N:r 23. Fredagen den 7 juni :dra årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg."

Transkript

1 : 23 Fdg d 7 ju :d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl ll Tlf gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg ä fög ll äfölj öckdg u k: ld: å pl ckhl: h dk, å dp hufvudk, bklåd dgk g ll ;{ du h pägll d f " hf öj fö lä flägg bld f fåd qv, klg vk, hvlk ä på d dlg, ä på d pkk lfv åd lg äkgväd föj ch föväfv käd D läd vkp, kö k, d kl duglgh, d välgöd ffvllgh, f vkd d y ch födld, h dvd ll fu p D vk qv, hv u dg fu pl vå pl, å p fö y fck, hvlk qvlg kf d läg hä h vk ll k ch ågfldg välgl, ch hvlk äkld g ll l fäl, föj, glö V yf på klväd vd ä gfv ldg ju u ddl d bld ä f glg, å låg g fåfäll f upphöjd ch d gd vkd plgh k v d D 28 j bg lk k f fäd, föä, k, vä ch öfv hl l- d pdd läjug d ä udäl, föåd fö hög lä ckhl g ll f lågvg juklgh fö lld lu ög D ypk kldg f d hädgåg, v hä d ddl, h gdhfull äl ll vå föfgd f p, jlf fåd ch vd käd på kl ch fl d åd, h vlk låg följd f å åväl g b plg väkpugäg å d fld ylg ä * g ll, hvlk jugf å på ll uäk ä kö bfg å bädd föåd vd ög lä ckhl, fld hääd d 28 l j åld f 55 å v född på gd ud d ldfölg d 8 p 1834 Föäld v ldbuk G ll ch d huu, ä Vk Fö d vfull väf, hvlk fök ll uföd ypp lfgg, hd h hf llfäll föbd g dl g klud ld ch pl, dl g lävkhl kld flj D bä gudläggg ugjd dck f lg gudfuk, hvll ck höd ödjuk ch påk-

2 du uk hufvudd hvj hlgf fdg ch k f8 qvl d k, pvd bäkd lö, vd d få bd k fädd äkäl fög d gkälk c h plgh, bb c h äk uppfg, på gåg llvlg ch gddg ly ö dlgd dk båd g c h glädj dl äg c h flålg b jlfuvcklg vå k c h ldg vkd vgh fullgöd f plg llv g fök ll åg högkg, föd c h llgfvh, g bl g fål f dödlg G d ldg h gd lv c h kk äu g v föbld, ll hd lä f c h fö ll h lv kud j ö f g d c h ädl qv, uöfvd h hög gd välglk flyd fö c h fä dlb på läjug, dlb djä på hl vå ld qvlg uppf åg c h öd v d ckh- c h vöddbv, f g ll läjug gd h D vkg bld d ä pdfd,»g ll», llk 1884, då d fhåll föåd fylld 5 0 å, f fök Whlg å åld pä, vd flug d 1 d, llå fy dg f g ll bgåg, öfvld ll lävk åd pd gudfd c h dl fö pä bkd ld bld d ug d, vd fågvvd llfäll ggg lävk, c h hvd pd bäff, äfv bld föuvd läjug g ll öj ä f flfvd yk, älg: pvlläk dk C ll, lk vd y lkl dk J ll fök u ll jbl )$llä, ll vk d lll, väck u lu f vål ky! k, k, du vdl, ch k ägl, p u dfv y! ö j, ö j d vkd! ö j kpp, d päd, dö ä! å d dö kgå gö; d g by h f '! lå ög, f ödpp lögd, höj h udd upp ky; l ch ck lål blck, åd hä d lju y ld ch fg, kuld dg, kll h df bld yk d, fyll d lg, bg u vä fd! * l T d g håll ä ulud glbdg ppglf å ä pl ch d -lägg k, å - vå h följd på, kll d d h lfdg fögå glöd g jbl död ä dyll, kö ädå! cv udb ld Fg u yck kldg, käk å v lj d ug, qvf luf hd läg lg öfv ; v k j u äll dl lläd f d få gl v gd, ch k v lg V hd bd k, hvlk fu bhg d klg lug ök bll g ch d, v gg få ä ku, lg f åg vå f å böjd hfv ö g, l dg upp, d jö ch hvld äglg ckl ch åg, f g vd äk på däck, äfv d lj dö g dck u ch pjd hl V d yd ö d ök l d bdfägd k, ch äfv få d vädäk uppg lvägg, få hvlk kp blx fld Vå pv v ul, äg äglg yck, ch kp åg g ödkd äd ku fö ök h, hv h kud d fö h fullädg käd fv, d v blfv df f ö Ädlg, uppgf f hug, ö ch gh åg bld v gp f fby ch vv ch ök bä hd på g jlfv ll d, ld v på ö, hv v blfv yck väl bö D v flk d hög kulu ch gg käd d läd ch, d gdlg hälläg vg hd jg lld hö,, fö bdö flk, å, huud ällg qv hd häll, äk klhu; ch å jg åfå kf, böjd jg följ d gl fö ku bld g äk dö d ld ch d vå hvd jg åg, bgd väl läd g dg Jg åg välklädd qv b äg ll d ä ädgåd, d köd ll plg u på fäl hu d ll föflld yl d yck j v öfvägd, u fk, gld ch d kö ubldd gl ch g hy»jällö bäl», äk jg ch ök ud f d hvlud upply d vå bä qv lfdä D höd dpå d d ö uppäkh, jg äk, d vxld föul ld blck d hvd ch d ä, u jg glg kud bgp, hvd kldg vålld d llbkhåll uh Jg blf bjud ll gä h ch f, ll fövåg, d jg å kll d å fö ld, f d d d d böd d udb ld v lkydg d yg dgdfvk v lk vä f d kö k f vkp ch kölu, d v hl vlg, d äfv dkd k ch vkp ll kld ch llä gg, u åg k föll häpd döfv d d v ju g få gl bgpp l få fck, vä blf d, ä jg äk, hu fg d gf ä bd qv d b uppf ch uppukl, huu qv g dl häll lgfg, ch d bä däg d ä, hvlk klld d dl f qv vkh fö lgfg ch hällyl hj- ch ld, påkbuk, v g hl ch håll bk Jg llå, ll hvd jg åg f d udb ld fljlf lk väd upp ch d på gd lfvh, ck dfö, ä v å fk vä f hlfv, båd kö v ll vd ll öj ch lubh, ch ugkl j hä åg fö kddju, hvlk fö kull fåg ch g, d fg gå ällkp d ug, bldd flck vd g jlf bäff, föu å hl ulg, jg v bhäfd d dl, då jg v få ld d åd hällkck ch ällkplf, d jg jlf bkfv fö d; bö g ck flg juklg, d d käfd d ö öfvd ch d ö våd D d lh Jg hd l ld ug d gläd kukp, öfv hvlk jg hd byg på fck, ch jg v u fö bld fäd flk pd gl öfv vk g föbläd d d lldg vd, ch å k jg ll flk f kpp fy ll jäl, bk ku åh, föfölföök jflck lkydg d bfck ch u födg! jg j f kull djuk ll bäk lf d ld, å jg kff g åg öfvg g g fö f b fd ud hd yh j g ll» f fl h hvj g», hä uyck g bldd kk, hvlk blfv kld ll bdö hvj g få jlfkälk ådpuk D k hd d d flg v, fö gk g jlfv ch d föåd ch kukp äck ll fö ä bdö k, p ll fåg, d uld dö ä hvj k yck gg kä ll ld ggf, blf jg fövd, hä v fullädg b på äd, ch hög hu bl v käd f bkfg D v fö g flg uf, y då ö hd ugfä kl vg, v d gg, bd h hd flk uvckl d kulubl, hvlk v ä å l öfv dg, k f k, blf jg bjud ll lf hufvudd fd ådg f åg gd ch yg lgfg, d d g jg llfäll k fö, ädl väl vld dlg, fölå kål fö fld, hv, äfv vå d äd, pl g vd pl, d våg öfv våg ch d vld k f k, ll dfå d ök, fukg käll, d ldg lål h, ll upp ll d vdld kå, d l glödg kp ud, ch d bå kuk ch köld kllbl få gläd k»vlk ölg lf öfv ll! > upd jg ch lg ldg u d v hd udd flj yk, u

3 håll» u c k ud hl qvl Fö hvj 6-l b, l, ch fö hvlk fglf äd ll dk f bödb ud kp fö llv, pä hvj v på d ud, hvlk, d ll d hpp lyck, ök uppå ällg, höj d upp ll fål f k, få hvlk gl uål, ch d b bl bå d öj, blfv ll plg bld d dl f flk»» du, håll glxpl fö hl d d, ud hvlk b äck d ld b fä ä 6, d pu flk- ch bfödlg, lk äfv g fö d ch ld, ch hvd ä lk vgg, llä kälk fö dlg dlg, d vkpä, kä, äk ch uppf j hl ch håll äg g äd, u lfv d bld, läd f u ch klfv lk yck f böck ch gl pg föå g ck, jg,» fbö h g åld, ä h åg, hu jg d g kkd hufvud;»d bä ä lä föå d lf ä j hll yckd bäl d, kll hlh f d bld, ch hö u fd, å kll d hl kk föfll d udlg ä u hä h v u ugd gld fåg! u u ll ll f kg!»»ä d klugd, åföljd f läpl?» pd jg fg» ug d-duv, blfv hpld!» kd h ch kkd g kä vd kuld jg blf ö, föb llåd ch bgf g ll u, blu gudlg gk d läly flk kllkl, l ch udvgy ch d kfv kk öfv ll d, fvk få d v hd h d h Jg dg ll d g k fäg på d puk fö p på åhö, ch jg lud föd d b, huu vå äd d hvj å väx, ubdd g, upplök gl, lug ädgåd ch bödg fäl, kläd uppå klpp ch kd dl f jlfv hfv d gk kf dg ll g ldflk, hvlk d kpd ll läg kl», åd ä äd fld, ch dll ä d pydd d y öfv ä, hvlk lä vå kl, d llk fägl, l ch fghu, ch d ä fö d äd, jg u b d ö d kål!» hd böj ly d päd ch d d åld lld, då jg fhöll vå föäd; u hd, då jg lu l, ä ld föby g dy llv, ch qv v lkblk g gjd f vlj dck fö vå äd h ch lf v jg v vd pplåd, å jg lu l, äfv åhö j v dpd hö på ä jlfv lu, då jg d plk öl höjd gl, å jg vd åg fl öfv d yd gd g fö dck Då v u å å bgpp fö vå hl ll lä d y päflg, kä D å g dlåld qv ch v, uppkg ld, lg vk, ld lug, ld ch llvlg»ä ch f hvlk pl d vä!» d h»d kldg f huu läplg bö d ch k håll klg llåd, d fälg u gfv, åfö ju vå k ll d- lgg d fh v l få D h f d v g puk vå g hälluvcklg, fögåd äflg g,, då båd pcd ä uppch dfö ku v ckå föå h kpäflg, gåg, fä d u j ä vå dg f äll, å x vå dj dlgd vlg v d, å då v f fö glädj å vu ö fh vd ävl llå; d h fg vå dlg uvcklg; d ä bl f bkkp d vå föhålld dck y, d äd åfgch åg, fälg, vå ug gä, kj" d fö fll å hög D pk å)'g h vd ö vå gld äg g f- väd gl d ök kugg på- hll l d vg ul, hvfö, flk f, hvlk äu v u ck lldl ulö d fdllld h d ldg häf håll d fö h, v kll lyck g bgä,» väd h g ll åkllg bklgd gå, hvlk yck äld h,»hl äk kll d yd på, å j fö fälg f få v k, hvfö pk åfl k f åkllg öfvvågd l dfö vå äd u å full pd j pföhålld ll ld flkägd ch ä- dk blu fö du äflg uppäll-följd vä ägföhålld» : d h d d, bjöd h g 1 k h ( 10 k fukkål, ch ud d v föäd d uök d, ld bgä d g pp fåg hög 5 pl) 2 f ö d u l ä p l g p hl vlg l u käfv d ( öfg ällkp uppäkh fö k, h ö g f f l l v 15 kj v d ll välbk Tåflgkf, hvlk kfv på», ug vä», d h,»f d d f ppp ch fö d fövå äld h h v lä k ld bld åkbuk ch öfg gld dl ch gu, kl v, väl bukd ulg llgåg d äd ugåg f ju åd d: bä bv på flk ud ll bkd f kvlu bö ck uvcklg V fölägg ck vå du Täflgkf dk föädv ll äd, ch vå lg ä d föbjud, ch d å vå kkälk, pck flk hu, d hvk l ll luf k k, b ch läd d äd ä g du bö j k åg h; d vll fö ll v gd, llföllg ådbk, ch d k ufö gg ch b på ld, d gö d hä gfv d glädj äf uppå lg j du j päflg F å v å bd V y k l fö ch u d äd vd du 5: päflg [jg ö- kg å d bök jg d lll fög käd bd ykl, hv ch udgöd hflufl d då ådg d h läk uppäkh f låg ch äd jukd y d kf åäld ud åg vck upphåll d, ch d yvu hl ld jg d påklö bd, hvlk då j v ä vlg fkläg D lk dålg bygd bbk lgd»gl köpg» kud j bjud d fålg bdgä ä y bfällg bäd, ch d lll k, pk klld, bd f åg få äd ch p bqvä äbäk, v ll f f pdpl vdd på klpp, d kl klpp, g fö vku gdlg bhg, ch uå d dg ddvllväg, på bdhuvd ch öp hfluf ch hl gjd åg gåg k glu å fjäd ll uå hfv åg hållg ll d få, få ä ch fj k bdgä k j fåg, u kö hv c h g jlf f g bhg Jg hd lyck få jfölv bqvä bd h f äll välåd kpp, ug, vck c h ålg kl, u v yck gf g d åg å äld, fög gd, gk föög huu D v j ylg lycklg, ch, då jg ugfä l å å bök ykl, v h föfll, ud ch föup ck, kld få huu c h b, gck kg kägåd ch ggd, fö d k ä k fll uu d hd d äu ä b ch fööjd båd g ch b D å, bg f väd ll ggfv, hd gå lg pålö föb d lll bd, huu d v vd bök ä fd ch hu hd vlg väx upp d k»y köpg», glg bl dg ldväg, ch y, ylg bdhu vgd lu f, på d hl g v j yck gjd fö gä fd ll bqvälgh ä föhålld u, y på d vå dc h ykl gå få d jg ch uvckl g ll f vku fåd c h yck bd D fd dg ldväg g»y köpg» ä bd, på ö d d päkg hu bbygd g^buk f ll lg, kbd, dhdl, bklåd, pk, pk, bk, hll ch vädhu d hl ku, få ågbåbygg ll bdhu ch vd få d äd f ll»gl köpg», g vck, lfull ch dd vll d blkg ch vd å d bd fjäd ll d hälg öpp hfv Två ö pk bjud växld pd ch gä pl ylg vbdhu, d ll lg bd, få d ylg yck ch hl hlfbd ll d kplcd, å llb- ch gyjbd, väl v, päkg fö åg få å d ybygd hb (kk d ypp vd hl vku), lg bygg fö jukgyk, ålg chu d bd vd, bl- ch kl läu, d d fl vk ch åkllg ulädk dg f llgå, c h ll ädl vck c h väl dd ulkl pyd u d pl, d fd lék hu ch d gl bfällg bdhu låg på ö d kl ch bäh dök D ä fövdld ll bhglg pk d ägd fö d ö vd bjudd ch bqvä ff ch l kg kfd blgupp ch äck å vk ö ög öfvll 1 bdhuvd å pk v ll lg - ch ulädk lv äkvåd bd f kcklg läk, c h d bä gbhdlg å äfv få Fö bdgä öj ä äfv väl öjd fl f k ch bbgåd glbå d f ch jöv kp å ll bdgä föfgd, ch k hv f åd ch lägh hy g ö ll d glbå på läg ll k d fö gk d p f bdgä jlfv vld dk ll-

4 k å ä pl dg få ll åd f ö qvlllg vkh g d ckh d d f ppp bö vxld öj j k fö d, k ll vku fö ju åg vck bhöflg vdqvckl f v ägd b f k du d kä ch bjud på k ch é f kld lg f lä hö böd föäfflg ågfvd f käd fvåg ll på ldål fhälg lug bäd bdh väg g å dck föäll g, ll d föäd gj ykl ll bl ch b d ch f d f vld fök bd j, hv k d lfv f g k, hy lg vll ykvk ll p pålö u Gl köpg, ju f gld ällkplf bhg ll ulud kö hl, lgg på hfv få g ll qväll ll äfv kg bld klpp, b fkläg, fy, hugg ch ukö äll på gkä ll på bdhuvd ch up hl ch kf fö kd å Föå ä d fö g båd yg ch gä, bld l uvld bålg f gl ll yföväfvd vä, hy g f d ö bå fö läg d ch gö d d uflyg öfvll kägåd, ä uå öpp hfv, ä d vck Gullfjäd, åg gåg, vd d llå, äd f ll d läg fjäd fö ukö läg vd bykd äll lkäll ällkp ä kg fög, k d d d gd glbå gö äu läg u, å x ll d d vck gd by, d häg bläg d ddvll d d äh lggd, fd ågbpd Gufbg ch ll d ch jugkl yck bd, j, väd ch vd ä ä gy, gl äd b ll g bäd vg ll v d upphåll på pl, u k k ch f ä bhg bhöfv j hll hy u på föhd, u f åd ädg llgå gä d på ykl, j ffö fk öj ch lubh, ä fö, å vd vädlk j ä ll fö kll c h blåg, ll ld få äg böj ll lu f Jul, då d fl bdgä läd, lyx l bl ö ch d d öj, å bz, ällkppkkl vk f d fök D läd d d f kulö lp ch bl upply glbå, på d lä kud v gld hvd ud lflg åg ll ll, vdg ld, d g fyvk fbä på äd ll läg u då fjäd, ä ylg pk ch ägfull öj ä äfv d ä hvj å åkd kppglg ll d lll bdgälfl glbå, ch d bålg kä g yck l, hv»båkl», kpp vlg kll, v fö ll d p kcklgh ådglägg åg gåg å jöä d vd d g, ch vd f d g ug fk, bl hd bhåll ch dll f d bbgåd bå, fö p ll llå f på lk gl kpp d d bå c h yfv j l, då k l ll d d bå bk g vd lfdkd bäff, äll d g på d hl g gk bllg ykl Vll ckd g på åg f u, k gö d fö p f 2:50 ll 1:50 p dg D ä yck bqvä fö ll, j vlj h bvä d g huhåll, hvlk äll g vd bllg båällkp, hv dl ä på u, lu gö läg ufäd, k få fö dg pckd d ch j ödg vgdl dföd ll bå u å d ällkp f g åld ä ch hv d bhg u d gö ll på åg fläg fkläg åg glu blfv på d ä d bvälg ch k ä lj v fll ykl h bdlg g läg ch åg föäd ffö dl d bd u ll gä, hl ch jugk å hv ch jlf d ch pöfv d j ä föhålld! /d ll, äd lä, du j k åg f d bk! \ _y vj väd ch gl l ch d dlld g glfv, ch k fullklg dk få dk d påäk Julklppb b Jd ll, kä y, vll jg f hj åd gd d bgy d julklppb d f följ fö åg dflj f ldlf ll å åg fh få öflg hvdgby: då få hufu d ll hdb d, fö hvlk föhålld ck dg ll öj, ku ju fökö hlf d yläg, hvlk d v, d ä äd gö d kä glädj å ck väd, d äu ä fö dg böj d julklppb, då j k få»d y» å hg vxl ck d fö qvlg hdb, ch hvd ä vck, k äfv v d dcb Jg böj d u d gåfv fö jul Vd g julfd ll vd bök vd d julklppbd hö åg ök uld åd uld kfv jg g upp ch kff l fö på fud, på gg ödg, bgy b Jg h då d glädj vd d, ud hvlk d fl fu plåg åväl g jlfv gfg g öfvägg, b ch vö jägd, ll ku äff föbdl ll d f ch dvd hägfv g å hlg glädj d fk ly ch fk kf Fu l Wc d u y å ch xpd hll ud åd öpp hvj hlgf dg kl 11 2 dkö llbg k v b ud ö dl f ju åd, ch kö dkby ud d d f h Jh dlg xpd fölå f fök Vk chulz ll kfvl dkglägh d v l k l g d ll du dk, ckhl; kfvl gåd xpd d ll du xpd, ckhl db äl fö du f Jh pldlg (F) j v uh, å fö ld G h böjd, p Vd ll f d ö fövåg: h ö v lug ch däpd, ä kl, äkvädg k ll d ldlfull ub y å dck g budväd g öfv g jlf, d ug qv, äk h, d h bld böjd gå judd v h åd, ll f uh äh k ldg lckd kälk glöd upp ud k» Vd», d h,»v b ädå dåkg d v D ävd h g ll fö g, fö kull ku kä g fd fv upp gl ch hvfö föbå jg ; hvd hd jg glg hf ä bgä ll vä? Fölå vd y, jg b d ch jg kll fölå d bäk d lfv g då ck ldg, hö, ldg l ll g u d»» fd d lg, uh», fbö h hg» å glö j! å, jg ä blg lll flckug u, jg v d gåg hj, dll h jg ch lä ll fö yck» vö l k»ch ll d dkl kull fö g ldg ku k gäll fö, ä hvd d ä uväd, jg föbjud, dfö jg ä fö l g hö dpå»» h dö g u kg, uh; d f väl dck äfv fö g uäk» h v fg, häfg, hälf böflld»kg uäk hvd bhöfv uäk? v ug, full f djfv fdpl, full f kälk ll k; k d ll, d upp ll k bäd cu, f vädg k ch full upp f vädg b fö lg då glö flykg pjkyck, blg lk - y d v ldg hvd k hl vd vld v lg, ulg»»d ä, hvd äg, uh, ch dck ; jg glöd, hu kud jg gö d? ch glöd dck ldg D v ud d fö håd bå, d äg ud, d åg kk bky å hl ch håll uppg ch d, d blf blf fb vå kpd Fö hv dg, gck u jg kf ll, uh, blf d g vå k dll D v, hd jg föbu åg jg hd ju ckå gj d ch å vll jg k å, fö ä jg kud k g g fölål, blög ch å kö d upp, åd fö åd, å f å ldg, ldg v du u ud d låg d! ch å, ä jlfb v fädg, ä jg äk k ll dg d jubl lägg yk fö d fö hj ff, då v d fö! j, d dg, d glö jg ldg, ch hvd jg käd, blfv jg å u u å! vd jg käd, ä jg yck g v vd ål ch å plölg, plölg kull jg ög; hd föuf vk g? åg jg dg ffö g ch hvllc?» ö, ud d bvglg bkäl ud fö ud jg upp ll d häfgh, kälfd ll f pd ä ch uh, få böj d vlj ök hjd h d, yck f hd ådlg d, blf uppäk, uppöd, dlö lyd fbkg päg u våld buld h pul, hu vdd bäd h bld! D v dck, bdlg, h älk h, h älkd h, h ldg upphö älk h! å kud ck lög d gå öfv kläpp ch ä h ll fbö g, fck h d öd f öfv läpp d d d:»åg?»»j, jg åg, dg ch d k, fukväd ögblck jlf gf jg g ll kä D v ju dg fö d, då jg äk å ll vg, f å låg klj, gö påk gälld, påk på dg, uh ldg h

5 ucp, } g ll föd, åäd, å v l d p bf g g fkd föädl lö jdg v å åld kö d Jg ä å lflg, v d gå, hu jg yck luf v blå ch ud vålg ä åg fö, hu jg jö f d päd gök på bulvd ld D v lkly g, bdd d gdlg jug öfv g kg g, föläd d ö hvdglgh df f p, d v k på dg, uh, ch d bld, bädg d fö ög ck, åg dg, åg jugl f kull jg ju å få åk dg fö ldg läpp dg, g dg hl bg fö vg Jg kull få blck d blå, kä blå ög lk kl, lk guld, d v jg, fö! ch äg: hä h du g, älkd, g g d ll hvd ä! äg h jg g ch yh äfv u,, ällg, fd, ll ä d! jg kull äff dg äu, ä jg Jg hd hl dg v öl fö d dl ffä fö lv f v å lä, ug ll gl, hud ll j, kull hl v ku f vklg yg ch pkk kl ldfög föäljgbd, 19 Jkbg hääd, ch kull äfv ch d köp gö gd gg D fä ä älg f»fög fö bld väl» gudd fö kff fäg fö fg bld b p ä ylg d, b v yck kfädgh ch ädål ä bhjväd, bhöfv v g j fögäfv kd ffä h vå lä : 21 ch 22 f du l ä upplyg Fö Fövg Fövg f ök fläk k k på följd bpöfvd ä lägg d åghckl, l ll hul Äfv ökd kfv lägg l ll hul D bö å på, lufg äll, x på vd Äfv k ök fläk y yck u yg, hvlk d byk d bldg f klk ch v D hd flug gö kd på fläk Äfv föv b hul Ä g g ku föv på vä ä, u d vlg käd; lägg d älg hfhckl, dck gåg å bö by, ll ck byk hvj ägg d fl ll ö ch lägg d hvkl båd fll bö d föv på fukf äll Ägg, fövd på äd ä, h jg f fl åd ä lökk ch fu d klg kull fäk kö på blfv uk, k vä d v, hvu öfvgyd kl ä upplö; kpp kd k v bl lg; ch d d ä yck l uk k, då d kk, lägg p äkl v Fö föv yl fö jäg g ll hvj 9 bä \ g lyly Då yl ä fädg ch kud, uö y yck väl u l f å ch ö yl Då lcyly bgg, bhöf j ä <8 ck g ll 1 bä f ö, å bjöbä, hll fl Fö fök kd f l ä d yck b dg på vå väd håll f gdb, låd ch k bö ldg väd yll lk, u ul, blåg g d k llqvld fök f 2 6 ö p 4 pl, pd ( = 10 fvl) g fö ud k, gö åg uppköp d å hd klck blfv x på f; jg böjd kä g ö ch hugg f kukd f ch å bfld köv vd fö hygglg u» (F) Få du läk ullk : 22 f du fök upp, hv dl ullk på d lflg böd plg käl ch fh jg g v vä f äv på ll åd, kud d ck ä uppö g l hö d gd vä k å föj föl d vä v h jg j flj ju vä ch fd ulud g d ypplg pj, hvfö jg g bägd d åg d bö bkyllg gåd»fföpd, upkbfdd ch hufvudväkfökffd» å h hvk jg ll åg bk, bgg dylk k, f åg, kukväx h j ld kd c h glf bhöfv j hll födfv, bl gå fögg ll väg, ch vd kklugldg ä j u du äfv föggh f öd D dg p bä dll; å p ch ku vä gdb kläd häg g uff ch d plv ullgy, udd, ylllpp, j, ll, k gfv ål äg, l hp ch pp lpå ll, åd j f, ppppå ch lägg kklug, d k ä väl ug ch ppp lgd på b k pp kklug lldl full; ål h j d, dö ä ägd ch pjll öpp ägkläd bö ll yll väd vd k lk, hvlk vk gd på fjädkläd Dy bö lgg å, vd h f lläd båd ud ch öfv d; väd ch pk b d lägg g Fö d bö ll ägkläd v vädd f ku d, dglg bgg, luf ud d på dg ll f, d d ä yg; yh bö f väd dy vgg, kgvg ch b äg g lgg" k k ( v v) k kp lä d kf, ch kölj; kk v, lå, å d gå öfv k; häll åg v (fk- ll hv v), lägg gd d ö, åg kpjöl ch hckd lök Då d ä kk ch upplgd på f, lg å f pd, päd d v, å bhöf, ch j d åg l hvjöl, få å bl bl g D vll, k g u k, hvlk d fk f väl ägd, d vll, k lå d qv, då d kk, lg buk ug d ch k d äkld, lägg d hä ch d ll ud kg fk kk k (ä kll) d k blfv d ch ku lg b kk d v d åg äk, lgbäbld, åg k kyddppp l l ä d ä kk, uppg d ch dlägg plku d, ch pd l, hvf d uppkk d åg gl lå kll öfv k ålud k d bv 8 14 dg, ll f åd Då d v, upphvälfv d på f; häll v g äk, kpå ll dåd pppå ppå (ä kll ll kk k, kå ll kk fk) ö ul bhg ch bvä, öjlg k hfv g y påädg ch åg gåg äffd, ä jälf lld kyldg ll, då åd d fök följd f bd lly ch föulgh, ch hv ch v fö öfg äfv vlg ldg kklug k fök ch bhg vd kg köl vd pbllgh ch bälbpg bäff k d äd föf j lö öd ll l b jg få uppv xpl Vå lll våg bå f fy u h ädg pl bu, ll hvlk d u dö fö lg gg bäkg blöp g klföbukg ud d ll kll d dll ll 25 ö p dyg Vd bld vädlk ll 20 ö V gd upply g, d d kklugldg ä öjlg fö ugf f 20 k 25 ö p dyg håll våg på fy u vd pu f 17 ä 18? jg d d d åg å föå gfv bä k g k, v d g kä, då jg, gd, ä vä ch bud f d pkk ch yg uppfg ch glud d f äk pä d dpuk, då k äd u pd vä ch d d fd vå bg D gädd vp ll d blfv yf; hä lägg lläcklg fv ppp, äk ck ch l k ulgv b- Gälöklåd l-f håll båd f 2 ägg, 5 kdbld jölk hlf kd jöl ch åg l fvp ö fhckd gälök Gädd hg v ug jv-gädd Gädd (j d 5 ff g ) väl, flå ch päck d fläk 2 jv lägg u gädd d byk gädd d vpd ägghv ch fv böd l l kp ug, hvpå lägg yck ö; då d äl dlägg gädd v, j fvböd ffll, 2 jv på hvd d d Gädd kll äll på p d ygg upp, ödd f f ck d j fll kull d kg päd d d l v, flg öfvö v Vd kl llgg k gädd fjäll f flå päckg ulu v d kpå ll äl ö bb läggg Gd äkd ll vföåd gö g jvbuk g d ä öd, å d j böj, g d ll d d på, då gök böj g, l d då ll d, p lck ll d, d ku då gd väd ll kvbuk fö ll lg gök bl-äkd plck ch, d ä fö kull på ld d v uppkk d lägg b ö ch äkd uppkk hg upplägg d buk å yck pd dfölj ä ch j äck kd uk få j v fö full D lllöd u yck väl ch dlägg hlfkkd vgy fö pfv d ä ä; d, på hvlk uppå å pl vd k, ä j ä ch å dfö uppg ch llä ä ll y ä bg gy k ch j kkg D ö buk kk 1, d d 1 ppg u gy ch påkfv dg ch du u föv 1 ä 2 å ch bbhåll g lk gd Föv käll, y d ä fukg å buk lä, å hål uppå ch äkd kä V d bggd öpp lck, buk äll på p uppkk, ö pålägg, ll vll ufv d ll ä d p d kd ö hvlk fll hl ä d yck gd d hlfg ckä föf på ä Jlädk Dyck 01 3 k vlg vgdck bld d 1 bulj p ch \ <8 ck ulj, kk, h, ä f 8 dg fädg ch ä yck gd ckdck 5 l v uppkk d 425 g ck; då d kll, häll 1 bulj bjk öl å pk köp fö åg ö vl, kk äkld ch häll ulj, kk, h väl ch ä fädg f vck vjhd ul ku håll fk fl dg, ä d käll på plf, äll öfv f, fyld d kll v; v å by hvj dg Fåg : 104 Vll åg f du lä gdhfull upply g åg dl åd huvud på b? : 105 Vll åg f du lä hfv gdh upply g, hu ä klld u, fyld d lg, lg? Fu : 106 Vll uäg f du lä äg g, hv k lä älj bllg h-? v k älj ådull? ugu : 07 åg u du upply, huu lfä fu 35 å k håll fö 5,000 k, ch hv ll hvlk blg d v födlkg g d? v ck f u : åg b fö y böjd höfjuk g hyp? f hv? J Z Fål : 09 kull åg f du lä vlj upply bä ä vä yll, å d j kyp? : 0 u yllk u kd dpp äk fö bd fäg, gö d k f bull? l : vfö ä d å vå vp ägghv ll håd ku, ch f åg äk ä lld få d ll ku? l : 12 Vll åg f du lä v å gd ch äg, d f åg kukväx, fv u, uppväd d k, ch hvlk d väx ä? g : 13 uu bö böck bhdl, väd ud jukd, f hd öfvföd ll d? X Y Z

6 d du xpdl ä föd du uälgbyå, hvlk g vkäll ll uppköp å du b ld fö Öfg v : 74 v k, lg bgä : f d, fä vkd pf pä vck gdup, b uppgfv d v : 77 d äg uf fvkp: 2 (» u ^', ä j vl») ud f l h-uck p 12 f cbu» ' pub» f dl c f Chldhd, p 15 f cl chck f chu 4 lh p 62, 2 f J yph p 20 f Gd lvkud f Gd yph ( ll) chub»u-g^ p 26 f g-ull ch Tul f Gud Vck f l å d Chdh v ä u Wd»y» bl fö läg fö du, hvfö v u d lg d uppgf d v Y kl g fölg öfvvägd; d ä ju öjlg, v ku gö åg d kg ll åkf V öfvvä f p häd lkväl É gf 'pu d fåg fll åd d hållföckg: g ll (d päl) jbl ; p f cv c udb ld; f v du j päflg Fä v bd; V: ykl fö ch u ; f ld Julklppb b ; f f l Tllkgfvd db; bäl fö du v Jh dg (f) Fä du läk Fö lgg läggg ~- Dyck vjhd Fäg v flåd \ b l l \*J l lä ök f flck, plg d gd udvv v], klä, påk, uk f hdb Vck byg v»ju 8 9», du byå [224] D Tdläk Vg 1 0, ckhl, d Cl [243] dlåld fu, v vd hulg göål, ök vkh, hl bäd å äld d ll väd ugklh l flj g äfv ö bgä ck v ubd ud d» T», Göbg, pö [253] Xö <6 kp ckhl ch öfg bkhdl h d dg uk följd ll d, y bllg p: udk på ll ök fö pl h flj pä ld fö udv u l klä v ll» Y 8 9», du bvå [2521 äl f G b g, öfväg få k bygdål f Qj 248 d : 1 k 25 ö * g d DV 346 d D k f z l u ll Vuj 34 hdl föädv g- ch hudjukd k 1 ju 1 p vd j vkul [153] f l c k, d v vd ghdl, gd ä, gd k ch fädgh f hdb född d gd byg ch kd, håll ällg f äl h jl l Wxö [259] Dk Cl 1 4 ll V u g 14 vdg '/3» lgdg bldd flck, 30 å gl, f gd flj, d yk p dgl l, ök pl lä åg gd h ll huföådk v vd båd dl udv uk Fu v Wgö, lgbg, l upply ch d [268] [ hdl föädv juk- [34] D: T glug uk f G W ck, föf ll»tjufpjkck» ch»ll y- É, Ö g l ä k ö g 1 1, 1, vdg 2 3 lgdg ll lf Fujukd, Fölg f!33] 7 llu 227 d : 1 k 25 ö d: Vug 2, gg: hlgf dg kl f F V Ä Öfväg få lk f f D 110 d : 75 ö T y c k C c l b, ulgådg 8, 2 T kldg u Tlfv f gu gh, föf ll»k ul» 198 d : 1 k 223 d ull-dj, Vc ll d lg D vä ch vä ll f ll dk f du gåg qv äd ågåg fkf d llgd p llvkg, f ö F T f z köld d lfdckg ch pä ugf f öj lg 350 d : 1 k 25 ö l b ug qvl lfdg f F g z z föf ll»dl» ud öfväg f lk gl dj upplg f f b 523 d : 2 k p vd uällg öph 1888, f l l l vll f J w Tgéjw, öfväg f z 104 d : 50 ö ylg läplg p vp blöd d Vld uk ch k du y ll väfdbuk g f : 11 : 52 ll ä qvl (b! : 11 böj d läg följg, hvd f d gå b) älj b fö k 50 ö, d lö p fö 2 k 50 ö k väd lädgyg, vd : 1 k 25 ö d å ågåg f d ö, llk fyg, k ul ch ckg få T f gu gh [120] 30 ggg 30 ggd hlgf dg 10 2 ch 4 6! Vkäll ll, hö ll dläkk [240] D k, äk fäg, Tdläk ug, bä flck,dlf öö ug flck ök pl gå fu llh 100 k bl å ök v d öjlg äd ll *Z», llhl gufv [254]' G ö b g jug ch d ög T d l ä k J bldd, äld fu, hl " ll vg, ök ug flck pl ällkp ch hjlp v ll»gd», fv, p [255] öllyck : 1 k 50 ö Fy TÖD p å k l ö, hulg, bä 20-åg flck ök pl åg kgväd flj lä fö d b ll ällkp å fu hu j bäd d fökd göål Gd byg ch kd p v- ll»h» d äd ll d dg byå [ ] udqv 366 d : 1 k 50 ö p b u g ådfågd 1 2 ök pl åg bldd flj v fu bhjlplg d ll hu föflld göål, öd v d gdhfull d ll, kud, pö [235] Äk gd jöbhv [260] f l udbg Dk CD Jph T l d j fövxlg å fök ll fbk f hållb ch gff ljd kkkäl ch d f d gd qvlé, f ud, fä uppäkh pä, hvj käl f llvkg ä föd d vdåd fbkäk öd på v F llgå hvj väl d jhdl Tvä Vld d DG f d p: 25 ö p pd ( = 10 fvl) g fö ud 1 k T d " g p ch pä bä ä ufö ll öjlg uppdg lllj f du äd lä väl v[25] uägbyå / / böj g full kp p uppköp ll öjlg bch g å du ch kdvk ddg b ch fö uppdg å d bydlg äg ll k kck fkf ch få u (dck g) kd Dubbl p däd T *1 [256] llg l k l f udckd fk, yk ch glk påk å väl ld kfvd å yböj äfv l f Wllk kl J, Wld, Flg 10, 3 [116] Täff kl ' 6 db k gfv f ux lä få»db vä» : 1 f du fö 1889 hl hg : 4, 2 upp d [95]

7 ~\ l J \J V vlj äkld fä uppäkh på du läplgh fö pökd ch plubjudd ö, äfv fö ll öfg lg f uk på flg f ll bklåd h y ä k p y bö fljk g d g 8 Gullu byå ch h dk blg, _,,, C, ckhl, g 38: dl ** bk 1 lg lfull få ll kpd d 85 plch, d fl k fägyck Fökld x f l > l l bbd öfväg f G T J p k, d vd luu b uk 20 häf 4 ä 5 plch ll p f k : 2 5 p häf lä ch läjug vd kk ch kdull läl, å d h g g å köd, å kvä ch l, vll lä kä k uvcklggåg, ä ll d fl bjud bk d 85 plch ch ä 1,000 fbldg k uvl f d vgg l v få lk d ch lk l kk läbk g l l påk, d lläpg f d f pf lldff fö ä 40 å d gudd d å d ukv ch pkk, hl d d vd ä åg bfäj påk häd, j ll f lä, u älv fö l ch kfv d Tll j fö kl ch pvudvg f jludu föfd f C G ZTTQT : bud k l b d 3 k yckl ll kföf g ä ugfv äkld k bd ll p f 1 k 1 f d h d l d g G k ä d l l k T ä d f V D G d 12 fökld fbldg, p 5 0 ö qföbww^^ 4 0 Y G ä kydd köld [1511 Dgg ällg ch vä ' f l - d k l ä d blö d 6 f J Gulddlj Fbk-dlg h: llvkg, Vdghff, Qö Dgg, ckhl fj f^-j ö k x vldböd, pblö k Vk-k-lg llud lg g )0 w l l g l k «huöd, fö lldg på få u f uäk ch välkd buljg ukvg å hvj buk F h ll pchdld [210] ckhl d ckk k llvk: gd, /j, fl, pläd, äck, öfvk, duk,, öblyg, d- ch hvä, klg, kjl, öj, up, dk, v, ö, öfvkläd, kpp, g- ch flckkläd, chl, kpp hudl d kl, f yll ll bull bhöfv h k llvk f bä vk l, ä kl, läkö ch lg g, d bd, j ö pl ä vlg fljyk öp f ckk håll g d udvg, fd fö d lk b föfädgd f föbäg vlj v äkld ä y fö plgg fg, hvg ll äkg vd ckg bg khlg lg f åd kl, llvk på d ckk, ä ädg ll påd uällglkl [130] g fö ckhl ch jd: hdl, Dgg 40 db ku få hvjh uppdg uföd gujvud^h: Fc/g ud 18 : 14 f du d: glbkg 31 Tlgfd: ö, ckhl [170] ö, född lckhff [201 g F l y g l,, T f f l ch gl få - ch ulädk uäk Fbk ll d bllg p Fö u båd v Äld g uby ädg lg f Flygl få lh ch få G chwch böd fbk J G T F { 3 - F 8 Vlågg 3 f 8 [j 17 - håll bllg g b ^ > ^ v - * ä T ä åbblk, Fdg l ö > 1 7 l k l y pku öfv khlg l ö V* / ' lf> fö flck, = <X,» "** uök kfull! *^»»»'* dll ch ll y ^» * [244] bllg p d x, ^öhföö^^öööföfc ö d - G 17 upp, kd fö äg föåd f ll lg plklkl ä u uk ch lläd fk lgbg pb 1888 [522] lg JF J f ll lädg ch pp F d v ä f d, p p J w x f, c l 5 1, y h ö Å T 17 [253] d b, 2 upp [207] l 38 ' F D G T J G D X D C (JT F T T 0 2 T h p, ggg 38 Flygl, Tffl ch få J G l j ö [35] 1 1 d g +~= gg *T* gg T D * = * 3 pkök väföåg lukf lj blyg : kl d vk 4 6 k, x ld 7 8 k, d 2 -vl 12 k Fullklg blålb g hvj köp [22G] J G, 30 lkldg Chkld, ckd ch ckd, hvbld uhäll-cklcld Cu-Chkld fl; Cc Club, äd, lääl, ä k, öfväff ll ulädk älj h ll pc- ch dlkhdld p h [128] J d l l g, ll yg 23 Tll uöd! Föök Th Wbg C ckhl llvkg f Ccd Ä k på flk fö upädg p, bldd f glk ch fyk k, fl fkuc j, fl gåg pblöd ch full jfölg d d bä ulädk fbk Tllhdhåll h pchdl f-j] uyl: c x d f bä qvlé, d - b d, 3VC,c,Dl c-'fc>*c! fv äd på bgä ll ld fc [152]

8 g? *, Tfd k d k fö qvl, bfdfgfg bäkd d hvj qvl päflg fö pu g* g 8 Gullu byå c ö dklhh ll 2 6 ö p 4-pllg pld ( = 10 fvl) \ -» u* = Dgg 8 dlg D 3 T - j G J Föäljg ch hyg få h ä d k d C 3 u p p CD -- ä u l g 2 6, c k h l y, Fgfg ufö p gfull uk lg ud fdg d ö högkg böd - kck [2481 g ä! ällg på ll böd, åväl böd kffböd, g ll föädl d d p ågbå, löp öj ckhl jd D äd böd k äkld fö hållbh C W c h u c l, lcjl fflvvö- ckhl, ldg 17 ll Tlf 5G00 ll Tlf 954! qvl b ö häll kg, f llägl fh h> J 61 p- ch äckböd 1 lupckl kp, åg Téböd cu V T J T 55 ä ä " ^, 17 lv klf j l ä d g F kv fjf b! C Guld- ch lftdlj D y g c u, gl flvö lu d- ckhl plcl ötöl uchd' Chcl käd uäk qvlé lg uchct Chcld ä gd Cc ch ck u ll uchcv l, Gduj, Cpul,, ug ch d dchcld kd uchct C F u u u d Ö C p d l j ö - T Dgg , ggg 2 6, Vlågg 3 4 ybhö, Gög 2 4 ^x**! ' Ggkl, Ccpulv, D ch f f ä : Fdg d-, F- v v J y J G j T ^ p f p k k b l l g k fö h b ö d y p p l å d G y j - d - l Cc lubl, lölg pulv blckbuk på ; \ ch kl, ä dyg, välkd ch äd f ucbd' Ccpulv få 100 kpp på \ kl [21] Fbkäk 95:» 3= C [??] l ybg 55 $ h ch 2 flq T ^ ^ fö äfv f häv dlg väk, h #1/1)011 häd, då d uppgfv p lf ll p p [37] v g] * v ybg öfv 50 Vll, äld byggd ch 2 ll, bläg på d u f k ö ch h l ö Fuuud d f b - ch l ö f k g x bvux b g p ch kpk p ll qvlé flk, ä upplyg h, ckhl, bdk [245] < «> hvå pfv G l - l v, D G ": Fögl, f Fld d- CfQ : 7 ägg kykhk : 7 [257] u u"u"u"u'u'u " p / w fö: c- Z k h k [ ] 2 4 CD l k u - ö, g g g 2 4 G Jh <fl * \ V - / T l l - V* y l, llväfd llväfd ö l f " Tll f Dudkläd f uäk ullväfd, hvlk ud ch käl lk l, llvkd f udådg, hådvd g ch ädl yck fö hållbh ch dgh G c ", ällg l, 27 " fvö, D g g fv Tlläd, dclu lfvdd uppgfv å Ögå ll lg f DudJläd, g c h ufö d g å ll lg Väfd äd fk 2 7 ckhl b 1 ddukväfd ch dduk b ä åväl hög låg f, f d håll h gl p ll födl ffö d! k ä d ll k Ö g å ll D u d k l ä d d, Tg, kyppld kåk c h Vd- l l ä > ch l j, V ch l y x k l älj bllg fy f-t : ~ ch f l d g l ll buk- fö, k, fx5 äd pglgl, bgä vk ch blgk f ll d-, på 55" 7 c ll udbg ägg, k y l b l 7 [ 8 5 ] [71] 200 TC, GDT TYC-TG

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG.

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG. : 40 (-1031) OSDG D 4 OKOB 1906. 19:D ÅG. SLFVBÖLLOPSFSLGH SOCKHOLM. DUM SLOSKYK D 1 OKOB 1906. OGLCKG FÖ DU F GU WDHOLM D U 1906-480 - SLF7BÖLL0PSDG. V KOPSP läd lödg ll hufvudd få Kluh ch mg f k flggmyckd

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE

HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE N:R 36 (287) 24:DE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 2 ÖRE SÖNDAGEN 0 SEPTEMBER 9 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV UTGIFVARE JOHAN NORDLINO BITR REDAKTÖR: ERNST HÖGMAN RED-SEKRETERARE: ELIN WÄGNER Lpps kosä HELT

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

N:R 11 (950) TORSDAGEN DEN 16 MARS 1905 18:DE ARG. Ferd. Flodin foto. GUSTAF KRONPRINS-REQENT AF SVERIGE OCH

N:R 11 (950) TORSDAGEN DEN 16 MARS 1905 18:DE ARG. Ferd. Flodin foto. GUSTAF KRONPRINS-REQENT AF SVERIGE OCH N:R 11 (950) TRSDAGN DN 16 MARS 1905 18:D ARG. F. Flo foo. GUSTAF KRNPRINS-RQNT AF SVRIG CH NRG. IDUN 1905 B R Ö D R A F L K N S VÄL. 134 Tll P Mg. M D DN lg ä o lfå läk fö lg Kg Ig o ååg hög l ovlg låg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Cxpresidenfen ocfj fru Tfjeodore Hooseveff.

Cxpresidenfen ocfj fru Tfjeodore Hooseveff. N: 9 (8) 3:DJE ÖNDGEN DEN 8 J 9. HUFVUDEDKTÖ OCH NV. DTGIFVE: JOHN NODLING. Vå k H gät Cxpd ocj u Tjodo Hoov. G. E ttt d jplcbttk Jp Euop. uttällg Lodo. LL H v vå dg lät ågot o Jp d bolkg. Otlg ä jä öt

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

HUFVUDRED AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE

HUFVUDRED AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE N:R 26 (277). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 2 ÖRE. SÖNDAGEN 2 JXJLI 9. HUFVUDRED AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE JOHAN NORDLINO. BITR. REDAKTÖR: ERNST HÖGMAN. RED.-SEKRETERARE : ELIN WÄGNER. ~Broffopc

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Markisinnan Maria de Guell.

Markisinnan Maria de Guell. : 47 (0) yå: gg 48 e sps: 25 öe p pd ( = 0 sfvelse) Ulädsk se 50 ce deu Fedge de 22 vembe 889 dge ks edkö ugfve: eds k fö qvle FF psvde beäkd äffs å byå kl 0 l l m elef 6 4 7 ge lösummefösäljg gfg-sd:

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

N:r 1 (107) Fredagen den 3 januari 1890. 3:dje år g.

N:r 1 (107) Fredagen den 3 januari 1890. 3:dje år g. N: 1 (107) Fedge de 3 ju 1890. 3:dje å g. yå: Dogg 48, e. Aosps: 25 öe p ped (= 10 sfvelsc). Ulädsk ose 50 ue de. Tdge kos eds 1 k. fö kvle, med ldus- Mode- och Mösedg I k. 65 öe; posvode beäkdfc. Redkö

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor.

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor. N:R 2 (1045) T O R S D A G - E N D E N 1 0 J A N U A R I 1907 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. 20:DE UTGIFVARE: JOHAN ARG. NORDLING. Lbuks' husmskl fö kv. E y uppslg f Fk^Bm-föbu. T / 7 D DET KRETSMÖTE m Fk BmV

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut.

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut. N:R TORSDAGEN 1 7 (956) FLAGGSKEPPAR NILSSON. KOMMENDÖR HOVGAARD. VEGAMÄNNEN, SAMLADE FLAGGSTYRMAN HANSSON. BÅTSMAN SMÅLÄNDING. STATSRÅDET PALANDER. TILL VEGAMINNET. I D E N 27 A P R I L S T R Å L A N

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

J o s e f i n a W e t t e r g r u n d.

J o s e f i n a W e t t e r g r u n d. Med de n: följe dun Mode- och MüneUnng l de, o -"" å den^ N: 6 (2) B yå: Donnggn 48, en. Annonp: 26 öe p ped = 0 fvele). Uländk nnone 50 öo don. Fedgen den 7 febu 890. Tdnngen ko end I k. fö kvle, ed dun-

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1

Prislista 2016. Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016. Versions 1.1 Prislista 2016 Rek. priser, inkl. moms (SEK) 1 Februari 2016 Versions 1.1 string pocket b60/d15/h50 SP5015-12-12 1-pack 60/15/50 / 995kr SP5015-61-61 " grå/grå 995kr SP5015-03-13 " svartbetsad ask/svart

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Prinsessan Helena af Montenegro.

Prinsessan Helena af Montenegro. Stockholm, N: 36 (455) Fg 4 ptmb 1896. Pumtop p å: Iu m _. Iu M o t., fjotoguppl. Iu M o t., måuppl... _. Bgob k. > 5: 5: 3: 3: Byå: Elä ö kykog. 16, 1 t. A l l m. tlf. 6 1 4 7. Pumto k å ll pottlt kt.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv pföljn mnk kn M Rngn Myck nck l vkd Svg uvcklng fö bön vkdblg Enpnö humn ch hygn Mknduk Enpnökp Lvl Pv Bnkng Innhåll Å NR 4 2014 Rdkn Å: ug v: Ålndbnkn fll Svg Supln 19 107 81 Sckhlm Tlfn Sckhlm

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer