Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning"

Transkript

1 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg Göteborgs Stad Trafikkontoret

2 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 1 Bakgrund Under perioden 2 till 27 oktober 2006 genomförde Gemensam förvaltning på Göteborgs Universitet en undersökning för att kartlägga medarbetarnas vanor när det gäller resor till och från arbetet och i tjänsten. Undersökningen genomfördes som en enkät via Internet till 390 anställda. När undersökningen avslutades hade svar inkommit från 258 personer. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 66 procent. Svarsfrekvensen är i samma nivå som vid andra liknande undersökningar på arbetsplatser i Göteborg. I denna rapport sammanfattas svaren från enkätundersökningen i löpande text och för vissa frågor även med diagram. Samtliga svar, såväl på frågorna med fasta svarsalternativ som på dem med fritextsvar, presenteras i en separat tabellbilaga tillsammans med korstabuleringar av svaren på vissa frågor. Demografi Först redovisas vilka de som svarat på enkäten på Gemensamma förvaltning är. Bland de svarande dominerar kvinnorna. 61 procent är kvinnor och 39 procent är män. 31 procent är över 55 år och ingen är under 26 år. 60 procent har flextid/fri arbetstid och 38 procent arbetar fasta tider dagtid. Diagram 1 Åldersfördelning bland dem som svarat på enkäten (procent, n=256) Under 26 år 0% år 20% Över 55 år 32% år 23% år 25% Den största arbetsplatsen är Vasagatan där 82 av de 258 som svarat på enkäten uppger att de arbetar. Näst efter Vasagatan kommer i tur och ordning Karl Gustavsgatan 29 (43 svarande), Vasaparken (40 svarande) och Erik Dahlbergsgatan 11/ Karl Gustavsgatan 12B (38 svarande). En arbetsplats med färre svarande är Medicinaregatan.

3 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 2 Var de som svarat på enkäten är bosatta framgår av bilderna nedan. Figur 1 Illustration av var i regionen medarbetarna bor Figur 2 Förtydligande illustration av var i Göteborgsområdet medarbetarna bor

4 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 3 Tillgång till bil och körkortsinnehav En faktor som naturligtvis har stor betydelse för resandet är tillgången till bil. En stor del, 80 procent, har tillgång till bil i hushållet. 95 procent av dessa är privata bilar. Ingen har egen förmånsbeskattad tjänstebil, men några har tillgång till annans tjänstebil eller bilpoolsbil. Som jämförelse kan nämnas att undersökningar vid 19 andra arbetsplatser i Göteborg visade att i genomsnitt 87 procent av de anställda hade tillgång till bil. 10 procent av de svarande har inte körkort för bil och är därför hänvisade till andra färdsätt alternativt samåkning. Arbetsresor i allmänhet Många av de anställda på Gemensam förvaltning bor nära sin arbetsplats. 36 procent bor inom 5 kilometer från arbetsplatsen och ytterligare 24 procent bor 5-10 kilometer från arbetsplatsen. Bara 14 procent har över 30 kilometer. Som jämförelse hade 20 procent på de 19 andra arbetsplatserna högst 5 kilometer till jobbet, medan 19 procent hade mer än 30 kilometer. Det vanligaste sättet för de anställda att ta sig till arbetet är att åka kollektivt, vilket 31 procent gör. 23 procent kör ensam i bil och ytterligare 9 procent samåker i bil. 14 procent uppger att de cyklar och 14 procent att de promenerar till arbetet. I jämförelse med de 19 andra arbetsplatserna har Gemensam förvaltning en låg andel bilister och hög andel kollektivtrafikresenärer och personer som promenerar till arbetet. Diagram 2 Hur tar du dig vanligtvis till arbetet? (n=258) Åker kollektivt (buss, spårvagn, tåg eller båt) 81 Kör ensam i bil (även hämta/lämna barn på vägen) 60 Cyklar Går Samåker i bil (förare eller passagerare) 22 Varierar efter väder (ex. cykel sommartid och bil övrigt) 11 Varierar, inget färdmedel dominerar Kombinerar färdmedel under resan (t.ex. bil+buss) 5 5 Annat resesätt Bland dem som har allra närmast till arbetet promenerar de flesta. Bilåkandet ökar med avståndet till arbetet från att vara 3 procent bland dem som har kortare än 2 km till 70 procent bland dem som har över 30 km till arbetet. Bland dem som har över 50 km till arbetet tar kollektivtrafiken åter en större andel och bilandelen minskar.

5 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 4 Diagram 3 Skillnaden mellan hur man reser till arbetet beroende på avståndet mellan hemmet och arbetet (antal personer per färdmedel) Över 50 km km km km km Under 2 km % 20% 40% 60% 80% 100% Kör bil Samåker Kollektivt Cyklar Går Kombinerar Varierar efter väder Varierar Annat Promenera till arbetet Av dem som svarade på enkäten var det 35 personer som angav att man promenerade till arbetet. Anledningen till att man går var i första hand att det är bekvämt och enkelt och att det ger möjlighet till motion. Det vanligaste är att man promenerar i minuter till jobbet, 49 procent gör det, men det finns också en person som går i uppemot en timma. Nästan hälften av dem som går till arbetet har tillgång till bil, men använder den inte till arbetet. Cykla till arbetet 37 medarbetare svarade att de cyklar till arbetet. Dessa angav att anledningarna till att cykla främst är att det är bekvämt/enkelt och snabbt. Dessutom cyklar man för att det ger motion, det är billigt och av miljöskäl. 3 personer motiverade cykelturen med att de inte har tillgång till bil. Flera har angett att bättre cykelvägar, främst företräde vid övergångar och separata cykelvägar, skulle göra cykelresan bättre. 4 personer vill ha bättre cykelparkering vid arbetsplatsen och 4 personer vill ha bättre möjlighet att duscha på arbetsplatsen. Det är något fler cyklister som cyklar i minuter än vad som cyklar i högst 15 minuter för att komma till arbetet. 5 procent cyklar längre tid än en halvtimma för att komma till jobbet. 43 procent uppger att de alltid eller oftast har cykelhjälm medan 54 procent aldrig har det. Hälften av dem som cyklar har tillgång till en bil för resan till arbetet utan att använda den.

6 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 5 Kollektivtrafikanterna De 81 svarande som åker kollektivt till och från arbetet gör i första hand det för att det är bekvämt/enkelt, billigt och av miljöskäl. Diagram 4 Varför åker du kollektivt till och från arbetet? (180 svar från 81 personer) Bekvämt/enkelt 55 Billigt 27 Av miljöskäl 25 Har inte tillgång till bil 18 För att få motion vid promenad till och från hållplatserna 15 Har inte körkort 12 Snabbt 12 Andra skäl 9 Flexibelt Kollektivtrafikresan tar min dörr till dörr för 36 procent av de svarande och min för 30 procent. På frågan om vad som skulle göra kollektivtrafikresan bättre är de vanligaste svaren i tur och ordning tätare turer (51 av 164 svar) och bättre punktlighet/pålitlighet (40 svar). Flera svarade att fler nog skulle åka kollektivt om arbetsgivaren subventionerade månadskort för de anställda. Hälften av kollektivtrafikresenärerna har tillgång till en bil för resan till arbetet utan att använda den. Samåkning De 22 medarbetare som samåker motiverar detta främst med att det är bekvämt/enkelt. Svaren på frågorna om hur samåkningen går till visar att det är något vanligare att samåka i rollen som förare än som passagerare. Samåkningen sker i alla fall utom ett med en familjemedlem.

7 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 6 Bilresor 23 procent av de svarande (60 personer) kör ensamma i bil till arbetet. En tredjedel av bilresorna tar längre tid än 30 minuter och 7 procent är kortare än 15 minuter. Diagram 5 Hur lång tid tar bilresan från dörr till dörr? (procent, n=60) min 7% Över 60 min 5% Under 15 min 7% min 23% min 58% De vanligaste anledningarna till att åka bil till arbetet är att det är bekvämt/enkelt, flexibelt, att man ofta har ärenden på väg till/från arbetet och att det är snabbt. Det är 15 personer som svarar att de åker bil till arbetet för att de måste ha bilen i tjänsten. 16 personer uppger att det inte finns något som skulle kunna få dem att mer sällan ta bilen till arbetet. Bland dem som ändå ser alternativ till bilen är det främst bättre kollektivtrafik som skulle göra det möjligt att inte ta bilen så ofta. Det som främst avses med bättre kollektivtrafik är även här tätare turer och färre byten. 77 procent av bilisterna skulle kunna tänka sig att byta åtminstone några av sina resor till och från arbetet till att åka med kollektivtrafiken och för 25 procent skulle det dessutom fungera rent praktiskt. De största nackdelarna som bilisterna ser med att åka bil till arbetet är bensinkostnaden och parkeringsavgiften.

8 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 7 Diagram 6 Varför åker du bil till och från arbetet? (197 svar från 60 personer) Bekvämt/enkelt Flexibelt Har ofta ärenden eller aktiviteter på väg till/från arbetet Snabbt Saknar bra kollektivtrafik Hämtar/lämnar barn på vägen Måste ha bilen i tjänsten 15 Hälsoskäl 5 Billigt Andra skäl 2 3 Saknar kännedom om kollektivtrafiken Diagram 7 Finns det något som skulle få dig att inte ta bilen till arbetet så ofta? (98 svar från 60 personer) Bättre kollektivtrafik 32 Bättre möjlighet att arbeta hemma 19 Nej, inget 16 Företagsbilar eller bilpool för tjänsteärenden på arbetsplatsen 9 Bättre möjligheter att samåka 4 Bättre möjligheter att cykla 3 Flexiblare arbetstider 3 Annat

9 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 8 Tjänsteresor 47 procent av medarbetarna gör kortare tjänsteresor minst varje månad och 17 procent minst någon gång i veckan. Med korta tjänsteresor menas resor kortare än 10 mil från arbetsplatsen. Att ofta göra korta tjänsteresor är vanligare bland män än bland kvinnor. Diagram 8 Hur ofta gör du normalt korta tjänsteresor (10 mil eller kortare)? (n=258) Mer än 5 gånger/vecka 5% 2-5 gånger/vecka 12% Mer sällan eller aldrig 53% 3-5 gånger/månad 16% 1-2 gånger/månad 14% Det vanligaste sättet att resa på de korta tjänsteresorna är att åka med privat bil med milersättning (38 procent av dem som svarat) följt av kollektivtrafik (32 procent). Bland de 46 personer som oftast använder sin privata bil på korta tjänsteresor svarar en tredjedel att de skulle använda poolbil på dessa tjänsteresor om de fanns tillgängliga vid arbetsplatsen. 79 procent av de korta tjänsteresorna är ofta inbokade minst en dag i förväg och 92 procent varar kortare än fyra timmar. 9 personer har angett att de kör sin privata bil mer än 250 mil i tjänsten varje år. En av dem kör mer än 1000 mil om året i egen bil. Av de privata bilarna som används i tjänsten är de flesta av årsmodell 2000 eller nyare, men två är äldre än årsmodell Några av medarbetarna tror att de korta tjänsteresorna skulle kunna ersättas av de väsentligt miljövänligare alternativen med möten via telefon, webb eller video i högre grad. 15 procent av dem som svarat tror att mer än 10 procent av de korta resorna skulle kunna ersättas med någon av ovanstående tekniker. Tre personer tror att mer än hälften av de korta tjänsteresorna kan ersättas. På Gemensam förvaltning är det inte så vanligt med längre tjänsteresor på över 10 mil från arbetsplatsen. Bara 5 procent av dem som svarat reser på tjänsteresor över 10 mil oftare än en gång i månaden.

10 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 9 Diagram 9 Hur ofta gör du längre tjänsteresor (10 mil eller längre)? (n=258) 1-2 gånger/månad 3% 3-5 gånger/halvår 18% Mer sällan eller aldrig 49% 1-2 gånger/halvår 28% De som ändå reser på långa tjänsteresor åker oftast tåg (69 procent) följt av flyg (19 procent). 13 procent tror att mer än 10 procent av de långa resorna skulle kunna ersättas med möten via telefon, webb eller video. Tre personer tror att mer än hälften av de långa tjänsteresorna kan ersättas. Resepolicy Nära hälften av de anställda vet inte om arbetsgivaren har några miljö- eller trafiksäkerhetskrav i sin resepolicy eller ej. Bland de 51 procent som vet att arbetsgivaren har en policy säger sig 78 procent känna till innehållet. Detta innebär att cirka 40 procent av de anställda känner till miljö- och trafiksäkerhetskraven i Gemensamma förvaltnings resepolicy. 58 procent av medarbetarna tycker att arbetsgivaren bör bry sig om de anställdas resor till och från arbetet och 16 procent vet inte vad de tycker i frågan. Motion På frågorna om medarbetarnas motionsvanor svarade 80 procent att de regelbundet motionerar minst en gång i veckan. 17 procent uppgav att de gör det 6-7 gånger i veckan. 56 procent tycker att de i stor eller ganska stor utsträckning får tillräckligt med motion. De vanligaste orsakerna till varför man inte motionerar tillräckligt är att det bara inte blir av eller att man inte har tid.

11 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 10 Diagram 10 Hur många dagar i veckan motionerar du vanligtvis? (n=254) 1 dag per vecka 15% Mer sällan 5% 6-7 dagar per vecka 17% 4-5 dagar per vecka 30% 2-3 dagar per vecka 33% Mer information Många vill ha mer information om alternativa resesätt. Flest vill ha information om kollektivtrafik (46 svarande), sparsamt körsätt (eco-driving) (45 svarande) och cykling och cykelvägar (42 svarande). Denna information skickades ut genom Trafikkontorets försorg efter det att undersökningen avslutats.

12 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 11 Åtgärdsförslag Intresse Svarsfrekvensen var ungefär lika stor som vid liknande undersökningar på andra arbetsplatser i Göteborg. Bland dem som svarat tycker 58 procent att arbetsgivaren bör bry sig om medarbetarnas resor till och från arbetet och ytterligare 16 procent vet inte vad de tycker i frågan. Var därför inte rädda att jobba vidare med de här frågorna. Kollektivtrafik Tack vare arbetsplatsernas placering i centrum är det vanligaste sättet att ta sig till arbetet på Gemensam förvaltning att åka kollektivt. 31 procent av dem som svarat, dvs 81 personer, gör det. Andelen som reser med kollektivtrafik antas kunna öka ytterligare tack vare det stora utbudet kollektivtrafik kring de flesta av Gemensam förvaltnings centrala arbetsplatser och den begränsade tillgången på parkeringsplatser. Bland dem som åker bil finns det många (43 personer av dem som svarat) som skulle kunna tänka sig att byta några av sina bilresor till och från arbetet till att åka med kollektivtrafiken. För 14 av dem skulle det fungera rent praktiskt. Med ökad information om vilken kollektivtrafik som finns i närheten av arbetsplatserna, att visa på hälsofördelarna med dagliga promenader och eventuellt möjligheter att subventionera kollektivtrafikbiljetter, bör andelen anställda som åker kollektivt kunna öka. Ordna en kampanj för att uppmuntra de som åker kollektivt med presenter som till exempel paraply, ryggsäck eller jacka. En tävling mellan avdelningarna om vilka medarbetare som går flest steg, räknade med stegräknare, kan också inspirera till en positivare syn på promenader till och från hållplatserna. Bil till arbetet Det nästvanligaste sättet att ta sig till jobbet är med egen bil. 60 personer av dem som svarat, dvs 23 procent, gör det. Det är en lägre andel än vid de flesta andra arbetsplatser. De flesta av dessa personer anger att de kör bil för att det är bekvämt och flexibelt. Det är dessutom 15 personer som uppger att de kör bil därför att de måste ha bilen i tjänsten. Kan dessa erbjudas företagsbil/poolbil eller tjänstecykel alternativt åka kollektivt på sina tjänsteresor? Av dem som vanligtvis åker bil reser ungefär hälften någon gång istället kollektivt, cyklar eller går till arbetet. Dessa kan ha möjlighet att öka andelen resor med kollektivtrafik eller cykel, kanske från en dag i veckan till två eller från sex månader om året till sju. Dessa bor antagligen så att de har tillräckligt nära att cykla eller gå eller de har en tillfredsställande kollektivtrafikförbindelse. 32 personer som idag kör bil till arbetet svarar att bättre kollektivtrafik skulle få dem att inte ta bilen lika ofta. Informera medarbetarna om de alternativ som finns via intranät och anslagstavlor. Trafikkontoret kan bistå med information. När många av de anställda kör bil till arbetet behövs också många parkeringsplatser vid arbetsplatserna under stora delar av arbetstiden. Attraktiva och centrala P-platser som då inte kan användas av till exempel besökare. Det är stor efterfrågan på parkeringsplatser i området. De som varit på tjänsteärende och kommer tillbaka med sin bil har svårt att hitta en ledig plats att parkera på.

13 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 12 Enligt uppgift har Gemensam förvaltning 24 egna parkeringsplatser, som snabbt blir upptagna. Att parkera här kostar antingen 275 kronor per månad eller 20 kronor per dag. Fundera på hur ni vill att parkeringsplatserna används. Ska de i första hand användas av dem som kör bil till jobbet eller av bilar som används i tjänsten? Bland dem som bor inom 5 kilometer från sin arbetsplats är det 8 personer som åker bil till jobbet. Bland dem som har 5-10 kilometer till jobbet är det 17 personer som åker bil. Flera av dem borde kunna uppmuntras till att gå eller cykla när vädret tillåter. Friskvård och cykling 43 procent av de anställda är medvetna om att de motionerar för litet. De vanligaste anledningarna är att det bara inte blir av eller att man inte har tid. Med motion på väg till jobbet dubbelutnyttjar man tiden och motionen kan bli av varje dag man arbetar. Dessutom är det billigt. En satsning på mer cykling och kollektiva resor och gång går hand i hand med bättre hälsa och minskade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och andra sjukdomar. En stor norrländsk studie visar att de som tar bilen till arbetet löper en 50 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med dem som går, cyklar eller åker kollektivt. En av kollektivtrafikens nackdelar, avståndet mellan busshållplatsen och arbetsplatsen eller bostaden, är i själva verket en fördel man tvingas röra på sig mer än vad man oftast gör som bilist. Flera cyklister önskar bättre cykelparkering vid arbetsplatsen, med tak och möjlighet att låsa fast cykeln. Det är också många som önskar möjlighet att duscha och byta om på arbetsplatsen efter att de har cyklat. Se om ni kan göra något åt dessa frågor för att förenkla för dem som cyklar och göra det mer attraktivt för dem som ännu inte börjat. Cyklisterna har kommit med flera förslag i fritextsvaren, gå igenom dem i tabellbilagan. Uppmuntra och belöna de som går eller cyklar hela eller delar av vägen till arbetet med till exempel cykelhjälm, regnkläder eller skor. Delta gärna i Cykelutmaningen och liknande kampanjer. Bland dem som cyklar använder färre än hälften hjälm. Med gratis hjälm eller bidrag för hjälminköp medverkar ni till säkrare resor och visar att ni bryr er om medarbetarnas huvuden! Korta tjänsteresor Medarbetarna på Gemensam förvaltning gör många korta tjänsteresor med bil, de flesta troligen mellan Universitets olika enheter. Framför allt är det de som har sin arbetsplats på Erik Dahlbergsgatan 11 A, 11B, Karl Gustavsgatan 12B och på Medicinaregatan 20 som gör många korta tjänsteresor. De som har svarat på undersökningen gör tillsammans över korta tjänsteresor per år. Drygt hälften görs med bil och övriga med kollektivtrafik och cykel. Om vi antar att de som inte har svarat på resvaneundersökningen gör korta tjänsteresor i samma utsträckning som de som har svarat, innebär det att anställda på Gemensam förvaltning totalt gör över korta tjänsteresor per år. När bil används är det nästan uteslutande en privat bil (används på 45 procent av alla korta tjänsteresor). Ungefär hälften (56 procent) av dem som någon gång gör korta tjänsteresor anger att de alltid, oftast eller ibland skulle använda företagsbilar/poolbilar om de fanns i anslutning till arbetsplatsen. Det finns alltså ett stort intresse för gemensamma bilar. 15 personer som nu kör bil till jobbet säger att de skulle åka kollektivt, cykla eller gå till arbetet oftare, om det fanns bilar i anslutning till arbetsplatsen. Det finns också ett visst intresse av att kunna hyra poolbilarna privat på kvällar och helger. Titta närmare på om det finns möjligheter med poolbilar och om ni eventuellt kan ha gemensamma bilar med andra av universitets enheter i samma område. Trafikkontoret arbetar tillsammans med bilpoolsföretag för att etablera pooler på fler platser i Göteborg och kan bistå med kontakter.

14 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 13 Ytterligare en vinst med att använda bilpoolsbilar är att de bilarna är av nyare årsmodell, regelbundet servade av professionell personal samt i de flesta fall miljöfordon. Ni har gemensamma cyklar för de korta tjänsteresorna vid några av era arbetsplatser. På alla namngivna arbetsplatser utom Jonsered finns det minst två personer som vet att det finns cyklar att tillgå. Cyklarna används dock inte mycket. Se till att någon är ansvarig för att de är i dugligt skick, antingen genom egen service eller genom avtal med serviceföretag. Informera om att cyklarna finns och skall användas när det är lämpligt. Finns det tillhörande hjälmar? För att öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafik bör information om kollektivtrafiken vara lätt tillgänglig och det ska vara smidigt att låna kollektivtrafikkort. Tillgång till låneparaplyer kan också medverka till bättre möjlighet att resa kollektivt. När det finns poolbilar, tjänstecyklar eller kollektivtrafikkort tillgängliga: ha en tydlig policy om att de skall användas för tjänsteärenden. Det räcker tyvärr inte med att bara erbjuda möjligheten. Långa tjänsteresor Bara 5 procent av de svarande gör långa arbetsresor över 10 mil mer än några gånger per halvår. Ändå utför anställda inom Gemensam förvaltning sammantaget långa tjänsteresor varje år. På 28 procent av dem används bil (privat) och i övrigt används tåg, buss eller flyg. Vart går resorna? Kan fler göras med tåg eller buss? Fördelar med att flytta över långa tjänsteresor från bil till tåg eller buss är, förutom miljövinsten, att restiden kan utnyttjas bättre samt att tåg och buss är trafiksäkrare alternativ än bilen. Kanske kan man åka tåg större delen av resan och fortsätta med hyrbil om resmålet ligger långt från stationen? Det finns också tid och pengar att spara på att använda telefon-, webb- eller videokonferens i större utsträckning än idag. Vilken utrustning finns? Känner alla till den och hur den fungerar? Finns det någon ansvarig som ser till att den fungerar? Distansarbete Bara elva personer distansarbetar minst en dag per månad. Det är 19 personer som svarar att de skulle köra bil mindre ofta till arbetet om de hade bättre möjlighet att jobba hemma. Att ha möjlighet att utföra delar av sitt arbete hemifrån medför ett generellt minskat resande och mer tid över till arbete eller privatliv. Fortsätt att tillåta/underlätta hemarbete för medarbetare med arbetsuppgifter där det är möjligt. Det är dock en knepig policyfråga med kopplingar till arbetsmiljöregler.

15 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 14 Gå vidare Sätt upp mål för effektivisering av tjänsteresor, framför allt av de korta 1) gör det lättare att låna/hämta ut kollektivtrafikkort/biljetter för korta tjänsteresor. Kollektivtrafiken erbjuder väldigt många resealternativ och med spårvagn tar det 6 minuter mellan Vasaplatsen och Medicinaregatan. 2) finns det underlag för poolbilar, tillsammans med övriga universitetsenheter eller för anslutning till kommersiell bilpool? 3) informera om lånecyklarna och tillse att de servas och är tillgängliga med hjälm för de riktigt korta resorna eller för att ta sig till en eventuell bilpoolsparkering. 4) sätt upp regler för att kollektivtrafik/poolbilar/cyklar, när de finns tillgängliga, skall användas på korta resor. 5) minska andelen bilresor på de långa tjänsteresorna till fördel för tåg/buss, eventuellt i kombination med hyrbil. minskning av individuell arbetspendling med bil ytterligare genom att motivera/premiera dem som åker kollektivt/cyklar/går hela eller delar av året Om färre behöver använda sin egen bil i tjänsten och färre kör bil till arbetet minskar trycket på parkeringsplatserna. Då kommer problemet att hitta ledig p-plats att minska. Titta över reglerna för parkering vid arbetsplatserna, avgifterna för dem och eventuell förmånsbeskattning. Informera om vilka möjligheter som finns att resa kollektivt och vilka fördelar det ger i form av vardagsmotion. Sätt upp aktuella tidtabeller på anslagstavlor och intranät. Se på möjliga morötter för att premiera dem som går, cyklar, samåker eller åker kollektivt till och från arbetet och i tjänsten. Cykelhjälmar, subventionerade månadskort? Utgångspunkterna bör vara friskvård och Göteborgs universitets miljöcertifiering. Man kan följa upp med en ny webbenkät samma tid nästa år. Sammanställning och åtgärdsförslag av SWECO VBB / Helena Sjöstrand och Björn Carlsson Uppdrag

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm

Resvaneundersökning på två större arbetsplatser. delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Resvaneundersökning på två större arbetsplatser delunderlag inför utvärderingen av trängselavgifter i Stockholm Rapport 2005:13 12 maj 2005 Dokumentinformation Titel Resvaneundersökning på två större arbetsplatser

Läs mer

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag

Kommunens resor och fordonshantering. Analys och förslag Kommunens resor och fordonshantering Analys och förslag Koncernledningsstaben David Larsson Juni 2010 Sammanfattning Att arbeta med kommunal verksamhet innebär bland annat att resa. Det kan vara resor

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer?

Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Vem ansvarar för arbetspendlingens inverkan på luftkvaliteten i våra städer? Miljöimpuls!Väst 040311 Är det arbetsgivare, myndigheter eller pendlarna själva som bär det stora ansvaret för att luften ska

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

Gör din hälsa och naturen till vinnare

Gör din hälsa och naturen till vinnare Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 www.x-mats.nu Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg

Läs mer

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00

Jennie Marklund Sweco Infrastructure, Södra Järnvägsgatan 37, 851 04 Sundsvall, 060-16 99 00 1 Dokumentinformation Titel: Resvanor i Piteå 2011 Författare: Jennie Marklund Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Jenny Widell, Sweco Infrastructure Handläggare: Marie Karlsson Sweco Infrastructure,

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer