ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX."

Transkript

1 TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by, fö L u u. D åyf bju upp å fu B - Ö b å E yc bö y u Kf D f. I öf F x fu Ö b å p, y fö y u b E öf F x. R y f Sc ö f F x y. H på p fö y A c f f u ö öf f. Öf F x j b p öf B c b p j u p p å c föj f p y p c u å pp uc p. D få f y f p u u ö f fy p å öf F x ' u p p f c y å c u c. L öf F x u y p c b p. N j u, å, p fö I u, j p å b f j å. P u y få ff u y c å c föå fö öf c öf F x ' u f. D fö b c c E q u, öf F x fö c j u, y p p u f, cö u ö. J ö u b å b c Öf F x j j ; ö ö f F x ' p u ypö L c b å f c å j u f b j ö f p å u fö S u. A ö yu. På upp S c upp f ö f y fö L f öf F x ' b å fö å S c fö fö å, p p j, u y. f, b å jf b ö S c få j Öf F x f f c fj. b ö S c å p GURLI LINDER. fu b f å c. A c fu F x ' u å y c f, u f p å å. V y f S c bf öf F x f y ö f ffö y å p b. Oc f b fö y ub E, u p c u fy. D ubu upp u j f c fu Ax, y "b y y y b y f öf F x '. M fö fu c j f öf å, u p å u c f å f.

2 502 E åbc på S. CLSA TÖRNE, é p, f I ö Luu.. S, b yc p p f. D, ö uppf f u, b Iu : 25. fö N MIM LILLA å fc, j!, Du p fö, å? c öf å c c f ub c y Du c j c Du y, på, y å. f på, u ö å. S u u j! å,, få u, c. u fy. J y, f c f, uf bf b, å b y. S T E u j fc, u b fc yf ö bf öbc c y. M föj c u fö c å: j j by, c u j b c j å. DANIEL FALLSTRÖM. U H A R L u u p c, få y c c, y c, c b u c yc. B u " " fö c b j u c S. D u u få, y c, få ö på, ö f. " D S, y c? Oc S f ö f,,, å u u på? " J p p, få f f f u b y. Oc j, j, å j, å upp, uå, å u p å c. M u c f f jf c ö, j å y S c fö jf y u p p f f ff. O S j p å på u f föå c, c fö u f ö, å y c c å y föjfu; ö fö, å föf föf S c f, å j, yc. D c fö, fö å c ö, å b c u. H fö å bf, c j c, å f ö y c f ö f f Luu S. Ej f u. H å u u j fö : " ö b u "? V c, fu, ö b ; c, p å p, c. D, f y ö b u, c f f c y c å å b b S. Ou å. S f u å, u p p b S. H,... ö f å c c p p å p f c j u f. V å ö f j b u j c p å f u f p c f. D b j u c f j c y, ö ; c c ö p c fö, j u, f " u y ", j f ö u c u p p u bc, c f ö p S, c å å b. " H u å? S å f, å c p å. " J y, j. M, fu c å å å PAPPERSMONSTER Vå. E c b b på f, u y f bö f u ö. M, föu åb c pf b, ffu c. VICTORIA SKODON f pcp c fö fö ffö fb f, på cu. D föj f ff öf ppu p c f Lu Tu, Sc. u, få c p. Oc j p å å å. N c j p å u, å p å f c b å, c p, å j c å f. D b å c y c c b u. S ö f b c ff c u u c å : " å, fö, u b c p p å." E c c ö på f å y c, c ö y p S. Hu yc c c, f ö u uf c på f få b p p å fu fb c b y få. H fu u? Så u S bö " ". D fu å b, y c bf c c b u. O c ö c b u u b, u u å å fö å, p c b ö - c p. K u på f ö, u f ö ö, c f ö c å. V å f c b å y jö. D b å, c u få. M u å f c b å. M u å å u ö, p c å. H f å b å y f, å b u å ö, å f. A b å ö p c ö f f b å p c c H f c b b c b j ö : " c f. " D ö, u. I S ö yc ', B å fö, c ö, c å å, u c : " c fö, b å? " N j, c u ö S. E p, p c j p f j. E u E T ö S bf å u j, f upu uppf f yf. Fu b fö p p, å å fö, fu- fu fö, å. få å p S: Buf 40 ö, Kjö u p 50 ö, P 75 ö, Rf 75 ö, Bö 50 ö, Kppc 60. TJppf f, (b u,) j c j, å N E fu fu pfö. Exp pf åföj f p. p Iu Mö}', D. B, S.

3 503 jf, j b f b S, u f u b c f yf. M å f S f b, bf, ö f f fö, f ö p p, b f u u, x c b fu fö, c y c föj f å u f f, b u c f c f jf. S c 27 p ELSA TÖRNE. "Tuu" Nw Y. E bf " N " uf c u * f W, A, T TNDER DEN c fö öf puy fö u Nw Y cf, by, öj å yc b, p p ypp Sc TOTJ-TOTJ. u u. Föf u b Ny, f p ff u ö. Fö Nw Y. D föj j u öff, j ( ) å fc å p p f jöbu å u c. J föå fö y c u p p c f. F ö b å y f j c u b j fö å z å, b j f f f Z: å c b f " V ", % 07. "N"! S å u j å, å f! D ö u b p p, u j j ö öf B c Ö u. I fö j jöju. D u j u, j c b y j ö å. M ö b c ö u j få, '. Sjf b å j u f, j b p u p p f p p ff c, u p föf u u, å P p M b ju u b. A p u å fö fö, å j c c p fö ö å, j j b, c u b, * U å f u ufö f föf f ff. Pu fö? öf på D c pp c c å, c b. M u c p p p. V u c u. J j, u u b. T b y u fö,, på T u. F ö u p p f p u p y, y u. b. D u p å. K u å " B " c " C "? M u u u j c y? Oc å j f ö p å på A. H 2 K b y. N f, c c j u å. E, 2, 0 0 0, å c j, fööj c jö c y å på. D u ö u ö p c f f u c. bf. Dpc VENERE. b f å, f f öf på öf c, juf ö ö b f. D. J ö, å p jöju. H u ö y - p, c " C ", y. J! " V " fc... ö. H b uu b. D b y c f f, 41» 11 IKwjj CARMEN. bff j j, y bjö j u å fö å fp. D f, p få ö p, u j b f, å. J c föå E Ac, f, D u ö " I f " på y, u j u p, f på c å å. O b u öfå. E c u p p ö,, å. V. J - Bu- & Böpy,, c uö, y uppå u f 90 ö. 13 p. S u - A p f p. Pf å f. Scwz & C, Lz S 5, (Scwz). Sy-Exp. Ku!. Hf. u f, u på c u. D p c fö u ö, å c å. J, c fö j ; j fc f ö, A å y c u c å, c å uö, D c å f. " V c böj b, ' u p å å, " j. Ef u ö bf j b å b u på föc, j j y u, y j c j j fu. S j å å ö c N w Y, p b y, y b å f, f, j å f c u u u b å j u uf. D, å u. O f ö, c u u j få p p p u föp, j c f ö j "c c u ", bf j föå fö å c bu uö. M f! j. M f u bf f b u f " " p ö, u å pc på u. H y x y b c c 1 1, (. 4 1, ), fö b p p å j u b u. Då, å p ö, j u föu fö 2, ( 7, ). D y c c fö fåf, u fö b ö. J bf b, å j å b, j u, u j. Ä j å f! J u j y b p j f föf. Ocå j j c å u j p å p, j f F c ", få c f f ö. u S u j f u bf f å w y, b.. " T ", j u E u p på A, u b b j ö, H q u c D u j, j j u, u få y c öf å. J fö u " F c ", b p, fö, c y c j, j p å b c y c BARNGARDEROBEN ö c jp.

4 TDUN 1907 j. S öf c uö, ö. K u! " F E D I N C K " OCH " T O U T O U " " F c " UTBYTA HÄLSNINGAR. f (ORIGINALTECKNING A F FÖRF.) uc. D y c c p p å, p, fö c p y. D å u, y c j, å j u. D u " F c " y, u, b å f c, b u uc. H u? I " F c " y p u, j,, j u j,, u c p p x, j y c fö y c f b å fö pby. V båf u p p, y " F c " föj. E å'! E u föfö. E u u på uf å, j, f y, p å jf y b c u öffy p, öff c f ö u, p juf u f c b. Oc u! J få cc föå å. H, c 12 på på få f j u f N w y p c, u på föu b åj, b u fö c u c ö j b f. D på. H f c öf j jf u få böj y fö N w Y ; bf c p å : " f " å å " f " c j p p j få u p p f. D j u j - bf å f ö fj fy få j, få j, u ö uppc bju p u, f juf öfff f å å f. M " F c " å p å b ö F y c : " H b V, å j, ' f u p. D b u f b, y V u p é, å j j b j u p å å pc." " V å fö, ", "c y c fö, y c å öf u p p. " D p öf. " F å? " j, " f?" " F c " b yc på bb, å u b y " q u u z - u ", : " F,, b å u f u ö f c 504 föf. F ö å å å, f å u f, j u f bf f, f föf å ö, y. y ö c fö, å u b f f, y N w Y, jf,, bf f fö T y u, å, u u y c fö f på p p, bå u. " J j, p ö f öf p c å f å V j. Öffy p u, f c, "f få b ", å föf. D å j. H bö å ö u ; c u c p, f jf b u, bf ufu f å u c, y ö c b åf y b p å f f b " f"; bf u f å å u u å. D, u ö, f u c ö, j j c y c b c u f ö b j u. " F c " ö, u M c p, c ö p å å, c bf bf. j u f ö, u åj. D, fu c på A b, " Z " b u c, p u p p f N w Y H. V u f "D pc ", y c föff fö. H, bu, ju, j föå u u p u öj å u ; j u å y. Sf p p, å å c u pj. Bj, å f, öj få u,,, föff öf, u u y. M " F c " f å c f. J c å u f u, f u ö f p å, å j,. J u u fö, y c f. G, u. V fö, j b y fö fö c ju. D "Tuu". K f. N j å c " F c " fö,, å b y. J u V p u, p " F c " på p öf, : " b " T p ", fc f , å f ö, på Nw Y. E å c å j p C p c å å u é, ö p å å p å p. D u 100, y å y c b. " S å ' c b, " j "Fc". "Nj, å u b f c föö p å cw å f p, å MISS T O P S I E. b. " "Fc" b : "D u f ö föå. D f å f ö å å u cw. A b b b, ö E u p, fö b ; j, xu å c u fö, å å j. D föå b få å, å, å, å u u p p p..., å u på b ö p p f." J y c " F c " f p å,. H Af E y S. II. Ay. (F. f. : 40.) D E T H Ä N D E R... y c u y c bf p å föf f p c u y c p å p å c f på f p p p, å få fö p, f, y " b b " pu. E ö f f fc M. " K u, c ö? " b fö f, c j u f, p ö, c p, f c ö b c, c u fu föå u fö y b,... y! c, f! p u p " F ö " " D ", f p p u ö p å p! Oc å få fö u. ' D b u ö, u p p c, j, f å f f c ö " Fj", å bf f ö. T y f b å f, y ö å - u p p c c u c p å p p f y å b å u p p y. Oc u y c c j u b å! H u å f, c, y ö c ö, u å u c c c, b fu, L fy pup BON A M I.

5 - 505 b f p, f ö u c böf bf få böj : ö f å u. u,, c p å y c f p på, c u ITTIOSEX ( 9 6 %) f b f å å f c fö å b ux f ö. O. å * j, c föå f f: y fö f, fö J c f ö å ÖRSUMMAD ö f få å ycb,, fö u c b! föf c b ö b u fö u b, å u öf u b å å föa fö få b p å c ö fö jup c p! jp fbc c T, c F,, P å ö f ö, ffö föå p å p b å f c ö å ö f ö p p öjc c. H b y fö å f, fö p f å. D ö c " f " fu b c 60 ö. p! fö f b u, c ö, b y u b j u f,, å f f jf, f c, c u fö ju j c u, b båf bu c f ö öj å å. L å föfc, b å å c j få, c c å å, j u y å, b c å föå fö. y, j u fy p å p ö få jup jfu y c å, J å u p p å "fö y " F u F " fö, c y c j ö å b f. " f "f fö ff! ", u " I jf c u Oc u å ö u c få " c y bju fö p f jup j. D cå, f y c f öf, f fö å å f, ff c å ö, fö p å, p y få y, å f ö å fö, j, c,, f p p ö cå j föuf, b c å fö u,, c y fö c u, c å å, u å f y f få, b ö öj, c ff p, c ö c y j j : f, j få böj, c b, å få c å, u,, c b öf å "fö "! jup, f ö å ö j fö ö, u c å ö c föf öf, c fö, få å f Må fö, c åf å! c p u å f p å,, föö, å, ö bf b b y b, ff,, å p f, jup, T y cå c ö åf f å, c. V j u, f p f. å fö bf f b, å ö, å å ö, j u, f c föf, u jp! böf u p p f ö, c u u b c ff fö y p, å å åf, f f x ö y p å u b c u, å u u c ö, p p öf, å fö å y u ju f å b y fö ö, c föå. f å, N F S T O M A T O L u u fö bå u, f ö å å u öf jf u å öj fc å 2 5 c öf, c å b p u u fö å f f b, c, å y f, fö u b. S uju bu c bu f, bö u c ö, bj ö p p f ö... j u c f u uppf j f c f, föå c c fåf u fx å ö b, j u y c å f p p u å å. M y y p å, fuppf p å, c c ö å fö å u b p u b föfö, å f j, u. Gå å å y fö p öff f å u b u, föföj u p p c p p u å u p p,, ö f f å y c b, u p p fö bf f b öf, c f u p p f p " H c f u u, u bf u " u u p p f c å b ö ' å y f u c, c u b c p Of u ff f ö b y! Ä u j f, u p p u f. Må fö u b, f föå fö b u c pf å, ' u, c p u ö u ö c ö, å y c f, c ö c ö ö c å u, fö c f å yöf! M p å c fö y, fö å TLITERATUR SILJAN E b S j f JOHAN NORDLING u u p å C. E. F z bfö b S c c f j b p f. 4: 5 0 fö b. D c f y c ufö f c b fö E y B b ( p c upp" I u : 2 7 fö å ) f y p S j p f b å b. * Ry j, ö u u fö y, å på uu c föå, b fö, f bå fc " b, c ju ö få ö p", fu ö, på u : "J, ö ö p, å u c ö Kb. R b j! ' LUZERN ===== F ö Fu Gb Rz' c >Off>, uf fö p å, u ö u öf y c u å på Scu & Lcff fö B. u. ===== GD : HOTEL NATO I NAL H Vwjö. Ru få pp

6 IDTJN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HÖST F ÖREGÅENDE Vc y f å b få p S å Ö. S c å u u uc c ö by f. Vc c u föf f å f yc f fu. fö fö A G S T Å R p å S c u öf f, c, b å N p f, ffö. V å b j fö å u fö ö c, bå. Öf, på u c f, ö på ö c,, f f f, u på f y b å, c, u bu c b å å f c u å å. J å ö å på fö u få f ö f; ju f j f, å j S. D b, j, u på. D å ö öf y c b u. D öf få ö, f f c j, föf. S ju c u ö f,, ju c f f c j. f, y f u,, ö b H, ö c ö uppf, föf. I c fö å ö, u fö ö, ö, p å c ö. D c j S y c å å, ö j få, ö bc b på f ö uf p å, ö b c ö. M y c f c ju ö f u b, S. D u N y. E c f u ö, få b, A u, c p å u b c föå f c ö. S å y f ö p c ö, öf c u. J å c ö uö ycf u ö å få f c p, c å j B föj. H å j u ö c ö b S, f j f c f ö, j c f å S. K 27 p y fu J J å ö c b u j ;, c p, u p p b f ö f b å, fu f ö f öfux f ö, uö; u f, b u f, c. N å p p, b u THOR FRÅN PERGOLAN PÅ SOLLIDEN. HERMAN SANDBERG, KALMAR, FOTO. MUNTHER.

7 507 6 f ff- pcu DETBLIRå. D cå ff u fff. <^ j f få u öp f. Nu pf O. Abu Ku S öpp u f få å, f pu å yp fö p. bå u c p ypu, pub å uppf f y, fö, fö pu c föj f c. N å å j ö, " S p å " b c, fj få b c f f y. D,, u. u b å, b ö få O. A R B O R E L I U S. å. D "b", p ö f f f c ju, ö f ö S c, c j fö f fu b få c f P f A b u, c böf p p. fö fö, f å f f bc, u p p f. Pf A b u ' ffö,, D EN SOM upp Ku u, u xp, å fö u å. I c å f, ö, y b å c å p f, u f y, ö, ö c b å p f, p på u p. D f ö å å. E å p å å f c y " B å " jö å å ö f! Oc u p p öf " H y " ö buby, p! E y u b " ö " b, f yc uå. D uu c c å. "V D " å T u w ; u ö u p p P, fö c uf åf. f. M y c f ö p, b c p u b ö ff, u c H f f u u u c f fö c. N på ö u fy j c j pu, Abu f, f y c p c fö. Ajéuf bf å fö f, b f u p c å ö ö. H fc u, u f, u å j b f. F y,, p : ö öf, j, bjö y å Dfö c öj fö f, c c b j u u. BONDKVARTER. MÅLNINGAR I OLJA A F O. A R B O R E L I U S. A. BLOMBERG FOTO.

8 508 fö u b. HANDARBETETS VÄNNERS VÄFSKOLA. M fö böj, f, b, fö, b ö, u p p. Bf cå, b f p c f å f y b. På 7 fö b f f f bf fö f, f å ö å f f c å f, p c c f, f uöf. Hb V. I D E T N Y B Y G G D A, fö jé c u 30 R, fö ju, c p p u p p å (, f ö b ) upp b y öf å. På ö "Hb V ", p b u c få jf, j å få u y c. Oc, ö öf, ju ö f ö, f fö, b c fö p. E, få u, b y b, fö j u, p å å c f, fö å. V f f, fy u, f fö p å u u f å, '. f c å f y, f f f f, f c ju, b j c b f, y c fö ö få f H b V ö j. E c u bf, f, f f f ö H b V yf å öf å f. A, böf, f- c ö, H b V b c u å, fö. Hu u f u å pp föf u p c f f x, j f u b u f, jf j c, c f j b y fö å u uc. F ö u fö f f b f u fö f u fö AM H, u f C, föj f ö å. U 12 å å u, c å föj f få b f f ö å, f f å j u c f, fö S S. I y f ö å fö u E f fö, c fö, ö c, åf ju, N å p p fö få ö f, u p p f juu f f. H öf f f, b c f ö b y fc: ub, uå, bbå, pp, å c. U p u p p j 17 f, fö å y. D fö u : f b, u c, fö å u p p b, öj b. I f f, å ö u, b ö f. H fö f fö b y. V y f y y c, c b, f f ö " u " u. D u u f, å på x p " å, j å ". Oc u b, f c å å f f f å f ö å, pfu b, b b å! Af pfb på å, u b p u p, f j på u å. M å j u cå fö ö é fö b u, 1894 på u c c f c b f j p ufö, å f fu C Gj. Nu åå ö bö f fö ö, fö Ebb Åb å å u fö å y c, b å u. H, öf, u å f, f c u fö, y å å j u å y c ö fufy, b å y c f b. U 18 u ö, f u y p p u p p f å p, V y p p c " D y ". I å -j å fö f b u, c c u på H b V b y å. M " ö j " få bc,, fö j fö y c y f, y f ö ö f. H y ju, fö M Ljufu, u u f fö, x p å f, ufö u fö ö p c p u f f f. E å, " b " c f c c ffö, u u u. H uå Hb V fu. J u ö, j u ö y c på j f u å c f y, fö p ö c bf å y, j, å ö å, få ö f u y c å. H c c böf å j fö föå, uppf b y, fö å å fföj. D å p f, H b V föf, bf j u, p u f, å ö j f å. M f u u, öf f j. LOTTEN AFDELNINGEN F Ö R KONSTSÖMNAD. S A N A T O G E N A. BLOMBERG DAHLGREN. FOTO. S bö f 3,000. Eå å p. Iu bcy. f få Jp &R, Göb. Fb: Bu & C, B S. W. 48.

9 509 Köp Vb B! BFISTA S V E N S K A FABRIKAT! L! E I Håb I 'J02~&f Hj u p å fb. T pc f W f Ab A. F. C Sfb, VÄNERSBORG Föj u f.. E fp. B f H KONSTHALLEN E u^. S T A D E N M A N N H E I M N c fö R, f, f j y b f u ö,, fö, é b Hb " Hb " O w p å, u å u, å p å b b c u f u b y f, få u p u p u p u. M - c u, x på, y c f få b j u, b å å j. S N c c R å j c p fö, f fö f f b, u p, ö ö f c å. I å f föp f f c u c. I fö u u u p p f å u.. j u b u u fö å u ffö f ö u,, Bc u, f b T y u å f u p p. D u y y u p p f ö, bf f, c å u å c på f, A u c M föb u. S få b f u f f c ö c å föbf u f b. N böj, bf f ö y ' f b f c, f f f. D y uppfö f ö, fu, c u p p ö f å ö p c c f f f c p, p p c b u. E y p å å u f f c u bf u y f, u p p j f.. " R u " få I MANNHEIM. T y c Ö, c ö p f, bf f c u, f, b. A få å b ö f, y u f f f j y f f c fö u y c. E u y ö p c b f u, ö c f, c c å f f å f, c y c y ö, f å u b y c p fö å å ö. E u p c f å f ö y. Nå pby b f y f u ö b u, u ufy f, p c f fö Böc. E f b å f c ö. D bu f på fö å c u p å b, uppf, u p p f u, b å f y c b. R u f c å f j u, b y, c ö u c b ö å f ö å. U f u p p " u ". T p, å y c f y ffö ö p, å u c u ö. P u b u b bjö, ö b b j ö c b å p f fb c f. D j u f p f f ö, c ju föf f, * å b å p. Möb u b, c f, u f ö f å p, u föf, u, å f, föf fö f f p, f. HANNA LUNDHOLM. M. pn SKARP bö < c b, föf fö f f föff pf på bå p. H f f py, föå j å f upp jö fu. I N N A N D E f, f föb, ö å ju. F u f föb fcb, S. N S å, föf f E b B. E b å c j u u å c u u öf. G y bf u f f ö å f. D bf f ö f c u u f ö å ö uppö Eb, b yc f b, u. Hj- f ö f, y fö. E få fö å ö b, å. Oc c. E b fö f få f, bf c få, u y c. Så yc,, f f ö å fc, u ö, c b. " H b? " få E b. " I b å S c. " " L å u p p å!... V f j u f å. L å å. J u, b f f." " B, ö b, E,," L. " H u u? H u..." Nj,, f bf få b u, S, c f, u c x ". " M E b på u f u. " D by b u, y på x, ". L f fö fö. " D b y p, ", " få u c å f p å. D c f

10 510 Tc, ö å pp-fö u. [, y p å å, b å c ff... " I u c f u p å,. M E b f c. fö ö c " A u b, j b u f föu, L, c ö (c f ö y bf) fö ö, u å,... " Oc å å L f. H y fö c fö b b j u, jf fö öj f b p å böf b, u f ö å. L b c u. A föu å fy y c b ö få f ö å f u y j ö, c j fö b p. H å. E p å. M p u y c u å p å å u L Å. Oc f f yc. jf B ö p bf u p p j u få å å. Ä u å y b. D fö j u u p b ö c å u x fö L p å F u. N E b ö, u y f, u c, öf L å y c f. S å bf f y, f ö c fy å u c ö. P å bö p u p p å f E b b, u p p f å på å. I ö p få f f. B y f b, p å b u c ö u. H b å ö å ( å fö E b ) c c fö c yf på, p å f. M b f u p p yf c ff c åff. Ä p b y å u u b föbu fö L c E b Å. D fö c b. E b f, u ö öf L. N u fö, u ö! L Iu böf b på fö j u ö c bc böj, b f c j u p p ö. E b ff. M fö ö u f bf fö x. V Eb, fö, u L ' å fö, c L f fu,, u c, f fö b. Oc Eb u ö, u b c u u b f, ö f... D f E b f ö å, u L u, y c, c b ö y c f p. S p å ö b c fö,. R y b å fu c ö. S å föf L öf å f u u å. H f u u c på b y å... H u å å c. D fö, S, juf c y c fö E b. Fc yc u b! H p å f x, öf ff c y p få E b. M b c å S u, å E b å å c L å öj fö. Buu. D, å f c. E b få L, på u å å. L u f c fö " å f " b fö å, f, b fö p p. E ö j j å, fö S b ö j p, y bf, uf å f, c j å y c. E b föff å, c fc c å. P å å ö, u ö,. I u f j u b ö j E b b, c å ö u fö, f ö u p p u. E b L... L ö f u å c f å. N u c f, u få, f å, b fö u ö,. D b, fö, y f ö u u,, f, ff " p u ", u L fö E b f. " M f u få b å p b u, f å ö fö f u, yf, ". D c få. M : 4 fö D fö f b ö p E b fc b. H, c S j fö ö c få, p p c fö c j å, f. T b E b f. V å på L. H åfu c y c jf. H u u ö, ö u j f c å, å u. D p å L c y. Oc u b ö j p b y. Ef å å f, u f ö c c E b få f u p p p f ö c L ', ff y. Eb bf å u f. D bf fö f p fö Eb. H u p p S c c S. M c p å, j å föö få u p p p, fö. G u L få f föj f, å på. E öj uu å. D f c, c u L bf, E b f ö, få b u på öf S c å c å å c ö p. H p p, L c u å fö ufu u bf få " p å ", å f å,. Oc b u c föbå fö. H fö j u, föå, c fc å u... H, y å j u p fö S, f y c b. D å cå E b, u få å b... N u, f. D p å öfc ff. G b b å fö c å jf, å, c u u få jp f å c å u b y f ö b... L ', bf, f u. H f c. Gf u u p p. H p c p, få u b, c ff, S f b. I b ffö p c b, ö b u f u å j u b å ö c, fö c öf b c. I b ffö ff, fc b u f b f f u c. S. H ö c f, y bå åf. D å c å uf, u ju. H föbå, jf u u, j j fö. S u y c u p p c u j ö u u. P 60 ö. Eå..j b c fö. Pf få ZDUNS JHONSTERAFDELNUVQ-, Sc. 60 ö p.

11 511 D. å f u u. H p å j u f u c f å, fö, u ö j. N å fc b, bf på, c ' fö fy u p p f, bf å u. H å u fu, c å bf b y å. D ö j j å b, Eb Å u å S c c f få. M å c fö-. j, u u bf. D fö c fö f. " E, b p,, c f fö f y å, f, " b. B u y. L y å f G M y. IKA FLITIGT å c å L f - c up, få f bp (F.) FRU Sup. ELZA LÖTHNER-RAHMN VID SITT PIANO. A. B L O M B E R G STUDIE- FOTO. E f uu. Å ÄRO VÄL DE f, c fö F f f fu pcu, " p", c p ö ju på föf c. Oc c å f, u fö ö, c å pp, å c c f, å ff böj f,, f uf Ä. Ifö f å få : f å b, fö jf c f b p? L få föf, u, c få A, y upp, p p. D p, å bf föbå S uc y u, fu Bz Lö-R,, bö, 17 å b A c fö u u fö uppf A. K. V Nw-Y c jf få u u. Fu R, fö u fö å, 17 å å x Mu Sc c jj u å Köp. M å j fö 21 å ö bf S, f öf A, ö B. D å V fö f pp, u, å å S, fö. V up, y,.. u p, c j. D b å c b bf p åp f x y c f u c pp å y, på p, uu å, c. På p u ö b öf c u, u på f, y c uå uppå, åå öf på p å u föf. N å, by öf på p. M, A, E, Ty c Au c u få föbå pc å P-B, f fu R u 20. Fu R. y f p på u by f up, f ' u by b pc. S p fö y u fu R å b uppf å Ijup,, f j ö få å. T E A T E R OCH M U S I K [ N MÄRKLIG p y u på E Hpp Mö, å ö Ku L p uppfö, fö fö å S, Oc W S. På upp c, c' - c u få å fu p, bf uccé fö p. V b f S f fö A-L C. f p. K. ju på, c bjö ffö f p "D" j å ö uby. D f pu c å f. Kp G My u jfö u, b bf p P. Op ö fö å å p 5,000 fc f 1'Ac Muqu c uppfö på p P by få å fö y. H fö Ry c ö fö B, b j u c fc D, fö. H b c pp b uppöj B' uu. D, y B, å ff, fc c c D å ö. N få p, b u f c å p. T ff bf B D f Iw, uc j, D, c b jup U. A p Iw c D y, bå f yc c fööj f, y D u, c u. U j B u. H å c b Iw b. H föö bu Iw b, f b D fö. Iw p uc, på f, å B b fö på uu, u upp c ö, på u c fy D c u. Mu b p f yc f, fö c f u å u y f, f p uc b. Vb y x f, ö j å jup yc, y p f c. O b. Ufö föj ö by, c F p ypp fu uc Iw. H c, uycfu. Fö W D c N y b B bå c f, c å ö c. M å... E. CÖDRA TEATERN.»E fff pu», få Böp y f F Hb bb, få c p på c. D ff ö c ufö på b. " STERMALMSTEATERN upp O f fyyc "På", föu p u "P få Ly". I ö å y p, f c u. D å p c fö b u fö b c ö ö, öbc bf föj. A åå fö bå, c föy bå föf ju bå fö å pub. Syc fö öf y by, pu, c upp fö H f u ubbå på ff by cå ö på b. D jupu B u, uyp u pu. Få. R LUDWIG WULLNERS fu D f u föå c c c å fö uå u c F R Ö K E N A N N A L I S A C A R L S S O N SOM S A L O M E. uby, u öff å å u. L öj å f Scu Dcb, åcy f å W åf u c ypp. H B' föå cpjö cå f bu, c å bf, u, j uö, ö u uu p. E.

12 LDLW ); ; jö; ff. M : Äpué bö; ff p. A.-B. LINGON, Göb. RECEPT: K p (f. 6 p.). 2 p, 150., V2 c, 3. å ^w. T : 1 c, ulf pj. Hf B : F u, öj f c Såbf fu. F fpu, Bjöbf b j. D f Äppf c u 2. f cf. E jup å övbf ö på f, fö Cf på Apf j pc. P på f upp Köbf c. c ju,. D få Ip: Pf G. LAGERHE1M. upp, f å u c, , f. F uppyf c p få f. f upp upp, på ff på få f på bu. D u R f p p, c c ELISABETH OSTMAN. f pj. P I. f Eb ö Hu- ö, uå å. u Sc. L föf f f u KOKSALMAN ACK FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR S j (f. 6 p.). 1 j, IV2 - pc, 3. ö (60 VECKAN OKTOBER ), 2.. SÖNDAG. F u : Söåb; S å : Sö få by, cub by p ; 2. jö, IV2. buj, 2. jö; ff bö. jc, 1. c, 1. M : K p j. å c p ; j B : Tj f ; c u. få f u. f MANDAG. F u : Söåb;. Då få fu, yö jö; ö öf ö f upp. p ; ; jö; ff D få f, u, öj. M : Kö c jö åcpjå; öpp -. Tjö f ö. D pc på bö c p. TISDAG. F u : Söåb; å, pc u f pj ( få ö) c upp. Sö by by p c ; jö; ff y, få c by. M : Spué c på, f bö;. p- upp c. Sö få by, f jö, buc c åonsdag. F u : Söåb; j få upp ffjö; öå; ; c c j. Få jö; ff. M : Spc- å c få öff p ; pp-. 2. u f öfpfc p. ö c p buj TORSDAG. F u : Söåb; å böf. Bö c å by u f, å p p; jö; ff. M - c på f. Så : Spp på byå p- c u, fö jc, f; p y. jc buj c 1 FREDAG. F u : Söåb;. ö ö. p p ; ; jö; ff. M : Sjöbff å J u ; fpu C (f. 6 p.). S c c p. f f V2 c, 1 p. c, 1. f, y., 6 LÖRDAG. F u : Söåb; öuf c ( få f- ^ u ^ ^ ^ ^ c ^ ^ j c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 D ö ö u b V2. F y c å u föö by åyc jf u pcf b f c D c. Köp b, 2. bu L By bu fö 60 ö, 20 Ä p p p (f. 6 p.). T c : 250. pp c c j buc,! 2., y pp.. V N ö E x B : Af c c b pp f yc-. Äpp ö på buj, N j ö E j c. D, å yf c u u, b yc N på f c c N öp bå c få ju. D upp åf c på. Lå bu. T f f b By å u f p- c å öf pp. D f Sc Hö H p. D: G. L^^. M (f. 6 p.). 12, 50. B: C ff pc, 50. xu, V2. c c f p u. A, y. ppp, 2.,, u, b 2. j. f u, öf T : 3. ö (60 f p få u.), 3. bu fbuj, 1. p ju, j. Då -!, 1. ö (20.). jc fyf u c T : 1 bu cpp f, j.. O å ö f B: K å u., u pp, puk å upp éå c -, å få c f. D pc b. f pc c u u f, på K ö (f. 6 p.). 1. y c bju ö, 2V2. ö f, c j få 1. (50.), 4. jö^ 4 p. buj, D pp öu,, ppp, 1 u. c bu ö c uppt p: 2, 2 p. på f. P ö p. up buj c T :. fy. c å öf. B : Kö f D cpj u, ö c jö f- f c f ö, buj påp c å få f- p p 10., ö c uf-. få upp, f f y c u Sjöbff å J u (f. 6. M ub på få f. Af ö f p.). 1,3. bf å bffö, 3., y. få u. D u ö p, pp uppp ppp, 4. ö (80.), 2. f c pu. ö, 2. c u å ö. å p, 8 p, f få å c ö, y. fbuj, 2., f 1. Fy upp c u bå.ö upp få y, p., c få ut p : y. ö (10 bu, å upp på åppp -). f. S cpjb: K ö å. u pp,. IV2 c. jc f, V p j (f. 6 p.). V* bu på bå c bö Öfbf, p få, IV2. ppp c. E cjpc, 4, 30. jö, 3 p upp å, ö by.,, ppp c c, bff c f. 1. på j. D upp c p up T f : yj. pc. B : D p få buj c å. Löö f. c c f. S Spc f. Kö- f. P c E c pc b. y c. jc f. Ä p jö c - ppp u c öj ö, c b 2 : 2 2 BARNKÄR, b c fu b fc, u y ö f b ö å å b å 2y c y å, å föå p 24. å b fj å. S»L fj», Iu xp., Sc. PLATS f 1. fö b fc, j u 26 å, u., b. c öf uåöå. Jufu f. S f.,. c öp.»fu A.», B. FÖRESTÅNDARINNEPLATSEN fö Cö Lub V 1. b. Föå på b, öp c b f uå på 140 p uöf y öf b c y c b. I bf. V p O. B, Lub, Nu. få Så, ö, uå, ju u jp c p å p 1. byff c f. j öpå»s. S.», Gu^ Abyå, Mö. 2 Oföp K ö. Löföå 650. j b,.. E å. Aö, uppy. E b fc, ANSPRÅKSLÖS, f fc, j u ö ( p) å p. S ff»tj», Göb 7 p.. UNG,, påö fc f b f. f., å u ö,.. öp.-f GÖb.. f f. u. föf. ö. S f. c by ( å f)»e. A.», Göb p.. Fö, 11 S É ANSPRÅKSLÖS fc, 20 å 30 å, å fp pb 32-å 2: b, 4 6 å. Sö bö b, c u. S»F», u. S. féfcf,, cf-- c f c - f. Gu Abyå, Sc f.. b. KORSETTER, REF0RW1LIF, b, f p FÖR u,, på fc f på Löp 3 pfj å juå BRÖST HÅLLARE, uå. D ö bö f å, f f c på b.. D p u f DAMBINDOR. uå fö. G b- b f Sc (20 u Djub) y f. G ö uf. S u bjp»o», Bx. 67, Löp. juå u öå. (T jufu f.) Ufö I fj på ö uppf öp, b f p fö y <JANSSON & C:O. fc. Ff j öp.»h : 26», u. S. Gu H 20. D å u Eå Bu Abyå, Sc f.. b. p.. Eå (V). Vå 33. H- 15. BILDAD, b fc, bu f, L f. å u ö, Fö å 1908 f p å ö c å f 1-å b. f f fc å. f p, å p 1. på Kp föj. å få, p. å N, b- V. Fc- c Sbyå, y. f. fu Lu. 3, Sc. C, Få, K. PRAKTISERAD, b, j fö u fu u, fö f j Gu- EN f fc j u 23 å f uåfö, fj, b, fu c, c, få p b Bu bf öf u ö få p 24. fö p fj 24. S få 1 b å c Gub Bub, V- ö 4 b å 9 y å. j by c f.»gs»h på», Iu xp. y», Sfå p.. bc, uppy. LEDIGA PLATSER Må MHYMjf, [. «,.? ^ J.LP.Jö js RA \ V TLLLVEREAS ENDAST VID jfum;; f bff c ö, på f c p, å f, öf ff bö p. Bffå på c bö å upp öf f. A få 2. f c f /. Bff p" 1 2 K ö u f c (f. 6 p.). R få ( V. fu ö), 75. fb. H å : 2. ö (40.), 3. jö, cpjp,, 3. ö (60.),. buj,, V2 bu cpj å 70 ö, 2. u,, ppp. T c : 1. ö (20.). ' Å : 2, 1. jö, 2. u,, c. T : 1/2 bu cpj å 70 ö, 1. ö (20.). B : Kö f. Kfb öj c på,, c få 10. D upp c få c å c p. Kö, b c cpj f ö. T å f ö c jö, cpjp, buj c påp c å få u ö 15., f ö c fuf f y. Sc öj ö c öuf. Ä p, jö c y c f öf öuf c. D u, få c, ubu f. D å u u u c f c cp, f ö. RÄTTELbB: T cp på öå ö. BARNFRÖKEN ö c fö ö f fc p. 3 c y. å f jfj. Rf.., f. ( å) uppf å öp. fu V N, K 26, KFÖR c u b fc. å f EN, u fc u c 6 å. b, - f fö ö fö u bjp j f Köp. F u. öå, f u - S»2 p», Iu xp. p å. D u f c ö I ffcfj Sc få fö. S f. c ö- b uåu fc p 24. Ny Ic :Byå, Bub»25 å», Su. 3 B, Sc. SOM» jp» f p L-(p-)juö- 1. fö f,. på fc, u.. c jp f b ö j jufu y u c u. T. fö ö. S f.. öpå»lafö å f]», Fu. pb., f c f j- FÖR f öfö. Då å, - ö f p u 14. å u öf. A- 24 b Sbyu S ö Sb Kuu N. juö c fö V. M, V 21, 1 : p M fö Öb. 1.. å. Pby, - GUDFRUKTIG, b, u. _ fc, by, y p u ö, jp föc öf bö föj fö, öå, å p, ö. Tj öj- fj Upp. S f. ' 1 c.. å. Iu c»mu», Upp p.. öf u u å 1 : p S- ENKEL, påö fc, å u juå, f b. u öå, få p fj fu. S»A. K.», B 7 B, 3., Sc. SNÄLL c påö fc, f u fu bjp uöå, få p. B 15. få S. S f uppy»s. S.», Scu p.. R. Sc å jufu y- u 104. u föå, å p p c jp fu, FÖR u uåu 1 b. Nå, ö ö (ö å c b uå) f p 1. f fj. S»E. S.», S öp. fu S. M. L. Vb p.. PLATS FINNES HOS LÄKARE f bu på, fu fc V. få, c U, b fc f fj å f å p 3 b, fö juå j u 30 å p. x, fy c å å. Sö fö b c p upp b, fu u - c ö c ö, f å öf. S å c, j y. E få y öf c b u jufu jp. S öpå å, f. c b f. - Lö. ö upp G. A. S. A ö. S»L», TV., Ku 14, Sc. I GODT, Sc, få b uå. fc p, fö öå f b fc. Ny Ic.-Byå, Bub. 3 B, S. Apåö, b fc, 1

13 513 f öj fö fö å ö Sc f åbö, pub u b. EN SOM D c öj, bu få f upp c. Då u D ^ å N u öpp u D f fö öjfö L, A c, c bc ö. P å f f, f, ju c L u, f c, å b y u p y, f, å c c f, f p y. M på f på c å å b, u p p b f c A c, ' ' ", p u, f, j u c å f, f. Lu cå c pf på f u ö, å ö, y p p c b f, j c ö j. EN N Y Ö P P N A D E u f ö M ' fö, c -å b Muy b j u c F u u å p. Su b, å b y ö, u x f Sj, c f å c c y f u p u f öj, c ö, å. M u p p f ö j c c b öf f b u få å, pf c f b u fö b. D c j, f, f u öf f ö j. Hj, ö,, y u y, c å u y c fö f bf, c b. Gf c Mcfj, Mcfj, y p p u f u. F å fö A b y p p Gf, f L, u föju, b f c y p ö. På å b fu y, p p, p å c, p. Mcfj y p p, f fö T u, f u, cå c, y p p, å, " H u p p u", "Hjföj", "L", "P" c " F f " c å. På M f, f fu Z c ö j fö L, f c f ö, f x f, u f, b. I ö å c, u b b, c b A Z, p, f åpåfu. I, å bö, få u u j c b " f ", p c. L-M, Fö f f u. Vf, å fff c f j, å F, föå F-öj, p j få öf c. f- M u p p, - 1. UTSTÄLLNING LANDSHÖFDING F. A F HEMSLÖJDSALSTER FRÅN LEKSAND. 2. GRUPPBILD A F UTSTÄLLNINGENS HOLMQUIST, F R U E. ZORN, F R Ö K E N E. T R O S E L I U S, F R Ö K E N B. 3. H E M S L Ö J D S A L S T E R F R Å N MORA. 4. ELEVARBETEN LARSSON, FRÅN BESTYRELSE- FRÖKEN GAGNEFS FRÅN VÄNSTER O. A D E L B O R G, KNYPPELSKOLA. ARTISTEN TILL G. HÖGER- ANKARCRONA.

14 FRÅN I - SORGEHÖGTIDLIGHETERNA I KARLSRUHE. FRÅN MAINAU T I L L LIT DE PARADEN VÄNSTRA HÖRNET DETALJBILD SOM F Ö L J D E N Ä R M A S T E F T E R FRÅN PROCESSIONEN, LIKVAGNEN, J J.U FRAN IDUNS LÄSEKRETS Q _ Öpp bf "M". STORHERTIG FRIEDRICHS I AF BADEN LIK FÖRES EFTER ANKOMSTEN I SLOTTSKYRKAN. PROCESSIONEN PASSERAR MARKTPLATZ. FRAMSTÄLLANDE I MIDTEN S T O R H E R T I G A F SVERIGE. 514 DEN TJÄNSTFÖRRÄTTANDE FRIEDRICH F O T O F Ö R IDUN A F PRÄSTEN OCH D E F U R S T L I G A II, T I L L H Ö G E R P R I N S MAX, T I L L V Ä N S T E R GEBRUDER HIRSCH, PERSONERNA KRONPRINSEN KARLSRUHE. f? N x jp.., b å jp 2. p, å b. H bff å u bö få Bå cå å b, c å bf bfö få, å ö u. Su ö bfö f, fu "å fu fö", u ö b fö "f " "å ö"? Bö, f f. N Ä S S L O R FRIDA LANDSORT Mö! DER BEHJÄRTANSVÄRDA upp "E fö T E på" Iu 19 p. f uc å på, c j u f å. Vc å uu u bf ö bå Mjöpp.., uu få u c bu ö.., på å uu y böf b fö få Bå "30. å på 2., c å j." D fö b j bö, f f fc, å Bå, å få bu fu b, få ub å Bå b 50 å bå jf.., ju cå uf. Nu yc, fc f 11 -å c å ub c föj 30. å, f p b c b fö. Tå få, b c c uu yc- ILL DEM f, b å, j föj bj upp. O I u u å å å.. bbju, å ö på å, I c fö f föb å b; : å c bö c b, f b bju, y å yc å. M å j by c y å y ö,. x. f bf bju u p b c, u f. Ic å ff fö å, å c å u åö. Så b fö f, c, f u få u fö b åp. Lyc fy u. GAMMAL L Ä R A R E. S P by. Vå H. S Ä G H V A R F Ö R u å b y u,? Du å j u föj b j ö j c j u jf. S: J u få p, få j, c P. I u, H. å å föu b, å j u.

15 515 Vå H. D y y c, yc. K jf b^ b. D j ö jf, G u! Oc j b u u c f j f. T y. S: P. I, FRIDA LANDSORT. H. Vå H. A j,. S: P. Oc b f y c f f, b, H. Vå H. D b. SH P. J, b u... Vå H. N u öff u b, P, c ö, y c, y fö u p p p c y f. J f ö få b. D u fö jf å, å j u p x c p. S: P. Nu u. Vå H. K. M å u å fö? S: P. F ö. Vå H. V. 8.1 P. M å f, j bc, å y c, å fu c c å c å på j c c, j f f, j c j. Oc j p å, å p, u c b fö, å å u b? D b fö! Vå H. Lu, P. Nu u fö p p. M å u f j, c, u f, c å f ö ö, u u fö? ETSAD SKÖLD A F BERNHARD E c åf. FÖRBUNDET Göb y G ÖTISKA ff fö öföj C G, c c f fö c fub föbu f yf öf åf båf f c åö, uå få Bc Bw föf. E f u by Äfb f, Ny Äfb, K, Bu' cvb f K c Lj, u bf f öföj G u I öf py ö f G p c Gö föbu. O y MåSTÅLETSAREN BERN å ö föj HARD BESKOW. p: "E c f C G å ffbff Göb å Fö f c f pp. Göb föf å 1892." Nu by j, H. Vå H. R u å ö. Så c å ö ; få y p u, b ö : ö. M, ö. P fö u u p p f fö, u p, p c u få. I u p p fö öf ö å f fö, b.. f f E. P, K. K j b, f G. S, L y W ö c Gu P. Fö b å u, p, fcföö, p, ufö, c.. c b u f å :, åbufå, yö c. ' K u u p p :, u f ö f u c, c å ö, fö. Söf. ^NÄR VI DAGLIGEN föfå-? uu öf ff å öpp, å u bö pöj, f uc cb, ff, f fö, j u. M uu f å p å, uö fööj fb, u bö ju fö T S. P. BESKOW. D E T F I N N S c, c u, c y c u b f, L å å jfuppf,, böf c u p p f, fö b fu u å, å å b c y. A ö c c föb å f u p c u, u f b u c fy, b u L f ö fö p ö u å R S c böj 2 1 b. O c b jf f u p p f å f, föj ö p c ö b fy f x y u p p f, u f u, u u, b y. K,, ö f å b u, få ö f u y b p å fö c. Iu. Dj bj få åy - f fr- c Expf fff A. Bb, Su 28, 4., fö ufu c fy j b fp. Mu : 43,. J Ff ö 11 1,

16 516 D J. A K u 1 Sjuy, M cc P Gy, 99 P y b Cy, E fö cuf Kb K O I N S X F ^ L I X " c S V E N S K A fö. j f p. u Gy C-Iu. Ku 2-å, böj 15 p. Pp på b D: J. A. Söb, Sc. D A. Kjb MÖNSTERTIDNINGEN K c & C», fö ö j - c b u 2 å. P: Kf (u b.) 5. S Mö ( b.) 5.50 fö å,. 1:50. Pu b p. K: R y (å) böj : b. B pp! Sc, M Su 70. B f. S j ; j. Hj f c u ö föö R , A P w (Ry BJc- c Jpu) K _ b b f f b. A y c fö j jf bu öpp. Köp c b föj bfb u, c u. Bö f j Spc. P böj Pf. G. U. 1. x å u. P 300. A. Gf. 9. Sc P & W, Göb. Rf Eföj fö S. Au I Sc: LUSVIG FLORY, U. 40. R. 475B. A. T Gy-Qp.-Iu, Bub 13, 2. Ry B Pw Cpy, HwY, II. S. Å. M. */ 2.. H 7 VO c 2 4. Ab D V 11 V c 2 4. Pf D: A. W. D: S. W. C. O. B S ö L u, If. Sc Lfö. D E B c å å c fy F & K T, Up & Vf, G- & Vf, xp öf S. Pf j puppf. på b. W 3 U by c öp ö p. ( u f N B). If.. Sc Lfö. Nu Kå y c D G U L M é Oå p. fy Bj 13,2 upp. å u : BARNMORSKAN Fö E Bc,»V. å 2 ; å uppö, u. T 68, S, å f ö 20 å 25 ju ; up ö pp p. öf p fj. V y bö å ö öj f 36 å 38.» Rf, p b F f pc bu N : 19 S N y. N : 2 9 S : P u. K Sfj Köp Guj Sc p b b. på uy, c I b f f j på u, u u bu c, å VAN HOUTENS! S-Dyu. juu 4 R & Ljub 44 V. Råf. 2 S.. A. T. 6 SS. R. T py, pcu - S N ^T-T u b, b -, : å Rf, f u, x - c u c, S c b f ö! T c* I å j u : j,, å f ; V b b å få - c u! J å x, å ö b y c-., ' pu. Lp b å! A ö, c, u..f Ry, å, p'. uf u,,,, å ö yp f fö f. A p, f c, f, bf c. D f, f f. Uppju j, u f f b. O N b bö. LARS MONTEN I SyK M 9 4. Afu 2 c. Pp på b Gfu. 7.. A L Bq. V u j å E f b. b uu fö c uu på b å. D ö bpp fö c, c å c ö. D f c b. R f b föp E c på å. N E b f. D b å, bf fu å. D på c f, c bf jp fö, c f föf ö åfå y. D uppu, fö, c bf fö p. H N å på p, c pp? H N föö uf E? D f b. D uu ub f ppc fö å pp f c E bf fu å, å N f fö c. V y E ju, c N f. SVENSKA. ELEKTRISKA INSTITUTET, (Af 15), R 9, Sc. V E f b: E f j c f p p! N: A: R u b Kfb åfcöp. E c u. H. pu på b. böj y öu. 1 Nb. L f: 1) R 3 å ; 2) T fö ub f, fö. bc, å -, by-, -, ppp-, j-, - c jubc c fö p öf.; 3) Hu, f ufuf. 4) K; 5) Huå, bö fö ub f uå; 6) Söjpu; 7) Föb fö. fu. Sc c. Eff pff. Pp... 2 p J. T b fö u Söj, B-Hby, B. Ny u böj 1 b Ku 8 å. Kuff. 35:. Fö f fj c fy 16 å. U- få p föå å c f, b, y..., f, f, ö, b.. Ic å 30. p å. Pp c uppy f J. T öj, B-Hby. V E, y fö. Ab Göb B G Pu, B, F, L.. u. I åpf å å f b j på. Ob.! V j pp >Hå«. H c Fu E. MALMBERG, 58 Kb Huu. bå: Db. «~ ' * - S - >. ^!, y, " ^ S j '.Jp S f, å. f Hu T. 9V~ 3»ÄIjTVÄTÄXÄ 2 å 3 fc ö. föu. Huå-. Vfu ( Iu f.. 3 O.) u u. V. Fu E. K, M, Sf. Vy få fö CACAO J ypp é, få» öf b. 1 I Sc, A! j? u c juy C 20 S p p b, j u MYRSTEDT & STERNS AKTIEBOLAG STOCKHOLM. K. Hfwö. D R O T T N I N G G. 11. A. T Rf S M, ö S p c f f Möby, G, 1 Sp /2 pc. R- Kp- fö Sc, S Ny S p. p b f f pb. 1 Sc b, b p ö å f F fö. Sf föfå b å Pp på b. K öpp. V V3 u. V 7 / 8.. F K. 37,000,000. Ub f å 1906» 419,000 Möb.. Sö. A yc å, b f.. G ö b E B 12 Bub 12.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35.

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35. AUGUSTI 2015 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34 2 Söndag 18 3 V 32 19 4 20 5 21 6 22 Lördag 7 23 Söndag 8 Lördag 24 V 35 9 Söndag 25 10 V 33 26 RL-dag, åk 1-3/ HAMD 11 27 12 28 13 F-prövning 29 Lördag

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Datum Tid Lokal Ämne/aktivitet Lärare

Datum Tid Lokal Ämne/aktivitet Lärare UÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Maria Eklund, terminsansvarig SCHEMA Juristprogrammet, Termin 2 vt 2011 Schema T2 vt 2011 Fetstil avser obligatoriska moment. Kontrollera webbschemat regelbundet

Läs mer

ORANGERIET. Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill

ORANGERIET. Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill UTVÄRDERING PROJEKT ORANGERIET Coompanion Östergötland Författare Lisa Blomqvist Projektledare Helene Nord 12 september 2011 2011 Skill Om Skill Skill grundades 1997 och erbjuder akademikers kompetens

Läs mer

Institutionen för Matematik. F1 - Linjär algebra och numerisk analys, TMA671 Svar till övningar i Heath s bok och extraövningar

Institutionen för Matematik. F1 - Linjär algebra och numerisk analys, TMA671 Svar till övningar i Heath s bok och extraövningar Institutionen för Matematik Göteborg F1 - Linjär algebra och numerisk analys, TMA671 Svar till övningar i Heath s bok och extraövningar Heath 1: a) -01416 resp -0046 b) -0001593 resp -000051 c) 000165

Läs mer

Förrådskatalog 2014. Sickla

Förrådskatalog 2014. Sickla Förrådskatalog 2014 Sickla innehåll Betong 3-4 PVC/PP 5-10 Kopplingar självfall 11-14 PE 15-24 Segjärn 25-34 Rördelar stål, galv 35-40 Stora rep.satser 41-44 Koppar/Rödgods 45-48 Kopplingar vatten 49-54

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer