Entreprenör i humanitet och hygien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenör i humanitet och hygien"

Transkript

1 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg

2 Ihå Å NR Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su Schm Tf Schm Tf Göbg , Tf Mmö Avg ugv Mgu Hm Chfdö T Dvgådh Lyu Jög M F IBL, Sch, Hå F, K Ph, V Fmg Tyc NgGu/Ru å mjöväg. Ä du d v b ud h Ådb Pv Bg? Rg , , ch md åg v vå föv Ihå d yc ugö mä fm ch f ådgvg d. Äv m Ådb h äv f vf fm d g d vd ä, fuädg ävd. Ifm häy d cf m mäg u. F ådgvg bö ö få vfcd ådgv åg gmfö hdg vd. A g ä föd md äh ch d f uf b ä g. Väd å f um v ch duc ch åv v v f um äv b gv. Ådb fv g få v fö mg d ch föu, åvä d m d, m uå dg v fm. Ifm ä yddd v uhvä ch få u Ådb åd, dbu ubc. Tv dg v fm öv g v ä v v dm xuv. Hö v v Uä m! 4 A bhöv m. D äg Ebh Tmm, m ä chf fö fmj- ch jud å Ådb. Hjä fg b Md 6 M ch Thm Rg d fög Hd hd, m vj dg bjud 350 fg b Md å uch. Jg bv å d ch uöd öv hu b hd d, äg M Rg. F bdggv väm. Myc c m vd 8 Ådb L Södfj ä bv å vdbg vuvcg. Fdd bg m Tbg, Auv ch SKF dc u. O Sväd um d 11 Tfdg Vv O Sväd å å d å v. Ch ä gd h yc h h föåg å fy mu fö d vud Ldgö. Hög båg ff 12 Fögmmé fög y bgbg dbb fäm bg md hög båg. Bg md gd f md fm m ä ffv, m fög gå gm. Hvvdd vdudg ä 14 På uö Hvvdd, äg u å Åd, Ådb ud d vd hg b. E ö Khu md mvd u? m vj måd 17 Vå y x å föäg, Jc Fbg, bä vfö du väd Ådb ög. Hög vg äg 18 M Oh d u bg g vg åv. H du H 2 O g? 20 Två väm ch ym bd H2O. T d ä å ä d f my. U d å v ä, j v övv. H2O ä cå b d f dyc ö, ä ch vdy chmg. Måg h jä v å H2O v bmöd Jg b f d v mä m b md yg. D v få udg v h ämg, m b fmd mdb å Ådb. Jg få då f fåg vd d ä fö g v ö ch v m m v ffåg. Jg bu då v m ch fh ugv ä myc vg, m d bu vg ä d d dvd gh, yd ch bd. V Ådb ä g ch mbö. Fö ä d vg du m ud få hög gd v g vc ch väg bmöd ä du ä md. ÅLANDSBANKENS VERKSAMHET I SVERIGE VÄXER u å myc v ä ch v h b föd v y ud, vädg måg v d ud mm å f v bfg ud m vm m Ådb. D v v ä å ä å ch v h åg u ch ud bjud fö d m å fäd md by b. D v g cå vädg ydg vå ududög, m v gö md jäm mum, d g mö md åg å b ä d m uf m m v. VÅR GODA TILLVÄXT GÖR ATT VI NU BEHÖVER FÖRSTÄRKA vå g Schm, Göbg ch Mmö. V ö ju u vcådgv, vådgv, fömöghföv, fgådgv, f, föägådgv md f. V v gä y m, uöv gd fh ch m, b fö g vc ch m h gu fö mä. ÄVEN OM DE FLESTA AV VÅRA KUNDER dg h b övbc öv m v å v v d f bhv v få md mä v ö ch bd ä m v du ffä ä bhv v ådgvg å åg cf måd. Fö ä d jäv väm ud vå fö g mö, d gö cå v få bä möjgh bygg ågg ch få äu bä föå fö vå ud u ch cf bhv. TVEKA ALDRIG ATT KONTAKTA DIN RÅDGIVARE m du v äff fö m åg m du fud å. V v vädg gä äff dg! 2 Mmum 22 T ch åd fö uf ch ö. D må d v hög ufghöjd föbä gm ufg b myc öm. 17 Mgu Hm Chf Ådb Svg 3

3 Pä Ebh Tmm Fmju h bv m mx, bd m föjd v öd mä. D b vädg ög bhöv m, äg Ebh Tmm, chf å Ådb vdg fö fmj- ch jud. Ebh Tmm: A bhöv m Hjä md Ebh Tmm ä chf å Ådb vdg fö fmjch jud, m bå v, Ebh jäv, Md Sbg ch P Ludqv. D ä ju. Hä få ud hjä md m måd m mä jud ådgvg, mbv, äföd, bdg, gåvbv, m, bucg, vf, bg, d, föäg, ö md m. D ä ugfä m f d Nvdg. TEXT: TORE DAVEGÅRDH FOTO: VIKTOR FREMLING Vd j b h jämfö md b? D ä g fm v ch v få v bdd å ö mg fömmd fåg. D b cå m g md d md, v u fm d b g ch ffv. Md fä bdd m fö hm m. D ä ö gå å dåg föbdd mö, v ä vg fö å b. Ä d åg cd b å b? K, jg v, möjg ä ämöjgh m bgäd. D bö dc mg. Vd ä m dävd? Få m mdmm b v fmfö md ud d. Bucg ä cå måd m jäm föd öv å. D f övg b h uhö md d jä, m v gö bucg fö m ö ch d m b ä få y ud b. Tm, fmjm g, fåg g fum, gåvbv, bg ch å vd. D ä d fu u. N ä ju äc d? V h myc gö m ffd g fuödg vc. Ä d åg du yc ud föb? D ä u v m. D f m m h åg cf ä åg ä d vg vg få d v v å bhöv g m. M å ä d. S m/m få fu ägdä bhöv m, m cå fä v ä d gdm ch gå vu y ä. Fmju h cå bv m mx, båd m föjd v vd ä m cå m föjd v öd mä ch bdd v y fmjföhåd. D b vädg ög bhöv m. Sjävä mbd md fybm ä u måd. D ä vg d gö å ä ä fö bg b ödg hög. På d måd ä Ådb bu bd d fäm. Vd ä g å jbb? Mågfd, d v å d udg v få. Pbmög ch md mä yc jg ä m mud. Du g. Vfö gä Bum? D ä m gö f b mdd. D ä fcd mä d må by. A gö fö hd ch vj by ä cd å måd. I by v m b u, b ävyg ch å vd. Mä ä väg ch m äd. Jg mmd vg bö. Du h måg jä d, m du hd m d vd u du gö? Jg u äff m bb myc m. Om Ebh Tmm Ef ju.d.-xm bämd g Ebh Tmm h v b md fåg. H böjd däfö m xm md m ch g cvmxm ch böjd 1973 b å Sv. D vd ä 15 å. På Sv hd Ebh Tmm f bugf, ä, dm ch xgd md v fö bg. Ef Sv hdcd Ebh Cg dä h byggd u fög juvdg. Däf bv d Ndb ch d 2004 ä h äd å Ådb. Ebh ä gf md dv Jh Tmm d D h b, vå dö ch, vv vå b umd ( Züch ch Ld). Ebh gdg u m fbg ä ud ch h ä ymdm f. D m mug ä f Ad Ldg bjuhu, H&M: Jubumf ch Eg P f. H ä cå v y fö Dmu ch Ab Lgöd fög. På fd Ebh bdg, dd j ch å ågfädd ch d. H ä vädg föju fvmå å å ä Bum. H ä cå d v ch h g dm byg h. Smmg: Ebh Tmm ä dvg v v. K häg d mm md h ä d Igd Gäd Wdm b fögågv m bv Svg fö vg juåd ch m dc bd fö ägh fö v ch mä. 4 5

4 Eö M ch Thm Rg Fög Hd hd hjä vj dg fg b Md md m ch m. D udä må g b b ubdg vyg fö jäv bäm fgdm ch mbu. Eö M ch Thm Rg h jä å vmh ch g 100 c v gåv å b. TEXT: TORE DAVEGÅRDH FOTO: VIKTOR FREMLING, HANDTILLHAND E bm måg ä md hjäg ä dmv d uh d. Syhög äg y, äg jämä m g ch mdv fg ugf m vmh h ä föd fö måg hjäg. Admv d hm å m ä 50 c. V b fuädg ö ch h d. A d å v g väg, äg M Rg. Vd bg m fög gö N Md ch jg h hd ä. V gdä v vg å ch föö bd g b b ubdg vyg fö jäv bäm fg- v M. D f uymm fö åg u. Ig g vd d m, dm ch mbu, äg Thm Rg v ä vg bm mbd md hjä, äg Thm Rg. Hu fmd u? V ä m m få f d. Vmh g ff. Näv Jg v cå g g Ådb, h ö ch b b m cå ä bdggv. Jg d ä bä. föd mb md b dä ö ä cum. V h äg hf Ev mv gå fm d få m. D g dm cå g md Jh Smu å Mmö ch d fug f b. V å d bä g udvg. V mä d ug. D hd få vc v bhöv ch d ä dvdu d. Jg mmd f vä b m g d b u cå, äg M Rg. ch ffäb by Ådb, D ågåd j Gv Chd äg M Rg. Chc g b m b å Md f d v uvc B u cå böc, vä ch m. bdg fö åg äd ugdm, m h vmh d ch u- Ubdg ä d v du m gåg, äg M Rg väd fö föäd väd. D vugv. BIDRAG VÄLKOMNAS Du d g Hd hd v bg: v Aug åd övfög få b. B mdm fö 200 å bd du bä uväx fö b m h d vå. M fm du h å hmd: ch fcb.cm/hdhdse Om Hd hd Fög d v M ch Thm Rg ch bdv vägöh, dä d gå d ädmå, u mhäd. I dgäg h Hd hd 25 mdmm. D ä h d fög md må g hå övd b fmd ch g ch v. Fög g dgg uch c 350 b Gg Sugv, B d fg, öd Md. Gm bygg u vmh g få b ch föbä v gm ubdg, m v d vg vyg fö äm fgdm bm g. M ch Thm Rg dv dg g c Kävg m hyg/ vmd md vå bg Svg ch Ng. Kc, Hyguvcg, m c 100 mj ch hd u 400 äd. D åd å 2007 d f böd bg L & Tj. Däf bd M ch Thm Rg m u d ö. I mbd md mjöj Md fc M md B. M, m jäv ä född Md, bv myc uöd ch d öv d föhåd m måg b dä v ud. D b hydd uc, u v ch c ch b h f m fö dg. Måg vg u g fö få g m. M Rg bud g fö föö gö åg ch bdd mm md m Thm fög Hd hd. 6 7

5 Mdu 8 8 Myc c m vd Föväg v å bö vdbg fö D m h dc mm å m, vg h ug ju d. D vg juuuvcg Eu mdfö m ju d äv fö ä å. Auv, SKF ch Tbg m mb xg m fddu md v vädg ch b bäg ä dc vdbg v mmd. TEXT: LARS SÖDERFJELL FOTO: HÅKAN FLANK VERKSTADSBOLAGEN UTGÖR EN AV DE VIKTIGASTE fö d v bö md jä m A Cc, Sdv, SKF ch Vv v bch fö ä fjädd v d md mdväd. Föhg fö 2014 v cå hög md juu ygg u d hä b å då vd g f å v. Ef vd dg å å m bd bdd å Vwg föväv v Sc h dc u g Vdbg v gdx OMXS Vddu GRANSKAR VI ORSAKERNA TILL SEKTORNS TRÖGA UTVECKLING äm gm y vuvcg ch d vmu m v ä bdd b fö vj v v båd d f h bdg ä å u. 38,00 37,50 37,00 36,50 36,00 35,50 35,00 34,50 34,00 33,50 33, Sä vg ud 2014 f bv Vföväg h gdv ä ud d å å v ud bv få bg. Fum ä u vddu h m föväg ud v v d x v ch dum föhådv gv. D gmg gm h v 3.5 c ud d d. Ig yd h å d, d v äg g, ä å väg äm g vgh bv h v ö ä gm ud d v. 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Vdbg - v ch vädg Rud 12 måd V/ P/E- Vdbg OMXS30 Avv få ug 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 FINNS DET DÅ NÅGOT HOPP m d gv d fö v u by å? Sv ä yvä myc yd å u öv v dj v. Kjuug få Eu, d md m jäm ä vg 17,0 x 16,5 x 16,0 x 15,5 x 15,0 x 14,5 x 14,0 x 13,5 x 13,0 x fö d f v vdbg, h gmgåd fövg ud mm. E g fög ä U gj vyc fög vgvj, ä bym Eu ffd ä äcg g c fö ö dgvg d fög m ä fö må fö u f g v bgmd. D f åg mm v h fö d v bg: USA: m m m v x ä myc vg fö v dufög fä öv v mdg m d v h fövg jä m båd u ch d ud mm. D bö u g hög mdd bä mg d mmd v. Md föväg å 2015 bä vd ud uväx fö bg å 20 c åg m fmå m vä m, båd m bgud v d ud bv ch d vg juug. V u b fövåd m vm f md yg 4-5 c få dg vå mbd md d mmd v. Nu vädg, m d m bg T jud föväg m ömh h vmu (P/E-) hå u vä ud h 2014 ch ch md g åg d åf. T ä åg hög vädd (c 5 c) föu vå vg, m gg åg äg ä md gm, f. Sd ä dc m bg: Vväx 2015 Vväx ch vädg (2015) Vv 60% 50% 40% 30% Sdv 20% Hxg Af Lv Huqu 10% A Aby A Cc 0% Tbg Auv HELT NATURLIGT ÄR BOLAG MED STOR VÄRDERINGSPOTENTIAL (hög d v dgmm) ch vväx (öv d v dgmm) föd m vg. Hä åf v, md gd vj, b bg: Ecux, v ömh v v å väg åhäm g få xm åg vå. Läg dgmm, dä vväx ä åg m md, h v åg udvö fddu: SKF, Auv ch Tbg. I d vddu ä d måg bg m vå vädg. D d udg ä ABB, m f mm dgåg å v bm Pw Sym å fmå m åg åg vädd. A Cc, Sdv ch Vv ä b m fuvädd m vuvcg öv v ud d äm måd. D bö fmhå vå vädgmd mgy bg v ffämd d b å föväv, xmv Hxg, Af Lv ch A Aby. Md d v bäg bud ABB Ecux -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Vädg (P/E 2015) SKF gdw ä d vå å d vg å g m v äv fö u hävd vädg ä v. F äfgåg ud hö? Nä v umm åg hög vädg, vväx å c 15 c ch dvg å 3-4 c bö vd å å u g vg å dyg 10 c. På v dc föuäg ä c gd fö v uuvcg d äv fö hd vädg d bä u m fö ö vädgh vg fö 2015, åg m v gv d g ch d vg få b å ECB: xv g. Möjgh fd V ffd gd möjgh uugåg fö d m h xg m fd. Eu um ä, d få g dufög, å v g humö. D bö g f öd ybgg, m ffd ä c äg ä fö f, mdg m md Ndm ch A fä uvc vä. Auv, SKF ch Tbg m mb xg m fddu md v vädg ch b bäg ä bg v mmd. EN AKTIE MED HÖGRE RISKNIVÅ ä Ecux, dä ff v d muug m gmfö Eu ffd åå. Föu bg v v d ddu m vä ä vädg åg. E äd ydd f fm v vu föväv v G Ecc vvuvmh, m u gö Ecux d ä ö ö å d dm md. BLAND DE KLASSISKA vdbg ä vädg gmgåd åg fö hög fö v åg ö. I g chg ägg v Sdv ch Vv vå bg m v ffu ågäd fö höj ömh, m dä v åmd v h g u. Su åg v d bg v u m gö d g mg- ch ömhmå uå äd f bydd u. Ä å äg v d m v myc c ch vd! L Södfj Chf fö C Aygu m Pv Bg. 9

6 T O Sväd T S m T h ö hv Ec ch g N. Bgud ä fäm ä mg ch b ffåg å ävuug. TEXT: THOMAS JOHANSSON FOTO: KRISTIAN POHL S y d K O Sväd, m Ådb, ä å gd väg å d K. I d vud Ldgö må h dc g d m å d ud vå mm, mu ch 41 ud. TEXT: TORE DAVEGÅRDH FOTO: VIKTOR FREMLING EFTER EN SVAG START PÅ AUGUSTI m ch 7 c ud ugu. På mud BÅDE NOKIA OCH ERICSSON vd bö b ch ägd u u 0,6 - f Nd, SEB ch SKF m bcd å-, v mb md E v d m m g- föämd gd ch m d bv dyg 30 V v väg yg å gud v d c fö måd. Md ugåg å 1,6 - g c. föbäd u mv vå öd mfö d fy V, cy- mu äm ä Rcd Adé vå å yö m fö ud. c v T bä ä dx. Sd å- Sd fö um v Å h v å ABB xg m m. Effå- Väud, Vbmg ch dg. Då fudd jg å m d v- f gg T u 9,8 c, g ch JM f vg. ABB uvd g å ävuug, m få Ldgö ud vmådd. g v åg dé föö å d å. D 27 mb få v v. bä ä bödx m ä 9,3 c. b dgåg m mg v K, föf v b hög ch h I Väud höd O Sväd d Hj O f humö d ä d m D uvcg fö föj fö- äg ä vä m mg dv. Äv föä yg ud dg v O, vfö gv du dg å K? gu m öd bb v. Avåd u gö! fäm v ugåg fö N, H&M, JM hd vg mg ch dum fä dj v. N mg öv- Måg d ä vädg m, c- Rcd Adé ym Auv ch Iv m g md m 4 bygg ä vä. d v ch vg u- d g. Efm K m- mu, äc v fy m vd u c 10 c. Bg h f fy mm må m v äg å. NYA INNEHAV ÄR BETSSON OCH NOKIA föd ch, m dm fö u å b ch v h dum ö hv Ec- v gö d b u f u. D v u m jg å d. Vbmg gc vä b.. B fö d d v u d v åv fm v ud- D h jg Jh Sjöbg c bäfd vå m mb v g ch åö. Fö Ec bä d Du h dyg fy mu gd fö. H gv mg m b hjä. Jg föväv ch g väx g gd möjg- måd dföäg jämfö md uvd dhå ud cw dg. h fö hög vväx fmöv. D y- bg jägc ö md c Rcd Adé å d mmd O Sväd mmd 14 mu g fövävd häd bg uvd vå mjd å. Ec h Ldgö. Ä bff? bb ä Rcd Adé, v fg öd väx. B väd m N ch ö- Jg h gd ch å d m bä dg å dyg fy mu / 13 fö 2015 ch v ä md d- väd 8,5 gåg öu- m dg u åg fö. Jg h fö Ldgö. vg g 5,7 c., v ä v. ug Ldgö vå gåg föu. Fö- Egg m yc mg- gåg yc jg d gc vädg ä ch bd v myc ö O jg äd mg ffd ä jg m Sväd föd. I V v h d 18 ABB OCH JM HAR LÄMNAT LISTAN må. Ad gåg v d bydg yg. M måäg ä g å 1.55, m ud f v, m Jh K Dh. Rcd Adé v Fög Ku V Iöu Iödum Kmm myc häd åg ch d ä v fö u. 2012, då h d, fy mu ågmm ä Auv 726,5 10% 596,5 fb-14 S, hög g väx,. v Jög B. B 242,0 5% 241,4 ju-14 Tväx f fö B, gd dvg. Tdmäg böjd d å b Sd d bv Ec 86,5 10% 81,2 ug-14 Gd vväx 2014, v vädg. V? dc dyg 30 mu Thm Jh H&M 299,1 10% 253,3 v-13 B växu å åg. Nj, jg v vg åg f g- äm fö O B ä y hv. Bg väd v ch h hög dvg. Iv 258,0 10% 136,7 j-12 S föd möjggö hög udg. N 58,3 5% 56,5 ju-14 S ummum, v vädg. Nd 90,2 10% 67,7 fb-12 Sb uvcg ch f gd dv. SEB 91,0 10% 69,6 ju-13 B d g hög vväx. SKF 160,3 10% 175,0 j-14 Vym väd u m ä ågm. Swdb 176,5 10% 150,4-14 S bäg g uymm fö udg. Tbg 133,8 5% 124,6-13 F gd föuäg väx, åg vädg. K 5% * KURSERNA GÄLLER , m v hd fy md fö. Nyö Tävg Rcd Adé d 2012 O Sväd 2014 Sväd då å V Vä Vb Ldgö m Td ? 10 11

7 Bgbg Gö jävä fö åf ÅLANDSBANKEN HAR HJÄLPT MÅNGA KUNDER md uä jävä. Ru h d f f bv åg g åg f h ud ch md få g b å. FÖR ATT UTNYTTJA EVENTUELLA KAPITALFÖRLUSTER m gjd d dåg böå 2008, ch å å ä ä, ä dum äm jävä d 31 dcmb å. ANTALET SJÄLVRÄTTELSER HAR KONTINUERLIGT STIGIT d å. Fö å m d dyg yc. H å h öv äm jävä, v bä mm b f ä åg å dg. T h gj jävä ch d h g ä vå mjd ä fö. BAKGRUNDEN ÄR ATT RISKEN fö Sv uäc dvd ä umd h ö fg, då Svg å å h gå fmubyv md d f äd m dg b m d. Ög b cå å chwz b um äv ud gdä ugf m äm, udg md m c mydgh ud hmvd. I AUGUSTI NÅDDE SVERIGE ETT AVTAL md Hgg m fmuby ch u ä d gg b Föd Abm m vå dä Svg äu h åg v. ÅLANDSBANKEN HAR MYCKET KUNNIG x å måd md mdb m h åg fh v b å Sv md fåg. VI HJÄLPER NUVARANDE, ELLER BLIVANDE, ud md gmfö jävä m bhv f. KONTAKTA JONAS SVENSSON, TFN , Fög m ädd bgbg: Hög båg STRAFFAS Fögmmé fög y g vd bg v fög dbb fäm hög båd bg, m xm fghbg. Äv bg md uäd hd v fö m d åv v vuuföädg, då d df m f d. TEXT: DANIEL WÅGMAN FOTO: VIKTOR FREMLING Fögmmé ämd d 12 ju 2014 ubäd m y g vd bg v fög. D fäm mv bm udg ä d mdud ävdg å uäd å, fmfö bd v bg. Udg ä, vd måg ä, v d m mfd md d ch m fög b vgh mm d y g åv f ä b. Kmmé h äm huvudfög m vfög ch g föå äd f d 1 ju Smg jud mf v fög md fy d bö m d äg d hd- mmdbg. Så hä fög u h: Huvudv bä vdgföbud fö fö å d gv f. D bä vdg fö f d d mdg fö bg m h mvd f ä. Md d fög, ch äv vfög, ä d däfö v väg byd ydg df f d ch ä ch md, d v äg f. Sm v v gfög mm föu å mg f um bdöm m f d. Rg g å d fåföu, dä föu å väd d få v m v å d väd, mm md dg fög b ch föu m v fö g fädd mm j u yj. I huvudfög fö chbvdg, fgvdg, m 25 c v d mäg u fö vdg. Bg m b b fägv 22 c m fgvdg mdfö d ffv ä 16,5 c. Avfög bä fägv vdg fö gv f m vdgä bgä mxm 20 c v vdgudg. Ouyj ud få u vd, m b ud d m mxm x bgå. Fög bä bg ä m 18,5 c. V ch fö? V ä bg md u v f d v äg d f ä ä ö ä d f d. D md hjä v fgvdg ä d ffv. Hög båd bg dbb håd v fög m d g f ä m m d gv f. Exm ä fghbg m äv bg m hd md ud v fö m d åv v vuuföädg då d df m f d. Fö v md ägd hdbg mdfö fög d gv f få ägg d jud ffgugf å d. Fg y D h f y ch du m å d udövå g bg. Udg hd udg udö d m h d uvd g, m å udövå, fug b ch fägv bö f v. Vd häd md bfg ud? Bg m h ud d dg å g gäd g u ud vd. D bä m xg v dg å ud m öv d å m gö v u. Fög ubäd bä dg å ud ud hv vd g fädd, d då d ud ud hå gv f. Bäd h äm å m ch vd ä d 24 b V bv d f uvcg v äd. V ä bg md u v f. Hög båd bg dbb håd v fög

8 Hvvdd Hvvdd: Vdudg ug Hvvdd gg äg u å Åd. D ä vg u h ch u fäggg. Ådb ud bjud u cb. På Hvvdd f d cå f bäg Khu u Ådb g b åv. TEXT: TORE DAVEGÅRDH FOTO: HAVSVIDDEN Om Hvvdd H d D v då m hbg ch bhdg. B f åg måd bv d u. Ud d v c 15 å dv Hvvdd v äg, m bv dg åg g fmgåg. Å 2006 g Thm Lö, dföd Åd H Gu, md g vä M Kf Hvvdd. D bv d ch åg ch gc m äg. D byggd ch vd ch d g fäggg, m m öv hud gä. Md hjä v Thm Sd d ubyggd v Khu, md hu m mä u å b ä. D h bvämgh m bu, jcuzz, duch ch vj um ch å vd. Sx h g m. Khu h v äg m h h möjgh hy u d f. J Ldé v fö u md ö Khu. H bv cå ggd m y dföd ch m y äg bd, bd d ÖB: dg VD O Sv, m u ä ö äg äggg. Sägv ä. Ud mmmåd ä d f fubg md d ä väg ug ud vhvå. E mb ä ö fbg ud v. M v gä mm få Svg, c 70 c, m ö ud ä åäd Pf, m dv vmh å Åd, Svg, Fd ch S. Tum Åd h g d fm å, m gää å Hvvdd väx ug, c å. E hg ugu bö jg ch m fu Mc Hvvdd å Åd. Jg hd dg hö d v äd f ä ädå bv jg v övd. D m fäm g mg v ug vg hm yd mb md d g u ch d f hvä. Hv ugö 180 gd v h. P m d ä våfu. T d uöv huvudbyggd f c 45 å d Khu å måd ä d ä m m m h ä fö g jäv. Hvvdd bjud cå umä fmöjgh md d v m jddg, fufy, cyg, vdg, mg -äggg md m. Ig bm I jg å hd jg bv vd fö d v jbbg g d. D v dc g bm. V g fäj få Kä ch f, g föägd, fu v v Mhm. Md b g d dyg hvmm Hvvdd, m bd v måväg. Jg äffd K Syd, m d å ä hchf å Hvvdd, mdchf M Mäyä, y dföd J Ldé, dg cchf å Swdb ch ö äg O Sv, Ruvgu m bd äg ÖB. Rä d Så hä äg y dföd J Ldé: Hvvdd gg c ä d. Kfäggg f d g m, m mä ffåg m u uv. D få m hä d f g d. Nuuv ä åg d x mdg m fäggg ä m. Vå Khu äm g myc b fö dggu, m v h öd mjö m md gåg b vc. Mä v h y, b m ch. D v f bjud. Omåd ä cå f u äh fö äg f d ä ydd måd. S möjgh Så hä äg ö äg O Sv: V mä dgäg g vå mj u åg ch väx dg. S å v ömh d vd dg mäg, m jg möjgh ö d md 50 c m åg å. V h umä m gä v. Hvvdd h. Så hä äg h chf K Syd: V h umä fäggg, m d ä v y ch d d gö Hvvdd m äd. Nu h v ågg äg. D bg fö v mm yc. Hög d öjd ud D vg ä v h myc hög d öjd ud. D ä d d väg uhåg fmgåg. Mä md vä ch ffäb, m mmd ch v hu bg ö. D umg ä å hög bäggg ud v. M Mäyä D f Åd m mmö, m v ä ä äu bä. A vm bd umhu mdg m dvd ch hv m d K Syd ä uv m gömm. Och å vä ä jähm hä h bgd

9 Pmum Jc Fbg J Ldé: Kö Khu b ffä! D f dgäg fy Khu u, m gg 50 c ud vd d u m d åg Svg Fd. Md byggd hu hög v m å väd ch vd ch udb äg. V h b mb md Ådb, m m v ä fxb ch ågg y. B g myc b åv ch gm dv hy u hu ö f båd ä- ch dfd. Jc vå y x å föäg TEXT: TORE DAVEGÅRDH FOTO: VIKTOR FREMLING Nm h Så hä äg mdchf M Mäyä: Måg d ä vädg dy å Hvvdd, m v hå m gg å m hvå. Ud ågäg h v f cbjudd, m, b fö vå ch d. V cå fm mm md d, xm bd å Hvvdd md gf å Khm Gfubb md vå umä b. Sv gä dm m v gä f bö få Fd ch bb bgbyå ch d mb. Så hä äg m fu Mc: Jg Hm Ådb ud Kud Ådb bjud bö Hvvdd b - Hm fö 115 u m m 135 u. I gå g dubbum, fu, fmddgff md buffé, 3-ä mddg m f é Bdhu. Hvvdd bjud cå å mud v md ugg - x vämhäg, m ä å umm. jg h uv m vd hg dg. Hu ä byggd å ä fh m h g å g ch d h, bu, jcuzz, däc ch bdåd u. M v f jg å d gd h m v! Så hä äg jg jäv: Uöv Hvvdd g äg, ug ch öh g jg fäm v d fmjä mfä m äggg h. P ä f ch bb m mdg gd, väg ch hjäm. Ig ä ågg d. Sö ud: M få myc fö g Jh Bchm ä HR-dö ch vc VD å Pf, Åd Pgumfög, m bjud å, mbd å ygfyg Öjö m å Pf C Mhm. Pf h f äd Eu ch Jh väj f föägg f å Hvvdd fö ch mb. Vd ä bä? Mjö. Fh. Hvuf. D f h j h mfä. D ä u äv fö åäg. V hd md åg u vd fä d hd dg å vc dg. Och ffc? E fum ä fum, d å hu d u. B åd f d g m å måg. D föd md Hvvdd jämfö md xm Schm Hgf, ä dg föv u å d b vg mg g d m vhd. D ä ffv. Kv ch? Bd ch m ä myc b. P äg g vg. D ä bg, m vä. M få Vfö böj du h Ådb? Ef ju å h föägådgvbg Södbg & P yc jg d u b äd v åg y. Bvmh ä m mfd mdg m jg få y v m ud ch m fh få föägmåd. Vd gjd du å Södbg & P ch vd du gö å b? Jg v jäådgv m fög ch d äd. I mbd md d hjä jg äv ud md v föäg, föäg ch cgådgvg. På Ådb jg m b ådgv md dvdu föäguägg fö ud. Vfö m väd Ådb fö ög? Fö ch fäm fö Ådb ä dug å cg. Pg ju v ch hä f b ubud v fd ch dä föj väj å. Fö d d h v v md åg vgf, v gö d b m öv d dg väd. Fö d dj ä d mdg fö ud. Bäd ch gå gm å mm mö. Hu gå d då? V h måg öjd ud md föägög h båd Fm ch SEB Lf m v mb md. Jg h yg böj, m Ådb h bjud föägådgvg åg å. Jg mm v dvd föägfåg mm m ug d b udådgvg. H du åg? Avdgä fö d b föd föv. D m ffd måd bö öv v. Dä v hjä ud. Du g ä. H du åg? Jg ä få öä v dc. E b jg vg mmd ä L Ad Egmäg föfd. Läg vgf g hög Om Jc Fbg Jc h f.d. v ch m få Södö hög. H h cå ud vd Sv Föäghög ch g Swdc-c. Jc h b m föägmä bfg, v hchf å Föäg fö jug äd. Dä vd h md v m öd å d ädg mg ch gc då Södbg & P. Jc yc m båv. Tmm md m C ch b Hug ch H uf h Schm ägåd md fmj mbå, f mm md vä m cå h bå ch b mm åd. Jc chc md xåg, m ä ä bgd. Däm yc Jc m jgg ch ä, h ä g bm. myc fö g K Om vgf ä 0,5 ch äg g d: Sd 30 å m mvd Avg 5 % å m måd H Ådb b m 0,4 c fö jäv föäg, m h d ö f g 0,7 c. B fövgvgf ä f cå äg. Smmg g d, m xm v, möjgh väg bä. Vfö Ådb bjud äg vgf ä d? Jc Fbg: D b å v h v m v få föägbg ä bjud v äg vå ud. V ä fuvcb ch d ö g m ffä h.

10 Råvuvg Ivg åv Råv föj I mb md åv mdg ö vg ch m 13% ä! Svg 12% 11% 10% Pff hävd d föj båd v ch ä v å m md dj gågg åv. Vd v m då ch hu uyj m gågg bä? TEXT: MATS OHLSON M d h d åvuxg f föj ju fö d duc å ffv. I fåg m åv m gågg ä d vg föå vd m v. D gäg bd ä åvuvg ä åg ö m å hög md g md j må ch vä å ämg fä äj. Ig ud v m fg. Råvuvg f föj ugö b v dv, m ä v ch fy fm md dv (m u OMXm). D udggd gåg fö dv bå v v, m xm åj, bd, c, c. Råv m gågg h h ödvädgv md d m juu gö då bdg å f åv ä ufå ffåg å vädmd ch dv f v d f, m xm väd. A d ä d f m dv å åv ä ch bg gg gud fö gågg g m ffv d. H d åv föj D uu g bd åvuvg ä d m ffu f föj. Råv m gågg ä åd vyg fö m föädg xm juu m d h d åvuxg f föj ju fö d duc å ffv. Råvuvg j g m å f d ä få d cg m ch bg. D vå gåg ä väg v d v bäg, ä md fö g, bg md fö fämmd. Råvuvg f föj ä vg ufö bäg. Råvuvg gg g fy du by äg, v dv, ch d udggd gåg äg dg d. M Oh, chf fö gågg å Ådb, bä: Råvuvg h åd ä. Tc ch v ä d möjg h v f föj m h dg, d få xm g ch fgh. A uyj föd md åvuvg ä vå föå då d um f xm fd m möjggö d å ä ä. Råv ä ågg d md d gåg, x, m h mm v/. D mdfö bdd föj md ch åv mm v ågg föväd vg f ch äg ä vd v d gåg gö. Aväd b cguv M Oh bä vd: Råv g bd föj dvfd ff öv d ch bå v d d udgu ch ä d g vädg dvf gågg. Fö uå d uu föd md dg må m väd b cguv / jämfödx. D dx v väd vå åvufövg, RJ/CRB TR dx, vg h d m du vädg v v. Gv byd d 40% vd jdbudu ch g, d 20% m. Fdvg föd Nä m m v u v få ffv xg m åv, ä d fdvg föd. Fd g å bg ä vädvfd xg. D ä dc vg v hu vg fd. Ju m dxä fd ä d äm ä d. D f å myc åg hägd fu c, d mvg g v fövg g ä vå vå få, yh å äg, äg M Oh å Ådb. Ocå ä A v ETF md m m xm bm, g, c, ä cå ä fåg m fö vg åv. D ä dc fö md d bm. Fäm ä gågg dgg fö å bd v xm föväbd m ä juu. M v xmv h xg m åg y v bm fö m juu ä å väg väd. D m då å föjvå ä m ä höj. Yg bm ä d f du fö d ädmå f ä m åg, m dx, å gåd åvudv. D v b, m d, dum vå m få c d åg hägd fu D ä ä d fåg d m vg fö v v. Och d v vg v våd få ä å d ETN, dä v få bä yg fm v xm m mdg m d jämfö md ETF ä m hög, vu M Oh. A h dg ubc v Sm My M Oh chf Tgågg / Föv m A Mgm Tvg K Råvudx ch Adx 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00-0,25-0,50 9% 14% 16% 18% 20% 22% 24% V S&P500, SEK A(S&P500), SEK GSCI, SEK S&P500 & GSCI 90/10 Råv vg H h åv hf d vg md, mdg m d vå gåg ä åg (0,17) Råv (GSCI), SEK -0, C S&P500 d GSCI ( y g) 18 19

11 V Vj dg dc v m, må dc fö övv: d v v, ff, ö chmg. E g why. E g v ö, f chmg 765. D ä du m väj. D mäg ä ff g v v g m g bubbd vdy chmg. TEXT: JAN TÖRNQVIST Dyc ä vä m ä vdd dc. Dyc v m md öäcd. D vg dyc ä v, m ä vödvädg fö vd gm. E d v mä bå v v m ä ögmd fö måg äm. E vux mä bö dc um vå v dgg.så g m d dyc, m f, ä, mjdyc ch hdyc, hå v. Ahdyc ä dyc m hå. I mägd d bug, fyg åd m åv y ch bd. D ä vg föäjg v hdyc, c ug mä, bgä v g. Kum v hdyc ä dc m måg uu c vg vd måg c vmg. Vd h du d g? E ff bu ä mugg v D ä ch md vg ä ä, dc. Få m å dc å ä dg äd. E g v v gud vä. D ä jäv v mä h duc d d bgy. D döjd äg äg v m v ch ch md föd hu m ud få hy å dyc. FÖRST KOM ÖLET. Kböd md v ch jä. Hj gubb. å g! D häd fö å d då jd bfg bv bf ch böjd d må. M h h å gm v md d bämm m övg, ch föäjgåd. På 700- bv d bg bu bygg ch äj ö. Fö däm m dc mä å mdd v md ö vj dg; hh v dc b 2-3 c, VINETS HISTORIA ä g gmm; å v jä vdyc h h å gm ä d by Jhu. WHISKY, m byd Lv v (jämfö md f Eu d v ch vv) h v duc åm 600 å ch mäm u fö gåg Och b d m f yc m, d hä f dc, å föd ffä. Så d ä å g d h väx u vädg du u d v dc. Egg ä d mäg fm d v m dc u ä ä g. Kv ugfä 2,5 ö, d v äg ö fö g. MEN ALL DRYCK ä m b bg. E dv (Sdu) 3 ch 69 ö fö, 62 ö fö g, jämfö md f v Symbg dy chmg (Bg V Vg Fc 2002) m fö f, 765 fö g. VI SVENSKAR um m dyc dg; mjö, ä, f, äö, ö, v, ch föå v, m få, m cå buj. M m dc v mjö, 96 å ( mjö Svg), ä myc ä, 85 (ff få 2008). På 50 å h dc mjöum hv, ädcd dubb. V dc å d vdgdyc ugfä gåg å myc m v m h, 234 m 90. Mjö ä äg äj. DÄREMOT ÄLSKAR VI v dc ff, h 3-4 m dg. B fäd dc m. Kffdcd h uug E fö vå u å d ch fc d dg v Ab hvö Tu ch ådd Eu ud u v T böj v d b mä m dc ff ch m dc ff hmm ffhu öd ch d åg v hmv fö dgh ch dåg d. M å bv ff myc uä bd d v bfg, fmfö d bgg. Kffbö bv bydd hdv. ATT FÖRÄDLA VANLIGT KRANVATTEN å ö g, m g bdd Jh Sh Pmb,, h d fö Cc-C. E å åd h c fö d. Gmb fö dyc m ud d vädg då fög, v m mé, ud bjud d f vh d gd. V dc Cc-C g d md g hm ä g v u. Idg du ö Cc-C 200 äd. Vj ud v g Cc- C (25 c). M bu äg ä vå väg mö å f d Cc-C-y. PRIPPS FÖRSÖKTE LANSERA v jumu å vädmd ch u u md Cc C. D gc å dä, m v v g jumu, dc 40 mj åg, d m ju. A jämfö md mj, g Cc C g hmd. STÖRSTE ENSKILDE ÄGAREN Cc-C ä ä äd m, Hwd G. Buff, W Buff, v väd. EN ANNAN AV VÄRLDENS, fm Bd Au, h gj fömögh gm äj yxv, huvudg dyc; bd äg h chmg Dm Pg, cgc Hy, vd Bvd, why Gmg v Châu d Yqum h jä 29 mjd m å (2013) UTNÄMNDES COCA-COLA väd m vädfu vumä. På hud-- f cå föjd dyc P (22), Budw (31), Ncfé (35), S (66), Jc D (81), Jhy W (83), C (89), Smff (90), H (92), Më & Chd (98). D ä å måg m jä fömögh å dyc. SKÅL TA MEJ FAEN! 20 21

12 K Mmum Jdå, v ä d d ufg m b gud fög. M d. D cå v d må åh m b böj fögmh. Hmbug, hyv, böj hu h fd ud d b åg v väd m vädfu vumä: McDd, G ch Pm? Hä få du åd m ö. TEXT: JAN TÖRNQVIST L f dé, d f Kg C. G B, född 1855, v b v b uf. Wm P hd ufu y. Nå å v Kg uf å h g äg h P, m Kg hd gg g b dé. D gd dé dö u. I föä h g ä h d g. Då v d å jäv: ähhyv d h Th G Cmy. Kö 2005 v Pc & Gmb fö åg mjd. Kg C. C dg 1932 h fc uv v m fmgåg, m hyv väd h md gädj vj mg. Lög fö um v Å: d g h b g v ä v v vymf å db ä ud d m å db vc gju v j d d fö - hdg bv å g å g vg ävy b h å b b.. m,g ä dm f bg å d Ådb g ch ä d f d m v mu öm Ö m dd ä m u ch fö Ö j d huvudd m d m m d fm j f m dä j mh ä b d h d m ä hå gd bä gö jäv ä fö dm v zggb mg u Ç d d b g bu m äd ö fygm fd dg m j v v v dm b ç fög v få g u j ä v ä u ä å db ådgv fö m m få m j b g muc öö ç d m v å gmö vu ä mö g f bgä må d c m d ö ch dg f myc ä b å vg gg å y hjä dg å db d b öm md å db m ä d då mö å d gö d övgå g b fx fm f f öv gä v väg b hä hä f d å g bd md ä h fö v g v Ç ä ådb v-db c m dd b å m d h väg v bå d gö g ch mä gd å gå d u hä b.. f v å db c h m höj ö äc vägg jdgdm v yd j m - v d b Du bhöv uf å y Vc M v åhg gjö m hd dé; vfö uf å m d f. Nj, föbä ufg ä. D v å h d g fög Och h d vå m fö, d fö mx, ch Pg, m bv äj hd ch md böj, Pm. I Svg gc Pm få v ä h äd d v md gm dg ch fg väd g v mfm TV ud Fm bv äd fö f d ch g ch fö ch gd b, Föå d b å E hcd bff b mböd. D v å y mmg fxd uch. Ig ä å m ud gö ffä gm äj å dä dwch, I föä böd Dc ch Mc McDd öd väd fö hmbugg S Bd USA S v d m md d. M föäj Ry Kc åg fmd ch fc böd åd ö g hmbugg f mm dé. Kc v ö u böd ch fä uvcg. H bjöd dm 0,5 c v fmd v. Böd j, m j 2,7 mj ä. I dg ä d 0,5 c väd 180 mj å. ÅLANDSBANKEN ABP HUVUDKONTOR: Nyg 2, Mhm Åd f (väx) SVERIGE Chf Mgu Hm f STOCKHOLM Su 19 f Göbg Chf M B f Kugvy 1 Mmö Chf Jy Bjöud f Sg 11 Pv Bg Chf Mgu Jh Pv Bg F Pg Chf Sb Schmd Pv Bg C Ay Chf L Södfj Pv Bg Pvmä Chf M Ec Pv Bg S/fmjjud Chf Ebh Tmm Pmum Bg Chf Fd Svjö A Mgm Chf Mgu Hm f

13 E m vcd m äv m ggd ådgv. Vämm d du h. H mö du x ch c m hjä dg md få x m. V hd m mx fåg ch vägd vå ud ufå d cf bhv gäd: Pg v udfy K gmföd jävä Gmä ch vä föbdd gf Ägg ch bguu Föäjg v bg Fömöghfövg Vämm å Ådb Pv Bg. Schm: Su 19, , Göbg: Kugvy 1, , Mmö: Sg 11, , V gå vå g väg

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo Inon - Mnövng - Rengöng Se megdnen äe e äg ä undg Ev moo oh uunng n v behög ee 1 Monng Luxo mon med de upphängnngbeg om nn

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Övning: Träna skrivning!

Övning: Träna skrivning! Övning: Träna skrivning! nnehåll Skriv i nivåer 2 Repetition... sidan 2 Diagnos... sidan 5 lfabetisk ordning... sidan 6 rdbilder... sidan 12 Skriva ord... sidan 18 Skriva meningar... sidan 22 Berätta...

Läs mer

God fortsättning! Vill du jobba med oss? UTMÄRKTA KÖREGENSKAPERNA ÄR. Vill du synas här? vecka onsdag 8 januari 2014 I PITEÅ AB

God fortsättning! Vill du jobba med oss? UTMÄRKTA KÖREGENSKAPERNA ÄR. Vill du synas här? vecka onsdag 8 januari 2014 I PITEÅ AB vecka onsdag 8 januari 014 Vill du blogga, skriva betraktelser, reseberättelser kontakta annons@norrbotten.com ig!! ch ddig. ooch... Är du sugen på att vimmelfotografera nmäl ditt intresse på: lla Hushåll

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer