ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX."

Transkript

1 TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by, fö L u u. D åyf bju upp å fu B - Ö b å E yc bö y u Kf D f. I öf F x fu Ö b å p, y fö y u b E öf F x. R y f Sc ö f F x y. H på p fö y A c f f u ö öf f. Öf F x j b p öf B c b p j u p p å c föj f p y p c u å pp uc p. D få f y f p u u ö f fy p å öf F x ' u p p f c y å c u c. L öf F x u y p c b p. N j u, å, p fö I u, j p å b f j å. P u y få ff u y c å c föå fö öf c öf F x ' u f. D fö b c c E q u, öf F x fö c j u, y p p u f, cö u ö. J ö u b å b c Öf F x j j ; ö ö f F x ' p u ypö L c b å f c å j u f b j ö f p å u fö S u. A ö yu. På upp S c upp f ö f y fö L f öf F x ' b å fö å S c fö fö å, p p j, u y. f, b å jf b ö S c få j Öf F x f f c fj. b ö S c å p GURLI LINDER. fu b f å c. A c fu F x ' u å y c f, u f p å å. V y f S c bf öf F x f y ö f ffö y å p b. Oc f b fö y ub E, u p c u fy. D ubu upp u j f c fu Ax, y "b y y y b y f öf F x '. M fö fu c j f öf å, u p å u c f å f.

2 502 E åbc på S. CLSA TÖRNE, é p, f I ö Luu.. S, b yc p p f. D, ö uppf f u, b Iu : 25. fö N MIM LILLA å fc, j!, Du p fö, å? c öf å c c f ub c y Du c j c Du y, på, y å. f på, u ö å. S u u j! å,, få u, c. u fy. J y, f c f, uf bf b, å b y. S T E u j fc, u b fc yf ö bf öbc c y. M föj c u fö c å: j j by, c u j b c j å. DANIEL FALLSTRÖM. U H A R L u u p c, få y c c, y c, c b u c yc. B u " " fö c b j u c S. D u u få, y c, få ö på, ö f. " D S, y c? Oc S f ö f,,, å u u på? " J p p, få f f f u b y. Oc j, j, å j, å upp, uå, å u p å c. M u c f f jf c ö, j å y S c fö jf y u p p f f ff. O S j p å på u f föå c, c fö u f ö, å y c c å y föjfu; ö fö, å föf föf S c f, å j, yc. D c fö, fö å c ö, å b c u. H fö å bf, c j c, å f ö y c f ö f f Luu S. Ej f u. H å u u j fö : " ö b u "? V c, fu, ö b ; c, p å p, c. D, f y ö b u, c f f c y c å å b b S. Ou å. S f u å, u p p b S. H,... ö f å c c p p å p f c j u f. V å ö f j b u j c p å f u f p c f. D b j u c f j c y, ö ; c c ö p c fö, j u, f " u y ", j f ö u c u p p u bc, c f ö p S, c å å b. " H u å? S å f, å c p å. " J y, j. M, fu c å å å PAPPERSMONSTER Vå. E c b b på f, u y f bö f u ö. M, föu åb c pf b, ffu c. VICTORIA SKODON f pcp c fö fö ffö fb f, på cu. D föj f ff öf ppu p c f Lu Tu, Sc. u, få c p. Oc j p å å å. N c j p å u, å p å f c b å, c p, å j c å f. D b å c y c c b u. S ö f b c ff c u u c å : " å, fö, u b c p p å." E c c ö på f å y c, c ö y p S. Hu yc c c, f ö u uf c på f få b p p å fu fb c b y få. H fu u? Så u S bö " ". D fu å b, y c bf c c b u. O c ö c b u u b, u u å å fö å, p c b ö - c p. K u på f ö, u f ö ö, c f ö c å. V å f c b å y jö. D b å, c u få. M u å f c b å. M u å å u ö, p c å. H f å b å y f, å b u å ö, å f. A b å ö p c ö f f b å p c c H f c b b c b j ö : " c f. " D ö, u. I S ö yc ', B å fö, c ö, c å å, u c : " c fö, b å? " N j, c u ö S. E p, p c j p f j. E u E T ö S bf å u j, f upu uppf f yf. Fu b fö p p, å å fö, fu- fu fö, å. få å p S: Buf 40 ö, Kjö u p 50 ö, P 75 ö, Rf 75 ö, Bö 50 ö, Kppc 60. TJppf f, (b u,) j c j, å N E fu fu pfö. Exp pf åföj f p. p Iu Mö}', D. B, S.

3 503 jf, j b f b S, u f u b c f yf. M å f S f b, bf, ö f f fö, f ö p p, b f u u, x c b fu fö, c y c föj f å u f f, b u c f c f jf. S c 27 p ELSA TÖRNE. "Tuu" Nw Y. E bf " N " uf c u * f W, A, T TNDER DEN c fö öf puy fö u Nw Y cf, by, öj å yc b, p p ypp Sc TOTJ-TOTJ. u u. Föf u b Ny, f p ff u ö. Fö Nw Y. D föj j u öff, j ( ) å fc å p p f jöbu å u c. J föå fö y c u p p c f. F ö b å y f j c u b j fö å z å, b j f f f Z: å c b f " V ", % 07. "N"! S å u j å, å f! D ö u b p p, u j j ö öf B c Ö u. I fö j jöju. D u j u, j c b y j ö å. M ö b c ö u j få, '. Sjf b å j u f, j b p u p p f p p ff c, u p föf u u, å P p M b ju u b. A p u å fö fö, å j c c p fö ö å, j j b, c u b, * U å f u ufö f föf f ff. Pu fö? öf på D c pp c c å, c b. M u c p p p. V u c u. J j, u u b. T b y u fö,, på T u. F ö u p p f p u p y, y u. b. D u p å. K u å " B " c " C "? M u u u j c y? Oc å j f ö p å på A. H 2 K b y. N f, c c j u å. E, 2, 0 0 0, å c j, fööj c jö c y å på. D u ö u ö p c f f u c. bf. Dpc VENERE. b f å, f f öf på öf c, juf ö ö b f. D. J ö, å p jöju. H u ö y - p, c " C ", y. J! " V " fc... ö. H b uu b. D b y c f f, 41» 11 IKwjj CARMEN. bff j j, y bjö j u å fö å fp. D f, p få ö p, u j b f, å. J c föå E Ac, f, D u ö " I f " på y, u j u p, f på c å å. O b u öfå. E c u p p ö,, å. V. J - Bu- & Böpy,, c uö, y uppå u f 90 ö. 13 p. S u - A p f p. Pf å f. Scwz & C, Lz S 5, (Scwz). Sy-Exp. Ku!. Hf. u f, u på c u. D p c fö u ö, å c å. J, c fö j ; j fc f ö, A å y c u c å, c å uö, D c å f. " V c böj b, ' u p å å, " j. Ef u ö bf j b å b u på föc, j j y u, y j c j j fu. S j å å ö c N w Y, p b y, y b å f, f, j å f c u u u b å j u uf. D, å u. O f ö, c u u j få p p p u föp, j c f ö j "c c u ", bf j föå fö å c bu uö. M f! j. M f u bf f b u f " " p ö, u å pc på u. H y x y b c c 1 1, (. 4 1, ), fö b p p å j u b u. Då, å p ö, j u föu fö 2, ( 7, ). D y c c fö fåf, u fö b ö. J bf b, å j å b, j u, u j. Ä j å f! J u j y b p j f föf. Ocå j j c å u j p å p, j f F c ", få c f f ö. u S u j f u bf f å w y, b.. " T ", j u E u p på A, u b b j ö, H q u c D u j, j j u, u få y c öf å. J fö u " F c ", b p, fö, c y c j, j p å b c y c BARNGARDEROBEN ö c jp.

4 TDUN 1907 j. S öf c uö, ö. K u! " F E D I N C K " OCH " T O U T O U " " F c " UTBYTA HÄLSNINGAR. f (ORIGINALTECKNING A F FÖRF.) uc. D y c c p p å, p, fö c p y. D å u, y c j, å j u. D u " F c " y, u, b å f c, b u uc. H u? I " F c " y p u, j,, j u j,, u c p p x, j y c fö y c f b å fö pby. V båf u p p, y " F c " föj. E å'! E u föfö. E u u på uf å, j, f y, p å jf y b c u öffy p, öff c f ö u, p juf u f c b. Oc u! J få cc föå å. H, c 12 på på få f j u f N w y p c, u på föu b åj, b u fö c u c ö j b f. D på. H f c öf j jf u få böj y fö N w Y ; bf c p å : " f " å å " f " c j p p j få u p p f. D j u j - bf å f ö fj fy få j, få j, u ö uppc bju p u, f juf öfff f å å f. M " F c " å p å b ö F y c : " H b V, å j, ' f u p. D b u f b, y V u p é, å j j b j u p å å pc." " V å fö, ", "c y c fö, y c å öf u p p. " D p öf. " F å? " j, " f?" " F c " b yc på bb, å u b y " q u u z - u ", : " F,, b å u f u ö f c 504 föf. F ö å å å, f å u f, j u f bf f, f föf å ö, y. y ö c fö, å u b f f, y N w Y, jf,, bf f fö T y u, å, u u y c fö f på p p, bå u. " J j, p ö f öf p c å f å V j. Öffy p u, f c, "f få b ", å föf. D å j. H bö å ö u ; c u c p, f jf b u, bf ufu f å u c, y ö c b åf y b p å f f b " f"; bf u f å å u u å. D, u ö, f u c ö, j j c y c b c u f ö b j u. " F c " ö, u M c p, c ö p å å, c bf bf. j u f ö, u åj. D, fu c på A b, " Z " b u c, p u p p f N w Y H. V u f "D pc ", y c föff fö. H, bu, ju, j föå u u p u öj å u ; j u å y. Sf p p, å å c u pj. Bj, å f, öj få u,,, föff öf, u u y. M " F c " f å c f. J c å u f u, f u ö f p å, å j,. J u u fö, y c f. G, u. V fö, j b y fö fö c ju. D "Tuu". K f. N j å c " F c " fö,, å b y. J u V p u, p " F c " på p öf, : " b " T p ", fc f , å f ö, på Nw Y. E å c å j p C p c å å u é, ö p å å p å p. D u 100, y å y c b. " S å ' c b, " j "Fc". "Nj, å u b f c föö p å cw å f p, å MISS T O P S I E. b. " "Fc" b : "D u f ö föå. D f å f ö å å u cw. A b b b, ö E u p, fö b ; j, xu å c u fö, å å j. D föå b få å, å, å, å u u p p p..., å u på b ö p p f." J y c " F c " f p å,. H Af E y S. II. Ay. (F. f. : 40.) D E T H Ä N D E R... y c u y c bf p å föf f p c u y c p å p å c f på f p p p, å få fö p, f, y " b b " pu. E ö f f fc M. " K u, c ö? " b fö f, c j u f, p ö, c p, f c ö b c, c u fu föå u fö y b,... y! c, f! p u p " F ö " " D ", f p p u ö p å p! Oc å få fö u. ' D b u ö, u p p c, j, f å f f c ö " Fj", å bf f ö. T y f b å f, y ö å - u p p c c u c p å p p f y å b å u p p y. Oc u y c c j u b å! H u å f, c, y ö c ö, u å u c c c, b fu, L fy pup BON A M I.

5 - 505 b f p, f ö u c böf bf få böj : ö f å u. u,, c p å y c f p på, c u ITTIOSEX ( 9 6 %) f b f å å f c fö å b ux f ö. O. å * j, c föå f f: y fö f, fö J c f ö å ÖRSUMMAD ö f få å ycb,, fö u c b! föf c b ö b u fö u b, å u öf u b å å föa fö få b p å c ö fö jup c p! jp fbc c T, c F,, P å ö f ö, ffö föå p å p b å f c ö å ö f ö p p öjc c. H b y fö å f, fö p f å. D ö c " f " fu b c 60 ö. p! fö f b u, c ö, b y u b j u f,, å f f jf, f c, c u fö ju j c u, b båf bu c f ö öj å å. L å föfc, b å å c j få, c c å å, j u y å, b c å föå fö. y, j u fy p å p ö få jup jfu y c å, J å u p p å "fö y " F u F " fö, c y c j ö å b f. " f "f fö ff! ", u " I jf c u Oc u å ö u c få " c y bju fö p f jup j. D cå, f y c f öf, f fö å å f, ff c å ö, fö p å, p y få y, å f ö å fö, j, c,, f p p ö cå j föuf, b c å fö u,, c y fö c u, c å å, u å f y f få, b ö öj, c ff p, c ö c y j j : f, j få böj, c b, å få c å, u,, c b öf å "fö "! jup, f ö å ö j fö ö, u c å ö c föf öf, c fö, få å f Må fö, c åf å! c p u å f p å,, föö, å, ö bf b b y b, ff,, å p f, jup, T y cå c ö åf f å, c. V j u, f p f. å fö bf f b, å ö, å å ö, j u, f c föf, u jp! böf u p p f ö, c u u b c ff fö y p, å å åf, f f x ö y p å u b c u, å u u c ö, p p öf, å fö å y u ju f å b y fö ö, c föå. f å, N F S T O M A T O L u u fö bå u, f ö å å u öf jf u å öj fc å 2 5 c öf, c å b p u u fö å f f b, c, å y f, fö u b. S uju bu c bu f, bö u c ö, bj ö p p f ö... j u c f u uppf j f c f, föå c c fåf u fx å ö b, j u y c å f p p u å å. M y y p å, fuppf p å, c c ö å fö å u b p u b föfö, å f j, u. Gå å å y fö p öff f å u b u, föföj u p p c p p u å u p p,, ö f f å y c b, u p p fö bf f b öf, c f u p p f p " H c f u u, u bf u " u u p p f c å b ö ' å y f u c, c u b c p Of u ff f ö b y! Ä u j f, u p p u f. Må fö u b, f föå fö b u c pf å, ' u, c p u ö u ö c ö, å y c f, c ö c ö ö c å u, fö c f å yöf! M p å c fö y, fö å TLITERATUR SILJAN E b S j f JOHAN NORDLING u u p å C. E. F z bfö b S c c f j b p f. 4: 5 0 fö b. D c f y c ufö f c b fö E y B b ( p c upp" I u : 2 7 fö å ) f y p S j p f b å b. * Ry j, ö u u fö y, å på uu c föå, b fö, f bå fc " b, c ju ö få ö p", fu ö, på u : "J, ö ö p, å u c ö Kb. R b j! ' LUZERN ===== F ö Fu Gb Rz' c >Off>, uf fö p å, u ö u öf y c u å på Scu & Lcff fö B. u. ===== GD : HOTEL NATO I NAL H Vwjö. Ru få pp

6 IDTJN ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ HÖST F ÖREGÅENDE Vc y f å b få p S å Ö. S c å u u uc c ö by f. Vc c u föf f å f yc f fu. fö fö A G S T Å R p å S c u öf f, c, b å N p f, ffö. V å b j fö å u fö ö c, bå. Öf, på u c f, ö på ö c,, f f f, u på f y b å, c, u bu c b å å f c u å å. J å ö å på fö u få f ö f; ju f j f, å j S. D b, j, u på. D å ö öf y c b u. D öf få ö, f f c j, föf. S ju c u ö f,, ju c f f c j. f, y f u,, ö b H, ö c ö uppf, föf. I c fö å ö, u fö ö, ö, p å c ö. D c j S y c å å, ö j få, ö bc b på f ö uf p å, ö b c ö. M y c f c ju ö f u b, S. D u N y. E c f u ö, få b, A u, c p å u b c föå f c ö. S å y f ö p c ö, öf c u. J å c ö uö ycf u ö å få f c p, c å j B föj. H å j u ö c ö b S, f j f c f ö, j c f å S. K 27 p y fu J J å ö c b u j ;, c p, u p p b f ö f b å, fu f ö f öfux f ö, uö; u f, b u f, c. N å p p, b u THOR FRÅN PERGOLAN PÅ SOLLIDEN. HERMAN SANDBERG, KALMAR, FOTO. MUNTHER.

7 507 6 f ff- pcu DETBLIRå. D cå ff u fff. <^ j f få u öp f. Nu pf O. Abu Ku S öpp u f få å, f pu å yp fö p. bå u c p ypu, pub å uppf f y, fö, fö pu c föj f c. N å å j ö, " S p å " b c, fj få b c f f y. D,, u. u b å, b ö få O. A R B O R E L I U S. å. D "b", p ö f f f c ju, ö f ö S c, c j fö f fu b få c f P f A b u, c böf p p. fö fö, f å f f bc, u p p f. Pf A b u ' ffö,, D EN SOM upp Ku u, u xp, å fö u å. I c å f, ö, y b å c å p f, u f y, ö, ö c b å p f, p på u p. D f ö å å. E å p å å f c y " B å " jö å å ö f! Oc u p p öf " H y " ö buby, p! E y u b " ö " b, f yc uå. D uu c c å. "V D " å T u w ; u ö u p p P, fö c uf åf. f. M y c f ö p, b c p u b ö ff, u c H f f u u u c f fö c. N på ö u fy j c j pu, Abu f, f y c p c fö. Ajéuf bf å fö f, b f u p c å ö ö. H fc u, u f, u å j b f. F y,, p : ö öf, j, bjö y å Dfö c öj fö f, c c b j u u. BONDKVARTER. MÅLNINGAR I OLJA A F O. A R B O R E L I U S. A. BLOMBERG FOTO.

8 508 fö u b. HANDARBETETS VÄNNERS VÄFSKOLA. M fö böj, f, b, fö, b ö, u p p. Bf cå, b f p c f å f y b. På 7 fö b f f f bf fö f, f å ö å f f c å f, p c c f, f uöf. Hb V. I D E T N Y B Y G G D A, fö jé c u 30 R, fö ju, c p p u p p å (, f ö b ) upp b y öf å. På ö "Hb V ", p b u c få jf, j å få u y c. Oc, ö öf, ju ö f ö, f fö, b c fö p. E, få u, b y b, fö j u, p å å c f, fö å. V f f, fy u, f fö p å u u f å, '. f c å f y, f f f f, f c ju, b j c b f, y c fö ö få f H b V ö j. E c u bf, f, f f f ö H b V yf å öf å f. A, böf, f- c ö, H b V b c u å, fö. Hu u f u å pp föf u p c f f x, j f u b u f, jf j c, c f j b y fö å u uc. F ö u fö f f b f u fö f u fö AM H, u f C, föj f ö å. U 12 å å u, c å föj f få b f f ö å, f f å j u c f, fö S S. I y f ö å fö u E f fö, c fö, ö c, åf ju, N å p p fö få ö f, u p p f juu f f. H öf f f, b c f ö b y fc: ub, uå, bbå, pp, å c. U p u p p j 17 f, fö å y. D fö u : f b, u c, fö å u p p b, öj b. I f f, å ö u, b ö f. H fö f fö b y. V y f y y c, c b, f f ö " u " u. D u u f, å på x p " å, j å ". Oc u b, f c å å f f f å f ö å, pfu b, b b å! Af pfb på å, u b p u p, f j på u å. M å j u cå fö ö é fö b u, 1894 på u c c f c b f j p ufö, å f fu C Gj. Nu åå ö bö f fö ö, fö Ebb Åb å å u fö å y c, b å u. H, öf, u å f, f c u fö, y å å j u å y c ö fufy, b å y c f b. U 18 u ö, f u y p p u p p f å p, V y p p c " D y ". I å -j å fö f b u, c c u på H b V b y å. M " ö j " få bc,, fö j fö y c y f, y f ö ö f. H y ju, fö M Ljufu, u u f fö, x p å f, ufö u fö ö p c p u f f f. E å, " b " c f c c ffö, u u u. H uå Hb V fu. J u ö, j u ö y c på j f u å c f y, fö p ö c bf å y, j, å ö å, få ö f u y c å. H c c böf å j fö föå, uppf b y, fö å å fföj. D å p f, H b V föf, bf j u, p u f, å ö j f å. M f u u, öf f j. LOTTEN AFDELNINGEN F Ö R KONSTSÖMNAD. S A N A T O G E N A. BLOMBERG DAHLGREN. FOTO. S bö f 3,000. Eå å p. Iu bcy. f få Jp &R, Göb. Fb: Bu & C, B S. W. 48.

9 509 Köp Vb B! BFISTA S V E N S K A FABRIKAT! L! E I Håb I 'J02~&f Hj u p å fb. T pc f W f Ab A. F. C Sfb, VÄNERSBORG Föj u f.. E fp. B f H KONSTHALLEN E u^. S T A D E N M A N N H E I M N c fö R, f, f j y b f u ö,, fö, é b Hb " Hb " O w p å, u å u, å p å b b c u f u b y f, få u p u p u p u. M - c u, x på, y c f få b j u, b å å j. S N c c R å j c p fö, f fö f f b, u p, ö ö f c å. I å f föp f f c u c. I fö u u u p p f å u.. j u b u u fö å u ffö f ö u,, Bc u, f b T y u å f u p p. D u y y u p p f ö, bf f, c å u å c på f, A u c M föb u. S få b f u f f c ö c å föbf u f b. N böj, bf f ö y ' f b f c, f f f. D y uppfö f ö, fu, c u p p ö f å ö p c c f f f c p, p p c b u. E y p å å u f f c u bf u y f, u p p j f.. " R u " få I MANNHEIM. T y c Ö, c ö p f, bf f c u, f, b. A få å b ö f, y u f f f j y f f c fö u y c. E u y ö p c b f u, ö c f, c c å f f å f, c y c y ö, f å u b y c p fö å å ö. E u p c f å f ö y. Nå pby b f y f u ö b u, u ufy f, p c f fö Böc. E f b å f c ö. D bu f på fö å c u p å b, uppf, u p p f u, b å f y c b. R u f c å f j u, b y, c ö u c b ö å f ö å. U f u p p " u ". T p, å y c f y ffö ö p, å u c u ö. P u b u b bjö, ö b b j ö c b å p f fb c f. D j u f p f f ö, c ju föf f, * å b å p. Möb u b, c f, u f ö f å p, u föf, u, å f, föf fö f f p, f. HANNA LUNDHOLM. M. pn SKARP bö < c b, föf fö f f föff pf på bå p. H f f py, föå j å f upp jö fu. I N N A N D E f, f föb, ö å ju. F u f föb fcb, S. N S å, föf f E b B. E b å c j u u å c u u öf. G y bf u f f ö å f. D bf f ö f c u u f ö å ö uppö Eb, b yc f b, u. Hj- f ö f, y fö. E få fö å ö b, å. Oc c. E b fö f få f, bf c få, u y c. Så yc,, f f ö å fc, u ö, c b. " H b? " få E b. " I b å S c. " " L å u p p å!... V f j u f å. L å å. J u, b f f." " B, ö b, E,," L. " H u u? H u..." Nj,, f bf få b u, S, c f, u c x ". " M E b på u f u. " D by b u, y på x, ". L f fö fö. " D b y p, ", " få u c å f p å. D c f

10 510 Tc, ö å pp-fö u. [, y p å å, b å c ff... " I u c f u p å,. M E b f c. fö ö c " A u b, j b u f föu, L, c ö (c f ö y bf) fö ö, u å,... " Oc å å L f. H y fö c fö b b j u, jf fö öj f b p å böf b, u f ö å. L b c u. A föu å fy y c b ö få f ö å f u y j ö, c j fö b p. H å. E p å. M p u y c u å p å å u L Å. Oc f f yc. jf B ö p bf u p p j u få å å. Ä u å y b. D fö j u u p b ö c å u x fö L p å F u. N E b ö, u y f, u c, öf L å y c f. S å bf f y, f ö c fy å u c ö. P å bö p u p p å f E b b, u p p f å på å. I ö p få f f. B y f b, p å b u c ö u. H b å ö å ( å fö E b ) c c fö c yf på, p å f. M b f u p p yf c ff c åff. Ä p b y å u u b föbu fö L c E b Å. D fö c b. E b f, u ö öf L. N u fö, u ö! L Iu böf b på fö j u ö c bc böj, b f c j u p p ö. E b ff. M fö ö u f bf fö x. V Eb, fö, u L ' å fö, c L f fu,, u c, f fö b. Oc Eb u ö, u b c u u b f, ö f... D f E b f ö å, u L u, y c, c b ö y c f p. S p å ö b c fö,. R y b å fu c ö. S å föf L öf å f u u å. H f u u c på b y å... H u å å c. D fö, S, juf c y c fö E b. Fc yc u b! H p å f x, öf ff c y p få E b. M b c å S u, å E b å å c L å öj fö. Buu. D, å f c. E b få L, på u å å. L u f c fö " å f " b fö å, f, b fö p p. E ö j j å, fö S b ö j p, y bf, uf å f, c j å y c. E b föff å, c fc c å. P å å ö, u ö,. I u f j u b ö j E b b, c å ö u fö, f ö u p p u. E b L... L ö f u å c f å. N u c f, u få, f å, b fö u ö,. D b, fö, y f ö u u,, f, ff " p u ", u L fö E b f. " M f u få b å p b u, f å ö fö f u, yf, ". D c få. M : 4 fö D fö f b ö p E b fc b. H, c S j fö ö c få, p p c fö c j å, f. T b E b f. V å på L. H åfu c y c jf. H u u ö, ö u j f c å, å u. D p å L c y. Oc u b ö j p b y. Ef å å f, u f ö c c E b få f u p p p f ö c L ', ff y. Eb bf å u f. D bf fö f p fö Eb. H u p p S c c S. M c p å, j å föö få u p p p, fö. G u L få f föj f, å på. E öj uu å. D f c, c u L bf, E b f ö, få b u på öf S c å c å å c ö p. H p p, L c u å fö ufu u bf få " p å ", å f å,. Oc b u c föbå fö. H fö j u, föå, c fc å u... H, y å j u p fö S, f y c b. D å cå E b, u få å b... N u, f. D p å öfc ff. G b b å fö c å jf, å, c u u få jp f å c å u b y f ö b... L ', bf, f u. H f c. Gf u u p p. H p c p, få u b, c ff, S f b. I b ffö p c b, ö b u f u å j u b å ö c, fö c öf b c. I b ffö ff, fc b u f b f f u c. S. H ö c f, y bå åf. D å c å uf, u ju. H föbå, jf u u, j j fö. S u y c u p p c u j ö u u. P 60 ö. Eå..j b c fö. Pf få ZDUNS JHONSTERAFDELNUVQ-, Sc. 60 ö p.

11 511 D. å f u u. H p å j u f u c f å, fö, u ö j. N å fc b, bf på, c ' fö fy u p p f, bf å u. H å u fu, c å bf b y å. D ö j j å b, Eb Å u å S c c f få. M å c fö-. j, u u bf. D fö c fö f. " E, b p,, c f fö f y å, f, " b. B u y. L y å f G M y. IKA FLITIGT å c å L f - c up, få f bp (F.) FRU Sup. ELZA LÖTHNER-RAHMN VID SITT PIANO. A. B L O M B E R G STUDIE- FOTO. E f uu. Å ÄRO VÄL DE f, c fö F f f fu pcu, " p", c p ö ju på föf c. Oc c å f, u fö ö, c å pp, å c c f, å ff böj f,, f uf Ä. Ifö f å få : f å b, fö jf c f b p? L få föf, u, c få A, y upp, p p. D p, å bf föbå S uc y u, fu Bz Lö-R,, bö, 17 å b A c fö u u fö uppf A. K. V Nw-Y c jf få u u. Fu R, fö u fö å, 17 å å x Mu Sc c jj u å Köp. M å j fö 21 å ö bf S, f öf A, ö B. D å V fö f pp, u, å å S, fö. V up, y,.. u p, c j. D b å c b bf p åp f x y c f u c pp å y, på p, uu å, c. På p u ö b öf c u, u på f, y c uå uppå, åå öf på p å u föf. N å, by öf på p. M, A, E, Ty c Au c u få föbå pc å P-B, f fu R u 20. Fu R. y f p på u by f up, f ' u by b pc. S p fö y u fu R å b uppf å Ijup,, f j ö få å. T E A T E R OCH M U S I K [ N MÄRKLIG p y u på E Hpp Mö, å ö Ku L p uppfö, fö fö å S, Oc W S. På upp c, c' - c u få å fu p, bf uccé fö p. V b f S f fö A-L C. f p. K. ju på, c bjö ffö f p "D" j å ö uby. D f pu c å f. Kp G My u jfö u, b bf p P. Op ö fö å å p 5,000 fc f 1'Ac Muqu c uppfö på p P by få å fö y. H fö Ry c ö fö B, b j u c fc D, fö. H b c pp b uppöj B' uu. D, y B, å ff, fc c c D å ö. N få p, b u f c å p. T ff bf B D f Iw, uc j, D, c b jup U. A p Iw c D y, bå f yc c fööj f, y D u, c u. U j B u. H å c b Iw b. H föö bu Iw b, f b D fö. Iw p uc, på f, å B b fö på uu, u upp c ö, på u c fy D c u. Mu b p f yc f, fö c f u å u y f, f p uc b. Vb y x f, ö j å jup yc, y p f c. O b. Ufö föj ö by, c F p ypp fu uc Iw. H c, uycfu. Fö W D c N y b B bå c f, c å ö c. M å... E. CÖDRA TEATERN.»E fff pu», få Böp y f F Hb bb, få c p på c. D ff ö c ufö på b. " STERMALMSTEATERN upp O f fyyc "På", föu p u "P få Ly". I ö å y p, f c u. D å p c fö b u fö b c ö ö, öbc bf föj. A åå fö bå, c föy bå föf ju bå fö å pub. Syc fö öf y by, pu, c upp fö H f u ubbå på ff by cå ö på b. D jupu B u, uyp u pu. Få. R LUDWIG WULLNERS fu D f u föå c c c å fö uå u c F R Ö K E N A N N A L I S A C A R L S S O N SOM S A L O M E. uby, u öff å å u. L öj å f Scu Dcb, åcy f å W åf u c ypp. H B' föå cpjö cå f bu, c å bf, u, j uö, ö u uu p. E.

12 LDLW ); ; jö; ff. M : Äpué bö; ff p. A.-B. LINGON, Göb. RECEPT: K p (f. 6 p.). 2 p, 150., V2 c, 3. å ^w. T : 1 c, ulf pj. Hf B : F u, öj f c Såbf fu. F fpu, Bjöbf b j. D f Äppf c u 2. f cf. E jup å övbf ö på f, fö Cf på Apf j pc. P på f upp Köbf c. c ju,. D få Ip: Pf G. LAGERHE1M. upp, f å u c, , f. F uppyf c p få f. f upp upp, på ff på få f på bu. D u R f p p, c c ELISABETH OSTMAN. f pj. P I. f Eb ö Hu- ö, uå å. u Sc. L föf f f u KOKSALMAN ACK FÖRSLAG TILL MATORDNING FÖR S j (f. 6 p.). 1 j, IV2 - pc, 3. ö (60 VECKAN OKTOBER ), 2.. SÖNDAG. F u : Söåb; S å : Sö få by, cub by p ; 2. jö, IV2. buj, 2. jö; ff bö. jc, 1. c, 1. M : K p j. å c p ; j B : Tj f ; c u. få f u. f MANDAG. F u : Söåb;. Då få fu, yö jö; ö öf ö f upp. p ; ; jö; ff D få f, u, öj. M : Kö c jö åcpjå; öpp -. Tjö f ö. D pc på bö c p. TISDAG. F u : Söåb; å, pc u f pj ( få ö) c upp. Sö by by p c ; jö; ff y, få c by. M : Spué c på, f bö;. p- upp c. Sö få by, f jö, buc c åonsdag. F u : Söåb; j få upp ffjö; öå; ; c c j. Få jö; ff. M : Spc- å c få öff p ; pp-. 2. u f öfpfc p. ö c p buj TORSDAG. F u : Söåb; å böf. Bö c å by u f, å p p; jö; ff. M - c på f. Så : Spp på byå p- c u, fö jc, f; p y. jc buj c 1 FREDAG. F u : Söåb;. ö ö. p p ; ; jö; ff. M : Sjöbff å J u ; fpu C (f. 6 p.). S c c p. f f V2 c, 1 p. c, 1. f, y., 6 LÖRDAG. F u : Söåb; öuf c ( få f- ^ u ^ ^ ^ ^ c ^ ^ j c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 8 D ö ö u b V2. F y c å u föö by åyc jf u pcf b f c D c. Köp b, 2. bu L By bu fö 60 ö, 20 Ä p p p (f. 6 p.). T c : 250. pp c c j buc,! 2., y pp.. V N ö E x B : Af c c b pp f yc-. Äpp ö på buj, N j ö E j c. D, å yf c u u, b yc N på f c c N öp bå c få ju. D upp åf c på. Lå bu. T f f b By å u f p- c å öf pp. D f Sc Hö H p. D: G. L^^. M (f. 6 p.). 12, 50. B: C ff pc, 50. xu, V2. c c f p u. A, y. ppp, 2.,, u, b 2. j. f u, öf T : 3. ö (60 f p få u.), 3. bu fbuj, 1. p ju, j. Då -!, 1. ö (20.). jc fyf u c T : 1 bu cpp f, j.. O å ö f B: K å u., u pp, puk å upp éå c -, å få c f. D pc b. f pc c u u f, på K ö (f. 6 p.). 1. y c bju ö, 2V2. ö f, c j få 1. (50.), 4. jö^ 4 p. buj, D pp öu,, ppp, 1 u. c bu ö c uppt p: 2, 2 p. på f. P ö p. up buj c T :. fy. c å öf. B : Kö f D cpj u, ö c jö f- f c f ö, buj påp c å få f- p p 10., ö c uf-. få upp, f f y c u Sjöbff å J u (f. 6. M ub på få f. Af ö f p.). 1,3. bf å bffö, 3., y. få u. D u ö p, pp uppp ppp, 4. ö (80.), 2. f c pu. ö, 2. c u å ö. å p, 8 p, f få å c ö, y. fbuj, 2., f 1. Fy upp c u bå.ö upp få y, p., c få ut p : y. ö (10 bu, å upp på åppp -). f. S cpjb: K ö å. u pp,. IV2 c. jc f, V p j (f. 6 p.). V* bu på bå c bö Öfbf, p få, IV2. ppp c. E cjpc, 4, 30. jö, 3 p upp å, ö by.,, ppp c c, bff c f. 1. på j. D upp c p up T f : yj. pc. B : D p få buj c å. Löö f. c c f. S Spc f. Kö- f. P c E c pc b. y c. jc f. Ä p jö c - ppp u c öj ö, c b 2 : 2 2 BARNKÄR, b c fu b fc, u y ö f b ö å å b å 2y c y å, å föå p 24. å b fj å. S»L fj», Iu xp., Sc. PLATS f 1. fö b fc, j u 26 å, u., b. c öf uåöå. Jufu f. S f.,. c öp.»fu A.», B. FÖRESTÅNDARINNEPLATSEN fö Cö Lub V 1. b. Föå på b, öp c b f uå på 140 p uöf y öf b c y c b. I bf. V p O. B, Lub, Nu. få Så, ö, uå, ju u jp c p å p 1. byff c f. j öpå»s. S.», Gu^ Abyå, Mö. 2 Oföp K ö. Löföå 650. j b,.. E å. Aö, uppy. E b fc, ANSPRÅKSLÖS, f fc, j u ö ( p) å p. S ff»tj», Göb 7 p.. UNG,, påö fc f b f. f., å u ö,.. öp.-f GÖb.. f f. u. föf. ö. S f. c by ( å f)»e. A.», Göb p.. Fö, 11 S É ANSPRÅKSLÖS fc, 20 å 30 å, å fp pb 32-å 2: b, 4 6 å. Sö bö b, c u. S»F», u. S. féfcf,, cf-- c f c - f. Gu Abyå, Sc f.. b. KORSETTER, REF0RW1LIF, b, f p FÖR u,, på fc f på Löp 3 pfj å juå BRÖST HÅLLARE, uå. D ö bö f å, f f c på b.. D p u f DAMBINDOR. uå fö. G b- b f Sc (20 u Djub) y f. G ö uf. S u bjp»o», Bx. 67, Löp. juå u öå. (T jufu f.) Ufö I fj på ö uppf öp, b f p fö y <JANSSON & C:O. fc. Ff j öp.»h : 26», u. S. Gu H 20. D å u Eå Bu Abyå, Sc f.. b. p.. Eå (V). Vå 33. H- 15. BILDAD, b fc, bu f, L f. å u ö, Fö å 1908 f p å ö c å f 1-å b. f f fc å. f p, å p 1. på Kp föj. å få, p. å N, b- V. Fc- c Sbyå, y. f. fu Lu. 3, Sc. C, Få, K. PRAKTISERAD, b, j fö u fu u, fö f j Gu- EN f fc j u 23 å f uåfö, fj, b, fu c, c, få p b Bu bf öf u ö få p 24. fö p fj 24. S få 1 b å c Gub Bub, V- ö 4 b å 9 y å. j by c f.»gs»h på», Iu xp. y», Sfå p.. bc, uppy. LEDIGA PLATSER Må MHYMjf, [. «,.? ^ J.LP.Jö js RA \ V TLLLVEREAS ENDAST VID jfum;; f bff c ö, på f c p, å f, öf ff bö p. Bffå på c bö å upp öf f. A få 2. f c f /. Bff p" 1 2 K ö u f c (f. 6 p.). R få ( V. fu ö), 75. fb. H å : 2. ö (40.), 3. jö, cpjp,, 3. ö (60.),. buj,, V2 bu cpj å 70 ö, 2. u,, ppp. T c : 1. ö (20.). ' Å : 2, 1. jö, 2. u,, c. T : 1/2 bu cpj å 70 ö, 1. ö (20.). B : Kö f. Kfb öj c på,, c få 10. D upp c få c å c p. Kö, b c cpj f ö. T å f ö c jö, cpjp, buj c påp c å få u ö 15., f ö c fuf f y. Sc öj ö c öuf. Ä p, jö c y c f öf öuf c. D u, få c, ubu f. D å u u u c f c cp, f ö. RÄTTELbB: T cp på öå ö. BARNFRÖKEN ö c fö ö f fc p. 3 c y. å f jfj. Rf.., f. ( å) uppf å öp. fu V N, K 26, KFÖR c u b fc. å f EN, u fc u c 6 å. b, - f fö ö fö u bjp j f Köp. F u. öå, f u - S»2 p», Iu xp. p å. D u f c ö I ffcfj Sc få fö. S f. c ö- b uåu fc p 24. Ny Ic :Byå, Bub»25 å», Su. 3 B, Sc. SOM» jp» f p L-(p-)juö- 1. fö f,. på fc, u.. c jp f b ö j jufu y u c u. T. fö ö. S f.. öpå»lafö å f]», Fu. pb., f c f j- FÖR f öfö. Då å, - ö f p u 14. å u öf. A- 24 b Sbyu S ö Sb Kuu N. juö c fö V. M, V 21, 1 : p M fö Öb. 1.. å. Pby, - GUDFRUKTIG, b, u. _ fc, by, y p u ö, jp föc öf bö föj fö, öå, å p, ö. Tj öj- fj Upp. S f. ' 1 c.. å. Iu c»mu», Upp p.. öf u u å 1 : p S- ENKEL, påö fc, å u juå, f b. u öå, få p fj fu. S»A. K.», B 7 B, 3., Sc. SNÄLL c påö fc, f u fu bjp uöå, få p. B 15. få S. S f uppy»s. S.», Scu p.. R. Sc å jufu y- u 104. u föå, å p p c jp fu, FÖR u uåu 1 b. Nå, ö ö (ö å c b uå) f p 1. f fj. S»E. S.», S öp. fu S. M. L. Vb p.. PLATS FINNES HOS LÄKARE f bu på, fu fc V. få, c U, b fc f fj å f å p 3 b, fö juå j u 30 å p. x, fy c å å. Sö fö b c p upp b, fu u - c ö c ö, f å öf. S å c, j y. E få y öf c b u jufu jp. S öpå å, f. c b f. - Lö. ö upp G. A. S. A ö. S»L», TV., Ku 14, Sc. I GODT, Sc, få b uå. fc p, fö öå f b fc. Ny Ic.-Byå, Bub. 3 B, S. Apåö, b fc, 1

13 513 f öj fö fö å ö Sc f åbö, pub u b. EN SOM D c öj, bu få f upp c. Då u D ^ å N u öpp u D f fö öjfö L, A c, c bc ö. P å f f, f, ju c L u, f c, å b y u p y, f, å c c f, f p y. M på f på c å å b, u p p b f c A c, ' ' ", p u, f, j u c å f, f. Lu cå c pf på f u ö, å ö, y p p c b f, j c ö j. EN N Y Ö P P N A D E u f ö M ' fö, c -å b Muy b j u c F u u å p. Su b, å b y ö, u x f Sj, c f å c c y f u p u f öj, c ö, å. M u p p f ö j c c b öf f b u få å, pf c f b u fö b. D c j, f, f u öf f ö j. Hj, ö,, y u y, c å u y c fö f bf, c b. Gf c Mcfj, Mcfj, y p p u f u. F å fö A b y p p Gf, f L, u föju, b f c y p ö. På å b fu y, p p, p å c, p. Mcfj y p p, f fö T u, f u, cå c, y p p, å, " H u p p u", "Hjföj", "L", "P" c " F f " c å. På M f, f fu Z c ö j fö L, f c f ö, f x f, u f, b. I ö å c, u b b, c b A Z, p, f åpåfu. I, å bö, få u u j c b " f ", p c. L-M, Fö f f u. Vf, å fff c f j, å F, föå F-öj, p j få öf c. f- M u p p, - 1. UTSTÄLLNING LANDSHÖFDING F. A F HEMSLÖJDSALSTER FRÅN LEKSAND. 2. GRUPPBILD A F UTSTÄLLNINGENS HOLMQUIST, F R U E. ZORN, F R Ö K E N E. T R O S E L I U S, F R Ö K E N B. 3. H E M S L Ö J D S A L S T E R F R Å N MORA. 4. ELEVARBETEN LARSSON, FRÅN BESTYRELSE- FRÖKEN GAGNEFS FRÅN VÄNSTER O. A D E L B O R G, KNYPPELSKOLA. ARTISTEN TILL G. HÖGER- ANKARCRONA.

14 FRÅN I - SORGEHÖGTIDLIGHETERNA I KARLSRUHE. FRÅN MAINAU T I L L LIT DE PARADEN VÄNSTRA HÖRNET DETALJBILD SOM F Ö L J D E N Ä R M A S T E F T E R FRÅN PROCESSIONEN, LIKVAGNEN, J J.U FRAN IDUNS LÄSEKRETS Q _ Öpp bf "M". STORHERTIG FRIEDRICHS I AF BADEN LIK FÖRES EFTER ANKOMSTEN I SLOTTSKYRKAN. PROCESSIONEN PASSERAR MARKTPLATZ. FRAMSTÄLLANDE I MIDTEN S T O R H E R T I G A F SVERIGE. 514 DEN TJÄNSTFÖRRÄTTANDE FRIEDRICH F O T O F Ö R IDUN A F PRÄSTEN OCH D E F U R S T L I G A II, T I L L H Ö G E R P R I N S MAX, T I L L V Ä N S T E R GEBRUDER HIRSCH, PERSONERNA KRONPRINSEN KARLSRUHE. f? N x jp.., b å jp 2. p, å b. H bff å u bö få Bå cå å b, c å bf bfö få, å ö u. Su ö bfö f, fu "å fu fö", u ö b fö "f " "å ö"? Bö, f f. N Ä S S L O R FRIDA LANDSORT Mö! DER BEHJÄRTANSVÄRDA upp "E fö T E på" Iu 19 p. f uc å på, c j u f å. Vc å uu u bf ö bå Mjöpp.., uu få u c bu ö.., på å uu y böf b fö få Bå "30. å på 2., c å j." D fö b j bö, f f fc, å Bå, å få bu fu b, få ub å Bå b 50 å bå jf.., ju cå uf. Nu yc, fc f 11 -å c å ub c föj 30. å, f p b c b fö. Tå få, b c c uu yc- ILL DEM f, b å, j föj bj upp. O I u u å å å.. bbju, å ö på å, I c fö f föb å b; : å c bö c b, f b bju, y å yc å. M å j by c y å y ö,. x. f bf bju u p b c, u f. Ic å ff fö å, å c å u åö. Så b fö f, c, f u få u fö b åp. Lyc fy u. GAMMAL L Ä R A R E. S P by. Vå H. S Ä G H V A R F Ö R u å b y u,? Du å j u föj b j ö j c j u jf. S: J u få p, få j, c P. I u, H. å å föu b, å j u.

15 515 Vå H. D y y c, yc. K jf b^ b. D j ö jf, G u! Oc j b u u c f j f. T y. S: P. I, FRIDA LANDSORT. H. Vå H. A j,. S: P. Oc b f y c f f, b, H. Vå H. D b. SH P. J, b u... Vå H. N u öff u b, P, c ö, y c, y fö u p p p c y f. J f ö få b. D u fö jf å, å j u p x c p. S: P. Nu u. Vå H. K. M å u å fö? S: P. F ö. Vå H. V. 8.1 P. M å f, j bc, å y c, å fu c c å c å på j c c, j f f, j c j. Oc j p å, å p, u c b fö, å å u b? D b fö! Vå H. Lu, P. Nu u fö p p. M å u f j, c, u f, c å f ö ö, u u fö? ETSAD SKÖLD A F BERNHARD E c åf. FÖRBUNDET Göb y G ÖTISKA ff fö öföj C G, c c f fö c fub föbu f yf öf åf båf f c åö, uå få Bc Bw föf. E f u by Äfb f, Ny Äfb, K, Bu' cvb f K c Lj, u bf f öföj G u I öf py ö f G p c Gö föbu. O y MåSTÅLETSAREN BERN å ö föj HARD BESKOW. p: "E c f C G å ffbff Göb å Fö f c f pp. Göb föf å 1892." Nu by j, H. Vå H. R u å ö. Så c å ö ; få y p u, b ö : ö. M, ö. P fö u u p p f fö, u p, p c u få. I u p p fö öf ö å f fö, b.. f f E. P, K. K j b, f G. S, L y W ö c Gu P. Fö b å u, p, fcföö, p, ufö, c.. c b u f å :, åbufå, yö c. ' K u u p p :, u f ö f u c, c å ö, fö. Söf. ^NÄR VI DAGLIGEN föfå-? uu öf ff å öpp, å u bö pöj, f uc cb, ff, f fö, j u. M uu f å p å, uö fööj fb, u bö ju fö T S. P. BESKOW. D E T F I N N S c, c u, c y c u b f, L å å jfuppf,, böf c u p p f, fö b fu u å, å å b c y. A ö c c föb å f u p c u, u f b u c fy, b u L f ö fö p ö u å R S c böj 2 1 b. O c b jf f u p p f å f, föj ö p c ö b fy f x y u p p f, u f u, u u, b y. K,, ö f å b u, få ö f u y b p å fö c. Iu. Dj bj få åy - f fr- c Expf fff A. Bb, Su 28, 4., fö ufu c fy j b fp. Mu : 43,. J Ff ö 11 1,

16 516 D J. A K u 1 Sjuy, M cc P Gy, 99 P y b Cy, E fö cuf Kb K O I N S X F ^ L I X " c S V E N S K A fö. j f p. u Gy C-Iu. Ku 2-å, böj 15 p. Pp på b D: J. A. Söb, Sc. D A. Kjb MÖNSTERTIDNINGEN K c & C», fö ö j - c b u 2 å. P: Kf (u b.) 5. S Mö ( b.) 5.50 fö å,. 1:50. Pu b p. K: R y (å) böj : b. B pp! Sc, M Su 70. B f. S j ; j. Hj f c u ö föö R , A P w (Ry BJc- c Jpu) K _ b b f f b. A y c fö j jf bu öpp. Köp c b föj bfb u, c u. Bö f j Spc. P böj Pf. G. U. 1. x å u. P 300. A. Gf. 9. Sc P & W, Göb. Rf Eföj fö S. Au I Sc: LUSVIG FLORY, U. 40. R. 475B. A. T Gy-Qp.-Iu, Bub 13, 2. Ry B Pw Cpy, HwY, II. S. Å. M. */ 2.. H 7 VO c 2 4. Ab D V 11 V c 2 4. Pf D: A. W. D: S. W. C. O. B S ö L u, If. Sc Lfö. D E B c å å c fy F & K T, Up & Vf, G- & Vf, xp öf S. Pf j puppf. på b. W 3 U by c öp ö p. ( u f N B). If.. Sc Lfö. Nu Kå y c D G U L M é Oå p. fy Bj 13,2 upp. å u : BARNMORSKAN Fö E Bc,»V. å 2 ; å uppö, u. T 68, S, å f ö 20 å 25 ju ; up ö pp p. öf p fj. V y bö å ö öj f 36 å 38.» Rf, p b F f pc bu N : 19 S N y. N : 2 9 S : P u. K Sfj Köp Guj Sc p b b. på uy, c I b f f j på u, u u bu c, å VAN HOUTENS! S-Dyu. juu 4 R & Ljub 44 V. Råf. 2 S.. A. T. 6 SS. R. T py, pcu - S N ^T-T u b, b -, : å Rf, f u, x - c u c, S c b f ö! T c* I å j u : j,, å f ; V b b å få - c u! J å x, å ö b y c-., ' pu. Lp b å! A ö, c, u..f Ry, å, p'. uf u,,,, å ö yp f fö f. A p, f c, f, bf c. D f, f f. Uppju j, u f f b. O N b bö. LARS MONTEN I SyK M 9 4. Afu 2 c. Pp på b Gfu. 7.. A L Bq. V u j å E f b. b uu fö c uu på b å. D ö bpp fö c, c å c ö. D f c b. R f b föp E c på å. N E b f. D b å, bf fu å. D på c f, c bf jp fö, c f föf ö åfå y. D uppu, fö, c bf fö p. H N å på p, c pp? H N föö uf E? D f b. D uu ub f ppc fö å pp f c E bf fu å, å N f fö c. V y E ju, c N f. SVENSKA. ELEKTRISKA INSTITUTET, (Af 15), R 9, Sc. V E f b: E f j c f p p! N: A: R u b Kfb åfcöp. E c u. H. pu på b. böj y öu. 1 Nb. L f: 1) R 3 å ; 2) T fö ub f, fö. bc, å -, by-, -, ppp-, j-, - c jubc c fö p öf.; 3) Hu, f ufuf. 4) K; 5) Huå, bö fö ub f uå; 6) Söjpu; 7) Föb fö. fu. Sc c. Eff pff. Pp... 2 p J. T b fö u Söj, B-Hby, B. Ny u böj 1 b Ku 8 å. Kuff. 35:. Fö f fj c fy 16 å. U- få p föå å c f, b, y..., f, f, ö, b.. Ic å 30. p å. Pp c uppy f J. T öj, B-Hby. V E, y fö. Ab Göb B G Pu, B, F, L.. u. I åpf å å f b j på. Ob.! V j pp >Hå«. H c Fu E. MALMBERG, 58 Kb Huu. bå: Db. «~ ' * - S - >. ^!, y, " ^ S j '.Jp S f, å. f Hu T. 9V~ 3»ÄIjTVÄTÄXÄ 2 å 3 fc ö. föu. Huå-. Vfu ( Iu f.. 3 O.) u u. V. Fu E. K, M, Sf. Vy få fö CACAO J ypp é, få» öf b. 1 I Sc, A! j? u c juy C 20 S p p b, j u MYRSTEDT & STERNS AKTIEBOLAG STOCKHOLM. K. Hfwö. D R O T T N I N G G. 11. A. T Rf S M, ö S p c f f Möby, G, 1 Sp /2 pc. R- Kp- fö Sc, S Ny S p. p b f f pb. 1 Sc b, b p ö å f F fö. Sf föfå b å Pp på b. K öpp. V V3 u. V 7 / 8.. F K. 37,000,000. Ub f å 1906» 419,000 Möb.. Sö. A yc å, b f.. G ö b E B 12 Bub 12.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

SONDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 39 (342) 25:TE ÅRG VNLG UPPLGN LOSNUMMERPRS: 2 ORE HUFVUDREDKTOR OCH NSV UTGFVRE: BTR REDKTÖR: ERNST HÖGMN SONDGEN DEN 23 SEPTEMBER 92 JOHN NORDLNG REDSEKRETERRE: ELN WGNER ÄR LNDSHOFDNGSKN FRU CHRLOTTE

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

N:R 7 (1466) A. 2Ö:DE ÅRU. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE.

N:R 7 (1466) A. 2Ö:DE ÅRU. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. N:R 7 (466) A 2Ö:DE ÅRU VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 2 ORE H A OSKAR WÄGMAN (F J EN NU VAR HON EJ VID LYNNE c pö p, ö ö ö c böj b F p, ö bc, j j, p p bb c : "H ö, M? " M ö ö : "L! " Ä ö c p p p M öj,

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

VANLIGA UPPLAGAN. Vud sfocfifjofmare. h r Ivan Hedquist, s a m t " v å r s v e n s k e R e i n h a r d t ",

VANLIGA UPPLAGAN. Vud sfocfifjofmare. h r Ivan Hedquist, s a m t  v å r s v e n s k e R e i n h a r d t , N:R 8 (6) ÖNDAGEN IVAN 4:DE 7 MAJ VANLIGA UPPLAGAN ARG J O A N N O RDLI NO EDQVI3T OC G U T A F LINDEN E V Ä L T A L I G A ä j bc ö få I fö ö ä p ä å f fy pä b ä " c " D ö f bäp ä ä B J - c f-^

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB

383 D x MB/Ewerman ja ok ok ok rep MB SJ Lok 061104 071015 Inreg Nr Litt Axel Broms Byggare Anm Finns Hjul Koppel Digital Finns 356 Du x KEW/UGJ+Brimalm Inköpt av dödsbo efter K-E Wikström, Västerås 2012 616 Mg x Brimalm Inköpt av dödsbo efter

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

AgnesFrumerieOCH hennes GUBBAR

AgnesFrumerieOCH hennes GUBBAR N:R 4 8 (1455) 27:D R & VNIG UPPGN HUFVUDRDOR O N D G N DN 2 9 N O V M B R 1914 OCH NV UGIFVR: JOHN NORDING O N U M M R P R I : 12 O R BIR RDOR: RN HÖGMN RD-RRR: IN WÄGNR FuOCH h GUBBR ONNÄRINNN * FÖRBRDR

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

August Strindberg vid skrifbordet. Efter senast tagna fotografi af G. Sandels.

August Strindberg vid skrifbordet. Efter senast tagna fotografi af G. Sandels. N:R 3 (1306) 25:TE ARG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN 21 JANUARI 1912 HUFVUDRED AKTOR OCH ANS V UTGIFVARE: JOHAN NORD LING BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer