skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE"

Transkript

1 kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk!

2 LD SKOG & KF u ä å g fö u v Skg & Kf jg hpp kll v fyll v läg. I fö u p v hjälp v M yqv gl Ääk. u h h lg VM Flu ch å fgåg. U VM vä g äk h ky äå hp på åg v å kåk få hl väl l fö ävl på k. I vå k åk k fö 2000 å. S v få åg å kk å ävl på k gj v puk få kg. Plk kk h by u klfbk puc v lkyl få lg hä få ä vux Älvl. I u v g k v bä hk vkh påvk vå k, älg g. Flg upphö u ch 70-l Svg på v y ff på åg äll ä g pågå. Sug ä v pl ä pågck fbl vkh u åg å. Ä g k kä h vglg ä på yv gä v kv på Gkf ä åg v upp u ch v hpp få p ch kk käll, l g fk p ch l g läg v h vju. ll gkf lk u. Fö ll å kgäg ällg ll l vkg fåg hu fgh k övlå. D ä vkg fåg fö ll äg j ch kg. g u u håll h föök v ll fyll fk, p, kull häl ch pg. Vll u h föjup f ä y h u k l v Älvl ch Sä-I Bpgkg f äv p på fögä Älvl äg u pl! Välk ll vå å! P.S. gä l v vå uykp ch p på l vå fävlg! F p vä äv kjk på x! D k u lä på. vlg läg! IHÅLL M - SKOG BY ÄG FSIGH SÅ BLV VÅ GIOSSKIF HJÄLP GIOSSKIF PCSKOG BIDG 2015 BIDG - SÄ-ID BIDG ÄLVDL SKOGSÄGSKOL - GLLIG JKISSD DL 1 UFLYKSGUID UFLYKSM FOOÄVLIG FÅ KIV - FLOIG SLGSVL KLDIUM VI IG UPP... ÄS UMM Y HMSID - ÄVLIG V bkv äv vå kgägkl hu v yck bö gll kg. Ju g lä kl gllg kpp åg övk ll kgäg. V vll ck upp ufö ågä äå, å v ä övyg öv lpp å ä lö. Skg & Kf uk vå gåg p å: vå ch hö. Dbu ll ll läg Älvl ch Sä-I Bpgkg, ll ll huhåll Älvl ku. Upplg: x. vg ugv: Älvl, Sä-I Bpgkg Ulf. kö: Dhlg. x: Dhlg, Bu, Ull Schü. Lyu & puk: Guf x & Dg Dl Fgf g: bb l F HF kv, Dhlg, Bpgkg, Bg L, Jy Kl, Hl Gu. Illu: Hl Gu. Olgbl: L K Ol. f. Blybg - f bb l. yck: Cuyck M M SKOG BY ÄG SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

3 M GIOSSKIF M GIOSSKIF DLÄG 8 MSIDO SKOG BY G.. DLÄG Hu vll Du h ä SKOG BY ÄG? Älvl ch Sä-I Bpgkg bå v 2210 lägfgh jl. D f äu läg f åg fgh ä äg. Pv kgfgh by äg bl. D ä vlg. D vlg ä ll v b öv fgh, kk g gåv ll v. Fgh k äv lä u ll föäljg på öpp k ch åg ufö flj köp. ll gkf lk u. F: bb l D Ä DU SOM BSÄMM Fö ll å kgäg ällg ll l vkg fåg hu fgh k övlå. D ä vkg fåg fö ll äg j ch kg. O fghäg h flj ch f vg häy ll k låg h v på ll fåg k uppå. lyck gkf bä ll bl ä öj ch ll ökål llv å ä öjlg. Böj ku fåg ä v kk kkä. ä ll bl p h lg f åk ch blv föå ch ökål ku ä läplg gå ll ä g. Då ä g fö kk fåg. D ä övlå/äg v fgh h v fö ku ägby k gåg ch ä ckå h ll h bä. ä fghäg h bä g fö gkf gäll h övlålll p bä fö kull gkf. ÄGSKIF K SK PÅ FL SÄ Övfög v kgfgh k gö g v,, köp, gåv ll x föäljg. D vlg övgf ä b öv kgfgh. lv ll k v yk öv ll äg. ll lv h föch ckl. Vlk övlålf ä bä ä lk få fll ll fll. SMÄGD Ibl välj ll xpl yk ll ku öv fgh ll. D k b på fgh h å vä f kk öjlgh fö p öv. SMÄGD KÄV YDLIG GL ä äg j- ch kgfgh ll gäll h ylg gl. äg äll kv på b fö vlk fög hl läg. D ä vkg ylg ål ch kl vfölg få böj ä ll öv fgh. Dläg k h lk öjlgh l b fgh. D kk b på lk håll. kk b ä kgfgh ä å kll ub. D ä äfö vkg k öv hu b k vä, kk g ägvl. Upp kgbukpl, bäll pl, kö bkfög ch kl k äv gö 100 l få kg. SÄLLFÖÄD I lg fövlg v äg jbukfgh k läg u ällföä ä ll läg. D p h ä kv u vl ch föä fgh ä gäll löp f. 4 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

4 M GIOSSKIF M GIOSSKIF DLÄG äkvä H b ll ä hög g k öv kg ch h fö käv äl g v väg. D k v v fvälgp, ä f bäck ä yck luch ä öj ll v gl klkj. Lå bl lkg b ågåguppgg ch plg, gå g kgbukpl ll fö v bhöv gö. FOO: Dhlg. P D vlg väbgpp vä fö fgh ä: xgvä Mkvä vkgvä vä f k XIGSVÄD ugö gä fö övlål gkf käg ä gåv ll köp. xgvä k g väglg ä gäll uppk kvä. xgvä ä ckå ppggu fö fgh ulg fö kgvg, äfölg ch kffgvä fö vull kbygg. MKDSVÄD ä ckå vkg fö öv fgh. Mkvä lgg ll gu fö hu yck fgh k blå. D ä yggh fö ll bl kä ll fgh kvä. Sk SÄMPLSK D ä vgf bl v föväv v f g (lgf) ll ä. Sk bäk på köpkllg. O köpkllg ug xgvä bäk äplk på xgvä fö å ä fö å å ök lgf bvlj. O föväv h bck gåv k föväv öv v fö kul ll äg, ä föväv kplkg äg uppgå ll 85 pc v g vä. IKOMSSK Sälj v fgh få bl kplvk köpkllg fö fgh v ll övg xgvä. Då h köp föväv fgh g köp u kkälg ypuk. Köp få y, g kffgvä fö fgh påvk kgvg, vkvgulg fö bygg. DLÄG VKSIGSVÄD ä bög v hu yck köp k bl fö fgh k kl g, ä ch vull g bhv k få fgh. Gåv, köp ll x föäljg? GÅV gåv bä fgh övlå få gv ll gåvg gåvvk ch k fööghövfög. V fghgåv ä vlg vllk fö övlål kv, xplv g k v kl g fö övg. vl f kv b gkf ä äkkpfö,, v ch bvl. KÖP I köp bä fgh övlå äg v g kvä. Ä blg läg ä xgvä övlål v gåv. X FÖSÄLJIG OM IG VILL ÖV D f åg kgäg vll gö ägkf, k äå vll öv kgfgh. Då k välj älj fgh ll åg uå. Skg kll fövl på bä ä ch ä g v ll fäv, älj köp. OM ÄSÅD ÖV FSIGH O p ug xgvä h övg, fll äå föväv fgh g gåv u kkälg ypuk. B öv å föäl vull vä fö kgvg, vkvgulg fö bygg, ch få y kffgvä fö fgh. Sälj bhöv å bl kplvk. DU SOM ÖV Ig ä kgbuk klgk vkh hjälpl å kö, k ch GPS. I g k ä ll gllg ch föyggvvkg k. Mk ä å ffkv f åg ö löh gö b jälv. D ä äå vkg ä g v käv fö v kgäg ch v pålä. M hjälp v upp kgbukpl ch lög k pl b kg få b, v b ä fgh ll ä å kll ub. OVÄD F SK vkg vä ä vä f k f kp uc v kplvk. vä f k ä l k fö bäkg v vull ykkp. FOO: bb l. 6 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

5 M GIOSSKIF M GIOSSKIF DLÄG Så blv vå GIOSSKIF gkf vä bl l kgäg ä f - u 33 pc v kgäg ä g öv 65 å. ll gkf lk u ch ä lg fö g böj p f. D vkg ugågpuk ä fghäg åläg gkf ch ä h ll h bä. åg pl gkf g ä L K Ol Guf vll v ch påvk övlå v kg. H flj h g upp fåg ä g ch h gj kl gfö gkf. V h vju bb K. M Lö få Sä ä kgäg v p. H köp fgh v läkg fö åg å ch fck kg fvllg på köp. åg h g pv på. L K Ol, Blybg Älvl Jg ch y L h föå bl kgäg å. V fck på 1980-l öv vå fgh gåv. Jg jg v kg å å. M hpp fkk öv g! M fck g kg v, fck äll l v f fgh gåv ä h ff v kv. k v h kull lä g å yck öjlg kgbuk h fck öv hl h fgh. Skg jg ch y u äg ä l v v få h f. Fgh hö ll Älvl Kykby ch l v kg ä bläg yl. Skg k äv f ku g åg f v vkg. ä b bl ö vll v g ch v lkg blu ö kg. M ä vkg u uc kgäg. D gö v g llbg yck u. Plg k jg å yck pkk kgbuk ä ch föök håll g upp. M y ä g v ä pkk. H ä äv ubl kggjö ch h ll fög jbb kgp. Jg gä b ch y b bl gg kgäg kö kg ch fö v läk. M Lö, Sä Jg vll glg b h fäbug läkfäb ufö Sä. Dä h jg llbg ch kä u ä jg h flj ch b vll jg gä h g äll. Jg fåg läkg h hu ä h vll älj fgh. H v äll ä. Jg vll gä köp fäb hu ch kg köp. D vll h yvä. H vll älj ll! H h g b å ä h gck b fck ykb äv h. Ig v v v fäb ll kg å fåg g jg vll köp hl fgh. Jg v ff- v b fäb ch kg. Jg v ju g kg! S äk jg på, p bk ch kll upp! Däf köp jg fgh! D jg kä fö kg u gö jg ä gl jg köp hl fgh. D ä lg kg ch jg kull gä vlj lä g. Jg h vvk, kb, pl ch öj, jälv u hjälp v pö. Skgbukpl ä jg ch jg håll upp. D blv pv övkg fö g jg kull kä å hä fö kg, jg b fck på köp. åg p: Pl gkf g. Gkf k v kälg. D ä b é l f ju ll k gå g ju u. Äkkpfö/kl g. D bä v ll xpl klä gå fgh vull blg. H vull pbv g ö fgh. H u gl pbv, å l pc ög, låg. vkg ulg fö y äg ä upp kgbukpl. Mäk u ågåg/gä ylg å åg. Fö y äg ä vkg v v gä gå. D ä pyklgk bä fö köp f vvkgöjlgh kv på fgh, höj blgvlj. DLÄG F: bb l Fy g ll: LI K Ol -M ch Guv, Guf ch Ull Schü. F: bb l. M Lö vå ö. F: Bpgkg. O åg kull hä M äg f ä u v v v hä g. D k v lg v, äk g hu äk upp åg vklg kull äff. Hu u u kull bb v juk, klä, b ll öfll? I åg k bhöv v ll äk g vlk vl, ch föäkg bhöv fll åg kull hä. M ug ulä ll ppp ä g. äk g v bhöv kv, gä hjälp v f k ll ju. 8 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

6 M GIOSSKIF M GIOSSKIF UPPD DI SKOGSBUKSPL M hjälp v pcskog DLÄG U å h pcskog på uppg v Älvl ch Sä-I Bpgkg jbb juhållg, upp, g ch hjälp åg läg kgbukpl. D k fä, ch y vl bl l föäg ä vkg kä ll. Du h lc på pg pcskog Gå h vf få y CD-kv få pcskog pgv. D kll vlvc ch bä ckå f upp ch hjälp pg. vlvc h u å v bk vl. Du läg h bhöv by g, h kö uk. P! H Dug hjälp g läg ch upp ufö ågä kgbukpl. pcskog hjälp g ll pg pcskog Gå, uppg, ll u h fåg pg. DLÄG HJÄLP GIOSSKIF? Håll ukk f Gå By Äg Gå By Äg ä ålg åk kpj ä LF kul gå ä på flj föuäg, k, k ch juk ägkf. I fö gkf ök k v ju å kpj Gå By Äg gfö 48 äff u l. U x g å äff g h LF kul å u ll ä v Svg j- ch kgbuk bäff öjlgh övlå gå. Gv f bök på Gå By Äg h g å v yck pv uväg gj ch ll k gå på äff. äff ä kf. äff h blv fullbk på yck k ch gv få j- ch kgbuk h v. D ä åg vl äl g, k f äff blv fullbk. Måg vk u h g fug ch vll kf gå. V kll g å bk - FOO: Bpgkg. k på pl u äff åg v vå uk gkf fö upp ku gkf flj. g h åg g k gå h ch fu. D ä vlg åhö vll gå på bå vå ch äff bä g fö bk, h llå vä å, äg chfju K Wklu ä vg fö kpj. gkf f å gfö, få ä ö ju ll ågv ll gfö. Gå By Äg fug fö g fåg gkf ch ä vlg hl flj ä ch ly. V gå g bå juk ch hå fåg på äff ch v ul v 2014 å kgvl h påvk fåg få åhö. D ä u vlg fåg f åfö v v-ch gåvk k, uppg K Wklu. U kb, vb ch cb 2014 gfö upplg v äff Gå By Äg. Håll ukk u 2015 fö ä gåg! VLSSVIC u bl l lu. O u äv fäg vll h vlvc (y v ch upp) fö pglc bhöv u jälv kv bäll. D gö u g g uppu ll växl Du k å få v kck ll g, fku på 1000 k plu. Du bl fku ch lä fku ch blgbv ll cp på Älvl pkv Sä-I Bpgkg. Bpgkg ä k ch u bl u ll g k. JOUHÅLLIG Vll u u h pl juhåll ufö ågä kk u H Dug på vå ä v Bpgkg. Du bl fku fö juhållg ch lä fku ch blgbv ll cp på Älvl pkv Sä-I Bpgkg. Bpgkg ä k ch u bl u ll g k. I fö vl Bpgkg gå följ kf fö g läg. vlvc på pcskog Gå. Uppg v pg, f upp på lf, fjäyg ll -p u k gå. juhållg v kgbukpl. Mx 2 /pglc/å. Ök övg jä x. päukf, pg pcskog Gå, övg pg, h, GPS: fku läg ch ä J v Bpgkg. Fö läg Sä-I Bpgkg äk äg fö vlvc ch juhållg blu äg fö kgvåågä. Ob! y u! Ä u y kgäg Älvl ll Sä-I Bpgkg? Hö v g ll H Dug fö ä v u h ä uppgf på fgh. Vkg f ll läg! Få 1 cb k vc på pl Älvl upphö. pcskog y ll ävk. Vll k kk pcskog g lfu. juhållg v kgbukpl kö v H Dug, kkf VLSSVIC: pcskog f: Växl: åg-fg p: JOUHÅLLIG: H Dug f: SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

7 BIDG 2015 BIDG 2015 DLÄG Jbuk- ch kgvåbg 2015 S ökgg fö bg: Djubg 2 j 24 pl ök Pjk by 1 ju - Fögbg 1 p 28 ug Fäbö 27 p - Gög, uä å å Mkkg å - Klk å å ågåguppgg å å Vä å å Ulg fö väbg lä 31/1 å f. Mjölkk,lvk fö f v jölkk - k ök å ll Älvl Jägä. yläggg/g v bygg fö juhållg - k ök å ll Älvl Jägä. Ylg f ch vllk fö bg h u på: FOO: Dhlg. SÄ ÄIGSBIDG SKOG UGSKOGSÖJIG (hugggkl l ch 2 lg kull kgbukpl ll lg Skgyl k) 75 % v k. öjg kll ck f 500 öj p h. MKBDIG 75 % v k. Fö håll v bg ll kbg kll g k g Bpgkg pl. Mx k fö kbg: u 5 h k/h. Mx k fö kbg: öv 5 h k/h. PLO, PLIG, FÖ OCH SÅDD 75 % v k. Plg ch å kll ufö lg kgvålg 5 ch 6. HYGGSSIG, FÖSIG 75 % v k fö å ä bhv fölgg ch v hyggäl. ÅGÅGSUPPGIG 75 % v k fö kf k kgbukpl. Mx k fö ågåguppgg ä k/k. b kll klu öjg/ g, ålg, fgg v ö, ågågpål, uppäg v ll hö, ö ch blvägpg. k k häö ll ågåguppgg ä j. Mkäg v fö kk åg. Obv... Bg ll kgvåågä ugå ll äg v kgfgh, v kf å uc jl (g) pkv kg. Ålg bg x ll k p kgäg ch å. D bg ubl f v Skgyl p, föbkg, vy ch gkä kgvåågä. FI ÅDGIVIG ll läg. Gäll kgbuk, k, kl, läfåg. Vj läg p 2 /å. ågvg kll v väglg fö läg f ä blu ll v vä g lk fåg. ÄIGSBIDG JODBUK JODBUK, GÖDIG OCH USÄD v lg ll jbuk, gög ch uä lä bg 50 % v v k xkl. väk. JODBUKSKLK Bg ll jbukklk ugå 100 % v v k xkl. väk. VIÄ Bg ll vä ugå 75 % v v k xkl. väk, gäll j hä ch hu. DJUBIDG ugå fö: K (öv 1å) k/ju ch å Klv, få ch g k/ju ch å ID ÄIGSBIDG SKOG UGSKOGSÖJIG (hugggkl l ch 2 lg kull kgbukpl ll lg Skgyl k) 100 % v k. öjg kll ck f 500 öj p h. MKBD IG 100 % v k. Fö håll v bg ll kbg kll g k g Bpgkg pl. PLO, PLIG, FÖ OCH SÅDD 100 % v k. Plg ch å kll ufö lg kgvålg 5 ch 6. HYGGSSIG, FÖSIG 100 % v k fö å ä bhv fölgg ch v hyggäl. ÅGÅGSUPPGIG 100 % på kf k kgbukpl. b kll klu öjg/g, ålg, fgg v ö, ågågpål, uppäg v ll hö, ö ch blvägpg. k k häö ll ågåguppgg ä j. Mkäg v fö kk åg. äg ä k/k kgäg jälv ufö b. O kgvåfög l ugå äg. Obv... Bg ll kgvåågä ugå ll äg v kgfgh, v kf å uc j l (g) pkv kg. Ålg bg x ll k p kgäg ch å. D bg ubl f v Skgyl p, föbkg, vy ch gkä kgvåågä. FI ÅDGIVIG ll läg. Gäll kgbuk, k, kl, läfåg. Vj läg p 2 /å. ågvg kll v väglg fö läg f ä blu ll v vä g lk fåg. ÄIGSBIDG JODBUK B 300 k p h, b ll kll pug. ÅK 550 k/h buk åk (j bk). DIKIG Mx 15 k/ v k på åkk xkl väk. VIÄ OCH SMI 75 % v k xkl. väk. Gäll j hu ch hä. DJUBIDG ugå fö: K k/ju ch å Klv, få ch g k/ju ch å DLÄG 12 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

8 BIDG 2015 Jbuk- ch kgvåbg 2015 BIDG 2015 JK DLÄG ÄLVDL ÄIGSBIDG SKOG ÖJIG 100 % v k. Hugggkl l ch 2 lg kull kgbukpl ll lg Skgyl k, 100 % v Skgyl föväg bö k. öjg k f 500 öj p h. ll ufö öjg Älvl Bpgkg bk, k h ggå ublg Gö k öjg ll v. Gäll j pvp öj på g k. gkll k k lg Älvl Bpgkg klj. O gkll gö bl g äg u. ä Skgyl p upp ll fö å bug blpp kju öjg ll äk å. MSKILL MKBDIG 100 % v k. Fö få bg ll kll kbg k g k g Älvl Bpgkg. gkll k k lg Älvl Bpgkg klj. O gkll gö, bl g äg u. MULL MKBDIG ll gävk 1 k/ pl. FÖSÅDD 100% v v k. PLIG 1,20 k/pl. Dck x 2300 pl/ h hyggl. ll ch gpl llhhåll u k v Älvl Bpgkg. Bällg k k h v Älvl Bpgkg u plbu. Fö pl j llhhåll v Älvl Bpgkg lä bg hög 1.05 k/pl f uppv v bl fku. Plg k ufö lg kgvålg 5 ch 6. Plgvg fög, ufö plgb Älvl Bpgkg bk, k h ggå ublg Gö k plg ll v. gkll k k lg Älvl Bpgkg klj. O gkll gö, bl g äg u. HYGGSSIG ll fög ll gllg 100 % v Skgyl föväg bö k fö å ä bhv fölgg ch v vvkgäl. vvkg k v pl ågä få k. ll ufö öjg Älvl Bpgkg bk, k h ggå ublg Gö k ll v. Gäll j pvp öj på g k. SKYDDSDIKIG 100 % v k. I kykg få påböj k llå håll v Skgyl. ÅGÅGSUPPGIG på kf k kgbukpl. b k klu öjg/g, ålg, fgg v ö, ågågpål uppäg v ll hö ch blvägpg. k k häö ll ågåguppgg ä. Mkäg v- fö kk åg b få påböj. äg ä k/k kgäg jälv ufö b. K gö b jälv, k äl gö 30 pl ll Älvl Bpgkg upphl jä. Obv... Bg ubl ll kgäg å ufö b g g. I fll å pö ufö b kck fku k ll Älvl Bpgkg. Fku fö plgb k fku Bpgkg övg 1,20 k/pl. Äg fgh v kf öb ll ä äg k g v ä vg fö öb ll äg fgh ch k å g v bg. Slg bg v ubl f Skgyl vy ch gkä kgvåågä. Slg ghkg, bl v kjufäl llk, k v bäg ll kgvåbg. Skgvåbg ugå fö k llk lägfgh ufö kg gä å blv fäll v kf fö fll lägfgh g vå v kl ll fgh ä läg ch bläg ufö g gä. VLSSVIC på pcskog Gå ch upp ll 2 juhållg v kgbukpl h pcskog ä 100 % xkl, uppv v bl fku. FÖÄIGSKOSD bk lg föägk fö lägfgh, ä ågä ä l j- ch kgbuk y lg. VÄG ll bygg v väg vä u å 2015, k. pkv by ök vägbygg ll Älvl Bpgkg. Skgyl k gk ch gkä väg äckg ch v k kgg. Älvl Bpgkg v fö bygg. Bg fö kl 4c-väg ugå ll 100 %. O by vll bygg väg v hög ubl lg v Skgyl föväg bö k fö kl 4c-väg. V uhåll v Jägväg klu äv bgg v ly, buk ch ä 4 få vägk. Älvl Bpgkg k g upp kgäg b ä 4 få vägk. O ä f kv v uhållllfäll k Älvl Bpgkg vvk ch fl b ä fö g äkg. ÄIGSBIDG JODBUK GÖDIGSÄM OCH USÄD Bg ll gögä, uä ll vllfö, göf ch cf k ch hv 100 % v v k xkl.. KOLOGISK GÖDIG på vll ubl ck x 1600 k/h p å v gkä gög. Fö klgk gög ll å v vll x 1200 k/h ch å v gkä gög. SPIDIG V FLYGÖDSL Bg lä ll pg v ygöl 50 % v v k xkl. Obv... fö gögbg k håll k blk vg fö ublg v gögbg ll jbuk lä ll Bpgkg k. JODBUKSKLK Bg lä ll jbukklk 100 % v v k xkl.. VIÄKOSD Bg lä ll väk fö ö, v, få ch g Älvl ck I00 % ch ll k fö ö ch v 100 % v v k xkl.. ll hä Älvl ck ä väk 50 % v v k xkl.. Djuhåll k v läg ll flkbkfö Älvl ck. Lkl vä k l. BSBIDG/SÄGSLBIDG ålg bg lä, b på Läyl bg fö kl uppfyll vllk fö "gök 52 ll gök 61". ll bk äk hä llä vä ch gåö guö. Hlg v Läyl ublg k uppv bg ugå. MKKIG. Bg lä ll kkg v jbukk 100 % v v k xkl.. Kg k f kll v uhg ch äghåll ch gäll b buk v åkk. Sg v buk käv. Ublg uppv v fku. MJÖLKMSKI Bg lä ll jölkk ch lvk vä fö f v jölkk 75 % v k xkl.. Gäll uppgg ch fök fll y läggg. Fö håll bg k ök äll ll Älvl Jägä. YLÄGGIG/MODISIG Bg lä ll yläggg ch g v bygg fö juhållg 15 % ll pc Jägä blu, v k xkl. ugö ulg fö bg få Läyl lbukh. DJUBIDG lä ll buk v åk ch bk Älvl ck fö: Mjölkk k//å ö öv 2 å k//å ö få 6 å ll 2 å k//å ck/g Iå k//å Hä k//å FODBIDG lä fö: Mjölkk k//å Mjölk ck/g >1 å...i 000 k//å Ov... Fö bg k ku håll u ubk k å vllk v uppfyll. D hu på fäb äg ll fövl v ök k uhåll på kkug ä ( gl ch byggl). Fäbvll k k håll öpp på ä ä ypk fö fäbvll. Dju k håll fäb 2 å/fäbäg (15/5-30/9). llvkg på pl ch lufög v puk få fäbvll ju puc. Fäb k f Älvl ck. f Jägä pövg ök ä bgbäg u ubk lä v bfll, uöv vlg jubg lg gl, bg fö ju håll hl äg v fäb lg v. POJK I BY Fö bg ll pjk by gäll följ gl: ök k k 1/ ll jägä, blu fölg. ök k pcfc lu fö vj pjk ök v. vg v hu 2015 å bg vä k kg v ll Jägä lb f pjk vlu, ck 31/ Fölägg v pjk få gö å. g bvlj fölägg k luv 31/ käv Jägä llbk hl ll l v ubl bg. O bvlj bg vä lg ök k bä Jägä uc k å v bg ll käv llbk hl ll l v ubl bg. Bg få b vä fö äål fll Bpgkg gl 15 puk 4 "Fö fäj v j ch kgbuk bäg ck, läggg ch föbäg v väg ll fö äål ä ll gg fö läg ll hl bflkg ck". Mbuk v fö åblgkylgh. DLÄG 14 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

9 SKOGSÄGSKOL SKOGSÄGSKOL Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG DLÄG DLÄG Vfö?????? Hu?!? ä? V? p! p c p vl p u, qud lupu Qu bqu lu lup cull FOO: Bpgkg. På kukp k h u ll u bhöv v gllg: DGS GLL? ä ll kg bhöv gll åg gåg. Oök b å bl kv k uvckl ll väfull ä. väl ufö gllg ök l kk vkg v bå. O v gll buk u jälv kö k läg kk ufll fö kgäg. Gllg klj g få öjg g u ggvk g k. M hu v ä ä g ch hu gå ll älj gllg? VFÖ GLL? Gllg k båvå - gö fö ök vä på lubå, äv ä kö gllg ckå g kk uby ll kgäg. Gllg ök puk v göv ä bä kvl. Hu gllg ufö h ckå byl fö uvå - ä k p v luvvkg få ju vvk gllg. GLLIGSFOM D f lk gllgf. D vlg ä låggllg, ä kl u. D lk gllgf h lk ffk på bå ch k. låggllg g ä uby v gllg k v lö på k. höggllg g pg k plåbk, k föä bå väuvcklg. Du k k fö ö- ch vk ök, ch vkkvl g juk. Föuäg fö gllg gulägg v öjg. vg öj ll öj bå käv fökg fögllg, ckå gllg u lpp. 16 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

10 SKOGSÄGSKOL SKOGSÄGSKOL DLÄG FÖDL MD GLLIG: gl älgblg å älg p å ch pukkg. Kc llväx på fä ch kvläg bä ä. Gö kvv ä göv, väfull ch bllg vvk p kubk. Mk jälvgllg (ä ä ö v ägl). G kgäg lb äk. Gllg kc llväx ll u välj p. f gllg ök ffö ll äg väfull åg. Föu kg v hög kvl fö gllg föl. GOM VÄL UFÖD GLLIG FÅ DU: Ök puk v åg Bä åpg. D älg ä bä läp fö å gy g gllg. Fk bå. I gllg kl ch k ä b. D f bå kl påfg ö,, ch kgpp bä. M jälvgllg. V gllg k u llv vg ch k kull gå föl g jälvgllg. M kku ll ä. D kvv få lju, v ch äg. pp, kv, b ch ö få ugll ä göl k. D b ll ök llväx (.k. gllgk) fö kvv ä. Ä Ä D DGS GLL? Gllg g ch ll gö 1-3 gåg u lpp. l ufö gllg ä bå ä hög. Föuäg fö gllg gulägg v öjg. åg ugl 1. Böj kgbukpl ( ä kull). Bök öjlg bå fäl, gä ll ågv/vkköp. P gä på öv gllgbhv ä u pl luvvkg. Då k vvkg. 2. på k ubg. b huvugl ä gll gök blv llfö l. ä k gå hp ä g gll. 3. på gö l v k. På ll ch lövä k gök fö gllg ugö hälf v ä höj, ch på g vå jl. ugl gök ä ck gv ch bö vä v gllg. 4. gllgll ll *IGV. D bä ä vgö gllguy ä vä g v vkyg IGV ll kl gllgll. M hjälp v k u bö ä ch hu yck u bö gl u bå fö k uvckl väl. Håk L, g, y- ch åvuvg, Bpgkg ch gllg: Gllg ä vkg l köl v bå. D ä vkg k ch gö gllg ä. Fö v gllgbå ä kull gll vä v Skgyl gllgll. Skgyl gllgll lgg ckå ll gu fö Pl fö gllg f pcskog. Bpgkg gll ä f bhv fö gllg hu vkp u ä v u byl. D vkg ä gll ä ch kö kg. l gll Bpgkg vå gåg bå å gll: Älvl Bpgkg c 350 h. Vkug blv c fub/h. l blv c fub. Sä-I Bpgkg c 190 h. Vkug blv c 35 3 fub/h. l blv c fub. Då ä fögllg ufö ju u å bl ä b v äv l kl u gllg. FOO: bb l. DLÄG 5. Övku - uök åg. Gll llväx h vg fö yck h u välj lä. M llväxb k u u bkä u ch på åg. O åg b h k påglg å ä hög gll. äk på! Bhv k k bb. ä på g k väx f ug å ch bhv v gllg k uppå bb. I bå på vg k vlg l läg. * IGV ä Ikv GllgV. Du u h på SÄLJ GLLIG, ÅG ÅD älj gllg bhöv v vå. H u kk b vkköp gö p gä yck v plg, u jä ll på v pålä. D ä lä äll kv på vkköp, vvkgpö ch pö ch u v ckå vlk kv k äll på g! K håg kkfölg vkköp k ä ju b fölg, ch fö h ä kv fö ky köp. Du älj h ll öjlgh fölå vllk, kv ch vllk kv kk k ckå k påvk p u k få fö vk. S ckå ll ll k öv kv kk ll å ku lg å u fh lpp kk ä å. Hu lj u följ gllgb b på hu g u h ch vlk fö u h fö köp. LVSFOM: D f g lg på hu gö upp blg v vkffä, vj ffä ä uk, ch v lulg k öv ä ll föhlgfåg. M buk äå p fy guf fö lv ch blg. Lvköp f p p kubk. vvkguppg blg lg fäll pl, vg fö vvkgk. p, ä föväg ä vj ä bå ch ufå l, k öv klupu, f g buföf. p ä vlg gllg. Lvvk kll kgäg gll jälv, ll på g h l åg ufö vvkg. FOO: bb l. 18 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

11 JKISSD DL 1 JKISSD DL 1 LLMÄ JKISSD DL 1 - Hu gö jg, v böj jg, hu k jg gåg? Mäk h ö jk. U läg l v v äk v på j h v v jäg. jg ä ulg ä lv fö åg, äv g. D vk jk ä gl lg l. M hu gö jg jg ä v jk h åg flj ll bkkpk F: Jy Kl k uc g? LLMÄ UPPSIKSJK O u vll böj jg å käv g jägx. Jägx g g b kukp vl, ky, lgfg ch lk jkf. gkä kpl jägx g bhögh ök vplc ch vä hgl- ch kulgvä ä gkä fö jkäål. I u å ål k u följ åg jg på å kll uppkjk. Uppkjk bä pc lå u k följ åg på jk ch u få lå gvä, å u uppk. Fö få Jägx käv hl l b, v u ch kjuäg. ä u å ål f få k lå llfälll jälv hä g få u kff, f få bk ch -u. Jk ä ckå ll hög g uupplvl. Ibl k "jkby" v luppgåg, älö y kyg, pä på ll jkk g k. JÄGXM Öv hl l f uföbu glbu h ku jägx. D f äv ku v ä. I övg g lk - ch vku u l. V fåg Mkl Bck på Jägföbu Ugvkh. F åg ålgä fö jägx? Äv f åg lglg gä fö å käv äå k h vp. ä k gö ä ju gk vull u åg u å yck jg plg k v fö ku ll g ku Jg h fb k g på jk hlg. Må jg h jägx å? j, Jägx bhöv älg v uppkjk, ä lg jkk. Ug ä u ä u 18 å v jkå böj. lg vplg få vp lå u ll fyll 15 å. D lå vp få h ch vä u lågv k uppk. D by pcp låg bf g läg vå få ulå. D lå u vp få ckå bä vp (g ll lå). D fö bb ku gp v bhv. Hu få g vplc? D h gkä jägx ch h fyll 18 å k ök lc ch köp g jkvp. Ä vå få llgåg ll jk? ä gäll åvljk ä f g pbl. Ä u läg Bpgkg ll flkbkfö Älvl, Sä ch I ck k u lö jkk fö åvl v Bpgkg. ä gäll älgjk gl lu u ch ä f b f på Bpgkg h. JKKO Jäg Svg å h lg jkk g u jk äv lkl jkk. Jkk v u h bl vlvåvgf ch ä bäg jg Svg. Jkk gäll få 1 jul ll 30 ju ch å föy vj å. Jkk k ku v upp på uppg fö ll xpl pl. Du å h bl vlvåvgf fö få jg, v gäll fällfåg ll jk kjuvp. Du ä u 18 å ch jälväg hh kjuvp bhöv j lö jkk. B gäll äv hu fyll 18 å v jkå böj. Kv på bl vlvåvgf gäll äv p l kv jk u bä kjuvp h l by. D hl ll xpl hufö ch vkl. Du hhöv äv Såvlk på Bpgkg. gä l v gl ch bäl på: 20 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

12 JKISSD DL 1 JKISSD DL 1 LLMÄ p fö b ch ug! JKS DG 16 pl SOMMLÄG Älvl 26-28/6 LLMÄ K - jägx Öv hl l f uföbu glbu h ku jägx. D f äv ku v ä. I övg g lk ch vku u l. llä: Ublg g lg b kukp vl, lgfg, ky, llvg ch lk jkf. Jägx ä blgk fö vll kff g jkvp, jägkl h hl v guublg fö v vlägg jägx. D f g ålgä fö få jägx. M å ck h fyk föuäg fö ku h vp på äk ä fö få gö pkk lpv. Ihåll: kpl jägx bå v k pv ch pkk lpv (hglgväpv, gupv kulgvä högvlpv fö kulgvä). Läg: I ucklf ck kug/vck ck /gåg. Kuvgf: Kuvgf v b på kuupplägg. Kk Jägföbu ll ug på. Syf: Syf ublg ä g lg b kukp jk vl fök Svg. K - vplc gkä jägx käv fö ku bl bvlj lc fö jkvp. M k h fyll 18 å. Lcök gö h pl. H blv bvlj lc fö jkvp å h ckå öjlgh jg å vp. kpl x g bhögh fö lg fö jk Svg gkä vpyp. M k välj gö k pv ch xplv hglgväpv. M bå pv gkä å ä bhög ök lc fö ch jg hglvp. Vll kff g vp vll h öjlgh jg vp u lå v k å å ök, ch få bvlj å kll lållå h pl. D h fyll 15 å få lå vp u föuäg ulå jälv ä ä vp vä, å kll uppkulåg. Ulå k hl övvk låg väg v vp. D bä pcp låg bf g läg vå få ulå. Kv på gkä jägx fölgg ä gvv b låg h flg kukp jk ch ky. Låg ä u 18 å bhöv bl vlvåvgf (lg jkk). Jägföbu Dl bök Älvl ku llkl. ä v ä vux äk llbk på vå fö ufävy f ä f hög ll bk g u ch gv upplvl uöv vlg. D ku v vg, ku, äck, l, päg v pl. D g ä ll fö g ug h å p äh öjlgh upplv l v ch k u u. Dg ug ä f bluf ch Jägföbu på g kk u, jk ch vlvå kp g föuäg fö äk fö klg ch hållb fövlg v vå uu. vå jäg - jj ll kll bök kl. lv få llfäll pv ll xpl hupjl, lckpp, k, på k få ju, lk på u. vkg l ä l yfk lv ch v på fåg kg ju, vl, jk ch uv. M f: Mkl Bck, Ugvg Jägföbu f: p: klg, jk ch uv åku 4-9 I b Jägföbu Dl ch Älvl Ublgcu g ug öjlgh ll vå g läg. Fåg ch äl: Mkl Bck, Ugvg Jägföbu f: p: Mål: f ggåg ku kll lg h å g kukp : jkf, jklgfg, vp ch ky, jkhu, vk vl, vk jk ch jkk, gkä kl vlägg k jägxpv. Däf vlägg pkk lpv (hglgväpv, gupv kulgvä högvlpv fö kulgvä). I JKISSD v upp: Dl 1: Jägx vå 2015 gl fö jk vå 2015 Dl 2: Skjuäg hö 2015 Såvljk hö 2015 Dl 3: llvg v by vå 2016 Mg vå 2016 Dl 4: Uug hö 2016 Vlk hö 2016 Käll: jgfbu. 22 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

13 LLMÄ UFLYKSGUID Älvl, Sä & I UFLYKSGUID I vå lv kg f öjlgh ll upplvl fö ch å. D k vägä g fh u ll äg uykål. Hä följ xplck. Sg, äg ll vklgh? V v. F: bb l, -Sf P, Hl Gu. Lågjö M pvl SUG BLS- JUGFU V f p! UFLYKSGUID FOOÄVLIG! Skck bä uykbl g u vå/ 2015 Älvl, Sä ll I j. Ml bl S 1 pb! LLMÄ älv bl V bg publc ä u v Skg & Kf ch på bpgkg.. M f f på bpgkg. Mäåbg - *Määbjä På k bgpp Dl k ö på b, yck kuluh. Måg v ä yv ch bju häfö uk öv kg, bg ch l. Ig f å åg välbv b Dl. Bvkg få b v v vkg ågä kgbä fö. I ch kg böj få kk vä lu v 1800-l å v öväg bygg b fö bb kull ku lå l ch få f läckgkp ll ä pl. I böj bygg b å vä g v hög llpp. Fö v ufö Älvl Bpgkg khuggg u v b, älg lgg på Mäåbg. u ä uk vl g. D v äv Bpgkg fö upp vkug ch b på pl fö öv 100 å. ä v ch ä f uykål v. Hykbg - *Åjbjä bgpp g h fu b på ä Hykjbg. Bg ä l v uv ch ppulä uykål. Häfå äg kl g k 5 kyk. Bg ä 594 öv hv ch h på y ck 100 hög up uppäk Hykjbg växlgh fö gåg ch Lé bök pl H bkv fö bgup. Hä f blg v ylg Älvl väälk ch lg övl, uvl, blåpp, l ch fjällkä. Säg k v k b på 1300-l jkul v Hykbg fäb. H h k v få på yk u f. H gck å ch å upp på Hykbg ch p u öv byg fö åg ök g upp få ug. ä h g åg åg ök fö h ll h ö p. H övgv jkul ch gck ll l. V älv ö ö h övlv, kv. D vå blv y fä fö flk Älvl. Bljugfu Bljugfu å v väg v vägkäl ll väg ll Bl ch upp fäb v Häjlgä. Pl h gk bkgu. D v bufög vlg få by ä ll vläg upp fäb. Mäk ch ju gck pc på fäbg. Läg bk gck ug kv. f g k h. ä vä llbk f h lgg fö vbu ä. H h lgv g fö vl, l bkläg ch bu ck. f h bgvg h klä på vbu ä ch fö Bljugfu v fö. H uu pgpug gåg å kll ö ffck Lzu v Älvl kyk. Säg äg käk Bljugfu gåv å k bb v lyck, å b ll fö äkh kull... Fö k ll Bljugfu ä lä- ugå få Svbg fäb. C 2 k g vä. Följ ö-gul kg. Sp vfll V Sp fäb, Bubg, lgg glk vfll hä u ålg v Jh Bu. Dååbgg - *Guul Dååbgg lgg v f v bgb på väg upp ll Dååbg. lg äg b Gu (kgå på Älvlk) g ll hu ch vå g. Våg u häl på? Säll - *Sull Säll lgg Gåvv, 560 öv hv. Följ Skbväg få Gåvv ch v v kyl Ugw-Sull. C 2 k gå väl vä bvä. f g u ä ll Slj ch Sälfjäll. På väg upp f fläg, v bä bv jäl Dl. Sug Fö vll gö vlg uyk hk vglg ä lg bökål. Lä på Lågö - Lågö Lbuk Hä f gåg häll, buk, ä v öv äj glö ch lp käp ål på l gj Lågö kä öv hl väl b 297 p hä, g ffä, kl ch lglkl. Ig y yck v lv lv hä. B gu ch hög f uck f kv. M g g kg k h åg på f vkh. Lä äv * på Älvlk Å S-Uppju ägl MÄÅBGS- O Vlpppå Å Lll-Uppju S Käjö SOPS VFLL äjö Bubg Må DÅÅBGS- GO ä vbg älv LÅGÖ Kl HYKIBG äjö ä Älvl Gåvv Ölälv bl SOSÄLL Blybg Vlpppå 24 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

14 UFLYKSGUID UFLYKSGUID Jf ävl fk Klb LLMÄ I fybx h flj P Sä f yck fk. D bl lä å ä ä fkkg flj fk bå ch v ch ll ch ävl fk. D ä Bpgkg g -Sf P ch h flj. D Jf 12 å, yck yck ävlgfk, lk övg l v flj. Å 2014 k Jf på SM, yg kl ch jj. I å k h l SM g. D gåg äg ppulä Svk Mäkp u på jö Öv Vä Skkbg. V yck u fk Sä? Säjö ä fv. Jg yck yck ävlgfk på vå g ävlg, Säpp ä på g Påk. S ä cup ä åg g, Sä Fjällcup. H u åg kp u k lä u ll? Jg jg h få käl fö fk. Fk yck jg gö å k g å åg. D gäll h ål! h jg g pcll kp k. 3 l vjöl 3 l kjöl v äk ö LLMÄ Vlk b vä u? På v vä jg gg, pk ch blk. S ä k. ävl u äv? Jg ävl vj g Säh Spfkklubb. Då h v klubbäkp. Vlk ä fvfk fk ch ä? D ä lg ä pp ch å ä bb ch ö gäll. V ä bb ä f ä ög kg g. Ugbk ög fkå ch pgäg ä fv. Ög, ög, h, öfk, fk, jöfk... I Sä ch I ä b välj ch vk. Sä I Fkvåå f ll ck- ch byfäll fk. Sjöl ä ugfä 6000 h ch ö öv ä g ck 17 l. Du gå g Svkg v ch g fövlgvl vv ug fö fjällv Hävlgy ch på Fulufjäll. Dä gäll b Dl Fjällfk fkk. Vll fk på jö ä fk vlg kv. Ifk f ög h vå pp, v pä fbu ch på. Sfk på ög ä bä j-ju. Sä ch I ä välbö fö f öv. Söfk f h ch ög k gåg få. U jul lju ä ä fk kg b v v ch ö ög f ju på. Ä vä ä ä ugfk f h på hö hälg upplvl. Vll u v fk l v Dl k u bök Sä I Fkvåå h. Hä f öfk f ög ch h, jöfk få bå, fk f ög, ög, bb, föhåll, fåg- ch fkpp. D u bhöv v fö lyck fku h u på: fv. Fkk ä å, fkk plu! Fö äck ä hl å bhöv u vå fkk. D k gäll fö Dl Fjällfk v (Läyl) ch fö Sä-I Fkvå-OåFög vg. M f fkk, fkbäl ch k f på: fkk. lyl./l 1. Vp jöl ch v ll k v jck pkk. Lå väll ch pä v bhöv. 2. Sk äk (vål k vä öj klbp/uukk v gäg). 3. Vä ö kull ch bl k äk. 4. Häll k ch öö buk ch pp yggäck. kl, bb ch jäl uyk. Du gôgô! Klb ä ll ä få Sä-Iå llg öv öpp l. S ll ll gö l lk lk flj ch lk by. Ihåll ch vgä k äfö v. Kbblu 1 1/2 l ck 2 ägg 1 1/2 l jölk 4 1/2 l vjöl 2 k bkpulv 1. ö hp ck, ägg, jölk, vjöl ch bkpulv. 2. Lägg å klck kp fö gäg. 3. Sv gä yl ch gä! 26 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

15 UFLYKSGUID Svähåg S. Gug Klujö UFLYKSGUID Så SLOG VID FOSKÅ S-Fjä Lllvähåg Hälljö DL LLMÄ Mpl öv M föl På Bpgkg k äff fö åg å vä häl. S 1842 v å P J få H, Sä ch h huu på ylå Skjö. D v kl lå ch bgv g ll fäb yävll ä bf g v by ljö, bk. Fölg k ck gåg g ä bäk. M v ch kfg bygg lyf huu få häygg ch l h u g. Dä fö h ck fck M. Fölg gck b ch P fck bä yfö b f ch fck på häygg läg b kgväg, hl väg ll vll. bvälg ägh övlv ch ch bå lv ll hög ål. Ig f äk öv pl. D ä väl vä ll ä. Ifk Ifk ä ppulä ch lg. pä ch g gv kv fö hl flj få l f! åg p fö lyck g på : klä g v, pck jäl äck, kk l v fö vä b, fäll på ch lky hög lfk, ch å föå u bhöv fö lu fk på kk. Fkk ch fkbäl h u på ä. Gö bök på äfv. ch fkk. fö f. Lågkjällkj Bpgkg äg lpllkj ä öpp fö lläh. v h Lågkällkj ch ä vlg uykål uyk pck yggäck. Slg v Fkå Sä-I Bpgkg äg å kll lg bl Lågfjäll uv. v lgg v Fkå, vck bläg ll Lll- ch Svähg. Du g h på k v ll v. lg ä pl flk gck på ch lg hö fö fk h ll ju v lä. På v vj gäå väfull ll ju. llväg ch pgubb llväg ä väg lgg ll v- ch pkg v pfjäll. Hä f p k kp l fug. Hä å l y v pgubb ch håll vk ög öv fjäll. S bl v kyl, fkppl ch läpp b. D ä hä åg hä ll fövä g. Bl ull, å håll jupkä jupkä ä Svg hög vfll ä 93 hög vv 70 f fll. Vgl ä påg ch gu hl väg f ll fll. jupkä vfll ä vä äv u v, å bygg k p kg fll. Säj v Dl lällgäglg fjäll. Säj-pfjäll uv bå v fjällv bl pp Ml, Säj ch Fjävål. ybäckkj ybäckkj ä ug lgg vck lgåg ll Fjävål ch Säj. H k u gå på ch åk k på v. Fjäfll D vck Fjäfll lgg v Fjävål. H u g bl på ch k ll k på v. Flå Vb Fk Gövl Höä Söälv Mll Fulujö Ful Fk Så Guöj I Mök Buujö IPGUBB OLLVÄG Hå LÅGKÄLLKOJ Ljö S. Hujö pfjäll I Fjäll Vkjö MISPLS ÖV MIS FÖDLS Svjö Ölälv L Fjävål YBÄCKSKOJ SÄDJ Fk H Sy Ljö Lll-Fjä Lllfjä HÄJDL Fjä Sfjä S-Uckuvål FJÄFLL Sä LLMÄ Ffjäll jö JUPSKÄ Sä & I Fulufjäll Söjö 28 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

16 FLOIG FLOIG U 1800-l l välv xplg v Dlkg ll följ v uhäll bb väx f. ä kf Älvl v vkl 1888 k äv älvlg y. älv öpp l ch blv öjlg fö u få vvkg l v Älvl ck. Flgä v Sug älv v vu ch väck åg fåg. Vlk v b ch hu v? V h äff: HF kv, Bg L. f h v. äl ch läg k ll g på Bpgk. D v Sv, 91 å, upuglg få Öäg Älvl. V ku h ä ch böj v p jg pc ch kv, g älv. D v g h ug h hjälp ll g. D v pä ly ll h fh. D jck pp g jg h ffö g gv å åg bkvg jälv. Plölg h jg ffö g! H v v åg ä v gkj v älvk, hpp ll ck, l u bö, bl öbå, 30 SKOG & KF VÅ 2015 p vgp ll bk g älv bu. Jg vll v hu lv, hu vg åg u jbb ch v p på fk. Hu gl v u ä u v ch? Jg k h v å. D v g ällg k. Jg v fck åg äg. U v å kp Oll h f h Wll. D v få Öäg ch h v gfö. V åk öbå ch hjälp ll ck - up, å v kl ll ch ck gck b. D v k kl gj ug jbb, v v på full g. Gubb ch ljög fö på fk. V g på ll. D v b äg blg, kä yck v. D v f högh, g välg hå ch flg b. D v fö åpjk Älvl få. D v yck ly på h vå älv. D ä ju läg b. M h kv blv g lv g. I Sug älv h yck g å ch jg h vl FÅ KIV FÅ KIV bä vck äll f gä ä ä v. U 1800-l l välv xplg v Dlkg vlk v följ v uhäll bb väx f. Flg v föuäg fö vk ä- ch u åvufööjg ch bg äv ll xpk. S ågvk ch pppbuk bl Dlälvå l. ä kf Älvl v vkl 1888 gck äv älvlg y pk. ä älv öpp l blv öjlg fö u få vvkg l v Älvl. ä ågvkfög påböj gvkh läg älv h g pågå läg. Lågö Lbuk h ä hugg klv läg älv ch buk bhv ll Lågö. Skf ch vvkg gj gäg ök ylg. SKOG & KF VÅ

17 FLOIG FLOIG FÅ KIV FÅ KIV Sug U huåp föb Sug gä. D fö ä v 332 låg bygg 1870 llål v Jäg Sckä, kull bl Älvl Bpgkg. Ig k bkå yv gä hä. Bl 5-8. Sbö Okg ck f ägl Sck pck g ll våg höj ch häl h gå u Sbö. Dä hp g f lgg g öv 100 hög ägl. Bl 1 ch 3. Lågö Lbuk Lågö ä kä öv väl ch ä fökpp l gåg llvk hä. D v g häll ffä ch kl. Lkl g å Älvl ch äg v Älvl Bpgkg gåg Lågö ch kll ju Lkl ch fug lglkl. Bl 2 ch 4. M Lågjö pvl S Käjö ägl Å Å Bubg Ölälv Må älv älv Kl äjö ä Flg v ug V Sug k g älv g åg klyf ch ufö fll. U huåp föb fll gä. D fö ä v 332 låg bygg 1870 llål v Jäg Sckä, kull bl Älvl Bpgkg. f kglu 1945 f vgbhv l, äv älv. f fö gäg k Flgfög gl Sugä höll å. f åg ku ch ö bä gl ä fck v v ch y ä kull bygg läg ö. y gä uppfö äfö blv 165 låg. v p v gvkh böj å ch pågck ä ll 4 ju Då ck föb Sug. D ä Ffkvk u äg ä. Ib, fll, löv, väx ä - ll bg bb ll ä föfll ch ä y 2008 v Ffkvk bä ågäpl fö k ch y ä. Å 2009 lä v k ä fö ku bv å fväl. vg v ä ufö v lkl byggf ch bl v Bg L, Älvl. 7. V höll på l å u ch ku. D v gp å. V g å v bå pä ch våjbb. Ibl k v ä å v ä åk. V fck käl v hu v b g på hä pl äv f v upplv ä låg få vklgh. u gå ju fkk g, äg Bg. Ig ä å v Sug ch blck u öv älv ch pll v gl ä ch yv ä vå föå hä pågck full kv u å åg å. p få ä övg äk bu få älv. Ig ä b älv hö ch ch fågl. Dhlg ä äjö Älvl 32 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ Lll-Uppju Gåvv S-Uppju

18 KULL KULL SLGSVL p! V gll! pp Kpp Kpp ä ygghpp Läföäkg h g f fö g yggh ll g ä kgäg ch lbuk flj ch vä yg u. Kpp h fuk bå fö vg ch fö ku. Du lägg ll vlk p u vll h ygghävk vä. Vä ä p bb få f få pp u kull h f ll åk u fö lyck. b kg- ll jbuk ä åg gåg käv jbb. b hö ll vg ch å äv hg v ug k ch ju. M Kpp få u llgåg ll fuk k ök yggh vg: Skp plg ygghävk g, flj, kllg ch vä. Dl plf fö h v lä v b åg kull hä. G kv följ g gö u öjlg fö ll vä följ g l v GPS påg. M jg ä hä k u kl bä fö ygghävk v u bf g ju u. O lyck ä f k u kv lkpp l ygghävk u ä bhv v hjälp, v u ä åg (GPS) ch v äff (v). Du k äv kv lgl. Skgyl -jä M - vgff -jä öpp fö ll kgäg ch bu. Skgyl h kp M fö g g bä öjlg f ch bä öjlg hjälp kö ch fövl kg fö f. På M f u l f kgfgh; f k, plgvkyg, chckl ch kpl gu fö kp ch kck vvkgälg. ä u äl vvkg få u pf-ukf v k- ch häyulg hl uk. D ku k u kv u k. M Skgyl wbbpp få u llgåg ll M ch Skg päl k ufpl ll ph. Du k äv l f föväg, f bl uppkpplg ll ä bä u fäl. M S h u på: kgyl. Välk u kg kukp k! Hä k u bl äk på öjg, kukp ch yck, yck! Gö bök u ckå på: C CC-BY-S-3.0 WC B v! äl l! V vll gä Du få bgublg få Älvl, ch Sä-I Bpgkg l l ll. Då l v u "löpcfk" ch klluppgf äll fö kck v bv. Ml LÖSIG SKOGSKYSS OKOB-14 BSLU- Ä V- - KF F ÉU- MU YBD VD- SLO, IGS- SIG I IS DL P I VID- SKYDD K HÖS FÅ DMM GG- GS KOMPIS GPP LL- VLIG MYCK KFIG VÅG S H VÄS KF- VK FÅ Y I- HÅLL G SLK V MD ÅK- UPP ILL LP- FO- D P V G Ö O L U POPU- LÄ PLGG ÖS- LÄG VÄD- PÅV- K ÄD KF- VK I ÖSDL- ÄLV Ä G S L IS... HÖJD J S Ä UD F FIS V GL- YP SJUKHUS D U FÅ Y LIV I MÅGSBO- D V BIDO- IG GUL SU H MÅG FÖL- J DÖD DJU- KOPP VÄX PÅ HYGG S L Y O VI VI HÖ M D Ä VÅBI- S Y S GÅG- CYKL- LOPP G I F I C K W F Å V KFVK SOM DIV LMMÅ OCH YSS D Ä S I KYL I S IU L O B- B Ä L B IS- Ä PP- GOJ SKYDD ÖGUPP M U L S I F- SD O D O FK BCK- 2 B- VK 500 GÅ SV- BGSBO OCH BLZ- BO ÖV O Ä L V D B V D O 10 X10 M K B G I JUI- P H ÄV FLOD M HJO- DJU VSS- BÅ K MÅ V Y vg pjk by vg v hu bg vä k kg v ll Jägä lb f pjk vlu, ck 31/ Fölägg v pjk få gö å. g bvlj fölägg k luv 31/ käv Jägä llbk hl ll l v ubl bg. Juu fö väghållg f: u k u bl k på Bpgkg k. Välk! S ökgg fö bg: pcskog h y ll ävk Vll k kk pcskog g lfu. juhållg v kgbukpl kö v H Dug, kkf. Skgbukpl hä u på Bpgkg k Älvl ll Sä. VLSSVIC: pcskog f: Växl: åg-fg p: JOUHÅLLIG: H Dug f: Djubg 2 j 24 pl ök Pjk by 1 ju - Fögbg 1 p 28 ug Fäbö 27 p - Gög, uä å å Mkkg å - Klk å å ågåguppgg å å Vä å å Ulg fö väbg lä 31/1 å f. SLGSVL Kpp ä fg b bsf. Vkg vä v GPS bkgu k uc b vvä. F l g på: pp ch Ggl Ply ÄO VID VÄS- DL- ÄLV SOL- FLÄ- G Å S KJK K Kukö: Ulk, Slä O GIG G GIS OLF MLÉ I ÄLVDL, VI V SKOGSKYSS I HÖSUMM V SKOG & KF! Mjölkk,lvk fö f v jölkk - k ök å ll Älvl Jägä. yläggg/g v bygg fö juhållg - k ök å ll Älvl Jägä. 34 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

19 KLDIUM KLDIUM JODÄGSÄMM ÄLVDL PSOL KLDIUM Ofö: Gu Bk V.fö: Kjll LLMÄIGSSYLS ÄLVDL Ofö: Kl k Hgö V.fö: Su Bjök Lö: Ull Schü Hé Uf L L Suppl: J lu l Bck Bg L M l v: Sö Bäfv 2015 c Wlg 2015 Wlu, uk.v 2015 Suppl: Bäl 2015 Åk 2015 Cl-Hc Klu, uk. v 2015 VLBDIG ÄLVDL Skll: Dl yö Lö: P- P Kjll Suppl: Kjll P k JODÄGÄMD ÄLVDL Ofö: l Bck V.fö: L y Lö: Bu Mgu Lwhup xl Bg L Su P Kjll Hlv bjö Fäl Suppl: k bg y Jåg K k v: Sö Bäfv 2015 c Wlg 2015 Wlu, uk. v 2015 Suppl: Bäl 2015 Åk 2015 Cl-Hc Klu, uk. v 2015 JODÄGSÄMM SÄ/ID Ofö: Sv Ol V.fö: L Blv LLMÄIGSSYLS SÄ/ID Ofö: Schv V. fö: M Byll Lö: L Blv By l Ig H Suppl: Sv Ol Ig K k Ygv Hlu v: Guu H Bgkv 2015 Mg Häggbg 2015 uk v Mchl Hlbck 2015 Suppl: K W 2015 Sg L 2015 uk v M -J 2015 VLBDIG SÄ/ID Skll: P Hlu Lö: B Dhlö Kjll Spåbg Suppl: Åk u Gö Sl JODÄGÄMD SÄ Ofö: Sf M V.fö: L L JODÄGÄMD ID Lö: Ol Spåbg Ofö: L Blv Dhlqv V.fö: By l Ig H Lö: Sv J Sö ygå P-Gö l Ygv Hlu Sö Kl Suppl: Ol Jö g Ol Sf Mkv Suppl: K k Bjö H J L Ull Bck Ol Ku k PSOL F: bb l 36 SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

20 YFIK HÖS 2015 SKOG & KF V g upp... IDIG PLÖ ÄS UMM HÖS 2015 M - DLÄGFSIGH JKISSD - DL 2 SKOG & KF G å h Älvl ch Sä-I Bpgkg hf ul äll på fö ä pl kg. Måg åk f. ä pl ä l b g g ch hk på fg. D kll pl u ch ku. M få b ygg, k, ch ggb, lgg ch l, fukg övl ch lv på ygg. Sg ä fk ujbb yck v fk luf ch få g föjä. D k bl f gkp plbu, på hygg, på ch lå k bju på övkg. ä åk föb gl hygg b på fö åg å ch pl väx upp åg k kä llfälll. V ä u? Jg h Ig Spåbg ä 23 å gl ch k få Sä. Ju u jbb jg fäkvuchf på Wlly O. Jg b Våhu på gå b ch x hu. ä b u på Bpgkg? D v D v f, gk yggf ch välg kö vä. Jg yck gck b! D v b jbb fö g yck v u ch ö på g. Jg fck b guäg ch jg ly yck på uk ch ljuböck g pl åk bck. V gj u f plö? f 2013 lä jg ylg å fö kpl byg. Jg v på bl jägä g ch å bhöv jg lä ll l ä, u h jg äk. D ä fö låg upp ll Uå ä ublg f. V hy ju gå ch h x hu. Jg kä bl vå u å låg b få b ch gå. Jg kll lä v på ä håll u ll hö h jg äk. Jg kll ök ll bå ju- ch pyklglj. POG - DLÄGDG SKOGSÄGSKOL - SLUVVKIG DLÄG I FOKUS SKOG I SKOL SKOGSKYSS D ä hö v åg v vå plö gö g. V böj fåg Ig Spåbg pl fö Sä-I Bpgkg fö åg å. Bä pl kg? g ä v ch å fuk k älgk vå klv föb. D v f upplvl, ä llh kg ch l h pc gå upp. p! V vll Du lä Skg&Kf? g ll l Dhlg f: , ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG Fö l ll Bpgkg kv: Älvl Bpgkg Växl: p: Bök: Dlg 99 P: Bx 65, Älvl wbb: Sä-I Bpgkg Växl: p: P- ch bök: Säväg Sä wbb: Gg -p: Juu väghållg SKOG & KF VÅ SKOG & KF VÅ

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor.

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor. N:R 2 (1045) T O R S D A G - E N D E N 1 0 J A N U A R I 1907 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. 20:DE UTGIFVARE: JOHAN ARG. NORDLING. Lbuks' husmskl fö kv. E y uppslg f Fk^Bm-föbu. T / 7 D DET KRETSMÖTE m Fk BmV

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Stadens rum. - dess betydelse och olika tiders ideal. Public spaces - significance and ideals of different eras

Stadens rum. - dess betydelse och olika tiders ideal. Public spaces - significance and ideals of different eras S rum - byl och olk r l Publc pc - gfcc l of ffr r Iuo för kk och g, TD Växjö 08062007 Exmrb r: TD 028/2007 Jof Börjo och N Eklöf Avlg byggkk Orgo/ Orgzo FörfrAuhor() VÄXJÖ UNIVERSITET Jof Börjo Iuo för

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetssaga kapitel 2013 LEK DIG TILL EN BÄTTRE VÄRLD Vl 2012 V l 2013 LK DIG TILL BÄTT VÄLD 2 3 2 3 V vl y v 2014 Iåföc D v å l l c å fl l, fl Fö l ff l fy v f c lf O fövl l få D j ö c D få f v l v lv c f Il få v vx fö c l f fö J å v v vå å yc öjl v v yc

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2012/2013 INLEDANDE ORD

AFFÄRSPLAN 2012/2013 INLEDANDE ORD L FFÄPL 2012/2013 FFÄÉ BB UF erbjuder stilrena, kvalitativa och miljövänliga skal gjort i bambu för iphone, via direkt- och onlineförsäljning i verige. 3 FFÄBVG & LJÄ 4 VÅ PU & VFÖ BBU? 5 & VÅ U 6 U &

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr

- i FoKus aktuella HäNdelser mission reportage undervisning bibelnyckeln 45 Kr - Hll f! Mi i i G i FK Kyö i Nic Kll HNl N G l l iin Mö li öl p Vi fi NiNiN Bil i ilnyckln 45 K MSLGSBILD: JESpE NE - Hll f! Vi ll i ll i l ll f i i c i ll x pp ill, li Ki. Mi i i G I FOKUS Kyö i Nic AKTUELLA

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer