö vll kff g jkvp, jägkl h hl v guublg fö v vlägg jägx. D f g ålgä fö få jägx. M å ck h fyk föuäg fö ku h vp på äk ä fö få gö pkk lpv. Ihåll: kpl jägx bå v k pv ch pkk lpv (hglgväpv, gupv kulgvä högvlpv fö kulgvä). Läg: I ucklf ck kug/vck ck /gåg. Kuvgf: Kuvgf v b på kuupplägg. Kk Jägföbu ll ug på. Syf: Syf ublg ä g lg b kukp jk vl fök Svg. K - vplc gkä jägx käv fö ku bl bvlj lc fö jkvp. M k h fyll 18 å. Lcök gö h pl. H blv bvlj lc fö jkvp å h ckå öjlgh jg å vp. kpl x g bhögh fö lg fö jk Svg gkä vpyp. M k välj gö k pv ch xplv hglgväpv. M bå pv gkä å ä bhög ök lc fö ch jg hglvp. Vll kff g vp vll h öjlgh jg vp u lå v k å å ök, ch få bvlj å kll lållå h pl. D h fyll 15 å få lå vp u föuäg ulå jälv ä ä vp vä, å kll uppkulåg. Ulå k hl övvk låg väg v vp. D bä pcp låg bf g läg vå få ulå. Kv på gkä jägx fölgg ä gvv b låg h flg kukp jk ch ky. Låg ä u 18 å bhöv bl vlvåvgf (lg jkk). Jägföbu Dl bök Älvl ku llkl. ä v ä vux äk llbk på vå fö ufävy f ä f hög ll bk g u ch gv upplvl uöv vlg. D ku v vg, ku, äck, l, päg v pl. D g ä ll fö g ug h å p äh öjlgh upplv l v ch k u u. Dg ug ä f bluf ch Jägföbu på g kk u, jk ch vlvå kp g föuäg fö äk fö klg ch hållb fövlg v vå uu. vå jäg - jj ll kll bök kl. lv få llfäll pv ll xpl hupjl, lckpp, k, på k få ju, lk på u. vkg l ä l yfk lv ch v på fåg kg ju, vl, jk ch uv. M f: Mkl Bck, Ugvg Jägföbu f: p: klg, jk ch uv åku 4-9 I b Jägföbu Dl ch Älvl Ublgcu g ug öjlgh ll vå g läg. Fåg ch äl: Mkl Bck, Ugvg Jägföbu f: p: Mål: f ggåg ku kll lg h å g kukp : jkf, jklgfg, vp ch ky, jkhu, vk vl, vk jk ch jkk, gkä kl vlägg k jägxpv. Däf vlägg pkk lpv (hglgväpv, gupv kulgvä högvlpv fö kulgvä). I JKISSD v upp: Dl 1: Jägx vå 2015 gl fö jk vå 2015 Dl 2: Skjuäg hö 2015 Såvljk hö 2015 Dl 3: llvg v by vå 2016 Mg vå 2016 Dl 4: Uug hö 2016 Vlk hö 2016 Käll: jgfbu. 22 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

13 LLMÄ UFLYKSGUID Älvl, Sä & I UFLYKSGUID I vå lv kg f öjlgh ll upplvl fö ch å. D k vägä g fh u ll äg uykål. Hä följ xplck. Sg, äg ll vklgh? V v. F: bb l, -Sf P, Hl Gu. Lågjö M pvl SUG BLS- JUGFU V f p! UFLYKSGUID FOOÄVLIG! Skck bä uykbl g u vå/ 2015 Älvl, Sä ll I j. Ml bl S 1 pb! LLMÄ älv bl V bg publc ä u v Skg & Kf ch på bpgkg.. M f f på bpgkg. Mäåbg - *Määbjä På k bgpp Dl k ö på b, yck kuluh. Måg v ä yv ch bju häfö uk öv kg, bg ch l. Ig f å åg välbv b Dl. Bvkg få b v v vkg ågä kgbä fö. I ch kg böj få kk vä lu v 1800-l å v öväg bygg b fö bb kull ku lå l ch få f läckgkp ll ä pl. I böj bygg b å vä g v hög llpp. Fö v ufö Älvl Bpgkg khuggg u v b, älg lgg på Mäåbg. u ä uk vl g. D v äv Bpgkg fö upp vkug ch b på pl fö öv 100 å. ä v ch ä f uykål v. Hykbg - *Åjbjä bgpp g h fu b på ä Hykjbg. Bg ä l v uv ch ppulä uykål. Häfå äg kl g k 5 kyk. Bg ä 594 öv hv ch h på y ck 100 hög up uppäk Hykjbg växlgh fö gåg ch Lé bök pl H bkv fö bgup. Hä f blg v ylg Älvl väälk ch lg övl, uvl, blåpp, l ch fjällkä. Säg k v k b på 1300-l jkul v Hykbg fäb. H h k v få på yk u f. H gck å ch å upp på Hykbg ch p u öv byg fö åg ök g upp få ug. ä h g åg åg ök fö h ll h ö p. H övgv jkul ch gck ll l. V älv ö ö h övlv, kv. D vå blv y fä fö flk Älvl. Bljugfu Bljugfu å v väg v vägkäl ll väg ll Bl ch upp fäb v Häjlgä. Pl h gk bkgu. D v bufög vlg få by ä ll vläg upp fäb. Mäk ch ju gck pc på fäbg. Läg bk gck ug kv. f g k h. ä vä llbk f h lgg fö vbu ä. H h lgv g fö vl, l bkläg ch bu ck. f h bgvg h klä på vbu ä ch fö Bljugfu v fö. H uu pgpug gåg å kll ö ffck Lzu v Älvl kyk. Säg äg käk Bljugfu gåv å k bb v lyck, å b ll fö äkh kull... Fö k ll Bljugfu ä lä- ugå få Svbg fäb. C 2 k g vä. Följ ö-gul kg. Sp vfll V Sp fäb, Bubg, lgg glk vfll hä u ålg v Jh Bu. Dååbgg - *Guul Dååbgg lgg v f v bgb på väg upp ll Dååbg. lg äg b Gu (kgå på Älvlk) g ll hu ch vå g. Våg u häl på? Säll - *Sull Säll lgg Gåvv, 560 öv hv. Följ Skbväg få Gåvv ch v v kyl Ugw-Sull. C 2 k gå väl vä bvä. f g u ä ll Slj ch Sälfjäll. På väg upp f fläg, v bä bv jäl Dl. Sug Fö vll gö vlg uyk hk vglg ä lg bökål. Lä på Lågö - Lågö Lbuk Hä f gåg häll, buk, ä v öv äj glö ch lp käp ål på l gj Lågö kä öv hl väl b 297 p hä, g ffä, kl ch lglkl. Ig y yck v lv lv hä. B gu ch hög f uck f kv. M g g kg k h åg på f vkh. Lä äv * på Älvlk Å S-Uppju ägl MÄÅBGS- O Vlpppå Å Lll-Uppju S Käjö SOPS VFLL äjö Bubg Må DÅÅBGS- GO ä vbg älv LÅGÖ Kl HYKIBG äjö ä Älvl Gåvv Ölälv bl SOSÄLL Blybg Vlpppå 24 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

14 UFLYKSGUID UFLYKSGUID Jf ävl fk Klb LLMÄ I fybx h flj P Sä f yck fk. D bl lä å ä ä fkkg flj fk bå ch v ch ll ch ävl fk. D ä Bpgkg g -Sf P ch h flj. D Jf 12 å, yck yck ävlgfk, lk övg l v flj. Å 2014 k Jf på SM, yg kl ch jj. I å k h l SM g. D gåg äg ppulä Svk Mäkp u på jö Öv Vä Skkbg. V yck u fk Sä? Säjö ä fv. Jg yck yck ävlgfk på vå g ävlg, Säpp ä på g Påk. S ä cup ä åg g, Sä Fjällcup. H u åg kp u k lä u ll? Jg jg h få käl fö fk. Fk yck jg gö å k g å åg. D gäll h ål! h jg g pcll kp k. 3 l vjöl 3 l kjöl v äk ö LLMÄ Vlk b vä u? På v vä jg gg, pk ch blk. S ä k. ävl u äv? Jg ävl vj g Säh Spfkklubb. Då h v klubbäkp. Vlk ä fvfk fk ch ä? D ä lg ä pp ch å ä bb ch ö gäll. V ä bb ä f ä ög kg g. Ugbk ög fkå ch pgäg ä fv. Ög, ög, h, öfk, fk, jöfk... I Sä ch I ä b välj ch vk. Sä I Fkvåå f ll ck- ch byfäll fk. Sjöl ä ugfä 6000 h ch ö öv ä g ck 17 l. Du gå g Svkg v ch g fövlgvl vv ug fö fjällv Hävlgy ch på Fulufjäll. Dä gäll b Dl Fjällfk fkk. Vll fk på jö ä fk vlg kv. Ifk f ög h vå pp, v pä fbu ch på. Sfk på ög ä bä j-ju. Sä ch I ä välbö fö f öv. Söfk f h ch ög k gåg få. U jul lju ä ä fk kg b v v ch ö ög f ju på. Ä vä ä ä ugfk f h på hö hälg upplvl. Vll u v fk l v Dl k u bök Sä I Fkvåå h. Hä f öfk f ög ch h, jöfk få bå, fk f ög, ög, bb, föhåll, fåg- ch fkpp. D u bhöv v fö lyck fku h u på: fv. Fkk ä å, fkk plu! Fö äck ä hl å bhöv u vå fkk. D k gäll fö Dl Fjällfk v (Läyl) ch fö Sä-I Fkvå-OåFög vg. M f fkk, fkbäl ch k f på: fkk. lyl./l 1. Vp jöl ch v ll k v jck pkk. Lå väll ch pä v bhöv. 2. Sk äk (vål k vä öj klbp/uukk v gäg). 3. Vä ö kull ch bl k äk. 4. Häll k ch öö buk ch pp yggäck. kl, bb ch jäl uyk. Du gôgô! Klb ä ll ä få Sä-Iå llg öv öpp l. S ll ll gö l lk lk flj ch lk by. Ihåll ch vgä k äfö v. Kbblu 1 1/2 l ck 2 ägg 1 1/2 l jölk 4 1/2 l vjöl 2 k bkpulv 1. ö hp ck, ägg, jölk, vjöl ch bkpulv. 2. Lägg å klck kp fö gäg. 3. Sv gä yl ch gä! 26 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

15 UFLYKSGUID Svähåg S. Gug Klujö UFLYKSGUID Så SLOG VID FOSKÅ S-Fjä Lllvähåg Hälljö DL LLMÄ Mpl öv M föl På Bpgkg k äff fö åg å vä häl. S 1842 v å P J få H, Sä ch h huu på ylå Skjö. D v kl lå ch bgv g ll fäb yävll ä bf g v by ljö, bk. Fölg k ck gåg g ä bäk. M v ch kfg bygg lyf huu få häygg ch l h u g. Dä fö h ck fck M. Fölg gck b ch P fck bä yfö b f ch fck på häygg läg b kgväg, hl väg ll vll. bvälg ägh övlv ch ch bå lv ll hög ål. Ig f äk öv pl. D ä väl vä ll ä. Ifk Ifk ä ppulä ch lg. pä ch g gv kv fö hl flj få l f! åg p fö lyck g på : klä g v, pck jäl äck, kk l v fö vä b, fäll på ch lky hög lfk, ch å föå u bhöv fö lu fk på kk. Fkk ch fkbäl h u på ä. Gö bök på äfv. ch fkk. fö f. Lågkjällkj Bpgkg äg lpllkj ä öpp fö lläh. v h Lågkällkj ch ä vlg uykål uyk pck yggäck. Slg v Fkå Sä-I Bpgkg äg å kll lg bl Lågfjäll uv. v lgg v Fkå, vck bläg ll Lll- ch Svähg. Du g h på k v ll v. lg ä pl flk gck på ch lg hö fö fk h ll ju v lä. På v vj gäå väfull ll ju. llväg ch pgubb llväg ä väg lgg ll v- ch pkg v pfjäll. Hä f p k kp l fug. Hä å l y v pgubb ch håll vk ög öv fjäll. S bl v kyl, fkppl ch läpp b. D ä hä åg hä ll fövä g. Bl ull, å håll jupkä jupkä ä Svg hög vfll ä 93 hög vv 70 f fll. Vgl ä påg ch gu hl väg f ll fll. jupkä vfll ä vä äv u v, å bygg k p kg fll. Säj v Dl lällgäglg fjäll. Säj-pfjäll uv bå v fjällv bl pp Ml, Säj ch Fjävål. ybäckkj ybäckkj ä ug lgg vck lgåg ll Fjävål ch Säj. H k u gå på ch åk k på v. Fjäfll D vck Fjäfll lgg v Fjävål. H u g bl på ch k ll k på v. Flå Vb Fk Gövl Höä Söälv Mll Fulujö Ful Fk Så Guöj I Mök Buujö IPGUBB OLLVÄG Hå LÅGKÄLLKOJ Ljö S. Hujö pfjäll I Fjäll Vkjö MISPLS ÖV MIS FÖDLS Svjö Ölälv L Fjävål YBÄCKSKOJ SÄDJ Fk H Sy Ljö Lll-Fjä Lllfjä HÄJDL Fjä Sfjä S-Uckuvål FJÄFLL Sä LLMÄ Ffjäll jö JUPSKÄ Sä & I Fulufjäll Söjö 28 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

16 FLOIG FLOIG U 1800-l l välv xplg v Dlkg ll följ v uhäll bb väx f. ä kf Älvl v vkl 1888 k äv älvlg y. älv öpp l ch blv öjlg fö u få vvkg l v Älvl ck. Flgä v Sug älv v vu ch väck åg fåg. Vlk v b ch hu v? V h äff: HF kv, Bg L. f h v. äl ch läg k ll g på Bpgk. D v Sv, 91 å, upuglg få Öäg Älvl. V ku h ä ch böj v p jg pc ch kv, g älv. D v g h ug h hjälp ll g. D v pä ly ll h fh. D jck pp g jg h ffö g gv å åg bkvg jälv. Plölg h jg ffö g! H v v åg ä v gkj v älvk, hpp ll ck, l u bö, bl öbå, 30 SKOG & KF VÅ 2015 p vgp ll bk g älv bu. Jg vll v hu lv, hu vg åg u jbb ch v p på fk. Hu gl v u ä u v ch? Jg k h v å. D v g ällg k. Jg v fck åg äg. U v å kp Oll h f h Wll. D v få Öäg ch h v gfö. V åk öbå ch hjälp ll ck - up, å v kl ll ch ck gck b. D v k kl gj ug jbb, v v på full g. Gubb ch ljög fö på fk. V g på ll. D v b äg blg, kä yck v. D v f högh, g välg hå ch flg b. D v fö åpjk Älvl få. D v yck ly på h vå älv. D ä ju läg b. M h kv blv g lv g. I Sug älv h yck g å ch jg h vl FÅ KIV FÅ KIV bä vck äll f gä ä ä v. U 1800-l l välv xplg v Dlkg vlk v följ v uhäll bb väx f. Flg v föuäg fö vk ä- ch u åvufööjg ch bg äv ll xpk. S ågvk ch pppbuk bl Dlälvå l. ä kf Älvl v vkl 1888 gck äv älvlg y pk. ä älv öpp l blv öjlg fö u få vvkg l v Älvl. ä ågvkfög påböj gvkh läg älv h g pågå läg. Lågö Lbuk h ä hugg klv läg älv ch buk bhv ll Lågö. Skf ch vvkg gj gäg ök ylg. SKOG & KF VÅ

17 FLOIG FLOIG FÅ KIV FÅ KIV Sug U huåp föb Sug gä. D fö ä v 332 låg bygg 1870 llål v Jäg Sckä, kull bl Älvl Bpgkg. Ig k bkå yv gä hä. Bl 5-8. Sbö Okg ck f ägl Sck pck g ll våg höj ch häl h gå u Sbö. Dä hp g f lgg g öv 100 hög ägl. Bl 1 ch 3. Lågö Lbuk Lågö ä kä öv väl ch ä fökpp l gåg llvk hä. D v g häll ffä ch kl. Lkl g å Älvl ch äg v Älvl Bpgkg gåg Lågö ch kll ju Lkl ch fug lglkl. Bl 2 ch 4. M Lågjö pvl S Käjö ägl Å Å Bubg Ölälv Må älv älv Kl äjö ä Flg v ug V Sug k g älv g åg klyf ch ufö fll. U huåp föb fll gä. D fö ä v 332 låg bygg 1870 llål v Jäg Sckä, kull bl Älvl Bpgkg. f kglu 1945 f vgbhv l, äv älv. f fö gäg k Flgfög gl Sugä höll å. f åg ku ch ö bä gl ä fck v v ch y ä kull bygg läg ö. y gä uppfö äfö blv 165 låg. v p v gvkh böj å ch pågck ä ll 4 ju Då ck föb Sug. D ä Ffkvk u äg ä. Ib, fll, löv, väx ä - ll bg bb ll ä föfll ch ä y 2008 v Ffkvk bä ågäpl fö k ch y ä. Å 2009 lä v k ä fö ku bv å fväl. vg v ä ufö v lkl byggf ch bl v Bg L, Älvl. 7. V höll på l å u ch ku. D v gp å. V g å v bå pä ch våjbb. Ibl k v ä å v ä åk. V fck käl v hu v b g på hä pl äv f v upplv ä låg få vklgh. u gå ju fkk g, äg Bg. Ig ä å v Sug ch blck u öv älv ch pll v gl ä ch yv ä vå föå hä pågck full kv u å åg å. p få ä övg äk bu få älv. Ig ä b älv hö ch ch fågl. Dhlg ä äjö Älvl 32 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ Lll-Uppju Gåvv S-Uppju

18 KULL KULL SLGSVL p! V gll! pp Kpp Kpp ä ygghpp Läföäkg h g f fö g yggh ll g ä kgäg ch lbuk flj ch vä yg u. Kpp h fuk bå fö vg ch fö ku. Du lägg ll vlk p u vll h ygghävk vä. Vä ä p bb få f få pp u kull h f ll åk u fö lyck. b kg- ll jbuk ä åg gåg käv jbb. b hö ll vg ch å äv hg v ug k ch ju. M Kpp få u llgåg ll fuk k ök yggh vg: Skp plg ygghävk g, flj, kllg ch vä. Dl plf fö h v lä v b åg kull hä. G kv följ g gö u öjlg fö ll vä följ g l v GPS påg. M jg ä hä k u kl bä fö ygghävk v u bf g ju u. O lyck ä f k u kv lkpp l ygghävk u ä bhv v hjälp, v u ä åg (GPS) ch v äff (v). Du k äv kv lgl. Skgyl -jä M - vgff -jä öpp fö ll kgäg ch bu. Skgyl h kp M fö g g bä öjlg f ch bä öjlg hjälp kö ch fövl kg fö f. På M f u l f kgfgh; f k, plgvkyg, chckl ch kpl gu fö kp ch kck vvkgälg. ä u äl vvkg få u pf-ukf v k- ch häyulg hl uk. D ku k u kv u k. M Skgyl wbbpp få u llgåg ll M ch Skg päl k ufpl ll ph. Du k äv l f föväg, f bl uppkpplg ll ä bä u fäl. M S h u på: kgyl. Välk u kg kukp k! Hä k u bl äk på öjg, kukp ch yck, yck! Gö bök u ckå på: C CC-BY-S-3.0 WC B v! äl l! V vll gä Du få bgublg få Älvl, ch Sä-I Bpgkg l l ll. Då l v u "löpcfk" ch klluppgf äll fö kck v bv. Ml LÖSIG SKOGSKYSS OKOB-14 BSLU- Ä V- - KF F ÉU- MU YBD VD- SLO, IGS- SIG I IS DL P I VID- SKYDD K HÖS FÅ DMM GG- GS KOMPIS GPP LL- VLIG MYCK KFIG VÅG S H VÄS KF- VK FÅ Y I- HÅLL G SLK V MD ÅK- UPP ILL LP- FO- D P V G Ö O L U POPU- LÄ PLGG ÖS- LÄG VÄD- PÅV- K ÄD KF- VK I ÖSDL- ÄLV Ä G S L IS... HÖJD J S Ä UD F FIS V GL- YP SJUKHUS D U FÅ Y LIV I MÅGSBO- D V BIDO- IG GUL SU H MÅG FÖL- J DÖD DJU- KOPP VÄX PÅ HYGG S L Y O VI VI HÖ M D Ä VÅBI- S Y S GÅG- CYKL- LOPP G I F I C K W F Å V KFVK SOM DIV LMMÅ OCH YSS D Ä S I KYL I S IU L O B- B Ä L B IS- Ä PP- GOJ SKYDD ÖGUPP M U L S I F- SD O D O FK BCK- 2 B- VK 500 GÅ SV- BGSBO OCH BLZ- BO ÖV O Ä L V D B V D O 10 X10 M K B G I JUI- P H ÄV FLOD M HJO- DJU VSS- BÅ K MÅ V Y vg pjk by vg v hu bg vä k kg v ll Jägä lb f pjk vlu, ck 31/ Fölägg v pjk få gö å. g bvlj fölägg k luv 31/ käv Jägä llbk hl ll l v ubl bg. Juu fö väghållg f: u k u bl k på Bpgkg k. Välk! S ökgg fö bg: pcskog h y ll ävk Vll k kk pcskog g lfu. juhållg v kgbukpl kö v H Dug, kkf. Skgbukpl hä u på Bpgkg k Älvl ll Sä. VLSSVIC: pcskog f: Växl: åg-fg p: JOUHÅLLIG: H Dug f: Djubg 2 j 24 pl ök Pjk by 1 ju - Fögbg 1 p 28 ug Fäbö 27 p - Gög, uä å å Mkkg å - Klk å å ågåguppgg å å Vä å å Ulg fö väbg lä 31/1 å f. SLGSVL Kpp ä fg b bsf. Vkg vä v GPS bkgu k uc b vvä. F l g på: pp ch Ggl Ply ÄO VID VÄS- DL- ÄLV SOL- FLÄ- G Å S KJK K Kukö: Ulk, Slä O GIG G GIS OLF MLÉ I ÄLVDL, VI V SKOGSKYSS I HÖSUMM V SKOG & KF! Mjölkk,lvk fö f v jölkk - k ök å ll Älvl Jägä. yläggg/g v bygg fö juhållg - k ök å ll Älvl Jägä. 34 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

19 KLDIUM KLDIUM JODÄGSÄMM ÄLVDL PSOL KLDIUM Ofö: Gu Bk V.fö: Kjll LLMÄIGSSYLS ÄLVDL Ofö: Kl k Hgö V.fö: Su Bjök Lö: Ull Schü Hé Uf L L Suppl: J lu l Bck Bg L M l v: Sö Bäfv 2015 c Wlg 2015 Wlu, uk.v 2015 Suppl: Bäl 2015 Åk 2015 Cl-Hc Klu, uk. v 2015 VLBDIG ÄLVDL Skll: Dl yö Lö: P- P Kjll Suppl: Kjll P k JODÄGÄMD ÄLVDL Ofö: l Bck V.fö: L y Lö: Bu Mgu Lwhup xl Bg L Su P Kjll Hlv bjö Fäl Suppl: k bg y Jåg K k v: Sö Bäfv 2015 c Wlg 2015 Wlu, uk. v 2015 Suppl: Bäl 2015 Åk 2015 Cl-Hc Klu, uk. v 2015 JODÄGSÄMM SÄ/ID Ofö: Sv Ol V.fö: L Blv LLMÄIGSSYLS SÄ/ID Ofö: Schv V. fö: M Byll Lö: L Blv By l Ig H Suppl: Sv Ol Ig K k Ygv Hlu v: Guu H Bgkv 2015 Mg Häggbg 2015 uk v Mchl Hlbck 2015 Suppl: K W 2015 Sg L 2015 uk v M -J 2015 VLBDIG SÄ/ID Skll: P Hlu Lö: B Dhlö Kjll Spåbg Suppl: Åk u Gö Sl JODÄGÄMD SÄ Ofö: Sf M V.fö: L L JODÄGÄMD ID Lö: Ol Spåbg Ofö: L Blv Dhlqv V.fö: By l Ig H Lö: Sv J Sö ygå P-Gö l Ygv Hlu Sö Kl Suppl: Ol Jö g Ol Sf Mkv Suppl: K k Bjö H J L Ull Bck Ol Ku k PSOL F: bb l 36 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

20 YFIK HÖS 2015 SKOG & KF V g upp... IDIG PLÖ ÄS UMM HÖS 2015 M - DLÄGFSIGH JKISSD - DL 2 SKOG & KF G å h Älvl ch Sä-I Bpgkg hf ul äll på fö ä pl kg. Måg åk f. ä pl ä l b g g ch hk på fg. D kll pl u ch ku. M få b ygg, k, ch ggb, lgg ch l, fukg övl ch lv på ygg. Sg ä fk ujbb yck v fk luf ch få g föjä. D k bl f gkp plbu, på hygg, på ch lå k bju på övkg. ä åk föb gl hygg b på fö åg å ch pl väx upp åg k kä llfälll. V ä u? Jg h Ig Spåbg ä 23 å gl ch k få Sä. Ju u jbb jg fäkvuchf på Wlly O. Jg b Våhu på gå b ch x hu. ä b u på Bpgkg? D v D v f, gk yggf ch välg kö vä. Jg yck gck b! D v b jbb fö g yck v u ch ö på g. Jg fck b guäg ch jg ly yck på uk ch ljuböck g pl åk bck. V gj u f plö? f 2013 lä jg ylg å fö kpl byg. Jg v på bl jägä g ch å bhöv jg lä ll l ä, u h jg äk. D ä fö låg upp ll Uå ä ublg f. V hy ju gå ch h x hu. Jg kä bl vå u å låg b få b ch gå. Jg kll lä v på ä håll u ll hö h jg äk. Jg kll ök ll bå ju- ch pyklglj. POG - DLÄGDG SKOGSÄGSKOL - SLUVVKIG DLÄG I FOKUS SKOG I SKOL SKOGSKYSS D ä hö v åg v vå plö gö g. V böj fåg Ig Spåbg pl fö Sä-I Bpgkg fö åg å. Bä pl kg? g ä v ch å fuk k älgk vå klv föb. D v f upplvl, ä llh kg ch l h pc gå upp. p! V vll Du lä Skg&Kf? g ll l Dhlg f: , ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG Fö l ll Bpgkg kv: Älvl Bpgkg Växl: p: Bök: Dlg 99 P: Bx 65, Älvl wbb: Sä-I Bpgkg Växl: p: P- ch bök: Säväg Sä wbb: Gg -p: Juu väghållg SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Sä at i di buti! Dagligauhadl bachitlij fö gtllpga baat på HACCP ligt EG 852/2004 S Dagligauhadl jauai 2007 Ihållt i bachägldig ha tagit fa i abtgupp d ptat få dlaa i S Dagligauhadl: Pä Bygd Aica Ha-Bg

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer