Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :"

Transkript

1 w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D A G OCH L Ö R D A G 2:TE Å R G KOMMONÄRER BYRÅ OCH EXPEDTON: ANTAGA ÖFVER HELA LANDET PÅ ALLKLARA KYRKOGATA 6, T R DELE ÄRKLDT FÖRMÅNL VLLKOR ÖPPEN KL 0 5 H E L L B E R G TRÄFFA ÄKRAT KL 2 LÖNUMMERPR: 8 ÖRE 899 TOCKHOLM, DUN KUNGL HOFBOKTRYCKER JOHAN NORDLNG ALLM TEL RK REDAKTONEKR: g '/ fg,, k c k fv, 4 E fö v**) fuk- ug k f b f ö kv- c b E g, b k v v- kf, böck b b kb Z ffg j g f bg upp P kfp vvgg b ö u p p v k fg v k F k V -, vk Hbckf jug 898 upp- Hk vck, kk b k- fk L f g ö k, N g f u g, v c k u uppg vck é, v u»m,» ku ju f j ju p, Pc upp bfv g K kk ug ög,» D, gc bg j u ubfv!» g H G v v bju g H k b jf D, F Nyb, K ufvu PÅ GÄTBEÖK HO HENRK yfvg fvv, v v,» v jvgg, ky u fk g bg g ö up, u ku- vg ck g kpéfö f ö f V gj uuv k b gg, bfv gg v fg, M bfv K, ku, y c k b, vw uppg V fg f ö p p, g pp yck g f g ck E bk, fg föj vf b k öfv g g - c vck g, vgg ck vbyk Äfv vck, k, bgg - f bk- g k bu, v bfv b j u Ru v» M kv, f, yyk, f gö g gbu f, pg M f v vk k kfv b»gkfb», p - vk Ug» c k b k g, u D bx öj, ö g j u» g v ö g,! g, v, v D v!» B g ö, g» g g yg g kk V v, f v k c g v-, v» ö v kk g» j j u, u p p y b f g,, kg v f, ck by k juk? b» vck ö j g, fö u D v j vg y»!»å, fö y c k k, ju bgg g vg uppök f g f, v j v g c - g, kb, 'uök k K u k k, v»kk vgg g? kg g, ck - k k v g c b k p k g g - g, f, bck vk, v c upp bök f, v v, Ök k y g, f, v» K D g» V kp p G H ö v - g upp g, kpp bju vg v f upp vgg, vk kg b v c fk- kug yck g b g g, u p p f g ug u p p g g c M g b p D c p P, u g, v g b j u M g N K- k u g O c N g f ö g f u p ö k c f ö p p g g g, k k» V H A D E j u f p Ogfv f k c vug c k v M BEN k, v b fö, j g, -»b», b u p p g j u, c

2 DUN 899, öfvg Rf vg u»d gg, vk V, y k»g kv K vg- y» k»jg»! - c, k u b v k c jg kf, k f v vb kg g g g fö, v v u, b k k vk uppb- u k k v fv, v v kv - f, bu f vfv gög v, g - c g, ög k, g f u ku uf, c g, c, V, k ög, k, c b x pg j V DUN v g k k vk gfv c k b g c k, f ö k v, v» f ö» p c j p g u V bk u k b g c,»», g vck, AF AMANDA» A Å, fök ) FÖR LAURA FTNGHOFF K ONTEN j g köku, vk yk gu, yg ö g yp, b g f uv; y y c kk kg f c kk kuöfg, vk ög, g öjg kg kkö gj c u k vk öjg u g ug ö b, k p vk k, vck bv, uu v g k j b öj g y v p j k, u j ök g k c kg f bgg, vk v gg c ug bj D k u vfv v c, c y, ju u y bgby bfv, g ö, v v g u vck ug V ku ju böj kk F B b g ugy g y, ö g b g c b kkp, by, b c v, g k öb, vkvck ög bk, g ö v öbg y c uff köb E g c vck j b kg vg, kö kk p b Akk Ek J p k p ö b k b, b ff, kkp, kk, bky, kfb, b c by pg, fuu g, bg 08 k M ö b g k bk yckg g g c gg bg g b, fv uyckg f v y c k k kbuff c g k p kup ö, vk f ug bg f fk k Af W kfuöb göb c ck, fv Ek B: Löök gköb ck fuu B k öbyck k Eug, g c vck, v N Kug, C Ek f by y c k, bu bgg c ; ö y,», g g y, Jg u pkfg c u f ö k k yg vku-b, g bg, f Jg v fg c k g p öfv bg?» vk f k, upp»j, fök y c k g M f v jg u jg bg y c k v b f k g, u g bb g kk Jg bjö bgg g, j f, - k bög f k g f v ö, c u k u b y g g kv, g c u j g, b j ö D g, g p p bk v b, v j g g vg g ögkv gg bjug u fg y, v y c k fg gg f ö k c f ö v, fgv u ukfg upp fy u V D g fj kp bg b g u, b k g ö b yk, fk k k g, k, jg ygg kykg, f g fk g H yck, H fuvux g u f j, bk ö fck b vb k bk b, f yk,, u b v» f v fök k g f f kpppk, D, gk kpp, jg fö ju g, v fck jg c f- D Ac E, g g v u bf v J, k g, p' b, c b bf jg b,, c v, f f, jg b c jg k»»d fg,» jg k» J, f ö k,» pk v, c b ö» u, v k y k g v k v f k u f k g, v ö v k, jg k u v D v - g bk T k, k u p p u v g, v f,, ö c fv, b g kp Nu v g upp gg k c D v v c, ö g g, y g b k p p fg- j g Ac, uf pjk, u, bv y, j c fu, öfv g ku g k g u, k y v kv kk j g jg» g, f k v c k j g, v p g, g,, ug»j,» uck, g c M, k v f k p p-, c p ku, v böf k g- - ö k p b, g v u, p ö, c f ö k, f ö j ö, D v g, gg k, ö D fj b k v f k c b j g c Äu k j, v, j jup» C Juu, g, b f v ö, k gg kpp?» k öj», k u g ck ö g g, fk, k v Bg v j,» p, g u k u gu ö, k jup- k ök kugg jg»n bfv V ö p ö jg:»å gfv v, c g, f ö yck g u p p g p u b c u MÖBELNDUTR y c k ug» H KERFTEDT v g, gu g g p, k! KONTNÄRLG bg, u ug f D g u g p öfv VÄTKUTBLD upp- Bjö f v Hbg ug g v, u b f v, c k g c j u - H A F V E T b kp Ug gö, f k, g yck c j fg bök» g k g kf k fkjg gf k 2 B b g f BUFFET, KOMP AF E JOEPHON H ö

3 DUN 899 g gg c pg, c fök v, v k j k k g c g g g c ö C Juu g c k v c k k ö, ku jö U j ö ku, ök c b c fk b ö g, b f c jf u, bf c b c fb g v g k fök k k v ugg bf g pjk Hv, c v ku fg g pk M C u k kck D Ngg k p Juu ö v k ög c k, F ö f p j k g g D c k fg, ku b? M k, c b ö j g ök, f yfv Nj, g v k k c g c v,,, k g g p D v v, g j, k g g v g pjk» H ö u p p g u öfv v ö bf»d Jg vck kv, j bfv bö böj kpp v x, g c g u b b g jf g, Uk fök,» k, - ö,» j g g g fök g, ku y» ögbck, k j g, ug, u ög»j, v pk u v g, fv k g, yck, g u j g ö j u p u, v, c v u c g y g, v k v kp v c k, ju böj g c kfv k, ögbck j g g k b ö v Jg f g c u g ufvu KÅNE BANKEN NYA PALAT TOCKHOLM ku fök öfv kp, y g g ö ' k v g c u u, gg ög 'V u, v 'T öjg, f buk b g ug, ', fg, v, g ', M,, g p k, c j g Bu ö v v Du, u D jug fg gg',, jg k v c M ug, 'H f 'D f y u p p g p kpp by ku k p c k jf, kp, jg jg, v k u v ö j g k u pp g N g g j g, b f u, j g v, k g ck k k kp, c fö fg v p g k! ö u pp v p' g g j, f ö 'v' Jg ku f b, u; p, 'P k,' Fö ö, v, v v f J, D v g k, f yck ku v b, g, b b, kö g g, v k g, g c gf, k u f u f (F) P u OTEN ju kck g k, kg fck b,, g f bf k, k k g f c k f- k, g, u bg - jg f ö k, v k p v ku K F Ö R DUN TERN» O c H f c k bf,»»fu, j, jg ck!» H H f u b v- k MARK j u j g jg AF v jg g ögg,, u g fg ö u V D, c b c g u V gg kp c k, v v c HERR HALFDAN kfv ug c Hv k j' k V j u g g b j u, ug c föj jg p ' D j g bk ' M v j u g Jg Jg yck ', ku u ' k u u y c k u p p, f- ju g kk k ', c k f ö k, ju v v fck j g : K u v p g g' k, u g g, c v u bj-,, v c k, j c k, c g böj D, j g yck gg g, Ac, u v u u k öfv g g, c y c k j g f, g j g kgg, ck k g, O c j g p p jg j k v f u f ' k f b g k y v, 'D f g ug g g- g p yf, byg g g upp u, g Göbg, g ' T y u C Juu', j g ug, ' vg,» u c k c v k f v g, gö Jg x,' ; g k f g ö k gg, ö yg fck, u v,»tck!» öfv gp fök E, ck D bf- g c g u

4 DUN pp bfv fck gck g g, ju, fu N f pg, k, gg g öjg u, vk ck j f ug, g k, b yck k, ö ck jf b k ' g, gg byg, fk yck öfv k g jf, v, y fck, bf, vk g öj N fu, k, k g ug, k, k A Bbg f gck kg g, gck f bk k ugg ck cg F fö fyg ög kökpg g, fö v pkö bv, vg g köj ck, b v D gj öfg, bg, öj kg k ANGKAMMARMÖBEL, KOMP AF E B:ON LLLEHÖÖK u f bck ky P g gu k v v v kg, bck föj ö Bfv k g ckfck D u k Upp kfb g v k bf, bu buk b k, u, fykg ppb, g, j k g, puk, ck u jvg E fv f k öfv b öpp kuv, v, v g k öfv f k b M bfv gg, fö u, ö kfb E gg g D böj, bfv k gck g ö ög ky, Ng : >N u, g,» byg, kpp ku, v b g, g k, böj yfk, g, g g uyck f, bjö ök ö g g, ck ck gg k yck v, ku ju j g f b vf öjg, g g A Bbg f FURUMOBEL, KOMP AF E JOEPHON

5 5 ck vg k ku N fck bfv, p bk g b böf k j bk g, u fx kö g f g b Nu gck k gg, ckfck ö f u kuv ku by g? Åjj kyg vg, gfv ök öj kgg M k g, k u ök A Bbg f j, bk böj, gg g ku u b ö ö u, k k,, buk b, bf f g, kk ju kv, ku ku k g u, k - KRFRUMMÖBEL, KOMP AF ALF WALLANDER g g ku k, fv ug! (D ju, v, vf k ) k ck g, k u v f, v j, f u, jf b bju öfv g Vv g ug v k, b v ö H, ju,, v u, b ö u k j kpp H g v ; gö é k! kp H' ö ju, fck g, y, gfv gju, v H böck N g, kf u g» fu kv, vk v g, f, Jg y kyg, jg g, g, ö, gg,, g g, f, v g, juk Oc jg g, bfv jg, ök, yck b H k, k ybk? Hf» M g, k g E ju b u ög v u, j g u Oc k,, u k Ä

6 DUN v, f u gck f j ku ju g yck bö- p k c f g u g u k g :, g j g jg j u g, Hf?»»O, k b»»v! b, O c böfv jg, v O c» Jg Ag b» J g ö g g ju vöfv»j, kk k k, ö p»vk ck, v, u,» öfv u ö c fö g g ög,» Ä g, u, g f gg, kj b, ö,?», jg gck b : u L b», vp?» c g, ck vk k k g, g g; ck g k g H g fy k ju, bck y- g Du, u,, j u p k, f, ög, ög, g g k f,, g g jub u fg M j D,, j u g Jg v, f j j g y c k g k b ku ju u é c, k yck g M g jg p ufv g, g, g b - g Åj, yg, fv? f»åj,» K?» j g - Hv?» b, öj» v, b, u kg g, ök, f gg f ö v» H u p f, f g : u 85 ö k :85 p y ö fg» Å, jg v u, - Kk b k» g g b - A g b u?, N k, v E g g j g k p Nu, j g k b-, f ö v f ö g, j g yc- k, g gg N p ö g, c y c k y g k M,, j g b b ku, g b» fv, g, bfv j g, c v ku kk bk O c j g v j u,, j g D jg O c j u b - j g,» g ku g g»d k u Jg j g f f k u g jf» J g v g, f ö g g, c u b Tk, k, bf bk kg k ö j g»nj,»»nj, g», f g fg V v- vkg, v? H f g? H f v» Kk, g b b g,, v ku v, Hf,? ku g c b»o - F ö y, ku g b, Of v fg, k g k p?» g? fck, b fg u j g,, f ö k, ' u?» D gck öfv k gg g, g k, v -»Fö j, kk fv u g?! g k k?*»ä bf»j, H kg, c v g E -»Hu v k u j u p g- fök u c?» g v? Ä g y c k» K f ö ö k k, j g ö j - g, é é g c k v v vu u ku k c p, g» D v F g» Ä E?»» D v g b» g g, fck, k c ' : H ck, k j p, f ö, g j c H g c k f, k jf, ku y c k c kk öpp- bfv, g ckfck yck bk -» p, g c»hv k g u u j u g p u g g k y v k?» f!»,» v g c k, j g M ug,»fö g»j, g A, v u k u g f! u, k, y c k g, fök E,» g, kö u fg g yck öjuk» H g»h v g kg v?»»»h böfv u H?»» j g v v f A g?» gö : y, f j g v u» H v g, f Mb g,, gck E, gck O vp» g» H g u, v j f? Jg b v k k, fö- g,, c f ö g» öf?» k k b, ö, g g u kj v v g g»e b k u, g,»d v v?» b fg g»u u v? g,» g g» g, f,, fck, Luf kj ö f Nu p p»?» g?»»gö g f ö, u g j g k g V»J,»Nj,» Du, k, c k g B ug b, öp v g, v k c g, g H gug jö b jg k»n Luf»Å, k : ög»n»v»nj,» g! k jub - ö Ag, g Ag g» g?» jfv, b k»»hö u ck» yck»g,» p- kö g Nj Ju- k» H g u»jg k k é c gg ju ö, v- v ö, c v j u gg k gö, u jug!» bgg upp jug»nu b, g E?»» B uk, j g f', p p u,»,» f ö u j g k j g g»»v Å, jg» D j g»» B f p, f ö k v bf j g k u g»å», f b g, fg, b f Mb g ck- O c v c k, j g»nj, gg ku k -»Ag, Ag, v vf, fj g kj» FRAN DREYFUPROCEEN: HVTA DAMEN gg, j g N k, fg, D g, j g v, v f ö g c k v g g, j u g, f ö»hv g D v u gg g, jg c» g gg v u k bk k gu- P v b fv, v c kuö Hbg k 6: 45, g, ug, f, (ck 240 k kvé c 2,000 k fg, ö ) -D f 90 ö6,45 B- f 65 ö6,45 -Bk b k 2,058,80 -G_ > 90 ö 8,65 -Fu, yck,» 85 ö,85 -Bg_ > k,75 8,5 -Af, Mp, Cqu, M qu Duc, Pc, Mcv, Mc, ck c fgg - uf Pfv c kg g Dubb p cwz G x b g - F b k, (K & K Hfv) Zuc

7 k u g p; j u g g u p p g, v k, f ö j ö k gg H Hf gck u p p p u g v ö p p fö c g u öfv g H v k, v f- g k b b,? fö, Tv jg fj fög f k yckfu bg, v vg y k H Hf v bu u öpp u kfb, bfv g, g ö v, j c k ö k g» M k u kfv,» kfv Jg k u,»d v ju u b ku?» NL TANGE BERÄTTELE FÖR DUN AF HELMY RNDER FORT O LUT FR N:R 69 N j, ku j g M ck Ny ö g u, gp bf u j c ku, ju, u v bu ckvk Bck ök ky, u g g ky, k v f v v, u y g fu öjg, fu ö, vk, gg ku bfv vkg G g c k b yg k, c p ö g y c v gg f u p p p :»N, N» H»K b,?» B k, c u» H u f? H j c?» b ö j g c g v ju fukg, ö g 7 c jfu k bk, j g v u Hy&<5H» A >k puv», jg y c k g» * F, fg uy by bygg, v f x y kk N g v ' Å, g!»d bck u v kk c k kg kö g g c k, jf k, k V v gj u g g vk >, A c J, j g ö b, f N u g bk, yck gug böj v: vg u p p pp v öj, vf ö k jup M f, jup, f ö j V vkg öjg, v k ku ju yck? b gp b fuk,, g ku v v juk c ö k u j u j ff? M g y g öfvg f, c g uck Kk g? K k ck gg kpg? D b b c b v N g u b A j öfvk vk uu öfv kkfu bck V b v gg p, ju k k k c fu juk, ög c bg uf ök b k yf g u p p k c kfu, kk ö g» D u k vx c kg u k yk, j ö jg u k g,, k j f kk k u k b, v jg j k u» Né' Bjö) B g b 50-g fgg j pk Pjg ukpk Nj Pf g HEGTOR & G:, kppb 8 ck Ku jukgyk Mg DUN 899 N kkg b kyg k g kpp kf b Rggö 5 c FABRK AKTE BOLAG : = KONGL HOFLEVERANTÖR = UTTÄLLNNQTVÅLAR: j [ V, Hyc, Hp, y f T H E A - R O - P A R F Y M M f bö v z8gj A ug GULDMEDALJ Föj v Buk j E 8 Rggf "CAffff&u ö A T 64 6g A T 4 97 V Å k R A f L L U Pfyk T R A T O N Ek R z Q K Å N E E N K L D A B A N K y p ö F- c Dgg böj u v p c vck f byggg v f U p p f bkp, fg c uy gg k k k y c k, kk G W c k V f c b k kg bygg v y, fg Nu v v v fg u, f v gu T E N H V T A D A M E N g kvfgu, p Dyfu H : Dux H öfv, g Dyfu gg k, P, V, R H ypk Dyfu c gö g g k H u g, v j k g ö g g g gö g yg yg, kg, öfv Juu, v y bf, vk kg yk g, uppg u R, öfv 5, u j 5 gyg uv g b JPfv f k p bg K M LUNDBERG, Ok 899 Mj 900 b v gj, yg E kf Uppyg pk g b ck Kf c k k bk Akbg- bö Xubkf, f fvg 20 (G87805) k k gö kf, bg, yg vk, ky g fv g kf Rggg gfg, upp v buk kf b D ubkf j j v pc- Akbg v pk 25 0 ö, bö k g vö fpg, g u J k, b- Tö bb b k, g c kv jug v G pg Bx g, bö f u Kug Hfbkyck Gu Af Tg : 4, j pk yck f T OB! E ubg V g v E & Fck,, c k Kfé-AkKk, Tbg, ck Rbuu, ck, g vk Vug ggö kkg 5 %bgf, fbkk bj öfv v vk ubj u 00»P», y g u gg v A j bk k yf k,0v kg k g u k uppgg b kfg Bkkbg Vck H D v v 5 up 5 v, kfv, Zwz H v 0-2, 5 6 H g 0-2 Ex Vg, j ckf D, A T f H C F Dufv, H E Akbg 9 Tug Nö, Fu E Eu Jö Byu T Dgg 6 ck, pg-mg Göbg E pgfv, gk Kg Hfvö J- A Zwz k Hukg 5 % v, kvc (N A B 6452) g k Kck 5, 20, 25 k c v g p Vk g Rk! g Dgg 2 B, ck u k Guj Mö 896, Fck 897 F bujfc8,50 kn u b öfv Hög & C:0, TCKMAKNER uppg FöfgKug fvö Ogfu b pg vf g c k, 2 Rggg ö v b g v f f 0 k f, kk g, 2 8 Lkff 8 Bg gvf, K ö p u N v Egö Ob u uy vg g gk bk cka kbd Dk O W, Eg vk up, ck V p ANTZTRELLEBORG N KÖNATE DLE Tk T O M v HA LP RYDNADEN Fu Ö' A ck Öf N, P P Vf- c kk, Ag Hff Vfk Öb 4

8 Huö! v, jgf y öö ö v j u bg O g pg! Huu gö vkg bg? J, v- E P u fbf ff cb uf Mg, Göbg, k u ö, k k b-, k p - b, yg c Z u c E N Qb Kx M B L D A D p Uck g g, ck pc A bö Rf: böj kb kpg, k H H öpp Pf v v F Gfv G v uvg ckg v K, R W P ck- v - ug D 2, H Bg H ö Uvg 'A gg Ä? 7 g B, Ppg g ö 5 p Ef H k yjv-" 00gk w c " - C Lkg buj MéVxck F pc ck, Afkf A V f byg Rk bök x ku Bg pk A: Hgbg Jököpg p b, vgg Pfk bö fg f f 0 ö Nköpg B E R G, JOH LUNDTRÖM & C: E L E V E R b b U u k 2288 K: Föjg: AU F: ök M v E D g fu» O f upp v k b v v, v- uppfö fu k u- f: jj g p Ap, f j C f f O b M W Pppg W, P, vu : C O Åg, D u & : C:, u C fck g fg f fv «T L L A M T, O D u bgg, Du pk 8 f TE g k M k ö fg k 6:» : 50, u- f Ab & pk, C:, Nu- Bf g u v 24 D W ö kö gö ö, fk k gö byg f B ö f buk f -, + öj f P f k 2 + ö kk g D öv L Gcu, bö j uck fv f u f v fu, öh- g, B L D A D 24 k yg f f Hug by - jö87848) p ug kp f f gö j D (454) c, vck P k 4 f, pu P fg, v Föj fy f P L A T F N N E kö vg gö G E N A T fck g g Kug p fj fv ö fu- F b v g 2-ARG, u- Kug k bkfö- k»», ö g u D», fck L- Tgé(427) BÄTTRE g 24-g fck Ä», v u vg Ök g b FAMLJ Tgby p»a», k u fj > 54) ök g yböj»24 Ag ( T A öjg v- k- g M Å K O L E L Ä R A R N N A g v- ök Tgk fv 8 ök g ök kfb,»e - Bk, k- kö Fg, Vbg g uk ök O M g gö xp - (42) L Ä R A R N N A gg fj» V b g», (45) bk g kö u uppgf u Mvk, fck, v p ug fck, vk, R», pö p (445) T H U H A L L K O L A X BÄTTRE, b ö j EN»L T FÖR ök 8-kg uppgf, k B v b, TpN - ö»t», ug u v fck gug fj bfv g c- u» A», u xp g f fj ök (44) pö V L D A D, - L J U N G, g ukk 8-kg uv, p (429) D U G L G, ug gg, bö, g, vö», kö kp g fg g fck, vk ök p g- v u k p»», U- (442) V- g f-! U Mgu, - 878) f ), yg, g Ré, 0 by, g v- u bjp, Qv ö- (Bu) b fck, öfg f v v v U 2 6 u b, v-, k u g - yg fj Gu A- (G 87858) j g kö k ög v ök G u g u ö p kgg ug, b G-Dpö, 7 v : 22, pö ck K C K L G uk,»nk», u xp g f v bö fck v ök, gg v u u L», ök, k- fck ck- föj k, Göbg (G 87829) k ök p g, fu g j 24 vf, kb, k M, gg, f g ök V b Fbg p J, - - L J F R K, 24 k f- V], ök k pö vg Fök ö g ö, kö v f g u v ugg u P Å ök ug, 2-g kckg xp, -» (46) k ckg g»mukv», p vck Mukk ö u- v u D A M k Lg L A N D E T ök k- (465) T V Ä N N E F L C K O R ckg G, ku g Jkbbgg, (469 GOD Å ö ug- kk ck N A C K O R D E R N G g v ug f, g ck u ö, jö, P»G ku ukö k b- fj ug fck, ök, gu 50 v k», P f J (4) ö (458) ö fck, v- vk, xp U H Å L L E R K E P L A T k g uk, fg kgk (45) TpN U N G, ffv k f fg f v v gö k fck fck, f p fck»e L», L(466) K R F P L A T ju, k T F A M L J X f g P Å Ögö ckg gfv fv L A N D E T ku f, vg 4 ök, fck b- ugö»e», M pö ' (G Äfv fj u M O T» ) -», Ä- kp; H», 20) V V R E b ukf N A C K O R D E R N G g g yck uk Öb p ö- f (464) xp, v k, GODT, kb u p, g v ckg»h J T», ck ckg k Kk k fj E T T ygg, u kk b F R T T kfg,»l A ö Nköpg fu y v g v, ök (v k»h Ä L D R E kyk(46) G p (46) köv- Dg, kug UN k b (464) bt- ugö, bukg gfv kf- vck, Möckby T f N kgbyg bkg Bygkf, uppgf g b fug uppy- G, g, H 8 g» N k», R k p A T U N D A! kug u»nk*, H k v - "K», uvgv fgg fyg T J Ä N T, g g L V Bk, f f- (450) N A C K O R D E R N G fu ök (455) T v b- vk b ku- ök, gk-vk g k uvg b- (459) L Ä R A R N N A U vgv k, Ä ckg v k ö Nköpg cku g L, g ku b Lö uppyg f fck k f b j Nk u g Ä R A R N N A, Aökgg, E 9 g uvgku kök, pk Gfg fck, vk g 2 pu u», bu u gö, v fu kkug, b, j 9 Ä R G, g b N "pn b- gö kfgö g bfv kk jp ck g ug, v f j y c k f, fck k, fg fj, b, F» k uku E N G L A N D g pb Eg ku Av 500 k, gg fv k C uvggu k j A N K A! kö, b p» X k u»n Fg-Ev Mö g p gg jp ök, ök vg Öfg F A M L J fck,, (- p kb f fj Lyckby B L D A D Ä k vck k b bö»tf», fck, kug f v v uk,, g j kö g ök jp Bg k k V», ö, bgg- P uk, x ck, A bg, gg kg Tkk uppgfv 29 Dgg 29 Ofv (420) A, k (72»Fu - kg, kg PLAT f fu fg»h fv v ök gfu g 2V2 Wwky, F L C K A g b U N G, ök v f v g vkg uk x fk N u E L L E R b, uppgf - (452) W- uö, j H f & g L-, (48) g NAT-ORT G M uppgf, N g b, Bg Lb, " fu k- (G g bk-»g- b ugö p "pn bö kug J A ök fck, Mc O R vv ku- pkg, Byg - (48) (457) A u c uck u, uppf? C uck 2 + k k E Uk C f f, LÄRARNNA Uk v kf bk, v ck v g kk k fck ö vg B A R N F R O K E N, g jgk, Jg 2, k bg f f fv b E Buk B g Bg k- f kgg f fck, gg, fg byg Buk, fck fj bukv, ö & Lk v vg yck g u köp Jg V ck xp b,, ök p ök, g gg, vg k jugfu y kug b N A C K O R D E R N G b yck uö u T u uvg, V «c j < byg, - + B u f b Uvgk F - k F L C K A P/ k 2 : 5 0 bu MTTT* k y», V ök jp fk H ffg Dgg g- y fk, f Tp, D (468) T O B! k kpu g- - gö (G vg kg 2, f bg, ck Mk! V j 4 k b- Tvg ug u b Uk (460) fu P b Dyg -, J O H N b f ö, 6: 4 0 p kg g Ö N K A g, O g N v P k ök 5: B k kku Kuz 2 A Köp ö! kö k, kh-k! bg P k p y f- 892, K ök p M Bbyg u F ö g, 2 ck ö g p p föj»kf ck- P K ffc 8 2 5, L A T g N Ä L L, u( 4 b6 7 ) - g uvg»hu», TjTT M kkk j f k kp f ck g bgg W g Fbug Ab & Akk Göbg C p kjök» Hgf Q Jp kkk M uppfö k 5000 gök VENK DFLAKAPPARAT k (44) kö, Ngg kg BABY bg b M p Ap Rö fkg fug»lg», " V G E»NRA bt»f, u p x p f ö TU»C» v Hugg A u f ö 0 fb kjök», f jg k kppb»» R k f vg 5 R k f 2 2 M Pg R k f A fök ö (299) g 2,000 k 9 : kk Ayg AU T E N - Rkf N upp'y, fgy M-k, Ku ppp- C A R L M A T L A G N N G Ö bg gu! ku D, vf g H- u b P Lu, kk uppg, N ff 50 (94) O,»900», - k b, B! «Bg! j pc-, DkE Kf Av v gg- y y cc k k v v A R D N N E P L A T buk Ag g p cc fv kkug 28 P, D c b b A T M O D E R v p b g D b ck Muk-u, F L C K A, ukk, x -- -b, Rkv g k p p v v p p C:, (u J Zf fbk), Zuc, cwz u- v - u v v u u (424) b k Bf ök fck, uppgf - ck»h», L(42)

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 f 0 5 0 7 0 2 0 5 0 7 0 2 0 0~ 0 6 0 4 0 7 0 2 0 7 0 1 0 1 0 5 г 0 4 0 7 0 2~ 0 5 0 7 0 4 0 0 6 4 0 5 0 7 0 2 g 0 0 0 0 1~ 0 2 0 5 0 5 0 1 0 0 2 1 c 0 5oloa c 0 4 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 7 0 2 0 5 г 0

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

ILLCJSTRERAD f = T I D N I N G

ILLCJSTRERAD f = T I D N I N G ILLCJSTRRAD f = T I D N I N G FOR N:R 32 LÖRDAGN (607) PRNUMRATIONSPRIS PR ÅR: UTGIFNINGSDAGAR' IDUN KR 5: IDUNS MODTIDNMD PLANSCHR OCH HANDARB > 5: HVARJ O N S D A G OCH L Ö R D A G IDUNS MODTIDN UTAN

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

KOMMISSIONÄRER TJTGIFNINGSTID: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG. IDUNS PRAKTUFPLAGA ÖPPEN KL STOCKHOLM IDUNS MODETIDN. UTAN PL.

KOMMISSIONÄRER TJTGIFNINGSTID: FRITHIOF HELLBERG HVARJE LÖRDAG. IDUNS PRAKTUFPLAGA ÖPPEN KL STOCKHOLM IDUNS MODETIDN. UTAN PL. N:R 32 (763). ÖRDAGN PRNUMRATONSPRS DUN PR - ÅR: DUNS PRAKTUFPAGA DUNS MODTDN. > MD P. DUNS MODTDN. UTAN P. > RDAKTÖR TJTGFNNGSTD: KR. 6: 10 OCH AUGUST UTGFVAR: TRÄFFAS SÄKRAST K. H. MT K O N U N G N CRONA,

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer