UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi slutversion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion"

Transkript

1 UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg slutversion Analys & Strategi

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Redaktör: WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: E-post: Org nr: Styrelsens säte: Stockholm Foto: Analys & Strategi

3 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING Västsvenska paketet Förändrade resvanor Definitioner BESKRIVNING AV SVARSGRUPPEN Panelen Demografi och socioekonomi Tillgång till färdmedel och förmåner De som förvärvsarbetar eller studerar Orsaker till att inte resa...17 Analys & Strategi

4 Analys & Strategi

5 Sammanfattning Bakgrund och syfte Västsvenska paketet är en storsatsning på kollektivtrafik, vägar och järnvägar i Västsverige. Syftet med satsningen är att bidra till den goda livsmiljö och de förutsättningar för tillväxt som krävs för att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. Göteborgs Stad, Trafikverket och andra aktörer i Västsvenska paketet har tagit fram ett utvärderingsprogram i syfte att undersöka vilka effekter paketet får för trafiksystemet, medborgarna, näringslivet och regionen. Bland annat har en resvaneundersökning genomförts för att följa upp hur regionens invånare anpassar sig till förändringarna i Västsvenska paketet, med särskilt fokus på trängselskattens införande. En första större mätning (föremätning) genomfördes våren 2012 inför trängselskattens införande, och en andra större mätning (eftermätning) våren 2013 efter trängselskattens införande. Tillsammans ger de två mätningarna svar på om medborgarna har förändrat sina resvanor för att anpassa sig till trängselskatten. De samlade resultaten från resvaneundersökningen presenteras i rapporten Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg (WSP, november 2013). Till denna rapport hör två underlagsrapporter, en metodbeskrivning samt den här aktuella beskrivningen av svarsgruppen. Beskrivning av svarsgruppen De som svarat på både föremätningen och eftermätningen ingår i den panel för vilka analyserna har gjorts. De är boende i åldern år i Göteborgs kommun samt i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Några korta fakta om vad vår undersökning visar om dem som ingår i panelen: Hälften är män och hälften är kvinnor Ungefär en tiondel vardera är år respektive 65 år eller äldre 5 procent har utländskt medborgarskap Knappt hälften är gifta Merparten (cirka 70%) bor i hushåll utan barn Den vanligaste boendeformen är radhus/villa/enfamiljshus (48%) Tre femtedelar bor i Göteborgs kommun Analys & Strategi 1

6 Knappt två tredjedelar har eftergymnasial utbildning Två av tre förvärvsarbetar, och drygt en tiondel studerar Nio av tio personer i panelen har körkort. Av de boende i Göteborgs kommun svarar ungefär två tredjedelar ja, alltid eller ja, för det mesta på frågan om de i allmänhet kan använda sig av bil när de behöver. Motsvarande andel är högre för övriga kommuner. Drygt tre fjärdedelar har ett eller flera kort som de kan använda för resor med kollektivtrafiken. Den vanligaste typen av kort är kontoladdning. Hälften av de förvärvsarbetande har alltid eller för det mesta möjlighet att själv bestämma hur dags de ska vara på sin arbetsplats, och drygt en tredjedel har möjlighet att (helt eller delvis) arbeta på distans från hemmet. Knappt en fjärdedel av de förvärvsarbetande samåker ibland med bil till arbetet. Hälften av dessa samåker enbart med personer som bor i det egna hushållet. Åtta av tio personer i panelen gjorde minst en resa under mätdagen. De vanligaste orsakerna till att inte ha gjort någon resa under mätdagen var att man inte hade några speciella ärenden eller att man var sjuk. 2 Analys & Strategi

7 1 Inledning 1.1 Västsvenska paketet Västsvenska paketet är en storsatsning på kollektivtrafik, vägar och järnvägar i Västsverige. Syftet med satsningen är att bidra till den goda livsmiljö och de förutsättningar för tillväxt som krävs för att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Bakom Västsvenska paketet står Göteborgsregionen, Göteborgs Stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket i nära samarbete med Västtrafik och Transportstyrelsen. 1.2 Förändrade resvanor Göteborgs Stad, Trafikverket och andra aktörer i Västsvenska paketet har tagit fram ett utvärderingsprogram i syfte att undersöka vilka effekter paketet får för trafiksystemet, medborgarna, näringslivet och regionen. Bland annat har en resvaneundersökning genomförts för att följa upp hur regionens invånare anpassar sig till förändringarna i Västsvenska paketet, med särskilt fokus på trängselskattens införande. En första större mätning (föremätning) genomfördes våren 2012 inför trängselskattens införande, och en andra större mätning (eftermätning) våren 2013 efter trängselskattens införande. Tillsammans ger de två mätningarna svar på om medborgarna har förändrat sina resvanor för att anpassa sig till trängselskatten. I vilken utsträckning har man anpassat sig till ökade kostnader för bilresor genom att minska antalet resor man gör? Genom att samåka? Genom att byta till andra färdmedel? Hur berörs resor med olika ärenden? Hur påverkas olika grupper? De samlade resultaten från resvaneundersökningen presenteras i rapporten Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg (WSP, november 2013). Till denna rapport hör två underlagsrapporter, en metodbeskrivning samt den här aktuella beskrivningen av svarsgruppen. Analys & Strategi 3

8 1.3 Definitioner I detta stycke definieras några av de begrepp som används i rapporten: Panelundersökning. Undersökning där likartade frågor ställs till samma individer vid flera olika tillfällen. Population. Boende i åldern år i Göteborgs kommun samt i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Respondenter. De som svarat på enkätundersökningen och vars svar utgör underlag för uppräkning till hela populationen. Mätdag. Den dag för vilken respondenten beskrivit sitt resande. Resa. Med resa menas i det här sammanhanget en förflyttning från en plats till en annan för att uträtta ett ärende vid målet. Huvudsakligt färdsätt. Det färdsätt som använts för längsta delen av respektive resa. 4 Analys & Strategi

9 2 Beskrivning av svarsgruppen 2.1 Panelen I en panelundersökning ställs likaratade eller identiska frågor till samma individer vid två eller flera tillfällen. Panelundersökningar görs bland annat för att belysa förändringar över tiden, i det här fallet för att undersöka trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Därför har vi ställt samma frågor till samma individer (panelen) vid två olika tillfällen (före respektive efter trängselskattens införande). De som svarat på både föremätningen och eftermätningen och som därmed ingår i panelen är boende i åldern år i Göteborgs kommun samt i kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. I undersökningsområdet bort totalt ca invånare, varav ungefär två tredjedelar förvärvsarbetar. I ett par av frågorna i enkäten fick respondenterna svara på i vilken av de tio stadsdelarna i Göteborgs kommun eller i vilken annan kommun de bor respektive normalt reser till arbete eller skola. Samma indelning användes för start- och målpunkt för resorna i resdagboken. I analyserna har de tio stadsdelarna i Göteborgs kommun slagits samman till fem stadsdelsområden, se Tabell 1. Tabell 1 Indelning av Göteborgs kommun i stadsdelsområden Stadsdelsområde Ingående stadsdelar C Centrala Göteborg Centrum, Majorna-Linné H Hisingen Lundby, Norra Hisingen, Västra Hisingen NO Nordost Angered, Östra Göteborg SO Sydost Örgryte-Härlanda SV Sydväst Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg Analys & Strategi 5

10 2.2 Demografi och socioekonomi Kön och ålder Den viktade svarsgruppen, vilken motsvarar populationen i hela urvalsområdet 1, består av 51 procent män och 49 procent kvinnor. Åldersfördelningen framgår av Figur 1. 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år 65 år eller äldre N= , n=2 802 Figur 1 Åldersfördelning Ursprung I den viktade svarsgruppen har 95 procent svenskt medborgarskap och 5 procent utländskt medborgarskap. Av de som har svenskt medborgarskap är 91 procent födda i Sverige. Av de som har utländskt medborgarskap är motsvarande siffra 6 procent, dvs. 94 procent av dessa är födda i utlandet. 1 Analyserna i detta kapitel har genomgående gjorts för den viktade svarsgruppen, vilket innebär att svaren har viktats så att de motsvarar hela populationen (alla boende i de elva utvalda kommunerna). 6 Analys & Strategi

11 Hushållens sammansättning Knappt hälften (45%) i populationen är gifta. Av övriga är fyra femtedelar ogifta och en femtedel skilda eller änkor/änklingar. Merparen (ungefär 70%) bor i hushåll utan barn, se Figur 2. Den vanligaste typen av hushåll är två vuxna utan barn. En vuxen utan barn Två vuxna utan barn Tre eller fler vuxna utan barn En vuxen med barn Två vuxna med barn Tre eller fler vuxna med barn 0% 10% 20% 30% 40% Figur 2 Hushållens sammansättning N= , n=2 811 Analys & Strategi 7

12 Boendeform De vanligaste boendeformerna är radhus/villa/enfamiljshus (48%) och flerfamiljshus, hyresrätt (32%), se Figur 3. Flerfamiljshus, hyresrätt Flerfamiljshus, bostadsrätt Radhus/villa/enfamiljshus 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 3 Boendeform N= , n= Analys & Strategi

13 Bostadsområde Tre femtedelar av populationen bor i Göteborgs kommun och resterande två femtedelar i de andra tio undersökta kommunerna, se Tabell 2. Endast 0,2 procent bor i övriga kommuner, dvs. kommuner som inte ingår i undersökningsområdet. Tabell 2 Bostadsområde 2 Bostadsområde Andel Göteborgs kommun Centrala Göteborg 18% Hisingen 17% Nordost 7% Sydost 6% Sydväst 13% Annan kommun Ale 2% Alingsås 7% Härryda 4% Kungsbacka 6% Kungälv 3% Lerum 4% Mölndal 6% Partille 3% Stenungsund 3% Öckerö 2% Övriga kommuner 0% N= , n=2 823 Utbildning och sysselsättning Knappt två tredjedelar uppger att de har eftergymnasial utbildning, medan resterande dryga tredjedel uppger att deras högsta utbildningsnivå är folkskola, grundskola, gymnasium eller motsvarande. 2 Procentsatserna är avrundade till heltal varför summan skiljer sig från 100. Analys & Strategi 9

14 Två tredjedelar av populationen förvärvsarbetar och en tiondel studerar, se Figur 4. Dessa två grupper har varit i särskilt fokus i enkätundersökningen. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 4 Sysselsättning N= , n=2 793 Inkomst Figur 5 beskriver hushållens årsinkomst baserat på registerdata kr kr kr kr kr Mer än kr 0% 10% 20% 30% Figur 5 Hushållsinkomst N= , n= Analys & Strategi

15 2.3 Tillgång till färdmedel och förmåner Körkort och tillgång till bil 89 procent av individerna i panelen har körkort. En större andel av männen (93%) än av kvinnorna (85%) har körkort. Av de boende i Göteborgs kommun svarar ungefär två tredjedelar ja, alltid eller ja, för det mesta på frågan om de i allmänhet kan använda sig av bil när de behöver. Motsvarande andel är högre för övriga kommuner, ca 90 procent (se Figur 6 nedan). Göteborgs kommun Övriga kommuner 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, alltid Ja, för det mesta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig Göteborgs kommun: N= , n=1 816 Figur 6 Tillgång till bil Övriga kommuner: N= , n=1 108 Analys & Strategi 11

16 Kollektivtrafikkort Drygt tre fjärdedelar har ett eller flera kort som de kan använda för resor med kollektivtrafiken. Andelen som har tillgång till kollektivtrafikkort är högre för de boende i Göteborgs kommun (84%) än i övriga kommuner (70%). Den vanligaste typen av kort är kontoladdning, se Figur 7. Andelen periodkort är högre för Göteborgs kommun (34%) än för övriga kommuner (22%). Göteborgs kommun Övriga kommuner 0% 20% 40% 60% 80% 100% Periodkort Skolkort Seniorkort Kontoladdning Annat N= , n=1 493 Figur 7 Typ av kollektivtrafikkort N= , n= Analys & Strategi

17 2.4 De som förvärvsarbetar eller studerar Arbets/studieplatsområde Det vanligaste är att individerna i undersökningsområdet har sin normala arbetseller studieplats i de centrala delarna av Göteborg (stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné), 37 procent (se Tabell 3). Drygt två tredjedelar (72%) arbetar/studerar i Göteborgs kommun, knappt en fjärdedel (22%) i de andra tio kommunerna i undersökningsområdet samt resterande 7 procent i övriga kommuner. Tabell 3 Arbets/studieplatsområde 3 Arbets/studieplatsområde Andel Göteborgs kommun Centrala Göteborg 37% Hisingen 19% Nordost 6% Sydost 3% Sydväst 7% Annan kommun Ale 1% Alingsås 3% Härryda 2% Kungsbacka 4% Kungälv 1% Lerum 1% Mölndal 7% Partille 1% Stenungsund 1% Öckerö 0% Övriga kommuner 7% N= , n= Procentsatserna är avrundade till heltal varför summan skiljer sig från 100. Analys & Strategi 13

18 En uppdelning av förvärvsarbetande och studenter visar på stora skillnader i målpunkt för arbetsresor respektive studieresor. Drygt två tredjedelar av de som förvärvsarbetar åker normalt till en plats i Göteborgs kommun, medan motsvarande siffra för studenterna är 89 procent. Även inom Göteborgs kommun skiljer sig de vanligaste målpunkterna för förvärvsarbetande respektive studenter, se Figur 8. Studenterna åker i större utsträckning till Centrala Göteborg än vad de förvärvsarbetande gör (81% respektive 46%). Förvärvsarbetande Studenter 0% 20% 40% 60% 80% 100% Centrala Göteborg Hisingen Nordost Sydost Sydväst Förvärvsarbetande N= , n=1 667 Figur 8 Arbets/studieplatsområde i Göteborgs kommun Studenter N=57 695, n=80 14 Analys & Strategi

19 Avstånd till arbets/studieplats Endast 8 procent av invånarna har längre än 50 km till sin normala arbets- eller studieplats, se Figur 9. 30% 20% 10% 0% 0-5 km 6-10 km km km Längre än 50 km Figur 9 Avstånd till arbets/studieplats N= , n=2 188 Arbets/studieförhållanden Merparten av såväl förvärvsarbetande som studenter arbetar/studerar normalt 5 dagar per vecka (84% respektive 57%), se Figur 10. Förvärvsarbetande Studenter 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6-7 dagar/vecka 5 dagar/vecka 3-4 dagar/vecka Mer sällan Förvärvsarbetande N= , n=2 129 Figur 10 Antal arbets/studiedagar per vecka Studenter N=57 695, n=92 Analys & Strategi 15

20 Merparten av förvärvsarbetande och studenter åkte även till sin arbets/studieplats igår (78% respektive 62%). Hälften av de förvärvsarbetande har alltid eller för det mesta möjlighet att själv bestämma hur dags de ska vara på sin arbetsplats, se Figur 11. Motsvarande siffra för studenterna är betydligt lägre (17%). Förvärvsarbetande Studenter 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, alltid Ja, för det mesta Ja, ibland Nej, sällan Nej, aldrig Förvärvsarbetande N= , n=2 128 Figur 11 Möjlighet att själv bestämma arbets/studietid Studenter N=57 695, n=92 Drygt hälften av de som studerar har möjlighet att (helt eller delvis) studera på distans från hemmet. Motsvarande siffra för de som förvärvsarbetar är lägre, drygt en tredjedel. Drygt två tredjedelar av de som har möjlighet att arbeta/studera på distans brukar göra det (hela dagar eller del av dag). Drygt tre fjärdedelar av såväl förvärvsarbetande som studenter samåker aldrig med bil till arbete/studier. Av de som ibland samåker åker hälften enbart med en eller flera personer som bor i det egna hushållet. Vaneresenärer och kombinationsresenärer Utifrån svaren på fråga har analyser gjorts av hur stor andel som är vaneresenärer (som till stor del reser med ett och samma färdmedel) respektive kombinationsresenärer (som växlar mellan två färdmedel). Med vaneresenärer menas i det här fallet de som använder ett och samma färdmedel för 80 procent eller mer av sina arbets/studieresor. Med kombinationsresenärer avses de som använder två olika färdmedel för minst 30 procent vardera av sina arbets/studieresor. Ingen av de 16 Analys & Strategi

21 svarande kombinerar tre färdmedel i proportionen minst 30 procent av vartdera färdmedlet. För förvärvsarbetande är andelen vaneresenärer med bil 49 procent och andelen vaneresenärer med kollektivtrafik 25 procent, se Tabell 4. Den vanligaste typen av kombinationsresenär är den som kombinerar kollektivtrafik och bil (4%). Tabell 4 Vaneresenärer bland förvärvsarbetande och studenter (andel i %) 4 Färdmedel Förvärvsarbetande Studenter Kollektivtrafik 25% 58% Cykel/elcykel 6% 6% Bil 49% 9% Moped/MC 0% 0% Till fots 6% 10% För studenter är andelen vaneresenärer med kollektivtrafik 58 procent. De vanligaste typerna av kombinationsresenärer är de som kombinerar kollektivtrafik med till fots (7%) och de som kombinerar kollektivtrafik med cykel/elcykel (4%). 2.5 Orsaker till att inte resa Knappt 20 procent har inte gjort någon resa alls under mätdagen. Med resa menas att man tagit sig från en plats till en annan för att göra ett ärende vid målet. Motionsrundor, promenader med hunden samt förflyttningar som gjorts som chaufför i yrkesmässig trafik har däremot inte redovisats i resdagboken. Den vanligaste orsaken (39%) till att inte ha gjort någon resa under mätdagen är att man inte hade några speciella ärenden. En annan vanlig orsak är sjukdom (17%), se Figur Tabellen summerar till 86 procent för förvärvsarbetande och till 83 procent för studenter. Resterande är inte vaneresenärer, dvs. använder inte ett och samma färdmedel för 80 procent eller mer av sina arbets/studieresor. Analys & Strategi 17

22 Jag hade inga speciella ärenden Sjukdom Vård av sjukt barn/föräldraledig Funktionshinder Arbetade hemma Annan orsak 0% 10% 20% 30% 40% Figur 12 Orsaker till att inte resa N= , n=430 De som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande har i större utsträckning än de som är sjukskrivna, föräldralediga eller pensionärer gjort en eller fler resor under mätdagen, se Tabell 5. Tabell 5 Sysselsättning för de som gjort/ej gjort resor under mätdagen Sysselsättning Har gjort resa/resor Har ej gjort resa/resor Förvärvsarbetar 88% 12% Studerar 79% 21% Sjukskriven 36% 64% Föräldraledig 68% 32% Arbetssökande 89% 11% Pensionär 63% 37% Annat 50% 50% N= , n=2 205 N= , n= Analys & Strategi

23 Analys & Strategi 19

24 WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi medarbetare på över 300 kontor i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Brand & Risk, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Process, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. WSP Analys & Strategi Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Telefon:

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Senast reviderad 2013-11-26 slutversion Dokumenttitel: Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Utförande

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län

RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län RAPPORT Pendlingsstatistik för Södermanlands län 2008-07-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Ny enkätundersökning samt analys av markägarnas svar i tidigare genomförda enkäter kring processerna för formellt skydd av skog 2011-09-02 Analys & Strategi

Läs mer

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi

RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19. Analys & Strategi RAPPORT Bemötandets betydelse i kollektivtrafiken 2010-10-19 Analys & Strategi Innehåll/Sammanfattning BAKGRUND... 4 Undersökning om bemötandets betydelse i kollektivtrafiken... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen

RAPPORT. Olika nivåer på resandet. Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen RAPPORT Olika nivåer på resandet Genomgång av de resandematriser som används av Järnvägsgruppen KTH och de som används i den nationella planeringen 2009-12-17 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter

Läs mer

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län?

2005:5. Resvaneundersökning Mälardalen. Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? 2005:5 Resvaneundersökning Mälardalen Vad har försöket med miljöavgifter för effekter för arbetspendlande med bil boende utanför Stockholms län? RVU Mälardalen arbetspendling med bil FÖRORD Kommunfullmäktige

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014

Skånepanelen 2 2014. Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal. Genomförd av CMA Research AB. April 2014 Skånepanelen 2 2014 Medborgarundersökning Sjukvård/patientjournal Genomförd av CMA Research AB April 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Resultat

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske du har märkt att det är mycket som händer

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31

S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 2011-01- 0 1 2011-08- 31 Delårsbokslut 211-8-31 1 S T A T I S T I K B I L A G A T I L L D E L Å R S B O K S L U T 211-1- 1 211-8- 31 HANDLÄGGARTEAMEN VID AF ANGERED OCH AF GAMLESTADEN Deltagarflöde s start nya avslutade s slut

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

RAPPORT. Kommunekonomi för Uppsala kommun som helhet. Scenarier till 2030 2014-02-12. Analys & Strategi

RAPPORT. Kommunekonomi för Uppsala kommun som helhet. Scenarier till 2030 2014-02-12. Analys & Strategi RAPPORT Kommunekonomi för Uppsala kommun som helhet Scenarier till 2030 2014-02-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslutade av nämnden för Förskola & Grundskola 2015-04-23 Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Definition Förskolan

Läs mer

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007

Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet. Juni 2007 Resvägsundersökning 2006 Göteborgsområdet Juni 2007 VTG RUS 2006 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 1 2 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 1 3 GENOMFÖRANDE 3 Tabell 1: Intervjuandel efter fordonstyp 3 4 DATABEARBETNING

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor.

Restider i stråk. Västsvenska paketet. Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Västsvenska paketet Restider i stråk Uppföljning av restider för kollektivtrafik och bil i utvalda typrelationer för arbetsresor. Resultat 2012. Kompletterat med cykelrestider. Uppdragsnr: - 2 (19) Innehåll

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Bilen som arbetsplats

Bilen som arbetsplats Bilen som arbetsplats en undersökning om arbetsmiljön för anställda som kör bil i tjänsten Genomförd av NTF Väst 2011 Bakgrund och syfte Många anställda tillbringar en stor del av sin arbetstid ute i trafiken

Läs mer

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar

Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport 2013:1 Beteende, miljömärkning, pris och ansvar Resultat från en undersökning i Sverige 2013 Yttra Rapport

Läs mer

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25

Underlagsrapport. Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Systemanalys 2013-03-25 Titel: Systemanalys Redaktör: Anders Markstedt WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2012 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2012 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2012 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2012. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv,

Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Rapporten är framtagen i samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31

Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Allmänhetens förtroende för sjukförsäkringen 2011-03-31 Om undersökningen Undersökningen genomfördes i Novus riksrepresentativa webbpanel 17-22 mars 2011. Tre kompletterande frågor om försäkringskassans

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur?

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Sammanfattning av Daniel Albertssons avhandling Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care. Foto:

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården 9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården Sofia Reinholdt, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Under de senaste 15 åren har många länder genomfört

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Socioekonomisk analys av Exsistre

Socioekonomisk analys av Exsistre 1 Socioekonomisk analys av Exsistre 140609 Berit Björnered 2 3 Exsistre - en social investering för att bryta utanförskap Fem samordningsförbund i Göteborg och 9 kranskommuner har sedan flera år bedrivit

Läs mer

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil

Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Stadsbyggnadsförvaltningen Boden 22 november 2015 Synpunkter på Förslag på parkeringsnorm för cykel och bil Bakgrund om oss Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och arbetar för att fler politiker och

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15.

Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15. Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Betygsstatistik för årskurs 9 Läsåret 2014/15 Sammanfattning av betygsresultat för elever i årskurs 9 läsåret 2014/15. Upplands Väsby kommun Utbildningskontoret Gunnar Högberg 2015-10-12 Betygsstatistik

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang

SAMHÄLLSBAROMETERN WWW.PE.SE. Om Projektengagemang SAMHÄLLSBAROMETERN 2016 Om Projektengagemang Projektengagemang erbjuder kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, byggnad, el- och teleteknik, VVS, industri och energi, infrastruktur

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN FÄRDTJÄNSTREGLER I LERUMS KOMMUN Innehåll Sida 1 Tillstånd till färdtjänst 1 2 Prövning av rätt till färdtjänst 2 3 Färdtjänsttillståndets omfattning 2 4 Färdtjänstens utförande 3 5 Område för färdtjänstresor

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun

ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun Underlagsrapport till ÖVERSIKTSPLAN 2010 för Uppsala kommun TRAFIKANALYSER Uppsala 2030 TEKNISK RAPPORT Trafikanalyser Uppsala ÖP 2030 WSP Analys & Strategi Peter Almström och Lars Pettersson 2009-10-26

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008

Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Attityd- och kunskapsundersökning gällande Stadsbiblioteket i Göteborg, 2008 Genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsbiblioteket i Göteborg Innehåll Kapitel 1 Inledning 3 Kapitel 2 Metod 6

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2014/2015

Det handlar om kärlek. Läsåret 2014/2015 Det handlar om kärlek Läsåret 2014/2015 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 5 899 elever svarat på enkäten före skolveckan och 3 718 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016

Antagning till högre utbildning höstterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2016-04-22 Diarienummer Dnr 1.1.1-382-16 Postadress Box

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

Utanförskap eller prevention?

Utanförskap eller prevention? Utanförskap eller prevention? - en socioekonomisk beräkning av kostnaderna för utanförskap och prevention i Sotenäs En rapport framtagen av Maria Hassing Karlander i samarbete med Annika Westlund och Susanne

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14

UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING. tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 UNITED BY OUR DIFFERENCE TRAFIKUTREDNING tillhörande detaljplan för Lindudden, Årjängs kommun REV 2013-08-22 2013-02-14 Medverkande Beställare: Conceptor Konsult: WSP Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf, 010-722

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Välkommen till Kungsbacka Kungsbacka idag Välutbildade invånare Låg medelålder Många arbetar i en annan kommun Stor inflyttning Flertalet bor i egen villa Borgerlig majoritet Kraftig expansion men behåller

Läs mer

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Mobilitetskontoret och Tekniska förvaltningen, Lunds kommun LundaMaTs Miljöanpassat transportsystem LundaMaTs ger resultat nn o o i i ss r r e e v v t t r r Ko av rapporten Uppmärksamhet och effekter av LundaMaTs Ill. Peter Jönsson Dokumentinformation Titel LundaMaTs

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4

& välfärd. Tema: Utbildning. Befolkning. Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning. www.scb.se. 2007 nr 4 Befolkning & välfärd 27 nr 4 Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning SCB, Stockholm 8-56 94 SCB, Örebro 19-17 6 www.scb.se Tema: Utbildning Ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2013 1

Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2013 1 Mäklarstatistik - t.o.m. mars 2013 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik under mars månad 2013. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform: Under de senaste

Läs mer

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD

ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD ATTITYD- & KUNSKAPSUNDERSÖKNING ANGÅENDE VUXENUTBILDNINGEN I GÖTEBORGS STAD December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad Sammanfattning

Läs mer

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna

4 av 5 rapport. Göteborgsregionen. Småföretagen håller krisorterna under armarna 4 av 5 rapport en håller krisorterna under armarna Det är framför allt i de små företagen i Göteborgsregionen 1, liksom i Sverige i stort, som jobben och tillväxten finns. Det är fler som är sysselsatta

Läs mer

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2014 1

Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2014 1 Mäklarstatistik - t.o.m. oktober 2014 1 Följande rapport avser de försäljningar som rapporterats in till Mäklarstatistik till och med oktober månad år 2014. Nedan följer en kort sammanfattning i punktform:

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år

Kvinna 57 år. Man 49 år. Man 48 år Att ta med rullstol fungerar inte. Då jag inte har fungerande assistans så vågar jag inte heller pröva. Jag kan inte själv lösa en situation där jag till exempel inte kommer upp på tåg och buss. Kvinna

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3

MARKKOSTNADER STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN. Skrivelse till utjämningskommittén.08. Bilaga 3 STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN Bilaga 3 SID 1 (6) 2010-04-29 DNR 109-1027/2010 pm MARKKOSTNADER Skrivelse till utjämningskommittén.08 Sammanfattning Den kommunalekonomiska utjämningen har till

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad

Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad PM Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad 2016-03-17 PM Magnetfältsberäkning för femte stadsdelen inom Arlandastad KUND Arlandastad Holding AB KONSULT WSP Systems Box 71 581 02 Linköping

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2013:976 Utkom från trycket den 6 december 2013 utfärdad den 28 november 2013. Regeringen

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer