Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm"

Transkript

1 Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005

2 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser i Stockholm Serie nr Trivector rapport 2005:13 Författare Beställare Joel Edding, Trivector Traffic Karin Modig, Trivector Traffic Linnea Viklund, Trivector Traffic Miljöavgiftskansliet, Stockholm stad, Kontaktperson: Joanna Dickinson Dokumenthistorik Version Datum Förändring Distribution Rapport Beställare Slutrapport Beställare Reviderad slutrapport Beställare Trivector Traffic AB Åldermansgatan Lund Tel Fax

3 Förord Trivector Traffic AB fick i augusti 2004 i uppdrag av Miljöavgiftskansliet, Stockholm Stad att genomföra en del i utvärderingen av näringslivseffekter i och med försöket med miljöavgifter. Delen som Trivector har undersökt är effekter för arbetsresor och leveranser till två stora arbetsplatser i Stockholms län, en utanför zonen och en innanför zonen. Denna rapport redovisar undersökningen av läget före införandet av miljöavgifter. Studien kommer att följas upp med en studie och jämförelse av resvanor och leveranser på samma arbetsplatser under försöket hösten Arbetet har utförts av fil mag Joel Edding, fil mag Karin Modig och civ ing Linnea Viklund. Projektledare har varit tekn dr Lena Smidfelt Rosqvist, alla på Trivector Traffic AB. Kontaktperson hos uppdragsgivaren har varit Joanna Dickinson. Stockholm, 2005 Trivector Traffic AB

4

5 Sammanfattning I denna studie görs en kartläggning av hur arbetsresorna ser ut till två stora arbetsplatser i Stockholms län, Folksam vid Skanstull innanför avgiftszonen och Postens huvudkontor i Solna utanför avgiftszonen. Dessutom kartläggs tjänsteresor och leveranser till samma företag. En uppföljande kartläggning och analys kommer att genomföras under våren 2005 då miljöavgifter är införda på försök i Stockholmstrafiken. Syftet med denna fallstudie är att kartlägga vilka effekter som försöket med miljöavgifter ger för arbetspendling, tjänsteresor och leveranser i Stockholms län. Denna jämförelse utgör en del av underlaget för utvärderingen av försöket med miljöavgifterna För att undersöka resvanor hos de anställda gjordes en totalundersökning på företagen där alla anställda har fått utskick. De ombads via en webbenkät fylla i arbetsresorna för vecka 46, dvs 8-14 november 2004 samt sina tjänsteresor under fyra veckor. Svarsfrekvensen för de som svarat på bakgrundsfrågor och minst en av resdagarna den aktuella veckan var på Folksam 64 % och på Posten 53 %. Huvudresultatet från denna fallstudie är en datainsamling som möjliggör en utvärdering av vilka effekter försöket med miljöavgifterna har på arbetsresorna, tjänsteresorna och leveranserna till två större företag, Folksam innanför och Posten utanför zonen. Som huvudfärdmedel vid resor till och från arbetet nyttjas bilen och kollektivtrafiken ungefär lika frekvent av Postens anställda med ca 45 % vardera. På Folksam har kollektivtrafiken en större andel, ca 60 % använder där kollektivtrafiken och ungefär 29 % har bilen som huvudfärdmedel. Gång- och cykeltrafik utgör således endast små andelar av huvudfärdmedel på de båda företagen men något fler på Folksam går till och från arbetet än på Posten. Det dominerande färdsättet för tjänsteresor är bil, ca % följt av kollektiva färdmedel, ca %. På Posten används bil i större utsträckning än på Folksam, där kollektiva färdmedel använts i något högre utsträckning. Leveranserna är relativt jämt spridda över arbetsveckans dagar. Tidsmässigt ankommer ca 84 % av Postens leveranser i tidsintervallet , motsvarande siffra för Folksam är ca 73 %. Leveranserna som ankommer under tidsintervallet är relativt jämnt fördelade i detta intervall. Det står klart att det finns omvärldsfaktorer som spelar stor roll för hur man reser till sitt arbete. Som exempel kan nämnas att betydligt fler tar bilen till arbetet på Posten där tillgången till parkeringsplatser är god, till skillnad från Folksam där mycket få har parkeringsplats. Platserna vid Folksam är dessutom reserverade för anställda med särskilda behov.

6

7 Innehållsförteckning Förord Sammanfattning 1. Inledning Bakgrund och syfte Metod Viktning av inkomna svar Definitioner Företagen och deras anställda Beskrivning av företagen Svarsgruppens demografi Arbetsresorna Anledningar till att inte resa till arbetet Distansarbete Fördelning på färdmedel Hur ser resan till jobbet ut? Restid för resor till och från jobbet Starttid för resor till respektive från jobbet Tjänsteresorna Fördelning på färdmedel Hur fördelar sig restidsstart för tjänsteresor? Restid för tjänsteresor Leveranserna Slutsatser...53

8

9 1. Inledning Inför försöket med miljöavgifter i Stockholm pågår ett stort arbete med att utvärdera effekterna av försöket inom flera områden. Effekter för näringslivet är en av dessa delar som är viktig att mäta eftersom näringslivet i sin tur påverkar invånarna i länet på många sätt, t ex genom arbetstillfällen. Näringslivseffekter är i utvärderingen uppdelade i fem delar. Trivector Traffic ansvarar för den del som handlar om arbetsresor, tjänsteresor och leveranser till två stora arbetsplatser i Stockholms län. 1.1 Bakgrund och syfte Försöket med miljöavgifter förväntas påverka resmönster och färdmedelsval för invånarna i Stockholm. Dessa kommer att mätas genom trafikmätningar och resvaneundersökningar. Faktorer som är intressanta att undersöka är hur företag och deras anställda påverkas vad gäller arbetsresor och leveranser. Kommer de anställda att få längre eller kortare restid till arbetet? Påverkas valet av färdmedel och möjligheterna att uträtta ärenden på väg till eller från arbetet? Hur ser anpassningen och påverkan på tjänsteresorna ut, tar de längre eller kortare tid? Leveranser till och från företagen kan också påverkas genom att de omfördelas i tiden, att leveranser samordnas i större utsträckning än tidigare etc. Syftet med denna fallstudie är att kartlägga vilka effekter som försöket med miljöavgifter ger för arbetspendling, tjänsteresor och leveranser i Stockholms län. I denna studie görs en kartläggning av hur arbetsresorna ser ut till två stora arbetsplatser i Stockholms län, en belägen innanför avgiftszonen och en belägen utanför. Dessutom kartläggs tjänsteresor och leveranser till samma företag. En uppföljande kartläggning och analys kommer att genomföras våren 2006 för att undersöka eventuella skillnader mellan före och under försöket. Studien är en fallstudie och kommer inte att kunna förklara effekter för arbetspendlingen för hela näringslivet. Däremot kan man anta att resmönstren och eventuella anpassningar på dessa två stora arbetsplatser kan se ut på ett liknande sätt även för andra företag och arbetsplatser. Rapporten skall försöka ge svar på följande frågor: Hur ser arbetsresorna ut för de två olika arbetsplatserna med avseende på frekvens, tidpunkt, restid, färdmedelsval och ärenden. Hur skiljer sig ovanstående beroende på om de anställda bor innanför avgiftszonen eller utanför? Hur ser tjänsteresorna ut på de två olika arbetsplatserna med avseende på frekvens, tidpunkt och färdmedelsval? 1

10 Hur ser leveranserna ut på de två olika arbetsplatserna med avseende på frekvens och tidpunkt. Kontaktpersoner har varit Jan Snaar, miljöchef på Folksam och Mia Barkland, miljökommunikatör samt Lars Angrén, personalavdelningen på Posten 1.2 Metod Trivector Traffic tog kontakt med ett antal företag för att hitta två företag, ett innanför avgiftszonen och ett utanför. Kriterierna för urval av arbetsplatser var att det skulle finnas minst 200 anställda och att de anställdas boendeorter skulle vara spridda över Stockholms län. Arbetsplatserna fick gärna utgöras av kontor tillhörande stora företag i tjänstesektorn, butiker eller andra typer av arbetsplatser som tar emot leveranser men inte genererar någon större mängd varuleveranser själva. Vidare skulle arbetsplatserna vara heterogena ur aspekterna, kön, ålder och inkomst. Naturligtvis var även förutsättningen att företagen själva ville vara med i undersökningen. Dessa kriterier uppfylldes av Postens huvudkontor, även kallat Arken, i Solna utanför avgiftszonen, och Folksams huvudkontor vid Skanstull innanför zonen. Webbenkät Mätperiod för enkäten var vecka 46, dvs 8-14 november Enkäten var en så kallad webbenkät. Eftersom enkäten vänder sig till anställda som alla har en e-postadress genom sitt företag och enkäten dessutom skall besvaras under arbetstid, är webbenkäter ett bättre alternativ än pappersenkäter. Webbenkäter ger även direkt feedback på huruvida man har svarat rätt och underlättar analysarbetet. Originalutskicket bestod av en inledande information via e-post som berättade om undersökningen samt en personlig länk till en webbenkät. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, frågor om arbetsresor och frågor om eventuella tjänsteärenden. De anställda ombads beskriva sina arbetsresor för en vecka samt tjänsteresor för den aktuella veckan och tre veckor tillbaka i tiden. Svaren lagrades i Trivectors databas i Lund. En allmän påminnelse skickades ut till alla i urvalet den 10:e och 12:e november. Tisdagen den 16:e november, vecka 47, skickades två separata påminnelser ut med anpassad information. En variant gick till dem som inte hade svarat överhuvudtaget och en till dem som missat att fylla i vissa uppgifter. Den sista påminnelsen skickades ut fredagen den 19:e november till de respondenter som behövde komplettera antingen bakgrundsuppgifter, arbetsresor eller både och. 2

11 Urval och utskick Folksam Enkäten har gått ut till samtliga anställda på Folksams huvudkontor vid Skanstull. Detta innebär att enkäten har gått ut till 1355 personer. Enkäten har distribuerats som en webbenkät, e-postadresserna har vi erhållit från Jan Snaar, miljöchef på Folksam och vår kontaktperson. Ingen belöning har utgått till respondenterna, däremot har företaget via sitt intranät uppmanat sina anställda att besvara enkäten. Posten På Postens huvudkontor Arken arbetar 1180 personer. Posten hade svårigheter med att ta fram en e-postlista till enbart de som arbetade i Arken. Detta resulterade att vi erhöll 987 e-postadresser till, i huvudsak, anställda i Arken. Lars Angrén på Posten har tagit fram adresserna till oss och i princip omfattar adresserna hela avdelningar. Även på Posten har enkäten distribuerats som en webbenkät. Ingen belöning har utgått till respondenterna, däremot har företaget via sitt intranät uppmanat sina anställda att besvara enkäten. Svarsfrekvens och bortfall Svarsfrekvensen kan mätas på en rad olika sätt, exempelvis som andelen som svarat på samtliga frågor eller andelen som svarat på vissa frågor. Folksam Bruttourvalet för Folksam var 1355 personer. Svarsfrekvensen för de som besvarat bakgrundsfrågorna och minst en av resdagarna är 64 % (863 personer). Dock är svarsfrekvensen för vissa dagar något lägre. Det är 696 respondenter på Folksam som fyllt i hela sin resdagbok helt komplett. Denna grupp utgör 51 % av urvalet. Dock krävs endast att ett enda fält i resdagboken är tomt för att respondenten inte ska räknas med i denna sammanställning, varför denna tolkning av svarsfrekvensen är något sträng. Posten På Posten var bruttourvalet 987 personer. Svarsfrekvensen för de som besvarat bakgrundsfrågorna och minst en av resdagarna är 53 % (527 personer). Dock är svarsfrekvensen för vissa dagar något lägre. Det är 375 respondenter på Posten som fyllt i hela sin resdagbok helt komplett. Denna grupp utgör 38 % av urvalet. Eftersom kravet är att samtliga fält ska vara komplett ifyllda för att respondenten ska räknas som helt klar med resdagboken, kan denna tolkning av svarsfrekvensen dock betraktas som något sträng. Bruttobortfall Folksam Eftersom Folksam distribuerade e-postadresser till samtliga berörda och alla e-post kom fram till respondenterna finns det inget bruttobortfall. 3

12 Posten Postens huvudkontor Arken har 1180 anställda, till dem anhölls 987 e- postadresser. Detta innebär att minst 193 personer på Postens huvudkontor inte erhållit enkäten. På grund av urvalsfel fick sex personer enkäten trots att de inte arbetar i Arken vilket betyder att sex personer som faktiskt arbetar på kontoret inte fick enkäten. Det kan finnas ytterliggare personer bland de 987 som vi skickat enkäten till som inte arbetar i Arken men det bör röra sig om ett fåtal då e-postadresserna enligt uppgift från Posten i princip uteslutande skulle gå till anställda i Arken. Bruttobortfallet beräknas till 199 personer vilket gör att nettourvalet består av 981 personer. Nettobortfall Eftersom endast enstaka individer har hört av sig och uttryckt att de inte tänker besvara enkäten, är det svårt att uttala sig om orsakerna till nettobortfallet. De som meddelat att de inte tänker medverka har uppgivit anledningar såsom tidsbrist, motvilja mot miljöavgifterna, sjukdom, pension och allmän motvilja till enkätundersökningar mm. Nettobortfallet består troligen delvis även av personer som inte läst sin e-post under undersökningsperioden, som exempelvis föräldralediga och långtidssjukskrivna. Analysmetod För att analysera enkätsvaren i databasen har vi använt oss av statistikprogrammet SPSS och Microsoft Excel. 1.3 Viktning av inkomna svar Om svarsgruppen i en undersökning skiljer sig åt från urvalen med avseende på t ex ålder, kön och inkomst är ett sätt att göra utfallet mer rättvisande att vikta upp svarsgruppens svar så att den motsvarar populationen i sin helhet. Åldersfördelningen för svarsgruppen och urvalsgruppen på Folksam framgår av Figur 1. Siffrorna är i procent. Även vad gäller könsfördelningen på Folksam är svarsgruppen relativt lik urvalsgruppen. I hela urvalet finns 46 % män och 54 % kvinnor, medan svarsgruppen består av 44 % män och 56 % kvinnor. Könsfördelningen på Posten är helt jämn med 50 % män och 50 % kvinnor. För Posten fanns inte samma information om urvalsgruppen som på Folksam vilket innebär att denna jämförelse inte kunde göras för Posten. Utifrån detta beslöt vi att inte vikta materialet. Vi har kännedom om variabeln kön och ålder och dessa skiljer sig inte nämnvärt åt mellan 4

13 svarsgrupp och urvalsgrupp, populationen. När det gäller inkomst och ålder känner vi ej till detta för populationen men vi har en god spridning i svarsgruppen för dessa variabler. Procent 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Hela urvalet Svarsgruppen 0, Ålder Figur 1 Åldersfördelning på Folksam för hela urvalet och för svarsgruppen i procent. 1.4 Definitioner Huvudfärdmedel Huvudfärdmedel definieras som det färdmedel som använts längst sträcka under en förflyttning. När olika färdmedel har använts lika långa sträckor finns en prioriteringslista som bestämmer vilket färdmedel som är huvudfärdmedel. Kollektivtrafik har i denna lista högre rang än bil, bil har i sin tur högre rang än gång- och cykeltrafik. Zonen, avgiftszonen Den zon i Stockholms innerstad där miljöavgifter kommer att tas ut. 5

14 6

15 2. Företagen och deras anställda 2.1 Beskrivning av företagen Nedan följer en beskrivning av de undersökta företagen gällande deras verksamhet och lokalisering. I de fall där skillnader mellan företagen eller skillnader mellan boende utanför respektive innanför zonen presenteras är de signifikanta på 95 % nivå, om inget annat anges. Folksam - Innanför avgiftszonen Folksams huvudkontor på Bohusgatan 14 vid Skanstull på Södermalm i Stockholm är det företag som undersökts innanför avgiftszonen. I Folksams lokaler vid Skanstull arbetade 1355 personer när enkätundersökningen ägde rum. Dessa personer arbetar bla inom kapitalförvaltning, koncernledningen, produktutveckling, ekonomi, personalavdelning och centrala skadeenheten. Kollektivtrafikmässigt är Folksam mycket bra beläget med endast några få minuters promenad till tunnelbanestation Skanstull och blå buss nr 3 och 4. Det går även två bussar strax utanför företaget, buss 55 (mellan Hjorthagen och Sofia) och buss 74 (mellan Mariatorget och Sickla udde). Folksam har 180 parkeringsplatser som endast får nyttjas av dem som är så kallade beresningsskyldiga, dvs de som använder sig av privat bil i tjänsten. Det är fler än 180 personer som är beresningsskyldiga och får personerna inte plats i garaget får de själva betala för sin parkering på gatu- eller tomtmark. Platserna är alltså inte reserverade för enskilda individer utan det är först till kvarn som gäller. Alla övriga anställda som inte är beresningsskyldiga får således själva betala för sin parkering. Leveranserna kommer till varumottagningen som ligger i samma lokaler. I undantagsfall lämnas bud till receptionen. Cirka etthundra personer har behörighet att göra leveransbeställningar. Folksam ställer en rad krav på företag som får leverera till dem, bland annat att företagen har någon form av miljöprogram. Posten - Utanför avgiftszonen Utanför avgiftszonen är det Postens huvudkontor, Arken, som undersökts. Arken utgör huvuddelen av Postens huvudkontor och under mätveckan arbetade det cirka 1180 personer i lokalerna. I Arken finns Postens centrala administration samlad: koncernledning, koncernledningsfunktioner och andra stödfunktioner såsom personalavdelning, information, ekonomi, inköp, miljö och 7

16 processkvalitet. Dessutom sitter ledningen för de två divisionerna Marknad & Försäljning och Produktion & Logistik här. Kontoret ligger på Terminalvägen 24 i Solna. Närmaste t-banestation är Västra skogen på 7-8 minuters gångavstånd. Busslinjerna 152, 196, 197 och 507, med en rad destinationer som Solna, Sundbyberg, T-centralen och Älvsjö, passerar i närheten. Posten har även en avgiftsfri personalbuss, den så kallade Postbussen, som har en tät och jämn frekvens på avgångarna. Bussen går mellan huvudkontoret och T- centralen. I Tomteboda, Solna, där Arken ligger, finns det ytterliggare ett par kontor som tillhör Posten. Totalt arbetade cirka 2210 personer i Tomteboda under mätveckan. Dessa anställda har tillsammans tillgång till 1062 parkeringsplatser varav 648 är avgiftsfria. Leveranser som kommer med lastbil hänvisas till Terminalvägen 22 som ligger i samma område som Arkenkontoret. Bud tas emot på Terminalvägen 24, dvs Arkenhuset. Beställningar av verksamhetsspecifikt material görs i princip av alla. För förbrukningsmaterial sker samlade beställningar via enheten HK Service. Det finns ingen policy för leveransbeställningarna. 2.2 Svarsgruppens demografi I detta kapitel redogörs för bakgrundsfakta om respondenterna. Totalt har 863 personer på Folksam och 527 personer på Posten svarat på bakgrundsfrågorna samt fyllt i minst en av resdagboksdagarna. Vid varje diagram och tabell anges antal svar per fråga med siffran n.. De procentsatser som anges i texten motsvarar således andelarna av dem som har besvarat den aktuella frågan. Ålder Figur 2 visar respondenternas åldersfördelningen på de två företagen. Åldersfördelningen ser relativt lika ut för de båda företagen med mycket få i yngsta ålderskategorin och få i näst yngsta gruppen. Folksam har en något lägre medelålder än Posten, men skillnaderna inom varje åldersgrupp är små. 8

17 Procent Folksam Posten Ålder Figur 2 Åldersfördelning, Folksam n=862, Posten n=521 Hushållsstorlek Figur 3 redovisar hushållsstorleken hos de anställda på Folksam och Posten. Procent Folksam Posten eller fler Antal personer Figur 3 Antal personer i hushållen på Folksam och Posten. Folksam n=847, Posten n=519 Få av hushållen består av endast en person vilket är väntat med tanke på åldersfördelningen bland respondenterna. Tittar vi på fördelningen mellan antalet personer i hushållen är nära hälften av de svarande fler än två personer i sitt hushåll, vilket vi kan tolka som en eller två vuxna med ett eller fler hemmavarande barn. Det är inga stora skillnader i hushållssammansättningen mellan företagen, men de anställda på Folksam bor i något högre utsträckning i enpersonshushåll än de 9

18 anställda på Posten. Detta stämmer väl överens med att åldersfördelningen är något yngre på Folksam. Hushållens inkomst Figur 4 visar hushållens inkomst före skatt per månad. Procent Folksam Posten >70000 Inkomst i SEK Figur 4 Hushållens inkomst före skatt per månad. Folksam n=798, Posten n=490 Frågor rörande respondenternas inkomst har normalt en lägre svarsfrekvens än andra frågor, troligtvis för att den upplevs för personlig. Denna erfarenhet stämmer även i denna undersökning, då svarsfrekvensen för hushållets inkomst är något lägre än för andra frågor. Trots detta är frågan viktig eftersom hushållens inkomst delvis påverkar resmönster och färdmedelsval. Hushållens inkomster är högre på Posten än Folksam, vilket inte behöver innebära att löneläget är högre på Posten. Eftersom det är hushållets inkomst som frågan avser är förklaringarna många t ex kan det bero på arbetstid, yrke, ålder och hushållets sammansättning. Andel hel- respektive deltidsarbetande Figur 5 visar hur många som arbetar hel- respektive deltid på de båda företagen. En klar majoritet på båda företagen arbetar heltid men andelen som arbetar deltid är mer än dubbelt så stor på Folksam som på Posten. Detta kan till viss del också förklara skillnaderna i hushållens inkomster som visades i Figur 4. 10

19 Procent Folksam Posten Heltid Deltid Arbetstid Figur 5 Andel som arbetar heltid respektive deltid på Folksam och Posten. Folksam n=862, Posten n=527 Arbetstider Figur 6 visar vilken form av arbetstider respondenterna har. Procent Folksam Posten Fast Flexibel med begränsning Helt flexibel Schema/skift Anställningsform Figur 6 Hur flexibel arbetstiden är på respektive företag. Folksam n=854, Posten n=515 Majoriteten av de anställda på båda företagen har en arbetstid som är flexibel men med begränsningar. Det kan till exempel innebära att anställda på såväl Posten som Folksam har rätt att styra arbetets startoch sluttid, så länge som en viss kvot uppfylls, eller så länge som man finns anträffbar på arbetet under vissa bestämda timmar mitt på dagen. Postens arbetstider är mer flexibla än Folksams, exempelvis uppger en femtedel av de anställda på Posten att de har helt flexibla arbetstider, medan endast var tionde på Folksam har helt flexibla tider. 11

20 Bostadsort För att få en uppfattning om hur den geografiska spridningen på respondenternas bostadsorter ser ut har en grov indelning av länet gjorts efter postnummer. Genom att slå samman postnummer från en ursprunglig femsiffernivå till tresiffernivå skapas nio områden som visas i Tabell 1. Områdena ser ut som följer: Tabell 1 Områdesindelning efter postnummer. Nummer Område 1 Innerstaden (innanför tullarna samt Frescatiområdet) 2 Öster om innerstaden (Lidingö, Nacka, Saltsjöbaden) 3 Söder om innerstaden (Skärholmen, Bagarmossen, Skarpnäck, Farsta mm) 4 Väster om innerstaden (Ekerö, Bromma, Vällingby, Spånga mm) 5 Norr om innerstaden (Solna, Sundbyberg, Täby, Danderyd, Vallentuna mm) 6 Öst öst (Värmdö, skärgården mm) 7 Syd syd (Huddinge, Skogås, Rönninge, Södertälje mm) 8 Väst väst (V. Ekerö, Mölnbo/Enhörna mm) 9 Nord nord (Kungsängen, Norrtälje, Upplands Bro, Rimbo mm) 10 Utanför Stockholms län Figur 7 visar områdesindelningen på en karta. Områdesindelningen är grov och i vissa fall inte helt logisk pga postnummerområdenas geografiska avgränsning. Figur 7 Områdesindelning Stockholms län 12

21 Folksams kontor vid Skanstull ligger i område 1, centrala Stockholm. Postens Arkenkontor ligger i Solna, dvs område 5. Figur 8 visar i vilka områden de anställda bor. Procent Folksam Posten Områden Figur 8 De anställdas olika boendeorter. Folksam n=863, Posten n=401 Var de undersökta företagen är lokaliserade återspeglas i var deras anställda bor. I områdena 1, 2 och 3 bor 63 % av Folksams anställda. Av Postens anställda är det 42 % som bor i områdena 1, 2 och 3. Dessa områden, öster och söder om Stockholm, ligger närmare Folksam än Posten. Motsatta förhållandet gäller för område 5 och 9, norr om Stockholm, där fler av Postens anställda bor. Det verkar alltså som att respondenterna i relativt hög utsträckning har valt sin boendeort efter arbetsplatsen, eller det omvända, dvs valt arbetsplats efter vart de bor. I svarsmaterialet finns det ytterst få långpendlare, dvs folk som bor utanför Stockholms län. Både på Posten och Folksam är det mindre än en procent som har angett att de inte bor i Stockholms län. I e-postadresserna som erhölls från Folksam var även postnumren till de anställdas bostäder med. Det förklarar den höga svarsfrekvensen på denna fråga. För Postens del gick det inte att få fram denna uppgift knuten till e-postadresserna och respondenterna har själva fått fylla i uppgiften. Varför svarsfrekvensen är låg för denna fråga har inte framkommit men eventuellt har respondenterna upplevt frågan som närgången och att deras anonymitet varit hotat och därför valt att inte besvara frågan. Figur 9 ger en tydligare bild över boende innanför respektive utanför zonen. En något större andel Posten-anställda än Folksam-anställda bor innanför zonen, men skillnaden är liten. 13

22 Procent Folksam Posten Innanför zonen Utanför zonen Boendeort Figur 9 Procentuell andel som bor innanför respektive utanför zonen. Folksam n=863, Posten n=401 Körkortsinnehav Andelen körkortsinnehavare på de båda företagen visas i Figur 10. Procent Folksam Posten Ja Nej Körkort Figur 10 Andel som har körkort på Folksam och Posten. Folksam n=855, Posten n=517 En majoritet på båda företagen har körkort. Procentuellt sett är det dock något fler på Folksam som inte har körkort jämfört med Posten. Detta kan delvis förklaras av att åldersfördelningen är yngre på Folksam samt att företaget har fler enpersonshushåll än vad Posten har. 14

23 Tillgång till bil Hur många dagar som respondenterna hade tillgång till bil under mätveckan visas i Figur 11. Procent Folksam Posten eller färre 5 eller 6 Alla dagar Ingen dag Antal dagar Figur 11 Hur många dagar respondenterna hade tillgång till bil under mätveckan. Folksam n=822, Posten n=494 Tillgången till bil är högre bland de anställda på Posten än på Folksam, vilket stämmer väl överens med att fler har körkort på Posten. Ingen har fyllt i att de haft tillgång till bil sex dagar under mätveckan. Många av dem som valt svarsalternativet fem dagar har troligen utgått från en arbetsvecka och menat att de har tillgång till bil hela arbetsveckan. Förmåner Vilka förmåner som de anställda på Folksam och Posten åtnjuter rörande bil och kollektivtrafik redovisas i Figur 12. På denna fråga var det möjligt att ange flera alternativ. Mer än dubbelt så många, över hälften, har tillgång till avgiftsfri eller subventionerad parkering på Posten jämfört mot Folksam. Generellt sett har fler anställda på Posten förmåner knutna till bilen. Endast en person på Folksam har fyllt i gratis/subventionerat SL kort och ingen på Posten. Detta är redovisat under andra förmåner. På Posten utgörs främst andra förmåner av Postens personalbuss som är en avgiftsfribuss som går mellan kontoret och T-centralen. 15

24 Procent Folksam Posten Tillgång till p-plats Avgiftsfri/subv. p-plats Tjänstebil Andra förmåner Figur 12 Förmåner rörande bil eller kollektivtrafik uppdelat på företag. På Posten har flertalet av de som angivit tjänstebil som förmån även uppgett att de har avgiftsfri parkering. Bland dem som inte har tjänstebil har cirka 40 % angivit att de har avgiftsfri parkering. 16

25 3. Arbetsresorna Som en del av webbenkäten fick respondenterna fylla i en så kallad resdagbok, där de fick beskriva sina resor under en vecka. Resornas starttid, startpunkt, färdmedel, ärende, restid och målpunkt registrerades. Denna resdagbok har legat till grund för analyserna i detta kapitel. Angivelsen av antalet svar, n, representerar för vissa diagram en enskild respondent och för vissa diagram antalet resor som respondenterna gjort sammanlagt. Därför är n för de flesta diagram större än det faktiska antalet respondenter. I dessa fall kallas antalet svar för n resor. 3.1 Anledningar till att inte resa till arbetet I detta kapitel redovisas orsaker till att respondenterna inte rest till arbetet. Tabell 2 visar varför respondenterna inte har rest till arbetet. Siffrorna är i procent av dem som angivit att de inte reste till arbetet, bortsett från distansarbete som redovisas separat i avsnitt om distansarbete nedan. Eventuella skillnader mellan företagen är inte statistiskt säkerställda på 95 % nivå, vilket talar för att det inte är de två företagen eller deras lokalisering som förklarar skillnader i anledningar till att inte resa till arbetet. Däremot finns det en skillnad i andelen distansarbetande mellan företaget, vilket delvis kan förklaras av fler på Posten har en flexiblare arbetsform som möjliggör distansarbete. Tabell 2 Orsak till att inte resa till arbetet, uppdelat på företag och boendeort. Posten n=237, Folksam n=451 Posten Folksam Ledig/semester 35,9 36,4 Sjukdom 20,7 23,7 Sjukt barn 4,6 5,3 Föräldraledig 4,6 5,3 Annat 34,2 29,3 100% 100% Det är små skillnader mellan företagen vad gäller orsak till att inte resa till arbetet. Annat utgörs nästan enbart av kurs och tjänsteresa. Det finns en skillnad mellan helgnära vardagar (måndag och fredag) och resterande vardagar, när det gäller orsaken till att stanna hemma från jobbet. Bland de Folksam-anställda som inte reser till arbetet i samband med helgen (måndagar och fredagar), stannar de flesta hemma på grund av att ledighet/semester. Även många av Postens anställda som inte reser till arbetet på måndagar, stannar hemma på grund av ledighet/semester. Det är förstås inte oväntat att många väljer att plocka ut ledighet/semesterdagar i anslutning till helgen. 17

Resor till och från två större arbetsplatser

Resor till och från två större arbetsplatser RAPPORT 2006:41 VERSION 1.0 Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av Stockholmsförsöket, slutrapport Dokumentinformation Titel: Resor till och från två större arbetsplatser Effekter av

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Rapport 2011-12-16 RAPPORT Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 92139, 120 08 Stockholm Telefon:070 696

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1(81) Handläggare Christina Torell 08-686 18 55 christina.torell@sll.se Resvanor i Stockholms län 2015 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013 RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2 Resvanor på Lidingö 2013 Dokumentinformation Titel: Resvanor på Lidingö 2013 Serie nr: 2013:71 Projektnr: 13014 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Robin Billsjö, Eric

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun Under våren 2012 genomförde Vectura, på uppdrag av Halmstads kommun, en resvaneundersökning (RVU 12) för att för att kartlägga kommuninnevånarnas

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013 RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 1 RAPPORT 14-9-5 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning i Malmö 1 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Dokumenthistorik: Version.1 1. 1.1 1. Charlotte Wahl och

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012 RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0 Resvanor i Gävle 2012 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Gävle 2012 Serie nr: 2012:107 Projektnr: 12152 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Anja Quester, Lovisa

Läs mer

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket?

2006:25. Arbetsresor från Mälardalen. Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? 2006:25 Arbetsresor från Mälardalen Har arbetsresorna från Mälardalen till Stockholms innerstad påverkats av Stockholmsförsöket? KORT SAMMANFATTNING Under mars månad 2006 passerade i genomsnitt ungefär

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24

Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24 Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Sollentuna Så reste kommuninvånarna våren 2015 Serie nr: 2015:62 Projektnr:

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar Cykling och gående vid större vägar Delrapport 2 Analys av RES och TSU92- för att belysa nuvarande cykel- och gångresor Slutversion Linköping 2011-01-07 Cykling och gående vid större vägar Delrapport2:

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Vi planerare har en uppgift Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB Domus Anders Tecknare Visionen Åtgärda upplevda brister i

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014 RVU-214 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 214 Februari 215 Sammanfattning Resvaneundersökningen 214 Under hösten 214 genomfördes en resvaneundersökning i enkätform bland 4 51 kommuninvånare i

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2004

Resvanor i Stockholms län 2004 Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Rapport 2005:25 Version 1.0 Dokumentinformation Titel Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010

Bilaga pressinformation Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Bilaga pressinformation 2011-02-02 Kollektivtrafikbarometern tabeller riksgenomsnitt för 2010 Kollektivtrafikbarometern är en nationell undersökning som drivs och utvecklas av branschorganisationen Svensk

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun 2015-2016. Slutrapport 2016-12-30 GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun

Läs mer

Resvaneundersökning Sundbyberg 2016

Resvaneundersökning Sundbyberg 2016 Resvaneundersökning Sundbyberg 06 Sida av 3 STADSMILJÖ- och SERVICEFÖRVALTNINGEN Förord Sundbybergs stad har genomfört en resvaneundersökning (RVU) som del i stadens arbete med hållbart resande. Undersökningen

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB Förord Under hösten 2003 genomförde Malmö Stad en resvane- och attitydundersökning med tillhörande resdagbok. Undersökningen var en del i ett omfattande arbete med att skapa ett hållbart transportsystem

Läs mer

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik

Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskapen om och attityder till Stockholmsförsöket försöket med miljöavgifter/trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik Resultat från intervjuer med boende i Stockholms

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms

Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms län Rapport 2005:20 10 maj 2005 version 1.1 Dokumentinformation Titel Nulägesbeskrivning av infartsparkeringar och P-hus i Stockholms län

Läs mer

Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015

Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-12 Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 18 SL 2014-1041 Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter

Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter 2005:22 Kunskap och attityder hos företagare till försöket med miljöavgifter Påverkas företagens verksamhet av trafiksituationen i Stockholm och hur ser de på miljöavgifter? FÖRORD Huvudmålen för Stockholmsförsöket

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar FORSKNINGSRAPPORT Cykling och gående vid större vägar Resultat av enkät Sebastian Arnehed, Charlotta Johansson Slutlig version ISSN: 1402-1528 ISBN 98-91-439-396-5 Luleå 2012 www.ltu.se FÖRORD Denna rapport

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Besökares resor till och från Väla handelsområde

Besökares resor till och från Väla handelsområde TRAFFIC AB RAPPORT 2011:39 VERSION 1.1 Besökares resor till och från Väla handelsområde sammanställning av resultat från resvaneundersökning Dokumentinformation Titel: Besökares resor till och från Väla

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun Rapport 9:8 Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun - en sammanställning av resvanor och attityder till resande För frågor kring rapporten: Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Resvanor i Umeå. Så reste kommuninvånarna hösten 2014. Fotograf: Andreas Nilsson

Resvanor i Umeå. Så reste kommuninvånarna hösten 2014. Fotograf: Andreas Nilsson Resvanor i Umeå Så reste kommuninvånarna hösten 2014 Fotograf: Andreas Nilsson Dokumentinformation Titel: Resvanor i Umeå Så reste kommuninvånarna hösten 2014 Serie nr: 2015:8 Projektnr: 14117 Författare:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från ITT Flygt i Emmaboda September 2006 oktober 2007 ITT Water& Wastewater Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 1 Resvaneundersökning 2011-03-14 Innehåll SAMMANFATTNING...1 1 INLEDNING...3 2 RESULTAT BESÖKARE

Läs mer