S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4."

Transkript

1 S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4. HARMÅNGERS AN MELLAN HASSELASJÖN OCH HAVET Kartblad 2/926 VattcjärLgdsstatorL Ne derbördsstatorl Nederbördens storlek och fördelnng åskådlggöres av tabellen, som upptager månads- och årsmedeltal för peroden vd nederbördsstatoner nom eller närheten av flodområdet. Tabellen är uppställd så att en västlgare belägen staton står över en med östlgare lrge. Nederbördsstatonernas läge åskådlggöres av kartskssen, där även den normala årsnederbörden vd varje staton är angven. Nederbörd. \\asseuvs\o Medelnederbörd mm ÖTSJOTV. N a m n be- tecknng höjd ö. h. m an. febr. mars apr. maj junjjul!. aug. sept.! okt. HOV. dec. år Skala : Läge. Harmångerså mellan Hasselasjön och utloppet havet vd Strömsbruk har eu längd av 45.5 km. Förutom detta huvudutlopp har ån ett andra utlopp nordöstlg rktnng förb Stocka, vlket utgår från norra Holmsjön. Flodsträckan fnnes upptagen å kartbladet Forsaforsen. Området återfnnes på topografska kartbladen 79 Sundsvall SO och 84 Hudksvall NO utgvnngsskala :00000 och konceptskala : Kartbladet Hudksvall fnnes dessutom utgvet skala : I admnstratvt avseende tllhör området Hassela, Bergsjö, Jättendal och Harmångers socknar av Bergsjö och Forsa tngslag Gävleborgs län. De vattenrättslga förhållandena handhavas av Mellanbygdens vattendomstol. Geografska Harmångersån uppkommer på gränsen mellan Medelpad och Hälsngland av ocl geolo- två källflodcr, Ivölån och Framängsån (Skansån), den senare från sjöar nom gska för- j t[ e(] c] pa(j ) vlka sammanflyta strax ovan Hasselasjön. Nedom denna sjö. framhallandcn. hme.» m' gcnom småkuperad skogsterräng, närmast älvstranden på stora sträckor odlad. Dalgången är nom kartområdet föga utpräglad. Högsta bergstoppen nom Harmångersåns flodområde, Högtuppan, höjer sg något mer än 500 meter över havet. På ömse sdor om Hasselasjön stga höjderna tll o 400 meter och krng nedre loppet tll omkrng 200 meter över havsytan. Nedom Hasselasjön genomflyter ån sjöarna Längsterbodsjön, Älgeredssjön, de båda sammanhängande Bergsjö Kyrksjö och Storsjön samt vdare den obetydlga Harmångers Kyrksjö och nära mynnngen den genom en rullstensas tudelade Holmsjön. De högsta sammanhängande forssträclcorna befnna sg nedom Längsterbodsjön och Storsjön. Vd landsens avsmältnng låg hela den här behandlade delen av flodsträckan under det senglacala havets yta. Den högsta nvå, tll vlket havet efter stden nått, lgger omkrng åns källor c:a 260 meter och vd mynnngen c:a 250 meter över den nutda havsytan. Berggrunden nom Harmångersåns flodområde utgöres av gnejs. Denna ar fnkorng samt nnehåller utom de vanlga mneralen granater, så att den särsklt kusttrakten torde böra karakterseras som_ granatgnejs. Bland andra mneral förekomma allmänt hornblände och cordert. Tll färgen är gnejsen allmänhet grå, men väster om Hasselasjön delvs rödaktg, söder om Algeredssjön samt väster om Bergsjö Kyrksjö utbldad som röd ögongnejs. I själva mynnngsområdet är gnejsen lkaledes röd. Användbara mneral torde ehuru mycket sm a mängder förefnnas flerstädes nom flodområdet. Ungefär en halv ml norr om östra ändan av Östra Kölsjön har gnejsen befunnts mpregnerad med kser, och sprängnngar hava här utförts. Det ksförande lagret är dock för fattgt, för att gruvdrft skulle löna sg. De lösa jordslag, som täcka berggrunden, utgöras främsta rummet av morän. Moränen har avlagrats under nlandssen och bestar av en hart packad blandnng kantga, ofta repade stenar, grus, sand och fnaste bergartsmateral. Även större block äro regellöst nlagrade densamma. Då hela området utom de allra högsta bergstopparna efter landsens tllbakaryckande vart sänkt under havsytan òch först så smånngom höjt sg över denna, vlade ursprunglgen på moränen ett mer eller mndre sammanhängande täcke av marna leror. Vd landets höjnng sköljdes dessa leravlagrngar från den högre terrängen ned sänkor och dalar varvd även moränmateralex delvs ursköljdes och svallades. I nutden bldas dalgångarnas och slättmarkernas jordmån tll allra största delen av på detta sätt anhopade er- och sandavlagrngar. Harmångersån följes nom kartbladet på hela sträckan av en rullstensas, Harmångersåsen, vlken nordväst om Hasselasjön även ledsagar den ena av de båda källfloderna, Kölån. Inom kartbladet ansluter sg denna as tll sjalva ans fara med undantag för södra delen av sträckan mellan Älgeredssjön och Hasselasjon. Nära mynnngen äro åssluttnngarna skulpterade genom gamla strandvallar, vlka koncentrskt omgva de högre åsparterna. " Särsklt krng Harmångersåns nedersta lopp fnnas talrka mndre karr- och mossmarker. Vanlgen är torven dock av obetydlg mäktghet. ^ Området krng-harmångersån från trakten norväst om Älgeredssjön tll mångers Kyrksjö är jämförelsevs tätt befolkat. Nedersta flodsträckan har däremot bortsett från det vd mynnngen belägna Ströms pappersbruk en mycket gles bebyggelse. ' Gäddtjärnäscn. Grt Korrdula...! N Franshammar. Fr Strömsbrak.. Sb j Modeltal S2 j 52 S Î) I -Mpdcrede boxl 9 L9-Î L' mm. per uäad.!.-!.art-lfrbr. [mnrs rj'l ' m;r : pm yùì ' ro tr. Isept okt'dv: dee. Nederbördsfördelnngen under året åskådlggöres av dagrammet. I medeltal under peroden har august vart den nederbördsrkaste månaden med 84 mm och februar den nederbördsfattgaste med 5 mm. Harmångersåns nederbördsområde är vd utloppet ur Hasselasjön 660 kvkm Bfloder och och vd mynnngen 200 kvkm. Tllflöden, vlkas nederbördsområde uppgå tll sjöar. eller överstga 00 kvkm, äro på denna sträcka Strömbackaån, som nfaller fr. h. Älgeredssjön 73 kvkm Harsjöån,»»»» vd km ». Harmångersån, som är en skogs- och kustälv, avvattnar cke några större sjöar, men då ett flertal småsjöar fnnas sprdda särsklt nom flodområdets-nedre del 'blr den sammanlagda sjöarealen relatvt ganska stor. En överskt över de större sjöarna och sjöarealernas storlek vd karakterstska avsntt av vattendraget meddelas här nedan. Hasselasjön 8.7. kvkm Längsterbodsjön 4.0» Älgeredssjön - 2.9» Storsjön med, Kyrksjön....8.» Skäråssjön 4.5.» *S3t «Vd utloppet ur Hasselasjön kvkm 20.2 kvkm, 3..» nflödet Älgeredssjön 720».25.0» 3.5» utloppet av Älgeredssjön » 40..» 4.3.»»» Storsjön- 050» 6.0» 5.8». mynnngen. 200» 70.5» 5.9.-

2 2 Vattenstånd. Vattenståndsmätnngar förelgga från statonerna Franshammar Hasselasjön (från d. l ja 97, endast sommarobservatoner under 97 och 98) och Forsa Storsjön (från d. j 2 909). Emellertd äro vattenstånden Storsjön beroende av reglerngsdamm vd sjöutloppet, varför endast pegeln vd Franshammar utvsar den naturlga vattenförngen. Den tllåtna dämnngshöjden Storsjön lgger 4.8 m ö. h. I Hasselasjön hava följande månadsmeda och karakterstska vattenytor erhållts för peroden : antagna verknngsgraden, och ej heller har hänsyn tagts därtll, att vssa sträckor näppelgen kunna tllgodogöras. Månadsmedeltal m S. I. högsta högvattenyta m ö. h. jan jul normal». 22.» febr aug s- medelvattenyta. 20.8» mars sept lägsta» » aprl okt s normal lågvattenyta » maj nov lägsta». 20.3S» jun dec c ValtenstancL Hasselag on. vd Fpanshanmm fear, xuzre dkt7. [ UJV" I * Avrrmnxg medeltal per månad Vattenmängder. Dagrammet åskådlggör vattenståndets varaton under ett par karakterstska år. Högsta vattenstånd nträffar vanlgen samband med snösmältnngen under maj månad. Under den observerade peroden har vårmaxmum nträffat tdgast den 6, medeltal den 2 och senast den 9 maj, således med en jämförelsevs obetydlg tdsskllnad. Såsom flertalet skogs- och kustälvar är smältvattnets avrnnngsperod kort och vattenståndet känslgt för nederbörd. Om hösten nträffar vanlgen en markerad stgnng av vattenståndet samband med hög nederbörd samtdgt som avdunstnngen är obetydlg. De lägsta vattenstånden förekomma allmänhet under vårvntern strax före snösmältnngens början. Vattenmängdsmätnngar hava utförts vd Hasselasjöns utlopp och avbördnngskurva har uppgjorts hänförd tll vattenstånden vd Franshammar. Med hjälp av vattenstånden vd Franshammar, som sommartd avlästs varje dag och vntertd en gång veckan, hava daglga vattenmängder uträknats för Hasselasjöns utlopp, varefter månadsmeda och karakterstska vattenmängder beräknats. Med hjälp av de sålunda erhållna karakterstska vattenmängderna vd Hasselasjöns utlopp hava slutlgen med hänsyn tagen tll områdets karaktär beräknats de värden för varje avsntt av vattendraget, som fnnas angvna tabellen å sd. 3. Genom de utförda vattenmängdsmätnngarna är avbördnngskurvan ganska säkert bestämd utom för de högsta vattenmängderna. Då vattenmängdsstatonen vd Hasselasjöns utlopp är den enda, som fnnes efter hela flodloppet, och då dessutom det naturlga avrnnngsförloppet är avsevärt stört på grund av förekomsten av ett flertal reglerngsdammar vd sjöutloppen för kraft- eller flottnngsändamål, så äro samtlga de beräknade karakterstska vattenmängderna för vssa avsntt av vattendraget större eller mndre grad osäkra. Vd Hasselasjöns, utlopp, där nederbördsområdet utgör 660 kvkm, hava för peroden följande månadsmeda och karakterstska vattenmängder erhållts: jan. febr. mars apr. maj jun jul aug. sept. okt. nov. dee. Kbm per sek l.s Lter per sek. och kvkm år m s /s /s.km 2 Högsta högvattenmängd Normal» » medelvattenmängd» Vattenmängd med 50 % varaktghet. 6. Normal 6-månadersvattenmängd » Vattenmängd med 75 % varaktghet Normal 9-månadersvattenmängd » Normal lågvattenmängd 2.3».3 Avrnnng /s.km 2.. I Varaktghet, dagar Medelavrnnngen utgör 0.8 lter per sek. och kvkm eller 34 mm. Medelnederbörden över området ovanför Hasselasjöns utlopp, som tllnärmelsevs kan beräknas såsom medeltalet av nederbörden vd Gäddtjämsåsen och Franshammar, utgör 570 mm. Härur erhålles avrnnngsprocenten 60, som emellertd torde vara väl hög. Avrnnngens årlga varaton följer vattenståndets. Den enlgt månadsmedeltalen upprtade medelkurvan har stt maxmum under maj och mnmum under mars månad. Ett sekundärt maxmum uppträder på hösten. Dsponbel De tabellerna angvna turbneffekterna hava beräknats ur de naturlga vattenkraft, avrnnande vattenmängderna under antagande av en verknngsgrad av 75 %. Då det endast undantagsfall vart möjlgt att bestämma motsvarande fallhöjder, har beräknngen utgått från medelvattenytan, som vd avvägnngen regel blvt säkert bestämd. Då fallhöjderna vd forsar och fall vanlgen öka med fallande vattenstånd under det att ett motsatt förhållande äger rum å mellanlggande sträckor är det på grund av detta beräknngssätt vanlgare att forssträckornas effekter blvt för lågt än för högt beräknade. Tll fallförlusterna älven eller erforderlga kanaler har ngen annan hänsyn tagts än som kan lgga den H art I fébr. [mars aprllraaj [jun tul laug'sepb. od7. ta.ov: dee Då svårghet råder att avgränsa, vssa forsar, och då uppgfterna angående forsarnas benämnng ofta äro ofullständga kunna tabellen och å kartorna mndre fel dessa avseenden förekomma. Den totala effekten turbnhästkrafter för hela flodsträckan vd olka vattenförngar framgår av följande överskt: K.m Effekt vd lågvattenmängd j Normal årsvärde Effekt med varaktghet av 75 % 50 % peroden årsvärde Hola peroden Effekt vd medelvattenmängd Normal 45, Eflekt pr km j 3 j Inom denna del Harmångersån fnnas följande kraftverk av någon be- Tllgodogjord tydenhet: Bexfors kraftstaton. Uppfördes år 870 och ombyggdes 98. Den tllgodo- vattenkraft. gjorda fallhöjden är 3 m. Installerade äro 39 hkr för drft av elektrska generatorer och 30 hkr för drekt drft av kvarn. Ägare är L. J. Larsson, Rexfors, Älgbohed. Älgereds såg och kvarn forsen ovan Älgeredssjön. Ägare J. Olsson, Älgbohed. Svenska tröskverksfabrkens kraftstaton. Den ombyggdes år 909. Tllgodogjord är en fallhöjd av c:a 2.5 m. ' Installerade äro 60 hkr för drft av elektrska generatorer och 30 hkr för drft av annat ej elektrskt maskner. Ägare är Aktebolaget Svenska tröskverksfabrken, Bergsjö. Vade kraftstaton. Den uppfördes år 98. Den tllgodogjorda fallhöjden är 4 m. Installerade äro 25 hkr för drft av elektrsk generator och 25 hkr för drft av kvarn. Ägare är Bergsjö kraftaktebolag, Bergsjö. Berge sågs kraftstaton uppfördes 90. Den tllgodogjorda fallhöjden är c:a.5 m. Installerade äro 40 hkr för drekt drft av såg och hyvel. Ägare är Berge sågbolag, Bergsjö. Forsa kraftstaton. Den uppfördes åren Tllgodogjord är en fallhöjd av 20 m. Installerade äro 500 hkr för drft av elektrska generatorer. Den producerade energen utgör c:a kwh per år. Ägare är Ströms bruks aktebolag, Strömsbruk. Harmångers kvarn byggdes år 907. Den tllgodogjorda fallhöjden är 3 m. Installerade äro 00 hkr för drft av elektrska generatorer och 55 hkr för drft av annat ej elektrskt maskner. Ägare är Harmångers kvarnaktebolag, Harmånger. Stocka kraftstaton. Uppfördes åren Den tllgodogjorda fallhöjden är 7.5 m. Installerade äro 600 hkr för drft av elektrska generatorer. Den producerade energen uppgår tll c:a kwh per år.. Ägare är Ströms bruks aktebolag, Strömsbruk.

3 Farled. Flottled. Allmän farled torde cke fnnas vattendraget. Enlgt beslut av Konungens befallnngshavande Gävleborgs län den 5 mars 856, och enlgt Kungl. Maj:ts kungörelse den 3 august 920 med provsorsk förtecknng över vattendrag, vlka enlgt vattenlagen flottled skall bbehållas, och vlken förtecknng vad den rör denna del av Harmångersån vunnt laga kraft, förekommer allmän flottled hela denna del av Harmångersån genom mynnngsgrenen förb Strömsbruk. Kungsådra fnnes cke Harmångersån. 3 Kungsådra. Tabell över fallhöjder, vattenmängder, dsponbel och utbyggd vattenkraft m.. Låg-(hög-)vattenyta = lägsta (högsta) vattenståndet under ett år. Medelvattenyta = medeltalet av de daglga vattenstånden under ett år. Normal låg-{medel-, hög-)vattenyta = medeltalet av de årlga låg-(medel-, hög-)vattenstånden. (högsta)låg-{medel-, hög-)vattenyta hänför sg tll den betraktade peroden. Analoga betydelser tlläggas de olka vattenmängderna. 9-(6-)månadersvattenmängd = vattenmängd med 75 (50) % varaktghet under ett år = den vattenmängd, som under ett år överskrdts under 274 (83) Förklarngar. dagar. Vattenmängd med 78 (50) % varaktghet under en perod = den vattenmängd, som överskrdts under 75 (50) % av peroden. Effekt vd olka vattenmängd = det antal turbnhästkrafter, som vd en verknngsgrad av 75 % motsvarar resp. vattenmängd och fallhöjden vd medelvattenstånd. Effekt med 75 (50) % varaktghet har analog betydelse med motsvarande vattenmängd. Yattenmäng der kubkmeter per sekund Turbneffekt hkr tj = 75 % Fallsträckans benämnng. km kvkrn m ö.b. Avstånd från mynnngen Nederbördsområde Medelvattenyta Vattenmängd med Låg- aktghet av var- Fallhöjd mängd. 75 % 50 vatten % m. peroden. Medelvattenmängd. Högvattenmängd Lågvatteneffekt. peroden.. Högsta.. Effekt med varaktghet av 75 % 50 % peroden. peroden. Med el vatteneffekt. Installerad turbneffekt. hkr Hasselasjön Edoströmmen Rexforsen Längsterbodsjön Trångforsen Älgeredssjön Kyrksjön Storsjön Forsaforsen Kyrksjön Holm sjön P G G , G o.l , > y s» »» > > > >» Ö.O > > >» > > '» >» > > » > > >» > » S > >» P » >» >»» » > >»» >» > > >» >» >»» > > > > 'o >» > > >» > : 20.4 >» >» > > > »» >»»»» >»» S t > > >» > >» > >» >» " ) >»»» > s »» *»»» > > Kraftstatonen är belägen den norra grenen vd Stocka. Tabell över avvägda fxpunkter och peglar a nästa sda.

4 4 Tabell över avvägda flxpunkter (923) ocl peglar. Förklarngar. Precsonsfx (järn eller mässngsdubb). A Järndubb (Statens meteorologsk-hydrografska anstalt) eller Koppardubb (Rkets allmänna kartverk, nyare fx). + Kors (Statens meteorologsk-lvdrografska anstalt). A Kors (Rkets allmänna kartverk, äldre fx), v = vänster strand, h = löger strand. st. = steu. bg. = berg. Km! ; fr. mynnngen I 5 e s k r v Höjd över havet Km fr. mynnngen B e s k r v n n Höjd över havet m Karta G 79 Sundsvall 46.4 v v 4. v 87. h ol.tì h 29.5 v Pegel 94S Frashaumar. 0-pkt 4 s 925 ; 9.09 A 2478 st. Franshammar a, vd den NV vken av Hasselasjön, där I 22.3 pegeln står, på norra sdan mtt emot pegeln, fxen längst uppströms. A 2479 st. Franshammar b, på norra sdan av vken, 20 m nedströms [ 22.«0 om fx a. A 3794 st. Franshammar c, â den utskjutande udden mellan ån oeh! vken, där pegeln står.! A 385 gt. Hattsela kyrka, grundsten under SV hörnet av kyrkan. ; 52.5 A 3795 st. Hasselasjöns nedre ända, å yttersta udden vd sjöns ut- 2.)9 lopp mtt för Hadungsuäs. A 38(5 st. Fde, Ö om.de västlgaste gårdarna Ede X nvd skolhuset, ' I06.8U där väg tager av åt Alvsund, nvd staketet krng skolplanen, 93 steg : N om vägskälet, 7 steg V om landsvägen, lten sten, A 3796 st. llexfors, vd nflödet Längsterbodsjöu e:a 00 m från ån, 0.-2 stor låg fatsten. A 3797 st. Nybodarna., å udden vd sjöutloppet, 5 n från strandlnjen, ; 0.7- mtt för due d'alb st. S. Algered, betogmure å uppströnssdan tll landsvägs bron Algered,.2 m från murens yttre ända. A 3799 st. N. Algered, å vänstra udden vd åns nflöde Älgereds sjön, c:a 50 m från sjöstrand,.5 n från gärdesgård, stor plan sten. A 387 st. Fskvk, 30 steg NV bron över bäcken, SV landsvägs- : 6.-9 kanten, mtt för utlusbyggnad, mndre sten. ; G 84 Hudksvall 26. h h 4.2 v 4.2 v 4.2 v 0.9 V 7.9 v 3.3 v 0.0 h A 3800 st. Skrämsta, vd utloppet ur Algeredssjön mtt för flottnngs- j : koja, som lgger på V str. strax nedströms torpställe, stor lög j toppg sten. ; A 388 st. Bergsjö k/rka, grundsten tll NV hörnet av tornet...! 55.0 Pegel 428 Forsa. 0-pkt 0 h A 2477 st. Forsa a, vd sjöutloppet, stor stor sten strandlnjen j 4.98 nära flyttblock. ; A 4032 st. Forsa b, samma sten som fx a, horsontal dubb...! A 4033 st. Forsa v, stort flvttbloek vd sjöutloppet. Horsontal j 4.78 järndubb, som utgör dämungsgrns. : 389 st. Harm/nger, vd avvägen tll Ströms bruk; nordöstra vnkeln, : steg N om vägvsaren, steg S om stenmur st. Edsater, c:a 60 m från utloppet ur Kyrksjön, det lägre! 4.05 av de två stora stenblocken. A 3802 st. Holmsjöu, c:a 300 m uppströms skljestället vd bron mel ; lan Ilolmsjöarna mtt för och 0 n från Ò gaveln av flottnngsbarack. A 3803 st. llarmhgersåns utlopp, e:a 50 m uppströms yttersta udden.75 vd åus utlopp havet, några meter från strandlnjen, stor hög! toppg sten. ; I A 3804 bg. Stocka, vd åns norra utlopp vd Stocka, vd järnvägsspåret 4.87 ned tll hamnen, c:a 80 m från magasnsbyggnaden vd hamnen, S om brädgården, berghäll.! Stockholm 926. P. A. Norstedt & Söner. 2G08G4

5 'lk&grä/. v - Lhtsgrhs Jftraxls-ocÌL n g slug stj väns SockergTtbs Skftesla.gs-och bvgräru T?IYMJ7«Y TTOUIL SLCITTESUTG $ Precsonsfx A Fxpunkt (järndubb) e Pegelstaton Utbyggd eller under utbyggnad varande eff. Hassela socken. Hassela soclœn. % assdflspfe HARMANGERSAN Km Gävleborgs län. Berg-sjö och. Forsa tng-slag - Jättfflxdal socken. Blad 44? Forsaforsen Huvudflod : 44 Harmångersån Harmânger soctoen. OVSOV. Berggo sockel cnusterboösotl Harmår^er socken. TSctnujforsav SKALA : /CIJV 8 O* 8= & - 9 Kftflprhrtrascgnradf Medelyj ttenmän^d ^gereflssjòn^ Danrotgsopons ooa'tïi/ o.rv. j Dcanrurgsg ns 4-l.8TTL0.T/. TForsafovsm r g? 20 Effekt rr ed 75% varaktghet. Norma lagvatteneffekt f IO ogusjötjj _ Âystând frår Qeneralst. Ltogr. Anstalt Stockholm 926

6

STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN

STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN Kartblad 70 7/933 Läge. Geografska och geologska förhållanden.

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN Kartblad 130/1928 M»466 B Vall enti län gûsstation. ^ N'c(U'rl)ör(l.sshitiorL

Läs mer

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS STATENS M FÖRTECKN I 96. RON N EAN MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET Kartblad 183/1936 Läge. Geografiska och geologiska förhållanden. $SAA

Läs mer

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV MELLAN NORRÅNS INFLÖDE OCH HAVET Kartblad 98 100/1924 504 Vattmrnangxtestalioii

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at Avdelnngen för energ-, mljö- och byggteknk Mnsknng av färskvatten- och oljeförbruknng vd Zetterströms Rostfra AB Molkom Reducng of fresh water- and ol consumng at Zetterströms Rostfra AB Molkom Andreas

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp.

Moren. Moren har inte haft någon betydelse för forskning eller undervisning. Sjön är inte heller något framstående exempel på någon sjötyp. Moren Moren tillhör Lillåns delavrinningsområde i Emåns vattensystem. Sjön är belägen ca 28 km SSV om Hultsfred på en höjd av 166,1 m.ö.h. Det är en näringsfattig, försurningskänslig klarvattensjö, 1,44

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Barbro Johansson Birgitta Adell, Fortum 35 Granskningsdatum: Granskad av: Dnr: Version 211-5-21 Sten Lindell 21/286/24 1. Beräknad naturlig vattenföring i Dalälven

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga Mgratonsöverdomstolen Avdelnng l DOM 2011-09- 1 6 Meddelad Stockholm (/Sda l (15) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgfter (härefter A), sje blaga Ombud och offentlgt bträde: Advokaten Per Stadg Box 4129 102

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

, /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga

, /!. Förberedande undersöknjng angående förutsättningarna för mera kontinuerliga KONFDENTELL., /!. / ) Förberedande undersöknjng angående förutsättnngarna för mera kontnuerlga transporter tll och från de norrländska skogsndustrerna under tdsperodc.r, då sjötransportvägarna äro avspärrade

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi

Varför gör vi inte som vi borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonomi Varför gör v nte som v borde göra? Bo Mattsson Chalmers/Byggnadsekonom Lvslängdskostnader Flerbostadshus Affärshus Kontorshus Ansk 34% Drft och underhåll 66% Ansk 48% Drft och underhåll 52% Ansk 57% Drft

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Bolån. Den 30/9 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,95 vilket är 0,2 procentenheter högre än 30/4.

Bolån. Den 30/9 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,95 vilket är 0,2 procentenheter högre än 30/4. Pr vat ekonom kbar omet er Q3201 4 Compr c erab Chr t nasöder ber g, par ekonom 0706522883 c hr t na. oder ber g@c ompr c er. e Bolån Sammanfattnng för 3:e kvartalet 2014 Samtlga bolåneräntantor jönk under

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecfka vllkor Dessa lånespecfka vllkor utgör tllsammans med de allmänna vllkoren för Akta Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 vllkoren för detta lån. De allmänna vllkoren tllämpas om

Läs mer

Bolån. Den 30/4 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde 31/3.

Bolån. Den 30/4 låg marginalen mellan bankernas 3-månadersränta och STIBOR (3 M) på 1,75 procentenheter vilket den även gjorde 31/3. Pr vat ekonom kbar omet er Apr l201 4 Compr c erab Chr t nasöder ber g, par ekonom 0706522883 c hr t na. oder ber g@c ompr c er. e Bolån Sammanfattnng för Aprl 2014 Bolåneräntan med bndnngtd 2 år och 10

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

"En ny världsåskådning Tidevawet Hyresstrideni Göteborg. barnets renhet, inte ens den materiella. i stället förbrytaren».

En ny världsåskådning Tidevawet Hyresstrideni Göteborg. barnets renhet, inte ens den materiella. i stället förbrytaren». Greta Cardell: "En ny världsåskådnng Tdevawet Hyresstrden Göteborg. mot prygelstraff och mörkcell". H fortsätter. '_ yresstrden Göteborg, som ett slag resgäströrelsen kunnat skapa respekt och såg ut a

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013

Innevarande period. Föregående period. 10 resp 90% sannolikhet, 1960-2013. Innevarande period. Föregående period. Max - min, 1960-2013 Vattensituationen Vecka 7 9 jun - jul år 1, version: A Tillrinningsenergi per vecka /vecka källa: Nord Pool 7 8 7 tillrinningsenergi 1 resp 9% sannolikhet, 19-1 1 aug % 1 9 8 7 % 1 9 8 7 1 Fyllnadsgrad

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad)

Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) Total tillrinning i Sverige (ej spillkorrigerad) 1 %, Median och 9 % sannolikhet 196-213 TWh/vecka 7 6 5 4 3 Innevarande period Föregående period 1 resp 9% sannolikhet, 196-213 2 1 okt dec feb apr jun

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder

Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder Mölndalsån Översvämningsbegränsande åtgärder C-G Göransson, Sweco Environment AB Vattendag Hydrotekniska Sällskapet 30 januari 2013 1 Mölndalsån avrinningsområden Avrinningsområde för Mölndalsån. Oreglerade,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer