Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning"

Transkript

1 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg Göteborgs Stad Trafikkontoret

2 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 1 Bakgrund Under perioden 2 till 27 oktober 2006 genomförde Gemensam förvaltning på Göteborgs Universitet en undersökning för att kartlägga medarbetarnas vanor när det gäller resor till och från arbetet och i tjänsten. Undersökningen genomfördes som en enkät via Internet till 390 anställda. När undersökningen avslutades hade svar inkommit från 258 personer. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 66 procent. Svarsfrekvensen är i samma nivå som vid andra liknande undersökningar på arbetsplatser i Göteborg. I denna rapport sammanfattas svaren från enkätundersökningen i löpande text och för vissa frågor även med diagram. Samtliga svar, såväl på frågorna med fasta svarsalternativ som på dem med fritextsvar, presenteras i en separat tabellbilaga tillsammans med korstabuleringar av svaren på vissa frågor. Demografi Först redovisas vilka de som svarat på enkäten på Gemensamma förvaltning är. Bland de svarande dominerar kvinnorna. 61 procent är kvinnor och 39 procent är män. 31 procent är över 55 år och ingen är under 26 år. 60 procent har flextid/fri arbetstid och 38 procent arbetar fasta tider dagtid. Diagram 1 Åldersfördelning bland dem som svarat på enkäten (procent, n=256) Under 26 år 0% år 20% Över 55 år 32% år 23% år 25% Den största arbetsplatsen är Vasagatan där 82 av de 258 som svarat på enkäten uppger att de arbetar. Näst efter Vasagatan kommer i tur och ordning Karl Gustavsgatan 29 (43 svarande), Vasaparken (40 svarande) och Erik Dahlbergsgatan 11/ Karl Gustavsgatan 12B (38 svarande). En arbetsplats med färre svarande är Medicinaregatan.

3 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 2 Var de som svarat på enkäten är bosatta framgår av bilderna nedan. Figur 1 Illustration av var i regionen medarbetarna bor Figur 2 Förtydligande illustration av var i Göteborgsområdet medarbetarna bor

4 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 3 Tillgång till bil och körkortsinnehav En faktor som naturligtvis har stor betydelse för resandet är tillgången till bil. En stor del, 80 procent, har tillgång till bil i hushållet. 95 procent av dessa är privata bilar. Ingen har egen förmånsbeskattad tjänstebil, men några har tillgång till annans tjänstebil eller bilpoolsbil. Som jämförelse kan nämnas att undersökningar vid 19 andra arbetsplatser i Göteborg visade att i genomsnitt 87 procent av de anställda hade tillgång till bil. 10 procent av de svarande har inte körkort för bil och är därför hänvisade till andra färdsätt alternativt samåkning. Arbetsresor i allmänhet Många av de anställda på Gemensam förvaltning bor nära sin arbetsplats. 36 procent bor inom 5 kilometer från arbetsplatsen och ytterligare 24 procent bor 5-10 kilometer från arbetsplatsen. Bara 14 procent har över 30 kilometer. Som jämförelse hade 20 procent på de 19 andra arbetsplatserna högst 5 kilometer till jobbet, medan 19 procent hade mer än 30 kilometer. Det vanligaste sättet för de anställda att ta sig till arbetet är att åka kollektivt, vilket 31 procent gör. 23 procent kör ensam i bil och ytterligare 9 procent samåker i bil. 14 procent uppger att de cyklar och 14 procent att de promenerar till arbetet. I jämförelse med de 19 andra arbetsplatserna har Gemensam förvaltning en låg andel bilister och hög andel kollektivtrafikresenärer och personer som promenerar till arbetet. Diagram 2 Hur tar du dig vanligtvis till arbetet? (n=258) Åker kollektivt (buss, spårvagn, tåg eller båt) 81 Kör ensam i bil (även hämta/lämna barn på vägen) 60 Cyklar Går Samåker i bil (förare eller passagerare) 22 Varierar efter väder (ex. cykel sommartid och bil övrigt) 11 Varierar, inget färdmedel dominerar Kombinerar färdmedel under resan (t.ex. bil+buss) 5 5 Annat resesätt Bland dem som har allra närmast till arbetet promenerar de flesta. Bilåkandet ökar med avståndet till arbetet från att vara 3 procent bland dem som har kortare än 2 km till 70 procent bland dem som har över 30 km till arbetet. Bland dem som har över 50 km till arbetet tar kollektivtrafiken åter en större andel och bilandelen minskar.

5 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 4 Diagram 3 Skillnaden mellan hur man reser till arbetet beroende på avståndet mellan hemmet och arbetet (antal personer per färdmedel) Över 50 km km km km km Under 2 km % 20% 40% 60% 80% 100% Kör bil Samåker Kollektivt Cyklar Går Kombinerar Varierar efter väder Varierar Annat Promenera till arbetet Av dem som svarade på enkäten var det 35 personer som angav att man promenerade till arbetet. Anledningen till att man går var i första hand att det är bekvämt och enkelt och att det ger möjlighet till motion. Det vanligaste är att man promenerar i minuter till jobbet, 49 procent gör det, men det finns också en person som går i uppemot en timma. Nästan hälften av dem som går till arbetet har tillgång till bil, men använder den inte till arbetet. Cykla till arbetet 37 medarbetare svarade att de cyklar till arbetet. Dessa angav att anledningarna till att cykla främst är att det är bekvämt/enkelt och snabbt. Dessutom cyklar man för att det ger motion, det är billigt och av miljöskäl. 3 personer motiverade cykelturen med att de inte har tillgång till bil. Flera har angett att bättre cykelvägar, främst företräde vid övergångar och separata cykelvägar, skulle göra cykelresan bättre. 4 personer vill ha bättre cykelparkering vid arbetsplatsen och 4 personer vill ha bättre möjlighet att duscha på arbetsplatsen. Det är något fler cyklister som cyklar i minuter än vad som cyklar i högst 15 minuter för att komma till arbetet. 5 procent cyklar längre tid än en halvtimma för att komma till jobbet. 43 procent uppger att de alltid eller oftast har cykelhjälm medan 54 procent aldrig har det. Hälften av dem som cyklar har tillgång till en bil för resan till arbetet utan att använda den.

6 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 5 Kollektivtrafikanterna De 81 svarande som åker kollektivt till och från arbetet gör i första hand det för att det är bekvämt/enkelt, billigt och av miljöskäl. Diagram 4 Varför åker du kollektivt till och från arbetet? (180 svar från 81 personer) Bekvämt/enkelt 55 Billigt 27 Av miljöskäl 25 Har inte tillgång till bil 18 För att få motion vid promenad till och från hållplatserna 15 Har inte körkort 12 Snabbt 12 Andra skäl 9 Flexibelt Kollektivtrafikresan tar min dörr till dörr för 36 procent av de svarande och min för 30 procent. På frågan om vad som skulle göra kollektivtrafikresan bättre är de vanligaste svaren i tur och ordning tätare turer (51 av 164 svar) och bättre punktlighet/pålitlighet (40 svar). Flera svarade att fler nog skulle åka kollektivt om arbetsgivaren subventionerade månadskort för de anställda. Hälften av kollektivtrafikresenärerna har tillgång till en bil för resan till arbetet utan att använda den. Samåkning De 22 medarbetare som samåker motiverar detta främst med att det är bekvämt/enkelt. Svaren på frågorna om hur samåkningen går till visar att det är något vanligare att samåka i rollen som förare än som passagerare. Samåkningen sker i alla fall utom ett med en familjemedlem.

7 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 6 Bilresor 23 procent av de svarande (60 personer) kör ensamma i bil till arbetet. En tredjedel av bilresorna tar längre tid än 30 minuter och 7 procent är kortare än 15 minuter. Diagram 5 Hur lång tid tar bilresan från dörr till dörr? (procent, n=60) min 7% Över 60 min 5% Under 15 min 7% min 23% min 58% De vanligaste anledningarna till att åka bil till arbetet är att det är bekvämt/enkelt, flexibelt, att man ofta har ärenden på väg till/från arbetet och att det är snabbt. Det är 15 personer som svarar att de åker bil till arbetet för att de måste ha bilen i tjänsten. 16 personer uppger att det inte finns något som skulle kunna få dem att mer sällan ta bilen till arbetet. Bland dem som ändå ser alternativ till bilen är det främst bättre kollektivtrafik som skulle göra det möjligt att inte ta bilen så ofta. Det som främst avses med bättre kollektivtrafik är även här tätare turer och färre byten. 77 procent av bilisterna skulle kunna tänka sig att byta åtminstone några av sina resor till och från arbetet till att åka med kollektivtrafiken och för 25 procent skulle det dessutom fungera rent praktiskt. De största nackdelarna som bilisterna ser med att åka bil till arbetet är bensinkostnaden och parkeringsavgiften.

8 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 7 Diagram 6 Varför åker du bil till och från arbetet? (197 svar från 60 personer) Bekvämt/enkelt Flexibelt Har ofta ärenden eller aktiviteter på väg till/från arbetet Snabbt Saknar bra kollektivtrafik Hämtar/lämnar barn på vägen Måste ha bilen i tjänsten 15 Hälsoskäl 5 Billigt Andra skäl 2 3 Saknar kännedom om kollektivtrafiken Diagram 7 Finns det något som skulle få dig att inte ta bilen till arbetet så ofta? (98 svar från 60 personer) Bättre kollektivtrafik 32 Bättre möjlighet att arbeta hemma 19 Nej, inget 16 Företagsbilar eller bilpool för tjänsteärenden på arbetsplatsen 9 Bättre möjligheter att samåka 4 Bättre möjligheter att cykla 3 Flexiblare arbetstider 3 Annat

9 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 8 Tjänsteresor 47 procent av medarbetarna gör kortare tjänsteresor minst varje månad och 17 procent minst någon gång i veckan. Med korta tjänsteresor menas resor kortare än 10 mil från arbetsplatsen. Att ofta göra korta tjänsteresor är vanligare bland män än bland kvinnor. Diagram 8 Hur ofta gör du normalt korta tjänsteresor (10 mil eller kortare)? (n=258) Mer än 5 gånger/vecka 5% 2-5 gånger/vecka 12% Mer sällan eller aldrig 53% 3-5 gånger/månad 16% 1-2 gånger/månad 14% Det vanligaste sättet att resa på de korta tjänsteresorna är att åka med privat bil med milersättning (38 procent av dem som svarat) följt av kollektivtrafik (32 procent). Bland de 46 personer som oftast använder sin privata bil på korta tjänsteresor svarar en tredjedel att de skulle använda poolbil på dessa tjänsteresor om de fanns tillgängliga vid arbetsplatsen. 79 procent av de korta tjänsteresorna är ofta inbokade minst en dag i förväg och 92 procent varar kortare än fyra timmar. 9 personer har angett att de kör sin privata bil mer än 250 mil i tjänsten varje år. En av dem kör mer än 1000 mil om året i egen bil. Av de privata bilarna som används i tjänsten är de flesta av årsmodell 2000 eller nyare, men två är äldre än årsmodell Några av medarbetarna tror att de korta tjänsteresorna skulle kunna ersättas av de väsentligt miljövänligare alternativen med möten via telefon, webb eller video i högre grad. 15 procent av dem som svarat tror att mer än 10 procent av de korta resorna skulle kunna ersättas med någon av ovanstående tekniker. Tre personer tror att mer än hälften av de korta tjänsteresorna kan ersättas. På Gemensam förvaltning är det inte så vanligt med längre tjänsteresor på över 10 mil från arbetsplatsen. Bara 5 procent av dem som svarat reser på tjänsteresor över 10 mil oftare än en gång i månaden.

10 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 9 Diagram 9 Hur ofta gör du längre tjänsteresor (10 mil eller längre)? (n=258) 1-2 gånger/månad 3% 3-5 gånger/halvår 18% Mer sällan eller aldrig 49% 1-2 gånger/halvår 28% De som ändå reser på långa tjänsteresor åker oftast tåg (69 procent) följt av flyg (19 procent). 13 procent tror att mer än 10 procent av de långa resorna skulle kunna ersättas med möten via telefon, webb eller video. Tre personer tror att mer än hälften av de långa tjänsteresorna kan ersättas. Resepolicy Nära hälften av de anställda vet inte om arbetsgivaren har några miljö- eller trafiksäkerhetskrav i sin resepolicy eller ej. Bland de 51 procent som vet att arbetsgivaren har en policy säger sig 78 procent känna till innehållet. Detta innebär att cirka 40 procent av de anställda känner till miljö- och trafiksäkerhetskraven i Gemensamma förvaltnings resepolicy. 58 procent av medarbetarna tycker att arbetsgivaren bör bry sig om de anställdas resor till och från arbetet och 16 procent vet inte vad de tycker i frågan. Motion På frågorna om medarbetarnas motionsvanor svarade 80 procent att de regelbundet motionerar minst en gång i veckan. 17 procent uppgav att de gör det 6-7 gånger i veckan. 56 procent tycker att de i stor eller ganska stor utsträckning får tillräckligt med motion. De vanligaste orsakerna till varför man inte motionerar tillräckligt är att det bara inte blir av eller att man inte har tid.

11 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 10 Diagram 10 Hur många dagar i veckan motionerar du vanligtvis? (n=254) 1 dag per vecka 15% Mer sällan 5% 6-7 dagar per vecka 17% 4-5 dagar per vecka 30% 2-3 dagar per vecka 33% Mer information Många vill ha mer information om alternativa resesätt. Flest vill ha information om kollektivtrafik (46 svarande), sparsamt körsätt (eco-driving) (45 svarande) och cykling och cykelvägar (42 svarande). Denna information skickades ut genom Trafikkontorets försorg efter det att undersökningen avslutats.

12 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 11 Åtgärdsförslag Intresse Svarsfrekvensen var ungefär lika stor som vid liknande undersökningar på andra arbetsplatser i Göteborg. Bland dem som svarat tycker 58 procent att arbetsgivaren bör bry sig om medarbetarnas resor till och från arbetet och ytterligare 16 procent vet inte vad de tycker i frågan. Var därför inte rädda att jobba vidare med de här frågorna. Kollektivtrafik Tack vare arbetsplatsernas placering i centrum är det vanligaste sättet att ta sig till arbetet på Gemensam förvaltning att åka kollektivt. 31 procent av dem som svarat, dvs 81 personer, gör det. Andelen som reser med kollektivtrafik antas kunna öka ytterligare tack vare det stora utbudet kollektivtrafik kring de flesta av Gemensam förvaltnings centrala arbetsplatser och den begränsade tillgången på parkeringsplatser. Bland dem som åker bil finns det många (43 personer av dem som svarat) som skulle kunna tänka sig att byta några av sina bilresor till och från arbetet till att åka med kollektivtrafiken. För 14 av dem skulle det fungera rent praktiskt. Med ökad information om vilken kollektivtrafik som finns i närheten av arbetsplatserna, att visa på hälsofördelarna med dagliga promenader och eventuellt möjligheter att subventionera kollektivtrafikbiljetter, bör andelen anställda som åker kollektivt kunna öka. Ordna en kampanj för att uppmuntra de som åker kollektivt med presenter som till exempel paraply, ryggsäck eller jacka. En tävling mellan avdelningarna om vilka medarbetare som går flest steg, räknade med stegräknare, kan också inspirera till en positivare syn på promenader till och från hållplatserna. Bil till arbetet Det nästvanligaste sättet att ta sig till jobbet är med egen bil. 60 personer av dem som svarat, dvs 23 procent, gör det. Det är en lägre andel än vid de flesta andra arbetsplatser. De flesta av dessa personer anger att de kör bil för att det är bekvämt och flexibelt. Det är dessutom 15 personer som uppger att de kör bil därför att de måste ha bilen i tjänsten. Kan dessa erbjudas företagsbil/poolbil eller tjänstecykel alternativt åka kollektivt på sina tjänsteresor? Av dem som vanligtvis åker bil reser ungefär hälften någon gång istället kollektivt, cyklar eller går till arbetet. Dessa kan ha möjlighet att öka andelen resor med kollektivtrafik eller cykel, kanske från en dag i veckan till två eller från sex månader om året till sju. Dessa bor antagligen så att de har tillräckligt nära att cykla eller gå eller de har en tillfredsställande kollektivtrafikförbindelse. 32 personer som idag kör bil till arbetet svarar att bättre kollektivtrafik skulle få dem att inte ta bilen lika ofta. Informera medarbetarna om de alternativ som finns via intranät och anslagstavlor. Trafikkontoret kan bistå med information. När många av de anställda kör bil till arbetet behövs också många parkeringsplatser vid arbetsplatserna under stora delar av arbetstiden. Attraktiva och centrala P-platser som då inte kan användas av till exempel besökare. Det är stor efterfrågan på parkeringsplatser i området. De som varit på tjänsteärende och kommer tillbaka med sin bil har svårt att hitta en ledig plats att parkera på.

13 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 12 Enligt uppgift har Gemensam förvaltning 24 egna parkeringsplatser, som snabbt blir upptagna. Att parkera här kostar antingen 275 kronor per månad eller 20 kronor per dag. Fundera på hur ni vill att parkeringsplatserna används. Ska de i första hand användas av dem som kör bil till jobbet eller av bilar som används i tjänsten? Bland dem som bor inom 5 kilometer från sin arbetsplats är det 8 personer som åker bil till jobbet. Bland dem som har 5-10 kilometer till jobbet är det 17 personer som åker bil. Flera av dem borde kunna uppmuntras till att gå eller cykla när vädret tillåter. Friskvård och cykling 43 procent av de anställda är medvetna om att de motionerar för litet. De vanligaste anledningarna är att det bara inte blir av eller att man inte har tid. Med motion på väg till jobbet dubbelutnyttjar man tiden och motionen kan bli av varje dag man arbetar. Dessutom är det billigt. En satsning på mer cykling och kollektiva resor och gång går hand i hand med bättre hälsa och minskade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och andra sjukdomar. En stor norrländsk studie visar att de som tar bilen till arbetet löper en 50 procent större risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med dem som går, cyklar eller åker kollektivt. En av kollektivtrafikens nackdelar, avståndet mellan busshållplatsen och arbetsplatsen eller bostaden, är i själva verket en fördel man tvingas röra på sig mer än vad man oftast gör som bilist. Flera cyklister önskar bättre cykelparkering vid arbetsplatsen, med tak och möjlighet att låsa fast cykeln. Det är också många som önskar möjlighet att duscha och byta om på arbetsplatsen efter att de har cyklat. Se om ni kan göra något åt dessa frågor för att förenkla för dem som cyklar och göra det mer attraktivt för dem som ännu inte börjat. Cyklisterna har kommit med flera förslag i fritextsvaren, gå igenom dem i tabellbilagan. Uppmuntra och belöna de som går eller cyklar hela eller delar av vägen till arbetet med till exempel cykelhjälm, regnkläder eller skor. Delta gärna i Cykelutmaningen och liknande kampanjer. Bland dem som cyklar använder färre än hälften hjälm. Med gratis hjälm eller bidrag för hjälminköp medverkar ni till säkrare resor och visar att ni bryr er om medarbetarnas huvuden! Korta tjänsteresor Medarbetarna på Gemensam förvaltning gör många korta tjänsteresor med bil, de flesta troligen mellan Universitets olika enheter. Framför allt är det de som har sin arbetsplats på Erik Dahlbergsgatan 11 A, 11B, Karl Gustavsgatan 12B och på Medicinaregatan 20 som gör många korta tjänsteresor. De som har svarat på undersökningen gör tillsammans över korta tjänsteresor per år. Drygt hälften görs med bil och övriga med kollektivtrafik och cykel. Om vi antar att de som inte har svarat på resvaneundersökningen gör korta tjänsteresor i samma utsträckning som de som har svarat, innebär det att anställda på Gemensam förvaltning totalt gör över korta tjänsteresor per år. När bil används är det nästan uteslutande en privat bil (används på 45 procent av alla korta tjänsteresor). Ungefär hälften (56 procent) av dem som någon gång gör korta tjänsteresor anger att de alltid, oftast eller ibland skulle använda företagsbilar/poolbilar om de fanns i anslutning till arbetsplatsen. Det finns alltså ett stort intresse för gemensamma bilar. 15 personer som nu kör bil till jobbet säger att de skulle åka kollektivt, cykla eller gå till arbetet oftare, om det fanns bilar i anslutning till arbetsplatsen. Det finns också ett visst intresse av att kunna hyra poolbilarna privat på kvällar och helger. Titta närmare på om det finns möjligheter med poolbilar och om ni eventuellt kan ha gemensamma bilar med andra av universitets enheter i samma område. Trafikkontoret arbetar tillsammans med bilpoolsföretag för att etablera pooler på fler platser i Göteborg och kan bistå med kontakter.

14 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 13 Ytterligare en vinst med att använda bilpoolsbilar är att de bilarna är av nyare årsmodell, regelbundet servade av professionell personal samt i de flesta fall miljöfordon. Ni har gemensamma cyklar för de korta tjänsteresorna vid några av era arbetsplatser. På alla namngivna arbetsplatser utom Jonsered finns det minst två personer som vet att det finns cyklar att tillgå. Cyklarna används dock inte mycket. Se till att någon är ansvarig för att de är i dugligt skick, antingen genom egen service eller genom avtal med serviceföretag. Informera om att cyklarna finns och skall användas när det är lämpligt. Finns det tillhörande hjälmar? För att öka andelen tjänsteresor med kollektivtrafik bör information om kollektivtrafiken vara lätt tillgänglig och det ska vara smidigt att låna kollektivtrafikkort. Tillgång till låneparaplyer kan också medverka till bättre möjlighet att resa kollektivt. När det finns poolbilar, tjänstecyklar eller kollektivtrafikkort tillgängliga: ha en tydlig policy om att de skall användas för tjänsteärenden. Det räcker tyvärr inte med att bara erbjuda möjligheten. Långa tjänsteresor Bara 5 procent av de svarande gör långa arbetsresor över 10 mil mer än några gånger per halvår. Ändå utför anställda inom Gemensam förvaltning sammantaget långa tjänsteresor varje år. På 28 procent av dem används bil (privat) och i övrigt används tåg, buss eller flyg. Vart går resorna? Kan fler göras med tåg eller buss? Fördelar med att flytta över långa tjänsteresor från bil till tåg eller buss är, förutom miljövinsten, att restiden kan utnyttjas bättre samt att tåg och buss är trafiksäkrare alternativ än bilen. Kanske kan man åka tåg större delen av resan och fortsätta med hyrbil om resmålet ligger långt från stationen? Det finns också tid och pengar att spara på att använda telefon-, webb- eller videokonferens i större utsträckning än idag. Vilken utrustning finns? Känner alla till den och hur den fungerar? Finns det någon ansvarig som ser till att den fungerar? Distansarbete Bara elva personer distansarbetar minst en dag per månad. Det är 19 personer som svarar att de skulle köra bil mindre ofta till arbetet om de hade bättre möjlighet att jobba hemma. Att ha möjlighet att utföra delar av sitt arbete hemifrån medför ett generellt minskat resande och mer tid över till arbete eller privatliv. Fortsätt att tillåta/underlätta hemarbete för medarbetare med arbetsuppgifter där det är möjligt. Det är dock en knepig policyfråga med kopplingar till arbetsmiljöregler.

15 Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Sida 14 Gå vidare Sätt upp mål för effektivisering av tjänsteresor, framför allt av de korta 1) gör det lättare att låna/hämta ut kollektivtrafikkort/biljetter för korta tjänsteresor. Kollektivtrafiken erbjuder väldigt många resealternativ och med spårvagn tar det 6 minuter mellan Vasaplatsen och Medicinaregatan. 2) finns det underlag för poolbilar, tillsammans med övriga universitetsenheter eller för anslutning till kommersiell bilpool? 3) informera om lånecyklarna och tillse att de servas och är tillgängliga med hjälm för de riktigt korta resorna eller för att ta sig till en eventuell bilpoolsparkering. 4) sätt upp regler för att kollektivtrafik/poolbilar/cyklar, när de finns tillgängliga, skall användas på korta resor. 5) minska andelen bilresor på de långa tjänsteresorna till fördel för tåg/buss, eventuellt i kombination med hyrbil. minskning av individuell arbetspendling med bil ytterligare genom att motivera/premiera dem som åker kollektivt/cyklar/går hela eller delar av året Om färre behöver använda sin egen bil i tjänsten och färre kör bil till arbetet minskar trycket på parkeringsplatserna. Då kommer problemet att hitta ledig p-plats att minska. Titta över reglerna för parkering vid arbetsplatserna, avgifterna för dem och eventuell förmånsbeskattning. Informera om vilka möjligheter som finns att resa kollektivt och vilka fördelar det ger i form av vardagsmotion. Sätt upp aktuella tidtabeller på anslagstavlor och intranät. Se på möjliga morötter för att premiera dem som går, cyklar, samåker eller åker kollektivt till och från arbetet och i tjänsten. Cykelhjälmar, subventionerade månadskort? Utgångspunkterna bör vara friskvård och Göteborgs universitets miljöcertifiering. Man kan följa upp med en ny webbenkät samma tid nästa år. Sammanställning och åtgärdsförslag av SWECO VBB / Helena Sjöstrand och Björn Carlsson Uppdrag

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete

Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Resevaneundersökning- Kvarteret Forsete Kön A. Man 38 38 B. Kvinna 6 6 Total 100 100 98% (100/10) Ålder A. -18 0 0 B. 18-4 11 10,8 C. 5-34 33 3,4 D. 35-44 4 3,5 E. 45-54 0 19,6 F. 55-64 13 1,7 G. 65+ 1

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se

Tio. Kontaktinformation Pernilla Söderquist Kommunikatör projekt Tid för Tåg 070-190 29 12 pernilla.soderquist@ljusdal.se Tala med oss Vill ert företag förbättra era medarbetares hälsa samtidigt som ni minskar resekostnaderna och stärker ert miljöarbete? Det kan ni göra genom kostnadsfri rådgivning. Projektet Bästa Resan

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten

Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Kommunledningskontoret, HR-avdelningen Kontaktperson: Lars Tunel, tfn 13 56 08 Riktlinjer för Resor och möten i tjänsten Antagna av Kommunstyrelsen 2016-10-26 KS 238. Riktlinjer gällande för samtliga anställda

Läs mer

Resvaneundersökning Anderstorp

Resvaneundersökning Anderstorp Resvaneundersökning Anderstorp Skellefteå kommun, Västerbottens län 2011-02-01 Yta för bild eller mönster 1 Dokumenttitel: Resvaneundersökning Anderstorp Skapat av: Tyréns AB Dokumentdatum: 2011-02-01

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde

Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde LS 1102-0283 Förstudie mobility managementåtgärder för Kista arbetsplatsområde och Galleria Underlagsrapport 1 Resvaneundersökning 2011-03-14 Innehåll SAMMANFATTNING...1 1 INLEDNING...3 2 RESULTAT BESÖKARE

Läs mer

Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet. Sweco Infrastructure AB

Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet. Sweco Infrastructure AB Piteå kommun Bilpoolsutredning Piteå kommun Uppdragsnummer 2454359 Bilpoolsutredning för Piteå kommun samt en nulägesbild av de kommunanställdas resvanor i tjänsten och till och från arbetet Placering

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson

Trafikkontoret i Göteborg. Fotograf: Klas Eriksson Trafikkontoret i Göteborg Fotograf: Klas Eriksson Resepolicy Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens resor till och från arbetet,

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02

Arbetspendling-scann. Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: :23:02 Arbetspendling-scann Utförd av: Mora Kommun (mora) Antal svar: 352 Utförandedatum: 18-5-29 9:23:2 1 Är du man eller kvinna? Sid 1 25 28 2 15 142 5 Man Kvinna 1 Är du man eller kvinna? Absoluta tal % Man

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Resvane- undersökning 2013

Resvane- undersökning 2013 Resvaneundersökning 2013 Bakgrund och syfte Kunskap om hur medborgarna reser är många gånger en förutsättning för att kunna planera för en hållbar utveckling för staden och dess relationer med omgivningen.

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Riktlinjer. Resor i tjänsten

Riktlinjer. Resor i tjänsten Riktlinjer Resor i tjänsten Beslutsdatum och beslutsfattare 4 Omfattning 4 Värdegrund 4 Syfte/inriktning 4 Ansvar 4 Effektivitet/val av färdsätt 4 Uppföljning 5 Riktlinjer för tjänsteresor inom kommunen

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

Bästa cykelstället. jonkoping.se

Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. jonkoping.se Bästa cykelstället. Vilken arbetsplats är bäst att ta cykeln till och från? Vi tror att om det är enkelt att ta cykeln, då kommer fler att cykla. Därför vill vi premiera

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR

MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR MOBILITY MANAGEMENT FÖR BYGGHERRAR JANUARI 2016 MOBILITY MANAGEMENT Mobility Management () är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder

Läs mer

Energikartläggning av transporter och resor

Energikartläggning av transporter och resor Datum 1 (15) 2017-08-11 Energikartläggning av transporter och resor EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (15) Innehåll 1 Inledning 3 2 Kartläggning av transporter och resor 4 2.1 Olika typer av kartläggningar...

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå kommun

Kort om resvanor i Luleå kommun KORT OM RESVANOR I LULEÅ 2015 Kort om resvanor i Luleå kommun RESVANEUNDERSÖKNING 2015 Oktober november 2015 Genomförd av Koucky & Partners och Enkätfabriken på uppdrag av Luleå kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun

Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Pendlarprojektet i Söderköpings kommun Fas två FÖRORD... 3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING... 4 BOENDE OCH ARBETSTIDER... 4 KOLLEKTIVTRAFIKENS TILLGÄNGLIGHET... 4 PÅLITLIGHET OCH RESENÄRENS NÖJDHET MED KOLLEKTIVTRAFIKEN...

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291

Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand - Underlag för mer hållbara resor RTN 2008-0291 Dokumentinformation Titel: Resvanor bland anställda i Sickla och Nacka Strand Underlag för mer hållbara

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing

Enkät om bilpool resultat. Föreningen för Visby innerstads boendemiljö. Sunfleet Carsharing Enkät om bilpool resultat Genomförd 5 20 juni 2012 av Föreningen för Visby innerstads boendemiljö i samverkan med Sunfleet Carsharing Enkätens frågor Har du bil? Hur många gånger kör du bil varje månad?

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA

KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK - EN INVESTERING I SAMHÄLLSNYTTA KOLLEKTIVTRAFIK ÄR INGET SJÄLVÄNDAMÅL Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Testresenärsprojektet i Riksten 2017

Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Testresenärsprojektet i Riksten 2017 Bakgrund Under maj månad 2017 genomfördes ett testresenärsprojekt i Riksten. Testresenärsprojektet är en aktivitet inom utvecklingsprogrammet för Tullinge. Ett av målen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resepolicy för Trafikkontoret

Resepolicy för Trafikkontoret Antagen 2002-05-15, uppdaterad 2005-12-12, uppdaterad 2007-11-28 Resepolicy för Trafikkontoret Resepolicyn syftar till att successivt styra användningen av personresor i tjänsten, samt att påverka personalens

Läs mer

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/

Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/ Resvanor i Huddinge December 2012 GK-2007/175.441 HANDLÄGGARE Per Francke, Nicklas Lord Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Gatu- och trafikavdelningen 3 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen)

Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Enkät om samåkning Urshult (hela församlingen) Bakgrund Utskick till 812 hushåll inom församlingen 90 svar (14 via webben, 76 papper) Svarsfrekvens 11% 50 Vilka resesätt använder du idag när du tar dig

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor

Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Tjänsteutlåtande 2012-06-13 Anders Nilfjord Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0160 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Svar på remiss - Förslag till regler för arbetstagare och förtroendevaldas resor Förslag till beslut

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion)

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) HÄLSA 2011 Undersökning finländarnas hälsa och funktionsförmåga Motionsfrågor (Underurval Motion) 1 T4017, ruotsi SVARSANVISNINGAR Svara genom att ringa in det alternativ som bäst beskriver Er egen situation

Läs mer

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping

Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping Transportforum 10-11 Januari 2007 Linköping En vanlig vardag cyklar ungefär 3100 personer över Göta Älvbron i Göteborg. Tänk dig att de skulle ta var sin bil istället. Bilköerna skulle förlängas med drygt

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Volvo i Braås Maj 2007 maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor till

Läs mer

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor

Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor SP4 BESLUTSFÖRSLAG Svar på remiss: Revidering av Riktlinjer för resor Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrker föreslagna förändringar och Riktlinjer för resor att gälla 2016-2019. 2015-12-21 Tom

Läs mer

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge

Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Planera och bygg för hållbart resande i Huddinge Mobility management ett modernt sätt att planera Med mobility management vill Huddinge kommun underlätta hållbara transporter och minska bilanvändningen

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Varför? Hur? Kan man inte bara strunta i det?

Varför? Hur? Kan man inte bara strunta i det? Varför? Hur? Kan man inte bara strunta i det? Mats-Ola Larsson, internkonsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Varför? Kan man inte bara strunta i det? Jodå. Men

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande

Cykel i Jönköpings kommun. Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Cykel i Jönköpings kommun Olle Gustafsson Projektledare i hållbart resande Utmaningar för cykel i Jönköping Stor höjdskillnad Barriärer Utsträckt i olika riktningar E4 0 m RVU 2014: 67 % bilresor 10 %

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu

Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Robèrt, M. International Journal of Sustainable Transportation Vol. 3, No. 1. (2009) www.cero.nu Processmodellen CERO CERO är utvecklat för att hantera en energisektor med stor komplexitet: a) resbeteende

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer