Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0"

Transkript

1 r to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i l l h a n b s d Sta tank e Fr å n Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Serie nr: 2009:45 Projektnr: 9025 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Lotta Schmidt, Lovisa Indebetou, Anja Quester, Anna Djärv, Annika Nilsson, Malena Möller, Jönköpings kommun Josephine Nelleruup, , kontaktperson: Henrik Zetterholm: tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Prel rapport Beställare Slutrapport Beställare Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Kontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax T RAFFIC AB

3 Förord AB fick våren 2009 i uppdrag av Jönköpings kommun att genomföra en resvaneundersökning. Resultaten skall användas för att få bättre kunskap om invånarnas resvanor och därigenom t ex kunna planera för kollektivtrafiken på ett bättre sätt än idag. Arbetet har lagts upp i nära samarbete med kommunen genom en arbetsgrupp med representanter från Stadskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Uppdragsgivarens beställare har varit Josephine Nellerup och kontaktpersoner har varit Henrik Zetterholm och Karin Grahn. Projektledare hos AB har varit Lotta Schmidt och Lovisa Indebetou. Uppdragsansvarig hos AB har varit Lena Smidfelt Rosqvist. Övriga medarbetare har varit Annika Nilsson, Anja Quester och Anna Djärv. Stockholm juni 2009 AB

4

5 Sammanfattning Inledning Syftet med denna resvaneundersökning har varit att studera jönköpingsbornas färdmedelsval. Resvaneundersökningen har genomförts som en postenkät under våren 2009 och vänt sig till personer i åldern år i Jönköpings kommun. 47 % av dem som nåddes av enkäten besvarade den. Svarsfrekvensen är ungefär densamma som uppnåtts i andra liknande undersökningar de senaste åren. Åtta av tio reser under vardagar, två av tre under helgen Under vardagar är det 83 % av befolkningen som genomfört minst en resa. Under en lördag eller söndag är motsvarande andel 66 %. I genomsnitt genomförs 2,8 resor per person under vardagar och 2,0 resor per person under helgdagar. Detta motsvarar resor en vardag och resor en helgdag. Personer över 64 år gör i genomsnitt betydligt färre resor än andra. En majoritet väljer bilen Under vardagar använder 64 % bilen som huvudfärdsätt. 10 % åker kollektivt, 10 % cyklar och 14 % går till fots. Under helgen är andelen som väljer bilen ännu större; 74 %. Andelarna som åker kollektivt och cyklar minskar under helgen till 6 % respektive 5 %. Andelen som går minskar också något till 12 %. Männen åker mer bil än kvinnorna Skillnaden mellan kvinnor och mäns färdsätt är störst under vardagarna då männen i större utsträckning kör bil och kvinnor i större utsträckning åker kollektivt. Under helgen är skillnaden på färdsättet mellan könen inte så stor. Både under vardagar och helg gör kvinnorna dock större andel av sina resor till fots än männen. Åldersgruppen år åker bil vid mindre andel av sina resor än andra åldersgrupper. Denna grupp, tillsammans med gruppen 65-85, åker istället mer kollektivt än andra grupper. Beroende på var man bor ser färdmedelsfördelningen olika ut. I de centrala delarna; Bäckalyckan, västra centrum, i söder, Torpa, östra centrum, och Liljeholmen åker man minst bil och går mer till fots i jämförelse med de boende i andra områden. Under vardagar utgörs hälften av resorna av resor till/från arbete, skola eller tjänsteresa Under vardagar står arbetsresorna tillsammans med tjänsteresor och resor till/från skola för totalt nästan hälften av resorna. Under helgen minskar denna andel till endaste en tiondel av resorna. Under helgen görs istället mer än dubbelt så stor andel fritidsärenden som under vardagarna. Även inköpsärenden utgör en större andel av ärendena under helgen.

6 Under vardagar gör männen fler arbetsresor än kvinnorna och åker på fler tjänsteärenden. Kvinnorna har istället större andel inköpsresor och resor till fritid/nöje. Vid inköp av tunga varor, tjänsteärenden och hämtning/lämning använder de flesta bilen Under vardagar är det främst vid inköp av tunga varor, tjänsteärenden samt vid hämtning/lämning som bil används som färdmedel. Under helgen används bilen i stor utsträckning för de flesta ärendena. Hälften av resorna är kortare än 5 km Nästan hälften av alla resor som boende i kommunen gör är kortare än 5 kilometer. Vid resor kortare än 5 km är andelen som går eller cyklar lika stor som andelen som åker bil. Längre resor utförs huvudsakligen med bil alternativt kollektivtrafiken. Reslängderna för resor med kollektivtrafiken är längst och därefter bilresorna. Cykelresorna är lite mer än dubbelt så långa som för de som går till fots. Resor som sker i tjänsten är längst och därefter arbetsresor och fritidsresor. Kortast resor sker vid inköp av lätta varor. Resor med kollektivtrafiken är långa och tar lång tid Resorna med kollektivtrafiken är i genomsnitt mycket längre än med andra färdmedel och restiden är därmed också längre. Resor med kollektivtrafiken tar i genomsnitt cirka en halvtimme medan resor med andra färdsätt tar ungefär en kvart. De som har fri parkering vid arbetsplatsen använder bil i högre utsträckning Sju av tio av dem som förvärvsarbetar anger att de har tillgång till fri parkering vid arbetsplatsen, en av åtta har tillgång till parkering med avgift medan endast 2 % anger att de har förmånsbeskattad parkering. Av dem som har tillgång till fri parkering åker tre av fyra bil till/från arbetet. Av dem som har tillgång till parkeringsplats med avgift åker endast häften bil. Män använder bil i tjänsten mer än vad kvinnor gör Närmare 60 % av alla förvärvsarbetande med bil använder ibland sin bil i tjänsten. Tre av tio använder sin bil i tjänsten två eller fler dagar i veckan och 16 % använder bilen dagligen. Dubbelt så många män som kvinnor använder bilen i tjänsten två eller fler dagar i veckan. Nio av tio har körkort Av dem som är år har 88 % körkort men männen har körkort i högre utsträckning än kvinnorna. Endast 14 % av befolkningen i åldern år lever i hushåll där man inte har tillgång till bil.

7 Fyra av tio har kollektivtrafikkort Fyra av tio invånare har någon form av buss- eller tågkort och det absolut vanligaste betalsättet är Värdekort. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som har sådant kort; 52 procent jämfört med 33 procent. Många vill minska sitt dagliga bilresande En relativt stor andel av befolkningen, mer än var femte, anger att man ska, eller åtminstone funderar på att förändra bilåkandet för dagliga resor den närmaste månaden. Jönköpingsborna använder bilen något mer än svenskar i genomsnitt De boende i Jönköpings kommun gör ungefär lika många resor som de i andra kommuner. Andelen bilresor är dock relativt hög, något högre än genomsnittet i hela Sverige, se figur nedan. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% övrigt till fots cykel kollektivtrafik bil 20% 10% 0% Jönköping (2009) Kristianstad (2007) Karlstad (2004) Luleå (2005) Gävle (2006) Norrköping (99-01) Västerås (99-01) Örebro (99-01) Umeå (99-01) Linköping (99-01) Uppsala (99-01) Helsingborg 2007 Lund 2007 HELA RIKET (09-01) Färdmedelsfördelning för invånare i några kommuner enligt resvaneundersökningar de senaste åren. Uppgifter från kommer från RES/Riks-RVUn, övriga från resvaneundersökningar som Trivector genomfört. Möjlighet att minska bilresorna Tidigare attitydundersökning från visade att Jönköpings kommuns invånares engagemang i trafik- och miljöfrågor är stort och har ökat de senaste åren. Kommuninvånarna anser också att det är positivt att kommunen försöker att påverka valet av färdmedel till mer miljövänliga. Denna resvaneundersökning som nu genomförts under våren 2009 visar också på att minst var femte invånare åtminstone funderar på om man ska minska det vardagliga bilresandet. Detta ger en god förutsättning för att på sikt kunna minska andelen bilresor. För att locka bilister att ställa bilen kan man tänka sig en kombination av åtgärder som dels förbättrar för andra färdmedel så att de blir mer lockande, dels åtgärder som gör bilresande mindre attraktivt. 1, rapport nr 2008:34, Resande och attityder i Jönköping 2008 en utvärdering av Smart Trafikant bland invånare och politiker, 2008

8 Åtgärder som förbättrar för andra färdmedel kan vara anläggande av fler cykelbanor, tätare turer på kollektivtrafiken etc. Andra åtgärder kan vara prova-på erbjudanden där man under en period gratis kan få kollektivtrafikkort om man använder detta vid arbetsresor. Tillgång till tjänstecykel på arbetsplatsen och tillgång till kollektivtrafikkort för tjänsteresor på arbetsplatsen skulle också kunna minska behovet av att använda bilen i tjänsten. Ytterligare åtgärder kan vara uppsökande verksamhet på arbetsplatser/i bostadsområden där man visar på möjligheterna att resa kollektivt just från den arbetsplatsen/det bostadsområdet. Åtgärder som gör bilresande mindre attraktivt är bl a ökad avgift vid parkeringar (idag har sju av tio gratis parkering vid arbetsplatsen och de som har gratis parkering kör bil i högre utsträckning än andra). Med införande av bilpool på arbetsplatser kan man göra det möjligt att pendla till arbetet även om man behöver använda bil i tjänsten. Utöver ovanstående exempel på möjliga åtgärder kan kampanjer också vara effektiva. Inga löjligt korta bilresor i Malmö har t ex visat sig ha fått stort genomslag. Andra åtgärder (som man gör i Jönköping) är att se över den framtida planering och där verka för att utbyggnadsområden placeras där det redan finns god kollektivtrafik eller bra utbyggnadsmöjligheter för kollektivtrafik och cykeltrafik.

9 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 5 1. Inledning Bakgrund och syfte Kort om metod och genomförande Resor som ingår i resvaneundersökningen Resultat Antal resor Orsak till att inte ha rest Färdsätt Ärende Färdsätt och ärende Färdsätt och hushållssammansättning Reslängd och restid Förvärvsarbetande Pensionärer Färdsätt i olika områden Resor mellan olika områden resmatriser Bakgrundsfrågor Detaljerade uppgifter om metod och genomförande Metod Urval Mätperiod och utskick Vädret under mätveckorna Frågeformulär Adresskodning Datainsamling och svarshantering Databearbetning och kvalitetsgranskning Viktning Definition av färdsätt-huvudfärdsätt Bortfallsredovisning och svarsfrekvens 53 Bilaga 1) Bilaga 2) Resmatriser Enkät med följebrev

10

11 11 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med denna resvaneundersökning har varit att Jönköpings kommun vill studera jönköpingsbornas färdmedelsval. Kommunen har bland annat framskridna planer på att utveckla Jönköping genom att bygga nya bostadsområden på mark som idag inte har någon bostadsbebyggelse. Uppgifterna från resvaneundersökningen är därför tänkta att användas för t ex kollektivtrafikplanering och studier av resandet mellan olika områden inom, till och från Jönköping. Databasen möjliggör även resultatuttag för att ytterligare få bättre kunskap om Jönköpings invånares resvanor. 1.2 Kort om metod och genomförande Resvaneundersökningen har genomförts som en postenkät och vänt sig till personer i Jönköpings kommun personer ombads redogöra för sina resor på en vardag, d v s personer per måndag, tisdag o s v personer fick redogöra för sina resor på en helgdag, varav hälften för en lördag och hälften för en söndag. Respondenterna fick upp till två påminnelser. Ett stratifierat urval gjordes för kvinnor och män fördelat på tjugo geografiska områden, för dem som skulle svara för en vardag. För dem som skulle svara för en helgdag gjordes på samma sätt men fördelat på åtta geografiska områden. I Figur 1.2 visas hela områdesindelningen under vardagar, i Figur 1.2 visas indelningen i de mer centrala delarna inzoomad och i Tabell 1.1 redogörs för vilka delområden som ingår. I Figur 1.3 och Figur 1.4visas motsvarande områdesindelning under helgdagar och i Tabell 1.2 redogörs för vilka delområden som då ingår.

12 12 Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 Figur urvalsområden samt 4 målområden under vardagar

13 13 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 Figur urvalsområden samt 4 målområden under vardagar med de centrala delarna inzoomade

14 14 Tabell 1.1 Urvalsområden för resor på vardagar och antal personer som ingår i urvalet per område. Urvalsområden för vardagsresor slumpmässigt urval inom respektive urvalsområde för vardagsresor (antal personer) V1 - Bäckalyckan/ Västra centrum 250 V2 - Söder/Torpa 250 V3 - Östra Jönköping/Liljeholmen 250 V4 - Bymarken/Kortebo 250 V5 - Dalvik/Skänkeberg/Mariebo 250 V6 - Grästorp/Hovslätt/Lockebo/ Råslätt/Barnarp-Odensjö 250 V7 - Haga/Gamla Råslätt/Kettilstorp/Gräshagen/ Tokarp 250 V8 - Ljungarums Kyrkby 250 V9 - Rosenlund/Vättersnäs 250 V10 - Österängen/Öxnehaga 250 V11 - Ekhagen 250 V12 - Huskvarna Söder/Bråneryd/Gråbo-Tormenås 250 V13 - Egna Hem/Jutaholm/Stensholm-Jöransberg 250 V14 - Huskvarna Centrum/Norrängen/Brunstorp 250 V15 - Gränna/Gränna landsbygd/ Kaxholmen/Skärstad/Ölmstad 250 V16 - Attarp-Backamo/Nyarp-Torp/Trånghalla 250 V17 - Tenhult 250 V18 - Taberg/Månsarp/Norrahammar/Flahult 250 V19 - Landsbygd Väster Landsbygd Öster 250 Enbart målområden för resor vardagar: V21 - Fridhem 0 V22 - Gamla Flygfältet 0 V23 - Ljungarums Industriområde 0 V24 - A6/Ryhov 0

15 15 Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 Figur urvalsområden samt 2 målområden under helg

16 16 H3 H1 H2 H6 H5 V21-V23 V24 H4 H4 Figur urvalsområden samt 2 målområden under helg med de centrala delarna inzoomade Tabell 1.2 Urvalsområden för resor på helgen och antal personer som ingår i urvalet per område. urvalsområden för helgresor (8 strata) slumpmässigt urval inom respektive urvalsområde för helgresor (antal personer) H1 - Centrala Jönköping väster 250 H2 - Centrala Jönköping öster 250 H3 - Norra Jönköping 250 H4 - Södra Jönköping 250 H5 - Huskvarna 250 H6 - Mellan Jönköping-Huskvarna Orter utanför Jönköping-Huskvarna 250 H8 - Landsbygd 250 Enbart målområden för resor helg: V21-V23 Fridhem/Gamla Flygfältet/ Ljungarums industriområde 0 V24 - A6/Ryhov 0

17 17 Urvalspersonerna var mellan år och ombads via brev att medverka i undersökningen och redogöra för sina resor på en utvald dag. Undersökningen gjordes från mitten av april till mitten av maj år Totalt inkom svar från personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 % bland nettourvalet. Resultaten har viktats för att motsvara befolkningssammansättningen kommunen. Mer detaljerade uppgifter om metod och genomförande finns redovisade mot slutet av rapporten i kapitel 3. Detaljerade uppgifter om metod och genomförande. 1.3 Resor som ingår i resvaneundersökningen Resvaneundersökningen fångar de resor som boende i Jönköpings kommun genomför inom och utanför Jönköping, på vardagar samt helger. Detta innebär att resor som genereras av personer som bor utanför Jönköping inte ingår i denna resvaneundersökning. Ett exempel på detta är pendlingsresandet från kranskommuner in till Jönköping som inte ingår i redovisade uppgifter. Yrkestrafik och godstransporter ingår inte i resvaneundersökningen. Det gör inte heller de resor som respondenterna utfört i sin yrkesutövning.

18 18 2. Resultat När det gäller resor har dessa definierats i utskicket till invånarna. Den exakta formuleringen framgår av resdagboken i bilaga 2. Med en resa avses här en förflyttning från en plats till en annan för att uträtta ett ärende. Enbart byte av färdmedel räknas dock inte som ett ärende utan flera färdmedel kan ingå i en och samma resa. 2.1 Antal resor Under vardagar är det 83 % av befolkningen i ålder år som genomfört minst en resa. Under en lördag eller söndag är motsvarande andel 66 %. I genomsnitt genomför man 2,8 resor under vardagar och 2,0 resor under helgdagar. Ger ett snitt för hela veckan på 2,6 resor per person och dag. Då är även de som inte rest alls inräknade. Antalet resor per person i Jönköping stämmer bra överens med andra gjorda undersökningar (2,5 resor/person i Malmö 2008, 2,8 i Skåne 2007, 2,7 i Karlstad 2004, 2,6 i Stockholm 2004, 2,9 i RES , och 2,7 i Luleå 2005). Ser man bara på dem som rest gör de i genomsnitt 3,4 resor under vardagar och 3,1 resor under lördagar/söndagar, se Tabell 2.1 och Tabell 2.2. Detta motsvarar resor en vardag och resor en lördag/söndag. På ett år ger det motsvarande cirka 96 miljoner resor som Jönköpingsborna i åldern år genomför. Tabell 2.1 Andel som rest, genomsnittligt antal resor per person, genomsnittligt antal resor per person som rest, antal personer och beräknat antal resor per dag. Resultaten är viktade för vardagar. N= Andel som rest, år Resor per dag för alla individer, år Resor per dag för individer som rest, år Antal individer, år Antal resor, år Totalt, vardagar 83 % 2,8 3, Män 86 % 2,9 3, Kvinnor 81 % 2,8 3, år 89 % 3,1 3, år 89 % 3,3 3, år 88 % 2,9 3, år 61 % 1,8 2,

19 19 Tabell 2.2 Andel som rest, genomsnittligt antal resor per person, genomsnittligt antal resor per person som rest, antal personer och beräknat antal resor per dag. Resultaten är viktade för helgdagar. N=727. Andel som rest, år Resor per dag för alla individer, år Resor per dag för individer som rest, år Antal individer, år Antal resor, år Totalt, helgdag 66 % 2,0 3, Män 67 % 2,0 3, Kvinnor 64 % 2,1 3, år 67 % 2,0 3, år 77 % 2,6 3, år 66 % 1,9 3, år 49 % 1,3 2, Antal resor och andel som rest beroende på kön Under vardagarna är det en större andel av männen (86 %) än kvinnorna (81 %) som rest. Även under helgen verkar det också som att en något större andel av männen rest, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan män och kvinnor med avseende på antal resor per dag, varken under vardag eller helg. Antal resor och andel som rest beroende på ålder Andelen som rest under mätdagen sjunker kraftigt för personer från 65 år och uppåt jämfört med övriga grupper. För resor under vardagar gör den äldsta åldersgruppen, år, i genomsnitt färre resor än övriga åldersgrupper. Övriga skillnader mellan antal resor under vardagar i de olika åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställda. Om man bara ser på dem som verkligen rest gör den äldsta gruppen färre resor än övriga och åldersgruppen år gör fler resor i genomsnitt än andra grupper. För resor under helgen gör den äldsta åldersgruppen i genomsnitt också färre resor än övriga åldersgrupper och åldersgruppen år gör fler resor än övriga åldersgrupper. Ser man bara på dem som verkligen rest under helgen kan man endast med säkerhet konstatera att den äldsta åldersgruppen gör färre resor än åldersgruppen år, övriga skillnader mellan grupperna är inte statistiskt säkerställda.

20 Orsak till att inte ha rest Av de 17 % som inte rest under vardagar anger en majoritet, mer än sex av tio, att man inte rest eftersom man inte haft några ärenden. Under helgen är det hela tre fjärdedelar av de 34 % som inte rest som just låtit bli p g a att man inte haft några ärenden, se Figur 2.1. Orsak till att inte ha rest VARDAG totalt 63% 8% 23% män 58% 8% 27% 7% kvinnor 6 8% 20% 5% år 4 8% 43% år 50% 15% 29% år 5 10% 2 9% år 78% 4% 14% 5% HELG totalt 75% 4% 18% 3% män 7 4% 17% 3% kvinnor 75% 4% 19% 3% år 85% 14% 0% år 65% år 74% 3% 20% år 78% 5% 14% 4% Hade inga ärenden Sjuk eller vård av sjukt barn Bortrest Annat skäl Figur 2.1 Anledningar till varför intervjupersonerna inte rest den utvalda mätdagen. N vardag=414, N helg= 257. Som framgår av figuren anger män och kvinnor ungefär samma orsaker till varför man inte rest. Under helgen är anledningarna till varför man inte rest också ungefär desamma för olika åldersgrupper. Under vardagar tyder resultaten dock på att det med stigande ålder är en större andel som anger att man inte rest p g a att man inte haft något ärende och istället en minskad andel som anger att man varit bortrest. 2.3 Färdsätt Ca två tredjedelar använder bilen som huvudfärdmedel under vardagarna och tre fjärdedelar under helgen. Under helgen är det inte lika många som cyklar eller åker kollektivt som under vardagarna. Andelen som går är ungefär lika stor vardag som helg. Skillnaden mellan kvinnors och mäns färdsätt är störst under vardagarna då männen i större utsträckning kör bil och kvinnor i större utsträckning åker kollektivt. Under helgen är det ingen större skillnad på färdsättet mellan könen. Både under vardagar och helg gör kvinnorna större andel av sina resor till fots än männen.

21 21 Färdsätt VARDAG totalt 64% 10% 10% 14% män 68% 8% 10% 1 kvinnor 60% 1 10% 17% år 40% 25% år 67% 1 15% år 7 7% 9% år 7 9% 8% 10% HELG totalt 74% 5% 1 3% män 75% 5% 10% 5% kvinnor 74% 4% 14% år 5 1 4% 19% 9% år år 8 78% 3% 5% 10% 3% 4% 1 4% år 65% 13% 7% 14% bil kollektivt cykel till fots annat Figur 2.2 Färdsätt för huvudfärdmedel för olika åldersgrupper, kvinnor och män. Viktade vardagsresor och viktade helgresor. N vardag= 6 569, N helg= Åldersgruppen år åker bil vid mindre andel av sina resor än andra åldersgrupper. Detta kan till stor del bero på att färre i denna åldersgrupp har körkort. Åldersgruppen år är den åldersgrupp där betydligt fler kör bil under helgen jämfört med under vardagarna. Det är enbart åldersgruppen år som minskar andelen bilresor under helgen. Åldersgrupperna år och år är de åldersgrupper som åker mest kollektivt. Åldersgruppen är den enda åldersgrupp som åker mer kollektivt på helgen jämfört med vardagar.

22 Ärende Av alla resor som görs under en vardag så utgörs 38 procent av hemresorna till bostaden. I diagrammen nedan har resor till bostaden exkluderats så att 100 procent utgörs av övriga ärenden. I ärendet hämtning/lämning ingår hämtning och lämning av barn men även av vuxna. Ärende VARDAG totalt 3 8% 8% 1 18% 2 3% män 33% 1 7% 10% 1 20% 3% kvinnor 28% 5% 8% 1 20% 23% 4% år 1 4% 35% 1 30% år 37% 8% 19% år 44% 13% 5% 19% 15% år 5% 4% 0% 7% 35% 38% 10% HELG totalt 8% 9% 28% 50% 3% män 9% 29% 50% 3% kvinnor 7% 1 27% 50% 3% år 1 5% 5% 17% 57% 5% år 8% 1 28% år 9% 0% 9% 3 45% 4% år 0% % 3 65% 0% arbete tjänsteärende skola hämta /lämna inköp fritid övrigt Figur 2.3 Ärende olika veckodagar. Viktade vardagsresor och viktade helgresor. N vardag = 6 546, N helg = Under helgen görs mer än dubbelt så stor andel fritidsärenden som under vardagarna. Även inköpsärenden utgör en större andel av ärendena under helgen. Resterande ärenden utgör större andelar under vardagarna jämfört med helgen. Under vardagar gör männen fler arbetsresor än kvinnorna och åker på fler tjänsteärenden. Kvinnorna har istället större andel inköpsresor och resor till fritid/nöje. Under helgen är ärendefördelningen relativt jämn mellan könen men kvinnor hämtar/lämnar vid dubbelt så stor andel av resorna som männen. Åldersgrupperna år och år är de grupper som både vardag och helg har störst andel fritidsärenden. Åldersgruppen år är den åldersgrupp som har störst andel resor med ärendet hämtar/lämnar och åldersgruppen år den som har störst andel tjänsteärenden.

23 Färdsätt och ärende Ärendet påverkar valet av färdmedel. Vid inköp av tunga varor, vid tjänsteärenden samt vid hämtning/lämning används framförallt bilen. Tillgången till bil påverkar givetvis valet av färdmedel. För dem som har tillgång till bil så sker 94 procent respektive 63 procent av resorna för inköp av tunga respektive lätta varor med bil. Färdsätt för olika ärenden VARDAG arbete 65% 9% 14% 1 tjänsteärende 85% 5% 3% skola 2 39% 1 20% 3% hämta/lämna barn 74% 7% 1 0% hämta/lämna övrigt 83% 13% inköp (lätta varor) 63% 5% 25% inköp (tunga varor) 94% 0% fritid 63% 5% 25% annat 63% 8% 9% 18% HELG arbete 8 8% 7% 3% hämta/lämna 90% 8% 0% inköp 68% 5% 23% 0% fritid 77% 5% 4% 1 4% bil kollektivt cykel till fots annat Figur 2.4 Färdsätt för olika ärenden. Viktade vardagsresor och viktade helgresor. N vardag= 4 205, N helg= 853. Orsaken till att inte alla ärenden under helgen finns med i Figur 2.4 är att det var för få svar för dessa ärenden för att någon signifikant fördelning skulle kunna göras. Ärendet inköp under helgen är en sammanslagning av inköp (lätta varor) och inköp (tunga varor). Ärendet hämta/lämna under helgen är en sammanslagning av hämta/lämna barn och hämta/lämna övrigt. Hopslagningen är ett resultat av för få svar för vardera ärendetyp. Under vardagar är det främst vid inköp av tunga varor, tjänsteärenden samt vid hämtning/lämning som bil används som färdmedel. Under helgen används bilen mer frekvent till de flesta ärendena. Av de som åker till skolan åker fyra av tio kollektivt, lika stor andel går eller cyklar. Resterande femtedel använder bilen som färdmedel.

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA

RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA RVU 2011 ÖREBRO och KUMLA Resvaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun hösten 2011 Rapport 2011-12-16 RAPPORT Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 92139, 120 08 Stockholm Telefon:070 696

Läs mer

1:1 Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun

1:1 Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun Indelningar 12 1:1 Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun 1912 Hakarps församling omfattar Hakarps kommun och större delen av Huskvarna stad (6 004 personer). Rogberga församling omfattar Rogberga

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012

RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0. Resvanor i Gävle 2012 RAPPORT 2012:107 VERSION 1.0 Resvanor i Gävle 2012 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Gävle 2012 Serie nr: 2012:107 Projektnr: 12152 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Anja Quester, Lovisa

Läs mer

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013

RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2. Resvanor på Lidingö 2013 RAPPORT 2013:71 VERSION 1.2 Resvanor på Lidingö 2013 Dokumentinformation Titel: Resvanor på Lidingö 2013 Serie nr: 2013:71 Projektnr: 13014 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Robin Billsjö, Eric

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013

RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 2013 RESVANEUNDERSÖKNING I MALMÖ 1 RAPPORT 14-9-5 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning i Malmö 1 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare: Dokumenthistorik: Version.1 1. 1.1 1. Charlotte Wahl och

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning

sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Sammanfattning Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Det finns idag:

Läs mer

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun

RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET RVU 12 Resvaneundersökning Halmstads kommun Under våren 2012 genomförde Vectura, på uppdrag av Halmstads kommun, en resvaneundersökning (RVU 12) för att för att kartlägga kommuninnevånarnas

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24

Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24 Fotograf: Matton images RESVANOR I SOLLENTUNA SÅ RESTE KOMMUNINVÅNARNA VÅREN 2015 2015-11-24 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Sollentuna Så reste kommuninvånarna våren 2015 Serie nr: 2015:62 Projektnr:

Läs mer

2009-01-25. Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum. inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-01-25. Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum. inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-01-25 Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Dokumentinformation Titel: Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum inom Stadsbyggnadsvision

Läs mer

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22

Innehåll Innehåll 3. Allmänt om undersökningen 5. Sammanfattning 5. 1. Bakgrund 6. 2. Resultatredovisning 8. 3. Avslutning 22 3 Innehåll Innehåll 3 Allmänt om undersökningen 5 Sammanfattning 5 1. Bakgrund 6 1.1 SYFTE 6 1.2 METOD 6 1.3 METODKRITIK 6 1.4 BORTFALL 7 1.5 REDOVISNINGSPRINCIPER 7 2. Resultatredovisning 8 2.1 BAKGRUNDSFRÅGOR

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Resvanor i Umeå. Så reste kommuninvånarna hösten 2014. Fotograf: Andreas Nilsson

Resvanor i Umeå. Så reste kommuninvånarna hösten 2014. Fotograf: Andreas Nilsson Resvanor i Umeå Så reste kommuninvånarna hösten 2014 Fotograf: Andreas Nilsson Dokumentinformation Titel: Resvanor i Umeå Så reste kommuninvånarna hösten 2014 Serie nr: 2015:8 Projektnr: 14117 Författare:

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket

RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0. Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket RAPPORT 2006:12 VERSION 1.0 Inpendlares resvanor i Stockholms län 2005 utvärdering av den utökade kollektivtrafiken inom Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Inpendlares resvanor i Stockholms

Läs mer

HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN

HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN Ribbaskolan Attarpsskolan Ljungarumsskolan Junedalsskolan Kungsängsskolan Alfred Dalinskolan Flahultsskolan Stadsgårdsskolan Rosenlundsskolan I finns det nio skolupptagningsområden

Läs mer

1 (7) Socialnämnden. 1 Ansvarsområden. Socialnämnden ska

1 (7) Socialnämnden. 1 Ansvarsområden. Socialnämnden ska 1 (7) Reglemente för nämnderna inom socialtjänsten i Jönköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-16. Ändrat utifrån följande beslut i kommunfullmäktige: 2012-04-26, 128 2013-09-26, 241 2013-12-19,

Läs mer

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport

GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE. Erfarenheter från Östersunds kommun Slutrapport GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun 2015-2016. Slutrapport 2016-12-30 GRATIS BUSS FÖR BARN OCH UNGA EFFEKTER PÅ RESANDE Erfarenheter från Östersunds kommun

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Resvaneundersökning Sundbyberg 2016

Resvaneundersökning Sundbyberg 2016 Resvaneundersökning Sundbyberg 06 Sida av 3 STADSMILJÖ- och SERVICEFÖRVALTNINGEN Förord Sundbybergs stad har genomfört en resvaneundersökning (RVU) som del i stadens arbete med hållbart resande. Undersökningen

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1(81) Handläggare Christina Torell 08-686 18 55 christina.torell@sll.se Resvanor i Stockholms län 2015 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning

Regional attityd- och resvaneundersökning Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Sundsvall 2009-09-09 Nobody s Unpredictable Genomförande Metod Postal undersökning som genomfördes under

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning

Resvanor i Sundsvall. Resultat från resvaneundersökning. Resvaneundersökning Resvanor i Sundsvall Resultat från resvaneundersökning 2016 Resvaneundersökning 2016 1 ± Liden Indal Omland Kovland Sundsbruk Stöde Nedansjö Tätortsområde Sundsvall Matfors Lucksta Kvissleby Njurundabommen

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder

Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Resvaneundersökning - ett fundament för att utforma effektiva åtgärder Vi planerare har en uppgift Lena Smidfelt Rosqvist Trivector Traffic AB Domus Anders Tecknare Visionen Åtgärda upplevda brister i

Läs mer

Inkomster, taxering och priser. Income, taxes and prices

Inkomster, taxering och priser. Income, taxes and prices Inkomster, taxering och priser 60 6:1 Medelinkomster för personer 20 år och äldre 2009 i statistikområden Mean income for persons from age 20 and older, in the statistic areas Område Medelinkomst, tkr

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Cykling och gående vid större vägar

Cykling och gående vid större vägar Cykling och gående vid större vägar Delrapport 2 Analys av RES och TSU92- för att belysa nuvarande cykel- och gångresor Slutversion Linköping 2011-01-07 Cykling och gående vid större vägar Delrapport2:

Läs mer

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB Förord Under hösten 2003 genomförde Malmö Stad en resvane- och attitydundersökning med tillhörande resdagbok. Undersökningen var en del i ett omfattande arbete med att skapa ett hållbart transportsystem

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Resvane- undersökning 2011

Resvane- undersökning 2011 Resvaneundersökning 2011 Dokumenttitel: Resvaneundersökning, 2011 Utförande part: Göteborgs Stad Trafikkontoret Kontaktperson: Ingela Lundgren Sandberg Västsvenska paketet en väg mot nya resvanor Syftet

Läs mer

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014

RVU-2014. Resvaneundersökningen. i Linköpings kommun 2014 RVU-214 Resvaneundersökningen i Linköpings kommun 214 Februari 215 Sammanfattning Resvaneundersökningen 214 Under hösten 214 genomfördes en resvaneundersökning i enkätform bland 4 51 kommuninvånare i

Läs mer

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning

På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Handläggare RAPPORT Datum Björn Strimfors 2014-11-10 På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning Projekt- och exploateringsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Resvanor i Eskilstuna

Resvanor i Eskilstuna Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 2016 Koucky & Partners AB och Enkätfabriken På uppdrag av Eskilstuna kommun 1 Titel: Resvanor i Eskilstuna Resvaneundersökning 2015 Författare: Hanna Ljungblad,

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning

Guide. Att genomföra en resvaneundersökning Guide Att genomföra en resvaneundersökning Varför genomföra en resvaneundersökning? En resvaneundersökning kan vara en viktig hörnsten i ett systematiskt arbete med hållbara resor och transporter. Resultaten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Rapport Datum: Resvanor i Region Örebro län

Rapport Datum: Resvanor i Region Örebro län Rapport Datum: 0-0- Resvanor i Region Örebro län Dokumenttitel: Resvanor i Region Örebro län Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum: 0-0- Projektnummer: 033-0 Slutversion

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Gång och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter Rapport 2005:35 10 maj 2005 Dokumentinformation Titel Gång- och cykeltrafiken i Stockholms län inför införandet av miljöavgifter

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Välfärds INDIKATORER. för kommunens delområden

Välfärds INDIKATORER. för kommunens delområden Välfärds INDIKATORER för kommunens delområden STADSKONTORET z NOVEMBER 2009 STADSKONTORET Utredningsenheten i november 2009 Ansvarig utredare Författare Diagram Bearbetning Omslag & Layout Gunilla Kärrdahl

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2007:27 VERSION 1.0. Resvanor Syd sammanställning av resultat

TRAFFIC AB RAPPORT 2007:27 VERSION 1.0. Resvanor Syd sammanställning av resultat TRAFFIC AB RAPPORT 2007:27 VERSION 1.0 Resvanor Syd 2007 sammanställning av resultat Titel: Resvanor Syd 2007 sammanställning av resultat Serie nr: 2007:27 Projektnr: Författare: Kvalitetsgranskning P07011

Läs mer

sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24

sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 2014-02-24 Resvaneundersökning (RVU) i sydöstra Sverige Specialanalys Kalmar kommun Presentation Kalmar 204-02-24 Bakgrund och syfte Undersökningens syfte är att ge en uppdaterad kännedom om medborgarnas resor. Hur

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015

Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för Stockholms län 2015 1(7) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-12 Trafiknämnden 2016-05-31, punkt 18 SL 2014-1041 Information avseende genomförd regional resvaneundersökning för

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun

Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun Rapport 9:8 Attityd- och resvaneundersökning i Örnsköldsviks kommun - en sammanställning av resvanor och attityder till resande För frågor kring rapporten: Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik. Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetskontroll Anna Niska, VTI Syfte Att föreslå en harmoniserad metod för att skatta cykelrespektive gångtrafikens andel av det totala

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Beskrivning av svarsgruppen Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer

UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012. Resultat från telefonintervjuer UNDERSÖKNING KRING VAD GÖTEBORGARNA TYCKER OM ATT CYKLA I GÖTEBORG, 2012 Resultat från telefonintervjuer December 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Förvärvsarbetande Studerande Sjukskriven, föräldraledig, arbetssökande Pensionär Annat NÅGRA FRÅGOR OM DIG 1. Du är? Man Kvinna 2. Födelseår? 19 3. Hur många personer finns i ditt hushåll? Vuxna (räkna med dig själv) Barn under 18 år 4. Har du körkort för bil? Ja Nej 5. Hur många personbilar

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 sammanställning av resultat Rapport 2005:15 Utgåva 1.0, 20 mars 2005 Dokumentinformation Titel Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 - sammanställning av resultat

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 1 Resvaneundersökning 2011-03-14 Innehåll SAMMANFATTNING...1 1 INLEDNING...3 2 RESULTAT BESÖKARE

Läs mer

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) Trafik i Skövde Resvaneundersökning Skövde kommun A Först några frågor om dig själv A1 Är du? 1 kvinna 2 man A2 Din ålder är år A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) st

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer