Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0"

Transkript

1 r to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i l l h a n b s d Sta tank e Fr å n Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Serie nr: 2009:45 Projektnr: 9025 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Lotta Schmidt, Lovisa Indebetou, Anja Quester, Anna Djärv, Annika Nilsson, Malena Möller, Jönköpings kommun Josephine Nelleruup, , kontaktperson: Henrik Zetterholm: tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Prel rapport Beställare Slutrapport Beställare Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Kontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax T RAFFIC AB

3 Förord AB fick våren 2009 i uppdrag av Jönköpings kommun att genomföra en resvaneundersökning. Resultaten skall användas för att få bättre kunskap om invånarnas resvanor och därigenom t ex kunna planera för kollektivtrafiken på ett bättre sätt än idag. Arbetet har lagts upp i nära samarbete med kommunen genom en arbetsgrupp med representanter från Stadskontoret och Stadsbyggnadskontoret. Uppdragsgivarens beställare har varit Josephine Nellerup och kontaktpersoner har varit Henrik Zetterholm och Karin Grahn. Projektledare hos AB har varit Lotta Schmidt och Lovisa Indebetou. Uppdragsansvarig hos AB har varit Lena Smidfelt Rosqvist. Övriga medarbetare har varit Annika Nilsson, Anja Quester och Anna Djärv. Stockholm juni 2009 AB

4

5 Sammanfattning Inledning Syftet med denna resvaneundersökning har varit att studera jönköpingsbornas färdmedelsval. Resvaneundersökningen har genomförts som en postenkät under våren 2009 och vänt sig till personer i åldern år i Jönköpings kommun. 47 % av dem som nåddes av enkäten besvarade den. Svarsfrekvensen är ungefär densamma som uppnåtts i andra liknande undersökningar de senaste åren. Åtta av tio reser under vardagar, två av tre under helgen Under vardagar är det 83 % av befolkningen som genomfört minst en resa. Under en lördag eller söndag är motsvarande andel 66 %. I genomsnitt genomförs 2,8 resor per person under vardagar och 2,0 resor per person under helgdagar. Detta motsvarar resor en vardag och resor en helgdag. Personer över 64 år gör i genomsnitt betydligt färre resor än andra. En majoritet väljer bilen Under vardagar använder 64 % bilen som huvudfärdsätt. 10 % åker kollektivt, 10 % cyklar och 14 % går till fots. Under helgen är andelen som väljer bilen ännu större; 74 %. Andelarna som åker kollektivt och cyklar minskar under helgen till 6 % respektive 5 %. Andelen som går minskar också något till 12 %. Männen åker mer bil än kvinnorna Skillnaden mellan kvinnor och mäns färdsätt är störst under vardagarna då männen i större utsträckning kör bil och kvinnor i större utsträckning åker kollektivt. Under helgen är skillnaden på färdsättet mellan könen inte så stor. Både under vardagar och helg gör kvinnorna dock större andel av sina resor till fots än männen. Åldersgruppen år åker bil vid mindre andel av sina resor än andra åldersgrupper. Denna grupp, tillsammans med gruppen 65-85, åker istället mer kollektivt än andra grupper. Beroende på var man bor ser färdmedelsfördelningen olika ut. I de centrala delarna; Bäckalyckan, västra centrum, i söder, Torpa, östra centrum, och Liljeholmen åker man minst bil och går mer till fots i jämförelse med de boende i andra områden. Under vardagar utgörs hälften av resorna av resor till/från arbete, skola eller tjänsteresa Under vardagar står arbetsresorna tillsammans med tjänsteresor och resor till/från skola för totalt nästan hälften av resorna. Under helgen minskar denna andel till endaste en tiondel av resorna. Under helgen görs istället mer än dubbelt så stor andel fritidsärenden som under vardagarna. Även inköpsärenden utgör en större andel av ärendena under helgen.

6 Under vardagar gör männen fler arbetsresor än kvinnorna och åker på fler tjänsteärenden. Kvinnorna har istället större andel inköpsresor och resor till fritid/nöje. Vid inköp av tunga varor, tjänsteärenden och hämtning/lämning använder de flesta bilen Under vardagar är det främst vid inköp av tunga varor, tjänsteärenden samt vid hämtning/lämning som bil används som färdmedel. Under helgen används bilen i stor utsträckning för de flesta ärendena. Hälften av resorna är kortare än 5 km Nästan hälften av alla resor som boende i kommunen gör är kortare än 5 kilometer. Vid resor kortare än 5 km är andelen som går eller cyklar lika stor som andelen som åker bil. Längre resor utförs huvudsakligen med bil alternativt kollektivtrafiken. Reslängderna för resor med kollektivtrafiken är längst och därefter bilresorna. Cykelresorna är lite mer än dubbelt så långa som för de som går till fots. Resor som sker i tjänsten är längst och därefter arbetsresor och fritidsresor. Kortast resor sker vid inköp av lätta varor. Resor med kollektivtrafiken är långa och tar lång tid Resorna med kollektivtrafiken är i genomsnitt mycket längre än med andra färdmedel och restiden är därmed också längre. Resor med kollektivtrafiken tar i genomsnitt cirka en halvtimme medan resor med andra färdsätt tar ungefär en kvart. De som har fri parkering vid arbetsplatsen använder bil i högre utsträckning Sju av tio av dem som förvärvsarbetar anger att de har tillgång till fri parkering vid arbetsplatsen, en av åtta har tillgång till parkering med avgift medan endast 2 % anger att de har förmånsbeskattad parkering. Av dem som har tillgång till fri parkering åker tre av fyra bil till/från arbetet. Av dem som har tillgång till parkeringsplats med avgift åker endast häften bil. Män använder bil i tjänsten mer än vad kvinnor gör Närmare 60 % av alla förvärvsarbetande med bil använder ibland sin bil i tjänsten. Tre av tio använder sin bil i tjänsten två eller fler dagar i veckan och 16 % använder bilen dagligen. Dubbelt så många män som kvinnor använder bilen i tjänsten två eller fler dagar i veckan. Nio av tio har körkort Av dem som är år har 88 % körkort men männen har körkort i högre utsträckning än kvinnorna. Endast 14 % av befolkningen i åldern år lever i hushåll där man inte har tillgång till bil.

7 Fyra av tio har kollektivtrafikkort Fyra av tio invånare har någon form av buss- eller tågkort och det absolut vanligaste betalsättet är Värdekort. Det är dock betydligt fler kvinnor än män som har sådant kort; 52 procent jämfört med 33 procent. Många vill minska sitt dagliga bilresande En relativt stor andel av befolkningen, mer än var femte, anger att man ska, eller åtminstone funderar på att förändra bilåkandet för dagliga resor den närmaste månaden. Jönköpingsborna använder bilen något mer än svenskar i genomsnitt De boende i Jönköpings kommun gör ungefär lika många resor som de i andra kommuner. Andelen bilresor är dock relativt hög, något högre än genomsnittet i hela Sverige, se figur nedan. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% övrigt till fots cykel kollektivtrafik bil 20% 10% 0% Jönköping (2009) Kristianstad (2007) Karlstad (2004) Luleå (2005) Gävle (2006) Norrköping (99-01) Västerås (99-01) Örebro (99-01) Umeå (99-01) Linköping (99-01) Uppsala (99-01) Helsingborg 2007 Lund 2007 HELA RIKET (09-01) Färdmedelsfördelning för invånare i några kommuner enligt resvaneundersökningar de senaste åren. Uppgifter från kommer från RES/Riks-RVUn, övriga från resvaneundersökningar som Trivector genomfört. Möjlighet att minska bilresorna Tidigare attitydundersökning från visade att Jönköpings kommuns invånares engagemang i trafik- och miljöfrågor är stort och har ökat de senaste åren. Kommuninvånarna anser också att det är positivt att kommunen försöker att påverka valet av färdmedel till mer miljövänliga. Denna resvaneundersökning som nu genomförts under våren 2009 visar också på att minst var femte invånare åtminstone funderar på om man ska minska det vardagliga bilresandet. Detta ger en god förutsättning för att på sikt kunna minska andelen bilresor. För att locka bilister att ställa bilen kan man tänka sig en kombination av åtgärder som dels förbättrar för andra färdmedel så att de blir mer lockande, dels åtgärder som gör bilresande mindre attraktivt. 1, rapport nr 2008:34, Resande och attityder i Jönköping 2008 en utvärdering av Smart Trafikant bland invånare och politiker, 2008

8 Åtgärder som förbättrar för andra färdmedel kan vara anläggande av fler cykelbanor, tätare turer på kollektivtrafiken etc. Andra åtgärder kan vara prova-på erbjudanden där man under en period gratis kan få kollektivtrafikkort om man använder detta vid arbetsresor. Tillgång till tjänstecykel på arbetsplatsen och tillgång till kollektivtrafikkort för tjänsteresor på arbetsplatsen skulle också kunna minska behovet av att använda bilen i tjänsten. Ytterligare åtgärder kan vara uppsökande verksamhet på arbetsplatser/i bostadsområden där man visar på möjligheterna att resa kollektivt just från den arbetsplatsen/det bostadsområdet. Åtgärder som gör bilresande mindre attraktivt är bl a ökad avgift vid parkeringar (idag har sju av tio gratis parkering vid arbetsplatsen och de som har gratis parkering kör bil i högre utsträckning än andra). Med införande av bilpool på arbetsplatser kan man göra det möjligt att pendla till arbetet även om man behöver använda bil i tjänsten. Utöver ovanstående exempel på möjliga åtgärder kan kampanjer också vara effektiva. Inga löjligt korta bilresor i Malmö har t ex visat sig ha fått stort genomslag. Andra åtgärder (som man gör i Jönköping) är att se över den framtida planering och där verka för att utbyggnadsområden placeras där det redan finns god kollektivtrafik eller bra utbyggnadsmöjligheter för kollektivtrafik och cykeltrafik.

9 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 5 1. Inledning Bakgrund och syfte Kort om metod och genomförande Resor som ingår i resvaneundersökningen Resultat Antal resor Orsak till att inte ha rest Färdsätt Ärende Färdsätt och ärende Färdsätt och hushållssammansättning Reslängd och restid Förvärvsarbetande Pensionärer Färdsätt i olika områden Resor mellan olika områden resmatriser Bakgrundsfrågor Detaljerade uppgifter om metod och genomförande Metod Urval Mätperiod och utskick Vädret under mätveckorna Frågeformulär Adresskodning Datainsamling och svarshantering Databearbetning och kvalitetsgranskning Viktning Definition av färdsätt-huvudfärdsätt Bortfallsredovisning och svarsfrekvens 53 Bilaga 1) Bilaga 2) Resmatriser Enkät med följebrev

10

11 11 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med denna resvaneundersökning har varit att Jönköpings kommun vill studera jönköpingsbornas färdmedelsval. Kommunen har bland annat framskridna planer på att utveckla Jönköping genom att bygga nya bostadsområden på mark som idag inte har någon bostadsbebyggelse. Uppgifterna från resvaneundersökningen är därför tänkta att användas för t ex kollektivtrafikplanering och studier av resandet mellan olika områden inom, till och från Jönköping. Databasen möjliggör även resultatuttag för att ytterligare få bättre kunskap om Jönköpings invånares resvanor. 1.2 Kort om metod och genomförande Resvaneundersökningen har genomförts som en postenkät och vänt sig till personer i Jönköpings kommun personer ombads redogöra för sina resor på en vardag, d v s personer per måndag, tisdag o s v personer fick redogöra för sina resor på en helgdag, varav hälften för en lördag och hälften för en söndag. Respondenterna fick upp till två påminnelser. Ett stratifierat urval gjordes för kvinnor och män fördelat på tjugo geografiska områden, för dem som skulle svara för en vardag. För dem som skulle svara för en helgdag gjordes på samma sätt men fördelat på åtta geografiska områden. I Figur 1.2 visas hela områdesindelningen under vardagar, i Figur 1.2 visas indelningen i de mer centrala delarna inzoomad och i Tabell 1.1 redogörs för vilka delområden som ingår. I Figur 1.3 och Figur 1.4visas motsvarande områdesindelning under helgdagar och i Tabell 1.2 redogörs för vilka delområden som då ingår.

12 12 Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V15 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V17 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V16 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V18 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 V19 Figur urvalsområden samt 4 målområden under vardagar

13 13 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V10 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V12 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V14 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V8 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V24 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V9 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V11 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V22 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V3 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V7 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V21 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V23 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V6 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 Figur urvalsområden samt 4 målområden under vardagar med de centrala delarna inzoomade

14 14 Tabell 1.1 Urvalsområden för resor på vardagar och antal personer som ingår i urvalet per område. Urvalsområden för vardagsresor slumpmässigt urval inom respektive urvalsområde för vardagsresor (antal personer) V1 - Bäckalyckan/ Västra centrum 250 V2 - Söder/Torpa 250 V3 - Östra Jönköping/Liljeholmen 250 V4 - Bymarken/Kortebo 250 V5 - Dalvik/Skänkeberg/Mariebo 250 V6 - Grästorp/Hovslätt/Lockebo/ Råslätt/Barnarp-Odensjö 250 V7 - Haga/Gamla Råslätt/Kettilstorp/Gräshagen/ Tokarp 250 V8 - Ljungarums Kyrkby 250 V9 - Rosenlund/Vättersnäs 250 V10 - Österängen/Öxnehaga 250 V11 - Ekhagen 250 V12 - Huskvarna Söder/Bråneryd/Gråbo-Tormenås 250 V13 - Egna Hem/Jutaholm/Stensholm-Jöransberg 250 V14 - Huskvarna Centrum/Norrängen/Brunstorp 250 V15 - Gränna/Gränna landsbygd/ Kaxholmen/Skärstad/Ölmstad 250 V16 - Attarp-Backamo/Nyarp-Torp/Trånghalla 250 V17 - Tenhult 250 V18 - Taberg/Månsarp/Norrahammar/Flahult 250 V19 - Landsbygd Väster Landsbygd Öster 250 Enbart målområden för resor vardagar: V21 - Fridhem 0 V22 - Gamla Flygfältet 0 V23 - Ljungarums Industriområde 0 V24 - A6/Ryhov 0

15 15 Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Ekhagen Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Huskvarna Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Tenhult Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Öxnehaga Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Rosenlund Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Berghalla Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Bankeryd Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Ljungarum Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Kortebo Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Bymarken Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Torpa Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Centrum Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Taberg Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Torsvik Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Månsarp Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Norrahammar Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Hovslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Råslätt Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp Barnarp H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H5 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 V24-A6 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 H3 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 V21-V23 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H4 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 Figur urvalsområden samt 2 målområden under helg

16 16 H3 H1 H2 H6 H5 V21-V23 V24 H4 H4 Figur urvalsområden samt 2 målområden under helg med de centrala delarna inzoomade Tabell 1.2 Urvalsområden för resor på helgen och antal personer som ingår i urvalet per område. urvalsområden för helgresor (8 strata) slumpmässigt urval inom respektive urvalsområde för helgresor (antal personer) H1 - Centrala Jönköping väster 250 H2 - Centrala Jönköping öster 250 H3 - Norra Jönköping 250 H4 - Södra Jönköping 250 H5 - Huskvarna 250 H6 - Mellan Jönköping-Huskvarna Orter utanför Jönköping-Huskvarna 250 H8 - Landsbygd 250 Enbart målområden för resor helg: V21-V23 Fridhem/Gamla Flygfältet/ Ljungarums industriområde 0 V24 - A6/Ryhov 0

17 17 Urvalspersonerna var mellan år och ombads via brev att medverka i undersökningen och redogöra för sina resor på en utvald dag. Undersökningen gjordes från mitten av april till mitten av maj år Totalt inkom svar från personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på 47 % bland nettourvalet. Resultaten har viktats för att motsvara befolkningssammansättningen kommunen. Mer detaljerade uppgifter om metod och genomförande finns redovisade mot slutet av rapporten i kapitel 3. Detaljerade uppgifter om metod och genomförande. 1.3 Resor som ingår i resvaneundersökningen Resvaneundersökningen fångar de resor som boende i Jönköpings kommun genomför inom och utanför Jönköping, på vardagar samt helger. Detta innebär att resor som genereras av personer som bor utanför Jönköping inte ingår i denna resvaneundersökning. Ett exempel på detta är pendlingsresandet från kranskommuner in till Jönköping som inte ingår i redovisade uppgifter. Yrkestrafik och godstransporter ingår inte i resvaneundersökningen. Det gör inte heller de resor som respondenterna utfört i sin yrkesutövning.

18 18 2. Resultat När det gäller resor har dessa definierats i utskicket till invånarna. Den exakta formuleringen framgår av resdagboken i bilaga 2. Med en resa avses här en förflyttning från en plats till en annan för att uträtta ett ärende. Enbart byte av färdmedel räknas dock inte som ett ärende utan flera färdmedel kan ingå i en och samma resa. 2.1 Antal resor Under vardagar är det 83 % av befolkningen i ålder år som genomfört minst en resa. Under en lördag eller söndag är motsvarande andel 66 %. I genomsnitt genomför man 2,8 resor under vardagar och 2,0 resor under helgdagar. Ger ett snitt för hela veckan på 2,6 resor per person och dag. Då är även de som inte rest alls inräknade. Antalet resor per person i Jönköping stämmer bra överens med andra gjorda undersökningar (2,5 resor/person i Malmö 2008, 2,8 i Skåne 2007, 2,7 i Karlstad 2004, 2,6 i Stockholm 2004, 2,9 i RES , och 2,7 i Luleå 2005). Ser man bara på dem som rest gör de i genomsnitt 3,4 resor under vardagar och 3,1 resor under lördagar/söndagar, se Tabell 2.1 och Tabell 2.2. Detta motsvarar resor en vardag och resor en lördag/söndag. På ett år ger det motsvarande cirka 96 miljoner resor som Jönköpingsborna i åldern år genomför. Tabell 2.1 Andel som rest, genomsnittligt antal resor per person, genomsnittligt antal resor per person som rest, antal personer och beräknat antal resor per dag. Resultaten är viktade för vardagar. N= Andel som rest, år Resor per dag för alla individer, år Resor per dag för individer som rest, år Antal individer, år Antal resor, år Totalt, vardagar 83 % 2,8 3, Män 86 % 2,9 3, Kvinnor 81 % 2,8 3, år 89 % 3,1 3, år 89 % 3,3 3, år 88 % 2,9 3, år 61 % 1,8 2,

19 19 Tabell 2.2 Andel som rest, genomsnittligt antal resor per person, genomsnittligt antal resor per person som rest, antal personer och beräknat antal resor per dag. Resultaten är viktade för helgdagar. N=727. Andel som rest, år Resor per dag för alla individer, år Resor per dag för individer som rest, år Antal individer, år Antal resor, år Totalt, helgdag 66 % 2,0 3, Män 67 % 2,0 3, Kvinnor 64 % 2,1 3, år 67 % 2,0 3, år 77 % 2,6 3, år 66 % 1,9 3, år 49 % 1,3 2, Antal resor och andel som rest beroende på kön Under vardagarna är det en större andel av männen (86 %) än kvinnorna (81 %) som rest. Även under helgen verkar det också som att en något större andel av männen rest, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan män och kvinnor med avseende på antal resor per dag, varken under vardag eller helg. Antal resor och andel som rest beroende på ålder Andelen som rest under mätdagen sjunker kraftigt för personer från 65 år och uppåt jämfört med övriga grupper. För resor under vardagar gör den äldsta åldersgruppen, år, i genomsnitt färre resor än övriga åldersgrupper. Övriga skillnader mellan antal resor under vardagar i de olika åldersgrupperna är inte statistiskt säkerställda. Om man bara ser på dem som verkligen rest gör den äldsta gruppen färre resor än övriga och åldersgruppen år gör fler resor i genomsnitt än andra grupper. För resor under helgen gör den äldsta åldersgruppen i genomsnitt också färre resor än övriga åldersgrupper och åldersgruppen år gör fler resor än övriga åldersgrupper. Ser man bara på dem som verkligen rest under helgen kan man endast med säkerhet konstatera att den äldsta åldersgruppen gör färre resor än åldersgruppen år, övriga skillnader mellan grupperna är inte statistiskt säkerställda.

20 Orsak till att inte ha rest Av de 17 % som inte rest under vardagar anger en majoritet, mer än sex av tio, att man inte rest eftersom man inte haft några ärenden. Under helgen är det hela tre fjärdedelar av de 34 % som inte rest som just låtit bli p g a att man inte haft några ärenden, se Figur 2.1. Orsak till att inte ha rest VARDAG totalt 63% 8% 23% män 58% 8% 27% 7% kvinnor 6 8% 20% 5% år 4 8% 43% år 50% 15% 29% år 5 10% 2 9% år 78% 4% 14% 5% HELG totalt 75% 4% 18% 3% män 7 4% 17% 3% kvinnor 75% 4% 19% 3% år 85% 14% 0% år 65% år 74% 3% 20% år 78% 5% 14% 4% Hade inga ärenden Sjuk eller vård av sjukt barn Bortrest Annat skäl Figur 2.1 Anledningar till varför intervjupersonerna inte rest den utvalda mätdagen. N vardag=414, N helg= 257. Som framgår av figuren anger män och kvinnor ungefär samma orsaker till varför man inte rest. Under helgen är anledningarna till varför man inte rest också ungefär desamma för olika åldersgrupper. Under vardagar tyder resultaten dock på att det med stigande ålder är en större andel som anger att man inte rest p g a att man inte haft något ärende och istället en minskad andel som anger att man varit bortrest. 2.3 Färdsätt Ca två tredjedelar använder bilen som huvudfärdmedel under vardagarna och tre fjärdedelar under helgen. Under helgen är det inte lika många som cyklar eller åker kollektivt som under vardagarna. Andelen som går är ungefär lika stor vardag som helg. Skillnaden mellan kvinnors och mäns färdsätt är störst under vardagarna då männen i större utsträckning kör bil och kvinnor i större utsträckning åker kollektivt. Under helgen är det ingen större skillnad på färdsättet mellan könen. Både under vardagar och helg gör kvinnorna större andel av sina resor till fots än männen.

21 21 Färdsätt VARDAG totalt 64% 10% 10% 14% män 68% 8% 10% 1 kvinnor 60% 1 10% 17% år 40% 25% år 67% 1 15% år 7 7% 9% år 7 9% 8% 10% HELG totalt 74% 5% 1 3% män 75% 5% 10% 5% kvinnor 74% 4% 14% år 5 1 4% 19% 9% år år 8 78% 3% 5% 10% 3% 4% 1 4% år 65% 13% 7% 14% bil kollektivt cykel till fots annat Figur 2.2 Färdsätt för huvudfärdmedel för olika åldersgrupper, kvinnor och män. Viktade vardagsresor och viktade helgresor. N vardag= 6 569, N helg= Åldersgruppen år åker bil vid mindre andel av sina resor än andra åldersgrupper. Detta kan till stor del bero på att färre i denna åldersgrupp har körkort. Åldersgruppen år är den åldersgrupp där betydligt fler kör bil under helgen jämfört med under vardagarna. Det är enbart åldersgruppen år som minskar andelen bilresor under helgen. Åldersgrupperna år och år är de åldersgrupper som åker mest kollektivt. Åldersgruppen är den enda åldersgrupp som åker mer kollektivt på helgen jämfört med vardagar.

22 Ärende Av alla resor som görs under en vardag så utgörs 38 procent av hemresorna till bostaden. I diagrammen nedan har resor till bostaden exkluderats så att 100 procent utgörs av övriga ärenden. I ärendet hämtning/lämning ingår hämtning och lämning av barn men även av vuxna. Ärende VARDAG totalt 3 8% 8% 1 18% 2 3% män 33% 1 7% 10% 1 20% 3% kvinnor 28% 5% 8% 1 20% 23% 4% år 1 4% 35% 1 30% år 37% 8% 19% år 44% 13% 5% 19% 15% år 5% 4% 0% 7% 35% 38% 10% HELG totalt 8% 9% 28% 50% 3% män 9% 29% 50% 3% kvinnor 7% 1 27% 50% 3% år 1 5% 5% 17% 57% 5% år 8% 1 28% år 9% 0% 9% 3 45% 4% år 0% % 3 65% 0% arbete tjänsteärende skola hämta /lämna inköp fritid övrigt Figur 2.3 Ärende olika veckodagar. Viktade vardagsresor och viktade helgresor. N vardag = 6 546, N helg = Under helgen görs mer än dubbelt så stor andel fritidsärenden som under vardagarna. Även inköpsärenden utgör en större andel av ärendena under helgen. Resterande ärenden utgör större andelar under vardagarna jämfört med helgen. Under vardagar gör männen fler arbetsresor än kvinnorna och åker på fler tjänsteärenden. Kvinnorna har istället större andel inköpsresor och resor till fritid/nöje. Under helgen är ärendefördelningen relativt jämn mellan könen men kvinnor hämtar/lämnar vid dubbelt så stor andel av resorna som männen. Åldersgrupperna år och år är de grupper som både vardag och helg har störst andel fritidsärenden. Åldersgruppen år är den åldersgrupp som har störst andel resor med ärendet hämtar/lämnar och åldersgruppen år den som har störst andel tjänsteärenden.

23 Färdsätt och ärende Ärendet påverkar valet av färdmedel. Vid inköp av tunga varor, vid tjänsteärenden samt vid hämtning/lämning används framförallt bilen. Tillgången till bil påverkar givetvis valet av färdmedel. För dem som har tillgång till bil så sker 94 procent respektive 63 procent av resorna för inköp av tunga respektive lätta varor med bil. Färdsätt för olika ärenden VARDAG arbete 65% 9% 14% 1 tjänsteärende 85% 5% 3% skola 2 39% 1 20% 3% hämta/lämna barn 74% 7% 1 0% hämta/lämna övrigt 83% 13% inköp (lätta varor) 63% 5% 25% inköp (tunga varor) 94% 0% fritid 63% 5% 25% annat 63% 8% 9% 18% HELG arbete 8 8% 7% 3% hämta/lämna 90% 8% 0% inköp 68% 5% 23% 0% fritid 77% 5% 4% 1 4% bil kollektivt cykel till fots annat Figur 2.4 Färdsätt för olika ärenden. Viktade vardagsresor och viktade helgresor. N vardag= 4 205, N helg= 853. Orsaken till att inte alla ärenden under helgen finns med i Figur 2.4 är att det var för få svar för dessa ärenden för att någon signifikant fördelning skulle kunna göras. Ärendet inköp under helgen är en sammanslagning av inköp (lätta varor) och inköp (tunga varor). Ärendet hämta/lämna under helgen är en sammanslagning av hämta/lämna barn och hämta/lämna övrigt. Hopslagningen är ett resultat av för få svar för vardera ärendetyp. Under vardagar är det främst vid inköp av tunga varor, tjänsteärenden samt vid hämtning/lämning som bil används som färdmedel. Under helgen används bilen mer frekvent till de flesta ärendena. Av de som åker till skolan åker fyra av tio kollektivt, lika stor andel går eller cyklar. Resterande femtedel använder bilen som färdmedel.

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

2009-01-25. Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum. inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-01-25. Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum. inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-01-25 Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Dokumentinformation Titel: Start- och målpunktsundersökning på Jönköpings Resecentrum inom Stadsbyggnadsvision

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB

Förord. Lund mars 2009. Trivector Traffic AB Förord Under hösten 2003 genomförde Malmö Stad en resvane- och attitydundersökning med tillhörande resdagbok. Undersökningen var en del i ett omfattande arbete med att skapa ett hållbart transportsystem

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA

RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA RESVANEUNDERSÖKNING I BROMÖLLA BILD FRÅN BROMÖLLA Stockholm 2005-11-08 SWECO VBB AB Jenny Widell SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 62 10 2005-11-08

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Förändrade resvanor i Stockholms län

Förändrade resvanor i Stockholms län RAPPORT 2006:67 VERSION 0.5 Förändrade resvanor i Stockholms län Effekter av Stockholmsförsöket Dokumentinformation Titel: Förändrade resvanor i Stockholms län - Effekter av Stockholmsförsöket Serie nr:

Läs mer

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat

Attityd- och resvaneundersökning RVU 04. sammanställning av resultat Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 sammanställning av resultat Rapport 2005:15 Utgåva 1.0, 20 mars 2005 Dokumentinformation Titel Attityd- och resvaneundersökning RVU 04 - sammanställning av resultat

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen

RVU Sverige. Den nationella resvaneundersökningen RVU Sverige Den nationella resvaneundersökningen Mats Wiklund Andreas Holmström mats.wiklund@trafa.se andreas.holmstrom@trafa.se Innehåll Bakgrund Upplägg och frågor Mätdagsundersökning Långväga resor

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ)

Trafik i Skövde. A1 Är du? 1 kvinna 2 man. A2 Din ålder är år. A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) Trafik i Skövde Resvaneundersökning Skövde kommun A Först några frågor om dig själv A1 Är du? 1 kvinna 2 man A2 Din ålder är år A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) st

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen

2010-02-26. Renare stadsluft. Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003. Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen 2010-02-26 Renare stadsluft Bilaga 2 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 Sammanfattning: Resvaneundersökning Skelleftedalen 2003 En resvaneundersökning för Skelleftedalen, Skellefteå

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige

Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Resvaneundersökning i sydöstra Sverige Blekinge, Småland och Öland Rapport, -- Ver. Projektnummer: - Dokumenttitel: Resvaneundersökning RVU i Sydöstra Sverige Skapat av: Intermetra Business & Market Research

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014

ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014 ATTITYD- OCH RESVANEUNDERSÖKNING I VÄRMLAND 2014 DOKUMENTINFORMATION Titel: Resvaneundersökning 2014 Författare: Bengt Stålner Martin Ullberg Charlotte Wahl Jenny Widell Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg. Anders Peterson, ITN 2 november 2011

TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg. Anders Peterson, ITN 2 november 2011 TNK098 Planering av kollektivtrafik och järnvägstrafik: Resvaneundersökning Yield Management på järnväg Anders Peterson, ITN 2 november 2011 Översikt Resvaneundersökning (RVU) Vad kan man få fram med en

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 SAMMANSTÄLLNING RESVANEUNDERSÖKNING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 GENOMFÖRANDE... 4 BAKGRUNDSVARIABLER... 5 RESULTAT...

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket

Vi behöver bilen MRF BIL Sweden 18-84 år förhållande till bilen svenska folket SVENSKAR OM BILEN Svenskar om bilen Att vi som bor i Sverige behöver bilen, det är ett faktum. Vi behöver bilen för att klara av vårt livspussel och för att kunna sköta våra arbeten. Vi använder den i

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen RAPPORT 2012:61 VERSION 1.0 Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar Dokumentinformation Titel: Metodik för

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2004

Resvanor i Stockholms län 2004 Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Rapport 2005:25 Version 1.0 Dokumentinformation Titel Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0 DinKoll utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade Dokumentinformation Titel: DinKoll - utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Årsrapport 2013 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik

Årsrapport 2013 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN. Svensk Kollektivtrafik Årsrapport 2013 KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN Svensk Kollektivtrafik INNEHÅLL Box 12236 S:t Göransgatan 63, 1 tr. 102 26 Stockholm tfn: 08-598 998 00 fax: 08-598 998 05 www.ipsos.se 1 SAMMANFATTNING KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN...

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN

Trollhättans kommun. Resvaneundersökning. Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Trollhättans kommun Resvaneundersökning Nov - dec 2013 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Sammanfattning Koucky & Partners och Enkätfabriken har för Trollhättans Stad genomfört en resvaneundersökning.

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer