Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka Genarpsdagarna vackert väder och publiksuccé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé"

Transkript

1 Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l. Rllg. x g gå. Föhppg ull gg fl fög å äå g g ch uäll ch på å ä fö u ch pu fö lläh. Rul l g é föä g. Fg pg puäl, jzz B Jzz, Sjög & C ppuläu ch gl y l ä uccé. Täl fyll g på äll u- ch öl/ö ö. S lg ä fö äll fl hä, yh ug fly ll Mlö ll Lu. Sjög & C fc ll yc l pul, lu p ll åg ö gläj. Lög öj lpp, l, ghl ch uällg fög ch fög. V g ch lppföälj ål hl lu på. A ä gc l ä fö. Ny fö å Bu, f på pl p. I äl uäll ch äg fly fl g. Vå huup, Sp Så M ch L p, h å ch jg l. Få c ö u lg K L. D å K lä jug låg x ull. E l g lä. D ffö l.. H på gl ch H å. Iggl K P, LåP h ll ä h ug påg ch lg h jäl å yc h ä äg. M gö h g, fö g gå h ug 2014 lg åg u lå. D h cå ylg på c. Pg f clw Jupg J, yc upp ch lg fljföällg. Ug ch ä föäl jö ul. Lu Ap, yul ucl L, fö ch uppux Lygy, LION p fö å, uhöll f c öåg cpj K L. Elg Lu ä K l h fgåg. T uö få ACTIC Gp ägpg u p, hu håll g. D l g ä ch åg på, l cå på. El Sgf f åg ch u. Måg f lå yc c ch fä ö ch lll lg llc. Upp. Alug på fg pg Gp g ug fö, UNSHAPED. Dg ll ä ug lll ypl. Fäg ä R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

2 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Gpy, VCK Fäg få 1. Käll lu lg få g äg, lf å följ, Ejy, pl upp ll f uffé g. Dgl fyll g å f ly ug. I äggg yc åg ch hög äg på gl, lg lug Gpg. V ll c ll l Gp, p, ö ch ll fö gö Gpg öjlg ch. V yc g Gp på. Gp Ké fö Gpg Kf ju f! Juju Lu ä ll h å u på Jupg Lu u. Tll ä ju pl fll å. If g på ch gl. Juju h l ll Lu, l ul h ö Lu ch Bulö u, ch Mlö. U hö ö Gp g följ u: Tg 1 l Fö g g p. Tg 10 c l Fö g g c. D gå ä g l Juju ll Lu f på Sålg 4. Bö: Kl (åg g) Tlf: Kl (åg g) Tlfu: Fö f ul h hä ll Juju h, Väl! Gll gä på Fc Juju Lu. K g på Gp äffpu P på! Tg 22/9 l på Mghu. Gp få f ö Mgu Nyl, pgg ch pjl Lu u. Gp äffpu PRO ul fg yc ch p ä jäl få p på åpl u Mgu g. K ch p, ll hl l hä! P: Agö l lg xp 100 l. ff ch. `Ppp Ppp` g 1/10 Lu u ju ägjä ch MSB ll g pä ch föläg. R ll Lu ch ä ä hl g. K Täffpu fö f ch äl. Bgä l pl. G Pål gä Täffpu g 21/10 l G Pål ä ul ypgg ch upu Schl Muhögl ch h 1983 u ll f. Nu h Gp Täffpu få ä få ö äl u u, y ch g gläj, ll ch gp ll ä. Hjälg äl fg. P: 80 l. ff &. Nlf på ghu Gp Öpp Mg Gp Hö 2015 Måg Og Tg & & Väl ll på g! Shällägl: Hlé Lf & Sf N Nlg f Schl, f ä Gp ch glg yc ä. D 10 c l lf på Mghu Gp. M ch yc, uhållg ch. Så på f lu ch! Aäl ch f f på Gp Täffpu. Aäl g g. Hjälg äl ll Gp Täffpu! G äg, yc ch äg ch g ll på Täffpu g g ö. Vå ål ä f ågg p ll, äfö u h ll få gpl ll Yg. Hä ä cå ä gl fö f ch uhållg, å fp få. Tc å f å fög y å lg gö lgh å. K på f, på. Hjälg äl! If få åpl Nu öj höö å yg g på ch föhppg l g på p u Jg h Jh N ch åpl llplå Lu, fö Gp ch j p M ål ä f ä fö y ch å å uäcg öjlg. V åpl ll pll ch föygg. V f u f, på l ch fög ål föygg ch lyc. S g ll åg llg u på y, å ch p u. V gä l up ch å äå. N g på pl Dly, ll pl u: Jg ä l p fö l l u yp fl uppl yc lllg. M hö ö äll llfäll fö ju gä fö. D f yc jäl gö, föu h gä l, fö föygg ll fög. E g f ä lju, lju, y ch öl gö j fö ju. K ä g ä hög häc u? O lp ä, u pl, ll l å på uppf älj lg j. B g på hu ch ö p ä. A l f ä på cl ä cå åg ä. Välg hälg, Jh N, Lp Lu, Dly Vll u gå? Ä u ch Gp? Pgg g, gå, ö fö h fö hö 2015 ch å K u ä g g h gupp ä u äl g. E Hä-H Fölchf/hchf Häcg å Väl ll Gp l! Bl ä : Måg Tg Og Tg Lög Bl E ch K Nlu Täffpu Gp, Gölöäg Möpp ll g föu å Mghu ä uhy. Möppä l u g ö l u, u få f pl. R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

3 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS GENARPSNYTT, VECKA Blu ll Gp, gåg fö 2015 P-pl Ku, Hcgäg 13, Gp 10 p l Luchäg Ig.c/gl Kläyg Ppp ppp Shll A ll lc ch På Gp Kläyg, håll på Mghu 20 p ll l u fy gg ll y ch. C 50 älj lä, ä lä l ,, l, g, lä, öc ch h gö. T lä g h. Väl fy! K ch p på gy ch lc, l, p ä, pl ch uäll. Gu uu Kgupp fö Dö (KGD) få ch lc 12.30, lg u g. D ä f öjlgh f ll. Klc Tl Jp Apg h hl äl fc. M l ppyc på l p. D lf g fh hu ä? Tpu f. F ll låg. K ch p Ju! V h Juäg på åg Häcgl gyl fö ll 5-7å fö ch ug ll 8-14 å Dgl ygghl Vå- ch gfölg Lu u y u ll lg l ll y gl. Tf ö fäh ch gö lä uppäc l fug. Uy ä åg fö u. Agf fö ygghl 2015 ä föä. D gl ygghl å, l g lg l, lh högl ch fjäf ä lpp. Plä pl fö f: Ill hl y l få p Väl på g p på-p! U hö 2015 uy ll lg ygghl, håå g. Fö f: ll g l på S 2016 ä u ll ygghl gl. Bö u l. Åg Cp ä fly Åg Gp ä fly ll Oäg, ågcl. D å ygg på pl ä g. Då f g ä ygg, l fly å g pl uppå. V h föö h cl läg pl, h yä gå. Näpg u åg ä pl. D äll ll ågcl, föpcg u lg ll åg ll ull gå fll. D äp lå g ch gö gg ug u, g ju g på gl.. Föu äpg å ä ä pl få Lu Rhållg ä u. V ll hjälp ll håll ygg u åg. /Lu Rhållg Väl hö fåg! Tlf: Ep: Bl få C Tch N: Våy Nll Ahögg 6 u l g u l "ö" fö g Ahögc Lu uppä py häl. Hu jg hög gö fö fö ug/ ä jg å ll ö äå h py häl? " u lll ug" h ö på p äc c j ä gö u ö g ö l yg p Nä: l Pl: G Hl, Lu Fö : Dg ä ll fö g å, hjälp ll ö åg h py häl. Aäl: Väl äl g ll, ll lf S älgg: fg 22 p. Agg ä f. älf lg l g l g å - glö pp h... öp gf l u glg upyl ö ä p l fc l fu fyhu l åg p pp g ä pläg fly l l på lä ll pcl hö gö j l på lg h f å l w l yl lgu llg lu g på gu y l fg y å l g f f l g p ul u ä flg äx ölföåg fl å g ä gå g ä ä huupp l gå yc äg ä glj u llfy gj ög på l l j u y l l å l på 50lpp lg u ö gä h ugg yx fö l äl ä l ä gå y å plölg j u ll fö läg ä ul hpp höj h ugg ch ä hlg fl l g g l å g u g ll g jällg l y lug g åg ä gö gl lägg lg jc ö p å ä ä ö... g h g lp l f å ål ö lpp f f l f ö p p l jc jög ö å pl jph ä g fu lä på gl pp- Rä lög på g Gpg 2015 V glflygu Mlö Sglflyglu: K Fhl, Sö Sy l R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

4 V älj gll 6 gåg DENNA SIDA ÄR EN ANNONS GENARPSNYTT, VECKA Gäg föläg ch fägäll Iju ll föläg fö gågåh ulg u l lg 4gg S på ä ug g ch ux Gp l ch F Gp ju lg föäl gul ll föläg K Wg. K ä föf, jul ch fölä ch h l uppä Alx. D ä lä föäl ll å ä ch ug. I ä l gljö ch å äg. O å l. D ä g l u ch fl äh, lu ug äg: u f gg ch föäl h föu ch g l. På ä ug h ä. V f g yl, hu fu ch fö yc ä å ul. V ä cå lpp hu flg ä på ä, hu u ch y å ä, u jäl hu u y. D p ch äl f l gåg ll å l. K ll ch föju, ä u ch h g föhållgä? Gp c fö å ch häl ll å äl ll y D h äl ä ä Gp j ä ä ju g å å på. Någ höjpu u å h gu Gp l, c ugg, cp, lc, B()g Gp Thl 100 lg ch lu ä uhufil Fz ä c 400 p lö upp. Föhppg l y lg uppä ä ch SLu. E uäg gö ch h ly N yc å äg. E l l äg på fö 2016 ch ö på. Nu föläg Gäg, ygg gåg- ch cyl, lägg fl ch pl ä. D l cå å culpl på Kyäg ch på Gölöäg. D fi yggyl på pl ch Käll få f uc. Bygg pågå f ll 2016 ch yggpö h. S ll l. 09:00-11:00 läg l. 12:15. OBS g 09:00 hp://www.lu./gg TpTpu!!! u! P 5 p, pg 5. K/fåg: K Bg Og 21 l T ch pl: på Gp l A: F Gp & Gp l M jul ch föf, K Wg Ef l å L Acc Gp- u hö y uö på gy. H h Hu Kää ch ä ul Accuö. V ö L lyc ll u ch häl Hu äl! Hu llgäglg ll g l ä u. Öpp ä g l ch hlg l Fö f guppäg, p, föläg, gå på ll g: , Sög 6/9 ö gåg å ppulä pu. Sög p 6/9 öpåcgåg ppulä 12 fåg u hälg 3,5å på g å c u u Gp. V fö ä ul, l på u. Tpg. pu. D ä pulc på å S gåg ulg u l lg h ch V l.völl ( Ell 4gg. S ll 09:00-11:00 läg l. 12:15. pl) Följ u: 6/9, 13/9, 27/9, 4/10,5. 11/10, 18/10, 25/10 OBS g 09:00. P 5 20/9, p, pg älj gll 6 gåg Fc-, på K/fåg:VK Bg D ä pulc på å h ch Fc-, VICA y & Cp på ICA & Cp 12 fåg u hälg p på c 3,5 på g å V u Völl ( Ell pl) c u Gp. V fö ä ul, l på Följ u: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10 u. Tpg. V älj gll 6 gåg gu Gp? S gåg ulg u l lg 4gg Fluffäj Gp Fluffäj Gp l Gp ulupl S ll l. 09:00-11:00 läg Il.hö 12:15. g fö ä h g ll OBS g 09:00 y g Gp. A g Nä Gpå Og på Vä Nä G Og Vä P 5 p, pg p föläg p föläg Äl ä cå ä! K/fåg: K Bg y. 5. Bg äl gu u hö lägg u på gpulupl. få f Gl Gp D ä P-J K. Fluffäj Gp pulc på å hjälp ll gä f fä u h ch ju gu? Fc-, på Hö g ll Mg ICA & Cp B g Gp ll h ch ulu All l ä! "All l ä! D fd föl ch öjlgh fi föl ch öjlghcå!" cå! På fgå Gp fi pll, g, u ch ågläggg pl u ä llgäglg fö ll u. Fö ä yj ll ug UNSHAPED ch äu h åg. D ä fi pl fö fl. UNSHAPED ä u ch pl på l yp Mlöfl, A 305 ch Gpg. B pl gä ch på: c På åg föfg ö A ä hjälplg ll u äl. Ä u pl jäl ll ll, på fgå å fix! Fgå öpp ä u hö g fg l ch åg ch g ä l Fg ä gå öpp l Ny fö ä ug å cfé. Nu öp gu, fu,, c, h, ff/. G ll ugälg p! I Syllg f y lgöl ä u ch p på Sp få lgöl Gyl! hj ch jufå ä på gpl ufö. Sp lgöl g ju. Hä u ä hu l, åju, Pf u lg ch g äp S y, KG H gä äll. Pf u lg ch g äp S y Tg 17 p l KG H gä äll. U hö Gp Ug Rå (GUR). Hä ju lg ug åu 7 ch äl h. Fl ll pjl Nhl Rhl ö l på Gp l ch ä föö fåg upp ä. Däf l åäff, ög, fi. A Ug Fö Ug Täffpu fö Ppgjlyc, Fläg 14 Tg 17 p l Täffpu fö Sp få lgöl Gyl! V ju på fu ch pu, Ppgjlyc, gfläg föäl 14 Hjälg äl! Hläll fö g ä,kf! 65+ ch hög ll ål. Bgä l pl! Rp fö ä G Og på Vä p h följ föläg Äl ä cå ä KG H. Gyl Nu u äll göl ll lxp. Bö I Syllg fi y lgöl Iä Syllg f y lgöl ä u ch u uu ch p g ju. gå pg chpå g. Hä u ä hu ju. u ä l OBS! g fög llhä 8 hu p. l, åju, hj chmx ju ä påhj gpl ufö. ch ju ä på gpl ufö Nu Bg u äll göl llu: Nu u äll göl Bö ll lxp lxp. gå uu pg ch g. 4, 18 p gå uu pg ch g. OBS! fög ll 9, 21 Mx 8 p. OBS! fög ll Mx 8 p. Bg u: 6, 24 4, 18 p Bg u: 9, 21 9 c 4, 18 p 6, 24 9 c Vll u göl g u ö g Syllgå cp. 9, 21 Vll u göl g u ch lög. Bg å 150 ög ll g ch 300 fg ö g Syllgå cp. 6, 24 Bg å 150 ög lu./uuyll 9 c ll g ch 300 fg ch lög. lu./uuyll Vll u göl g u ö g Syllgå Bg å 150 ög ll g ch 300 fg lu./uuyll I ä G Og på Vä Hcgäg gå; R: Mg, 1, Gp. Tlf: E-p: Täffpu fö Ppgjlyc, S: P l fölg, Ahögc,

5 DENNA SIDA ÄR EN ANNONS Kl Gpy, VCK Du Klc Sp 9/ Du (B) Elh E få Lu u ä u ch u. Fö 3-6 å. Pl: Mghu 10/ Blu (Luchäg ) Blu ll Gp, gåg fö Pl: P-pl Ku, Hcgäg 13, Gp. 14/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu 15/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu 17/ Äl ä cå ä All l ä! D f föl ch öjlgh cå! Rp fö ä G Og på Vä p h följ föläg Äl ä cå ä KG H. Pl: Täffpu fö, Ppgjlyc, Fläg 14 19/ Igg Gp y Iggg l, lppg, flgghg ch ff. Däf l öpp hu fö ch ux. Pl: Oäg Gp 20/ Kläyg C 50 älj lä, lä l ,, l, g, lä, öc ch h gö. Pl: Mghu 21/ Då häll ä l ulu ö Fö g å/ö åg äh, fö g h fö ll j fåg. Aäl: ll lf Pl: G hll, Lu 22/ P på Täffpu Gp få ö Mgu Nyl, pgg ch pjl Lu u. Gp Täffpu PRO ul fg yc ch p ä jäl få p på åpl u Mgu g. P: Agö l lg xp 100 l. ff ch. Pl: Mghu Sg fågl Å Lö, f Lu u, ä fågl Sg. Hu gå fö Sg fågl? Hu på lföäg? Pl: Mghu 23/ Vl (B) M få Nuu Syll ä l ch ju Gp. Bl lä g på. Fö 3-6 å. Pl: Mghu Du Klc O 1/ Ppp ppp Shu Bä l, g fö f ch ä g. K ch p på gy ch lc, l, p ä, pl ch uäll. Gu uu Kgupp fö Dö (KGD) få ch lc 12.30, lg u g. D ä f öjlgh f ll. K Täffpu fö f ch äl ( ll Lu + ä ä g) Pl: Shu, Lu 1/ Juju på Mg 30 u g ågg. B på lf Aäl 28/9. Pl: Mg 6/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu Nll högg Ahögc Lu uppä py häl V jg hög gö fö fö ug/ ä jg å ll ö äå h py häl? Aäl: Tlf S älgg: fg 22 p. Pl: G hll, Lu 7/ Sg (B) T A-K ch Rlf S få F Sc. Sg V ä flg få U hl pp l ll h fö ll gå fö ch gäfh ch pg ll lh. Fö 3-6 å. Pl: Mghu 13/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu 13/ A öä lu T öä ä ch l hu ä öäg ölu. E ch lg ä upp. Elz Lé, Luc Pcl Sh S ch Yl Sålc på, gl, pl, f ch pug, ch h ö föf Jh G, J Gll ch Bl Ml. Pl: Mghu 14/ Fllu Gp Täffpu Még fl Gp Täffpu. Fö f l fl l, å h ll Fc. Pl: Mghu 20/ K yl fö häl Ely S, f Nuplg Lu u, ä yl fö häl. H g yl? Gö ll g f? Pl: Mghu 21/ Kuclu, h ul (B) M Sul ä g. Fö 3-6 å. Pl: Mghu G Pål gä Täffpu G Pål ä ul ypgg ch upu Schl Muhögl ch h 1983 u ll f. Nu h Gp Täffpu få ä få ö äl u u, y ch g gläj, ll ch gp ll ä. Hjälg äl fg. P: 80 l. ff &. Pl: Täffpu Iju ll föläg fö åh Slg föäl gul ju ll föläg K Wg. K ä föf, jul ch fölä ch h l uppä Alx. D ä lä föäl ll å ä ch ug. I ä l gljö ch å äg. O å l. Pl: Gp l 26/ Fllu (B) Fllu. Bllå fl. Fö 2-6 å. Pl: Mghu Bäpläll K ch pl äpl l! V h pl ch uö, ff/. Pl: Mghu 27/ Flwhp (B) K ch gö fl flpgg Chff Sjö. Fö ch ug å. Pl: Mghu 28/ Bäpl (B) K ch p äpl ll. Fö 10 å ch uppå. Pl: Mghu 29/ Hllwul (B) K ll l fö yläg Hllwuppll! Pl: Mghu Du Klc N 4/ Fllu (B) Bllå fl. Fö 2-6 å. Pl: Mghu 10/ Lä ch! (B) Tyc u lä ch jäl? K ll Lä ch! på l. Föf A Egg hjälp g p äl ch l lg ög. Ig föäl. F/llål gå. G. Fö å. Pl: Mghu D l Gp A J, lf högl Hl, ä ö äggju Gp, l l, l, åju, l, ä, gälg, h. Pl: Mghu 17/ Shlc Hl ch Jc h Rpp L H P A, Lu u, ä 1800-l L ufå Shlc Hl ch Jc h Rpp. Pl: Mghu 18/ M P (B) Muföällg Du M. Tulu, pl ä? Oll ch E ö g. D h p g l lju ch p pl på. Fö 1-3 å. Pl: Mghu 21/ Släfg Dlyyg lä- ch fllffög ch hjälp g ö ö. Mg gä ch fölu på åg lä å h åg. Ell få hjälp u ö f läfg. G, g föäl! Pl: Mghu 23/ Bäpläll K ch pl äpl l! V h pl ch uö, ff/. Pl: Mghu 24/ & Gp l fllu Vg l ch l Fö f l fl å h ll fcpfl. Pl: Mghu 28/ Jul Gp Bl håll öpp ll l L julgg. Flg jul, fö hl flj l Pl: Mghu Flg (B) Flg Jul Gp. Fö ll ål. Pl: Mghu R: Mg, Hcgäg 1, Gp. Tlf: E-p:

6 Nä l l ll Plg Plg Bgg Fög gué ygg gc c hög högl, l, Fög gué ygg påpå g llgäglgh. EE g p g ggg gggch ch llgäglgh. g p Fög gué ygg på g c hög l, ä u ch plg. g ä u ch plg c, ggg ch llgäglgh..e g p g ll f öål Väl. på O h fåg, ä u ch plg fug, ll ö plg Lu Hö Ju yg u Väl på O hj. Väl på O h fåg, Hjälp fåg, fug, ll ö plg fug, ll ö plg Lu j. Bglg gg Lu j. Ly, lju, ch g Väl ll å, hjälp g ll fåg. Mgh ch L DURANDHS Bggyå Luäg 9A Dly, l O O Så AB Ml ch Bl Mjg 1, 1, Vö Så AB Mjg Mjg 1, Vö Lå g hl Ty l l hl. g hl Ty l lhjä hl. PåLå Ty V fu på l å På Ty V fu l fö å - ch ll föl gågpå ygg hjä. c ch ll föl gåg ygg fö.. V hjälp äc ll plå-, lc- & gl. Vö Y Sh KAMPANJTIDER NYHET SVENSKTILLVERKADE UTOMHUSSPA BADRUMSINREDNING ETT AV MARKNADENS MEST VÄLBYGGDA KAKEL & KLINKERS, MM OCH PRISVÄRDA UTOMHUSSPA KOM TILL BUTIKEN FÖR MER INFORMATION OCH PROVSITT VÅRA SPABAD Ell ll Opläg 45 Vö ch å KÖK KAKEL - SPABAD SPABAD KÖK - BAD - KAKEL GARDEROBSLÖSNINGAR

7 Väl ll å ygg ch ä BRF ANEMONEN DALBY Bu ä lägh, u h l. V yc h gö ä fyll h, cå uppfyll ög. Ju u h fl g ju, p på llfäll ö Bf A ch Bf Nf Gå. BRF NAFNES GÅRD HJÄRUP 41 lägh 2 ll 4 u ch ö Cl läg Dly u ch c ä ächåll M lg ll upl ll j lägh Buä Iflyg Vg: Tg 17/9 l Sög 20/9 l Tg 1/10 l Fö f Cll Luö ll Du cå lä på u./ u./hjup Pl: Vglägh på Hälläg Dly. 48 lägh 2 ll 4 u ch ö Lug läg u ll å Lu ch Mlö Blg ll upl på upp ll 30, fl höläg Buä Iflyg å Bu ucl ch föl ju hjälp g. V ä l Rygg. Lä på u. FÖRSÄLJNING PÅGÅR! Ny u på Källy Äg LUND BRF KÄLLBY DAL Vll u ä u ufö Lu? Uppäc Källy Äg, x ä S L på. Nä 100 flj h fly h. Nu h öj älj ylg 57 ä föl på c hu. Hu h gg f lg gl c ö y äl lu ll å. Slg lägh h gl lg ä u ju å g å ch hö. Nyf? K: M Luö, Aäl på: ygg./llyl Vg: Tg 10/9 l Sög 20/9 l Og 23/9 l Pl: Vg på F äg Hjäup.

8 N A M R I L B T VISS! D A N N A B R FÖ ä h ö g u y upp g l ll ä föällö Eup å ä, ä på g. I äl l, ch ö g u h f ll g, ög hl äl f ugg hl f h juu c yggh. y.. - å p. Bl f Föä åg l g ll T. Tc fö u ä fö I. x ä p p u ll fu l u ä. ö h

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen

Superhall hägrar vid västra Valhallavägen EN DEL A DIRETPRESS NUER 26. 28 JUNI 4 JULI 2014. ÅRGÅNG 46. Suphll hä d ä lhllä 700 y äd, udjd ädllé. Och u d ä u l phll d ä lhllä. f få y d hll lä Schl d d 1942, ä Awé, dd FU Cl. SIDAN 4 SOARTÄLING cyl!

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

XABCDEFGHY. xabcdefghy Vit tänker nu spela Td1-d5. Med kort notation skulle det bli T1d5.

XABCDEFGHY. xabcdefghy Vit tänker nu spela Td1-d5. Med kort notation skulle det bli T1d5. Om kort notation När man ska skriva ner schackdrag kan man göra det med hjälp av lång notation, eller kort notation. Vid lång notation skriver man ner från vilken ruta pjäsen flyttar, och till vilken ruta

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Vänskap. Kan ses du. det vi finns. för rätt i. Kan. det. för. ses. rätt. finns. det för rätt i. Kan. ses. finns. Kan. det för. ses. rätt.

Vänskap. Kan ses du. det vi finns. för rätt i. Kan. det. för. ses. rätt. finns. det för rätt i. Kan. ses. finns. Kan. det för. ses. rätt. Esnds Mandssangforng 11.02.201 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2 2..Fröjd mg? r fnns vl s,, d, blc k n s :, s.fröjd 2. mg r? fnns vl d,, s, blc n k s s, :.Fröjd 2. mg r? fnns vl s,, d, blc n k s s, :.Fröjd

Läs mer

1 14: 6 0-1-0 Eri Sa Sk 18/5-5 1/ 2160 0 31,5 830. 2 14: 0 0-0-0 Söd Kr U 12/12-5 1/ 2140v 1 37,2 17. 3 14: 8 0-0-0 Eri Je Sk 23/9-9 3/ 2680 d ug 538

1 14: 6 0-1-0 Eri Sa Sk 18/5-5 1/ 2160 0 31,5 830. 2 14: 0 0-0-0 Söd Kr U 12/12-5 1/ 2140v 1 37,2 17. 3 14: 8 0-0-0 Eri Je Sk 23/9-9 3/ 2680 d ug 538 Tvilling Fördel Ungdom - Monté 4-åriga och äldre högst 350.000 kr. 2140 m. Monté. Autostart. 10 startande. Lopp 1 Skellefteå (Sk=25) Sö Auto 2140 VUDU BARSK* (NO) -s6- Lundqvist G (Bueng J M)a 40:1 16,8aM

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30. Plats Stjerneskolan rum 263. Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid. Välkommen! Kallelse/underrättelse KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 17:30 Plats Stjerneskolan rum 263 Nr Ärenden för beslut Diarienr Sid 1 Finansiering ombyggnad av Valbergsgården till trygghetsboende KST

Läs mer

Avdelningsnytt. Tar nya grepp på modefotot. Nytt namn, ny form. Handels syns i Västervik. Avtalsbuden är växlade

Avdelningsnytt. Tar nya grepp på modefotot. Nytt namn, ny form. Handels syns i Västervik. Avtalsbuden är växlade vdelningsnytt linköping U 1/2012 ar nya grepp på modefotot u får Hanna Lundin Handels kulturstipendium idan 8 ytt namn, ny form Välkommen till vdelningsnytt i Linköping. Handels- Händelser har bytt namn.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE)

FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) FOTO: DAVID HALL (DPG.SE) L Bl S Fu b iui M ii V b bl ii i. M ö i y fö i b b uxi c y b. D i fu u j, i fö 19-29 il. I b bö x u u filj fi c y b i li! Ti bb c föbi. Vi i b bi i i i c i fu. Bl fu b fö fu l

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Nya löner från 1 april sedan är det dags att förhandla igen!

Nya löner från 1 april sedan är det dags att förhandla igen! Årgång 17 1 2011 På turné med bandet vinn Griftegårds C e d l e m s t i d n i n g f ö r H a n d e l s av d e l n i n g 1 6 Handels satsar i otala Jenny Carsk & arie riksson driver nytt projekt ya löner

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Box 604, 441 17 Alingsås Tel.: +46-(0)322-63 36 35 - Fax +46-(0)322-63 45 88 E-mail: info@maskinab.se www.maskinab.se LVD

Box 604, 441 17 Alingsås Tel.: +46-(0)322-63 36 35 - Fax +46-(0)322-63 45 88 E-mail: info@maskinab.se www.maskinab.se LVD Duralens - Högkvalitativ Lins Absorberar 0,20% Konstruerad för hög hållbarhet och noggrannhet Tillverkad med högsta precision Godkänd och använd av ledande maskintillverkare Black Magic Lågabsorberande

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004.

Surveysektionens årsmöte 20 oktober 2004. uvesektonens åsmöte oktobe 4. åga aspekte på anals av suvedata av Lennat odbeg, CB ----------------------------------------------------------------- Anals av suve-data kan betda allt mölgt...tll eempel:

Läs mer

1 14: 3 0-2-1 Nyg Pa U 12/3-9 3/ 1640 0 ug c c 141 20' 2 14: 2 0-0-0 Eri Je Bo 12/6-8 8/ 2140 7 18,7a x c 74 20'

1 14: 3 0-2-1 Nyg Pa U 12/3-9 3/ 1640 0 ug c c 141 20' 2 14: 2 0-0-0 Eri Je Bo 12/6-8 8/ 2140 7 18,7a x c 74 20' SK150704 1 Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp - Fördel Ston 3-åriga svenska och norska kallblodiga. Tillägg 20 m för hingstar och valacker. 20 m vid vunna 25.001 kr, 40 m vid 50.001 kr. 50.000-25.000-17.500-12.500-8.000-5.500-5.500-5.500

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

> w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\

> w S A NfYN o s-t ak' va N \VW,V'\ Kommunledningskonitoret K-msllenhelen 2013-01- 0 7 JV1EDBORGÄRFÖRSLÄG FALKENBERG -loi Dnr Dpi 3 ) Kommunledningskontoret 311 80 FALKENBERG Från Namn: Adress: ( X g 0 < t A. t - c o v \ c x e 'Pon-iros

Läs mer

Nya löner från 1 april

Nya löner från 1 april enaste nytt från Handels avdelning 27 finns på nätet www.avd27.handels.se Har du fått ditt semesterbesked ännu? för dig som är medlem i Handels V 27 1/2011 ya löner från 1 april Handels27an har tabellen

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060

HOTMAX 700. GR711 400x700x900 2x6000 GAS 9300. Spis 2-plattor. GR721 800x700x900 4x6000 GAS 14890. Spis 4-plattor. GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 GR711 2x6000 GAS 9300 Spis 2-plattor GR721 4x6000 GAS 14890 Spis 4-plattor GR731 1200x700x900 6x6000 GAS 21060 Spis 6-plattor 3 GR722 4x6000+6000 GAS 22650 Spis med 1/1 GN gasugn Ugn med tändning, termostat,

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

31an. Ny storavdelning i småland? handels- sammanslagning stärker medlemmarna. Grattis! Ida Sjögren som vann värvartävlingen

31an. Ny storavdelning i småland? handels- sammanslagning stärker medlemmarna. Grattis! Ida Sjögren som vann värvartävlingen 31an handels- r 1 feb/mars 2011 ya löner från 1 april tabell med lägstalöner y storavdelning i småland? sammanslagning stärker medlemmarna Grattis! da jögren som vann värvartävlingen kongressen: österna

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2012/2013 INLEDANDE ORD

AFFÄRSPLAN 2012/2013 INLEDANDE ORD L FFÄPL 2012/2013 FFÄÉ BB UF erbjuder stilrena, kvalitativa och miljövänliga skal gjort i bambu för iphone, via direkt- och onlineförsäljning i verige. 3 FFÄBVG & LJÄ 4 VÅ PU & VFÖ BBU? 5 & VÅ U 6 U &

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apati sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pubertet

Läs mer

Dagens Meny. Oxidation/Reduktion Elektrolys Galvanisk cell Termodynamik Batterier Korrosion/biomimetik Energimöjligheter

Dagens Meny. Oxidation/Reduktion Elektrolys Galvanisk cell Termodynamik Batterier Korrosion/biomimetik Energimöjligheter lektrkemi Kemi med bikemi VT 213 Atkins & Jnes Kap. 13 Vad strt sker, det sker tyst ur Odalbnden av rik Gustaf Geijer i reversibla, icke-(pv) prcesser, när Gibbs energi för en reaktin får utföra maximalt

Läs mer

Uteplats. Vardagsrum G G ST. Sovrum Hall. 3 77 m² 1 Hus A

Uteplats. Vardagsrum G G ST. Sovrum Hall. 3 77 m² 1 Hus A Uteplats ök LH A1001 SALA 1:100 77 m² 1 yl rys arderob Uteplats ök LH A100 61 m² 1 SALA 1:100 yl rys Uteplats ök WC/ Dusch Bad/ LH A100 4 114 m² 1 SALA 1:100 yl rys arderob Uteplats ök LH A1004 61 m² 1

Läs mer