Årsredovisning Lunnevads folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007. Lunnevads folkhögskola"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 Lunnevads folkhögskola

2 Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA 5 UPPDRAG OCH VISION 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 7 REDOVISNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET OCH DESS RESULTAT ELEVPERSPEKTIVET 9 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET 10 PROCESSPERSPEKTIVET 11 MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 EKONOMIPERSPEKTIVET 12 EKONOMISK REDOVISNING BILAGA 1 STATISTIK RESULTATRÄKNING 14 FINANSIERINGSANALYS 15 BALANSRÄKNING 16 PERSONALSTATISTIK 17 UTBILDNING 18 EKONOMI 18 BILAGA 2 REDOVISNING AV NYCKELINDIKATORER 2007 MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET (ELEVPERSPEKTIVET) 19 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET 20 PROCESSPERSPEKTIVET 21 MEDARBETARPERSPEKTIVET 22 EKONOMIPERSPEKTIVET 2

3 Sidan av 2 Årsredovisning 2007 Förvaltningsberättelse PRODUKTIONSENHETSCHEFEN HAR ORDET Många talar om kvalitet i skolarbetet idag. Men vad är kvalitet? För mig, för dig? tolkningarna är oändligt många liksom också alla de modeller som utvecklats för att stärka kvaliteten i skolarbetet. Forskare lyfter fram olika aspekter precis som också skolbyråkrater, politiker och självklart skolledare, lärare och elever gör. Som rektor och som chef för Lunnevads folkhögskola har jag haft anledning att fundera mycket på denna frågeställning. Kvalitet är ett av de mest frekventa orden i min dagliga gärning och frågan har under verksamhetsåret 2007 aktualiserats ytterligare. Insatser inom kvalitetsområdet år 2007 Folkbildningsrådet har av riksdag och regering fått uppdraget att följa upp och utvärdera verksamheten i studieförbund och folkhögskolor i förhållande till statens syften med stödet till Folkbildningen. Genom riksdagens beslut med anledning av folkbildningspropositionen har Folkbildningsrådet fått en tydligare roll när det gäller just kvalitetssäkring av folkbildningsverksamheten. Ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på såväl administration som verksamhetsformer och innehåll behöver utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Kvalitativa kriterier behöver utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Kvalitetsarbetet bör inte utföras av Folkbildningsrådet utan av studieförbunden och folkhögskolorna själva. Dock måste det vara en prioriterad uppgift för Folkbildningsrådet att medverka till att arbetet sker. (Proposition 2005/2006:192, kap 6.2). Ett systematiskt kvalitetsarbete syftar i första hand till att stärka folkhögskolornas egen verksamhetsutveckling, vilket är den enskilda skolans ansvar. Kvalitetsarbetet ska också bidra till att stärka folkbildningens legitimitet gentemot bidragsgivare och samhället i övrigt, vilket är ett gemensamt ansvar för alla nivåer inom folkbildningen. Folkbildningsrådet ansvarar slutligen för att med hjälp av mer utvecklande kvalitetskriterier bedöma i vilken utsträckning verksamheten uppfyller statens syften med statsbidraget. Det är vidare rimligt att Folkbildningsrådet med utgångspunkt i sitt kvalitetsarbete också gör mer långsiktiga bedömningar. Det är angeläget att utveckla möjligheterna att omfördela resurser mellan verksamheterna när så krävs. (Proposition 2005/2006:192, kap 6.). Från och med verksamhetsåret 2007 ska studieförbund och folkhögskolor avge kvalitetsredovisning till Folkbildningsrådet. Kvalitetsredovisningen är uppdelad i tre delar: Kvalitetsarbetet som helhet Syfte och verksamhetsområden Utvärderingar och utvecklingsinsatser Den 15 november lämnade folkbildningen in årets kvalitetsredovisningar till Folkbildningsrådet. Alla 148 folkhögskolor lämnade sina rapporter på utsatt tid och enligt uppgift från Folkbildningsrådet är det ett bra material som inkommit. Materialet ska sammanställas och analyseras av Folkbildningsrådet till en nationell kvalitetsredovisning. Den nationella redovisningen kommer att ge en nulägesbild av folkbildningens kvalitetsarbete. Den nationella redovisningen kommer även att ge rekommendationer för hur kvalitetsarbetet kan utvecklas. Rapporten ska lämnas till Utbildningsdepartementet den 22 februari I april 2008 kommer Folkbildningsrådet att ge en återkoppling av den nationella kvalitetsredovisningen till folkhögskolor genom ett antal så kallade återföringskonferenser. Under åren kommer Folkbildningsrådet, studieförbunden och folkhögskolorna att arbeta vidare med kvalitetsarbetets gemensamma indikatorer och/eller kännetecken som folkbildningen ska förhålla sig till. Vi har kommit en bra bit på vägen Sedan 2002 bedriver Lunnevads folkhögskola ett aktivt kvalitetsarbete enligt metoden Balanced Score Card (BSC) eller balanserat styrkort i likhet med riktlinjerna för Landstinget i Östergötlands övriga produktionsenheter. Modellen är sanktionerad i styrelsen för Lunnevads folkhögskola. Inför varje års budgetarbete pågår ett intensivt arbete med uppdatering av BSC vilket innebär att vi kvalitetssäkrar olika områden inom verksamheten. Metoden inbegriper även en struktur för att driva och utveckla verksamheten. När vi sjösatte arbetet med BSC skapade vi även den vision för Lunnevad som är aktuell även idag. I ledningsgruppen menar vi att arbetet med att definiera värdegrunden i form av ett antal meningar samt skapa visionen har varit avgörande för att vi i dag har kommit så långt med vårt kvalitetsarbete som vi gjort liksom att vi i arbetslagen verkligen har ett genuint intresse och ambition att ständigt förbättra och kvalitetssäkra verksamheten.

4 Sidan 4 av 2 Årsredovisning 2007 Delarna i Lunnevads värdegrund omnämns så gott som dagligen av personalen och i ledningsgruppen ser vi att de skapar en stolthet och bidrar till ett stort engagemang för skolan och i och med det även för folkbildningen. Vi upplever att man ofta i det dagliga arbetet dels vid svårigheter men också i utvecklingsfrågor, lutar sig mot värdegrunden såväl som mot visionen. I och med att kvalitetsarbetet påkallats från Folkbildningsrådets sida har samtliga personalkategorier på Lunnevad deltagit i de av Folkbildningsrådets anordnande kvalitetskonferenserna. Delar av personalen har deltagit i föreläsningarna på Kävesta folkhögskola, i Jönköping eller på Valla folkhögskola. Samtliga personalkategorier har därmed erhållit förnyade och uppfräschade kunskaper avseende kvalitetsarbetet och upplevt att de fått bra information. Lunnevads folkhögskola är politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar fritt från centralt fastställda läroplaner och fastställer våra egna mål. Våra mål är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och social kompetens. Lunnevads folkhögskola vill medverka till att öppna dörrar mot nya och gamla kunskaper, nya upplevelser, nya möten med människor samt att bli medveten om sina inneboende resurser. Att studera på Lunnevads folkhögskola är med andra ord något mer än kunskaper i vissa ämnen. En elev vid Lunnevads folkhögskola gör en utbildningsresa mot en oviss framtid. På Lunnevads folkhögskola engagerar vi oss för helheten. Lunnevads folkhögskola samarbetar med olika aktörer inom utbildningsområdet för att skapa en utbildning med hög kvalitet och leva upp till vår vision: Lunnevad Sveriges bästa folkhögskola. Anders Ekstrand rektor Lunnevads folkhögskola

5 Sidan 5 av 2 Årsredovisning 2007 PRESENTATION AV LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA Lunnevads folkhögskola ligger vid Sjögestad mellan Linköping och Mjölby. Skolan bedriver folkbildning med estetiska inriktningar samt allmänna kurser där merparten har inriktning mot estetiska och konstnärliga ämnen. Skolan betjänar såväl länets invånare som sökanden från övriga riket. Folkhögskolans uppgift Folkhögskolan är en unik nordisk skolform. Lunnevads folkhögskola präglas av folkbildningens kännetecken: frihet från styrning, från centrala kursplaner, från betyg, friheten att skapa en egen profil och inte minst friheten för var och en att söka sig till en folkhögskola. Målet är att skapa dugliga samhällsmedborgare, aktiva, kritiska och självständiga människor som kan och vågar försvara demokratin. FAKTARUTA Omsättning, mkr 2,6 HÄR FINNS VI Resultat, mkr 0,9 Eget kapital, mkr 4,5 Antal anställda i heltidsmått 40 Total sjukfrånvaro 5,5 % Lönekostnadsutveckling 7,8 % Antal deltagarveckor 629 ORGANISATION Styrelsen för Lunnevads folkhögskola Landstingsdirektör Lunnevads folkhögskola REKTOR Anders Ekstrand Administrativ chef Jan Druidh skolexpedition syo/kurator vaktmästeri bibliotek Internatföreståndare Kristina Andersson kök/städ internat vandrarhem Linjeledare Bild-och form linjen Per Hermansson Linjeledare Musiklinjen Leif Segerberg Linjeledare Allmänna kurser Marie Davidsson Linjeledare Danslinjen Åse Wallberg

6 Sidan 6 av 2 Årsredovisning 2007 UPPDRAG OCH VISION Lunnevads folkhögskola bedriver undervisning och kulturarbete på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Verksamheten bedrivs enligt riktlinjer för folkbildningen. Vår verksamhetsidé, vision och värdegrund presenteras nedan. Lunnevads folkhögskola är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: - Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. - Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. - Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. - Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. - Ett liv där man känner trygghet i att vården finns tillgänglig när man behöver den och där man har möjlighet att välja vårdgivare och tidpunkt för behandling. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85% av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och har ca medarbetare. Bruttoomslutningen år 2007 var ca 10 miljarder kronor.

7 Sidan 7 av 2 Årsredovisning 2007 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING Folkbildningen ska stärka demokratin och bidra till ett livslångt lärande, men också ge alla deltagare möjlighet till personlig utveckling. (Ur propositionen 2005/06:192). Regeringen har föreslagit att syftena med statens bidrag till folkbildningen ska vara att: Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom exempelvis politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete). Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Det finns sju verksamhetsområden som i särskilt hög grad utgör motiv för stödet till folkbildningen. Folkbildningen ska själv identifiera målgrupper som är relevanta. Dessa sju områden, som vi är direkt beroende av, är: Den gemensamma värdegrunden Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Att arbeta för att påverka alla människors grundläggande värderingar om bland annat alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen är en viktig del av folkbildningens uppdrag. Det mångkulturella samhällets utmaningar Sverige ser ut på ett annat sätt idag än i folkbildningens barndom och ungdom. Det finns nästan 1 miljon människor som är födda i ett annat land. Att människor med olika etnisk, religiös och kulturell bakgrund möts inom folkbildningen skapar en dynamik i verksamheten. På folkhögskolor ska människor kunna utveckla metoder för interkulturell dialog och reflektion. Den demografiska utmaningen Under de närmaste tio åren står samhället inför stora demografiska förändringar. En dryg miljon unga människor födda kommer att bli en aktuell målgrupp för folkhögskolans och studieförbundens verksamhet. De har en lång grundutbildning, delvis andra värderingar och prioriteringar än dagens deltagare och behärskar den nya tekniken och dess omfattande möjligheter till snabb information och kontakt. För folkbildningen är det en utmaning att få dessa ungdomar i en verksamhet som motsvarar en ung generations intressen och behov. Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet spänner över hela livet. I Sverige samlar folkbildningen - vid sidan av personalutbildningen - flest deltagare i ett organiserat lärande. Folkbildningen är i brett perspektiv en given del av det livslånga och livsvida lärandet. Behovet av yrkesutbildningar stiger i takt med att arbetsmarknadens krav på kvalifikationer ökar. Lunnevads folkhögskola har också i fortsättningen en stor uppgift som anordnare av yrkesinriktad utbildning (KY-utbildning) som bär folkbildningens karaktäristika i metod och inriktning. Kulturverksamhet Kulturverksamheten inom folkbildningen har en lång tradition och har alltid spelat en central roll. Därför bör folkbildningens uppgift, att främja det svenska kulturlivet, vara oförändrad. Samverkan mellan olika aktörer inom kulturområdet är eftersträvansvärt. Lunnevads folkhögskola kan fungera som lokal och regional drivkraft för amatörkulturen i dess olika former samt för samverkan med kommunala och statliga kulturinstitutioner. De kan vara arenor där deltagare inte bara upplever kultur utan också skapar kultur. Personer med funktionshinder Inom folkhögskolan finns det sedan länge omfattande verksamhet för personer med funktionshinder. Verksamheten har en mobiliserande effekt genom att deltagarna får kunskap, träffar andra i samma situation och tillsammans utvecklas och skapar en plattform. Det handlar om att stärka sin identitet, att öka sitt medvetande och förvärva erfarenheter. I folkhögskolornas verksamhet utgör deltagare med funktionshinder ca 20 procent av det totala antalet deltagare.

8 Sidan 8 av 2 Årsredovisning 2007 Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa I det lokala folkhälsoarbetet kan folkbildningen spela en framträdande roll. För många människor ger deltagandet tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor, ett avbrott i en stressad vardag. De möjligheter till eget skapande som folkbildningen erbjuder i den estetiska verksamheten är för många ett andrum där man själv bestämmer arbetstakt och mål. Ett arbete för att stärka kunskapen om de globala utvecklingsfrågorna och bidra till en positiv utveckling måste vara långsiktigt och bedrivas av många aktörer. Bildning och utbildning var - och ÄR - en förutsättning för den ekonomiska tillväxten. Kultur, kunskap, kreativitet och kritiskt tänkande bidrar till ett rikt samhälle. Den tekniska utvecklingen driver på, möjligheterna ökar hela tiden, men samtidigt ställs högre och nya krav på folkhögskolans personal och arbetsmetoder. Detta gäller naturligtvis också beslutsfattare och kursdeltagare. I grunden är detta positivt.

9 Sidan 9 av 2 Årsredovisning 2007 REDOVISNING AV GENOMFÖRD VERKSAMHET OCH DESS RESULTAT Elevperspektivet Inledning Den landsomfattande vikande trenden av sökande till folkbildningen ser ut att ha avstannat och vi har en positiv utveckling av antalet sökande elever till våra nya inriktningar inom allmän kurs. Vår satsning på estetiska inriktningar har visat sig vara fortsatt lyckosam. Lunnevads folkhögskola ska präglas av en humanistisk och demokratisk grundsyn, ett gott samarbete och en rak och öppen dialog. Genom Lunnevads nya hemsida försöker vi att förtydliga linjernas upplägg och genom att hålla sidan levande med uppdaterad information hoppas vi kunna attrahera ännu fler sökande Vi har under året arbetet med framgångsfaktorn undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder. Samtliga linjer har fokuserat på elevens delaktighet i undervisningen bland annat genom kontinuerliga utvecklingssamtal både enskilt och i grupp. Fokus i samtalen ligger på av studieresultat och kommunikation om målen för lärandet, både gällande nuläge och vad som kan förbättras. Som exempel kan nämnas att danslinjen har utvecklingsdagböcker som eleverna använder för att analysera och ta ansvar för sin egen utveckling. De skriver varje vecka, och huvudläraren kommenterar. Musiklinjen har klarat av att hålla en god rekrytering och fortfarande lyckas de av våra elever som har valt att söka vidare till musikhögskolan mycket bra. Flera av våra elever har blivit antagna till musikhögskolor utomlands främst i Danmark. Prioriteringar i musiklinjens budget har gjort det möjligt att fullfölja satsningen på en höjning av utrustningsnivån i lokalerna och färdigställande av vår inspelningsstudio. Även eleverna som gått bild- och formlinjen är väl rustade för framtiden oavsett om de väljer fortsatta studier eller egen konstnärlig verksamhet. Efter införandet av nya studiemedelsregler har eleverna mer och mer valt att gå enbart ett år. Av erfarenhet vet vi vikten av att gå på linjen i två år, men ser oss nu mer tvungna att vara flexibla och titta på varje enskild elevs behov. Danslinjen har noterat ett ökat antal sökande trots att både fler folkhögskolor med danslinjer och ettåriga heltids- eller deltidsutbildningar med dans har tillkommit i landet de senaste åren. Med bakgrund av att många av våra elever är unga och på grund av Lunnevads geografiska läge anser vi det viktigt att ha ett fungerande internat med god service och att våra stödfunktioner fungerar. Vi har en god krisberedskap med medarbetare som träffas regelbundet. Elevvårdsteamet med kurator, husmor och linjeledare arbetar med råd och stöd när eleven behöver det. En annan viktig del är elevinflytande i verksamheten och för internatverksamheten består den i så kallade hustomtemöten där elever kan framföra idéer och åsikter om sin boendemiljö till husmor, städpersonal och vaktmästeri. Vi samarbetar även med elevrådet i frågor rörande internatet, deras ekonomiska situation, policyfrågor med mera. Vi satsar kontinuerligt på projekt som ska förbättra boendemiljön. I år har vi gjort en satsning på nya textilier, gardiner och omklädning av möbler, till internat och skolsalar. Många rum har renoverats och ett av elevhemmen har fått nya kök. Analys och reflektion Vi måste aktivt möta våra sökande elevers behov och erbjuda ett intressant kursutbud. Vi ska även marknadsföra oss i nya media och på nya arenor. Vi har under året lanserat vår egen webbsida där varje linje får eget utrymme att visa upp sig och där eleverna medverkar till utformningen av innehållet. Undervisningsmetoder och innehåll förnyas fortlöpande. Med vår estetiska inriktning med konstnärliga uttryckssätt såsom konst, musik, dans, drama och författarskap erbjuder vi träning i kreativt skapande som berikar och stödjer eleven i sin personliga utveckling. Våra speciallinjer ger även en god grund för studier vid musik-, konst- och danshögskolor.

10 Sidan 10 av 2 Årsredovisning 2007 Vår allmänna linje med estiska inriktningar ger även möjlighet att komplettera gymnasieämnen för behörighet till övriga högskoleutbildningar. Bedömning av måluppfyllelse En hög sökandefrekvens är det bästa betyget och en viktig framgångsfaktor för skolan. Nöjda elever är vår bästa referens och vi ser att många sökande har fått rekommendationer från vänner och tidigare elever på skolan. Vår målsättning är att erbjuda ett rikt och varierat kursutbud med fokus på elevens behov och mål. Vi ser att folkhögskolan har en viktig uppgift i samhället, att stödja elever och komplettera behov som inte fyllts av den ordinarie skolan för att bygga en plattform för ett rikt vuxenliv. Ett annat viktigt mått är hur många av våra elever på estetiska linjer som går vidare till högre studier inom ämnet. Här noterar vi att de av våra elever som valt att söka sig vidare till musikhögskolan har lyckat mycket bra. Förnyelseperspektivet Inledning Skolan vilar på en stabil grundförutsättning men behöver ständigt förbättras/förnyas för att möta omvärldens krav. Vi arbetar med ständiga förbättringar och en lärande organisationsmodell. Att tid och andra resurser avsätts för utveckling är en viktig framgångsfaktor. Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud är vår strategi för att möta omvärldsförändringar och bevara vår ställning som en attraktiv folkhögskola. Musiklinjens avslutande projekt för årskurs 2:s jazzelever som innefattar en examenskonsert och en CDinspelning har fallit mycket väl ut. Vi har utökat slutprojektet till att även omfatta eleverna på den klassiska inriktningen. Genom den nya inspelningsstudion har vi kunnat dokumentera alla konserter vilket har varit mycket värdefullt inte minst i ett pedagogiskt perspektiv. En viktig framtidsfråga är ändamålsenliga lokaler. Detta har Bild- och formlinjen tagit fasta på och har under året rustat upp grafiksalen ytterligare med plats för teknikerna screentryck och fotopolymer. Som en del i vår strategi har vi haft gästlärare från högskolorna. Vi har arbetat aktivt med marknadsföring i form av utskick och reklamkort samt e-postreklam. Vi har vidare haft öppethus-verksamhet och har aktivt deltagit på mässor samt gjort fyra besök på gymnasieskolor med estetisk inriktning. Även musikeleverna bidrar till skolans marknadsföring med konserter under året samt den populära turnéveckan under februari då orter i hela landet besöks. Under turnéveckan utvecklar eleverna sitt eget initiativ, självständighet och ansvar. Vår allmänna linje har satt ytterligare fokus på elevsociala frågor samt elevernas hälsa och har uppnått en ökad trivsel bland elever och lärarlag som upplever en stimulerade pedagogisk studiemiljö. Nya inriktningar utvecklas fortlöpande och varje läsår brukar erbjuda minst en ny inriktning. Storhushållets köksavdelning är idag ej godkänd ur arbetsmiljösynpunkt på grund av den nivåskillnad som finns mellan kök och matsal. Utifrån de önskemål/förslag som framkom då personalen för internatverksamheten arbetade med styrkortet påbörjades projekteringen av ett nytt diskrum samt ny serveringsdisk under Nybyggnationen beräknas nu vara klar till höstterminens start Vinsten blir både en förbättring av personalens arbetsmiljö samt ett smidigare flöde och trivsammare för våra matsalsgäster. Analys och reflektion Vi har stort fokus på att erbjuda attraktiva utbildningar och även marknadsföra oss så att vi får en god elevtillströmning och nöjda elever. Vi har ständigt fokus på att förbättra även den yttre miljön och där är upprustning och renovering av lokalerna en kontinuerligt viktig fråga. Bedömning av måluppfyllelse År 2007 har varit ett händelserikt år där många förändringsprojekt i det lilla formatet genomförts som en del i vår målsättning att vara en lärande organisation, dock ligger grundstrukturerna fast och den tillfällige besökaren känner säkert igen sig i mångt och mycket.

11 Sidan 11 av 2 Årsredovisning 2007 Processperspektivet Strategin tydliga kommunicerade mål för lärandet ska nås genom att utveckla utvecklingssamtalet med eleverna. Här har samtliga linjer satt extra fokus på att skapa tydliga rutiner under det gångna året. En annan viktig del är elevens medinflytande och även här har rutinerna förbättrats och vi har uppnått ett värdefullt samarbete med elevrådet och korridoransvariga hustomtar på internaten. Undervisningsprocessen utvecklas fortlöpande inom pedagogik och undervisningsformer. Rutinerna för av studieresultat förbättrats fortlöpande och ssamtal med eleverna kommunicerar målen för lärandet och nuläge samt vad som kan förbättras. Flera olika pedagogiska metoder används för lärandet och utveckling på grund av elevernas olika behov. Varje lärare har inför läsåret 2007/2008 tagit fram egna mål för sin undervisning för att stärka elevinflytandet. Läsårsplaneringen har kunnat fastställas i juni vid planeringsdagarna vilket har medfört bättre tid för förberedelse inför evenemang och projekt med mera för såväl elever som för lärare. Musiklinjen har under året satsat på att utveckla elevinflytandet genom bland annat samarbetsgrupper inför konserter. Vi har utarbetat checklistor att arbeta efter vid planeringen av konserterna. Checklistorna har på ett tydligt sätt definierat de olika ansvarsområdena för eleverna och lärarna i samarbetsgruppen. Detta har förbättrat konsertplaneringen och har upplevts som mycket positivt av både elever och lärare. Eleverna har ett utvecklingssamtal varje termin samt ssamtal med respektive lärare. Vägledningsfrågor är också vanliga och en viktig funktion för eleverna på skolan. Serviceprocesserna förbättras kontinuerligt utifrån återkoppling från elevenkäter samt egna utvärderingar och rationaliseringsarbete. För att öka säkerheten för våra gäster i matsalen på Lunnevad har en satsning på Egenkontroll gjorts i kök och servering enligt nya Livsmedelslagen som gäller från och med 1 jan Samtlig personal som arbetar med livsmedelshantering har utbildats och säkring av rutiner har upprättats. Vi gör temperaturmätningar, leveranskontroller, bakteriologiska kontroller samt upprättar flödes- och städscheman. Alla kontroller/provtagningar dokumenteras, samtliga har godkänts av miljökontoret. Analys och reflektion Vi har stort fokus på att kvalitetssäkra skolans olika processer. Både vad gäller undervisning, hygien och säkerhet. Arbetet bedrivs målinriktat för att skapa en miljö med både nöjda elever och medarbetare. Bedömning av måluppfyllelse Uppföljning via både elevenkät och medarbetarenkät visar på en god måluppfyllelse. Medarbetarperspektivet Vi arbetar med målsättningen att alla medarbetare är delaktiga och kan utföra sitt arbete på en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Vi fokuserar på en arbetsmiljö som stimulerar till utveckling och förnyelse. En förståelig och motiverande lön och löneutveckling är viktigt för motivation och kompetensutveckling. Under året har vi arbetat med de tre huvudområdena; kompetensutveckling, lära av andra, arbetstid & lön. Flera förarbeten kring kommande utvecklingsprojekt har inletts under 2007 och om det går som planerat så startar dem under Områden som är aktuella är bland annat NORDPLUS (nordiska ministerrådets program för utvecklande av nätverk och projekt) ett annat område är Svenska ESF-rådet (Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap).

12 Sidan 12 av 2 Årsredovisning 2007 Analys och reflektion Kompetensutveckling Här beslutades att formalisera individuella utvecklingsplaner med hjälp av skriftlig dokumentation. Hur har det gått? Enligt den närmaste chefen har 100% av medarbetarna en individuell utvecklingsplan. Lära av andra Här ville vi skapa ökad förståelse och respekt mellan yrkesgrupper, mellan undervisning och administration och mellan respektive linje/verksamhetsområde genom att uppmuntra till studiebesök på andra arbetsplatser både inom och utanför skolan. Ett sätt att göra detta är att berätta för varandra på till exempel gemensamma samlingar, vad som är på gång. Hur har det gått? 7 % av medarbetarna uppger att de lär av varandra inom samma yrkesgrupp (71 % 2005) 2 % av medarbetarna uppger att de lär sig av de andra yrkesgrupperna på sin arbetsplats (10 % 2005) Arbetstid & Lön Det har arbetats en hel del med nya arbetstidsavtal både för lärarkåren och för medarbetarna som arbetar inom kök/städ. Hur har det gått? 7 % av medarbetarna anser att arbetsgivaren erbjuder goda möjligheter till individuella arbetstider (61 % 2005). 62 % anger att de känner till vilka faktorer som påverkar lönesättningen (5 % 2005). Bedömning av måluppfyllelse Samtliga områden påvisar en förbättring vid jämförelse mellan medarbetarenkät 2005 och Vi upplever att vi är inne på rätt väg, men att implementeringsarbetet måste stärkas ytterligare. Ekonomiperspektivet Lunnevads folkhögskola har en stabil ekonomi. Under året har vi fortsatt fokusera på intäktsutvecklingen. Ekonomiprocessen ger kontinuerlig information om förväntat resultat och tillgängligt utrymme för förbättringsåtgärder. Under året har flera angelägna förbättringar kunnat verkställas, framförallt upprustning och renovering av den inre miljön hade vi en högre omsättning jämfört mot budget som klarades av utan att utöka kostnaderna i samma omfattning (differens 2,5 % mot budget). Resultatet för Lunnevads folkhögskola 2007 är 0,9 miljoner kr. Analys och reflektion De viktigaste, kort sammanfattade, orsakerna till det positiva resultatet är: - En nivåhöjning gjordes av det generella statsbidraget (volymbidrag), vilket ej budgeterats. - Förhöjd nivå på förstärkningsbidraget, avser elever med särskilda behov (mer pengar från SiSUS än beräknat). - Bättre lönsamhet för SAGA-verksamheten (står för särskild utbildningssatsning inom aktivitetsgarantin ) än beräknat. - Lägre kostnader jämfört med budget på utbildningslinjerna samt bibliotek. - Mer konferenser på Lunnevad än väntat. - Högre beläggning på vandrarhemmet än väntat Den största avvikelsen mot helårsbedömning 10 som visade 0,7 miljoner kronor är att SAGAverksamheten gav ett extra överskott med 10 tkr. Det kom igång mer verksamhet i slutet av året än beräknat.

13 Sidan 1 av 2 Årsredovisning 2007 Bedömning av måluppfyllelse Årets resultat visar en god måluppfyllelse mot budget som beräknats till nollresultat. Undervisningen har uppnått planerat antal deltagarveckor, utvecklingen av deltagarveckor framgår av nedanstående diagram: Deltagarveckor Speciallinjer Allmänna linjer Distansutbildning Kortkurser/kulturev

14 Sidan 14 av 2 Årsredovisning 2007 Ekonomisk redovisning RESULTATRÄKNING Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Förändring Intäkter Landstingsbidrag Koncernbidrag Patientavgift sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård tandvård not % Försäljning utbildning % Övriga intäkter, huvudverksamhet Försäljning övriga tjänster % Statsbidrag not % Bidrag för personal % Övriga bidrag % Sålt material varor övr intäkter % Summa intäkter % Kostnader Lönekostnader % Arbetsgivaravgifter % Övriga personalkostnader % Summa personalkostnader % Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor % Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader not % Summa övriga kostnader % Summa verksamhetens kostnader % Avskrivningar % Netto % Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Resultat före extraord poster % Årets resultat % Not 1: Elvira-verksamhet. Not 2: Varav SAGA-bidrag 947 tkr. Not : Samverkan SAGA merkostnader 592 tkr.

15 Sidan 15 av 2 Årsredovisning 2007 FINANSIERINGSANALYS Finansieringsanalys Bokslut 2007 Tillförda medel Årets resultat 901 Justering för avskrivningar 212 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd 54 Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder 1 9 Övrigt 0 Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar 202 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Bokslut 2007 Budget 2007 Bokslut 2006 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 42 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Övriga diverse mindre objekt 240 Summa

16 Sidan 16 av 2 Årsredovisning 2007 BALANSRÄKNING Balansräkning (tkr) Not Bokslut 2007 Bokslut 2006 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning 0 56 Medicinskteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel 41 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter not Övriga kortfristiga skulder 6 69 Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital Not till eget kapital och skulder - varav rörelsekapital varav anläggningskapital Not 4: Upplupen intäkt SAGA-verksamhet tkr, saldoöverföring från OCR plusgiro , 44 tkr. Not 5: Upplupen kostnad Folkuniversitetet 429 tkr, IVT center 24 tkr, Safe tak 40 tkr och teater Lilla Varg 6 tkr.

17 Sidan 17 av 2 Årsredovisning 2007 Bilaga 1 Statistik PERSONALSTATISTIK Personalstatistik 2007 jämförelse tidigare år Anställda exkl timanställda Lunnevads folkhögskola Antal anställda Omräknat till heltid 40,18 7,5,81 6,4 5,9 Antal paramedicinsk personal (kurator/syo) *) 1 1 Antal utbildnings- och kulturpersonal (lärare) Antal driftpersonal (kök, städ, vaktm) Antal övrig administrativ personal (rektor, exp) Antal kvinnor Antal män Antal kvinnor omräknat till heltid 21,48 19,4 18,86 2,2 22,45 Antal män omräknat till heltid 18,7 18,1 14,95 1,2 1,45 Andel kvinnor i % 54,% 54,8% 59,0% 67,4% 65,9% Antal anställda i åldern < 0 år år år år år år år år år år SUMMA *) ändrad definition

18 Sidan 18 av 2 Årsredovisning 2007 UTBILDNING Utbildning Antal deltagarveckor Lunnevads folkhögskola Bildlinje Danslinje Musiklinje Turismlinje Allmän linje, Linköping Allmän linje, Lunnevad 225 Allmän kurs med slöjdinriktning Allmän kurs med inriktningar Allmän kurs med bildinriktning 61 Allmän kurs med dansinriktning 151 Allmän kurs med rock-inriktning 151 Allmän kurs Tala Skriva Kommunicera 160 Orkesterskola Förberedande kurs Distanskurs English on line Distanskurs Allmän kurs Kortkurser inkl kulturev Summa EKONOMI Ekonomiskt resultat Summa intäkter Summa kostnader Årets resultat Eget kapital

19 Sidan 19 av 2 Årsredovisning 2007 Bilaga 2 Redovisning av nyckelindikatorer 2007 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (ELEVPERSPEKTIVET) Strategi1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet. Undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder. Eleven tar eget ansvar för lärandet Nöjda elever 95% 94% 92% maj - 07 Elevupplevd måluppfyllelse 80% 96% 9% maj - 07 Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet Medarbetarna är engagerade och serviceinriktade Nöjda elever 95% 94% 86% maj - 07 Strategi : Skolans miljö stimulerar till lärande. Lokaler och utrustning är ändamålsenliga och skolan har god tillgänglighet Ekonomiska resurser och elevdemokrati Nöjda elever 95% 92% 88% maj - 07

20 Sidan 20 av 2 Årsredovisning 2007 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Strategi1: Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra Att tid och andra resurser avsätts för utveckling Individuell utvecklingsplan för medarbetarna 100% 100% 99% sep - 07 Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud Lärande av andra Studiebesök och konferenser per enhet 2 Saknas 4 dec - 07 Strategi : Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll Finansiering Fortlöpande bevakning Enligt underhållsplan se not 5 Saknas 4 dec - 07

21 Sidan 21 av 2 Årsredovisning 2007 PROCESSPERSPEKTIVET Strategi1: Tydliga kommunicerade mål för lärandet Kontinuerliga utvecklingssamtal Antal genomförda utvecklingssamtal 1/termin 96% "ja" 95% "ja" maj - 07 Strategi 2: God servicenivå och säkra rutiner Engagerade och serviceinriktade medarbetare Nöjda elever 95% 9% 87% maj - 07

22 Sidan 22 av 2 Årsredovisning 2007 MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategi1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning Upprätta individuella utvecklingsplaner samt avsätta tid och resurser Antal medarbetare med individuella utvecklingsplaner 100% 100% 99% sep - 07 Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats Gott ledarskap/delaktiga medarbetare Sjukfrånvaro <2% 5,5% 5,2% dec - 07 Strategi : Förståelig och motiverande lön och löneutveckling Lönesamtal Antal medarbetare som haft lönesamtal 100% 100% 99% sep - 07

23 Sidan 2 av 2 Årsredovisning 2007 EKONOMIPERSPEKTIVET Strategi1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Ökat fokus på extern finansiering Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Antal avtalselever hösten 07 Antal elever med särskilda behov Lönekostnadsutvecklingen i % jmf med motsvarande period föregående år hösten 07 15,0% 7,8% 9,% dec - 07 Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande Egna resurser till merparten av verksamheten Andel köpta undervisningstjänster Minskar mot föregående år Ligger oförändrat Saknas dec - 07 Strategi : Marknadsföring genom olika media Hög efterfrågan på våra kurser Antal sökande per plats 2- per plats jun Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under 2007 År och månad för mätning av senaste utfall 4 Nytt för budget 2007 tidigare mätning ej gjord 5 Bland annat har följande åtgärder genomförts: - Byte av starkströmkabel - Elrevision - Sanering av fuktskada i källaren - Renovering av delar i internat - Åtgärdning av fellista i kök

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Livet blir vad man gör det till. Det gäller att hitta en plats där visioner kan växa och drömmar blir till verklighet. ÅRSREDOVISNING 2004

Livet blir vad man gör det till. Det gäller att hitta en plats där visioner kan växa och drömmar blir till verklighet. ÅRSREDOVISNING 2004 Livet blir vad man gör det till. Det gäller att hitta en plats där visioner kan växa och drömmar blir till verklighet. ÅRSREDOVISNING 2004 Lunnevads folkhögskola www.lio.se PRESENTATION AV VERKSAMHETEN

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12

Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola. Dnr LU 2014-12 Delårsrapport Jan-augusti 2014 Lunnevads folkhögskola Dnr LU 2014-12 Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 3 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 04 Januari april Datum: -05-13 Diarienummer: Lu 6/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse... 3

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Årsredovisning 2006. Lunnevads folkhögskola

Årsredovisning 2006. Lunnevads folkhögskola Lunnevads folkhögskola FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sidan 2 Produktionsenhetschefens reflektion Vi arbetar för elevernas framtid. En elev vid Lunnevads folkhögskola gör en utbildningsresa mot en oviss framtid.

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget

Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget + Lunnevads folkhögskola Prel verksamhetsplan 2016 inklusive årsbudget (Lunnevads folkhögskola) (Dnr Lu 20 / 2015) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN... 3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett:

ÅRSREDOVISNING 2003. KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld. Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: ÅRSREDOVISNING 2003 KompetensCentrum Mitt i en föränderlig värld Med detta menas att KompetensCentrum ska vara ett: Kvalitetsmässigt rätt val genom: - aktuell kunskap - aktuell pedagogik - anpassat arbetssätt

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015

Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 2015 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport 08 Januari augusti Datum: -08-24 Diarienummer: Lu 19/ www.regionostergotland.se Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet... 3 Bedömning av måluppfyllelse...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01

Årsredovisning 2014. Lunnevads folkhögskola. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-01 Lunnevads folkhögskola www.regionostergotland.se Dnr 2015-01 Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 6 OMVÄRLDSANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 10 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2002. www.lio.se

Årsredovisning 2002. www.lio.se Årsredovisning 2002 www.lio.se PRESENTATION Vid Östgötahälsan bedrivs företagshälsovård. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (6) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2010-2012 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007

Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Munkfors kommun Skolplan 2005 2007 Varför ska vi ha en skolplan? Riksdag och regering har fastställt nationella mål och riktlinjer för verksamheten i förskola och skola, samt har gett i uppdrag åt kommunerna

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor

Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Region Hallands folkhögskolor Region Halland Carl-Magnus Stensson Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehåll SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND, SYFTE, AVGRÄNSNING

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Fastställd 080630 Betty Backsell,rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Frejagårdens förskola Bollebygds kommun 1 Verksamhetens förutsättningar 1.1 Om verksamhetsområdet Frejagården startades jan

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan

Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan 1 (5) Vision: God hälsa och tillväxt genom samverkan Överenskommelse mellan Folkhögskolorna i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting 2007 2009 1. Inledning Västerbottens läns landsting och

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014

UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 1(5) KULTURNÄMNDEN Referens Datum Diarienummer Kultursekretariatet/JL 2011-10-19 KUN 6-2011 UPPDRAG TILL AGNESBERGS FOLKHÖGSKOLA 2012-2014 Regionens sju folkhögskolor har en samlad kompetens som ger förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Informationscentrum

Årsredovisning 2012. Informationscentrum Årsredovisning 2012 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Presentation av produktionsenheten 2 Uppdrag och Vision 3 Omvärldsanalys och framtidsbedömning

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2005 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2005/2006

Kvalitetsredovisning 2005/2006 2006-09-30 Kvalitetsredovisning Dagbarnvårdarna i Sala tätort Rektor Kerstin Öberg 0224-55437 Beskrivning av verksamheten per 15 oktober 2005 Familje- Kommunen daghem i Sala tätort Barn 1-3 år 41 54 Barn

Läs mer

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan

Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Allmän kurs på Mångkulturella/Finska folkhögskolan Den allmänna kursens syften Att ge verktyg och resurser för personlig utveckling och makt att påverka sitt liv och sin omgivning till människor med svag

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer

Utvärderingsrapport heltidsmentorer Utvärderingsrapport heltidsmentorer Kungstensgymnasiet Lena Lindgren Katarina Willstedt 2015-02-27 stockholm.se Utgivningsdatum: 2015-02-27 Utbildningsförvaltningen, Uppföljningsenheten Kontaktperson:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor

Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Strategi och åtgärdsprogram för att eleverna ska nå målen i Haninge kommuns skolor Å, Nangilima! Ja, Jonatan, ja, jag ser ljuset! Jag ser ljuset! Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta 2 Förord Vändningen

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE KVALITETSRAPPORT - REKTOR Enhet: KAPLANSKOLAN, EE, EC, VF och EN. Rektor: Kristin Lundholm. Frågor att besvara KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat 1 Beskriv i vilken grad

Läs mer