IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i"

Transkript

1 ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo

2 LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn L)'l/xjor ui-r/?srimhctsrlrel 200 / Fiirvltningsberättelsc o o o" o 04!' ;onû onnogen 'f" f:jet 9 Resultrltrii/ming o JO Blnmï/ming io Fondens utveckling o 11 Fondßl?tû 11 Förändring v jòncljlirmögenheten f Hndel med derivtinstrument 11 Redouisningsprinciper 12 Revisionsberättelse 13

3 ~i Förvltningsberättelse sprider investeringrn över tre tillgångsslg; FONDEN räntor, LYNX ktier är och en vlutor svensk Fondens hedgefond verksmhet som strtde den 1 mj 2000 Fondens förvltningsmål är tt leverer en hög riskjusterd vkstning i kombintion med låg korreltion med ktie- och obligtions mrkndern Lynx är ett utmärkt komplement till en trditionell värdepppersportfölj innehållnde ktier och obligtioner Den investerre som investert en del v sitt totl kpitl i Lynx hr hittills erhållit både högre vkstning och lägre risk i sin totl portfölj jämfört med en portfölj som endst innehållit ktier och obligtioner Förvltningen v Lynx är disciplinerd och riskhntering och portföljkomposition är centrl komponenter i förvltningsprocessen Förvltrn hr rbett tillsmmns med oförändrd förvltningsprocess sedn 1996 och hr genom åren byggt upp en gedigen erfrenhet kring förvltningen Dett kommer förhoppningsvis tt vspegl sig i en ttrktiv frmtid värdeutveckling för fonden Vi som rbetr med förvltningen v Lynx glädjer oss åt tt vi under året fått ett stort ntl ny kunder som vist oss förtroende genom tt invester i Lynx Vi är också gld över tt vi till dgs dto inte hr en end kund som sålt sin fondndelr Dett torde vr helt unikt för en fond som vrit verksm i snrt två år Vi tror och hopps tt dett är ett uttryck för tt vår kunder nser tt förvltningen håller hög kvlitet oktober 2001 investerde Brummer & Prtners Kpitlförvltning AB, Sveriges lednde hedgefondförvltre, 20 Mkr i Lynx Vi ser Brummer & Prtners intresse för Lynx som ett tecken på tt fonden kn utgör ett konkurrenskrftigt komplement till ndr svensk hedgefonder som tillämpr ndr förvltningskoncept VÄRDEUTVECKLNG LYNX VÄRDE ökde under 2001 med 158% efter förvltningsvgifter Sedn fondens strt i mj 2000 hr värdeutvecklingen vrit 306% vilket ger en effektiv årsvkstning på 174% De måndsvis vkstningstlen frmgår v tbell 1 Mrs, ugusti och september vr de mest lyckosmm måndern för fondens verksmhet Dess månder prägldes v hög voltilitet och stor oro på de finnsiell mrkndern, vilket är en mrkndsmiljö där de strtegier som Lynx tillämpr brukr vr lyckosmm November vr fondens sämst månd Förlustern uppstod i räntemrkndern i smbnd med tt de globl räntorn rekylerde krftigt uppåt i börjn v månden Tbell 2 visr tt investeringrn i smtlig tre tilgångsslg vrit lönsmm under 2001 Hndel i ktieindexterminer lämnde det störst resulttbidrget om +94% Dess vinster genererdes främst genom kort positioner under årets tredje kvrtl 4

4 -1 Lynx % SX SGBF SSVXJ % Return ndex' (SEK) % (SEK) % = 21 ~ ~ ~ 55 ~ 06, õ) l n1íri ~ Februri Mrs 7~ ~ ~ 03 Ap rit "', -O) 08 ~j, = , juni "W 08~ -20 (Pi r16 04 Augusti "04'1 L September Oktober ç pvòvember December TOTALT Tbell 1 ~ ~T L Måndsvis vkstningstl pr Lynx och någr jämfdrelseindex Kort räntekontrkt i Storbritnnien (Short Sterling) gv det störst positiv resulttbidrget på +29% Andr lönsmm investeringr vr tex kort räntekontrkt i USA (EuroUSD), smt lång jpnsk obligtioner (JGB) nvesteringr i meriknsk och ustrliensisk lång obligtioner resulterde i mindre förluster Vlutmrkndern Årets först sex månder prägldes v den meriknsk dollrns förstärkning och eurons försvgning Under sommren reverserdes vlutrörelsern och den europeisk vlutn stärktes för tt återigen fll tillbk i slutet v året Lynx investeringr i vlutmrkndern gv ett totlt resulttbidrg på +31 % Jpnsk yen lämnde störst resulttbidrg på +42% medn hndeln i ustrliensisk dollr gv det sämst utfllet med ett resulttbidrg på -23%!Rdnterelterde investeringr Vlutrelterde investeringr i;ktiereltemde investeríllf,tr = Övrigt (frvltningsvgij, intäktsräntor m m) lr~l VARDruTvECKLNG Tbell 2 Fondens vdldeutljeckling pidelt på de olik tillgångsslgen BDRAG 41% 31% 94%1-08% 158% i Nedn följer en kort kommentr om utvecklingen på respektive delmrknd Räntemrkndern De kort mrkndsräntorn uppvisde en klr och tydlig sjunknde trend under större delen v året Orsken vr tt de flest centrlbnker sänkte styrräntorn fler gånger för tt motverk den begynnnde konjunkturvmttningen Trenden vd gäller mrkndsräntorn på lång obligtioner vr inte lik tydlig utn obligtionsräntorn slutde året när de nivåer som gällde när året börjde Lynx ränterelterde investeringr gv ett totlt resulttbidrg på +41 % De tydlig trendern i de kort mrkndsräntorn pssde fondens investeringr Aktiemrkndern De flest v världens ktiemrknder föll under året Den globl konjunkturvmttning som inleddes redn hösten 2000 förstärktes under 2001 Under året sjönk den svensk börsen med 15% (SX Return ndex) och den meriknsk börsen med 16% (S&P-index) Lynx investerr inte i enskild ktier utn endst i ktieindexterminer Under 2001 blev det totl resulttbidrget från investeringrn i ktieindexterminer +94% vilket gjorde ktier till det mest lönsmm tillgångsslget under året Smtlig ktiemrknder där Lynx investerr lämnde positiv resulttbidrg Kort plceringr i de jpnsk och meriknsk börsern vr mest lönsmm med resulttbidrg på +34% respektive + 1 7% J SlX Return ndex är ett kpitlvägt index for den svensk börsen och dr justert for lämnde utdelningi: Käll: Bloomberg/Eco Win 2 SGB! är ett obligtionsmrkndsindex som visr vkstningen for svensk sttsobligtionei: Käll: Bloombeig J SSVX vser vkstningen for 6-månders sttsskuldväxli: 5 -i

5 NYCKELTAL ) Nyckeltl' LYNX SX SGB EACM' SSVX9 mj dec 2001 Return (SEK)' ndex(sek)6 'lìiltrlllljkllj/l/il/g 306% -3i6% 98% 135% 70%1 Effktiv årsvkstning 114% -225% 58% 79% 41% ~1lJJi!l, \,'1O 147% 2'49% 31% 125% 100%1, Shrpe-kvot J i 09 neg tt en investerre som hr en portfölj med ktier och obligtioner skll sänk portföljens totl risknivå om en del v kpitlet investers i Lynx, ovsett om omllokeringen sker från ktier eller från obligtioner Smmnfttningsvis är vi nöjd med förvltningsresulttet under 2001 och nser tt såväl värdeutveckling som risknivå motsvrt vår förväntningr j(o/'l'elliliolllid/1i1/ ~J/x od/lil/gilil" iiidex i,' Tbe1l3 Nyckeltl, Smtlig sif'or är beräknde med måndsnoteringr uppräknde till årsbsis TABELL 3 VSAR nyckeltl för Lynx och någr jämförelseindex sedn fondens strt i mj 2000 Tbellen visr tt Lynx hr uppvist en mycket god vkstning jämfört med ndr tillgångr sedn fonden strtde, både i form v bsolut vkstning och som riskjusterd vkstning (Shrpe-kvot) Korreltionen med ktiemrknden hr vrit krftigt negtiv eftersom börsen uppvist en fllnde trend sedn Lynx strtde smtidigt som Lynx uppvist positiv värdeutveckling Den reltivt hög korreltionen melln Lynx och svensk obligtioner bedöms vr v tillfällig ntur och beror til stor del på tt perioden präglts v fllnde räntor Målsättningen är tt Lynx sk generer en hög riskjusterd vkstning med låg korreltion med ktieoch obligtionsmrkndern Eftersom denn formulering är gnsk vg så brukr vi preciser vårt vkstningsmål som en genomsnittlig årsvkstning på 15-25% med en årlig stndrdvvikelse på 18% Observer tt vkstningsintervllet vser den långsiktig genomsnittlig årsvkstningen och tt enskild år i frmtiden troligen komm~r tt ge både högre och lägre vkstning Målsättningen med låg korreltion med ktier och obligtioner kn också konkretisers med följnde formulering: Förvltrns målsättning är 6 SlX Return 1ndex är et kpitlvägt index for den svenskl börsen och är justert for lämnde utdelningr Käll: Bloomberg/Eco Win 7 SGB1 är ett obligiitionsmrkndsindex som visr vkstningen for svensk sttsobligtionei: Käll: Bloomberg 8 Avser hedgefimdktegorin Systemtic Globl Asset Alloctrs Källl: EACM 9 SSVX lvser vkstningen for 6-månder sttsskuldväxlr /O Stndrdvvikelsen är ett sttistiskt mått som nger en dtseries voltilitet Stndrdvvikelsen är det mått som b/'kr nvänds for tt mät risknivån i en investering " Shrpe-kvoten är ett mått som nger den risk justerde vkstningen Den beräkns som vkstningen utöver den riskßi räntn iforhållnde till stndiidvvikelsen (risken) i fònden 12 Korreltionen är ett mått som nger grden v smvrition melln två tillgångii: En låg korreltion melln två tillgångr är positiv i ett portfljperspektiv Portfljens totl risknivå kn då minsk genom tt fordel investeringrn melln de två tillgångrn f 7

6 Fondfórmögenhet per FONDENS NNEHAV AV FNANSELLA NSTRUMENT Smtlig innehv vser börshndlde terminskontrkt \ :: ;, ~ 'n " o :: z ~ ;, ;, :: - ~ o " ~ g ~ Z m ;, ;, ;,, ~ z ~ r ~ :; ;, O :i 'n O '" m m O '" r r Z -i -i Z -i c: -i ;, " m Z? 6 ~ ;! r ~ Terminskontrkt vseende obligtioner L O-årig tysk sttsobligtion mr-02 EUREX, Frnkfurt EUR % L O-årig jpnsk sttsobligtion mr-02 TSE, Tokyo jpy % L O-årig meriknsk kommunobligtion mr-02 CHOT, Chicgo USD % Terminskontrkt vseende lort mrkndsrntor 3-månders meriknsk ränr jun-02 CME, Chicgo USD % 3-månders meriknsk ränt sep-02 CM E, Chicgo USD % ~nders schweizisk ränt mr-02 UFFE, London CFH L -3 00% =i 3-månders schweizisk ränt jun-02 UFFE, London CFH -l 2 00% 3-månders ustrliensisk ränt mr-02 SFE, Sydney AUD % 3-månders ustrliensisk ränt jun-02 SFE, Sydney AUD % 1"3-n~ndcrs engelsk ränr s~ - -- UFFE, ~ondon GHP % 3-månders engelsk ränr jun-02 UFFE, London GBP % 3-månders kndensisk ränr jun-02 ME, Monrrel CAD % 3-månders kndensisk ränt mr-02 ME, Montrel CAD % 3-månders curoränt sep-02 UFFE, London EUR % 3-månders euroränt jun-02 UFFE, London EUR -2 -l 00% 3-iiånders jpnsk ränt jun-02 SMEX, Sing~ore jpy ')/ 3-månders jpnsk ränt sep-02 SMEX, Singpore jpy % 3-månders jpnsk ränt dec-02 SM EX, Singpore jpy % Terminskontrkt vseende vlutor USD/jPY mr-02 CME, Chicgo US!) % usd/cad mr-02 CM E, Chicgo USD % ~ mr-02 USD C;vE, Chicgo % r US!)/ AU\? usdlwr mr-02 CME, Chicgo USD % ~ Terminskontrkt vseende ktieindex En e!sk'íbörsen (FTSE) mr-02 UFFE, London GH' % Ameriknsk börsen (S&p) mr-02 CM E, Chicgo USD 2 L 00% ~ Summ:dinnsiell instrument Likvid medel % Övrig'tillgångr och skulder;netto -36 -o i % FONDFURMUGENHET i 000% 9

7 Fondens utveckling '(Jrlvksriing eher Hirvlrningskmrider Effektiv årsvkstning sedn fondstrt Srndrdvvikelsc scdn ~)iidsrrt (liclïrsbsis) Andelsvärde, kr 1\lllureliipiidc ndelr Fondförmögenhet Tkr ,8'Yii 17,4% 147% (8 månder) \2,7% Urvecklingsjämförelse: SiX Reni;'n ndcx Sttsskuldväxel180 dgr -15,0% 4,1% -23,1% 2,8% Fondfkt n iri d es vgi i Uttädesvgift Fsr fiirvlriiiig~gih Resulttbserd förvltningsvgift (v den vkstning som överstiger vksrnin ;::på sttsskuldväxlr) Minsr lirst; insiiitning 0% 0% 1% 20% i kr J Totlkostndsndel Utdelning, kr per ndel lilln,l200 L Tkr (5%) 6% 4,4 % i,66 -i Förändring v fondförmögenheten Fondliirlliigenlier vid årers biiripn Andelsutgivning i\ndelsinlöscn Årets resultt l~iiiil1~id indelning Totl Fondförmögenhet o l J Hndel med derivtinstrument HANDEL MED terminskontrkt är en integrerd del v fondens ffärsidé och hr således ägt rum i vsevärd omfttning under perioden fl

8 Revisionsberättelse JAG HAR EGENSKAP v revisor i Silver KpitlförvltningAB (org nr ) grnskt årsberättelsen och bokföringen smt styrel- sens förvltning i fonden Lynx för år 2001 Det är styrelsen som hr nsvret för räkenskpshndlingrn och förvltningen Mitt nsvr är tt uttl mig om årsberättelsen och förvltningen på grundvl v min revision Revisionen hr utfört i enlighet med god revisionssed i Sverige Det innebär tt jg plnert och genomfört revisionen för tt i rimlig grd försäkr mig om tt årsberättelsen inte innehåller väsentlig fel En revision innefttr tt grnsk ett urvl v underlgen för belopp och nnn informtion i räkenskpshndlingrn en revision ingår också tt pröv redovisningsprincipern och styrelsens tillämpning v dem smt tt bedöm den smlde informtionen i årsberättelsen Jg hr grnskt väsentlig beslut, åtgärder och förhållnden i ovnnämnd fond för tt kunn bedöm om styrelsen hndlt i strid med lgen om värdepppersfonder eller fondbestämmelsern Jg nser tt min revision ger mig rimlig grund för min uttlnden nedn Årsberättelsen hr upprättts i enlighet med lgen om värdepppersfonder Styrelsen hr enligt min bedömning inte hndlt i strid med lgen om värdepppersfonder eller fondbestämmelsern Stockholm Rutger Lender Auktoriserd revisor J i

9 FÖRVALTANDE BOLAG Silver Kpitlförvltning AB Artillerigtn STOCKHOLM Tel: Fx: Orgnistionsnummer: Hemsid: wwsilverkpitlse E-mil: info(isilverkpitlse STYRELSE BENGT SJÖBERG, tidigre huvudägre i ASG AB, numer ordförnde i First Asi Cpitl Ltd smt Sinoworld Development Ltd, ordförnde LARS LÖVGREN, Skndi Kpitlförvltning THOMAS RYWE, Senior Finncil Advisor, Sknsk Finncil Services AB SVANTE BERGSTRÖM, VD, Silver Kpitlförvltning AB JONAS BENGTSSON, Risknlytiker, Silver Kpitlförvltning AB FÖ RVAR N GS N STT UT Skndinvisk Enskild Bnken AB Sergels Torg STOCKHOLM REVSORER RUTGER LEANDER, uktoriserd revisor, Lindebergs Grnt Thornton AB, Box 5756, STOCKHO'LM MATS VARSSON, uktoriserd revisor, Lindebergs Grnt Thornton AB, Box 5756, STOCKHOLM (supplent) BOLAGETS ÄGARE FRST AS la CAPTAL LTD (ett v Bengt Sjöberg helägt bolg) JONAS BENGTSSON SVANTE BERGSTRÖM MARTN SANDQUlST Brummer & Prtners Kpitlförvltning AB innehr en option tt förvärv smtlig First Asi Cpitls ktier i Bolget /4

10

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2007 2007 Den positiva utveckling vi såg från januari t o m maj vändes under andra halvåret och avkastningen för året blev - 0,08 %. Senhöstens snabba prisstegringar på

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Slutrpport för projektet Etlering v ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete Puliert 214-3-1 Per Ståhl1, Ann-Chrlotte Wllenhmmr2, Ev Stoltz2, 1 Hushållningssällskpet, Vret Kloster

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex

Skyddseffekt mot snytbaggeskador för Merit Forest, Forester, Hylobi Forest och Conniflex Skyddseffektt mot snytggeskdor för Merit Forest, Forester, Hyloi Forest och Conniflex Smmnställning v försök nlgd 2-92 9 på As och Tönnersjöhedens försöksprker Delrpport nr 3 Kristin Wllertz & Ulf Johnsson

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab

insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab insiderfonder årsberättelse 2014 insiderfonder Ab 2 ÅRSBERÄTTELSE 2014 INSIDERFONDER Årsberättelse 2014 om insiderfonder ab VD har ordet....3 Insider Insidermodell...4 Om bolaget...5 Spara i våra fonder...6

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Sjunde AP-fonden År i

Sjunde AP-fonden År i Sjunde AP-fonden År 2000 i INNEHÅLL Årsberättelse för Premiesparfonden 1 Revisionsberättelse för Premiesparfonden 4 Årsberättelse för Premievalsfonden 5 Revisionsberättelse för Premievalsfonden 8 Årsredovisning

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer