Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen"

Transkript

1 Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls

2

3 Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x. Poliss illsåsvksamh kokua m bosua vksamh om psoalsus. Om omå pioias så sk på bkosa av aa. Hu ffkiv Polis ä ä komm äfö alli a fias mboga som vill ha hög svicivå iom ågo vksamhsomå ä va Polis ka illhaahålla. M äv mo bakgu av a ä Rikspolissylss uppfaig a asöka om vapillså oal bö kua haläggas och bsluas iom 3 aga. E föusäig ä ock a asöka ä ikig ifyll, a avgif lags, bomålsom ll föusökigssula i bhöv iväas och haläggig i övig i fööjs av omsäigh som halägga i ka åa öv. D bö äfö oas a uppgif om haläggigsi som polismyigha läma ill Rikspolissyls m alig av illsysä ha bäkas uifå samliga halaga asökigsä,.v.s. äv såaa ä som fööjs på gu av ofullsäig ifylla asökiga, ä som bhöv komplas av aa alig, ä ä söka vai missäk fö bo och ä som övklagas ill omsol. U å va gomsiliga haläggigsi fö vapillså fö jak- och målskjuigsäamål ca 4 aga. Mosvaa siffa fö 211 va ca 38 aga. Haläggigsi vaia ock kafig ml polismyigha. T polismyigh ha haläggigsi på 2 aga ll mi ma sösa myigha ha gomsilig haläggigsi på 7 aga ll m. Låga haläggigsi fö vapillsåsä ä såls fäms poblm i sosasgioa. Polismyigh i Sockholms lä ha u gomsilig haläggigsi fö vap- illsåsä på ca 7 aga och u 211 ca 5 aga. Mosvaa i fö sa Göa va u ca 8 aga och fö 211 ca 1 aga. Fö Skå va haläggigsi ca 7 aga och 211 ca 4 aga. Som huvuosak ill låga haläggigsi äm sösa myigha vap amsi som gomfös u och som og soa sus i aspåk. Via ags som osak bis på ubila halägga, ofullsäiga asökiga, uvcklig av y IT-sö och ya ui/ äa paxis. Sockholm, sa Göa och Skå uppg a fla ågä viagis fö a miska haläggigsia, såsom kyig av y psoal, calisig av haläggig och övsy av illämpig av vaplagsifig. Sockholm och sa Göa famhåll a haläggigsia ill följ av viaga ågäa föväas miska. Polismyigh i Skå ag a bis på halägga ä fosa poblm och a haläggigsia m åa psoalsiuaio saolik komm föbli oföäa. Nä uppgifa i illsysappo suas bö bakas a ml 4 och 8 % av asökigaa om vapillså bhöv komplas, vissa äyp.x. ösboä ha aulig låg haläggigsi och a haläggigsi ka fiias och mäas på olika sä. D bö i a sammahag också påpkas a mål m Poliss ab m vapä ä a föhia famia olycko, missbuk och bo m skjuvap. Tillsåsgivig mås äfö alli sk m so oggah och lig gäl föfaiga. Om fö myck fokus läggs på aal sluföa ä (poukivi), isäll fö kooll av a as lämpliga pso ska få vapillså, fis isk fö a haläggig i komm a sk m illäcklig so oggah vilk ka få myck gaiva koskvs.

4 Låga haläggigsi 2

5 Ihåll 3 Ihåll Sammafaig...1 Uig...5 Bakgu...5 Haläggigsi p polismyigh...5 Osak ill låga haläggigsi...7 VapPÄ...7 Rsusfåga/absblasig...8 Ofullsäiga licsasökiga och äa paxis...9 Sosasgioa...1 Polismyigh i Sockholms lä...1 Rikspolissylss bömig Sockholm...1 Polismyigh i sa Göa...1 Rikspolissylss bömig sa Göa...1 Polismyigh i Skå...11 Rikspolissylss bömig Skå...11 Avsluig...11 Bilaga...12

6 Låga haläggigsi 4

7 Uig 5 Uig Bakgu Till Rikspolissyls ha ikommi aal klagomål om låga haläggigsi i ä om vapillså fö äamål jak och målsky. Klagomål ika sig fäms mo Polismyigha i Sockholms lä, sa Göa och Skå. Rikspolissyls ska lig 7 polislag (1984:387) uöva illsy öv Polis och vka fö pmässigh, samoig och aioalisig av polisvksamh. M alig av a ils illsysä 12 spmb fö a gaska haläggigsia fö ä om vapillså. Iom am fö illsysä ha aal fågo sälls ill myigha.1 Via gö Rikspolissyls g bömig av siuaio. I iagam 1 visas gomsiliga haläggigs ia fö vapillså u å 211 i aal aga. D gomsiliga haläggigsi fö hla ik va kapp 4 aga u å. D gå i a uifå uppgifa i iagamm uskilja ågo aioll som y på a haläggigsia öka gll u pio. Av iagamm famgå a haläggigsia ä lägs i sosasgioa och i Hal. Haläggigsi fö vaplicsasöka fö äamål jak Haläggigsi p polismyigh 3 Samliga 21 polismyigh ha svaa på fågo Rikspolissyls säll om haläggigsi fö vapillsåsä. Sva ha sammasälls och visas a i fo av iagam. 2 S oc kh olm Sö Up psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å H s a G al ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä Gomsilig haläggigsi fö vaplicsä Diagam Sö S oc kh o Up lm psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob g Ka lm Go a la Bl ki g Sk å s Hall a G a ö al a Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä 211 Diagam 1 1 S bilaga 1. I iagam 2 och 3 säskiljs asökiga fö jakspkiv målsky. Mlvä gäl haläggigsi fö jakäamål öka m ca 5 aga få å 211 ill å. Fö målskjuigsä ka i mosvaa glla ökig kosaas u akull ispio. Polismyigh i sa Göa ha bylig läg haläggigsi fö målskjuigsvap ä öviga myigh.

8 Låga haläggigsi 6 Haläggigsi fö vaplicsasöka fö äamål målsky Fölig av aal licsasökiga ml polismyigha famgå av iagam 4. D ä vikig a baka a bya l av vaphaläggaas absuppgif äv omfaa aa äyp ä asökigsä. Måga av ssa vapä ka vaa m komplica och käva bya absisas,.x. ompövigs- och ösboä. Äv ä gäl vaphaligå bas 1 jauai fö asöka om vaplics aillså ä måga gåg iskäva Äbas 25 Diagam 3 Ikoma asökiga om vapillså p polis myigh I Svig fis iag ca 6 vapihava som sammalag iha ca 1,9 miljo skjuvap. Öv hälf av ssa ihas fö jakäamål. U å ahägiggjos sammalag ca 14 vapä vi polismyigha. Av ssa va 63 7 asökiga om vapillså, vilk va äsa 1 % fl ä å ia.2 Aal ikoma vaplicsasökiga 9 oc kh o lm a U Ös pps ala g ö Jö k ö K pig o ob g Ka lm Go a la B s lki a G g ö ala Sk å Ha lla Ö sm bo a Da l Gä aa vl s bo o g la Jä m s b o No b o S 211 p polismyigh Vi jämföls av igå bas fö licsä2 u å ka kosaas a flsa myigh ha öka, iagam D fämsa osak ill hög igå väa fö å 214 ä saolik u vå gom1 föa vapamsi som ga m ab 5 m öv 15 iläma amsivap. Amsi biog också ill a bylig fl skovap m illhöa ammuiio lämas i ill myigha. U ogs psoal äv i aspåk fö uvcklig ubilig i 211 och 214 ya IT-sö Vap3 PÄ. Sammaag öka myighas bas av oovisa licsä m 2 8 ä u. D 1 jauai va igå bas ca 7 4 öppa ä ma ugå bas va 1 2 ä 31 cmb samma å. Sö Sö S oc kh o Up lm p sala Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å H a s a G l ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä mla s b No o b M o l vä Igå bas 1 jauai fö asöka om vaplics kh olm Sö Upp s ala Ös ala g ö Jö k ö K pig o ob g Ka lm Go a la Bl ki g Sk å s Hall a G a ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa vl s bo o g la Jä m s b o No b o oc S S o ck ho lm Sö Up psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å s Hal a G ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä Diagam 4 Diagam 5 2 Å ia va mosvaa vä 121 vaav vaplicsasökiga och 211 ikom 113 vap ä vaav va vaplicsasökiga. D bö bakas a u gomfös vapamsi, vilk sula i ca 2 ä. 3 Vi ab m VapPÄs iföa sägs iiga sysm ivis. Valiig av sysm och ubilig av haläggapsoal og äv sus få oiai ab m vaphaläggig.

9 Uig 7 Osak ill låga haläggigsi Myigh Blkig Ås abs kaf Pogos 214 Vap PÄ 2,5 Dalaa 4 Go,6 Gävlbog Hal 6 3,8 Miska Oföäa Jäm 4,5 Jököpig 4,5 Rsus bis/y psoal Vap amsi Nya ui* 4 6,1 11,25 19 Miska Söa 3,6 5 sbo 7 Nj Ösgö so Summa 3 Miska 27,3 Miska 3 Miska Oföäa 5,5 6 Miska 6 Öbo ä iflö Uppsala sa Göa Ti å klagomål sma Psoal låas u 5 Sockholm Hala fg Koobg Nobo Ej kom pla a sökiga Kalma Skå ** Ej akull 137,7 * M ya ui avss b aa äiga i paxis, svåa a bömma vaps lämpligh fö yamisk sky, fl övklaga ** A ufäa lics a läg i äv ä sysm fuga flfi Tabll 1 I abll 1 ovisas sva som polismyigha läma som osak ill låga haläggigsi. D fämsa osaka ä lig myigha uvcklig och iföa av ya IT-sö VapPÄ, susbis, vapamsi, ofullsäiga licsasökiga och ya ui/äa paxis. Dssa agiva osak kommas äa i följa. åga slusas om sysms lågsikiga ivka på haläggigsia. Bas samliga äkagoi ja-apil VapPÄ D ya IT-sö VapPÄ ifsas i böja av jauai 214. M alig av a polismyigha agav VapPÄ som av osaka ill låga haläggigsi ombas vaphaläggaa a la i käusökig i mas 214. Haläggaa svaa a uvcklig och iföa av VapPä mfö öka absblasig bl.a. pga. iköigspoblm och fö a sysm i ä illäcklig aväavälig. D ä ock, f as fm måas if, fö iig a a 2 1 Ig bas 211 Rgisa Rovisa Ug bas 214 Diagam 6 Av iagam 6 famgå a äiflö öka maka u vå. E oal äiflö lig-

10 Låga haläggigsi 8 g u pio jauai apil på ågo öv 3 gisa ä. U pio gisas äsa 5 ikoma vapä. Ugå bas ä hög å och 214 ä vå fögå å. Saolik bia vapamsi u sam iföa av Vap PÄ u å 214 ill a Ig bas 211 Rgisa Rovisa Rsusfåga/absblasig Hu måga åsabskaf som bhövs fö haläggig av vapä sys i fösa ha av äiflö. Soa äbas ivka mlig på vksamh, fsom skapa xa ab som följ av klagomål och fågo om haläggigsi. D ågä som ka vias fö a komma ill äa m höga bas och låga haläggigs i ä famfö all följa: xa absisas gom övi ll m psoal, föäa absui och pioiig. Bassiuaio ba licsasökiga (551) ja-apil Diagam 8 visa bassiuaio i sosasgioa vi ugåg av apil måa 214. D gå a s fosa ökig av sammaaga aal oovisa vapä. Ug bas 214 Diagam 7 D sammaaga igå bas fö vapasökiga fö pio jauai apil va hög å 214 ä fö iiga å, s iagam 7. Aal oovisa asökigsä vi spkiv ialslu ha m ä föubblas sa å 211 och ökig få å ill 214 ä sö ä å ia. E öka ugå bas l ill gll läg haläggigsi om all aa ä lika. U pio gisas fl ikoma asökiga ä aal ovisa ä. Da sula, oal s fö ik, i öka ugå bas. Ugå bas alla äkagoi p sisa apil i sosasgioa 7 Hiills ha as haläggigsi och äpoukio jämfös ml polismyigha. Fö a äa aalysa myighas ffkivi och föåga a halägga äa bö poukivi säas i laio ill sus,.v.s. i a fall aal åsabskaf som aväs fö vaphaläggig. Aal ovisa vapä p halägga u Da Go la Ö a b o S No kå b o H all sm a a la Jä m Jö k öp i Ka g lm a B Sö l ki g Ös al a g öla s b K o o ob g Up ps G a ävl la s b og o la Soc s k a G holm M öal a l vä Diagam Sockholm 211 Diagam 8 Skå 214 sa Göa Diagam 9 visa a aal ovisa ä p vaphalägga vaia so ml polismyigha. a ä famäka uifå oala aal sluovisa vapä u å i föhål ill aal åsabskaf samma

11 Uig 9 å, s abll 1. Uppgifa i iagam ugå få 138 åsabskaf som aba m vapä u å och a sluovisas yg 134 vapä a å. D bö ock oas a u vå gomfös vapamsi, vilk öka äiflö avsvä. Bäkigsulag fö mlvä ha ucas m aal ä som böms ha föals av vapamsi fö a få m jämföba vä. M häsy ill a bäkas a mlvä fö aal ä halägga sluovisa u å ska vaa ca 1 ä. Ofullsäiga licsasökiga och äa paxis Myigha ag a so l av asökigaa bhöv komplas, vilk mfö mab fö haläggaa och läg haläggigsi.4 Da bia auligvis ill a öka gomsiliga haläggigsia. Agå ya ui och äa paxis äm polismyigha fäms följa vå osak: omsolaa ha bkäfa m sikiv olkig av vaplagsifig ä gäll bhov av hasvap. D sikiva bömig ha få gomslag hos fla polismyigh och l ill fl haläggigsmom. D ha biagi ill läg haläggigsi, fl avslagsbslu och fl övklaga vapä, 4 I sva ags a komplig av uppgif bgäs i ml 4 och 8 % av asökigsäa. iss fö yamisk sky öka och aal asökiga gäl kaffulla halvauomaiska kulgvä ha illagi. Vap ha av polismyigha böms som i lämpliga fö målsky, vilk föal a måga ä övklagas ill omsol. Domsolaas bömig ha vaia vafö osäk äsläg föligg. Sammaag ha a biagi ill hög absblasig och läg haläggigsi. Al övklaga vapä av aal ovisa vapä (%) 2, 1,5 1,,5, Sockholm 211 sa Göa Skå Diagam 15 5 Figu 1 avs samliga övklaga myighsbslu avs vaplag och vapföoig, och i ba licsasökiga.

12 Låga haläggigsi 1 Sosas gioa Polismyigh i Sockholm ha som målsäig a gomsiliga haläggigsi ska vaa högs 6 vcko sas vi ugåg av 214. Myigh pa a fösäka h m 5 pso. i fö jaklics ill 3 35 aga sam ill 1 aga fö målskjuigsä. Alig ill skilla i haläggigsi ml jak- och målskylics uppgs vaa a vaphaläggaa i so usäckig asvaa själva fö fölig av ä. Polismyigh ha u äa ui m ag a haläggigsi fö målskjuigs ä äv i fami komm a vaa läg ä fö jaklics. E osak ill ä sikiva hållig som myigh iagi gäl bhov av hasvap fö målskjuig. Tillämpig ha l ill fl avslagsbslu och övklaga, vilk agi l av faa haläggaas absi i aspåk. Myigh ha iiia uöka samab m Rikspolissyls, aa polismyigh och skyföiga fö a moifia sia ui. Saolik komm a på sik a sula i mi omfaa uiga, fä övklaga sam koa haläggigsi. E säskil ika isas fö a få basa avs målskjuigsä komm äv a gomföas. Rikspolissylss bömig Sockholm Rikspolissylss bömig sa Göa På gu av iköigspoblm m ya ähaigssysm och vapamsi bö kua goas a gomsiliga haläggigsi övsigi 3 aga u. Uifå väa i iagam 9 och i jämföls m aa myigh böm Rikspolissyls a bö fias möjligh a äa absui och/ll pioiiga fö a ffkivisa haläggig. sa Göa ha kiisas fö låga haläggigsi av JO vi fla illfäll, sas i JO:s bslu Äv i Rikspolissylss illsysappo7 famfös a polismyigh haf sikiv il lämpig vi haläggig av asökiga om illså fö hasvap fö målsky. D sikiva illämpig ha saolik biagi ill läg haläggigsi. sa Göas ambiio a säka haläggigsi fö äamål mål-skjuig få 12 aga ill 1 aga ä allfö låg, säskil som myigh ha mosvaa mål fö äamål Polismyigh i Sockholms lä Polismyigh i Sockholm ag fla osak ill a myigh haf läg haläggigsi ä gomsi i. B aa äms följa: äiflö ha öka m 5 % sa 25, u samma ispio ha illsåsh haf fla psiosavgåga, vilk l ill föloa komps, ifsöiga i samba m iföa av ya vapähaigssysm ha påvka haläggigsia gaiv, vapamsi som gomfös mas maj iba öka absblasig, kävs sö absisas på gu av a asökiga i ä kompla och fl asökiga ihåll svåböma vap ä vaps uspug och lämpligh fö äamål bhöv uas. Polismyigh i sa Göa Polismyigh i sa Göa ag följa huvusakliga osak ill sas ås låga haläggigsi: susbis och so psoalomsäig och by av vapähaigssysm. Polismyigh as sig u ha m sabil siuaio och bä avväg psoalsus. Myigh ha som målsäig a fökoa haläggigs- 6 JO:s bslu 15 maj, och sam 3 juli, Fö m ufölig ogöls av bhovskii, s ä RA /11; Tillsy lig 7 Polislag (1984:387) Haläggig av asökiga om illså a iha flskos hasvap

13 Sosasgioa 11 jak på 3-35 aga. D ä i imlig a haläggigsia ska vaa så olika. Rikspolissyls gö bömig a kompl ifyll asöka i oalfall bö kua haläggas iom 3 aga oavs om gäll skjuvap fö målskjuigsll jakäamål. M häsy ill aal åsabskaf som aväs fö vaphaläggig sam a myigh ligg u mlvä i iagam 9.v.s. 1 ovisa ä p halägga och å, bö myigh äa gaska och uvckla sia pioiiga och ui fö a ffkivisa haläggig. Polismyigh i Skå Polismyigh i Skå ag följa osak ill låga haläggigsia: öka iflö av ä mös i upp av öka psoalsus, psiosavgåga och aa fåvao ha i sas, ya vapähaigssysm ha agi myck sus i aspåk fö ubilig och valiig och ikomm fl komplica ä m fl övklaga som följ. Av uppgif som polismyigh läma famgå a om i m sus illfös illsåsh så komm haläggigsi i a kua säkas ill högs 3 aga. I uläg fis lig myigh iga p på a illföa m psoal, vilk ags bo på asäg koomisk läg. Myigh ag a följa ågä komm a vias: ffkivisig av haläggig av okomplica ä gom sabbspå, ulokalisig av vissa uppgif ill polisomåa och föäig av ui och susfölig fö vaphalaispkio. Rikspolissylss bömig Skå Polismyigh i Skå sys ha ffkiva ui och äpoukio p halägga som övsig gomsi, s iagam 9. Rikspolissyls la äfö uppfaig som myigh fö fam, a ä öväig a psolla sus illfös vksamh om låga haläggigs ia ska kua miskas ill u 3 aga. Avsluig D ä u mbogapspkiv imlig a asöka om vapillså ska haläggas iom högs 3 aga. Säva f hög poukivi och koa haläggigsi få ock alig gs föä famfö ogga pövig. D övgipa syf m Poliss ab m vapillså ä a movka missbuk av skjuvap och äigom säksälla allmä oig och säkh. RIKSPOLISSTYRELSEN

14 Bilaga 1 12 Bilaga 1 Fågo sälla ill samliga polismyigh m alig av illsy 1. A: Hu låg ha gomsiliga haläggigs- i vai u fö asökiga om illså ill ihav av skjuvap fö äamål jak,.v.s. i få asökigsavgif balas ill a polismyigha faa bslu i ä? B: Hu ha haläggigsi uvcklas sas vå å? C: Hu böm polismyigh a haläggigsi komm a uvcklas u 214? 4. Hu måga åsabskaf yjas i polismy- igh u fö haläggig av: A: ä om vapillså fö äamål jak B: ä om vapillså fö äamål mål- sky och C: samliga äyp, iklusiv jak och målsky, lig vaplag (1996:67)? 5. Om sva på ågo av fågoa 1-2A övsig 3 aga: 2. A: Hu låg ha gomsiliga halägg- igsi vai u fö asökiga om illså ill ihav av skjuvap fö äamål målsky,.v.s. i få a asökigsavgif balas ill a polismyigh faa bslu i ä? B: Hu ha haläggigsi uvcklas sas vå å? C: Hu böm polismyigh a haläggigsi komm a uvcklas u 214? A: Va bo kok på (läma så pcis föklaig som möjlig) B: Vilka ågä pa polismyigh a via fö a haläggig, m goagba kvali, u 214 i ska övsiga 3 aga i ä om vapillså fö jak och målsky och på vilk sä o polismyigh a spkiv ågä komm a bia ill koa haläggigsi? 6. Vilka ä lig polismyigh vikigas 3. Hu måga ä, oal lig vaplag (1996:67), ahägiggjos spkiv avsluas u: A: 211 B: och C:. famgågsfakoa fö a ä lig vaplag (1996:67) ska kua haläggas på ässäk, ffkiv och hlig sä?

15 Ugiva Rikspolissyls Poukio Poliss vksamhssö, Ifoaiosh Bsällig Rikspolissyls Kucum, lfo Diai. A21.366/ Upplaga 3 x Tyck RPS Tycki, 214 Gafisk fo Cia Foo Rikspolissyls.

16

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Frilanskontor i Hus 1

Frilanskontor i Hus 1 Frilanskontor i Hus 1 Vilket gör att företag vill arbeta här so bidrar ekonoiskt till platsen. Större företag = z zz Rester z z frilansare enskild fira frilansare enskild fira arbetsplats working sall

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:-

En av marknadens bästa avfuktare. Ord. pris 5995:- NR 5 2009 Våf! Nu fä i åf äg kpi på kli. JUST NU! E k bä fuk ill hl pi! Täk giål köp låggiug ill hl pi ll jälf kyl/fy p 4000 k! Tålö fuk! Låggiug! Bgä l! Hl pi! 999:-. pi 1990:- E k bä fuk E l! Bgä l!

Läs mer

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06

... !rlt{; I Å L. Sammanfattning av energideklaration Operan 12 2010-09-06 I I :Iti 'xni hi[^]t ;:N!lt{; I Å L Sammanfattning av enegideklaation Opean 12 2010-09-06 lndependia Enegi AB nu godkänt och skickat in e enegideklaation till Boveket Vi skicka en kopia på deklaationbn

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer