Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm"

Transkript

1 Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005

2 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser i Stockholm Serie nr Trivector rapport 2005:13 Författare Beställare Joel Edding, Trivector Traffic Karin Modig, Trivector Traffic Linnea Viklund, Trivector Traffic Miljöavgiftskansliet, Stockholm stad, Kontaktperson: Joanna Dickinson Dokumenthistorik Version Datum Förändring Distribution Rapport Beställare Slutrapport Beställare Reviderad slutrapport Beställare Trivector Traffic AB Åldermansgatan Lund Tel Fax

3 Förord Trivector Traffic AB fick i augusti 2004 i uppdrag av Miljöavgiftskansliet, Stockholm Stad att genomföra en del i utvärderingen av näringslivseffekter i och med försöket med miljöavgifter. Delen som Trivector har undersökt är effekter för arbetsresor och leveranser till två stora arbetsplatser i Stockholms län, en utanför zonen och en innanför zonen. Denna rapport redovisar undersökningen av läget före införandet av miljöavgifter. Studien kommer att följas upp med en studie och jämförelse av resvanor och leveranser på samma arbetsplatser under försöket hösten Arbetet har utförts av fil mag Joel Edding, fil mag Karin Modig och civ ing Linnea Viklund. Projektledare har varit tekn dr Lena Smidfelt Rosqvist, alla på Trivector Traffic AB. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Joanna Dickinson. Stockholm, 2005 Trivector Traffic AB

4

5 Sammanfattning I denna studie görs en kartläggning av hur arbetsresorna ser ut till två stora arbetsplatser i Stockholms län, Folksam vid Skanstull innanför avgiftszonen och Postens huvudkontor i Solna utanför avgiftszonen. Dessutom kartläggs tjänsteresor och leveranser till samma företag. En uppföljande kartläggning och analys kommer att genomföras under våren 2005 då miljöavgifter är införda på försök i Stockholmstrafiken. Syftet med denna fallstudie är att kartlägga vilka effekter som försöket med miljöavgifter ger för arbetspendling, tjänsteresor och leveranser i Stockholms län. Denna jämförelse utgör en del av underlaget för utvärderingen av försöket med miljöavgifterna För att undersöka resvanor hos de anställda gjordes en totalundersökning på företagen där alla anställda har fått utskick. De ombads via en webbenkät fylla i arbetsresorna för vecka 46, dvs 8-14 november 2004 samt sina tjänsteresor under fyra veckor. Svarsfrekvensen för de som svarat på bakgrundsfrågor och minst en av resdagarna den aktuella veckan var på Folksam 64 % och på Posten 53 %. Huvudresultatet från denna fallstudie är en datainsamling som möjliggör en utvärdering av vilka effekter försöket med miljöavgifterna har på arbetsresorna, tjänsteresorna och leveranserna till två större företag, Folksam innanför och Posten utanför zonen. Som huvudfärdmedel vid resor till och från arbetet nyttjas bilen och kollektivtrafiken ungefär lika frekvent av Postens anställda med ca 45 % vardera. På Folksam har kollektivtrafiken en större andel, ca 60 % använder där kollektivtrafiken och ungefär 29 % har bilen som huvudfärdmedel. Gång- och cykeltrafik utgör således endast små andelar av huvudfärdmedel på de båda företagen men något fler på Folksam går till och från arbetet än på Posten. Det dominerande färdsättet för tjänsteresor är bil, ca % följt av kollektiva färdmedel, ca %. På Posten används bil i större utsträckning än på Folksam, där kollektiva färdmedel använts i något högre utsträckning. Leveranserna är relativt jämt spridda över arbetsveckans dagar. Tidsmässigt ankommer ca 84 % av Postens leveranser i tidsintervallet , motsvarande siffra för Folksam är ca 73 %. Leveranserna som ankommer under tidsintervallet är relativt jämnt fördelade i detta intervall. Det står klart att det finns omvärldsfaktorer som spelar stor roll för hur man reser till sitt arbete. Som exempel kan nämnas att betydligt fler tar bilen till arbetet på Posten där tillgången till parkeringsplatser är god, till skillnad från Folksam där mycket få har parkeringsplats. Platserna vid Folksam är dessutom reserverade för anställda med särskilda behov.

6

7 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning 1. Inledning Bakgrund och syfte Metod Viktning av inkomna svar Definitioner Företagen och deras anställda Beskrivning av företagen Svarsgruppens demografi Arbetsresorna Anledningar till att inte resa till arbetet Distansarbete Fördelning på färdmedel Hur ser resan till jobbet ut? Restid för resor till och från jobbet Starttid för resor till respektive från jobbet Tjänsteresorna Fördelning på färdmedel Hur fördelar sig restidsstart för tjänsteresor? Restid för tjänsteresor Leveranserna Slutsatser...53

8

9 1. Inledning Inför försöket med miljöavgifter i Stockholm pågår ett stort arbete med att utvärdera effekterna av försöket inom flera områden. Effekter för näringslivet är en av dessa delar som är viktig att mäta eftersom näringslivet i sin tur påverkar invånarna i länet på många sätt, t ex genom arbetstillfällen. Näringslivseffekter är i utvärderingen uppdelade i fem delar. Trivector Traffic ansvarar för den del som handlar om arbetsresor, tjänsteresor och leveranser till två stora arbetsplatser i Stockholms län. 1.1 Bakgrund och syfte Försöket med miljöavgifter förväntas påverka resmönster och färdmedelsval för invånarna i Stockholm. Dessa kommer att mätas genom trafikmätningar och resvaneundersökningar. Faktorer som är intressanta att undersöka är hur företag och deras anställda påverkas vad gäller arbetsresor och leveranser. Kommer de anställda att få längre eller kortare restid till arbetet? Påverkas valet av färdmedel och möjligheterna att uträtta ärenden på väg till eller från arbetet? Hur ser anpassningen och påverkan på tjänsteresorna ut, tar de längre eller kortare tid? Leveranser till och från företagen kan också påverkas genom att de omfördelas i tiden, att leveranser samordnas i större utsträckning än tidigare etc. Syftet med denna fallstudie är att kartlägga vilka effekter som försöket med miljöavgifter ger för arbetspendling, tjänsteresor och leveranser i Stockholms län. I denna studie görs en kartläggning av hur arbetsresorna ser ut till två stora arbetsplatser i Stockholms län, en belägen innanför avgiftszonen och en belägen utanför. Dessutom kartläggs tjänsteresor och leveranser till samma företag. En uppföljande kartläggning och analys kommer att genomföras våren 2006 för att undersöka eventuella skillnader mellan före och under försöket. Studien är en fallstudie och kommer inte att kunna förklara effekter för arbetspendlingen för hela näringslivet. Däremot kan man anta att resmönstren och eventuella anpassningar på dessa två stora arbetsplatser kan se ut på ett liknande sätt även för andra företag och arbetsplatser. Rapporten skall försöka ge svar på följande frågor: Hur ser arbetsresorna ut för de två olika arbetsplatserna med avseende på frekvens, tidpunkt, restid, färdmedelsval och ärenden. Hur skiljer sig ovanstående beroende på om de anställda bor innanför avgiftszonen eller utanför? Hur ser tjänsteresorna ut på de två olika arbetsplatserna med avseende på frekvens, tidpunkt och färdmedelsval? 1

10 Hur ser leveranserna ut på de två olika arbetsplatserna med avseende på frekvens och tidpunkt. Kontaktpersoner har varit Jan Snaar, miljöchef på Folksam och Mia Barkland, miljökommunikatör samt Lars Angrén, personalavdelningen på Posten 1.2 Metod Trivector Traffic tog kontakt med ett antal företag för att hitta två företag, ett innanför avgiftszonen och ett utanför. Kriterierna för urval av arbetsplatser var att det skulle finnas minst 200 anställda och att de anställdas boendeorter skulle vara spridda över Stockholms län. Arbetsplatserna fick gärna utgöras av kontor tillhörande stora företag i tjänstesektorn, butiker eller andra typer av arbetsplatser som tar emot leveranser men inte genererar någon större mängd varuleveranser själva. Vidare skulle arbetsplatserna vara heterogena ur aspekterna, kön, ålder och inkomst. Naturligtvis var även förutsättningen att företagen själva ville vara med i undersökningen. Dessa kriterier uppfylldes av Postens huvudkontor, även kallat Arken, i Solna utanför avgiftszonen, och Folksams huvudkontor vid Skanstull innanför zonen. Webbenkät Mätperiod för enkäten var vecka 46, dvs 8-14 november Enkäten var en så kallad webbenkät. Eftersom enkäten vänder sig till anställda som alla har en e-postadress genom sitt företag och enkäten dessutom skall besvaras under arbetstid, är webbenkäter ett bättre alternativ än pappersenkäter. Webbenkäter ger även direkt feedback på huruvida man har svarat rätt och underlättar analysarbetet. Originalutskicket bestod av en inledande information via e-post som berättade om undersökningen samt en personlig länk till en webbenkät. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, frågor om arbetsresor och frågor om eventuella tjänsteärenden. De anställda ombads beskriva sina arbetsresor för en vecka samt tjänsteresor för den aktuella veckan och tre veckor tillbaka i tiden. Svaren lagrades i Trivectors databas i Lund. En allmän påminnelse skickades ut till alla i urvalet den 10:e och 12:e november. Tisdagen den 16:e november, vecka 47, skickades två separata påminnelser ut med anpassad information. En variant gick till dem som inte hade svarat överhuvudtaget och en till dem som missat att fylla i vissa uppgifter. Den sista påminnelsen skickades ut fredagen den 19:e november till de respondenter som behövde komplettera antingen bakgrundsuppgifter, arbetsresor eller både och. 2

11 Urval och utskick Folksam Enkäten har gått ut till samtliga anställda på Folksams huvudkontor vid Skanstull. Detta innebär att enkäten har gått ut till 1355 personer. Enkäten har distribuerats som en webbenkät, e-postadresserna har vi erhållit från Jan Snaar, miljöchef på Folksam och vår kontaktperson. Ingen belöning har utgått till respondenterna, däremot har företaget via sitt intranät uppmanat sina anställda att besvara enkäten. Posten På Postens huvudkontor Arken arbetar 1180 personer. Posten hade svårigheter med att ta fram en e-postlista till enbart de som arbetade i Arken. Detta resulterade att vi erhöll 987 e-postadresser till, i huvudsak, anställda i Arken. Lars Angrén på Posten har tagit fram adresserna till oss och i princip omfattar adresserna hela avdelningar. Även på Posten har enkäten distribuerats som en webbenkät. Ingen belöning har utgått till respondenterna, däremot har företaget via sitt intranät uppmanat sina anställda att besvara enkäten. Svarsfrekvens och bortfall Svarsfrekvensen kan mätas på en rad olika sätt, exempelvis som andelen som svarat på samtliga frågor eller andelen som svarat på vissa frågor. Folksam Bruttourvalet för Folksam var 1355 personer. Svarsfrekvensen för de som besvarat bakgrundsfrågorna och minst en av resdagarna är 64 % (863 personer). Dock är svarsfrekvensen för vissa dagar något lägre. Det är 696 respondenter på Folksam som fyllt i hela sin resdagbok helt komplett. Denna grupp utgör 51 % av urvalet. Dock krävs endast att ett enda fält i resdagboken är tomt för att respondenten inte ska räknas med i denna sammanställning, varför denna tolkning av svarsfrekvensen är något sträng. Posten På Posten var bruttourvalet 987 personer. Svarsfrekvensen för de som besvarat bakgrundsfrågorna och minst en av resdagarna är 53 % (527 personer). Dock är svarsfrekvensen för vissa dagar något lägre. Det är 375 respondenter på Posten som fyllt i hela sin resdagbok helt komplett. Denna grupp utgör 38 % av urvalet. Eftersom kravet är att samtliga fält ska vara komplett ifyllda för att respondenten ska räknas som helt klar med resdagboken, kan denna tolkning av svarsfrekvensen dock betraktas som något sträng. Bruttobortfall Folksam Eftersom Folksam distribuerade e-postadresser till samtliga berörda och alla e-post kom fram till respondenterna finns det inget bruttobortfall. 3

12 Posten Postens huvudkontor Arken har 1180 anställda, till dem anhölls 987 e- postadresser. Detta innebär att minst 193 personer på Postens huvudkontor inte erhållit enkäten. På grund av urvalsfel fick sex personer enkäten trots att de inte arbetar i Arken vilket betyder att sex personer som faktiskt arbetar på kontoret inte fick enkäten. Det kan finnas ytterliggare personer bland de 987 som vi skickat enkäten till som inte arbetar i Arken men det bör röra sig om ett fåtal då e-postadresserna enligt uppgift från Posten i princip uteslutande skulle gå till anställda i Arken. Bruttobortfallet beräknas till 199 personer vilket gör att nettourvalet består av 981 personer. Nettobortfall Eftersom endast enstaka individer har hört av sig och uttryckt att de inte tänker besvara enkäten, är det svårt att uttala sig om orsakerna till nettobortfallet. De som meddelat att de inte tänker medverka har uppgivit anledningar såsom tidsbrist, motvilja mot miljöavgifterna, sjukdom, pension och allmän motvilja till enkätundersökningar mm. Nettobortfallet består troligen delvis även av personer som inte läst sin e-post under undersökningsperioden, som exempelvis föräldralediga och långtidssjukskrivna. Analysmetod För att analysera enkätsvaren i databasen har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS och Microsoft Excel. 1.3 Viktning av inkomna svar Om svarsgruppen i en undersökning skiljer sig åt från urvalen med avseende på t ex ålder, kön och inkomst är ett sätt att göra utfallet mer rättvisande att vikta upp svarsgruppens svar så att den motsvarar populationen i sin helhet. Åldersfördelningen för svarsgruppen och urvalsgruppen på Folksam framgår av Figur 1. Siffrorna är i procent. Även vad gäller könsfördelningen på Folksam är svarsgruppen relativt lik urvalsgruppen. I hela urvalet finns 46 % män och 54 % kvinnor, medan svarsgruppen består av 44 % män och 56 % kvinnor. Könsfördelningen på Posten är helt jämn med 50 % män och 50 % kvinnor. För Posten fanns inte samma information om urvalsgruppen som på Folksam vilket innebär att denna jämförelse inte kunde göras för Posten. Utifrån detta beslöt vi att inte vikta materialet. Vi har kännedom om variabeln kön och ålder och dessa skiljer sig inte nämnvärt åt mellan 4

13 svarsgrupp och urvalsgrupp, populationen. När det gäller inkomst och ålder känner vi ej till detta för populationen men vi har en god spridning i svarsgruppen för dessa variabler. Procent 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Hela urvalet Svarsgruppen 0, Ålder Figur 1 Åldersfördelning på Folksam för hela urvalet och för svarsgruppen i procent. 1.4 Definitioner Huvudfärdmedel Huvudfärdmedel definieras som det färdmedel som använts längst sträcka under en förflyttning. När olika färdmedel har använts lika långa sträckor finns en prioriteringslista som bestämmer vilket färdmedel som är huvudfärdmedel. Kollektivtrafik har i denna lista högre rang än bil, bil har i sin tur högre rang än gång- och cykeltrafik. Zonen, avgiftszonen Den zon i Stockholms innerstad där miljöavgifter kommer att tas ut. 5

14 6

15 2. Företagen och deras anställda 2.1 Beskrivning av företagen Nedan följer en beskrivning av de undersökta företagen gällande deras verksamhet och lokalisering. I de fall där skillnader mellan företagen eller skillnader mellan boende utanför respektive innanför zonen presenteras är de signifikanta på 95 % nivå, om inget annat anges. Folksam - Innanför avgiftszonen Folksams huvudkontor på Bohusgatan 14 vid Skanstull på Södermalm i Stockholm är det företag som undersökts innanför avgiftszonen. I Folksams lokaler vid Skanstull arbetade 1355 personer när enkätundersökningen ägde rum. Dessa personer arbetar bla inom kapitalförvaltning, koncernledningen, produktutveckling, ekonomi, personalavdelning och centrala skadeenheten. Kollektivtrafikmässigt är Folksam mycket bra beläget med endast några få minuters promenad till tunnelbanestation Skanstull och blå buss nr 3 och 4. Det går även två bussar strax utanför företaget, buss 55 (mellan Hjorthagen och Sofia) och buss 74 (mellan Mariatorget och Sickla udde). Folksam har 180 parkeringsplatser som endast får nyttjas av dem som är så kallade beresningsskyldiga, dvs de som använder sig av privat bil i tjänsten. Det är fler än 180 personer som är beresningsskyldiga och får personerna inte plats i garaget får de själva betala för sin parkering på gatu- eller tomtmark. Platserna är alltså inte reserverade för enskilda individer utan det är först till kvarn som gäller. Alla övriga anställda som inte är beresningsskyldiga får således själva betala för sin parkering. Leveranserna kommer till varumottagningen som ligger i samma lokaler. I undantagsfall lämnas bud till receptionen. Cirka etthundra personer har behörighet att göra leveransbeställningar. Folksam ställer en rad krav på företag som får leverera till dem, bland annat att företagen har någon form av miljöprogram. Posten - Utanför avgiftszonen Utanför avgiftszonen är det Postens huvudkontor, Arken, som undersökts. Arken utgör huvuddelen av Postens huvudkontor och under mätveckan arbetade det cirka 1180 personer i lokalerna. I Arken finns Postens centrala administration samlad: koncernledning, koncernledningsfunktioner och andra stödfunktioner såsom personalavdelning, information, ekonomi, inköp, miljö och 7

16 processkvalitet. Dessutom sitter ledningen för de två divisionerna Marknad & Försäljning och Produktion & Logistik här. Kontoret ligger på Terminalvägen 24 i Solna. Närmaste t-banestation är Västra skogen på 7-8 minuters gångavstånd. Busslinjerna 152, 196, 197 och 507, med en rad destinationer som Solna, Sundbyberg, T-centralen och Älvsjö, passerar i närheten. Posten har även en avgiftsfri personalbuss, den så kallade Postbussen, som har en tät och jämn frekvens på avgångarna. Bussen går mellan huvudkontoret och T- centralen. I Tomteboda, Solna, där Arken ligger, finns det ytterliggare ett par kontor som tillhör Posten. Totalt arbetade cirka 2210 personer i Tomteboda under mätveckan. Dessa anställda har tillsammans tillgång till 1062 parkeringsplatser varav 648 är avgiftsfria. Leveranser som kommer med lastbil hänvisas till Terminalvägen 22 som ligger i samma område som Arkenkontoret. Bud tas emot på Terminalvägen 24, dvs Arkenhuset. Beställningar av verksamhetsspecifikt material görs i princip av alla. För förbrukningsmaterial sker samlade beställningar via enheten HK Service. Det finns ingen policy för leveransbeställningarna. 2.2 Svarsgruppens demografi I detta kapitel redogörs för bakgrundsfakta om respondenterna. Totalt har 863 personer på Folksam och 527 personer på Posten svarat på bakgrundsfrågorna samt fyllt i minst en av resdagboksdagarna. Vid varje diagram och tabell anges antal svar per fråga med siffran n.. De procentsatser som anges i texten motsvarar således andelarna av dem som har besvarat den aktuella frågan. Ålder Figur 2 visar respondenternas åldersfördelningen på de två företagen. Åldersfördelningen ser relativt lika ut för de båda företagen med mycket få i yngsta ålderskategorin och få i näst yngsta gruppen. Folksam har en något lägre medelålder än Posten, men skillnaderna inom varje åldersgrupp är små. 8

17 Procent Folksam Posten Ålder Figur 2 Åldersfördelning, Folksam n=862, Posten n=521 Hushållsstorlek Figur 3 redovisar hushållsstorleken hos de anställda på Folksam och Posten. Procent Folksam Posten eller fler Antal personer Figur 3 Antal personer i hushållen på Folksam och Posten. Folksam n=847, Posten n=519 Få av hushållen består av endast en person vilket är väntat med tanke på åldersfördelningen bland respondenterna. Tittar vi på fördelningen mellan antalet personer i hushållen är nära hälften av de svarande fler än två personer i sitt hushåll, vilket vi kan tolka som en eller två vuxna med ett eller fler hemmavarande barn. Det är inga stora skillnader i hushållssammansättningen mellan företagen, men de anställda på Folksam bor i något högre utsträckning i enpersonshushåll än de 9

18 anställda på Posten. Detta stämmer väl överens med att åldersfördelningen är något yngre på Folksam. Hushållens inkomst Figur 4 visar hushållens inkomst före skatt per månad. Procent Folksam Posten >70000 Inkomst i SEK Figur 4 Hushållens inkomst före skatt per månad. Folksam n=798, Posten n=490 Frågor rörande respondenternas inkomst har normalt en lägre svarsfrekvens än andra frågor, troligtvis för att den upplevs för personlig. Denna erfarenhet stämmer även i denna undersökning, då svarsfrekvensen för hushållets inkomst är något lägre än för andra frågor. Trots detta är frågan viktig eftersom hushållens inkomst delvis påverkar resmönster och färdmedelsval. Hushållens inkomster är högre på Posten än Folksam, vilket inte behöver innebära att löneläget är högre på Posten. Eftersom det är hushållets inkomst som frågan avser är förklaringarna många t ex kan det bero på arbetstid, yrke, ålder och hushållets sammansättning. Andel hel- respektive deltidsarbetande Figur 5 visar hur många som arbetar hel- respektive deltid på de båda företagen. En klar majoritet på båda företagen arbetar heltid men andelen som arbetar deltid är mer än dubbelt så stor på Folksam som på Posten. Detta kan till viss del också förklara skillnaderna i hushållens inkomster som visades i Figur 4. 10

19 Procent Folksam Posten Heltid Deltid Arbetstid Figur 5 Andel som arbetar heltid respektive deltid på Folksam och Posten. Folksam n=862, Posten n=527 Arbetstider Figur 6 visar vilken form av arbetstider respondenterna har. Procent Folksam Posten Fast Flexibel med begränsning Helt flexibel Schema/skift Anställningsform Figur 6 Hur flexibel arbetstiden är på respektive företag. Folksam n=854, Posten n=515 Majoriteten av de anställda på båda företagen har en arbetstid som är flexibel men med begränsningar. Det kan till exempel innebära att anställda på såväl Posten som Folksam har rätt att styra arbetets startoch sluttid, så länge som en viss kvot uppfylls, eller så länge som man finns anträffbar på arbetet under vissa bestämda timmar mitt på dagen. Postens arbetstider är mer flexibla än Folksams, exempelvis uppger en femtedel av de anställda på Posten att de har helt flexibla arbetstider, medan endast var tionde på Folksam har helt flexibla tider. 11

20 Bostadsort För att få en uppfattning om hur den geografiska spridningen på respondenternas bostadsorter ser ut har en grov indelning av länet gjorts efter postnummer. Genom att slå samman postnummer från en ursprunglig femsiffernivå till tresiffernivå skapas nio områden som visas i Tabell 1. Områdena ser ut som följer: Tabell 1 Områdesindelning efter postnummer. Nummer Område 1 Innerstaden (innanför tullarna samt Frescatiområdet) 2 Öster om innerstaden (Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden) 3 Söder om innerstaden (Skärholmen, Bagarmossen, Skarpnäck, Farsta mm) 4 Väster om innerstaden (Ekerö, Bromma, Vällingby, Spånga mm) 5 Norr om innerstaden (Solna, Sundbyberg, Täby, Danderyd, Vallentuna mm) 6 Öst öst (Värmdö, skärgården mm) 7 Syd syd (Huddinge, Skogås, Rönninge, Södertälje mm) 8 Väst väst (V. Ekerö, Mölnbo/Enhörna mm) 9 Nord nord (Kungsängen, Norrtälje, Upplands Bro, Rimbo mm) 10 Utanför Stockholms län Figur 7 visar områdesindelningen på en karta. Områdesindelningen är grov och i vissa fall inte helt logisk pga postnummerområdenas geografiska avgränsning. Figur 7 Områdesindelning Stockholms län 12

21 Folksams kontor vid Skanstull ligger i område 1, centrala Stockholm. Postens Arkenkontor ligger i Solna, dvs område 5. Figur 8 visar i vilka områden de anställda bor. Procent Folksam Posten Områden Figur 8 De anställdas olika boendeorter. Folksam n=863, Posten n=401 Var de undersökta företagen är lokaliserade återspeglas i var deras anställda bor. I områdena 1, 2 och 3 bor 63 % av Folksams anställda. Av Postens anställda är det 42 % som bor i områdena 1, 2 och 3. Dessa områden, öster och söder om Stockholm, ligger närmare Folksam än Posten. Motsatta förhållandet gäller för område 5 och 9, norr om Stockholm, där fler av Postens anställda bor. Det verkar alltså som att respondenterna i relativt hög utsträckning har valt sin boendeort efter arbetsplatsen, eller det omvända, dvs valt arbetsplats efter vart de bor. I svarsmaterialet finns det ytterst få långpendlare, dvs folk som bor utanför Stockholms län. Både på Posten och Folksam är det mindre än en procent som har angett att de inte bor i Stockholms län. I e-postadresserna som erhölls från Folksam var även postnumren till de anställdas bostäder med. Det förklarar den höga svarsfrekvensen på denna fråga. För Postens del gick det inte att få fram denna uppgift knuten till e-postadresserna och respondenterna har själva fått fylla i uppgiften. Varför svarsfrekvensen är låg för denna fråga har inte framkommit men eventuellt har respondenterna upplevt frågan som närgången och att deras anonymitet varit hotat och därför valt att inte besvara frågan. Figur 9 ger en tydligare bild över boende innanför respektive utanför zonen. En något större andel Posten-anställda än Folksam-anställda bor innanför zonen, men skillnaden är liten. 13

22 Procent Folksam Posten Innanför zonen Utanför zonen Boendeort Figur 9 Procentuell andel som bor innanför respektive utanför zonen. Folksam n=863, Posten n=401 Körkortsinnehav Andelen körkortsinnehavare på de båda företagen visas i Figur 10. Procent Folksam Posten Ja Nej Körkort Figur 10 Andel som har körkort på Folksam och Posten. Folksam n=855, Posten n=517 En majoritet på båda företagen har körkort. Procentuellt sett är det dock något fler på Folksam som inte har körkort jämfört med Posten. Detta kan delvis förklaras av att åldersfördelningen är yngre på Folksam samt att företaget har fler enpersonshushåll än vad Posten har. 14

23 Tillgång till bil Hur många dagar som respondenterna hade tillgång till bil under mätveckan visas i Figur 11. Procent Folksam Posten eller färre 5 eller 6 Alla dagar Ingen dag Antal dagar Figur 11 Hur många dagar respondenterna hade tillgång till bil under mätveckan. Folksam n=822, Posten n=494 Tillgången till bil är högre bland de anställda på Posten än på Folksam, vilket stämmer väl överens med att fler har körkort på Posten. Ingen har fyllt i att de haft tillgång till bil sex dagar under mätveckan. Många av dem som valt svarsalternativet fem dagar har troligen utgått från en arbetsvecka och menat att de har tillgång till bil hela arbetsveckan. Förmåner Vilka förmåner som de anställda på Folksam och Posten åtnjuter rörande bil och kollektivtrafik redovisas i Figur 12. På denna fråga var det möjligt att ange flera alternativ. Mer än dubbelt så många, över hälften, har tillgång till avgiftsfri eller subventionerad parkering på Posten jämfört mot Folksam. Generellt sett har fler anställda på Posten förmåner knutna till bilen. Endast en person på Folksam har fyllt i gratis/subventionerat SL kort och ingen på Posten. Detta är redovisat under andra förmåner. På Posten utgörs främst andra förmåner av Postens personalbuss som är en avgiftsfribuss som går mellan kontoret och T-centralen. 15

24 Procent Folksam Posten Tillgång till p-plats Avgiftsfri/subv. p-plats Tjänstebil Andra förmåner Figur 12 Förmåner rörande bil eller kollektivtrafik uppdelat på företag. På Posten har flertalet av de som angivit tjänstebil som förmån även uppgett att de har avgiftsfri parkering. Bland dem som inte har tjänstebil har cirka 40 % angivit att de har avgiftsfri parkering. 16

25 3. Arbetsresorna Som en del av webbenkäten fick respondenterna fylla i en så kallad resdagbok, där de fick beskriva sina resor under en vecka. Resornas starttid, startpunkt, färdmedel, ärende, restid och målpunkt registrerades. Denna resdagbok har legat till grund för analyserna i detta kapitel. Angivelsen av antalet svar, n, representerar för vissa diagram en enskild respondent och för vissa diagram antalet resor som respondenterna gjort sammanlagt. Därför är n för de flesta diagram större än det faktiska antalet respondenter. I dessa fall kallas antalet svar för n resor. 3.1 Anledningar till att inte resa till arbetet I detta kapitel redovisas orsaker till att respondenterna inte rest till arbetet. Tabell 2 visar varför respondenterna inte har rest till arbetet. Siffrorna är i procent av dem som angivit att de inte reste till arbetet, bortsett från distansarbete som redovisas separat i avsnitt om distansarbete nedan. Eventuella skillnader mellan företagen är inte statistiskt säkerställda på 95 % nivå, vilket talar för att det inte är de två företagen eller deras lokalisering som förklarar skillnader i anledningar till att inte resa till arbetet. Däremot finns det en skillnad i andelen distansarbetande mellan företaget, vilket delvis kan förklaras av fler på Posten har en flexiblare arbetsform som möjliggör distansarbete. Tabell 2 Orsak till att inte resa till arbetet, uppdelat på företag och boendeort. Posten n=237, Folksam n=451 Posten Folksam Ledig/semester 35,9 36,4 Sjukdom 20,7 23,7 Sjukt barn 4,6 5,3 Föräldraledig 4,6 5,3 Annat 34,2 29,3 100% 100% Det är små skillnader mellan företagen vad gäller orsak till att inte resa till arbetet. Annat utgörs nästan enbart av kurs och tjänsteresa. Det finns en skillnad mellan helgnära vardagar (måndag och fredag) och resterande vardagar, när det gäller orsaken till att stanna hemma från jobbet. Bland de Folksam-anställda som inte reser till arbetet i samband med helgen (måndagar och fredagar), stannar de flesta hemma på grund av att ledighet/semester. Även många av Postens anställda som inte reser till arbetet på måndagar, stannar hemma på grund av ledighet/semester. Det är förstås inte oväntat att många väljer att plocka ut ledighet/semesterdagar i anslutning till helgen. 17

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2004

Resvanor i Stockholms län 2004 Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Rapport 2005:25 Version 1.0 Dokumentinformation Titel Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB Förord Under hösten 2003 genomförde Malmö Stad en resvane- och attitydundersökning med tillhörande resdagbok. Undersökningen var en del i ett omfattande arbete med att skapa ett hållbart transportsystem

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1

Dagbefolkning. Nattbefolkning. Fortsättning från pdf nr 1 Fortsättning från pdf nr 1 Dagbefolkning 5 1 Kilometer 3-15 151-35 351-6 61-1 11-165 1651-27 271-43 431-7 71-125 1251-232 Figur 8. Fördelning av befolkning i Storstockholm år 2 (5 meters upplösning). Nattbefolkning

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån

Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån EMELIE HALLIN SID 1/4 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (MP) erbjud SL-kort som löneförmån Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande

Yttrande över motion 2012:21 om försök till Idimattaxa på linjer med lågt resande Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Identitet 2013-01-11 TN 1210-0201 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NI Yttrande över motion 2012:21 om försök

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka

Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka Utvärdering: SL Provapå_kampanj Nacka Skapat av Markus Robèrt 2014-06-18 Utvärdering: SL Prova-på-kampanj Nacka Markus Robèrt, KTH Sammanfattning Av de 466 som fick utskicket svarade 321 vilket resulterade

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Resultat från webbenkät

Resultat från webbenkät Resultat från webbenkät Webbenkäten genomfördes under september 2008 och resulterade i 1554 svar. Könsfördelningen var relativt jämn; 53 % kvinnor och 47 % män. Åldersfördelningen på de svarande var också

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 sammanställning av resultat Rapport 2005:15 Utgåva 1.0, 20 mars 2005 Dokumentinformation Titel Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 - sammanställning av resultat

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius

Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius Hur resonerar morgondagens transportkonsumenter? Jessica Alenius Hur resonerar dagens och morgondagens transportkonsumenter? Hur reser vi idag? När använder vi bilen? Vem använder bilen? Vad kör vi på?

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING

UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIK- OMLÄGGNINGEN I JÖNKÖPING Stina Johansson, Helena Sjöstrand, Helena Svensson Inst för Teknik och Samhälle, avd för Trafikplanering, LTH Box 118, S-221 00 LUND, Sweden tel

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014

Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 2014-10-08 Rev 2014-10-07 SID 1 (13) SBN2014:142 Parkeringsnorm för Solna - Revidering oktober 2014 Bakgrund Behovet av ny parkeringsnorm Den nuvarande parkeringsnormen, som ligger till grund för beräkning

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag

2006:24. Fördelning av olika fordonsslag 26:24 Fördelning av olika fordonsslag Analys och sammanställning av fordonsräkningar genomförda 24, 25 och 26 KORT SAMMANFATTNING Trafiken in till och ut från Stockholms innerstad har räknats manuellt

Läs mer