Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen"

Transkript

1 Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls

2

3 Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x. Poliss illsåsvksamh kokua m bosua vksamh om psoalsus. Om omå pioias så sk på bkosa av aa. Hu ffkiv Polis ä ä komm äfö alli a fias mboga som vill ha hög svicivå iom ågo vksamhsomå ä va Polis ka illhaahålla. M äv mo bakgu av a ä Rikspolissylss uppfaig a asöka om vapillså oal bö kua haläggas och bsluas iom 3 aga. E föusäig ä ock a asöka ä ikig ifyll, a avgif lags, bomålsom ll föusökigssula i bhöv iväas och haläggig i övig i fööjs av omsäigh som halägga i ka åa öv. D bö äfö oas a uppgif om haläggigsi som polismyigha läma ill Rikspolissyls m alig av illsysä ha bäkas uifå samliga halaga asökigsä,.v.s. äv såaa ä som fööjs på gu av ofullsäig ifylla asökiga, ä som bhöv komplas av aa alig, ä ä söka vai missäk fö bo och ä som övklagas ill omsol. U å va gomsiliga haläggigsi fö vapillså fö jak- och målskjuigsäamål ca 4 aga. Mosvaa siffa fö 211 va ca 38 aga. Haläggigsi vaia ock kafig ml polismyigha. T polismyigh ha haläggigsi på 2 aga ll mi ma sösa myigha ha gomsilig haläggigsi på 7 aga ll m. Låga haläggigsi fö vapillsåsä ä såls fäms poblm i sosasgioa. Polismyigh i Sockholms lä ha u gomsilig haläggigsi fö vap- illsåsä på ca 7 aga och u 211 ca 5 aga. Mosvaa i fö sa Göa va u ca 8 aga och fö 211 ca 1 aga. Fö Skå va haläggigsi ca 7 aga och 211 ca 4 aga. Som huvuosak ill låga haläggigsi äm sösa myigha vap amsi som gomfös u och som og soa sus i aspåk. Via ags som osak bis på ubila halägga, ofullsäiga asökiga, uvcklig av y IT-sö och ya ui/ äa paxis. Sockholm, sa Göa och Skå uppg a fla ågä viagis fö a miska haläggigsia, såsom kyig av y psoal, calisig av haläggig och övsy av illämpig av vaplagsifig. Sockholm och sa Göa famhåll a haläggigsia ill följ av viaga ågäa föväas miska. Polismyigh i Skå ag a bis på halägga ä fosa poblm och a haläggigsia m åa psoalsiuaio saolik komm föbli oföäa. Nä uppgifa i illsysappo suas bö bakas a ml 4 och 8 % av asökigaa om vapillså bhöv komplas, vissa äyp.x. ösboä ha aulig låg haläggigsi och a haläggigsi ka fiias och mäas på olika sä. D bö i a sammahag också påpkas a mål m Poliss ab m vapä ä a föhia famia olycko, missbuk och bo m skjuvap. Tillsåsgivig mås äfö alli sk m so oggah och lig gäl föfaiga. Om fö myck fokus läggs på aal sluföa ä (poukivi), isäll fö kooll av a as lämpliga pso ska få vapillså, fis isk fö a haläggig i komm a sk m illäcklig so oggah vilk ka få myck gaiva koskvs.

4 Låga haläggigsi 2

5 Ihåll 3 Ihåll Sammafaig...1 Uig...5 Bakgu...5 Haläggigsi p polismyigh...5 Osak ill låga haläggigsi...7 VapPÄ...7 Rsusfåga/absblasig...8 Ofullsäiga licsasökiga och äa paxis...9 Sosasgioa...1 Polismyigh i Sockholms lä...1 Rikspolissylss bömig Sockholm...1 Polismyigh i sa Göa...1 Rikspolissylss bömig sa Göa...1 Polismyigh i Skå...11 Rikspolissylss bömig Skå...11 Avsluig...11 Bilaga...12

6 Låga haläggigsi 4

7 Uig 5 Uig Bakgu Till Rikspolissyls ha ikommi aal klagomål om låga haläggigsi i ä om vapillså fö äamål jak och målsky. Klagomål ika sig fäms mo Polismyigha i Sockholms lä, sa Göa och Skå. Rikspolissyls ska lig 7 polislag (1984:387) uöva illsy öv Polis och vka fö pmässigh, samoig och aioalisig av polisvksamh. M alig av a ils illsysä 12 spmb fö a gaska haläggigsia fö ä om vapillså. Iom am fö illsysä ha aal fågo sälls ill myigha.1 Via gö Rikspolissyls g bömig av siuaio. I iagam 1 visas gomsiliga haläggigs ia fö vapillså u å 211 i aal aga. D gomsiliga haläggigsi fö hla ik va kapp 4 aga u å. D gå i a uifå uppgifa i iagamm uskilja ågo aioll som y på a haläggigsia öka gll u pio. Av iagamm famgå a haläggigsia ä lägs i sosasgioa och i Hal. Haläggigsi fö vaplicsasöka fö äamål jak Haläggigsi p polismyigh 3 Samliga 21 polismyigh ha svaa på fågo Rikspolissyls säll om haläggigsi fö vapillsåsä. Sva ha sammasälls och visas a i fo av iagam. 2 S oc kh olm Sö Up psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å H s a G al ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä Gomsilig haläggigsi fö vaplicsä Diagam Sö S oc kh o Up lm psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob g Ka lm Go a la Bl ki g Sk å s Hall a G a ö al a Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä 211 Diagam 1 1 S bilaga 1. I iagam 2 och 3 säskiljs asökiga fö jakspkiv målsky. Mlvä gäl haläggigsi fö jakäamål öka m ca 5 aga få å 211 ill å. Fö målskjuigsä ka i mosvaa glla ökig kosaas u akull ispio. Polismyigh i sa Göa ha bylig läg haläggigsi fö målskjuigsvap ä öviga myigh.

8 Låga haläggigsi 6 Haläggigsi fö vaplicsasöka fö äamål målsky Fölig av aal licsasökiga ml polismyigha famgå av iagam 4. D ä vikig a baka a bya l av vaphaläggaas absuppgif äv omfaa aa äyp ä asökigsä. Måga av ssa vapä ka vaa m komplica och käva bya absisas,.x. ompövigs- och ösboä. Äv ä gäl vaphaligå bas 1 jauai fö asöka om vaplics aillså ä måga gåg iskäva Äbas 25 Diagam 3 Ikoma asökiga om vapillså p polis myigh I Svig fis iag ca 6 vapihava som sammalag iha ca 1,9 miljo skjuvap. Öv hälf av ssa ihas fö jakäamål. U å ahägiggjos sammalag ca 14 vapä vi polismyigha. Av ssa va 63 7 asökiga om vapillså, vilk va äsa 1 % fl ä å ia.2 Aal ikoma vaplicsasökiga 9 oc kh o lm a U Ös pps ala g ö Jö k ö K pig o ob g Ka lm Go a la B s lki a G g ö ala Sk å Ha lla Ö sm bo a Da l Gä aa vl s bo o g la Jä m s b o No b o S 211 p polismyigh Vi jämföls av igå bas fö licsä2 u å ka kosaas a flsa myigh ha öka, iagam D fämsa osak ill hög igå väa fö å 214 ä saolik u vå gom1 föa vapamsi som ga m ab 5 m öv 15 iläma amsivap. Amsi biog också ill a bylig fl skovap m illhöa ammuiio lämas i ill myigha. U ogs psoal äv i aspåk fö uvcklig ubilig i 211 och 214 ya IT-sö Vap3 PÄ. Sammaag öka myighas bas av oovisa licsä m 2 8 ä u. D 1 jauai va igå bas ca 7 4 öppa ä ma ugå bas va 1 2 ä 31 cmb samma å. Sö Sö S oc kh o Up lm p sala Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å H a s a G l ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä mla s b No o b M o l vä Igå bas 1 jauai fö asöka om vaplics kh olm Sö Upp s ala Ös ala g ö Jö k ö K pig o ob g Ka lm Go a la Bl ki g Sk å s Hall a G a ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa vl s bo o g la Jä m s b o No b o oc S S o ck ho lm Sö Up psa la Ös al a g ö Jö k ö K pi g o ob Ka g lm Go a la Bl ki g Sk å s Hal a G ö ala Ö sm bo a Da l Gä aa v s lbo o g la Jä m s b No o M bo l vä Diagam 4 Diagam 5 2 Å ia va mosvaa vä 121 vaav vaplicsasökiga och 211 ikom 113 vap ä vaav va vaplicsasökiga. D bö bakas a u gomfös vapamsi, vilk sula i ca 2 ä. 3 Vi ab m VapPÄs iföa sägs iiga sysm ivis. Valiig av sysm och ubilig av haläggapsoal og äv sus få oiai ab m vaphaläggig.

9 Uig 7 Osak ill låga haläggigsi Myigh Blkig Ås abs kaf Pogos 214 Vap PÄ 2,5 Dalaa 4 Go,6 Gävlbog Hal 6 3,8 Miska Oföäa Jäm 4,5 Jököpig 4,5 Rsus bis/y psoal Vap amsi Nya ui* 4 6,1 11,25 19 Miska Söa 3,6 5 sbo 7 Nj Ösgö so Summa 3 Miska 27,3 Miska 3 Miska Oföäa 5,5 6 Miska 6 Öbo ä iflö Uppsala sa Göa Ti å klagomål sma Psoal låas u 5 Sockholm Hala fg Koobg Nobo Ej kom pla a sökiga Kalma Skå ** Ej akull 137,7 * M ya ui avss b aa äiga i paxis, svåa a bömma vaps lämpligh fö yamisk sky, fl övklaga ** A ufäa lics a läg i äv ä sysm fuga flfi Tabll 1 I abll 1 ovisas sva som polismyigha läma som osak ill låga haläggigsi. D fämsa osaka ä lig myigha uvcklig och iföa av ya IT-sö VapPÄ, susbis, vapamsi, ofullsäiga licsasökiga och ya ui/äa paxis. Dssa agiva osak kommas äa i följa. åga slusas om sysms lågsikiga ivka på haläggigsia. Bas samliga äkagoi ja-apil VapPÄ D ya IT-sö VapPÄ ifsas i böja av jauai 214. M alig av a polismyigha agav VapPÄ som av osaka ill låga haläggigsi ombas vaphaläggaa a la i käusökig i mas 214. Haläggaa svaa a uvcklig och iföa av VapPä mfö öka absblasig bl.a. pga. iköigspoblm och fö a sysm i ä illäcklig aväavälig. D ä ock, f as fm måas if, fö iig a a 2 1 Ig bas 211 Rgisa Rovisa Ug bas 214 Diagam 6 Av iagam 6 famgå a äiflö öka maka u vå. E oal äiflö lig-

10 Låga haläggigsi 8 g u pio jauai apil på ågo öv 3 gisa ä. U pio gisas äsa 5 ikoma vapä. Ugå bas ä hög å och 214 ä vå fögå å. Saolik bia vapamsi u sam iföa av Vap PÄ u å 214 ill a Ig bas 211 Rgisa Rovisa Rsusfåga/absblasig Hu måga åsabskaf som bhövs fö haläggig av vapä sys i fösa ha av äiflö. Soa äbas ivka mlig på vksamh, fsom skapa xa ab som följ av klagomål och fågo om haläggigsi. D ågä som ka vias fö a komma ill äa m höga bas och låga haläggigs i ä famfö all följa: xa absisas gom övi ll m psoal, föäa absui och pioiig. Bassiuaio ba licsasökiga (551) ja-apil Diagam 8 visa bassiuaio i sosasgioa vi ugåg av apil måa 214. D gå a s fosa ökig av sammaaga aal oovisa vapä. Ug bas 214 Diagam 7 D sammaaga igå bas fö vapasökiga fö pio jauai apil va hög å 214 ä fö iiga å, s iagam 7. Aal oovisa asökigsä vi spkiv ialslu ha m ä föubblas sa å 211 och ökig få å ill 214 ä sö ä å ia. E öka ugå bas l ill gll läg haläggigsi om all aa ä lika. U pio gisas fl ikoma asökiga ä aal ovisa ä. Da sula, oal s fö ik, i öka ugå bas. Ugå bas alla äkagoi p sisa apil i sosasgioa 7 Hiills ha as haläggigsi och äpoukio jämfös ml polismyigha. Fö a äa aalysa myighas ffkivi och föåga a halägga äa bö poukivi säas i laio ill sus,.v.s. i a fall aal åsabskaf som aväs fö vaphaläggig. Aal ovisa vapä p halägga u Da Go la Ö a b o S No kå b o H all sm a a la Jä m Jö k öp i Ka g lm a B Sö l ki g Ös al a g öla s b K o o ob g Up ps G a ävl la s b og o la Soc s k a G holm M öal a l vä Diagam Sockholm 211 Diagam 8 Skå 214 sa Göa Diagam 9 visa a aal ovisa ä p vaphalägga vaia so ml polismyigha. a ä famäka uifå oala aal sluovisa vapä u å i föhål ill aal åsabskaf samma

11 Uig 9 å, s abll 1. Uppgifa i iagam ugå få 138 åsabskaf som aba m vapä u å och a sluovisas yg 134 vapä a å. D bö ock oas a u vå gomfös vapamsi, vilk öka äiflö avsvä. Bäkigsulag fö mlvä ha ucas m aal ä som böms ha föals av vapamsi fö a få m jämföba vä. M häsy ill a bäkas a mlvä fö aal ä halägga sluovisa u å ska vaa ca 1 ä. Ofullsäiga licsasökiga och äa paxis Myigha ag a so l av asökigaa bhöv komplas, vilk mfö mab fö haläggaa och läg haläggigsi.4 Da bia auligvis ill a öka gomsiliga haläggigsia. Agå ya ui och äa paxis äm polismyigha fäms följa vå osak: omsolaa ha bkäfa m sikiv olkig av vaplagsifig ä gäll bhov av hasvap. D sikiva bömig ha få gomslag hos fla polismyigh och l ill fl haläggigsmom. D ha biagi ill läg haläggigsi, fl avslagsbslu och fl övklaga vapä, 4 I sva ags a komplig av uppgif bgäs i ml 4 och 8 % av asökigsäa. iss fö yamisk sky öka och aal asökiga gäl kaffulla halvauomaiska kulgvä ha illagi. Vap ha av polismyigha böms som i lämpliga fö målsky, vilk föal a måga ä övklagas ill omsol. Domsolaas bömig ha vaia vafö osäk äsläg föligg. Sammaag ha a biagi ill hög absblasig och läg haläggigsi. Al övklaga vapä av aal ovisa vapä (%) 2, 1,5 1,,5, Sockholm 211 sa Göa Skå Diagam 15 5 Figu 1 avs samliga övklaga myighsbslu avs vaplag och vapföoig, och i ba licsasökiga.

12 Låga haläggigsi 1 Sosas gioa Polismyigh i Sockholm ha som målsäig a gomsiliga haläggigsi ska vaa högs 6 vcko sas vi ugåg av 214. Myigh pa a fösäka h m 5 pso. i fö jaklics ill 3 35 aga sam ill 1 aga fö målskjuigsä. Alig ill skilla i haläggigsi ml jak- och målskylics uppgs vaa a vaphaläggaa i so usäckig asvaa själva fö fölig av ä. Polismyigh ha u äa ui m ag a haläggigsi fö målskjuigs ä äv i fami komm a vaa läg ä fö jaklics. E osak ill ä sikiva hållig som myigh iagi gäl bhov av hasvap fö målskjuig. Tillämpig ha l ill fl avslagsbslu och övklaga, vilk agi l av faa haläggaas absi i aspåk. Myigh ha iiia uöka samab m Rikspolissyls, aa polismyigh och skyföiga fö a moifia sia ui. Saolik komm a på sik a sula i mi omfaa uiga, fä övklaga sam koa haläggigsi. E säskil ika isas fö a få basa avs målskjuigsä komm äv a gomföas. Rikspolissylss bömig Sockholm Rikspolissylss bömig sa Göa På gu av iköigspoblm m ya ähaigssysm och vapamsi bö kua goas a gomsiliga haläggigsi övsigi 3 aga u. Uifå väa i iagam 9 och i jämföls m aa myigh böm Rikspolissyls a bö fias möjligh a äa absui och/ll pioiiga fö a ffkivisa haläggig. sa Göa ha kiisas fö låga haläggigsi av JO vi fla illfäll, sas i JO:s bslu Äv i Rikspolissylss illsysappo7 famfös a polismyigh haf sikiv il lämpig vi haläggig av asökiga om illså fö hasvap fö målsky. D sikiva illämpig ha saolik biagi ill läg haläggigsi. sa Göas ambiio a säka haläggigsi fö äamål mål-skjuig få 12 aga ill 1 aga ä allfö låg, säskil som myigh ha mosvaa mål fö äamål Polismyigh i Sockholms lä Polismyigh i Sockholm ag fla osak ill a myigh haf läg haläggigsi ä gomsi i. B aa äms följa: äiflö ha öka m 5 % sa 25, u samma ispio ha illsåsh haf fla psiosavgåga, vilk l ill föloa komps, ifsöiga i samba m iföa av ya vapähaigssysm ha påvka haläggigsia gaiv, vapamsi som gomfös mas maj iba öka absblasig, kävs sö absisas på gu av a asökiga i ä kompla och fl asökiga ihåll svåböma vap ä vaps uspug och lämpligh fö äamål bhöv uas. Polismyigh i sa Göa Polismyigh i sa Göa ag följa huvusakliga osak ill sas ås låga haläggigsi: susbis och so psoalomsäig och by av vapähaigssysm. Polismyigh as sig u ha m sabil siuaio och bä avväg psoalsus. Myigh ha som målsäig a fökoa haläggigs- 6 JO:s bslu 15 maj, och sam 3 juli, Fö m ufölig ogöls av bhovskii, s ä RA /11; Tillsy lig 7 Polislag (1984:387) Haläggig av asökiga om illså a iha flskos hasvap

13 Sosasgioa 11 jak på 3-35 aga. D ä i imlig a haläggigsia ska vaa så olika. Rikspolissyls gö bömig a kompl ifyll asöka i oalfall bö kua haläggas iom 3 aga oavs om gäll skjuvap fö målskjuigsll jakäamål. M häsy ill aal åsabskaf som aväs fö vaphaläggig sam a myigh ligg u mlvä i iagam 9.v.s. 1 ovisa ä p halägga och å, bö myigh äa gaska och uvckla sia pioiiga och ui fö a ffkivisa haläggig. Polismyigh i Skå Polismyigh i Skå ag följa osak ill låga haläggigsia: öka iflö av ä mös i upp av öka psoalsus, psiosavgåga och aa fåvao ha i sas, ya vapähaigssysm ha agi myck sus i aspåk fö ubilig och valiig och ikomm fl komplica ä m fl övklaga som följ. Av uppgif som polismyigh läma famgå a om i m sus illfös illsåsh så komm haläggigsi i a kua säkas ill högs 3 aga. I uläg fis lig myigh iga p på a illföa m psoal, vilk ags bo på asäg koomisk läg. Myigh ag a följa ågä komm a vias: ffkivisig av haläggig av okomplica ä gom sabbspå, ulokalisig av vissa uppgif ill polisomåa och föäig av ui och susfölig fö vaphalaispkio. Rikspolissylss bömig Skå Polismyigh i Skå sys ha ffkiva ui och äpoukio p halägga som övsig gomsi, s iagam 9. Rikspolissyls la äfö uppfaig som myigh fö fam, a ä öväig a psolla sus illfös vksamh om låga haläggigs ia ska kua miskas ill u 3 aga. Avsluig D ä u mbogapspkiv imlig a asöka om vapillså ska haläggas iom högs 3 aga. Säva f hög poukivi och koa haläggigsi få ock alig gs föä famfö ogga pövig. D övgipa syf m Poliss ab m vapillså ä a movka missbuk av skjuvap och äigom säksälla allmä oig och säkh. RIKSPOLISSTYRELSEN

14 Bilaga 1 12 Bilaga 1 Fågo sälla ill samliga polismyigh m alig av illsy 1. A: Hu låg ha gomsiliga haläggigs- i vai u fö asökiga om illså ill ihav av skjuvap fö äamål jak,.v.s. i få asökigsavgif balas ill a polismyigha faa bslu i ä? B: Hu ha haläggigsi uvcklas sas vå å? C: Hu böm polismyigh a haläggigsi komm a uvcklas u 214? 4. Hu måga åsabskaf yjas i polismy- igh u fö haläggig av: A: ä om vapillså fö äamål jak B: ä om vapillså fö äamål mål- sky och C: samliga äyp, iklusiv jak och målsky, lig vaplag (1996:67)? 5. Om sva på ågo av fågoa 1-2A övsig 3 aga: 2. A: Hu låg ha gomsiliga halägg- igsi vai u fö asökiga om illså ill ihav av skjuvap fö äamål målsky,.v.s. i få a asökigsavgif balas ill a polismyigh faa bslu i ä? B: Hu ha haläggigsi uvcklas sas vå å? C: Hu böm polismyigh a haläggigsi komm a uvcklas u 214? A: Va bo kok på (läma så pcis föklaig som möjlig) B: Vilka ågä pa polismyigh a via fö a haläggig, m goagba kvali, u 214 i ska övsiga 3 aga i ä om vapillså fö jak och målsky och på vilk sä o polismyigh a spkiv ågä komm a bia ill koa haläggigsi? 6. Vilka ä lig polismyigh vikigas 3. Hu måga ä, oal lig vaplag (1996:67), ahägiggjos spkiv avsluas u: A: 211 B: och C:. famgågsfakoa fö a ä lig vaplag (1996:67) ska kua haläggas på ässäk, ffkiv och hlig sä?

15 Ugiva Rikspolissyls Poukio Poliss vksamhssö, Ifoaiosh Bsällig Rikspolissyls Kucum, lfo Diai. A21.366/ Upplaga 3 x Tyck RPS Tycki, 214 Gafisk fo Cia Foo Rikspolissyls.

16

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande

Öppet hus 27 november 29 januari 2016/2017. Passion för lärande Öpp hus 27 ovmb 29 jauai 2016/2017 Passio fö läad Vå visio Passio fö läad Vi vill vaa plas dä lv och läa våga. E plas dä glädj, kaivi och uvcklig ä våa ldsjäo. E plas dä spk och fasciaio fö idivid sy vå

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar)

Specifik ångbildningsentalpi (kj/kg) 10 0.012271 2477 20 0.023368 2453 30 0.042418 2406 40 0.073750 2592 10p. (bar) B yckfalle öve e ösysem som anspoea olja 60 km ä 6. a. e fösa 0 km anspoeas oljan i en pipeline och efe 0 km dela oljan sig i vå paallella pipelines, se figu. Röens diamee ä 0. m och oljans viskosie ä

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 onsdag 7 januari 2015, kl

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 onsdag 7 januari 2015, kl Tenamen i Maemaik, HF9 onsdag 7 januai, kl.. Hjälpmedel: Endas fomelblad miniäknae ä ine illåen) Fö godkän kävs poäng av möjliga poäng begsskala ä,,,d,e,f,f). Den som uppnå 9 poäng få bege F och ha ä a

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik 213-8-13 213 Ev Oscsso Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ev Oscsso Ev Oscsso och Sco 213 Tycki: [Tycki, ål] Upplg: [Upplg] ISBN: [ISBN] www.sco.s Föod Ugdomsbslösh ä hög i

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Asöka om projektstöd ume.et Projekt 2.1 Övergripade Asöker du för e räkig?: Nej Uppgifter om sökade Perso eller Orgaisatiosummer 5566193057 Nam UMEÅ ENERGI UMENET AB Utdeligsadress Box 224 Postummer 90105

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Sätyck u femte upplaga av fomle och tabelle fö aolikhetläa och tatitik, idoa 89-4. Toe Gutafo 004. INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Toe K. Gutafo Kombiatoik 89 90 Kombiatoik 6 KOMBINATORIK Atal pemutatioe

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

HAVSÖRNSVÄGEN, FAGERSJÖ FÖRSTUDIE

HAVSÖRNSVÄGEN, FAGERSJÖ FÖRSTUDIE HVSÖRNSVÄGEN, FGERSJÖ FÖRSTUDIE FÖRSTUDIE HVSÖRNSVÄGEN, FGERSJÖ FUNKI RKITEKTUR & TRÄDGÅRD EMM PETTERSSON, STOCKHOLM 00 BEFINTLIG SITUTION........9..9.9 0..0.90....9.9.9.99.. 9....9...9..9...0.00.....99..99

Läs mer

Så tycker klubben om avtalsrörelsen Bortavtalad övertidsersättning Barntillåtet. hetluft 2/10

Så tycker klubben om avtalsrörelsen Bortavtalad övertidsersättning Barntillåtet. hetluft 2/10 Så tyck klubbe om avtalsöelse Botavtalad övtidssättig Batillåtet hetluft 2/10 abliv Boka vecka 20 Ny som valbedae Tia ekyta akademik Ifomatio och ispiatio fö dig som ha ett fackligt uppdag i Uioe Vad ä

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN)

ICKE-HOMOGENA DIFFERENTIALEKVATIONSSYSTEM ( MED KONSTANTA KOEFFICIENTER I HOMOGENA DELEN) Armi Hlilovi: ETRA ÖVNINGAR, S676 Ik-omog sysm Mrismod Sid v 0 ICKE-HOMOGENA DIERENTIALEKVATIONSSYSTEM MED KONSTANTA KOEICIENTER I HOMOGENA DELEN Vi brkr sysm v lijär ik-omog DE v örs ordig md kos koiir

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

TEKNOLOGIDAGENE 2014

TEKNOLOGIDAGENE 2014 TEKNOLOGIDAGENE 2014 TRONDHEIM MICHAEL HELLBORG NORDBRO I STOCKHOLM AB.obo. fo@obo. 08-645 45 00 Nobo Sochom AB Kup 13 126 31 Häg Svg Copygh 2014 Nobo AGENDA INTRODUKTION NORDBRO AB MATIÈRE SAS PRESENTATION

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Absapp 215:1 Läsapp Gävlbgs lä Öppa Jämföls Våd h msg m äld 214 Igid Nilss Läsapp Gävlbgs lä Öppa Jämföls Våd h msg m äld 214 Igid Nilss Absapp 215:1 FU Välfäd Rgi Gävlbg Layu: Guilla Blm Ludqvis Ihållsfökig

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

= BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. a) Maclaurins formel

= BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. a) Maclaurins formel Tillampigar av Taylor- och Maclauriuvcklig ERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN då MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING a Maclauris forml f f f f f f L R!!! f c där R och c är al som liggr mlla och! Amärkig Efrsom c liggr

Läs mer