S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4."

Transkript

1 S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4. HARMÅNGERS AN MELLAN HASSELASJÖN OCH HAVET Kartblad 2/926 VattcjärLgdsstatorL Ne derbördsstatorl Nederbördens storlek och fördelnng åskådlggöres av tabellen, som upptager månads- och årsmedeltal för peroden vd nederbördsstatoner nom eller närheten av flodområdet. Tabellen är uppställd så att en västlgare belägen staton står över en med östlgare lrge. Nederbördsstatonernas läge åskådlggöres av kartskssen, där även den normala årsnederbörden vd varje staton är angven. Nederbörd. \\asseuvs\o Medelnederbörd mm ÖTSJOTV. N a m n be- tecknng höjd ö. h. m an. febr. mars apr. maj junjjul!. aug. sept.! okt. HOV. dec. år Skala : Läge. Harmångerså mellan Hasselasjön och utloppet havet vd Strömsbruk har eu längd av 45.5 km. Förutom detta huvudutlopp har ån ett andra utlopp nordöstlg rktnng förb Stocka, vlket utgår från norra Holmsjön. Flodsträckan fnnes upptagen å kartbladet Forsaforsen. Området återfnnes på topografska kartbladen 79 Sundsvall SO och 84 Hudksvall NO utgvnngsskala :00000 och konceptskala : Kartbladet Hudksvall fnnes dessutom utgvet skala : I admnstratvt avseende tllhör området Hassela, Bergsjö, Jättendal och Harmångers socknar av Bergsjö och Forsa tngslag Gävleborgs län. De vattenrättslga förhållandena handhavas av Mellanbygdens vattendomstol. Geografska Harmångersån uppkommer på gränsen mellan Medelpad och Hälsngland av ocl geolo- två källflodcr, Ivölån och Framängsån (Skansån), den senare från sjöar nom gska för- j t[ e(] c] pa(j ) vlka sammanflyta strax ovan Hasselasjön. Nedom denna sjö. framhallandcn. hme.» m' gcnom småkuperad skogsterräng, närmast älvstranden på stora sträckor odlad. Dalgången är nom kartområdet föga utpräglad. Högsta bergstoppen nom Harmångersåns flodområde, Högtuppan, höjer sg något mer än 500 meter över havet. På ömse sdor om Hasselasjön stga höjderna tll o 400 meter och krng nedre loppet tll omkrng 200 meter över havsytan. Nedom Hasselasjön genomflyter ån sjöarna Längsterbodsjön, Älgeredssjön, de båda sammanhängande Bergsjö Kyrksjö och Storsjön samt vdare den obetydlga Harmångers Kyrksjö och nära mynnngen den genom en rullstensas tudelade Holmsjön. De högsta sammanhängande forssträclcorna befnna sg nedom Längsterbodsjön och Storsjön. Vd landsens avsmältnng låg hela den här behandlade delen av flodsträckan under det senglacala havets yta. Den högsta nvå, tll vlket havet efter stden nått, lgger omkrng åns källor c:a 260 meter och vd mynnngen c:a 250 meter över den nutda havsytan. Berggrunden nom Harmångersåns flodområde utgöres av gnejs. Denna ar fnkorng samt nnehåller utom de vanlga mneralen granater, så att den särsklt kusttrakten torde böra karakterseras som_ granatgnejs. Bland andra mneral förekomma allmänt hornblände och cordert. Tll färgen är gnejsen allmänhet grå, men väster om Hasselasjön delvs rödaktg, söder om Algeredssjön samt väster om Bergsjö Kyrksjö utbldad som röd ögongnejs. I själva mynnngsområdet är gnejsen lkaledes röd. Användbara mneral torde ehuru mycket sm a mängder förefnnas flerstädes nom flodområdet. Ungefär en halv ml norr om östra ändan av Östra Kölsjön har gnejsen befunnts mpregnerad med kser, och sprängnngar hava här utförts. Det ksförande lagret är dock för fattgt, för att gruvdrft skulle löna sg. De lösa jordslag, som täcka berggrunden, utgöras främsta rummet av morän. Moränen har avlagrats under nlandssen och bestar av en hart packad blandnng kantga, ofta repade stenar, grus, sand och fnaste bergartsmateral. Även större block äro regellöst nlagrade densamma. Då hela området utom de allra högsta bergstopparna efter landsens tllbakaryckande vart sänkt under havsytan òch först så smånngom höjt sg över denna, vlade ursprunglgen på moränen ett mer eller mndre sammanhängande täcke av marna leror. Vd landets höjnng sköljdes dessa leravlagrngar från den högre terrängen ned sänkor och dalar varvd även moränmateralex delvs ursköljdes och svallades. I nutden bldas dalgångarnas och slättmarkernas jordmån tll allra största delen av på detta sätt anhopade er- och sandavlagrngar. Harmångersån följes nom kartbladet på hela sträckan av en rullstensas, Harmångersåsen, vlken nordväst om Hasselasjön även ledsagar den ena av de båda källfloderna, Kölån. Inom kartbladet ansluter sg denna as tll sjalva ans fara med undantag för södra delen av sträckan mellan Älgeredssjön och Hasselasjon. Nära mynnngen äro åssluttnngarna skulpterade genom gamla strandvallar, vlka koncentrskt omgva de högre åsparterna. " Särsklt krng Harmångersåns nedersta lopp fnnas talrka mndre karr- och mossmarker. Vanlgen är torven dock av obetydlg mäktghet. ^ Området krng-harmångersån från trakten norväst om Älgeredssjön tll mångers Kyrksjö är jämförelsevs tätt befolkat. Nedersta flodsträckan har däremot bortsett från det vd mynnngen belägna Ströms pappersbruk en mycket gles bebyggelse. ' Gäddtjärnäscn. Grt Korrdula...! N Franshammar. Fr Strömsbrak.. Sb j Modeltal S2 j 52 S Î) I -Mpdcrede boxl 9 L9-Î L' mm. per uäad.!.-!.art-lfrbr. [mnrs rj'l ' m;r : pm yùì ' ro tr. Isept okt'dv: dee. Nederbördsfördelnngen under året åskådlggöres av dagrammet. I medeltal under peroden har august vart den nederbördsrkaste månaden med 84 mm och februar den nederbördsfattgaste med 5 mm. Harmångersåns nederbördsområde är vd utloppet ur Hasselasjön 660 kvkm Bfloder och och vd mynnngen 200 kvkm. Tllflöden, vlkas nederbördsområde uppgå tll sjöar. eller överstga 00 kvkm, äro på denna sträcka Strömbackaån, som nfaller fr. h. Älgeredssjön 73 kvkm Harsjöån,»»»» vd km ». Harmångersån, som är en skogs- och kustälv, avvattnar cke några större sjöar, men då ett flertal småsjöar fnnas sprdda särsklt nom flodområdets-nedre del 'blr den sammanlagda sjöarealen relatvt ganska stor. En överskt över de större sjöarna och sjöarealernas storlek vd karakterstska avsntt av vattendraget meddelas här nedan. Hasselasjön 8.7. kvkm Längsterbodsjön 4.0» Älgeredssjön - 2.9» Storsjön med, Kyrksjön....8.» Skäråssjön 4.5.» *S3t «Vd utloppet ur Hasselasjön kvkm 20.2 kvkm, 3..» nflödet Älgeredssjön 720».25.0» 3.5» utloppet av Älgeredssjön » 40..» 4.3.»»» Storsjön- 050» 6.0» 5.8». mynnngen. 200» 70.5» 5.9.-

2 2 Vattenstånd. Vattenståndsmätnngar förelgga från statonerna Franshammar Hasselasjön (från d. l ja 97, endast sommarobservatoner under 97 och 98) och Forsa Storsjön (från d. j 2 909). Emellertd äro vattenstånden Storsjön beroende av reglerngsdamm vd sjöutloppet, varför endast pegeln vd Franshammar utvsar den naturlga vattenförngen. Den tllåtna dämnngshöjden Storsjön lgger 4.8 m ö. h. I Hasselasjön hava följande månadsmeda och karakterstska vattenytor erhållts för peroden : antagna verknngsgraden, och ej heller har hänsyn tagts därtll, att vssa sträckor näppelgen kunna tllgodogöras. Månadsmedeltal m S. I. högsta högvattenyta m ö. h. jan jul normal». 22.» febr aug s- medelvattenyta. 20.8» mars sept lägsta» » aprl okt s normal lågvattenyta » maj nov lägsta». 20.3S» jun dec c ValtenstancL Hasselag on. vd Fpanshanmm fear, xuzre dkt7. [ UJV" I * Avrrmnxg medeltal per månad Vattenmängder. Dagrammet åskådlggör vattenståndets varaton under ett par karakterstska år. Högsta vattenstånd nträffar vanlgen samband med snösmältnngen under maj månad. Under den observerade peroden har vårmaxmum nträffat tdgast den 6, medeltal den 2 och senast den 9 maj, således med en jämförelsevs obetydlg tdsskllnad. Såsom flertalet skogs- och kustälvar är smältvattnets avrnnngsperod kort och vattenståndet känslgt för nederbörd. Om hösten nträffar vanlgen en markerad stgnng av vattenståndet samband med hög nederbörd samtdgt som avdunstnngen är obetydlg. De lägsta vattenstånden förekomma allmänhet under vårvntern strax före snösmältnngens början. Vattenmängdsmätnngar hava utförts vd Hasselasjöns utlopp och avbördnngskurva har uppgjorts hänförd tll vattenstånden vd Franshammar. Med hjälp av vattenstånden vd Franshammar, som sommartd avlästs varje dag och vntertd en gång veckan, hava daglga vattenmängder uträknats för Hasselasjöns utlopp, varefter månadsmeda och karakterstska vattenmängder beräknats. Med hjälp av de sålunda erhållna karakterstska vattenmängderna vd Hasselasjöns utlopp hava slutlgen med hänsyn tagen tll områdets karaktär beräknats de värden för varje avsntt av vattendraget, som fnnas angvna tabellen å sd. 3. Genom de utförda vattenmängdsmätnngarna är avbördnngskurvan ganska säkert bestämd utom för de högsta vattenmängderna. Då vattenmängdsstatonen vd Hasselasjöns utlopp är den enda, som fnnes efter hela flodloppet, och då dessutom det naturlga avrnnngsförloppet är avsevärt stört på grund av förekomsten av ett flertal reglerngsdammar vd sjöutloppen för kraft- eller flottnngsändamål, så äro samtlga de beräknade karakterstska vattenmängderna för vssa avsntt av vattendraget större eller mndre grad osäkra. Vd Hasselasjöns, utlopp, där nederbördsområdet utgör 660 kvkm, hava för peroden följande månadsmeda och karakterstska vattenmängder erhållts: jan. febr. mars apr. maj jun jul aug. sept. okt. nov. dee. Kbm per sek l.s Lter per sek. och kvkm år m s /s /s.km 2 Högsta högvattenmängd Normal» » medelvattenmängd» Vattenmängd med 50 % varaktghet. 6. Normal 6-månadersvattenmängd » Vattenmängd med 75 % varaktghet Normal 9-månadersvattenmängd » Normal lågvattenmängd 2.3».3 Avrnnng /s.km 2.. I Varaktghet, dagar Medelavrnnngen utgör 0.8 lter per sek. och kvkm eller 34 mm. Medelnederbörden över området ovanför Hasselasjöns utlopp, som tllnärmelsevs kan beräknas såsom medeltalet av nederbörden vd Gäddtjämsåsen och Franshammar, utgör 570 mm. Härur erhålles avrnnngsprocenten 60, som emellertd torde vara väl hög. Avrnnngens årlga varaton följer vattenståndets. Den enlgt månadsmedeltalen upprtade medelkurvan har stt maxmum under maj och mnmum under mars månad. Ett sekundärt maxmum uppträder på hösten. Dsponbel De tabellerna angvna turbneffekterna hava beräknats ur de naturlga vattenkraft, avrnnande vattenmängderna under antagande av en verknngsgrad av 75 %. Då det endast undantagsfall vart möjlgt att bestämma motsvarande fallhöjder, har beräknngen utgått från medelvattenytan, som vd avvägnngen regel blvt säkert bestämd. Då fallhöjderna vd forsar och fall vanlgen öka med fallande vattenstånd under det att ett motsatt förhållande äger rum å mellanlggande sträckor är det på grund av detta beräknngssätt vanlgare att forssträckornas effekter blvt för lågt än för högt beräknade. Tll fallförlusterna älven eller erforderlga kanaler har ngen annan hänsyn tagts än som kan lgga den H art I fébr. [mars aprllraaj [jun tul laug'sepb. od7. ta.ov: dee Då svårghet råder att avgränsa, vssa forsar, och då uppgfterna angående forsarnas benämnng ofta äro ofullständga kunna tabellen och å kartorna mndre fel dessa avseenden förekomma. Den totala effekten turbnhästkrafter för hela flodsträckan vd olka vattenförngar framgår av följande överskt: K.m Effekt vd lågvattenmängd j Normal årsvärde Effekt med varaktghet av 75 % 50 % peroden årsvärde Hola peroden Effekt vd medelvattenmängd Normal 45, Eflekt pr km j 3 j Inom denna del Harmångersån fnnas följande kraftverk av någon be- Tllgodogjord tydenhet: Bexfors kraftstaton. Uppfördes år 870 och ombyggdes 98. Den tllgodo- vattenkraft. gjorda fallhöjden är 3 m. Installerade äro 39 hkr för drft av elektrska generatorer och 30 hkr för drekt drft av kvarn. Ägare är L. J. Larsson, Rexfors, Älgbohed. Älgereds såg och kvarn forsen ovan Älgeredssjön. Ägare J. Olsson, Älgbohed. Svenska tröskverksfabrkens kraftstaton. Den ombyggdes år 909. Tllgodogjord är en fallhöjd av c:a 2.5 m. ' Installerade äro 60 hkr för drft av elektrska generatorer och 30 hkr för drft av annat ej elektrskt maskner. Ägare är Aktebolaget Svenska tröskverksfabrken, Bergsjö. Vade kraftstaton. Den uppfördes år 98. Den tllgodogjorda fallhöjden är 4 m. Installerade äro 25 hkr för drft av elektrsk generator och 25 hkr för drft av kvarn. Ägare är Bergsjö kraftaktebolag, Bergsjö. Berge sågs kraftstaton uppfördes 90. Den tllgodogjorda fallhöjden är c:a.5 m. Installerade äro 40 hkr för drekt drft av såg och hyvel. Ägare är Berge sågbolag, Bergsjö. Forsa kraftstaton. Den uppfördes åren Tllgodogjord är en fallhöjd av 20 m. Installerade äro 500 hkr för drft av elektrska generatorer. Den producerade energen utgör c:a kwh per år. Ägare är Ströms bruks aktebolag, Strömsbruk. Harmångers kvarn byggdes år 907. Den tllgodogjorda fallhöjden är 3 m. Installerade äro 00 hkr för drft av elektrska generatorer och 55 hkr för drft av annat ej elektrskt maskner. Ägare är Harmångers kvarnaktebolag, Harmånger. Stocka kraftstaton. Uppfördes åren Den tllgodogjorda fallhöjden är 7.5 m. Installerade äro 600 hkr för drft av elektrska generatorer. Den producerade energen uppgår tll c:a kwh per år.. Ägare är Ströms bruks aktebolag, Strömsbruk.

3 Farled. Flottled. Allmän farled torde cke fnnas vattendraget. Enlgt beslut av Konungens befallnngshavande Gävleborgs län den 5 mars 856, och enlgt Kungl. Maj:ts kungörelse den 3 august 920 med provsorsk förtecknng över vattendrag, vlka enlgt vattenlagen flottled skall bbehållas, och vlken förtecknng vad den rör denna del av Harmångersån vunnt laga kraft, förekommer allmän flottled hela denna del av Harmångersån genom mynnngsgrenen förb Strömsbruk. Kungsådra fnnes cke Harmångersån. 3 Kungsådra. Tabell över fallhöjder, vattenmängder, dsponbel och utbyggd vattenkraft m.. Låg-(hög-)vattenyta = lägsta (högsta) vattenståndet under ett år. Medelvattenyta = medeltalet av de daglga vattenstånden under ett år. Normal låg-{medel-, hög-)vattenyta = medeltalet av de årlga låg-(medel-, hög-)vattenstånden. (högsta)låg-{medel-, hög-)vattenyta hänför sg tll den betraktade peroden. Analoga betydelser tlläggas de olka vattenmängderna. 9-(6-)månadersvattenmängd = vattenmängd med 75 (50) % varaktghet under ett år = den vattenmängd, som under ett år överskrdts under 274 (83) Förklarngar. dagar. Vattenmängd med 78 (50) % varaktghet under en perod = den vattenmängd, som överskrdts under 75 (50) % av peroden. Effekt vd olka vattenmängd = det antal turbnhästkrafter, som vd en verknngsgrad av 75 % motsvarar resp. vattenmängd och fallhöjden vd medelvattenstånd. Effekt med 75 (50) % varaktghet har analog betydelse med motsvarande vattenmängd. Yattenmäng der kubkmeter per sekund Turbneffekt hkr tj = 75 % Fallsträckans benämnng. km kvkrn m ö.b. Avstånd från mynnngen Nederbördsområde Medelvattenyta Vattenmängd med Låg- aktghet av var- Fallhöjd mängd. 75 % 50 vatten % m. peroden. Medelvattenmängd. Högvattenmängd Lågvatteneffekt. peroden.. Högsta.. Effekt med varaktghet av 75 % 50 % peroden. peroden. Med el vatteneffekt. Installerad turbneffekt. hkr Hasselasjön Edoströmmen Rexforsen Längsterbodsjön Trångforsen Älgeredssjön Kyrksjön Storsjön Forsaforsen Kyrksjön Holm sjön P G G , G o.l , > y s» »» > > > >» Ö.O > > >» > > '» >» > > » > > >» > » S > >» P » >» >»» » > >»» >» > > >» >» >»» > > > > 'o >» > > >» > : 20.4 >» >» > > > »» >»»»» >»» S t > > >» > >» > >» >» " ) >»»» > s »» *»»» > > Kraftstatonen är belägen den norra grenen vd Stocka. Tabell över avvägda fxpunkter och peglar a nästa sda.

4 4 Tabell över avvägda flxpunkter (923) ocl peglar. Förklarngar. Precsonsfx (järn eller mässngsdubb). A Järndubb (Statens meteorologsk-hydrografska anstalt) eller Koppardubb (Rkets allmänna kartverk, nyare fx). + Kors (Statens meteorologsk-lvdrografska anstalt). A Kors (Rkets allmänna kartverk, äldre fx), v = vänster strand, h = löger strand. st. = steu. bg. = berg. Km! ; fr. mynnngen I 5 e s k r v Höjd över havet Km fr. mynnngen B e s k r v n n Höjd över havet m Karta G 79 Sundsvall 46.4 v v 4. v 87. h ol.tì h 29.5 v Pegel 94S Frashaumar. 0-pkt 4 s 925 ; 9.09 A 2478 st. Franshammar a, vd den NV vken av Hasselasjön, där I 22.3 pegeln står, på norra sdan mtt emot pegeln, fxen längst uppströms. A 2479 st. Franshammar b, på norra sdan av vken, 20 m nedströms [ 22.«0 om fx a. A 3794 st. Franshammar c, â den utskjutande udden mellan ån oeh! vken, där pegeln står.! A 385 gt. Hattsela kyrka, grundsten under SV hörnet av kyrkan. ; 52.5 A 3795 st. Hasselasjöns nedre ända, å yttersta udden vd sjöns ut- 2.)9 lopp mtt för Hadungsuäs. A 38(5 st. Fde, Ö om.de västlgaste gårdarna Ede X nvd skolhuset, ' I06.8U där väg tager av åt Alvsund, nvd staketet krng skolplanen, 93 steg : N om vägskälet, 7 steg V om landsvägen, lten sten, A 3796 st. llexfors, vd nflödet Längsterbodsjöu e:a 00 m från ån, 0.-2 stor låg fatsten. A 3797 st. Nybodarna., å udden vd sjöutloppet, 5 n från strandlnjen, ; 0.7- mtt för due d'alb st. S. Algered, betogmure å uppströnssdan tll landsvägs bron Algered,.2 m från murens yttre ända. A 3799 st. N. Algered, å vänstra udden vd åns nflöde Älgereds sjön, c:a 50 m från sjöstrand,.5 n från gärdesgård, stor plan sten. A 387 st. Fskvk, 30 steg NV bron över bäcken, SV landsvägs- : 6.-9 kanten, mtt för utlusbyggnad, mndre sten. ; G 84 Hudksvall 26. h h 4.2 v 4.2 v 4.2 v 0.9 V 7.9 v 3.3 v 0.0 h A 3800 st. Skrämsta, vd utloppet ur Algeredssjön mtt för flottnngs- j : koja, som lgger på V str. strax nedströms torpställe, stor lög j toppg sten. ; A 388 st. Bergsjö k/rka, grundsten tll NV hörnet av tornet...! 55.0 Pegel 428 Forsa. 0-pkt 0 h A 2477 st. Forsa a, vd sjöutloppet, stor stor sten strandlnjen j 4.98 nära flyttblock. ; A 4032 st. Forsa b, samma sten som fx a, horsontal dubb...! A 4033 st. Forsa v, stort flvttbloek vd sjöutloppet. Horsontal j 4.78 järndubb, som utgör dämungsgrns. : 389 st. Harm/nger, vd avvägen tll Ströms bruk; nordöstra vnkeln, : steg N om vägvsaren, steg S om stenmur st. Edsater, c:a 60 m från utloppet ur Kyrksjön, det lägre! 4.05 av de två stora stenblocken. A 3802 st. Holmsjöu, c:a 300 m uppströms skljestället vd bron mel ; lan Ilolmsjöarna mtt för och 0 n från Ò gaveln av flottnngsbarack. A 3803 st. llarmhgersåns utlopp, e:a 50 m uppströms yttersta udden.75 vd åus utlopp havet, några meter från strandlnjen, stor hög! toppg sten. ; I A 3804 bg. Stocka, vd åns norra utlopp vd Stocka, vd järnvägsspåret 4.87 ned tll hamnen, c:a 80 m från magasnsbyggnaden vd hamnen, S om brädgården, berghäll.! Stockholm 926. P. A. Norstedt & Söner. 2G08G4

5 'lk&grä/. v - Lhtsgrhs Jftraxls-ocÌL n g slug stj väns SockergTtbs Skftesla.gs-och bvgräru T?IYMJ7«Y TTOUIL SLCITTESUTG $ Precsonsfx A Fxpunkt (järndubb) e Pegelstaton Utbyggd eller under utbyggnad varande eff. Hassela socken. Hassela soclœn. % assdflspfe HARMANGERSAN Km Gävleborgs län. Berg-sjö och. Forsa tng-slag - Jättfflxdal socken. Blad 44? Forsaforsen Huvudflod : 44 Harmångersån Harmânger soctoen. OVSOV. Berggo sockel cnusterboösotl Harmår^er socken. TSctnujforsav SKALA : /CIJV 8 O* 8= & - 9 Kftflprhrtrascgnradf Medelyj ttenmän^d ^gereflssjòn^ Danrotgsopons ooa'tïi/ o.rv. j Dcanrurgsg ns 4-l.8TTL0.T/. TForsafovsm r g? 20 Effekt rr ed 75% varaktghet. Norma lagvatteneffekt f IO ogusjötjj _ Âystând frår Qeneralst. Ltogr. Anstalt Stockholm 926

6

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 37. NÄT RA A N. MELLAN STUGUSJÖN OCH HAVET Kartblad 112/1925. Ha* 5 05

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 37. NÄT RA A N. MELLAN STUGUSJÖN OCH HAVET Kartblad 112/1925. Ha* 5 05 IC U N G L VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKAANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 37. NÄT RA A N MELLAN STUGUSJÖN OCH HAVET Kartblad 112/1925 Läge. Geografska och geologska

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 8. BYSKEÄLV MELLAN ARVIDSJAURE OCH HAVET VätteranängdsstatLan. "N"e derböpds s tatorl Kartbladsgräns

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL. SVÅGAÄLV DELÅNGERSÅN MELLAN VALSJÖN OCH HAVET Kartblad 141 142/1928. Beteckning. N a m n

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL. SVÅGAÄLV DELÅNGERSÅN MELLAN VALSJÖN OCH HAVET Kartblad 141 142/1928. Beteckning. N a m n S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 45. DELANGERSAN SVÅGAÄLV DELÅNGERSÅN MELLAN VALSJÖN OCH HAVET Kartblad 141 142/1928

Läs mer

STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN

STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN Kartblad 70 7/933 Läge. Geografska och geologska förhållanden.

Läs mer

67. VÄTTERN-MOTALASTRÖM

67. VÄTTERN-MOTALASTRÖM S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R 0 G R A F 1 S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 67. VÄTTERN-MOTALASTRÖM STÅNGÅN MELLAN JÄRNLUNDEN OCH MYNNINGEN I ROXEN FINSPÅNGSÅN

Läs mer

KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE ORO LOGIS K-H YD RO G RA FI SK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖV.ER SVERIGES VATTENFALL

KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE ORO LOGIS K-H YD RO G RA FI SK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖV.ER SVERIGES VATTENFALL KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE ORO LOGIS K-H YD RO G RA FI SK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖV.ER SVERIGES VATTENFALL 4. KALIXÄLV KALIXÄLV MELLAN KAALASJÄRVI OCH UTLOPPET I HAVET, KAITUMÄLV NEDOM

Läs mer

CKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL

CKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL ST A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTE CKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL 34. GIDEÄLV MELLAN GRANTRÄSKET OCH HAVET Kartblad 36 38/928 As»57 M Val leran n gtls

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN Kartblad 130/1928 M»466 B Vall enti län gûsstation. ^ N'c(U'rl)ör(l.sshitiorL

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV. MELLAN RÅNETRÄSK OCH HAVET Kartblad 95 97/1924

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV. MELLAN RÅNETRÄSK OCH HAVET Kartblad 95 97/1924 KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METE OROLOGISK-HYDROGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV MELLAN RÅNETRÄSK OCH HAVET Kartblad 95 97/1924 456 n Vattermägdsstaton Nederbopflsstalon.

Läs mer

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS STATENS M FÖRTECKN I 96. RON N EAN MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET Kartblad 183/1936 Läge. Geografiska och geologiska förhållanden. $SAA

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. TORNEÄLV

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. TORNEÄLV STATENS METERLGIS K- HYDRGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. TRNEÄLV LAINIÄLV MELLAN SIURUJKIS INFLÖDE CH MYNNINGEN Kartblad 148 149/1928 SVälteraängässtaton. Hederbär ds s taüon

Läs mer

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV MELLAN NORRÅNS INFLÖDE OCH HAVET Kartblad 98 100/1924 504 Vattmrnangxtestalioii

Läs mer

STATENS M E T E O R O L O Gl S K-H Y D R O G RA FI S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 75. ALSTERÅN

STATENS M E T E O R O L O Gl S K-H Y D R O G RA FI S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 75. ALSTERÅN STATENS M E T E O R O L O Gl S K-H Y D R O G RA FI S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 75. ALSTERÅN MELLAN STORA HINSJÖN OCH MYNNINGEN Kartblad 173/1933 587. G 507* Bl NeåerbördsstaiioiL

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL STATENS M E TE O R 0 L O G I S K-H Y D R O G R A F I S.K A A N S T A LT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 17. ÅBYÄLV MELLAN Ö. KIKKEJAUR OCH HAVET Kartblad 131 132/1928 B Vattenmängds station Nederbördsstation.

Läs mer

2 0. S K E L L E F T E ÄLV

2 0. S K E L L E F T E ÄLV KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M E T E O R O L O GIS K-H Y D R O GR A FIS K A AN S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 2 0. S K E L L E F T E ÄLV MELLAN STORAVAN OCH HAVET Läge. Geografska

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

STATENS M E TE O RO L 0 Gl S K-H Y D RO G RA F I S K A ANSTALT 54. TÄMNARAN MELLAN TÄMNAREN OCH MYNNINGEN. Kartblad 180/1935. Beteckning.

STATENS M E TE O RO L 0 Gl S K-H Y D RO G RA F I S K A ANSTALT 54. TÄMNARAN MELLAN TÄMNAREN OCH MYNNINGEN. Kartblad 180/1935. Beteckning. STATENS M E TE O RO L 0 Gl S K-H Y D RO G RA F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 54. TÄMNARAN MELLAN TÄMNAREN OCH MYNNINGEN Kartblad 180/1935 Beder-börds staüotl Hl Vätteimiäiigcls station.,

Läs mer

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 Runstenstur Vänge V Vänge Runstenstur Vänge Carn Ax Vd Åltomtabro Från järnvägsvadukten vd Åltomtabro ser man ut över de stora gärdena. Det blänker ett ltet

Läs mer

I N LEDNING. Genom teknikens utveckling under de senaste årtiondena har vattenkraften i vårt lands floder

I N LEDNING. Genom teknikens utveckling under de senaste årtiondena har vattenkraften i vårt lands floder I N LEDNING. Genom teknikens utveckling under de senaste årtiondena har vattenkraften i vårt lands floder spela en allt mera betydande roll. kommit att Det är då helt naturligt, att man velat bilda sig

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

JÄDRAÅN-GAVLEÅN FRÅN LILLANS INFLÖDE I JÄDRAÅN TILL HAVET Kartblad 146-147/1928. Beteckning

JÄDRAÅN-GAVLEÅN FRÅN LILLANS INFLÖDE I JÄDRAÅN TILL HAVET Kartblad 146-147/1928. Beteckning S T A T E N S M E T E O R O L O G l S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 52. GAVLEÅN JÄDRAÅN-GAVLEÅN FRÅN LILLANS INFLÖDE I JÄDRAÅN TILL HAVET Kartblad 146-1471928

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

74. EM AN FÖ R T E C K NIN G ÖVE R S VERIGES VATTENFALL MELLAN SO LGEN OCH MYNNINGEN. Kartblad 157 158/1930

74. EM AN FÖ R T E C K NIN G ÖVE R S VERIGES VATTENFALL MELLAN SO LGEN OCH MYNNINGEN. Kartblad 157 158/1930 STATENS M E T E O R OL 0 G I S K-H Y DR O GRAFISKA ANSTALT FÖ R T E C K NIN G ÖVE R S VERIGES VATTENFALL 74. EM AN MELLAN SO LGEN OCH MYNNINGEN Kartblad 157 158/1930 U*798 Pr»631 Ull* 657 Ng*595 )k»695

Läs mer

61. MÄLAREN NORRSTRÖM

61. MÄLAREN NORRSTRÖM S T A T E NS,M E T E O R 0 LO G I SK-H YD RO G RAF] S K A ANSTALT : ' v..u\ FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 61. MÄLAREN NORRSTRÖM ARBOGAÅN MELLAN OLOFSSJÖN OCH MÄLAREN RÄLLSÄLVEN MELLAN LJUSNARN OCH

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

105. VISKAN OCH 106. ROLFSÅN

105. VISKAN OCH 106. ROLFSÅN S T A T E N S M E T E O R O L O G S K - H Y D R O G R A F S K A A N S T A L T FÖRTECKNNG ÖVER SVERGES VATTENFALL 105. VSKAN OCH 106. ROLFSÅN VSKAN MELLAN BORÅS ÖRESJÖ OCH UTLOPPET HAVET ROLFSÅN MELLAN

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. SANGISÅN MELLAN MIEKOJÄRVI OCH HAVET. Kartblad 125/1928.

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. SANGISÅN MELLAN MIEKOJÄRVI OCH HAVET. Kartblad 125/1928. STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. SANGISÅN MELLAN MIEKOJÄRVI OCH HAVET Kartblad 25/928 Aa5IO Vattennimigdsstaliaix NeûcrbôrûssCEiliDii. % KaröiLaclsgr

Läs mer

OCH STATENS M ETE O ROLOGIS Il-H Y D RO GR A FIS K A AN STA LT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL MELLAN VAIKIJAUR OCH STORA LULEÄLV

OCH STATENS M ETE O ROLOGIS Il-H Y D RO GR A FIS K A AN STA LT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL MELLAN VAIKIJAUR OCH STORA LULEÄLV KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE O ROLOGIS Il-H Y D RO GR A FIS K A AN STA LT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 9.20. LILLA LULEÄLV MELLAN VAIKIJAUR OCH STORA LULEÄLV " "Valteranangdsstalo-

Läs mer

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 215-1 Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från Vltskadecenter,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning

upphängning, sy»tam A,B.G./ med stolpar utanför spåren, soligt ritning Tillhör Kungl. Maj sts beslut den 26 november 1946«K u ngl. Kommunikationsdepartementet Ink. Konmu Koll«Blektr. Byrån 15 okt. 1947 till Dnr. 651 k / U Kortfattad tekninsk beskrivning över Saltholmen-Göteborgs

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 J H 9 D A N 1E L ä s E Ng l IQLSTOCKHOLM; Kontoroch Expostonslokál L; Telegrafadress: o o CI-:AMPIÖN Crgø Brunkebergstorg16 8a 18. 55 50 Allmffelefon dákâäââlfâfâff

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

KU NGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ET E OR Ö L O Gì S K-H YD RO GR AF IS K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1.

KU NGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ET E OR Ö L O Gì S K-H YD RO GR AF IS K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. KU NGL. VTTENFLLSSTYRELSEN CH STTENS M ET E R Ö L Gì S K-H YD R GR F S K NSTLT FÖRTECKNNG ÖVER SVERGES VTTENFLL 1. TRNEÄLV MELLN TRNETRÄSK CH HVET Kartblad 115 119/1925 S0383 B #801 -L 966 R»588 1158 li

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL IvüNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROG-RAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. PITEÄLV MELLAN TJEGGELVAS OCH JÄKNAJAURE Kartblad 0-02/925 ch gelgiska förhållanden.

Läs mer

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också.

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också. Björnån Björnån avvattnar Stora Granesjön m.fl. sjöar och rinner till Hjortesjön och Virserumssjön. Härifrån rinner sedan Virserumsån som via Gårdvedaån mynnar i Emån söder om Målilla. Åns längd inklusive

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909

Aktiebolaget Cilikattegel. Aktie : Bolagsordning. Lidköping 1909 Aktebolaget Clkattegel Akte : Bolagsordnng Ldköpng 1909 EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeska bblotek har mljontals böcker från

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

Kompenserande löneskillnader för pendlingstid

Kompenserande löneskillnader för pendlingstid VTI särtryck 361 2004 Kompenserande löneskllnader för pendlngstd En emprsk undersöknng med Svenska data Konferensbdrag från Transportforum 8 9 januar 2003 Lnköpng Gunnar Isacsson VTI särtryck 361 2004

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL 2. L Ö G D E Ä L V MELLAN STORLÖGDASJÖN OCH HAVET Kartblad 126 127/1928 Ö«5K ningen : i denna jordart. Älvloppet omgives

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegets författnngssamlng ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgvare: Bertl Kallner, Kammarkolleget Trafkanalys föreskrfter om uppgfter tll statstk om bantrafk m.m.; beslutade den 21mars

Läs mer

Vattenreglering vad är det?

Vattenreglering vad är det? VATTENREGLERING Lars Skymberg, Fortum Vattenreglering vad är det? Med vattenreglering avses ändring av vattenföring och vattenstånd i ett vattendrag till förmån för annan vattenverksamhet, i vårt fall

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND Rapport 2000:1 DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND - EN KOMPARATIV ANALYS I pdf-versonen av denna rapport saknas enkätblanketterna (blaga 2). En fullständg rapport pappersformat kan beställas från ÅSUB, tel. 018-25490,

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Mätfelsbehandling. Lars Engström

Mätfelsbehandling. Lars Engström Mätfelsbehandlng Lars Engström I alla fyskalska försök har de värden man erhåller mer eller mndre hög noggrannhet. Ibland är osäkerheten en mätnng fullständgt försumbar förhållande tll den precson man

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder.

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tnntus, käkmuskelfunkton och mätmetoder. NUTEK projekt nr nr 92 92 -- 11904 Assar Assar Bjorne, Bjorne, Specalsttandvården, Ystad Ystad Johan Johan Hedbrant, Hedbrant, Lnköpngs Lnköpngs teknska teknska

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar.

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar. LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING Uppgft: Materel: Att undersöka ljusets reflekton plana speglar och rytnng glaskroppar. Rätlock av glas Halvcylndrsk skva av glas Plan spegel Korkplatta Knappnålar. -papper

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 TEKNSKA HÖGSKOLAN LNKÖPNG nsttutonen ör Fysk, Kem och Bolog Gala Pozna Tentamen mekank TFYA6 Tllåtna Hjälpmedel: Physcs Handbook utan egna antecknngar, aprogrammerad räknedosa enlgt F:s regler. Formelsamlngen

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Förslag till teknisk beskrivning

Förslag till teknisk beskrivning Förslag till teknisk beskrivning Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken Datum: 2017-02-16 Innehåll Orientering...3 Hydrologi... 4 Höjdsystem och fixpunkter...4 Beskrivning av

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH

DEL I. Matematiska Institutionen KTH 1 Matematsa Insttutonen KTH Lösnngar tll tentamenssrvnng på ursen Dsret Matemat, moment A, för D och F, SF1631 och SF1630, den 4 jun 009 l 08.00-13.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tllåtna på tentamenssrvnngen.

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL

BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL BERGSJÖ GNARP HARMÅNGER HASSELA ILSBO JÄTTENDAL Gradin Text & Bild AB, 2014 Välkomna till Nordanstigs Fiskevårdsområden Fiskemöjligheterna är mycket goda i Nordanstigs kommun. Vi har sex fiskevårdsområden

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51). Fasigheterna Hårstorp 3:326, 3:327 samt del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51). Fasigheterna Hårstorp 3:326, 3:327 samt del av Hårstorp 1:1 Ks 2011.0126.214 Samrådsredogörelse Datum 2011-06-07 1 (5) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51). Fasgheterna Hårstorp 3:326, 3:327 samt del av Hårstorp 1:1 Fnspångs

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 W än;.wa äutttg Herta. $ftg. å., å AGENTUR FÖR NORRKÖPING OCH OMNEJD: G. Ng Edgnham Drottnnggatan 27 NORRKÖPING. Strum pstcknngs-maskn Prsbelönt Pars, Amsterdam, Cassel,

Läs mer

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun

2014 års brukarundersökning inom socialtjänstens vuxenavdelning i Halmstads kommun Halmstads kommun Socalförvaltnngen Vuxenavdelnngen 2014 års brukarundersöknng nom socaltjänstens vuxenavdelnng Halmstads kommun Sammanställnng av enkätresultat För rapport svarar Danel Johansson, Utvärderngsrngen

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Tegeltjär, Ljusdals kommun 2010-08-30. Närheten till Ljusnan. Foskvågen

Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Tegeltjär, Ljusdals kommun 2010-08-30. Närheten till Ljusnan. Foskvågen Uppdragsnr: 10139143 1 (2) PM Översiktlig geoteknisk undersökning, Foskvågen och Tegeltjär, Ljusdals kommun 2010-08-30 WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Ljusdals kommun genomfört en översiktlig geoteknisk

Läs mer

Nationella höjdsystem historik

Nationella höjdsystem historik L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) 2005-12-16 Nationella höjdsystem historik Introduktion De svenska höjdsystemens historia består till stor del av de tre nationella precisionsavvägningarna, genomförda under

Läs mer

STATENS M ET E O R 0 L 0 Gl S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 82. RONNEBYÅN MELLAN ROTTNEN OCH MYNNINGEN

STATENS M ET E O R 0 L 0 Gl S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 82. RONNEBYÅN MELLAN ROTTNEN OCH MYNNINGEN STATENS M ET E O R 0 L 0 Gl S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 82. RONNEBYÅN MELLAN ROTTNEN OCH MYNNINGEN Kartblad 72/933 V*6II Vg*53G mcacrv H A%i±emnängdssla±iorL

Läs mer