Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen"

Transkript

1 Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls

2

3 Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x. Poliss illsåsvksamh kokua m bosua vksamh om psoalsus. Om omå pioias så sk på bkosa av aa. Hu ffkiv Polis ä ä komm äfö alli a fias mboga som vill ha hög svicivå iom ågo vksamhsomå ä va Polis ka illhaahålla. M äv mo bakgu av a ä Rikspolissylss uppfaig a asöka om vapillså oal bö kua haläggas och bsluas iom 3 aga. E föusäig ä ock a asöka ä ikig ifyll, a avgif lags, bomålsom ll föusökigssula i bhöv iväas och haläggig i övig i fööjs av omsäigh som halägga i ka åa öv. D bö äfö oas a uppgif om haläggigsi som polismyigha läma ill Rikspolissyls m alig av illsysä ha bäkas uifå samliga halaga asökigsä,.v.s. äv såaa ä som fööjs på gu av ofullsäig ifylla asökiga, ä som bhöv komplas av aa alig, ä ä söka vai missäk fö bo och ä som övklagas ill omsol. U å va gomsiliga haläggigsi fö vapillså fö jak- och målskjuigsäamål ca 4 aga. Mosvaa siffa fö 211 va ca 38 aga. Haläggigsi vaia ock kafig ml polismyigha. T polismyigh ha haläggigsi på 2 aga ll mi ma sösa myigha ha gomsilig haläggigsi på 7 aga ll m. Låga haläggigsi fö vapillsåsä ä såls fäms poblm i sosasgioa. Polismyigh i Sockholms lä ha u gomsilig haläggigsi fö vap- illsåsä på ca 7 aga och u 211 ca 5 aga. Mosvaa i fö sa Göa va u ca 8 aga och fö 211 ca 1 aga. Fö Skå va haläggigsi ca 7 aga och 211 ca 4 aga. Som huvuosak ill låga haläggigsi äm sösa myigha vap amsi som gomfös u och som og soa sus i aspåk. Via ags som osak bis på ubila halägga, ofullsäiga asökiga, uvcklig av y IT-sö och ya ui/ äa paxis. Sockholm, sa Göa och Skå uppg a fla ågä viagis fö a miska haläggigsia, såsom kyig av y psoal, calisig av haläggig och övsy av illämpig av vaplagsifig. Sockholm och sa Göa famhåll a haläggigsia ill följ av viaga ågäa föväas miska. Polismyigh i Skå ag a bis på halägga ä fosa poblm och a haläggigsia m åa psoalsiuaio saolik komm föbli oföäa. Nä uppgifa i illsysappo suas bö bakas a ml 4 och 8 % av asökigaa om vapillså bhöv komplas, vissa äyp.x. ösboä ha aulig låg haläggigsi och a haläggigsi ka fiias och mäas på olika sä. D bö i a sammahag också påpkas a mål m Poliss ab m vapä ä a föhia famia olycko, missbuk och bo m skjuvap. Tillsåsgivig mås äfö alli sk m so oggah och lig gäl föfaiga. Om fö myck fokus läggs på aal sluföa ä (poukivi), isäll fö kooll av a as lämpliga pso ska få vapillså, fis isk fö a haläggig i komm a sk m illäcklig so oggah vilk ka få myck gaiva koskvs.

4 Låga haläggigsi 2

5 Ihåll 3 Ihåll Sammafaig...1 Uig...5 Bakgu...5 Haläggigsi p polismyigh...5 Osak ill låga haläggigsi...7 VapPÄ...7 Rsusfåga/absblasig...8 Ofullsäiga licsasökiga och äa paxis...9 Sosasgioa...1 Polismyigh i Sockholms lä...1 Rikspolissylss bömig Sockholm...1 Polismyigh i sa Göa...1 Rikspolissylss bömig sa Göa...1 Polismyigh i Skå...11 Rikspolissylss bömig Skå...11 Avsluig...11 Bilaga...12

6 Låga haläggigsi 4

7 Uig 5 Uig Bakgu Till Rikspolissyls ha ikommi aal klagomål om låga haläggigsi i ä om vapillså fö äamål jak och målsky. Klagomål ika sig fäms mo Polismyigha i Sockholms lä, sa Göa och Skå. Rikspolissyls ska lig 7 polislag (1984:387) uöva illsy öv Polis och vka fö pmässigh, samoig och aioalisig av polisvksamh. M alig av a ils illsysä 12 spmb fö a gaska haläggigsia fö ä om vapillså. Iom am fö illsysä ha aal fågo sälls ill myigha.1 Via gö Rikspolissyls g bömig av siuaio. I iagam 1 visas gomsiliga haläggigs ia fö vapillså u å 211 i aal aga. D gomsiliga haläggigsi fö hla ik va kapp 4 aga u å. D gå i a uifå uppgifa i iagamm uskilja ågo aioll som y på a haläggigsia öka gll u pio. Av iagamm famgå a haläggigsia ä lägs i sosasgioa och i Hal. Haläggigsi fö vaplicsasöka fö äamål jak Haläggigsi p polismyigh 3 Samliga 21 polismyigh ha svaa på fågo Rikspolissyls säll om haläggigsi fö vapillsåsä. Sva ha sammasälls och visas a i fo av iagam. 2 S oc kh olm Sö Up psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å H s a G al ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä Gomsilig haläggigsi fö vaplicsä Diagam Sö S oc kh o Up lm psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob g Ka lm Go a la Bl ki g Sk å s Hall a G a ö al a Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä 211 Diagam 1 1 S bilaga 1. I iagam 2 och 3 säskiljs asökiga fö jakspkiv målsky. Mlvä gäl haläggigsi fö jakäamål öka m ca 5 aga få å 211 ill å. Fö målskjuigsä ka i mosvaa glla ökig kosaas u akull ispio. Polismyigh i sa Göa ha bylig läg haläggigsi fö målskjuigsvap ä öviga myigh.

8 Låga haläggigsi 6 Haläggigsi fö vaplicsasöka fö äamål målsky Fölig av aal licsasökiga ml polismyigha famgå av iagam 4. D ä vikig a baka a bya l av vaphaläggaas absuppgif äv omfaa aa äyp ä asökigsä. Måga av ssa vapä ka vaa m komplica och käva bya absisas,.x. ompövigs- och ösboä. Äv ä gäl vaphaligå bas 1 jauai fö asöka om vaplics aillså ä måga gåg iskäva Äbas 25 Diagam 3 Ikoma asökiga om vapillså p polis myigh I Svig fis iag ca 6 vapihava som sammalag iha ca 1,9 miljo skjuvap. Öv hälf av ssa ihas fö jakäamål. U å ahägiggjos sammalag ca 14 vapä vi polismyigha. Av ssa va 63 7 asökiga om vapillså, vilk va äsa 1 % fl ä å ia.2 Aal ikoma vaplicsasökiga 9 oc kh o lm a U Ös pps ala g ö Jö k ö K pig o ob g Ka lm Go a la B s lki a G g ö ala Sk å Ha lla Ö sm bo a Da l Gä aa vl s bo o g la Jä m s b o No b o S 211 p polismyigh Vi jämföls av igå bas fö licsä2 u å ka kosaas a flsa myigh ha öka, iagam D fämsa osak ill hög igå väa fö å 214 ä saolik u vå gom1 föa vapamsi som ga m ab 5 m öv 15 iläma amsivap. Amsi biog också ill a bylig fl skovap m illhöa ammuiio lämas i ill myigha. U ogs psoal äv i aspåk fö uvcklig ubilig i 211 och 214 ya IT-sö Vap3 PÄ. Sammaag öka myighas bas av oovisa licsä m 2 8 ä u. D 1 jauai va igå bas ca 7 4 öppa ä ma ugå bas va 1 2 ä 31 cmb samma å. Sö Sö S oc kh o Up lm p sala Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å H a s a G l ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä mla s b No o b M o l vä Igå bas 1 jauai fö asöka om vaplics kh olm Sö Upp s ala Ös ala g ö Jö k ö K pig o ob g Ka lm Go a la Bl ki g Sk å s Hall a G a ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa vl s bo o g la Jä m s b o No b o oc S S o ck ho lm Sö Up psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å s Hal a G ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä Diagam 4 Diagam 5 2 Å ia va mosvaa vä 121 vaav vaplicsasökiga och 211 ikom 113 vap ä vaav va vaplicsasökiga. D bö bakas a u gomfös vapamsi, vilk sula i ca 2 ä. 3 Vi ab m VapPÄs iföa sägs iiga sysm ivis. Valiig av sysm och ubilig av haläggapsoal og äv sus få oiai ab m vaphaläggig.

9 Uig 7 Osak ill låga haläggigsi Myigh Blkig Ås abs kaf Pogos 214 Vap PÄ 2,5 Dalaa 4 Go,6 Gävlbog Hal 6 3,8 Miska Oföäa Jäm 4,5 Jököpig 4,5 Rsus bis/y psoal Vap amsi Nya ui* 4 6,1 11,25 19 Miska Söa 3,6 5 sbo 7 Nj Ösgö so Summa 3 Miska 27,3 Miska 3 Miska Oföäa 5,5 6 Miska 6 Öbo ä iflö Uppsala sa Göa Ti å klagomål sma Psoal låas u 5 Sockholm Hala fg Koobg Nobo Ej kom pla a sökiga Kalma Skå ** Ej akull 137,7 * M ya ui avss b aa äiga i paxis, svåa a bömma vaps lämpligh fö yamisk sky, fl övklaga ** A ufäa lics a läg i äv ä sysm fuga flfi Tabll 1 I abll 1 ovisas sva som polismyigha läma som osak ill låga haläggigsi. D fämsa osaka ä lig myigha uvcklig och iföa av ya IT-sö VapPÄ, susbis, vapamsi, ofullsäiga licsasökiga och ya ui/äa paxis. Dssa agiva osak kommas äa i följa. åga slusas om sysms lågsikiga ivka på haläggigsia. Bas samliga äkagoi ja-apil VapPÄ D ya IT-sö VapPÄ ifsas i böja av jauai 214. M alig av a polismyigha agav VapPÄ som av osaka ill låga haläggigsi ombas vaphaläggaa a la i käusökig i mas 214. Haläggaa svaa a uvcklig och iföa av VapPä mfö öka absblasig bl.a. pga. iköigspoblm och fö a sysm i ä illäcklig aväavälig. D ä ock, f as fm måas if, fö iig a a 2 1 Ig bas 211 Rgisa Rovisa Ug bas 214 Diagam 6 Av iagam 6 famgå a äiflö öka maka u vå. E oal äiflö lig-

10 Låga haläggigsi 8 g u pio jauai apil på ågo öv 3 gisa ä. U pio gisas äsa 5 ikoma vapä. Ugå bas ä hög å och 214 ä vå fögå å. Saolik bia vapamsi u sam iföa av Vap PÄ u å 214 ill a Ig bas 211 Rgisa Rovisa Rsusfåga/absblasig Hu måga åsabskaf som bhövs fö haläggig av vapä sys i fösa ha av äiflö. Soa äbas ivka mlig på vksamh, fsom skapa xa ab som följ av klagomål och fågo om haläggigsi. D ågä som ka vias fö a komma ill äa m höga bas och låga haläggigs i ä famfö all följa: xa absisas gom övi ll m psoal, föäa absui och pioiig. Bassiuaio ba licsasökiga (551) ja-apil Diagam 8 visa bassiuaio i sosasgioa vi ugåg av apil måa 214. D gå a s fosa ökig av sammaaga aal oovisa vapä. Ug bas 214 Diagam 7 D sammaaga igå bas fö vapasökiga fö pio jauai apil va hög å 214 ä fö iiga å, s iagam 7. Aal oovisa asökigsä vi spkiv ialslu ha m ä föubblas sa å 211 och ökig få å ill 214 ä sö ä å ia. E öka ugå bas l ill gll läg haläggigsi om all aa ä lika. U pio gisas fl ikoma asökiga ä aal ovisa ä. Da sula, oal s fö ik, i öka ugå bas. Ugå bas alla äkagoi p sisa apil i sosasgioa 7 Hiills ha as haläggigsi och äpoukio jämfös ml polismyigha. Fö a äa aalysa myighas ffkivi och föåga a halägga äa bö poukivi säas i laio ill sus,.v.s. i a fall aal åsabskaf som aväs fö vaphaläggig. Aal ovisa vapä p halägga u Da Go la Ö a b o S No kå b o H all sm a a la Jä m Jö k öp i Ka g lm a B Sö l ki g Ös al a g öla s b K o o ob g Up ps G a ävl la s b og o la Soc s k a G holm M öal a l vä Diagam Sockholm 211 Diagam 8 Skå 214 sa Göa Diagam 9 visa a aal ovisa ä p vaphalägga vaia so ml polismyigha. a ä famäka uifå oala aal sluovisa vapä u å i föhål ill aal åsabskaf samma

11 Uig 9 å, s abll 1. Uppgifa i iagam ugå få 138 åsabskaf som aba m vapä u å och a sluovisas yg 134 vapä a å. D bö ock oas a u vå gomfös vapamsi, vilk öka äiflö avsvä. Bäkigsulag fö mlvä ha ucas m aal ä som böms ha föals av vapamsi fö a få m jämföba vä. M häsy ill a bäkas a mlvä fö aal ä halägga sluovisa u å ska vaa ca 1 ä. Ofullsäiga licsasökiga och äa paxis Myigha ag a so l av asökigaa bhöv komplas, vilk mfö mab fö haläggaa och läg haläggigsi.4 Da bia auligvis ill a öka gomsiliga haläggigsia. Agå ya ui och äa paxis äm polismyigha fäms följa vå osak: omsolaa ha bkäfa m sikiv olkig av vaplagsifig ä gäll bhov av hasvap. D sikiva bömig ha få gomslag hos fla polismyigh och l ill fl haläggigsmom. D ha biagi ill läg haläggigsi, fl avslagsbslu och fl övklaga vapä, 4 I sva ags a komplig av uppgif bgäs i ml 4 och 8 % av asökigsäa. iss fö yamisk sky öka och aal asökiga gäl kaffulla halvauomaiska kulgvä ha illagi. Vap ha av polismyigha böms som i lämpliga fö målsky, vilk föal a måga ä övklagas ill omsol. Domsolaas bömig ha vaia vafö osäk äsläg föligg. Sammaag ha a biagi ill hög absblasig och läg haläggigsi. Al övklaga vapä av aal ovisa vapä (%) 2, 1,5 1,,5, Sockholm 211 sa Göa Skå Diagam 15 5 Figu 1 avs samliga övklaga myighsbslu avs vaplag och vapföoig, och i ba licsasökiga.

12 Låga haläggigsi 1 Sosas gioa Polismyigh i Sockholm ha som målsäig a gomsiliga haläggigsi ska vaa högs 6 vcko sas vi ugåg av 214. Myigh pa a fösäka h m 5 pso. i fö jaklics ill 3 35 aga sam ill 1 aga fö målskjuigsä. Alig ill skilla i haläggigsi ml jak- och målskylics uppgs vaa a vaphaläggaa i so usäckig asvaa själva fö fölig av ä. Polismyigh ha u äa ui m ag a haläggigsi fö målskjuigs ä äv i fami komm a vaa läg ä fö jaklics. E osak ill ä sikiva hållig som myigh iagi gäl bhov av hasvap fö målskjuig. Tillämpig ha l ill fl avslagsbslu och övklaga, vilk agi l av faa haläggaas absi i aspåk. Myigh ha iiia uöka samab m Rikspolissyls, aa polismyigh och skyföiga fö a moifia sia ui. Saolik komm a på sik a sula i mi omfaa uiga, fä övklaga sam koa haläggigsi. E säskil ika isas fö a få basa avs målskjuigsä komm äv a gomföas. Rikspolissylss bömig Sockholm Rikspolissylss bömig sa Göa På gu av iköigspoblm m ya ähaigssysm och vapamsi bö kua goas a gomsiliga haläggigsi övsigi 3 aga u. Uifå väa i iagam 9 och i jämföls m aa myigh böm Rikspolissyls a bö fias möjligh a äa absui och/ll pioiiga fö a ffkivisa haläggig. sa Göa ha kiisas fö låga haläggigsi av JO vi fla illfäll, sas i JO:s bslu Äv i Rikspolissylss illsysappo7 famfös a polismyigh haf sikiv il lämpig vi haläggig av asökiga om illså fö hasvap fö målsky. D sikiva illämpig ha saolik biagi ill läg haläggigsi. sa Göas ambiio a säka haläggigsi fö äamål mål-skjuig få 12 aga ill 1 aga ä allfö låg, säskil som myigh ha mosvaa mål fö äamål Polismyigh i Sockholms lä Polismyigh i Sockholm ag fla osak ill a myigh haf läg haläggigsi ä gomsi i. B aa äms följa: äiflö ha öka m 5 % sa 25, u samma ispio ha illsåsh haf fla psiosavgåga, vilk l ill föloa komps, ifsöiga i samba m iföa av ya vapähaigssysm ha påvka haläggigsia gaiv, vapamsi som gomfös mas maj iba öka absblasig, kävs sö absisas på gu av a asökiga i ä kompla och fl asökiga ihåll svåböma vap ä vaps uspug och lämpligh fö äamål bhöv uas. Polismyigh i sa Göa Polismyigh i sa Göa ag följa huvusakliga osak ill sas ås låga haläggigsi: susbis och so psoalomsäig och by av vapähaigssysm. Polismyigh as sig u ha m sabil siuaio och bä avväg psoalsus. Myigh ha som målsäig a fökoa haläggigs- 6 JO:s bslu 15 maj, och sam 3 juli, Fö m ufölig ogöls av bhovskii, s ä RA /11; Tillsy lig 7 Polislag (1984:387) Haläggig av asökiga om illså a iha flskos hasvap

13 Sosasgioa 11 jak på 3-35 aga. D ä i imlig a haläggigsia ska vaa så olika. Rikspolissyls gö bömig a kompl ifyll asöka i oalfall bö kua haläggas iom 3 aga oavs om gäll skjuvap fö målskjuigsll jakäamål. M häsy ill aal åsabskaf som aväs fö vaphaläggig sam a myigh ligg u mlvä i iagam 9.v.s. 1 ovisa ä p halägga och å, bö myigh äa gaska och uvckla sia pioiiga och ui fö a ffkivisa haläggig. Polismyigh i Skå Polismyigh i Skå ag följa osak ill låga haläggigsia: öka iflö av ä mös i upp av öka psoalsus, psiosavgåga och aa fåvao ha i sas, ya vapähaigssysm ha agi myck sus i aspåk fö ubilig och valiig och ikomm fl komplica ä m fl övklaga som följ. Av uppgif som polismyigh läma famgå a om i m sus illfös illsåsh så komm haläggigsi i a kua säkas ill högs 3 aga. I uläg fis lig myigh iga p på a illföa m psoal, vilk ags bo på asäg koomisk läg. Myigh ag a följa ågä komm a vias: ffkivisig av haläggig av okomplica ä gom sabbspå, ulokalisig av vissa uppgif ill polisomåa och föäig av ui och susfölig fö vaphalaispkio. Rikspolissylss bömig Skå Polismyigh i Skå sys ha ffkiva ui och äpoukio p halägga som övsig gomsi, s iagam 9. Rikspolissyls la äfö uppfaig som myigh fö fam, a ä öväig a psolla sus illfös vksamh om låga haläggigs ia ska kua miskas ill u 3 aga. Avsluig D ä u mbogapspkiv imlig a asöka om vapillså ska haläggas iom högs 3 aga. Säva f hög poukivi och koa haläggigsi få ock alig gs föä famfö ogga pövig. D övgipa syf m Poliss ab m vapillså ä a movka missbuk av skjuvap och äigom säksälla allmä oig och säkh. RIKSPOLISSTYRELSEN

14 Bilaga 1 12 Bilaga 1 Fågo sälla ill samliga polismyigh m alig av illsy 1. A: Hu låg ha gomsiliga haläggigs- i vai u fö asökiga om illså ill ihav av skjuvap fö äamål jak,.v.s. i få asökigsavgif balas ill a polismyigha faa bslu i ä? B: Hu ha haläggigsi uvcklas sas vå å? C: Hu böm polismyigh a haläggigsi komm a uvcklas u 214? 4. Hu måga åsabskaf yjas i polismy- igh u fö haläggig av: A: ä om vapillså fö äamål jak B: ä om vapillså fö äamål mål- sky och C: samliga äyp, iklusiv jak och målsky, lig vaplag (1996:67)? 5. Om sva på ågo av fågoa 1-2A övsig 3 aga: 2. A: Hu låg ha gomsiliga halägg- igsi vai u fö asökiga om illså ill ihav av skjuvap fö äamål målsky,.v.s. i få a asökigsavgif balas ill a polismyigh faa bslu i ä? B: Hu ha haläggigsi uvcklas sas vå å? C: Hu böm polismyigh a haläggigsi komm a uvcklas u 214? A: Va bo kok på (läma så pcis föklaig som möjlig) B: Vilka ågä pa polismyigh a via fö a haläggig, m goagba kvali, u 214 i ska övsiga 3 aga i ä om vapillså fö jak och målsky och på vilk sä o polismyigh a spkiv ågä komm a bia ill koa haläggigsi? 6. Vilka ä lig polismyigh vikigas 3. Hu måga ä, oal lig vaplag (1996:67), ahägiggjos spkiv avsluas u: A: 211 B: och C:. famgågsfakoa fö a ä lig vaplag (1996:67) ska kua haläggas på ässäk, ffkiv och hlig sä?

15 Ugiva Rikspolissyls Poukio Poliss vksamhssö, Ifoaiosh Bsällig Rikspolissyls Kucum, lfo Diai. A21.366/ Upplaga 3 x Tyck RPS Tycki, 214 Gafisk fo Cia Foo Rikspolissyls.

16

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter.

TILLSTÅND. Vattenkvalitet (Klubben) Måttligt höga fosfor- och kvä vehalter. Östra Mälaren Mälaren är en av Sveriges största sjö ar, 1000 km 2 och har ett till rin nings om rå de på drygt 20 000 km 2. Tillrinningsområdet omfattar delar av Västmanland, södra Dalarna, Uppland och

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se

Röstånga Camping & Bad Blinkarpsvägen 3 268 68 Röstånga Tel. +46-(0)435-910 64 nystrand@msn.com www.rostangacamping.se Röståga Campig & Bad Blikarpsve Röståga Tel. +-(0)-0 ystrad@ms.com www.rostagacampig.se Varmt välkomme till Röståga Campig & Bad! Aktiviteter! Vi har aktivitetsledare alla vardagar uder juli måad. Alla

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Presetttcb ta. of tij« Ptt&^rgttg of 0r0nt0. Raymond Daniell. Mrs.

Presetttcb ta. of tij« Ptt&^rgttg of 0r0nt0. Raymond Daniell. Mrs. Presetttcb ta of tij«ptt&^rgttg of 0r0nt0 hg Mrs. Raymond Daniell 'S^\ GUSTAF FRÖDINGS SAMLADE SKRIFTER MINNESUPPLAGA FJÄRDE DELEN STOCKHOLM ALBERT BONNIERS FÖRLAG TT H 4027'' /w 14- ^.^' GUSTAF FRÖDING

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

6LEERNRPPXQ I U 6LEER

6LEERNRPPXQ I U 6LEER 6LEERNRPPXQ /lursodq I U nnl 6LEER 1 ,QOHGQLQJ Det t a ar bet e ut går f r ån de nat ionella gr under na f ör lär oplanen. Vi i Sibbo ansvar ar å vår sida f ör at t lär oplanen f år en lokal anknyt ning

Läs mer

MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN

MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I KR IGSVETE NSKAP MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I I. II I. MIL ITÄRHISTORIA HIST ORIA r IV. GE OGRAF I V. STAT SKUNS KAP VI POLITISK A STRÖSKRIFTE R VII. ~la T EMAT IK, OPER~1 10 NSANA LYS VII I. NATURV

Läs mer

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig?

AmadeuS. Världens språk. Är svenska ett lätt eller ett svårt språk att lära sig? AmadeuS Är svenska e lä eller e svår språk a lära sig? Världens språk Uppgifer om hur många språk de finns i världen varierar mellan 3 000 och 8 000, beroende på hur man räknar och hur man definierar e

Läs mer

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er.

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er. 3U\GQDGVWUlGJnUGHQ I landet som helhet går int e allmogens t r adit ion vad gäller r ena pr ydnadst r ädgår dar sär skilt långt t illbaka i t iden. Bönder na t illhör de den f at t igar e delen av bef

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun

Justerare~~.~---J----------- Hissieholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Hissieholms kommun Kommunfullmliktige Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Hässleholm

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Avtal om re:member delbetalning

Avtal om re:member delbetalning Företagsuppgifter Företagets juridiska namn Butiksnummer Organisationsnummer Kedjenummer 399 Företagets marknadsnamn (i dagligt tal) Bransch Gatuadress/Box Postnummer och postadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc. Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl,

Läs mer