Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar för att uppnå läroplanens mål. Förutom den egna personalen kan målgruppen vara nya medarbetare, vikarier, VFUstudenter, ALP-observatörer, föräldrar m.fl., Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: Fax: E-post:

2 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi tillsammans ser möjligheter att skapa den framtid, den verksamhet och det bemötande vi vill ha. Vi bygger en styrkebaserad organisation som tar till vara på individers förmågor och skapar framtidstro. Barn och ungdomsförvaltningens målsättning är att visionen ska genomsyra alla verksamheter och vara verklig för varje barn/elev, så att varje dag i vår verksamhet ger dem lust att lära. Under den övergripande visionen för kommunen formulerar vi vår vision i Västra Bodarna: Starka rötter och vingar som bär Rötter som ger växt och näring, en trygg bas för att bygga upp en god självkänsla och ett positivt självförtroende. Det ger trygghet som är en bra grogrund för lusten att lära. Vingarna står för potentialen vi har inom oss. Vi vill bidra till att våra elever vågar och får möjlighet att använda sin förmåga och utvecklas mot sin fulla potential.har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här Kvalitetssystem - förklaringar I början av läsåret revideras verksamhetens Arbetsplan och en Utvecklingsplan upprättas Arbetsplan Arbetsplanen beskriver verksamheten på ett övergripande sätt. Här beskrivs hur förskolan/skolan/fritidshemmet arbetar för att uppfylla läroplanens mål, hur arbetet följs upp, vilket läsårets utvecklingsarbete är, hur samverkan med andra sker mm Utvecklingsplan En utvecklingsplan är ett verktyg/dokument för att formulera, planera och följa upp ett utvecklingsarbete. Det är ett intern dokument som kontinuerligt följs upp under läsåret för att följa utvecklingen och kunna styra arbetet framåt kontinuerligt. I slutet av läsåret sammanställs en Nulägesanalys Nulägesanalys Nulägesanalysen är till för att ge en helhetsbild, ett nuläge av verksamheten och ligger till grund för beslut som ska fattas om vad verksamheten behöver utveckla under kommande läsår. Det som förskolan/skolan/fritidshemmet bedömer är det mest angelägna att arbeta med kommande läsår förs in i en taktiska agenda.

3 Nulägesanalysen är en sammanställning över vad som framkommit under året från Rundan/Verksamhetsbesök rektors/förskolechefens veckovisa besök i verksamheten som belyser: 1. Normer och värden, 2. Kunskaper, utveckling och lärande, 3. Ansvar och inflytande Utvecklingsplan Förskolans/skolans/fritidshemmets inre utvecklingsarbete under läsåret Kunskapsuppföljning Skolan: Redogörelse för hur man lyckats med Kunskapsmålen, Särskilt stöd, varo. Förskolan: Redogörelse för hur man arbetat med Särskilt stöd GR-enkät årlig enkät till alla föräldrar med barn i förskola, åk 2, åk 5 och åk 8, samt alla elever i åk 2, åk 5 och åk 8 Plan mot diskriminering och kränkande behandling arbetet mot kränkande behandling Övrigt som förskolan/fritidshemmet/skolan bedömer ger en bild av nuläget i verksamheten, t.ex. om man haft ett ALP-besök under läsåret

4 på Västra Bodarna skola för att eleverna ska nå sina mål Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Citat ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Vi använder oss av grupp- och individstärkande övningar, t ex massage, rollspel, etiska samtal och diskussioner, diskussioner om jämställdhet och demokratifrågor, videofilmer, samtal om språkbruk (svordomar, sexuella anspelningar etc). - Vi har och arbetar utifrån en gemensam värdegrund för enheten. - Tillsammans med eleverna tar vi fram trivselregler/ordningsregler för gruppen/klassen. - Vi arbetar med olika strategier för konfliktlösning tillsammans med eleverna. - Vi har regelbundna trivselenkäter som följs upp i utvecklingssamtal/arbetslagen. - Vi informerar elever och föräldrar om vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Vi ser till att ha ett fungerande rastvärdssystem. - Vi arbetar för att det skall vara en tillåtande och trygg atmosfär i gruppen, där det är tillåtet att göra och säga fel. - Vi arbetar för att alla, oavsett kön, ska få 'lika stort' talutrymme. - Vi undviker fria val av grupperingar. - Vi har regelbundet samlingar och klass- och elevråd. - Vi låter eleverna träffas i åldersblandade grupper. - Vi ser till att hemmet får fortlöpande information om elevens situation och utveckling genom samtal och individuella utvecklingsplaner på Unikum. - Vi har elevvård regelbundet i arbetslagen och en gång/månad på konferens. - Vi använder oss vid behov av områdets elevhälsoteam och vår trygghetsgrupp. - I början av läsåret ordnar vi så att lärare kan besöka/delta i klasserna för att bekanta sig mer med eleverna. Utvecklingsområden inför kommande läsår: Alla elever, oavsett kön, ska ha möjlighet att utvecklas mot sin potential. Utvecklingsmål Trivselenkät GR-enkäten Klass- och elevråd Plan mot diskriminering och 1 gång/månad Trygghetsgrupp och klasslärare Lärare i åk 2 och 5 Lärare, rektor och elever på skolan Lärare, rektor och

5 kränkande behandling specialpedagog Kunskaper, utveckling och lärande Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former Citat ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet I undervisningen blandar vi praktiskt och teoretiskt lärande för att nå målen. - Vi arbetar individuellt och i olika gruppkonstellationer, både i klasserna och i skolans tvärgrupper. - Vi har årligen återkommande aktiviteter som; svenskaveckan, Nobeldagen och FN-dagen.- - Vi arbetar efter olika modeller i olika åldrar vid språk- och läsutveckling; Bornholmsmodellen, Bokmalar/Bokslukare och Nya språket lyfter. Utvecklingsområden inför kommande läsår: Elevernas förmågor i taluppfattning, tals användning samt algebra har utvecklats. Matematiklyftet LPP Skriftliga omdömen Kartläggningar Nationella prov Unikum Rundan Arbetslagsmöten GR enkäten Formativ bedömning Vid behov, organisationgrupp och individnivå Vt i åk 3 och åk 6 1 gång/månad i åk 2 och åk 5 Klasslärare Alla lärare a lärare a lärare och specialpedagog Klasslärare a lärare och specialpedagog a lärare a lärare

6 Barns och elevers ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som berör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Citat ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Varje klass har regelbunden kontakt med hemmet exempelvis genom veckobrev och blogg. - Ordningsreglerna diskuteras och beslutas på klassråd och elevråd. - Varje elev är delaktig i valet av överenskommelser i Unikum. - Vi har regelbundna lektioner där eleverna arbetar med sina individuella mål. - Genom lek, samarbete och vardagliga rutiner lär sig alla att ta ansvar för det sociala samspelet. - Eleverna ges möjlighet att påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen. Utvecklingsområden inför kommande läsår: Vi har utvecklat dokumentationen i Unikum och eleverna visar en medvetenhet om sin lärprocess. Vi kommer utveckla elevens val. Utvecklingsmål Dokumentation, Unikum GR enkäten Lärare och elever Lärare i åk 2 och åk 5 Lust att lära Vi ser varje barn som kompetenta individer och arbetar för att alla ska utvecklas mot sin fulla potential. Vår ambition är att alla elever förstår syfte och mål med varje lektion. Utvecklingsmål Formativ bedömning Dokumentation, Unikum Rundan GR - enkäten Lärare och elever Lärare i åk 2 och åk 5

7 Arbete med barn i behov av särskilt stöd Lärarna lämnar in en anmälan om stödbehov. Därefter görs en utredning av behovet och beslut tas om att upprätta åtgärdsprogram. och specialpedagog har konferens med skolans olika arbetslag en gång i månaden, för att se över nuläget och behoven i klasserna. Skolsköterska, rektor och specialpedagog träffas regelbundet och kommunicerar kring eventuella åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Skolans elevhälsoteam träffas en gång i månaden (skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och rektor). De olika kompetenserna utreder, observerar och handleder vid behov elever, föräldrar och personal på skolan. Åtgärdsprogram Formativ bedömning Diagnoser Dokumentation, Unikum Konferenser Elevhälsoteam Rundan 1 gång/månad 1 gång/vecka Specialpedagog och berörda lärare Lärare och elever Samverkan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Samverkansformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Citat ur: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Skolan arbetar kontinuerligt på följande sätt för att nå läroplanens mål: - Regelbunden information via föräldrabrev. - Dokumentation och blogg via Unikum. - Föräldramöten och utvecklingssamtal. - Samverkan över gränserna skola-barnomsorg. - Arbete i arbetslag. - Elevråd och miljöråd. - Samverkan med Byalaget vid enhetens städdagar. - Gemensamma studie- och planeringsdagar på enheten. - Hemsida. - Föräldrarepresentanter i föräldraförening. - Vi har ett fadderbarn i Kartong i Gambia och betalar en halv lärarlön för en lärare på skolan där.

8 Informationsbrev till vårdnadshavare Dokumentation, Unikum Rundan Alla lärare på lärare Årsplan Augusti Gemensam start på läsåret för förskola, F-klass, skola och fritids Lära känna-dag Arbetsplanen revideras Utvecklingsplan påbörjas September Föräldramöten Skoljoggen Utvecklingsplan fastställs Oktober FN-dagen Trivselenkät Uppföljning/utvärdering av utvecklingsplan November Temavecka-svenska Elevens val December Nobeldagen Luciafirande Julpysseldag Julabad Julavslutning Januari Uppföljning/utvärdering av utvecklingsplan Februari Allsångsprojekt åk 1-3 Mars Vänskapsvecka Nationella prov åk 3 startar April Temavecka-hållbar utveckling och skriftliga omdömen Hälsovecka Maj

9 Inskolning till F-klass påbörjas Nationella prov åk 3 avslutas och skriftliga omdömen Uppföljning/utvärdering av Grön flagg-arbetet GR-enkäten genomförs Uppföljning/utvärdering av utvecklingsplan Juni Skolavslutning Nulägesanalys

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor

Läs mer