E m m a Gurli Beronius.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E m m a Gurli Beronius."

Transkript

1 ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv: HELLBERG. ch Täff byå k A m. Tf TJj.f.d: hvj hgf fdg. Löummp: 15 ö (vd kmpg). 3:dj åg. By: D g g 48, 1. P u m k d p, ckhm h d., b k å d ch dgk. E m m Gu Bu. Idu gä fö äk fmä bd f äd kv, v jg myck vä; m d ä mg gm bk, d v hfv bd ydg ch vä uföd, hvfö d ä md vk d öfvd p våg föök ck åd. D v j på ögbck, u på åg fögäg åd, m bd g ch md ydg dg pägd m, ch d ä d m, m h um k kåd, åd h v, bjäd f äd fv fö mäkgh åvä m äm vä, y död h dg gmägg äck öfv bd. E fämg d jg dä k, ch d bk p f d d ädd. Å dgd k ch hjä mg ku jg fö d dgö fö d gudpcp, f hvk udvg kvg öjd fkk bd d. På d ä f mföådd k, d jg bdd ch gfädg mö vädg, mäkg ch måd, öpp mygd. Jg hd j k fö d kö, åd mmdg, m d d gm fö. M, dä, p kä bk 1 Och Nj, jg hd j h fb". H km m mg, vm ch gd, md p mök, åd ög ch h på kd ch pd g. D k mg å fg, d h. V få vd d. Och d? J, då km h, hjäg yckd m hd, ch d: Nu hö jg; ä uppg f bjudg fö dg; m jg v ckm, m v käk mg f ch bg h. Ed ffk å jg hm få h. På f u v på bkg, m kd få d u pgk Mä d f d äk ädgådäpp. Högmmg kubä- ch vbäbuk dgd ud böd f fvd fuk, ch dä fu fmfö, mägd ch f uök köh. J,, d h, m p ä hö öpp k, dä fg fck, m u fkk, m j få

2 ä b d, m v g jäf f ö k ; B d, m g f v, få bk. Z. äckg kukp hdöjd, ku få ä åd. m. Jg v, d udvg ku gö å, d, f b käk k ch b gä v kmm ch få udvg på åd d, m d, u ådä vkg väf hmm, kud uppff. I v yckd jg få gudpg k på d ä, jg dd uäg f jpk kk, hvk m hmfö. jäf k jg ff å myck d jg k å k, m gg ä h jg p på fög. M fö uppgf ä ju v m m hjäp. H ä jukg ch fö öfg d äd ch bä mäk m f, å jg gä fö hm v gö. M f jg ä k ch fk, v jg ck gö åg fö d, då h dum ök d. m jg u på uppf byd fö mäkgh, v jg gä föök dg m å ck. M, dä y bå md m m ch g! Jg må kvävd. N må, jg kö vå huhå d äm jäf ch d hå på uppf jä då ch då. Huu y mög d äkg hm kö, hd jg k fä kg. Gd, kä vä! Gf gd mg bd, y v g vå fuk fö kck, d h, då vå gd äkp vd hf--d på f bö upp. Kd kck x mg däpå höd dck d mäkmm humd y ch fökg gå mkg ch d kök ch vhu. kd bd jufd öfv Mä, öfv äpp ch gm bkgdö, dä fukbd d dukd, då jg ädd u. Väd km m mg, gd, ä ch pydg k däk. E kä f gd ckmh öfv d dck f gd hm ch gd humöd km öfv mg. Ef fuk fck jg b d jpk mg, h föu m, ch d föjäd g g kp. Hvk bjä k m d udb bd k ch gud, d duk, mddäk. d., dä äm, åd m pgg ch kbggygg, gg bd, m dä få ch ömm v y gf hpkm, ch vå g k kvöjd, på hvk jg mdföd pf! I d, u pydd ch bd, v hvj öm, hvj yk, j, hvj yg kk ch vck uföd f må kfck. Nu ku, g h vck k, d fämmd gå bdg, vå vk fck fg ä g vä ufö d ödvädg, d öfvgg pyddb, däfö hd h xp d k, m hd Jp fd. d v kmm öfv m kffd f kväf fö h k, kd v ud ömdg väökg. Vd ågbå fgåg km h d bygg ch fä på m bö vå- d kö, mököd ch hv md f, kä k på bd. Fvä! d h, jg å j kv ch vf; ch å fägd h g. R fövd jg mgfu ch äu f fm dg d d fmfö mg på kf- 'TOPELIU. bd m hm, dä jg mg d, k kfv ckmhbf h fö d vägh h v mg. P km dmm, ch f m bf d P..: Fu B. h få gf. På m ägg föfåg öd v: Ugåg v. Im k d på d dgg dg fö d m v m, m kägf, fu Emm Gu Bu fd ägä på Emmdg Och d mddd, d öfg md-gåd d fd fgäg, mmämd käck h m mk ch md m få, åd, hvk fyd d äm k bä å v kf f äd födöm m g, d äck vkg bäkg vdd däum, åm kg d fd dpp d g vdg g u d d öfv jö y. Vm ch vkm d fö uppyg fm, vägöd, f h föhåd, d må, fögbd k fmj, hvk h gm äd pgh d kf gm vä gf å äg kö v fu Bu kv åd v må ök vå fd f ch f. Emm Bu, född Ndbd, v vd död åg öfv 56 / å gmm ch öj äm f d ffvd mk, f. d. kö dk O Bu, d bk Wbg mäg ågcyk dödggjd Gu, m ug. 2 I fögåd gf v h föd md öfvjägmä C. O. Bd, m fd 1863 ch fmd ö, d äd, ghd. G Bd, bk fö Od ch K på uppdg f vk xpfög. D d dg, vgö Edvd Bd, ä b Göbg. Mx. m G d. (E mmd gd.) c'f j ); v udg döm jg hd, Ä j ä u kg ju m ö hufvud jg d dömm juf m m hjäk. J, äk ä, d f dä mu f hx. Jg dömd, f mäg öd ch måg vdg på g mk jg vd u fgöd mm päkg pk. Fä pkd v ch kö u häck ch ummg gö. g påh d hvkd, ä vä d äd d u fväk, g b på, hä f um fö ch fyd vhu ch v käk. Och v du mk fg k g dg på; h ä d j, d! B, bjudg h dug, y m v ä ch k ä. Och jg g på, u bug, m g mö vd pk gä. Och g åg jg, ä fm jg ä käd, åd mm. Hå.h jg pd å h, ch k vd df hå. Hå! jg pd uppå v j k dd v då. Ej hjäp p b m: m mg kk f m ch v. E, djup kä, jg dg gömm: mök kymd f vd f; fvk jg v ömm Hchhm, Chmb ch Muc. Af dvä då fy, ch g bx, ch fögy. 1 dd å bd dukd ch dg ud öfvföd, ch f gä m dg bukd, ch v b md duk göd ch äk ä, d f dä mu f hx! Fö vdpp u upp jg fm, dä ug ä uf f mbdf; ä m k md våd jg m, h jugfu å jg högf. E jugfu j, d gd ä, m hv ju på kudd dä. E gd, j! I gå f v mö båd vd dkd, då v du gd ch d, ä k du åg m vm hd. M hä du p p ju ä jg föd ä du? Då g k u vägg ch gf, ä kck pökk då f öfv fvd pk ch pgd vk, mäd, mkd juf muk. Och mådg m kf ä fåg f md kck ch hxåg; jg ky gd päckg k ch hvk: m ä du, m j, m! Hx vkgh hvk j ä jg v! I m m hå jg kv, bdåd fm, hy, hå. Jg ky, ch jg d vå. ä m h m äpp b. Tg väd föjd ch dm gju gy pk, ch dck d u d öm u d dg du jö d j m jg! I d ög djup jg duk v ch hvk käfvd: dg hö jg, du, m dömm käd gud du m få gd u bf kv... Och u h hv hd ch bd m k bd: V köh du fåg ch jug få v mdg då! V yck du v, å våg påg d å gåg! V vh du ä, v k du å fök då! Mg kg ömm ch föjg dömm. M gä, dä jg g h, gd äu göm g kv. I d gy ög jg å, fvä då, ägkm m! D Föm.

3 gf byd fö dm. Bf Idu ä. Kä y! V du, hv jg v hä m dg? J, bk föd mg f häd upp på d dk-gfk uäg ckhm ch bjöd mg öfvv vk gfföbud mö. Dä åg ch höd jg åkg, m jg äk ku dg. Jg åg. x. vd uäg gfk pf u /W/ck på d få b m å, ch bd dm f få fck, ch jg höd då, d d k v myck d gm gfk fädgh. å åg jg ckå, huu humd, m ä g Ad' gf vd 40 å åd, uä bv på d y, h däf hf hmm: ckg fö kök ch huhå, m h j dg hu gö, ckg ckå fö h mk äkg, m käk hm myck äd b. M hvd jg höd f gf v äu mäkvädg. Jg höd dm f g fh u åm ubbg öfvyg, gf ä kf, m bö ä f, m kfv, md d fö bp fjädd f d d, d j väd ud kfg b; jg höd ug kv md um ud md bf p d d'k gf fg föäd fmfö vg kf, ch jg höd åg fck ä gfk u k fyd, m jg jäf ä vg kf; h böjd ä g k fbu ch h åud hå på x måd, ch jg m myck vä, ä du, kä y, hå på ä x å, å ä du ck vg kf m fyd. E kk du kfv dgbk? Då h du äk mäk, huu ä k få dg, du hu fä dm på ppp. Och h du ck mäk d då, å h du äk mäk d vg kf ågdgh vd d kpd. T du ck, jg v, huu f du böj d bf: Jg ku fö äg ' b v pä d kä bf ch jg ku h å fökäckg myck kfv dg m m jg h ck hf d, ch u dm: Föå fv, m jg h hf å föfäg bådm! äg, ku d ck v b ku kfv fy k åg bf på mm, m du h väd fö kfv, ck ku kfv d fy gåg å ufög, u dä bhöfv väd m d ä u? Du kk v äg mg, d j å g gö, däfö d kpd ck ku ä gf. Däpå v jg fö, du ck b fö bfkfg ku bö ä dg k, ch vd, d vä ku ä g d k vä m du. Vj d b ä g ä, k d gå på åg dg. Jg kä ug fck, m fömådd fg kpd dä, md d d dägm bf h möjg äg uppg d hå kpd upp; ch på kd ä ku g d xmp ku vk. M du d, y? äg, buk du ck udm g fm d ckg ch å dm dg m d myck y ch, m du ud uppfd? M f du dm ck f b fg; mäk du j, myck dg h ck, m du dck bd h kfv upp, ch m däfö u å mågm f dg u m? Hvfö v d j fy gåg å håk? J, du må dg md d vg kf, ä du kf dm. Ef p dg äffd jg åg gf ch fågd dm, m d dd, Nä jg häm dg mö dg, då du km äfv du bd ä dg gf, ch jg få kyk, m jg myck vä, huu k u föök mdd dg åg, f hvd du d: Hvd jg gä ku vj hfv d vd. d dä pdk bhå! ck ä myck kk fö d g d... du d ju * mg, du dg ku ku gömm d, Hvd du fö ävd h fö dg, d v m fö d f å måg, m jg vkg ck. Nä jg v hmm, å gä ku h v ä d. Jg hd bukd du udm kmm ch fåg mg: då v g dg; u äg jg: Lä Hvd k jg gö? Jg k ju ck v, dg gf, ch d dg k kmm, då m du ä k dg u; m ä du d, å d p k fåg hvj ud d äg mg, m du, d jäm å k fyk! föbfv. L du kk på g fömögh, du på fömögh ch bkf h hm, hv hm du hpp gåg k bfv d g? äg mg då: hvk g h du, ck d gm jukdm yck k yck få dg, hvk g, ck då du h k ku bhöfv d b? Ah j, jg v, du, åd g ck f, jg v, du kä, d k kmm dg, då du ku vj gfv myck fö ku köp g d d, m du u kk h öfvpp. ä d däfö u på bk: ä dg u gf, ch hv gåg du fmd h åg kfv, k du ku g d kp bpd d. Fö öfg, ku du ck d u vj p gd d d, m du väd på kfv. Buk du ck då ch då, u hvd du ä, p p, kfv f, hvd m å på dg? Och äg mg: Buk du ck hv gåg du hå på md d f h kä kg: Ack, m d dck ck g å fökäckg åg d kfv f k!... M å ckå äk på d fmd! D k kmm m dg på vå kd väg: g g d dg g hm, ckå ä du u d pkk fv. Ng v jg, du h v väj d fö väg, y dä ä du dck kpd, m jg v ckå, v j å d g hd. Du k dg, kä y, å u öd, u fövd, ch b h d g b. Då k du g ä kä d ch dämd gf väd, hv du ä väd dg. k du kk fmd bf dg åg ffäfög, på Jc ämbvk? Då v du, du myck f k å md p hd, ch ä du gf, k du dävd p myck båd d ch kf. Och k du äg d, hv ffä du ök äg, h k väd dg åm gfkug hdk, å k du h v h åg ö uk gd p ä j. Ty d pcp k då myck ä g y f dk vkg kfv fö dg fö jäf pp dödd kfy, m dck ku fö ödg öfvbck öfv d h md kädm m dj. E du kmm kk ök d ukm på d ä pduk måd, v g gm g kfä åm bäd å d. V du jäf föf, k du j b gm gfk fädgh v myck d, u k äfv ku b kgh f yd, gf vädg åm gfv föjd mdfö äkd f k g, md d fömä gp k, då d uppå, ch md dmm ä hå jäm g. G-m gfk fädgh k du, åm k xmp äfv få vå d uv, åm hdk ku äd d föf/ hjäp ch gö dm myck jä. Och v du y md öfväg, å k jg d födöm bä, hvd gg ug vk kv på d måd föå fökff g f gfk fädgh. H v äd åm öfvä fö dg; fö ypgf ku må h fö mukp väd d vg kf ch hd dägm 9 å 10 mm äg b dgg. M då f h på d yckg dé ä ypgf gf ch kud hädf väd gfk mukp. Och på d ä bpd h dgg, g g uppgf, j md ä 6 å 7 mm ch fck dägm äfv fä b d f mddd f gfk udvg å d. åm ä buk du ju f ök d yäg. åm ä gf, f k fä fö dg vk; m jg äk u äkd på d äg d vg k jä. Ack, jg h, huu d gå måg kv på d måd. Jg h d b fö k: d g k på v ch föbdd g däfö g, på hvd d ku ä u, ch jg åg dm å, udd md p hd, fkd f, hvd m öd d äm, ch md, hvd d dd g bhöfv. Myck åg jg dm dävd gå föb på gud f bd d: föbd g ju ädck mm f mm. Ud k åg jg dm d vj, hvd m fökm, m f j h md d; ch f dm åg jg dm väd hm, j hv, m kgg f dg mböck. Jg äg dm fö bk f bk md ä ch fö d kmmd k ck d vkg f; ch jg åg dm ud h b kämp md d, m v gå få dm, ch md g kf, m j v äck. Och myck f åg jg dm öfvägd duk ud kmp. å få d ck gå dg, kä y; du k ä dg gf ch på d v fök d kfg b fjädd f d d, d u g, ch k på d bpd d gm hv hm y kf! * M g äk jg dck m fö fmd äk mg dg, m y, åm mdpuk g hm. Dä v jg dg åm mö fö humöd; ch v du bfv d, å v jg, du m gå d kfbd, ä fö ck d d huhåbk, ä fö kfv f d d bkfg, ä fö kfg by ö md åg vä fö

4 ck dg båd ch m y d gömm v du u by u d hm. äg, ku d j v b, m du å d b kud p fjädd f d d, du dävd väd? Du v ju, huu b gåg på gåg gä på dö ch p : Mmm! Kmm då mmm dg? M d ä j b d dö, m på d ä fö ku ku öpp fö hmm, m du v gf; y hu ä d md d mk? Huu myck kfb h ck h, ä fö d, ä fö d d! Täk, m du ku ku hjäp hm, m du kud vkä f kf, m h j få gö jäf, m du kud å hm dk bf fö dg! Jg v vk kv, m på d ä gfv mk myck båd. Och äfv d m d b ch m d kb! Huu f du j dm md dböck, öfväg, upp, ckg.. v., dböjd öfv kfbd. Bö ä hpyck, å ug j ku gö d jä d bd; p jg md ug f öfv ppp! Du, huu d ädg dm, huu d hd födfv, ch huu d ög, m ä d hå fö ä ppp, m ch yfömåg fövg. Då v jg, du ku vj gfv myck fö ku dg på d ug mm ch få yck u dm få bk ch p, u u f k u hmm pkk gömå. Jg v ju, du v f fk ch k b å vå fädd; hvd hd du ch d ck vu, m. x. k ku kfv på kv ä fö på mm ch d öfg kv v f! å å dm då ä g gf, md, ch käf f mhä åm d pk, d kff dg fä dä! Om du k ågäd, å buk du ju, dä åd ä möjg, f på jäväg ågbå ch ck gå. Om du h ömdb fö dg, buk du ju väd ymk, dä j d äkd föhåd vg dg y fö hd. I d fmd k h v j dg fögå u kfb; hvfö ku du dä väd d ågmm, vg kf ch ck kkf? å fåg måg f d y, m ä g ch dgg väd Ad' gf, gm d gf b. P.. Äu k! Du v, m ck k uppkju mgdg, hvd m k gö dg, ch m bö du gö d u, då du äk ä dg gf. Ty hv dg m gå, hvj d du kfv md vg kf ä föu f d ch kf. Ick m ku du md ku kfv gf bhdd; m böj du dg, å k du kk d m måd ku böj g u f d bpd dkp; böj du å fö mg, kmm bpg åm dg. Och du h då gj föu, m dg k ä, y d d, m gå få dg, kmm m j å. D.. Råd ch uppyg öd gfk fåg (äböck, p fö jäfudum,.. v., ku hå få vk gfföbud, TJp, Ad' Iu, Dgg 48, ckhm, m få fök J. Wd, d f dm gfk kpdfög, Kdumkg 8 B, ckhm. Idu kfk. "Okydg p". Hmkm. k u hvdgfv J, u ä d vck g u fö d gåg. bb m juf döm h d vu ud, d vå mmmåd f k ch gf df, ch d ug k, kä ä, h väd å fg hm d, x ch k bäk. H v kmm dck mm g m äg pd åkmm öfv b ch hvdgf. Rd d 15 d måd böjd m hufvudd fkk, m Idu k fg äkd åd döj öfv d vå fö dg, då j dg åg ämpg ågbåägh gf. D 17 d m mg ädd hmfäd md V ä d d ö k, mm bå m mböjd ufyg. D gåg fg b fä k må vd k dgju g g, hvd d vd d g ufäd föd f väg äy häg u. E håd bå föd md åg km hufvudd md d mm, å d vd Bhmkj k fömd mägd f fg väd föäd, yk ch föv fö m k. 1 ch 2 på köjd V ä d d ö k öd gmm öfv d mök v. Hvk mgd! Hvk fg vfg, fö ä bå ädg h d, bäd väkmhg åg d kud by. O c h å ä d ädg v fmm, ch mgd d gd gupp f d, m ku yck d må kä häd f å åg km, m kg ku y, hu bäd ch ödkdd mmm fck bfv, hu kubbg ch k ppp g f d hmm, fgfvd kägåduf. E vmdg mm f d d gd hmkmc b fkd få d väg kföåd, m md käkfu mg d g ymg p d ug hjä. D hdyckg d v dck fkd få d vck mmdömm, ch fö ögbck gd d m ä kugg öfv ju ög. F ö ögbck å å md gädjp mdm fö d fg ch dck öfv kä hmm! m m hö hv ch f b pch md v y f Bd, m Rd. å ufö. Dum hd vå ö, d väkäd chcdfm uchd, gm hufvudg hääd, ku Rhd, hf gdh k käk pfv på umäk fbk, m vd hmkm ud d må k, då d äd fö h äd Bd. E udvg fö d md ch väd md k v Idu ff äkg hu kmm ch äkkp fu. 4 ^ Kv djup; m åg. M hjä ä väd; kv väd ä hjä. C. Gbb. f F. v B w. m du hädv mö hädhöfdg fu, d kmmd ug huu m, å påm h m cp, m h fv mg. H hd d göm uppdg, då h på åg hå fck d md dm mä g, ju m h kd d d g. Ugdmg ch ä ö m h v, pg h f h fö uä uppdg. Ufö pk d ju äk md vä, d kvck pk. m på b, hu h kmmd öp f vå hädhöfdg fu, d pk. D k m k h båd m. J, j, md äk d, d gd. yck äfv föå g på d kö. Någ dg mö fö fö d ågfög mm dm dö pk. Fö - D, d dkö, m km fö hm md m föppg uphufvudmuk, jg m hädhöfdg fu b vck dg fö dg. Ad yck ckå f d, mäk pk kd;. x. vå kmmd. kmmd? Hvd äg? Nå, ä d? md pk, m käd g d f d dg uppöd m m. K däpå bkgd g kmmd öfv mdm f ågfög, m på g p gfkg mäkg f h huu. Häd dkud vd f fög mmkm. D ä myck väd h ä g på hög hä, mäk dkö. D, m jäf g fh, bd bud fö d. Hu å, hu å? fågd du fögmdmm md mu. Hu! Jg m b, h j u k v g hädhöfdg fu. b, d åg dg däf mdm f ågfög vä, b på d dä dm gå, d ä ju h d. Md käm g vä d upkd dm bkd. H ckå u, å h k fömå hvk gkp m h, d h. Någ vck mmäffd äk vd jäväg md gmd vä, öj, m åg g ck åg få d. Md mm åg åkmm f ump på mm gåg kmmd ch hädhöfdg fu få ufyk d äbäg d. Dä ä ju åg. vd d gd d öj få kupéfö. J, v. H ä u b hä m kmmd. E kg pffg ud på h fu. ku j h d käkbgg mäk å gd mk. N m dm h md? D ä b h fmm. Löj yck f mk ög-

5 vå. I på m ä. Hvm ä h då? Vå hädhöfdjg fu. M g yck jg h kud å b gö ku å ffg. H ä högfädg yck. Ajäm m g. J, j. D m fv få. Hmkmm g, må öj bä åg y. Nå, hvd y ufå, km? Fmö kd H. Öpp m kmmd, åg. vd gd, ch hädhöfdg fu. E föbåd ö hx, d fu. H på hå ä jäf fögp mg. Dg däpå d ymä bä häf: D gö mg vkg d m d vä Ebb, m g åg. K h föhåd, m hvk d pfv på k böj. O, d k! upd ymä md f. Du kä j d dä äk f mvö kk, d ymä ukudd f kö, åd v k f d ug k gö. M gjd ä d f f. g g gg vä ädå d gud, d mg. A f gg b gg, d d. åd kd, vd kv, m v fömå fö p, häf d åg kv. Fömå jäf d ch g. M h bf mäkkygg ch b. Lk m h, fömådd kmmd v.. h ch hå kk f g d gfg, m f på hm. V d f dd h g mö pg, mcö d kygg udvkd. Och m h då bud upp, gjd h fö k kg pm. H käg d däud m ä åg dd. På d ä v vå äkff mäk fd öd, kk fö d. Lä kju ä fö upp, ch d köd ä bkymm. Lkvä v g åg kud md g. M hd ju b p kydg. (Im d u d fö E dg ädd fu Ebb v., bk m k, m um. Fö Gud ku, b! Hvd h häd? Tgd, md d bdö äpp f mmpd, äck h hm kykd bf. H ä d ch dd j ög. D v bf få h äkväd ch j xck väm, m fömd d j f fk hdkä fö ö m ku uä g fö mäk hå, u ä kmm hm md, km ådkmm. kmmd föhåd hädhöfdg vck fu v v h d,.. v. D ä d vvg, d dg fö, m d ug åg uppfu! fmgd h m m äd. H mg g. D ög ug hd j v d. D hd d v kydg p. H väd äg d. å öfvygd d å. å m dvd vmå föf däm, å m, d bä udäd böj vf på g mdöm. kmmd, m dg md k v huu g, må m ch föv g, h kud öfvyg h, ch md h väd bd mg g. E uö ch fdäd fökg föjd m kmmd ch hädhöfdg. Hu hd d gudö p uppå? Ig v d. Hädhöfdg huu uppädd hd dg öfvkd gä fö kv fdg, ch dg hd m h ch h m g kugg f åg kjkgh. Hädhöfdg fyd. M d gck md hm m md m g m d k m; d fb pök f d d föjd g md. Öfv hv hädhöfdg kö fu vd g, h d : D ä d ch d, m hvk m äg d ch d. T ch md h vä ch vä, p, m h kä ä h fd, bfv j böd f d p gf. Nå- Idu päfg, hvk ugck d 15 d, kmm j md ä 305 åfgkf. D hög umä h fö Rdk bu gädjd vböd m, fö d uy åfg v /g ch å. Om d föjgp å 500 k. äf 23 kf. 87 upp f ud d gupp: k k bä. Fåg ä dgd d dj åfg: upp äm, öd kv hmm. Hå h d 27 g upp d. kd ch kd ä m f f 98 yck. Af fög pä äk v 68. Två åfgkf f m kuö hå h v j ku ubc ud åg f gupp. Rdk ch pämd mödmm ch vfu b md gmäd ch bdömd f d gåg u mdb böj, m d d h v b f d vdyfg, v j äu ku bämd föuäg, å d k v fud. A g möd k p, å myck m ä g fög md mvg fvågd, påkyd d, däm ku vå äd ä v fu v. ckhm ugu Rdk. ^_ = Å k ä k. k f Mhd R. (u få fög. :.) J, åd k m äg å dm m v yckg ud f å möd, m få bhå må, huu, m ck böfv mä, å kv, hvk ck ädg må kämp m fgdm ch fök. M d v gymh, mgh äg d å h! A hvd h d ku då v mgö, hvd h äk gäck! Om fök Gbg hd ä, kud m då äk g åg ömkg, öjg, u ä h f? Kämp, d, äk, kj å fö ug gö... H vd häd, gck f ch md häfg g ch d hfhög fö g jäf. D åg på h mä, d hmk vfv md g fövd ch upphd h, å h yck g ä v gä. T u kd h ck äg äk. H käd b mäg g, df, håg mä. Ick m å h, mumd h p gåg, d h åy jök d på p vd g bädd ch gömd g häd. Ef ud föpp åg h upp; h bck fö då på bb, m åg på dukbd. H gp d häfg ch böjd ä. Dd f fv väd h bd ch gmgck d f d d f d hg bä. Hv h ä, få hvj d, j, få ä hvj d, ömmd m h hpp m uppåd; h käd, fö d d, hvk jäd kf föäj, hd hpp däm v xm, hö, u hvk h d byggd ku f p. M h kud j vg g ug. Då ch då kmm km fäk f fd ud gm h jä; md å ög upppd h v u bb, hvk vggd d b k, ch då föfö d h, m m d gm, kö fäg m åd åy v vk. M h v fögfd; fö hvj gåg ug v åkmm, yck h g hö fök Gbg d: d dä ä fb, gg, myck vck ch pk, m fb... M hu kud fök Gbg gg v, d v fb, hu kud h v m ä d ud, m fv ch dö på g f Gud d? Ack, fök Gbg hd ä å myck äd böck, v md m å måg kg, hå födg, md ykb pf, ku h ck h d på hvd h d? ku h h y g å bämd, m h vkg ck hd gudd kä dä? Och fök Gbg v gd mäk, h hjäp fg, h hd kff, g fp k, äk ku h j h v bdöfv åg mäk, m d ck v fö uppy h m g... Fu åg äg, äu fg ch m uppöd. H hd j ä äg på mm ä, h väd upphäg bd ch gmögd d, km dfv f hmg g, h må ök, äd h f åg, m ku gfv h kf bä g. å fck h upp 2:d Khbfv 15 kp, ch h hd ck ä m ä åg v, föä öfv h k pd g uyck, uyck f hpp ch f, m km d y å m ch dy ög gä. E p gåg gmä h h kp, ch då h km d: v ck Ku uppåd, å v vå pdk fåfäg... å v v d u bd mäk, d h ch upppd dm f gåg, km hd h v bä dm mdvd. Då h fö d gåg u kp, åg h upp, mmkäpp häd öfv bb ch åg ud md hufvud bkåud ch ög u, föjuk k... J, hä f åg, hvk km h,

6 bygg h f, h vä v på fåg m uppåd. Hd Ku uppå, då v p f häg f, kö dd, k fgdm, m f kd h g d u bd mäk. D f md m, åd m fök Gbg m: fv fö mäkgh, gå upp d k, c., d f b g, g d häg d u. Och hvm v d m, m gjd dyk bkä? Puu, d p, h m bg hdg väd ju, h hv b pågå äu dg md mm kf m fö ä 2,000 å d, h m uhäd kk m ä åg dödg, h, hvk v k m h hjä käkfu, h, hvk kf v k uömg m h gdh ch mdh! A d m k jäh, d gkp, fö hvk ch md d ö häd må böj g, f föd d m kkä, ch ädå k h äg m g jäf, hd ck Ku uppå, å v h d u bd mäk. * Ad mm k, j ä mm d m h, d ck påkö ömmk, y hf! J, h bydg, fg f, d v ju vböd, d kud ju h v mgh, öjgh, m föv gö mök, m Puu vågd åg k h f öjg, mg? Och ädå, m ck uppåd f, må m k d å... V d ck öjgh, ömkgh, ff h f på dk, g yd, häföd vägh å fökud f ä, å hvk åg åhudd däf fök Gbg ch h k ku h ä k? J, å ömkg ch öjg, h vg kud k g d u bd mäk... D föfö h, m m pög ug vädm kg ch k, fgfvd bu fm. Må ck ädå Puu v m m uppåd ä fök Gbg, ch hd h ck ö kä på h d ä på h?... H g upp md ä gädjåd k. H vfv föfö h d ögbck fg, å hd d pä åg kud kg vd d fykg bög md mäkg, f Gud gfv d. Och d vh, m md mådg mk g d ödkd vf p, bdd g föudg juf fömm f, h d u få g b. H fö på kä vd bädd, yck äpp m d fck kd ch hvkd: Jg k äff dg g, g! H d, jg ku fv på m f hvd m v, m Gud h gfv mg åg bä ch ö: H h gfv mg v hpp m åd, ch md d hpp h H d u åkäk, hvd H g få mg! I D U N byå ch xpd fy d 27 d Hmg 16, 21. (md fö Kugädgåd). T ch muk. Kug. p gfv fö föäg fö äg fdg d 22 d, då Cm uppfö md fu Edg ch fök Kh m h Odm c h Edbg hufvudp. På ödg gfv L md fök Jugd p c h h Odm m Fd. Fök J. f m k ud fö ågud dkd. T uppföd föbd Ob md fu Öbg m Rz c h Lhg md fu Hz m E. K. Dmk öpp på dg d 21 d md G. Fu Rudbg p Ju, h Hbg c h Pm ufö D Mu c h E. På fdg gfv Chmc c h på mådg Rv. Fö yh på p d b gyck f F Hdbg vd m Håd. vk, m u öfvg f dkö Vk Hmqu, d fmåd c h uppbu kådp, h böj p. Bd yh, m fö k m m gfv, mäk Kmp fö v f Aph Dud, öfv. f K Bz, m g Tup, up k f Axd B. H c h fu Egbch hfv g ggm vd d. u ku h m bg p mm h äkp, v d gd, md j c h K å mm fög pmd vg uå Djugåd. Ty u d vd hvd d, jud f d vä f c h hvd äh. Gg päd j upp käfvd äb c h öp djup dg d fk uf, m få Nybvk ök fm öfv dg, mäd md df f d våfukg jd, v c h d yjäd bå vd kpphm c h Djugåd vf. Nä d kmm fm d y kg bm Bm, dä ju d å k ch gmkg m öfäd k gvk ch gäd mm, c h dä mk åg ågd mmjuk, bu, vg kfd gö k m, gmpu f äd ö, då g ädg K å j hd c h bö yd. M äkd, d h ; å c h å kmm på y u ch åg öfv mg, j g åg ögbck kud vk dg. D kä, äd, hjä h j u h föå mg, d h du f gåg bdy. M ädå d ä fuk m mg, j, u då v k kj å åg, d dck må f b d g bh kv m mg d m. D föf mg jäf möjg, du ku h ch hå föå m vgh, å höd, å u föf d mg u jäf. Och, j, d k, ä du v b, d m f mg mög g d dpp f föbå vmd d ku v mg uhädg, dg. Jg d ku gfv mg d ö d... H d ågm, ågmäd, djup uppöd, m km j hjä käfv f d v, fu g gädj. Hu k du äk åg åd, v h ch u g ä upp m hm vg. U k v m f h du då ck, ä du ck m k, m f ög, hö du j f hvj m m d, hu, hu ädg yckg jg ä h vu dg Jh Ndg. å. D ä, m m du fö u bfv mg ä dyb, m m jg föu ck h gd dg, j XVIII. hd ägh dg, föä j g d mg g. Dfvd m. j d ädmd fök mg, ä d (F.). uppä. Ä d m d! Hvfö k du mg ädmdg? -y^md gf j jukdm ug f, Ä j g j å vg, å fukmg, å mkö *) Y h böjd å mågm vk upp mg jäf, jg v v, gm dg! <C~f^ fv ågm, mkö uppvka, uppp h c h yck håd h d, åm d fö, bk pgj m hd; gm hvd. vå md öd å upp ög md bd ö. J, d b håd kj, äg h m E fökg pu, ddg, yck m, k ku äck d päd f c h m ud. M mm ä dck j å äg ch å, å... hå d vö päg. å mö v å fö dg m gå få M d dg då äk vd j bädd, dä hvd. T hö b du h m. Jg h h hvd, ä umd mddgju, m md d f dg, c h h g dä md dämpd d m fö p, hvgädj bf. kd mddd fd c h fäm, f kud -häfd, då d d måde vm ky b h v, gödd åg, ägd åg m dm vådåg ky, hvk vå jä ugö g hvm k, c h d mfmd hvd, d d. gm c h d ug, gåd f gädj. M pög h k vmdg kg. H ög b gäd f å. Och å j bfv äckg k, hd md uck ub h : äk påbjud, må h g f ödu Ack j, d yckg, d yckg på j M fö md uf fu åd ku j g v, m jg u ck gd f h h kf. fö mg jäf. T d j g åvu hm, ä Hu gä hd j fd gj h äkp; m d d dd häf... m h kud j g ö få d kv, m h kd huu, ch m fägd h m md hypk mk. Och u g h md, d kud ud uvd föhäd j kmm fåg: d I gfv jä kk kb ä h äv ku h v äckg fö våf fukmg uägd. D jck bå k j bk m d död, h ä c h dgd fö d kväju bk jäm udgå. mm; d mjuk m, d ppd, gnä däfö d gymm fä bjöd g, dg möb g yck f vm vm kmmh v Puk md fu c h ug bg. d, f j bä vä, vd mm Och fö fuädg d yck f jud bgåfv g d Mdhfku, uppgjkvä fmm på d öpp p d, j ku åföj dm. pkd bjökvdb. Fö fm på fömm, då h g h Vd h d K jä. Då ch då dg åvu fk vgö, ku fd, vx d p. Däm hk m d dg md huu bm ccpdy käppg få pchmé P, däfå bök d M. vädg öfv umm yd. Md um bud bck h då ud åg mu upp h ék kö k, öfv hvk u d fddd d fx bd gdmg fökd g. D v p måd, d f fö E mm hd kk gå på d v, då j. gfv y gk bjä (d v hväd v jum c h ju, ö d b yck: född gk bjä fö hfå mk, c h äd kpp väd, m pg äkg; gfv hd m vg v d fädg hvj kud b. Gfv Käh hd ud d d- g uppfy d, u fåg g jäf f mv) g ch mä, dm g föjd f dg fökyg j däu ödvädg ökd äff gfv. d ud på dyg m kd våg; d m hjä. c f

7 D UN 1890 E bök vd d d hvd v d äg? Hu k m bgä, j g u k m! Jg föök ckå på v fböj. M h å j fp g. D ä ödvädg, äg h. Md åg ö h g. Vä, m kä vä, jg ä x å, äg h m, d h gå. E mu å h mggum, m vg uppy f d md öd köj dpd mp. E mök kvg g gå h mö. F yf, c h h gkä g m By. E häfg dd g upp på gfv p. Hu k ud, ub h hvkd c h g g mkg. H jg j på d äg föbjud ök mg hä? Föå mg, m d ä åg hög vkg! Ä R juk? Nj. M å då, mäk, d k b u. Hvd kud ä fg. Jg v kpp, m fu gfv k m g ; jg kpp m g, m föuf. Jg h h Jm dg hä ckhm. Käh bk ch g bk. På f kud få h j jud. M å äg h ; M d ä j u v! d ö d! E död d å bk! E huc, åg kh k vä bgp, m j k pm på ckhm g, ä b mu på Thm fdb... J, d h jg ck jäf g mg, g mg hud gåg d d fökäckg uppb dg på fömddg. M jg käd å Fög mdg fö vck ug. ö d g : pp på upp; ugk gö md hv å ch chmpg; xh m vd; ufvd ; bv; fuk. M å d g : Göbujg md kmp : hvjhdpuddg. T d g : Fåkp; fmjök. O d g : ufvd b; pp på fäk köbä; pä md y. T d g : Fäk md pä; gpp. F d g : Pué på ; kd; mö j; ckäm. L ö d g : käf; pp på gök; bffk; fuk. Rcp. 1. Fåkp. Fåbg k pd b, m g pu ch ägg ku; k v påpäd,, h pppk ch pugk ök ä, hvpå kk, kö ä ä fädg, då d uppg, f fåkumm å, kö dägg ch å myck p, m få gå gm k, ä, d gö å mmg. Hv v ä f mk. Uppägg ch v md kk åkd p ufvd k. 2. Oxh m vd. Oxh m få häg åg dg (k d på mm, äg på v), ukä få b, bu ä, päck d, bö md, byk md mö på d, by vä ch päd d md 25 c. gädd, hvk uppp, m å, m bö hfv gubu fäg, ud kg kk. Ku bö vä u ch kg k ågm. Bä ä d xh, m k u bff, m äfv d få bffk dug, m d få häg 5 6 dg ch däpå bu fökg. 3. Fäk md pä. Fäk (ck fö f) k äg ch hck; pä kä kå ch kk md bujg (h f kf), hvf båd d uppägg f; ufv d mm md ppp, muk ch bujg, hv pä kk, d ä fädg; v md k böd. O. II. D. 413 vä g h m, m d h u fmfö mg ch j. D v kägg, ög, ä.* Gkp! äg, äg, bgp ju, d må v v! Hv åg då d y? D v b ögbck, m d v md käp, m hd jg däpå f mu. Jg mö h m fkäg på Nb. I huj v h m mg. Nä jg åg häm mg, väd jg ch föök h h m, f h m å. M d v möjg. Och u v jg b d v. Käh d y ud f d d. H v pökk bk, m d y ug, md håd mmpd äpp, md äk ögck. T d h : Nåvä, ck fö gd mg, jg uppk d. M jg bhöfv ugv j uppp fö, må h p. D död pök j. Gå u g hm. Jg k j döj hä äg, c h g m bö. H R ch f b d g. H kö h k u u umm. M ä h bf m yck h häd håd fö g, ud hufvud bku ch öd åg: Om... m d ku v m ö j g... å hö h m g k öfv d mggd g, yck g ö u föämg mk, få d på äpp, gd md bck på ögbck, jäpf f mäkg jäfbhkg. Bh, hvk h vd g jäf, ä då äfv jg fj, m kämm f mg. Hmm å äu hög c h k, åg ck dfpd m.? (F.) Hdb. A föfädg pppbmm. Läg h pppbmm ä k ch d md ä v fökd åm hög gd ch å ug m möjg. M på d h kfädg häd å kff dm käd, ch m k u få vck bmkv f måg g, fövd k ug föbd. M d ckmm ch gäm b ä d kuö kppp k fäg, m v vd föfädgd f d k g f bmm äkd k gfv, f ch göf kk, åg vx, k, fyd m m mjgö ch bu kppp mvd f jäk. Då v u vj vg vå ä d vck k, böj v md bkfg på d k bmm ch öfvgå mågm f d vå. Åppbmm. M g d m fägd, ä hv kppp ch kpp 6 8 dubb gd ppp jä föggd fm. A f d jä ägg m 2 3 ä v hd ch dg md u, ck kpkg bd- gx åg f bd må vck, m å md uöp vg, å k kp, md m md å fgbg m möjg yck d öfg bd, åfvå md f jä, å d g u g gbud ch kupg fm. M g däp åd, m m bä köp fädg, h åg fu vd f dm md k käd på md vx-, kpp född, göf kk ch v d m d md åg, 1 cm. bd m f gö kppp. Hä- Rdvg fö md bdg ä kyk vämdgk å Då udckd d 15 d ju ädd p våd hääd, hd, g kbk, d å böj fu k. 56: 92 dm hfv kmm: f. Hud, Luå 1: ; Vv ch A T, Mmö 0: 6 0 ; gm fök Mä bg få Egd 9: 06; Wå 0: 5 0 ; Audgåd pämp 1: -; ämd, Fd 2: 3 0 ; åg f Idu ä Bå 2: 80; Ekjö 0: 60; J. Ldbg, Nköpg 0: 7 0 ; H. Z. 1: 2 0 ; fök H. Ndg 3: 22: 76 umm 79: 68 Och håf udckd hämd få u hjäg ckäg få kyk hävd vä, å vä fök Mh bg fö h vävg uppp fömå fö vå vämdgk, hvk uppp gm Bd. f Idu gdhfu fög kmm mäh kädm, m ck dm, hvk gm bdg ädd v, d hfv k m, huu föfäg d ä, mäk f hkä ud åg måd må fhå g få bv d kö H gudjä. vd g m d ämd m hög hd umm ch pkfg, hå kk md åd m mm fg på v hd ch d d jäm å hög, å mågm kjud d åg uppå, hvgm ppp ägg g dkg; äd fä md m. Nu ck m jäk gm jä ch bg fö bä fä ku vx ud jä på jäk; b gö kppp bg ä på vx. T kpp g m yck vdd å m ä, ck gm d f ååd, hv p böj åg vdd, ägg d b fkud m fägd kppp ch d f d d håd mmdd ppp md gö käd på ååd; 3 5 åd kppjäk v mm md m gö kppp. D gö bd köp m vck ch bg, m k äfv jäf ä föfädg dm. Ef föggd fm kpp m dm f gö vck gppp, fä md 1 cm. bd m kppp f ååd äg md påfvgd m gppp ä hv på fvgd h kd bd ägg d km bmbd v hd, ku ch.böjdm m d. Vd hpäg bd m f kpp f 4 6 bmm, åg kpp ch f bd på ug äppg ch g däpå d h äu m ffk gm md u kmfäg dppd' p hä ch dä y bmm ch fmfö kpp. Dä fd gud åg måg öfvd hd; d, m md bk ug bmmd äppkv, k ä f g jäf f ä må. (F, ä :.) ä d 23 ju 1890 G %j ~. v. p. Bkg. Håd böd. 3 d. gd vgdck, b mö, m ägg, yp ch å myck mjö, ö dg uppå, m ö ud f. D dg ägg d på bkbd, bd åg md mjö, kf d u ch g f å u kk m möjg. Gädd j fö k ugväm. D böd ä å gd, m ödf k väd d m ck.. Ig-g-g". Guk. D äggg åm ck-, - ch pppguk ä gm bk. Jg ägg md fökäk:. pguk. Tväx, j fö gö guk hä j fö kfg på y b ch (24 mm). å myck gd äk, m bhöf öfväckg, uppkk md kyddch kppp, gbäbd, jk, ch- yök ch dk ch gö mmg md må gu p. Hä kkd på d kuk dpckd guk. Äk uppkkg ch öfvhäg bö uppp ä dg. Ofv ägg köbä-, v vbä- vbd m dk. b. Aguk. hv guk k (kähu få) ch kä gm b, hvk öfv. d fk b vä ch dpck gbuk, md m ö m hv g åg pppk f båd g ch jk m hdfu gu pfö; hä ch dä yök kk äk; öfv d dvg v- ch köbäbd m d. Uppkk kd äk hä öfv. D ä ck fädg, fö ä d k u. (A Pump ku g. fö guk jf Idu I. 26.). Kvg". Chmpg. D bä md kv dm mjuk ch fg ä kk föjd: 250 g. fäk, vä d ch ödku chmpg bd på f md 10 g.

8 ch 20 g. äky (få pk). Ef 24 mm h å myck f bplatökande. d, d ä bäck, ch d fy u md väk må g, m föv öfvbud. T W T m Ö d m vg! Fä k mö ch md d E bä fck, 21 å, md 7 å fyd på buk, ä chmpg äfv gå mmd hd v myck gd.. åvä huhå m vd väfg, bk, ykg ch mkömd m. m., ök hö k äg m 100 k. fö å. Bäg v 2 1, Äk gk pumpuddg. Igdphm, p.. [2382] ä: 10Ö g. f mjö, 100 g. hvbödkfv, 200 g. fku j uttjck få d, kug mgf, 200 g. u u kä, ^ g, ömd, väfd, ök p. 200 g. må vä väd u, kvä bä fm. m huhå.. huhjäp. å kd, 4 fku äpp, 170 må p. v. 23 å, Hbg. g. ck, hfv k f c, [2399] \ mukö, 4 ägg, åg, gfå ch kyddjk. D g- TT^ ug bdd fck, f gd fmj, d bd vä mm, ägg P ök p m äkp ch å kum ch g k hjäp hu. På ö fä j ä. M byk fm vä md fd. v M, övmö ch å puddg kk vbg, p.. [2400] 4 mm äg, m dg ud d d. OBERVERA.! E ug, bdd, vk fck, f ffcfmj, ök p vg, Ng Fd, g m kröbägé (dd fö bö ch äkp väd juk). Bä hä dug d, å hm, då h äfv ä vg åg g äg d ä vck öd ch fg. ä md md b. må pt häf bäck md v, kk. v A. A. 1890, Km dm å äg, m yck, hm, p.. [2101] d f g b, dm ch kk f m vg gé. Jg föv fukgé kffkpp, bd ppp öfv, m jg pck md md v dg m hu föå. V d uppjäpg h m fd gömå, ök p gd då fg må puddg. fmj fö bäd md ämd y. L ö fd j, m d ökd Bb y. Lkm md vbä kpp m d kd bä få kv- ök bfv dd åm mdm f fmj. v M. N. m ; gg fö puddg ch [2393] ö ä y m må h kv. å Idu byå, ckhm. Mgg-. yg. E ug, påkö Hck, M gg fö guk, pck (F, å föj. d.) LEDIGA PLATER. E påkö ä, kug muk, påk ch vg käm, k få p u böj f ä å ch k hm på d. Ev ä fck, f hvk vå hfv gmgå fkk. v, åföjd f byg ch uppgf m öp d äd C. H., Egbg. [2105] TT^ ug, hu.. b. Hck få P d. ök. p. fm. m b. å humd. ök. h gmg. ku mg.. kädöm. m ä v d. m hu föf. göm. v Apåkö, Eku, p.. (G ) [235] "^"^ ug, bdd fumm, m "V å v Egd, ök p m äkp ch hjäp fm.. h kfu. v. m m. ckmh.. måpåk, Jököpg p.. "P fumm f dgd åd, vg m kö huhå fö kg, h. p. hö. Ef. häå d fö 1 p äd v. A. M., Mukp. [2337] T T 7 fck md gd, jäm y 1^. ök p bdd hm d. * huhå m udv. yg v muk, påk, käm. ch hdb. v. g 1890, Idu byå, ckh. [2101] T ^ påkö fck ök p m. hjäp ch b. ä ä hum. ök. kug h kädöm. Gd k. må öp Ad. A, p.. Kpp. [2402] jukkök, m å jägj åm v vd Hmm fö jukkök, ök äg, pv å jukhu. Vd mdd Fdk-Bm-Föbud byå, ckhm. ( G. 4971) [2386] T gd fm. ök. fk, äd, påk* ö fck m f vv d. huhågöm. Kug mk- ch k. kädöm. v.. H., p.. Bg. Läp gd fmj ök ug fck, m gmgå 7-kg ävk. mum m pk åg å. I muk m äfv udvg. Byg ch kmmd f. Gdhfu v.. L. T., ödhm, p.. [2371] T ^ föädö, dgd ch påk1^. ö ä md mågåg ud vg v ök hö p fm. udv. v. äm ch påk. E påk. Löpåk g. v.. A Idu byå. [2369] TT^ ug, påkö fck ök. P hö m f vv p. åg väg fm. (h pfm.) fö d. hu. göm. Kug ömd ch f g hdb. Afv vg f udv. mdåg v. käm, påk ch muk. v Iz 23, Kk p.. [2370) ( G. 4928J [23G0] [2233] Lä md fåg udvgv ök. k. fmj. H fg udxm ch å d d mukudv. vd fckp äh f P. Ad. A. B., Oä, pö. [2332] påkö fck ök hö p m ä gd fm. h Nd; v ä g m.-k : ch 2: k. Byg ch kmmd m. v 2 9, Ockb, p... [2342] TTdp ök f fumm, * m f å hf dyk äg. Rkmmd f. Vd mdd Fu Emm Ohm, ckhm, up 63 B. ( G. 4948) [2359] DIVERE. Dk A. A f z u, L Vug 2 4, pk ud mm vd Hj Vku. [1341] D: G U T A F L A M M, 31 Kbfg 3 1, 1. upp. Hvd. k. 12 2, Hgd. k Ivä ch ögjukdm. [2265] D: OTTO ANDBERG pk ud mm (15 ju 1 p.) Md. [1764] D: ERNT ALÉN. Ögäk. 2 Vug 2. Täff k. $ f. m. [2084] [23901 Fö ä, påk- f p äkmmd 24 k. fö fk, k ch påkö bä fck, m bö v kug k mgg m g åg v mjök- ch möhdg. Gd kmmd fd ch åd j öfv 35 å. v md uppgf m åd, övk m fgf äd ud d.: Ldgdm, Vhm. ( G ) [2381] T ^ ug fck ök. p gd ch T T T dm d'u c äg, P f. fm. h. vg gå p cumm 'g, fu h. Md fg. k. m fp 1'md dé C fmj ök dgd ch påg pc qué d cmpg u d å fd. v.. Bd, Bhm ä fö udv vä ' cc. E mqu v Gufv p.. [2375] fck åd f 10 ch 13 å m g d'u uu. B évä mdåg g. D ö- féc. TT^ ug, mukk fck ök 'd ä M:m Hd kd bö v hmm ud ud, Akv, Bf. J^p bdd fmj h käm, m u k m yk påk ( G. 5096) [2106] m dm åm äkp ch hjäpd. v md uppgf m öd. v. 22-åg, Eku p.. p, md kmmd [2376] T gd fmj, h på d, ch åföjd f fgf, äd ud J7 ök f fumm md gd d L. ~W., pö, Näf ch m p h TH^m åg fg. ök. ug fck, jö. [2398] P v vd ch vg d. hu. äd p m dm, m ök göm.,'kmm bdd, cfg hm mvådd ch äkp. I ö fmj dug äfv, dä ömd m. m. vck. k, dä h k ä g bhöfv. v M. T.,. Gu- huh. hö. v. A. B. ö fck md gd uppf, kug Bjuf p.. [2377) mf Abyå, ckhm. mgg ch öfg hug gömå, (G. 5126) [2107] m ä vg md mmd d. TT^ fck, kug påk, muk ch huhå ch b våd, f p D ök f ug fck, v P v. käm, ök. p m dg u g hö, m * udv u v. käm ch ä fö md b. öökg md uppgf m ömuk. H ä äfv vg bäd kd, m å hf äpåk ch åföjd f kmmdmd käd- ch ömd m hu ch fgf äd Fu Yv p, k fö gd byg. v g y. må påk. Bk. f. Jh, Dgöhm p V. äd A.., Idu byå. v. m H. F. N., Idu byå. (G. 5030) [2387] 12378] [2410] I md fmj på d P ug fck ök p m gu 1^ v äkp bä fmj. D ökd gk. fk m ä mukk. Pm f. v 1872, d., Gum byå, ckhm. Bk Gu pbug 33 Dgg 33, Täff dg k Bhd föädv Bjuk- dm. D: Rb 49 [1343] Löbg, Rggg,]! 49, bhd vä jukdm, föädv mg ch mk (md mg fög m d mdck bhdg), kög jukdm. vå f f å. Täff öckdg k f. m m. Hgdg 8 10 f. m. Am. f [2374] Ak-Mg (Mzg md) mdd f udckd, m ud ud äfv d f mg ch hä md bä u ufö d mm. Fu Gh. Bgg, [239] g. Fäkä. Mö, 4 kykbk 4. Lääkp. Eä ä- ch kkm ök å g d, k fck på mkg 9 å hå bg ckdg h Fö ug fck f gd fmj öudckd. Ax Pd, k p åm bkfö, kö Löj..[2389] dyk yäg. D öbjö p Kk. ( G. 5019) [2388] T^ ug fck, m gmg. 7-k. kd h gmgå mäp ävk, ök p gd fm. vk fö fck ch gk mfd ku bkhå. L ö bgä f ug fck ök ud å d. hu. gömå. F P bfv ckdd fg fmj ck fö d fö d. Vd ub, ä h vg udv. v. kdä gm Fdk-Bmföpå d, fö gudg ä äm., påk. muk. Lö bgä, j, b bud bvå, ckhm. m hu fökmmd gömå. f. v. 2 1 å, Khm, p.. (G ) [2295] v 17 å, K. [23911 [2392] U påkö fck, m fö hf p hd, ök hö p bä fm. b. hu. gömå. v 21 å, Gf p.. P ök.

9 ch d ägg m Bbk på föjd v: 250 g. ck kk gd äk md 4 gm k ch 1 gm kyddjk. D g å kkh öfv k, m ugv ku ä md d. D m v vg Bb fö, gö kk gö u f däf gm k bä ch p dm gm gf fpå. D k jä m äk äg fö cy.. käbö m y äkd g å md., dck j gm käbö få åd ch fövä h v md, fö bä bbhå d gö fäg, hvf d bd u på f ch k. Däpå kä m dm bb O, kg ppck, dppd upädd äk jud k g, hv y få kk, d j äg kä g ch g u m p. Fö hd, d d ck g, ä m u (hvd m gä fö y, dä m fuk fö kdg).. Pm, Hmg 18 B, 1. upp. (bdvd v-) Få ch md d 24 ch md d 30 ugu: V T : D. Eé 3 0 ö, b 2 0 ö. Abmk, gäd fö 8 bök, k. 1: 75, b 1: 20. Öpp dg få k Hvj ödg v pgm. D. D fä kk k vbhf. Dävd k dck kpp udvk hömk. Bådg ä föv d f ku, bdd md bd; äk, hvk gå på föjd v: D må kv p få jäk m fövä åg ögbck kkd v. E f u d jä bbhå d gö fäg. Däf uppå d. på k, fky, ägg på gbuk ch öfvhä md äk m kk. Bö m d. Myck päd pä-, -, vx- vg käbö få jäk ch hf kk vg d v. K ch ägg d d kuk. Ud d uppkk å myck fukäk, m bhöf fö äck öfv bö, md ck, kb ch jk. Lg bö k, d hä öfv. På ä u ck: Bö, m ku v åg ö, få åd, kä fykg b ch gm ybuk; fypå ägg Edg- ch gukbd. Äk kk md pppk ch jk ch hä h öfv bö. Kuk öfvbd då äk k. Fö b ggd kk d md fvkd uppg bö v, köj k v ch g m d md j, äk, ppp c.. Hvjhd. Fö päk, hvk dck yck, d ä bväg ch dödd å ch hck d gök v jg äm, m m uppmd mg hämdg gö föök md m d föväd p på m mkk kökv. D gck umäk b; dck fö få d kg f, bö d gå gm vå gåg, md d uppäck ä m jugfu äd bå, ä d föfgä fd d g båkd f fö väd d.. Wbg 3 pmdj; käd J.. Fy: & [1357] Humöd! kcd, äö Föök Th. Wbg C ckhm vkg f Ccd 'ppd md äkd vkpg md, m g - H fukmg uppög ch uvck f m. f Äk på fk fö upädg. Hufuddp p, j, vg: T kpp g hf kd cc ch kd öck, hv^? k ö mkg, md kkd v pågju. M j ö k gädd m m )Jfm. ' ck ä f mk. jjvwj D hög gd f ämäh h d umäk cc fmäd öfv^86 kd ydg, d mjök gädd ä; cc k md äv [ dck u ågd. _ ff^k Md kydd (g bdd) på bckd md gmbd ck. Udg u vkpmä y ch mdöm: Lc-Cc. B d pk m gm (= kp.) f gåg pböd ch fu jäm425 fö P c y F*. L u c dk O Hdb T OCKHOLM Tgg-: TT1IDVALL - ÖREBRO. bdd f gk ch fyk mk, f. Bffkå. Bdd fukkmp. 1 fjädd äpp, 1 d:0 pä, 1 d:0 pmm ch 1 d: ck kk mm. Äpp ch pä k ch kä b. Pmm kk åg fö, då kä ä ku bg. My. Båkå m d. 3 kg. kå, 1 äk, 200 g. ck, ppp, jk ch gbäbd. Kå hyf f (m ukå), åg ch få å öfv, hvf d ukm. Äk kk md ck ch kydd m md kå äu 5 ä 10 mu. Kd ägg d kuk, kff ch ygd ägg på.. 4 R. j Lämä. I buk bg. Någ fämmd bdg h jg j ku kg, ch jg ud Fy' Cc v, föäkäd pp. D kmk udök- ML ' g h yg v, cc-pp äd bådd y- )WW ^ g ä ch kg mägd ö f mägf föhåd, m väg häö fä d mgfu bdd puv y bkffh. Up d 1 m Pf. md. km vd Up uv fög md d bä uädk fbk. Thdhå h H pchd ] Of Hmm, Jg h dg mk åg cc, m jg yck ä myck m. [ ' D pp ä hufvudkg fd fö dm, hvk mmäg- ' > g ä vg, ch jg hå äg pä dmm åm bä ä kf fö < ug Ch A. Cm, p. Id, v. p. f. h. k m.. p. fö k. äkkg.. Id,. H F y A Cc * cc, m v hfv udök. ; hå bg få Cc å g öfv M. D. Ld Edwy Gdw Cy F. C... Ahu H H, P å Fy' Chkd ä g åud: K ckd fö 425 gm m d Vj Cc xk Cc, ä ckd... Cc Cc ckd Vjchkd ckd Chkd Cc. Ccpuv V buk WILH. MGTRÖM Ppphd V 1.40 HUDIKVALL. V 18 0 > V ' Måg chkd-p,p, hkd-km m. m. m. m. [2396] 3. Pfv äd på bgä fk. [2383] huk 3. V V V 12 / Hmcpk Cc V V äg. ägkäd, få d k d g, Ru Mbuf 16 jäm Täck, F, Fjäd ch Du (Chmp-Eyé). M: d B p d p- m, m hö vädd. Exc éféc. 'd- äguy, u v, pu gm, å. Lud- g åg p hm d P, 9 mådg, Au 43 Dgg 43 p. 5 Nyg 5 TOCKHOLM ö h ud. 2: hög, d. kum Up md. u ckd. Md p. ud äg! Bf. bhg, kp. m. fu M. T, Up,. k Jh, Vå k gd ppp m 100. [235] kuv äj fö d 60 ö F h WILH. HAGTRÖM Ppphd HUDIKVALL, [2379] H. Ach. <& C-., K. Hvö. [2394] 5866 F. B c k &, T pj f 3 6 N : m d j g., ufö f käd gdh Pbum, Pkbd, T yd. bä Dpmpföj m. m. ädmk, hmk u, pud äd md fögyg c. Hudg. Hudvä!f ybuk, OB. A v. bdg. äg p. d d fö å myck me djuvä ckhm fåg d, d, u kmm h [2380] jämfmj, b um åg ku vj käk hm AIE. B E E G Q V I T, I kö k Vämd, mg f. d. Jh. G. Ppp &, ug hud vp f gd (j hyd) äkphud. Dju kmm på d ypp bhd, ch k åg f d hä på mm gåg f gd hubd å hud, m ä jäf öfvpp, m gö vkg jä. Gdhfu v ä Djuvä-, Idu byå, ckhm. öfväffg [2408] 4 4 Rggg 4 4. yck,, bg h AXB. B E R G Q V 1 T, [2307] Tväpuv f. d. Jh. G. Ppp &, 4 4 Rggg 4 4. ckdg c h äfg md d d 1 å, 2 fck, h åd f 9 12 å. Udvg mdd gh md äku fö fck hög mävk, äfvm muk, f v ch däjäm vg dugg ä, m md hög byg gmgå hög udvgvk. Öm ch gd föädvåd ufv. Näm mdd hädkfv M. dbg, ud d Kbbä & B. [2368] h pchd. [1972]

10 Fåg. C N: 700. Ä d åg f Idu ä, m v, m d gm g, m ufög bkfv äfv g ch ud g fk. Om å ä, dgf mg gm Idu, ä k m möjg, d bömg bkfg, h m d mm by f k u vkgh? Ev. N: 701. Udckd v ckm, m åg f Idu ä ä v gfv h vg pä åg gd äbk vk, fdd fö b m k ä g ä f d. k. jud- ch kfämd, ch hv vk kdm d föj. Rådv. F b k y F d k c k y d w, T2239] E m m Gu Bu; f Mx. (Md pä.) G d ; mmd gd, f D Föm. gf byd fö dm; bf Idu ä. Idu kfk; hmkm. Okydg p; k X F. v Bw. D ö päfg. Å k ä k ; k f MIhd B. (u f. fög. :.) d m hjä; u kvf h, f Jh Ndg. X V I I I. Dfvd ky. (F.) Rdvg. j u : P bg Kbgg ch Fyg;, få C. Bch, Ub & Lch-, <, Aug. Hffm m. f. d u-, mäk - ch uädk f< bk, ö uv, bj g p h h IJ I IU1IU L ckhm. * 26 Rggg 26, * OB. P ch g u- * [2318] ' ' hy. T T T T *W 4 H k G h j " ^ mg Jph 13 vg.^ & Åg A m y k T Dgg 1 3 [2397] fö X CD CO "> _. ««-?5 ~ <X> gc 2 «f-^ 3 >~ > CO * _ O Q- ^ ' O Ä T T N I N G - 1 JO kmmd m föäffg mu ch dkvgmd ch kfg äkmd h- ch hudjukdm. O C/3 C3, U f &0p- L*,*JfX ädk fbk. Hvj vå ä G. K ämpd md vd- fbk- åd 34 mäk. ö g! Bg p! [1513] Fukmg g! Lb bgvk! OB! Äd um g uby. J. L U D V I G O H L O N, ckhm. 16 R g g g 16. J h Gmg Bg-g-g [1423] H vöm & C, Myg I, Dgg 9, ödmmg 4, Nmmg, P g m p p p H u u m å g H u m ö d m. f.! Lå ck d mv g kämg. Gm bgg Pcz, T- ch Rkk m. m. f bä kvé h Fbkö C. G. C/, 3 kykbk 3. F : 20 Fdg 20.1 < [2358] ckhm äd M ö b - A f f ä, (f. d. fu D. Jph) 8 3 Jäg 8 3 kmmd, väd g f åvä d m g m k möb, hvbd Fömkch gmöb y ch mkfu, m f Ekch Dubbdv f bä kuk^ [2867] C f " / > k - Q f pm Hädk k-, O U U J V C I, fj7 ö k, Fck få 55 ö k, pm vk ppck 68 ö k. E^p-Ppp pm gö Jv 2 kycc, k, pm 1,90 ö k h Lcgd & Jh, Ag N: 1 A & 2 C. [2363] 1 d k m 173 fö v äkh, Uj chjm h C. F. Dufv Dgg. 4 1, Lu IZbff, "Vågg. 3 9, M JEducf, Dgg. 63, Ty & : J^ffpmff Tdgk m. f.; d väfödd Pfym-, JEkpg- ch Cgffä å 1 k. f. äd fk m k. 1,10 fm. [1767] A x Lö. G d [2252] ^-Gög P R E E R V I T A. ku mv f g, å m kk, bv fukmg fk gk åg d, ch d u ämväd kd möd. Hdkm yg m d m mp fd m d vädg fögg. äj h hvj väfud pchd å 60 ö p pk m p gm hufvudföäfjg ckhm. J. E k, 17 Dgg 17. [2148] [2373] COLLODIN Tfög ch. f Tu p bpöfvd md m Hk, vå, hudh.ådd c ugåg. Ob. d d g- hfv j vd h ug å äd gå föd, f åm föjd f bfäg kö. E umäk md f äd bvd ch m på mm gåg vk uppfkd fö mu ä Jh Föbg Tdp. Md ä mm f fukmg kdg bådd. Iäd 75 ö, å hå k m pf. Umäk Tdb f äfv k 85, ö p. Vd pköp b. [2395] Jh Föbg, F p g. väd vd öfvbdg f ybuk. 24. Å K TA "'KK JL Fög mdg fö vck ug. Hdb. Bkg. Iäggg. Kvg. Mgg. yg. Hvjhd. Fåg. v! c ä d «2 Ihåföckg. [2130] Tf 4 6, y bö d kk fö kä. K k d fö, b mk d mm, m y få dåg fäg. K. N: 670. Om Byg uppgfv d A.. Bqhm, hå bpöfvd mö jäm bkfg b ch pkk m dum mä myck kökfökäd. A.. h ö g ä v k ö fck c g. Lävk, m äg dmä, mg fck ch g få yböj åd, m bd udxm pkk yk. Vfh fd på ääm. Hdb ch öjd. Udvg fvd påk å dd, äjug ud å pp äfv ä påk. kp. Adgö Fd ch Fz bkhd. Amä hvj dg ch dg k ävk k, Bukbgg 2. [2334] K. E. PALMGREN. N: 593. K ö p bk Iuhåädgåd, ugfv f Oc T m m. K 60 ö däu bkfg pä fukv, gé, mmd m. m. E. N: 622., vck guk k ch kä f kv g md kf, på. k. gukhyv, m f fö d ädmå. M k d d ödku guk g, ck mäg dm fö, ch ä dg däf kg dm. Gd md m hv g guk. E h äckd g öfv buk. Pä dä fvpå. M vägg d vd bhf å måg guk m v väd ch bd dm på vg ä, åm m gö md fäk päguk. N: 688. H m f A k Hgd mjd jägy, å ä åd kä födg fmfö d, å d b fåg m y- ch fkkg. I fö kä få y f mök fäg, hvk gö d j b ä vck, m hvd mk bäff, fö d kp åg. Fö d fö kä by jg f pcp äd. Og. Pkk bk fö b ch ugdm, v. A. N: 686. E pp f öbd k få på föjd ä. Fö gö ä g g - g y dg pä å ä, hvmjö bd m d å fy ägg, håd dg uppä. T v å häd öbd hck f ch bd vä m d dg, m däf kf u myck u ch å få gg k mm, hvf? d hck fm m gy. Gy ä gm gf dukg ch bö d få gg dg ch k, vä ubdd pä f, vm um. D gy ku gömm äg d. M u pp! T x p ä 1 kpp vg kpp gy äckg, ch d vp vm kkd mjök, hv ägg m m v kdbd mö. Ef mm kkg vd k d ä d fädg ch k fd m d p äggu, m föu vp m d mjök. ch ck f bhg. Og.. N: 702. vk v d bä hdk m vä d, m d uudvg äfv u yk ch gk påk? Hvd buk ku k ch huu åg ä d? A. Eb I. N: 630. U dgk fö dg h j g, åg dpp äk ch ck k gö v äkd ud h. Eb H. Vj Fögm (: 651) ch A (: 65B) uppgfv d E, Väkdg p.., k d ökd bkfg ch pfv hå. N: 657. T g fö äggk ch gd gy m d, å b mj hv g. E. N: 68 I. Om My v uppgfv d va. M. pö, Göhg, äd gä k f ympd fkäd. O m d ä kö, få m vå köd på å. N: 683. A f g ch d fh k mdd, v ch gdkäd ä gå ckhm, Hmg B, ud d kd. F. Lbg. K u, m jg, c: 2 / måd. Afgf ugfä 100 'k. O d F.. E b ku (pv) k gmgå fö kp Nd, d. Lud, jukgymk, fkgym.., mg ch m fö p f ugfä 200 k. K u ägd ä mkg 1 måd. jäf h udck dg T å dyk. A m. Tf ,.2 ) J Dö 5 b^ä ;. O Å!2 z - c ^ /> 9. m z -3. M 8, *j «;; ;>< 0 9 «v 03 T3 CL ffä! Af fägh k köp på fömåg v/k g få öfvg gmm vä mmd p- ch mdhd Ekjö. Rfkd d häväd g g f ffä, fök Lv [2403] jpz, Ekjö. ( G ) äk, vk fbk, gfv, u föö d, bädd hv fäg. T u h pchdd k. [1487] 3 "j 53 «"3 c > Q> d ö : 25 fö å. [1434]

11 O mböj gm fu kmp p uppköp möjg bch g å Idu b ch fö uppdg å d m bydg äg. A k kck m fkf ch få, ä v åd mdgfv, u (dck g) m fkkd. Kugg O Eu- G b g & Pföj fbk, Gd v. Eg vkg. Bg p. [2278] 2 7 d c m b ä 3:dj dgg Kuuhk Fög på k-, du- ch öjdfömå. L mf 10,000 v, väd 175,000 k., ch md hufvudv f 2,500, 2,000, 1,500 ch 1,000 k. väd. Ld 2 OCh 3 k. äj bkåd. [1939] Bg f 1,000 2,000 p Dmump 1,700. Bkf 1,450 2,000 x. : Dm- 1,600 > x > 4,50 * 2,50 käd 3 9 å 7, > 3,75 9,50 5, > > 10, > 5,50 6, 3,75 vä, hm. > 4, hmckd kf, hm. > Gm d: H B5 Vägp 05, f ä : 400 G y hy-chwbyx, 2,50 2,75 4,50 Nk. m, ä k v, vkg ud k f h pf md. d:. J. Bygg-Akbg v Mvfbk, B g g 2 3, B f A m. f 6 4 T T. -. Gm, d på k, yh Fkk, m väd äkv ä född f vk äk ch kmmd m ä ch hm dyck på gud f d åd: Udg u pk vd vk äkäkp mmäd d 27 mj H dé mämd, fc : Gm-v f fbk v fö mkd, ch född d vädg åm äkdyck ä fö d fö myck väd b- ch vchyv. D k kk v kud våg v ämpg föä d mägd, m måg, j m ckhm, pägd gö, ch d ku, g h dé k, v vd yg åm äkdyck föä åd v m : Gm, hvk ckå pä k hå vdäck vädg d häd. K udg byg [2301] M. dé. C 600 p hfy Dgbyx M ö b J h g - f f ä, j m. kdj dubb. b. hy 8,000 2,000 f-f kädg. 7, 4,20 0,80 0,63 hfy dg (d k byxyg ch mm m p m 2, > 1,50 Kkdj 1,100 Im. Jäg-Töj 1,10, å p (y : 28 0,90 ) Jäg-Kg 1,10, 1,50 1,25 1,50 h Tév m d m 2,50 Näduk cu. Kdg 3 6 Fck- å 3,50 Pfv d då 20 ö bfg. A. Vm, Vågg 57, ckhm, 2,25 Ex f hmckd ckhm. d ä d Hd-k, 0,50 md öd bd ch f ,50 1,25 Hmväfd x. 1 : fåd Bå- 1,700 Hufvudk: Dgg 3 6. Ex : hmväfd Fökädyg du. ch L f ä. [2322] 2,75. hmckd Tckäd 200 mö. L f f ö ä k g Kkdj-byx 1,800 2,000. mdd 0,95 pkk bjud på kjväg) 1,400 kmm du äduk 900 D g g.. y-kj (d ä d f [2306] uäg f M ö b m d ch k m f) d md mö 2, H v j h u m d, m ä väd på vd hmbkg hå gd måböd ch å, p- ch käckböd, k mp, k g km ch gc m gd jä m. m., m. m. bö äd 75 ö fmäk C. O. Ekbd & Cmp: bkhd Vvk, då pf hå fög - b k fö ämd ädmå. [2167] > Ex : dm- ^ ^ H ^ OB.! LUDV. AXELON Gud-, (1 fv- & Nyfvmg.. J. g. äg möj. p. [] Föfgg. f buk.. på f g. Ep.. mföfg. uf. umäk vä ch b. Äk, [ gud ch fv uppköp. [2219 f : Mck hmckd hy-tc fm! T d g bg p 2,50 äj jg, ä m du g, y hmckd x pm Tkkäd fö 3 7 å g. m gg myck bäg kmm gå, föbhå jg mg 14 dg vd. A. Wm, Vågg. 57, I. [1936] ckhm. :. Cudkg m k 0,60u 0,25 hmckd fö. Fö y kkum kg 1,200 [1 j; U L ^ J I [1349] Hfvö pcffä fö f b äd, pych, mm ch d c. 36 & 38 H m g 36 & 38. Tf Rkmmd vkg f g Eu, Pmä, Påböck, Pföj, Dmväk, y- & myckk m. m., vck mö. Mg f Tpb. If Akv, Fgf ch P c h m md ppu kg. R m bg p. Ob. Fuädg ck fbk. x Dubb p d mdäd. g 16. Am. f Udvg mk äm m fvd påk. Amägd k. / ödgk få böj f kb. Dugg bäd hå få k. Ev ch bkfög vkä. 1. upp. Ob.! [2018] A bf hå m fuädg d. [2317] På W h m B fög Adf B fög: Rådgfv fö humöd. ] E mg åd ch uppyg fö hmm ch huhå. Bbg få yk f 0. H. D. Md 68 uppyd ä. P 3: 5 0,. b. 4: 50. f " B, k mygg! få hv k up ud d åd, då d pågmm mygg bfv fö 'V, fhäg. D kåd, m fök f myggch fugb m g f d k, föv gm umäk ch bg md jg hämd bjud. Iäd d 05 ö å hå pfk fk. [2331] - Jh Föbg, Fpg. vpp, på hvk m fö 20 ö hå 4 fk v. P md bhö k. 5, pufv 920 ö p. Expd. d m fkf. Embg 50 ö. Em Uddbg Bägmg, 11 Bukbcgg 11, ckhm. [2354] GUTAF HOLMBLOM H u u " K A P P - F A B R I K 3 8 Vågg 3 8 Nd b, I. 2. upp. [1352 B v. Bäf, ch Ä k ' ; f Byu-T. E pgfvd, mgäkd v, fd fö cvc ch vg p mäh. Bkmmdd f måg h äk. P fö buj k 3: h Högd [2327] & C ckhm, 32 Rggg. L j h m Vfbk pbö vkg föäj h h pchdd. Idu fö fdg d 25 p. V ch f föäj på h- ch hfbuj, dubb äkp pä ö fk, född md k, håd fbk m. [1896] D m ä f. öddg fåg md d v f A g v. P 2: 25. [17 d

12 420 D U U C HÅR O. F. W. BILLE Bygg Q O X f g 20 Q Gxd- c h fvmdj kmmd vkg f F ~ Byk ö, $ Exp-ö, (K c+ <! CD Ekäd umäk kvé. mg u c h d ' Chcd ä gd Cc ch ck u. uchd/ P, Gduj, N, N u g ch d dchcd kmmd. Äd kum mdd, fd pk, Pu På, ckd chkd md bå k, um äj kföpckg md ödug mg, bäd fbkmäk. Djp p - ch J-kkk ä 50 ö ch 1 k. Kv h j udgå åg föädg. [1342] ö, Ikädck. Amä 40 T. J 3 « [2104] Åk Hmk Bmök. <D ( 02 Tf : P Kg _ = T y h. pj> g c h fk. f ö Fbkmäk. ä g : hych, mököd, pkbmm. Ä k pk kpuv. Mk-buk, Bmgödg fö kukväx, Hychg, Bmpu m. m., bg h b g «& :, T ö k d, 1 Öf Mukb, ckhm. ( G ) u d j u c h u g u bump fö vk äkg dåd höd bg p. Ck 1,800. hy hmväfd :m fch, m k 6,00 u 4,50 (vg 1,275 k = 3 kp, f bu, jugå, mgå ch mökgå fäg. 2,000. hy hmväfd x :m fch, m k 7,50 u 5,50 (vg 1,483 k = kp.; fäg k md fvåd). 1,000. y mökgå ägf md båd m k 5,00 u 3,25. 1,000 5,75 4, jugå bå 6,50 5, > 7,50 6, gqubåd 9,00 7, bufd 12,00 8,50. A v ä hmväfd, f bä u ch fukmg äk fäg. Äd kud mbd födöjg äd kv, md d bämd upphö 1 pmb. A. Wm, ckhm. [250 V å g g 57. ö U C HÅR D. Dufä Ny Tvääg. Ob.! Tvä d fö hd fög md ufkgtväkäd hm ch åä g f. äg på K, Bg J Bz vd Nmmg. Am. f [2135] [2409] E d P ö c V E N K A T I C H M Å K I T E R 40 Bg-g 4 0. WT~ vd måd ö u m m! HL-A. H C TVE O c f vä 41 Dgg H d 41 väd ämpg åud: c h Ö g å - L ä f Föhd 7L:uyg7 Pku ukmm d- K. M. g ch äd på bgä g. [231G] MT; L U N D B E R G 7 u v L. L A R O N & u d k ä d. B ä g m g k y k b k c k h m : J å d, D vk bmväfdm få Hm Bg ch Väfv-kbg (Tupp) Nköpg. Af uädk bmuväfd f uvd kvé, hvk ud ch kä k, vkd f udådg, hådvd g ch äd myck fö håbh ch mdgh. VENON d u k v ä f D vk v ä hufvudkg få Amdh fbk-kbg Göbg ch hdväfv Vgöd ch Hd. bä m v Ofvämd k f uv. Pfv ch puppgf äd f d. I d bd p ku p f bgä pfv å k m mg, då mbud k f g fö föv dmm ch uppg d. bg cch 2 c h B m u v ä f d Äk KARL ERIKON, Pukmk, 1866, (bd 1860). 1 P " g TOCKHOLM W x 52 Vågg 52 3 «pcé: Puk fö dm ch h. F m E k dmfg vkä Kmg ch g Budkäd. Am [2170] h m [2310] ^ 7 T dm, jqud c h dä, L k - K Ö K Hv v!, m C. F. D u f v ckhm E m m. m. h T kg. vå kk 2 v; ä vå ä uppö, ä ud mög 20 ä 25 jum v; d upädd ög ddpp pgg, hvf d på vg ä gm gdg gö. F h d f pchd m m buk: [2129] jj N : 1 9 N y g N : 2 9 : P u g. D u k K u v I Fö vd f uymm ud d ch ä måd ö p Kuv f f k kvé ch k, p m ö. CARL MABTELL, [2312] g 3. N [1922] K * v ä 1 y v ä, ch O v å Två, E uchct Chcd. C :, G ö b g : N: 7. J & b g Ö. H m g. &zp

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R : w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut.

hvarigenom detta vetenskapliga vikingatåg kunde föras till ett l y c k l i g t slut. N:R TORSDAGEN 1 7 (956) FLAGGSKEPPAR NILSSON. KOMMENDÖR HOVGAARD. VEGAMÄNNEN, SAMLADE FLAGGSTYRMAN HANSSON. BÅTSMAN SMÅLÄNDING. STATSRÅDET PALANDER. TILL VEGAMINNET. I D E N 27 A P R I L S T R Å L A N

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG.

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG. : 40 (-1031) OSDG D 4 OKOB 1906. 19:D ÅG. SLFVBÖLLOPSFSLGH SOCKHOLM. DUM SLOSKYK D 1 OKOB 1906. OGLCKG FÖ DU F GU WDHOLM D U 1906-480 - SLF7BÖLL0PSDG. V KOPSP läd lödg ll hufvudd få Kluh ch mg f k flggmyckd

Läs mer

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 88 Ö (663) 4 Ö OC V: POP P Å : : 5: O PC OC» 5: O P» 3: VJ O OC Ö O ÖP: 8 Ö O : W CZ Ö V OV YÅ OC X P O : Ä Ä 2 3 JO YO 1 6 1 Ä ÖÅ VO ÖPP 1 0 5 O 6 1 4 7 1 6 4 6 y y j»j y O ; y» y*» j»»j» W j y 30-

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Den nyttiga utevistelsen?

Den nyttiga utevistelsen? Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang Fredrika Mårtensson Ebba Lisberg-Jensen Margareta Söderström Johan Öhman RAPPORT !"##%&&'()*&"+'&"-"#.

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. P f ^ : 45 PP P Å: _ 15:d Åg Ö 8 1902 (828) PPP ; P P? 6: 8: 5: 3: : Ö YÅ: Ö : 2 3 1 7 Y 1 7 104 XP 9 ÖP: 1 0 Ö : 5 6 1 4 7 1 6 4 6 g bd ch g fdf ch hä ä föv h vå ä! ö u dg d d d gd ch vg pä f d d jub

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Lmegdn Nod Lgh Luxo Inon - Mnövng - Rengöng Se megdnen äe e äg ä undg Ev moo oh uunng n v behög ee 1 Monng Luxo mon med de upphängnngbeg om nn

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer