ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3."

Transkript

1 LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON: FRTHOF HELLBERG HARJE O N D A G OCH L Ö R D A G > > DEN KLARA KYRKOGATA 6, TR ÖPPNA KL 0 5 TRÄFFA ÄKRAT KL 2 3 ÅRG KOMMONARER ANTAGA ÖFER HELA LANDET PÄ ALLDELE ÄRKLDT FÖRMÄNL LLKOR TOCKHOLM, LÖNUMMERPR: 8 ÖRE NORDMAN REDAKTONEKR : JOHAN N O R D L N G ALLM TEL RK H å f fä få, få vä vä, j, ö ch å ch jä D f f E ä h h ö å ch å, ch äfö h äfv å fv ch f Fö N ff ch ä föå ä yc fä åå Och h h, få h ä väx fv ch ff ä ä:» hö»; ETT E R K A M H E T F Ä L T, c ä å ö f, ä ä Må ö å, f ch ö få; å f yc ö Och f ä cå å f å f M fv, hä ä D f, fö å ch hfv å y ch v ä hv y, hv hö, v ä j y A N! Nä h fö Hf, j, ä h F, få hö :»å ä, f ä!» c :» A c,, h h ä;, hfv h, ä yc» D ä äj, ä ä å ä M A N, h h föå å få ä H föå, h ä å, h v fö å - ch å Däfö föå h, ä ch vö h Gf ä h hfvä M hv ä vä j å h! Kä å, cå, Däfö v ä v x j Ä f vä å fv Kä, ä f, cå fv! EML K ÄDELTEN ÄRLEK ä ä, hv ä f vä; ä j åfv f j ä Nä v yc ch, v, föv ä hv M f å vå v, vä x få å, ä LNDER FGURER U R KBOKEN AF BAF A E L (FÖRF AF EN PAONHTORA) ARAM ÄR EN! Ojäh, Hf vå 899 KÄRLEK j : ä ö j, Fö A N h y väc fä H v f vä Hf: Ny v äv ch Pv v fc D ä h föå fö»å», ä h äfv v f ch v h å U h h ä å ch yc H ä f v»gf fö» ch y fö f äf h, ä h, ävä ä vä, v h ä fv ch hå f vä, ch v Och ä j, f h x A-, 9 c, å ä å, föfy ö D ä ä å ch ä h åj DUN KUNGL HOFBOKTRYCKER ; L E F A, hv j vå åå v f hvä å h ä å h ä D ä å,, ä» föäff ä» h, y Däfö ä j,, ä j fv åö få hvä ch hö föäff f Hööh ä, ;»Bh, ä ä f D ä j (, y, vä v)!» A h! D j h få fföj f ä hvä ch hö föäff f Hööh Fö h ä j vj åfö å»» föä, y f»ä f», hv j f ä, f, j å få yc, v, hv å fä ö ä f Hööh Nä j ö, hv f

2 2 D U N 899 å, ä f fööj j, h vä vå fä h D yfv, f y y j v å v yc f:»hå!» Kh, j öj ävö å hå, h fjä, hv ä y y H ä f ch, ch fy fä y å å hå å :»j h c!» D höv å f föä ä, hv å föä f v, ä, å, ch ö få ö, ä å Lä hä äf v å hv j fjä ch jj, h y c, ä å v ä Fö ä föå v j häv, h ä ch f, hv ä vä, J h äfv hö h öj h, föä j ch äf v Ef h ä f Hööh y föä, hv å vä ä fö h ä fväh, öfvå j f h ö J vä hä :»M h vh, h fä?» Ac, å, hv j öfvä å vä ch fcä ä, ch j j v vf föää, ä j ä å ä f Hööh ö é fö f f, fövvä, v f v yå yc å J öj å, h vä f Hööh å ä Pcwc vc :»Phy y c ffc» D f Hööh föä ä h, å D yc, cf v»» ä yc h ä F Hööh ä y å ävä jä å, ff h jä, fö f L ö ä fö öfvä å H ä höj, hv ä,, ch ä c ch fä f D ö-- ä, hv, ä ä fö vä f ch ä fjh, öfv c»», ch ff, hä väfä ch hö y fö vå, Eh h f ä f Hööh f v, j v h ch f vä f föhå 'h f hv h, ch h j vc v jää ch y ö h ö H h c fv å, h h väv y, j c äf f h ö ä: fv B f Cc ä föä f B D ä c, f Hööh vä väh, ä h H fö hv fä å fö, h v c ch hv åh h, å j ä å h ö y å F Hööh ä fö H ä ö :»Lå fö fä K ch f» hä ä c f h:»j c G, j fö å ä Kö, ch j h få fv hhvf v» h å f Hööh, å v ä, h h ä, v öfv, vå f j å ö fh, å f ö ä f, h f Hööh c j f föj y:»g f, j å j höfv å x ö ch ä f ö v yc f!» T ä å ch ä f vä f Hööh j hjä öjh D ä öj fv åh, hv h h, få ä ch ä j fö h väöh»mä ä j c, ä, ä,» ä h f j h ä h v öfväh På v y h hföå ch jä, hå h y c h ö vh H ö hfv ä v, h h y, å å ä ch äh y ä H vå ö h v, ch f h y ö :»F Hööh ö ä fö vc» A få j h, hv ä c, ä få ö jäffö E yc få h föv f Hööh, hv å fö fvä v, ö x å vå yc å J föå v :»G!» ÅRBLOMMOR J A G Ä R, y ä ch ö, ä h, ö, j ä ch f Nä vå å, å ch ö vc, ä j å fö ch ä v våf ö, å hjä f ä v; j ä v ö fö, y få å, j f h å å ch äö å fä fö fö M å å vä ch ä öfv, å yhäc äå f å ch f v, å j f v ä D å å, hv, hö hv; ch ä j, ä, y FUL X W A Q Y M O fö Då j hfv h ch ch J ä å å, å ch fvå, j -få ch fjä, ch j ä å få c D ä, hjä, ö å, ä, j c J ä c ä, j v f vå, j v ä, j, ch j v, äfv U ä äj, ; v föj föj hv å å fv å vä J! f, vfv ch föäj f hv y j ä fö y ch, ch, f vå A h, hv j vä, å ch ä, ö ch! Och, c fjä, ch c, ö! M hv v? D x v ö? J, j j, v f Och, å fä ch, jå ö! J h c f hå å hy Hv ä å? åfy ö! E äj! Ä, E,,, hv j? K å j hjä, å v, j hjä, v v å ä ch ö, v, f jå v! J v j j, v ö H j v, h j vä fjä vå J c! D c ch å fö äj h J v, å å hjä c, ch ä v v E f ä c c y ä D ä, E J, h fövå åfy ö, ch hö få:»hv h h c fö?» Hv h c fö? A vå f ö äö, f jf ch hö å f,, å hv, vc hfv, ä ö hv J ä f, vfv ch föäj f hv y å f, c, hv j h c fö? B, ä hjä, f f vc, v, ö D v f h, y, cå f v, fö vå f D ä f v, ä U å ch yc ö v f, å yc, ä ä, ch å ä' v få å h v Då ä, y f, ch h ä, h f E ä fö ö K h å öj, h ä, h c H yc, h hv hfv v ä N h ö ä G ch ä, h vå ä vh D öj väc h v, h ö ö ch hv:»tc! f * A f* A f \ LHLMv 3-"«33c<«,J v ä K Ä ^ ä

3 D U N Föå!» å h h j ä, G? H h c å y h å hfv föå, å,, h ä fö v?, hv hv å y, å y, j å öä y h? D v:»ä öfv h!» x v» ö ch Fä ö f jc y ch ä, f hv ch, jc ä ä ä fö v E f å få hf f vc, ch v fö våh få j T y hä f, ö väj c, å, ch f f fä jäfö ch f, f, h jc, j ä v, äfö, v å ch v ä å R ch f v h, ch ä v yc öj E äh v j föå ä å vå, ch å f yc y ch f f hfv vä å f c, å vå c å å h j, j h ä»», fä j, v v å Dä j c, j y f j E hh ä ch ö ä ä hfv, ch y yc vä äfv f ch c fjäv f c hö f - N ÅGRA ORD OM FOTANDRNG ALLMÄNHET OCH NORGE YNNERHET NÅGRA NKAR AF MYRAN ÅREN FÖDER L Ä N G T A N, h, ä f ch jö, f ch fåå Och ä v, h å f fv föf f, å ä v vå ä f åy få f fö ch äc å, å ä D ä h å fö y ä å, j fj ä å fv åf f j yc f fv D ä fö, h ä fv jäfv v fö, j v ä å ch y Fö v j, fc 7 ch 35 å, hv öj, hä ch ä föh fö å fä, ff Yv N h, ch j v, ö, hv ä föå! v fc, fj v, 0 ch få G Må, v fö å (h) fc y å å fä, å, j h M f f å h vå föv v j ä, v j ä v, y å f å A, ä j få, j hö h Hv äfö ä äff, ä h, ä ch, å f Hv, föå, väx j äh, j, äh ä yc ä Å ä j, fö å vj ö ä, ch å ä vå å ä hv f f få ä å äfvå, ch v å å å å "ä, ö j j vå fö å ä B f ä ö å, å h j å, ä äå vå ä å; ch vj å, ch ä, hvv å, hv j ä få, hv höfv v»m, hv hfv», hfv ä, ä ä, v ch j öå T v å f h jc j ch j y, j y fö äå å yä A j å v O-c, c j h»- J, ä vå fh ä, å ö jäf f å å ä M, fc! Hv ö, ää, y ö hå J h f jc, ch fc j ä fy å å ä fy vc, ch äå v, ä j h D v f yc vå få å få jävä D ö å f ä ch hä v å y D f å f ä, ch f hfv äfv hä hf fä öfv ch yäc J, f å f ä; v ö f vå N ffä, R 28 ch 3 Fö ä, j ( 3: 50), ä ä, y ch h ä höfv f ä ä, y j ä yc hv äh få v! å ä å y ch h, ä ä ö (F) PÅ KONTNÄRFÖRBUNDET UTTÄLLNNG U T A N F Ö R äh hj j hä ö f v ö, :»Jå, hä å vä» M h yc få hfv ch j,, hv ffö, ä fö j j ä h»hv å?» få h»j ä å Käfö ä»»då föj j, å»»tå åh, j ä föj!»»n f Hvfö h f, x f cj»»nj, j c, fö j ä v å, ö ä N föå å å ö 'h, ö å j ä» Tv v å v, v j ä ä, ä x fc å C L»Käff», väc h föj»d ä j ä jäf, h föä hö ch h ä, hv f ch h v,» h å äc h H P å ä f J W ch E K y Ffö ä h å ch föjö»nå, hv yc?»»j yc ä Hv jä ä f fö v D hä ä ä f h, j ä å f v, j vj Ry f» U ö v v å A föäff ä f : H, Ev B å fv ch, E Aqv fä c»åf» ch»d ö», å ä vä, Ev Aö, v j väc, å yc»nj, å B Ljf' 'Tjä ',» hv h, y v h f f»mä, h ä y vh E f få väc f å j ch å ; ö y»»nå, ä H N ' å' j å hä, ä»»j, ä föj v ch K Nö ä ä, ch A Z ä ä v, ä! A Bch '' föf ä ch h å M N K hä, Eé J 'Rfjä' ch W v Gf 'Höf' ä v Dc, ä h å ch j ö : Rch Bh ä f Ö Fåh D ä cå v, fö hv öj M yc ä, få f ch hö h fä, h, vå fä, fö ä hö få c, hv h yvä ä Hv j ä vj ä ä ä!»»d ä j öfvy, h ä, f E få, c v ä ä fv, f»», j ä ä jäfv äh»»d hä å c, å»»nj, ö 'h, fö yj M hv vä h fv ä fö?» H ä, hv v f hyf»j h c, hv, ch ä å fö»»j, f»»och»»n» J ö ch f MAJKEN

4 -4 D U N 899 vä vå, fö hv ä v»hv» På vä j f»v Cyö» hfv h A v Mz, hv få P fö vå fö, fö v hä fy å ch ch ä f D v ä fä vä v å j hj f f, vä ä ö å ä 3 ö, å h E, ä å, ch f y ch c ä vä f f U v Kvä c ff, h A B, ch R f h»äff» föä vå ä På»c» y h v Mz jäf v h öv yå ch ch ä v ä»» "YTCEDROTTNNGEN A F NDEN fö vå ä ä f y Cz, yä vc f E å öh f fö, h y Cz v f Lc jä, ch ä, f jxå fä ch v A B FRÄN KONTNÄRFÖRBUNDET PORTRÄTT ÅRA OLJA UTTÄLLNNG: AF R C H A R D LLUTRATONER FRÅN Å R A RKDAGFARBRÖDER BEÖK *- GÖTEBORG fö vc h vä ch å ä ä vc öff, v hä åfv D fö»fö» fä, hv ä j ä 40, ä,, ä å å f fö Gö fä Ef fö ä f fffähfv G fö få vc fyc h åå fä Lå fö fö fö fä ä äå fä höf fh L ch j f ff På ä, ä fö fä ch v c f, ä f f fö fäåä, hv hä y f G D ä få fy vå ff OLGA FAHR/EU BERGH vä ch, yc vc f Ly Cz ä f, L Z L Wh, hv föjä y fööh ä hf F & L Cc HOLT TAR RYDE K PÅ ALLO FÖR DUN RERÄTAF MAR MH ET DU, vä vä, ä f å ä ch jä ch fv fö ch föö hvf, ä vä, v, vä h, å ä Uf Och ä hjä å,, å f hä, å öc f vä å å é, å j få fä ch c h åy ch c å ch ch ä ä vä h,, ch vä, ch, j ö fö Uf ch ä hy ch hä hv A j fö fv Ufjö j, j fö å fä äf vä, v Uf, h v fv ö å h å fäå Och ö fö f vc fä äfö, j v, v vh, j, H hjä, fv väc ä f öj hfv j fvhf Ty h f fh å ch f ä ä f äc ö- vä ö ch fy y å, hv å ö å hf yc, ä ö, hv j y ffäj äc äc ä Fö ch y fä, f å vc, h fv fj få j f, å vå v ä ä, hv f y få ä ch f ö v h fö v v v hä, ä fö hö v ch A, Hj ch Ay U v j å å å K-F, y f ch hö ä fö fvä ä fö å y å f j hå å M jh j ä å Uf Ac, h v ä h fö hö f, å ö ch få å Hvj å öj f c h j fö v å, vvö, ä c å å ä å M hvj, v, c, ch ä å v, ä ä öfv ä f häväc: FN MALORUM! y å v j ä fh å Och h vå h f!» vä ä j h å Uf; vä ' v äc ch å UNGA ÅR A TT äj å ch j ch vå ch ' c v v å A ä ch ö vä ch å ch ' h N Y T T TORTADDRAG TLL TOCKETTHOLM FYONOM h fv vå fö, ch hä f å vå f f äh Ty ä ä fff hä äc y väc hfv äö yfh M, yc, å j, j h f f f ö y f, åv ch cyc, v ä f å hf- v f f v J yc å ä ö E f ch h å, ö AD FRAN R K D A G M A N N E N G O T E B O R G F A R D ' L A N D T G N N G E N D L A N G E D R A G

5 D U N 899 Ac, å, f jf ä! K F v ä å, ch ä v å ä, v hö ö y y f c fc j å f få, hv h ä»m fö hö äc,» f h»bh ä öfvv» N h j y y ä fö v öy v, äfv j h v, äfö j Ey yc,» ä», ch j v fv f å ä ä K, vä höfv, Ä j v FRÄN RKDAGMANNEN GOTEBORGFARD' PA ATERBERGET hv j D hö v ä ä ff äå fö h 7: 20å F f v c! M ff ch ä, ch fv M f ch f ä, y v j å å ö, Ljh, h ch hå fö, j få f D c å j ch ä, ch, fö hv j hf öfvv vj, fö ä v, hvf j å ö M ä å f åhä öfv, ä öfv å å c, å ä j å h h, y fö v j ö fjä öfv v å f Gå y, ch ö y f föfv å Föjö E v v -Gf ä, hv j jä ch f hä ä ch f h F f ä ä å Uf jh Då f ch ch fö ä ch ä ch j, få h ö, ch hä ch häc ää ö fö å hv fö jäfv å y G f f, hv å y h få öj vhö, v öj fåå c fv ä å ch hjä Tväv, å jä, ä ch fv yåf å å ch ä föf hhf å v y ä, ch ch å föj y v ä ch v y ch f v öfv vä å, yc ö föy ch yc fö vö fc åå Gf Fö, ch ä ä åå f O j ä fö ä ch ä vä, äfv j h v, cå ä, äfv hä föå f, hv v ö, j, å vå j å, ä vå h vf å x U, hv ö fö, j, å å f fjä whyy fö v hfv, ä ch ch f, h hä j f, fc v å ä j, ä v f å, y, äfö j v f ch ch ä ö f ä, äfö j, ä, ä fc fö jfäc, åf öf å fv, v å hjä ch f cv ä, j fv åv, ä å ch jf få v, få, hv ä h v h c hjä yc, yc hv, ä v ö h ä, å vcf v ch hå vä f å v M öj j c öfv, j v å hö G Hch, Fh v Göz chz, hv ö ch åfå ch y å vä äh, y, å Hv Hä c håfä å y ch äc å f föff, v f K yc h vää f öh J f f, ä j h å å» Oh», j fö h, h ö h å hä J fc f fc å J fc vä Hv ä fö c, å h, j, ä! Då f å å y å ch öfvä, föå få öf fö å ä L f jc hä vä, hv vä j, j h få y ä fö, å v ch ch ö jä föj vå å, jö ch c ö hvy f LADY CURZON CFDROTTNNGEN AF NDEN ä, ä vä, ä, y h hö h, ä ä, föå h? ä, ä ä fv å ch ö fö, Uf? å h j f v h å fö å ä, y å f j v U TOCKHOLM FÖRTA AUTOMOBL

6 D U N 899 -^v H Y L N & C22 FABRKAKTEBOLAG KONGL HOFLEERANTOR UTTÄLLNNGTÅLAR:, hä j j ch ff få f ö å, J, hv v j v? J, j j Nåj, j, ch E v v ä ch vä ch yöf ch j På å ö fy ch y hö hv Dä y ch, ä ch fj D ä v föfå c, h vä v, ch j jö f ä föå ä jä å h å v f, h v h f På å ö hfäfv, ch h j ä j, å ch å cä Jf v fö v, ch j å å ch å ä h J v j, h c, h, å ö På å f yf höh, hv j hjäfö Afy väc hå f: h äh ch fc, ö fc ch ä f föäh Hych, M y y», å å å vö häyc fö å x öfvå f föj, å vå, ä f vä, y hv c Och, föj ch c ch y ch föå, å vf f y v, y, f, hvfö j å å ch f, j, yc å yc å J, å ä, hfv ä, j f ff ch ö å ä Och äå v å c j jäf, j ä fö f f f ä, ch j föfv, j ä fö höfä fv»å» <«, L, f fö, ch j föfv fåh j, ä,, f, D j, h j,, f hå> ö v ö få fö yc f v j, å å ch v f yc, f j å hö å ä ch å ö f fö c, föj f c, f Hv Hä Ac, å ä ö H c hx M ä fy y f f ä å f yc v, ch ä å ff c f ö ch ch föf ä fö ch, h ö å ä ä, föä, f äy föä v, h å»j fjjj» Nä få fö ä ch å ä fö hfv fö f h, j, å v fy y f vä å ä j h Gh ä Ty ä j ä fä h, häväc h f jä hvjh y h,»å 6 H, y f T H E A - R O - P A R F Y M f ö v 8j å ä GULDMEDALJ ~ Föäj vå \ \ 8 K f " E A T A T : E h f Pfyh ' z å öh föj ch h ä ä, ch Och, föj h ch ö å f ch f ä, h y ä f ä h ä, å h fö å hö fö häf»d ä å hö Bh,» h åy hv föä å f :»M, h jäf» Nä å j v ch j ä, y j ch å h ch c å ö fy å, öå,, ä åå hfv ä, å C fv h,, cf ch v L! Hfjv B ä f v å vå yh v, hv ö få 55 ö 5 c: Ny -f, - c h c h é - ä ch, 52 c, få 90 ö 5 D v y ä v v - c h f f h ä ^ * ä! c h w z & C, L z (chwz) J TOCKHOLM, D- 6 8, ch y-ex D vc! (A) M Påy M Päy fö D Käh, N E R N T H E U R L N, Cc : 9, vä 4, äj, Bjö å T Å vä, f ä 4 -Té 2: 50 : Cc ch ö få 3: 25 h (690) L O 56 K TANDLÄKARE G, G: Hå f, A Hå f B J 3, R 20 8 A T ä 6 W W f D 74 R 2754 OB! G fö håh K jy ch M få 5 O 899 Mj 900 Uy ch hå D O W, ch (G 80975) J ä å v å ch y j ch äh Täff å fö yå, D 54,, ö 0 f D ä ö fö ä, cä ch ää ä H^^M Kf-NPv, hvfh c ch Jäh E v Kf-Två-F, Jöö C vää h vä ä j föä ä ch, fv, h ch h F h föä yh Hå 29, A 2297 OB! R f Hävä (7) B v ch ffv F öfö, 9 B,, v fö f å häv ch h ä ä öf få 5 R Rv Jf våä ä ( T A 5983) F ch Öf N, D 6 Hhåä 5 % Kfc 5, 20, 25 c = = = = = ä ä ====== D ä f yc yc fö y, ch ä å fö yh D G j»fö ä c» v 897 å ä ch fö OB! A vc, c ch föc OB! v f hö Bä Fä ä ä ch h fä, fvfäc ch ä ö f hy hv ch vc Of v Fä hå fö hy å Må y ch chf få h v P 3 Ex fö ff T G-D, ch, 7 Gf 7 H PER M H, Gf Af T : 4, ö å ä 5 % A hvj yf,000 å ä ä (G 78894) f vc jöfé, y ä ö, å, ch h hå Lv v f 35 c höj 28 c 50 ö yc jäväff fö f Hy fé- Näjö ANDERON, Bjä, Ky, ä fv ch ö he väf ch y ch j f»j»,»» ch»» (720) Hväf 42 ö (25 ö )f öj, KARLKRONA Bä fv (722) fåt* Yå Bch B Jä Hä,,, yy, fö h ä 5 j 3 ch, F vf A FROM Kå vå f Hf D: F H P: hf 0,80,,25 y å f/v/ Aä Pföä Mä- 26 Bä Cy T h é,25 * h HERM R TOLPE, 6 A T 2238 (TA57244) Hä ä vv M H föä å fö v fy äf få 4 äå å ä ch ffv fä-, - ch -föä OB! Äfv öj fä 65 R 6 5, MF" -A v f fö- å få Lä ä f f höj föävf OB Nyh fö vå ä Hfv: ö, ch Bä å ä Uv ö ch fö ä D Hz, ch P få Tfö, ch, K f j K, Yå (G 79574) fö å öj K Eö, Ny 53, R 3530 Pfv ä f å ä

7 DUN 899 v ä fä j åäfv hä f ä öfv H v å f ch hfv ch c å, å, h vä v A h ä fövå c, y v å h v ö j h ä h, å ch fä J O H N ÖRMAN, vää f fö " ch f v ch, h ä ch vå, yc å hfyc M å v ch å öfv fö, cyc, ö föv» fö ä», f hv öfv f f (F) '?> f h E Nä föf vy»d hv» D f f hö v j Lc, h vä f c, ä ch j, ch å hh öfv å f, v f v j å Ufö h v ä E v h Bö f h y, föf, h H h ä ä, h E W v f ä ch fö ö f TjJT H E M TOCKHOLM FÖR UNGA FLCKOR öj f ä fö J K-Gö ö h fö fc, hv v å f hfv v G ch ä, hå, f hf fö f y ch hjä äx, å höfv ä föå fö K-Gö v ö y, ch fö hv f å f : fh K B, z, B, yh E D H, E chwz, chwz, f M Å, f c, Gö Fö öf häv v ä äfv f P f ö 0 å «ö 5 TT\RAMATKA TEATERN h y»m Gé», j å j A häv E H ch A N f ä å vå fö å, ch h fö f Byö, fö Bh, ä, h h å vä yc f H äc, f j cå y fö vä Nä h v få ä ch f, fvä P f f h hä Ö D R A TEATERN, hv,, ch fö ^ y v ä å f, f ö fö fö å c- ch f, å f f f f Lhch ch D,»' Föj å»d hv» ffö f å f ä - ch y, å å å öfv ö c j f ch ö, f hv f, fö f h H, väc Rvy f ö' å, hv föf ä fö, v Och fö f h f ch f j N v hy /"CRKU TANT h c y j å Djåc ä c D h hfv jä ä ö höfv v vc ch ch By fö j y hö Fö öf å vä, å Ev ch Ly D, ö A ch y M y, cw Af h v c f ö ä - A, häf c v fv h, f ch vä c v Kc f : 50 Uä f : 00 B]* ALF U EL Påh A M :ON fö h hfv äh Hä, vc ä, vä T T Ex Ä f 26 f föf fah ö fv fö å fg, G C, f ö A E H (Fö, fö ch vy) 3: 7h5ä,f(2) ö 4: 7y5, äfvp h häåf äo ä f Gö B ^ ch Af föj jäfö få, D E J T T O N ö ö föå ä h fö y 0 J- ch äfvy, f L ö Pf häf 5, 6 K ä fv hå 9 häf ä 60 ö OB! B äh v äf ( T A 58952) T ä ö å ch ä ö G G: Hå f, TANDLÄKARE c Ty fö å ch c-c-a å Dfö Hfv: M :, ö 0 3 ENT0N 2 % ö Af: B : 3, D 2 2 Gh - 2%, ö 2O %» Dä 5 c Azy 5% U- ch Affä 3 > A- 50 % Ååy v Ljhv ä ( v A f ) 4 2» 50 % fö T- A Byc-A-B, CN På ä å 6 å ä ö B hö ä ch ä v äff äföä y ä fö-p å " K A M R A T E N "! å ä ( T A 5587) LUTFÖRÄLJNNGEN h 54 å få : 0 J 30 j Höf ö yjch äöf äf- Bä ö y A Hö c v ä c G ; f å c h h ä Y f å 9 j L ävfå J Z D f D, A Bå ä Bä ff ä ch x K y c c-k ^,å yf åch öö y fö 5 B y, Mj föjaföä - ch h ä y TYRELEN Nj Hf v P M F, E, v hväf, f Ah v, v y vc ö å C y c Bf ch Kä F-å: jc A 5 åh c ää,pqé hv ch cé hr v C f: P C Té, Ö ' 59, ch H- ch hfyy F Nh Rchhff, C Gf 4, Gö G Hf, vc ö Bf ch Bä Bf y Kj f, Kä, Mé ch F P vé B H ä hf f v y,4 cö h ö f,h å ö B 6j 5 f T B >jächjv U ä yj, v Nh ch ä fö hå D j- ch Ehc, v h,, ä vh, D, K L 7 3 C, D än L N ä A M A ND åu fö O N GöchKhä BADHUDREKTONEN TOCKHOLM Ffv Bä ä ä f T j T= å v G ch f JOHN ch E å ======= 3 Ö R M A N M fö ch f v 4 Kö R 4 ö!

8 å v P B ch C R O E E 708 PCKLE, 4 -Kff 5 0 ä 6 0 ö F- f y ö, yc å 0: JO, 0: 75 0: 85 Ex : D:0 hö vé, f ch f y 0: 90 P C 0: 95 > Ex : COTA RCA 00, L _ : 02»» F PLANTAGE-KAFFE, f ch vä : 05 Uö PORTORCO ART :0 Ff j Jv, yc :5»» Ex : GUATEMALA, ä yc : 20 F ff hö f äfv å A äc c 60 5 ö hö ä 0 ä 20 A Kff v, ff v ä jävä v ö f h äc ä ff fö ä Pf f hå fc ä f 20 ö fä B~ ö fö fv v ch Kff, hv j ä föväx, f f j Tf: K W KARLBERG, K 33 Dö 33 A 7627 R 3644 ch OB F f v R h F x y v C 4 v ch äj T ch c f hy y D Nö ä ch vc f A f, Nh, Kzch, - ch f, yj Kf få E Fä, jy ch A ö ch Uä,! Möcö hf ä x Aå 5 vc å ch Öfvä: D: Jh Hv P å ch, fö åä ( T, A 58655) 4 4 F D U F A 4 D 4 (E Lä: Pf ROENDAHL ä: Mj B, B h ö ä* j A, å Gyj, Nh- ch Kzch, - c Lä: B D: J B, D: O f 20 j, c - j, D: E E: jy B: H K R R: Ahy, h Th M: fä f f W N Rä B - K - A B H & C: Pv= Åföäj ch: ä M H ö U ä ö ch 2-å (v -å' ä fö f ä fj ch ä f äv fö fc Uv v ä- ch öfä äfv å ä v ä v Tyc f y ä f ä föå, Fö f A, Bh 4, ch, äfv ä M å ch 5 6 G y ä j fö Bä fv fä P Ljh, F ENKA B O M U L L T Y G E R f å å vää v ä y, vc ö vää fä Hv Bäy, F ä 870 P ch E W G- h äfh, 78 J 78 O! Pfv ä ä ä f L, Jöö " Ö x " M f hö f h - ch E h Lw & C:, hö Gö Rf 624 väö fy»e v ö jäf», ch j f, ä ä v ch j ä ä ä, ö ch ffå Å f, å ch å, h v ä - hvj h ä å c h ä å ä, ä hfv h å y, vä cycf Bä REN f hv LUKTFR A T v ä hå M Z T v ä v G! ä Få ä ffä F ö ö å ch N ä E c f L, Ö 63 H f ö vc ch D ö öj f j ä ö ä Röf, fä A, f jävä Tfä ch c föfy Aå Rf: D R F, Gyhyh ch Föä A P W- OB!, Fö Nä ä ä f h föå Eh F, jö A : j: Gyhyh, f ; j: Röf, Jä OB! L j (G 8092) K F ä L' f fcä ä ä cyc R äfv M- f f L vc å U N D fö v B E R T U R E P L A N Uå J/T F G, - fc, () föå, 50 % ä ä v c ch hå få Tå cf, Tå Bä Rf : 6 Ahh,, vää h P fö 3,50 ä fö ff B f F W LUNDBLAD, L 24 A T 7668, ch R (G 79783) TMÄRKT NACKORDERNG f fj h Mc U Ey, Bé P Nä Rö G F Hv, Gf (272) Å NATURK ä hå, JT få Tå ö, ch ä c fö f, j 2 ä 3 fc c F E (74) Ky-Ä, Aä, Tå LL KONFRMATONLÄNNG, ( Ah ) 3 å 4 fc f»* h Nä f yh Käö, f, f v A h, vjö Rf, yh Ry, Kh (G 80847) T OMMARNACKORDERNG (, ) ö f v, ö fö 2 ä ch f v f ä»h 3», U (G 038) Fö-ch Ayå hfv ANNA WARBERG, 0 y 0, ch B D f,fä, fvfäc, ä, ä, ch hä By x f hä jö, å fj föj ä ä fjä f h, hv ä fv ä hv ch yc f E 3: 50 D ä hö O- ch Bz-vå äj 5: 50 M hvj föj v jä f y f ä, få ä ä ch väö Föäj ch h På ä få j hä y, j å f fh»melln FOOD» å, ä ä ö ch, ö 3: h G hå, väf ä- fö y, xhjä Bf ch föfå v f J K-G-ö, 8 Té M Lc Rf- Fh K B, D E ffz, B 53 D 5 3 Pf f M3LL2T FOOD ä å,, Kyh E D H, R E hwz, chwz, h; F ä ch fc få Ax M G, f Bcy, F M Å, f c, Gö; F Ly N, - O! ä ä L G- v (G 2605) v, fö ff F ö ch B U L J O N G ö y HÄNDÄFDÄ, F, ( T A 37C02) Rf: ch, Kå G W K, y 43 & 45; R L M W, Kvä 38; F Aq, A 8; Fö H C, E x ö Ny 2 Uå, j, fö E Eé Hö, öfv A L -w, Fö H B Nö, Fö A Ph Gö, Fö H Lv, Pf M R (G 8006) f å fö D & H fö j H ö xö fä F ä vä R f ä ch 6 f å 4: 40 ä å jävä ff, å å å ä fö Uf ö f E h ä N: Hö fö fö, N: 2 Hfö fö y,, N: 3 B fö, é Jöö j 899 Rf Hä, ff ä ch äå Y jäv Fö v- ch h Lä fö f f, - ch j, vc äc Uä w- Bä äh fö hj ch E ch, v ö ä G ö 5 j f f E Lqv ( T A 59600) 4 849) R P h Rä Ö 2 B ä Ljh KAPPFABRK, F, å Å ä - 5 J MARMELADER Ä, A, A z y, D, Gh,,, c, P f y h fj^~ F ÅER, 4 Kö P Hfvö HM D f E ff f - f ö ' Hä ffö ä fö få ä ä ch ä hv fö c ä ä B ä hv ch ff, N fä f ä: Ex f Hä, F På fö å y ch ää v v ( T A 58863) G M h hå h ö ch Bä NORRKÖPNG x B L A C K W E L L,L L O N D O N, ^»ö väh»" T f XN > F T P P BORG & v L Bh, Fö c M f Aff ä, vä Å ö f y, v, yhö v P å ä - åf!

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @y. 0739-38 18 20 www.y. - - - - - - - - - - - - - - X-- - - - - - - -? - - - - - - - - 2006 & - - - Z... W- - - X - - - -, - - 1 (12) ! - yy wz y. - y... y...... y, z y 2005 (x) www../ () www..

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

REDAKTÖR O C H UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. STOCKHOLM, LÖSNUMMERPRIS: 8 ÖRE.

REDAKTÖR O C H UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. STOCKHOLM, LÖSNUMMERPRIS: 8 ÖRE. LÖRAGN N:R 3 8 ( 6 3 ) PRNUMRATIONSPRIS PR ÅR IUN» 5: IONS MOTIN UTAN PL > 3: ANNA HVARJ O N S A G OCH L Ö R A G IUNS MOTINM PLANSCHR OCH HANARB UTGIFNINGSAGAR: KR 5: N :T ÅRG 3 MAJ 899 RAKTÖR O C H UTGIFVAR:

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Förskolor och skolor i Järfälla

Förskolor och skolor i Järfälla c J 2015 c J! c c c c I J c, * c D, I c, D w c c w, www/c,, c, c J c c c c w E U O c * P D J,,, c www/c I c 016 5 c 6 c 7 Ö 9 9 c 9 Oc 9 c 9 6 9 c 9 c 10 J 11, c 1226 /1215 1619 J 2023 / 2426, c J27 c

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Åsen Nytt J U L - S P E C I A L. J u l e t i d

Åsen Nytt J U L - S P E C I A L. J u l e t i d Åsen Nytt December 2015, årgång 18, nummer 12 Utgivare: Auvin ekonomiska förening Åsen Nytt J U L - S P E C I A L Varm julcider Varm cider med julkryddor är lite lättare i smaken än glögg men ger samma

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

kunder växer I mötet med kunder och portföljbolag Här gör Almi skillnad inom hållbarhetsområdet lanserades Högre tillväxt enligt effektmätning

kunder växer I mötet med kunder och portföljbolag Här gör Almi skillnad inom hållbarhetsområdet lanserades Högre tillväxt enligt effektmätning ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 ALMI INVEST: S x LÅN: NYTT REKORD I UTLÅNINGEN RÅDGIVNING: TVÅ NYA Tx DES A x H x AL + GOOGLE D ETT RESULTAT SOM BANAR VÄG FÖR NYA SATSNINGAR I j H A INNEHÅLL

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Förskolor och skolor i Järfälla

Förskolor och skolor i Järfälla 2013 ! I, *, I,,, w w, www/,?, w I,,, W * 016 I,,, www/ I 016 5 6, 7 8 9 10 Ö 11 611 11 11 11 11 11 13, 1426 /1415 1618 2023 / 2426, 27 016, 0 5, W,, 3 5 1 15 525 Ö Ö I 6 16 15 525 I 21,,,,, I 3 4, 5 6

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

1. Fet dagcréme " 2. Torr» 3. Fet Vanishing Cream 4. Torr»» 5. Färgat puderunderlagscréme 6. Färgat ansiktslotion 7. Ofärgat» 8. Pudercréme 9.

1. Fet dagcréme  2. Torr» 3. Fet Vanishing Cream 4. Torr»» 5. Färgat puderunderlagscréme 6. Färgat ansiktslotion 7. Ofärgat» 8. Pudercréme 9. A. Fet dagcréme ". Torr». Fet Vanishing Cream. Torr»». Färgat puderunderlagscréme. Färgat ansiktslotion. Ofärgat». Pudercréme. All round créme 0. Cold créme. Nattcréme. Rengöringscréme ^. Rengöringslotion.

Läs mer

"Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta".

Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta. "Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta". "Vi kan erbjuda en attraktiv mötesplats som präglas av det goda ö-livet med trygghet och livslust, kultur, natur och ett levande

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samngar Dgaserad år 2013 - ;vgr rd1föjá \:båge7beöräajrngcüá;q ar up håbj -;I/Lyegrpooj»gfden çanvbégänåå» mxreanf4 azsåg nöggsfvg/ g0d kbs yáf máxåa»nämfgérs4ofx sg rk0seh6n-b0rd\?argdçremo he

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

891 Koncession den 24/3 1893 öppn. för trafik den 3/5 1893. SJ säkerhetsordning. 8är-bestämmelser för ensk. järnvägar, fastställda

891 Koncession den 24/3 1893 öppn. för trafik den 3/5 1893. SJ säkerhetsordning. 8är-bestämmelser för ensk. järnvägar, fastställda Överlämnas till Kungl väg- och vattenbyggnadsstyrelsen Säkerhe t sordning (tjänstgöringsreglemente) och Instruktio för konces s io n e r a d e enskilda järnvägar och spårvägar. G ä l l a n d e d e n 1.a

Läs mer

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera:

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera: Dragningsresultat vecka 06-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte

Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte Datum: 2013-10-07 Tid: 18.00 21.15 Plats: Företagarecentrum Sickla, Nacka Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte Närvarande Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Revisor Valberedning Anmält förhinder Lars

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer