STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN"

Transkript

1 STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN Kartblad 70 7/933 Läge. Geografska och geologska förhållanden. Gr*660 Hh*575 NeflfrbörflssrfafarL Il Vättenmängcsstatlon- X Kartblaäsgräus,V*b08 Mg? 562 Gn 666 D«92 mulren^ H*N30I [MaSkroUm. Sm. *6 Mörrumsån har mellan Helgasjön och utloppet havet en längd av 09.8 km. Tllhörande två kartblad hava benämnts Hemsjöfallen och 2 Osfallet. De omfatta resp. 50 och 59.8 km av vattendragets längd. Kartbladens läge åskådlggöras av ovanstående kartskss, där gränserna äro angvna. Sträckan återfnnes å de topografska kartbladen 20 Växjö, 5 Vslanda och 0 Karlshamn, samtlga utgvna skala : 00,000, samt sträckan nom Bleknge län dessutom å ekonomska kartbladen Kyrkhult, Hemsjö, Svängsta, Karlshamn och Eleholm skala : I admnstratvt avseende tllhör området öjaby, Bergunda, öja, Skatelöv, 'Kalvsvk, Jät, Urshult och Almundsryd socknar av Knnevalds härad, Arngsås, Blädnge, Skatelöv och Västra Torsås socknar av Allbo härad samt Väckelsång- socken av Konga härad Kronobergs län, Rngamåla och Asarum socknar av Bräkne härad samt Kyrkhult, Mörrum och Elleholm socknar av Lsters härad Bleknge län. Vattenrättslgt hör området tll Söderbygdens vattendomstol. Såsom Mörrumsåns källflod kan räknas Klavreström som kommer från den llla sjön Storsjön, belägen på gränsen mellan Jönköpngs och Kronobergs län 250 Åns huvudrktnng är början nord sydlg. Den flyter genom Änghultssjön, Norrsjön och Madkroken, ändrar därefter sn huvudrktnng tll öst västlg och passerar genom Orken och flera mndre sjöar nnan den Tolgsjön åter bryter av mot söder. I Tolgsjön mottager den ett tllflöde från Asasjön. Efter utflödet ur Tolgsjön är ån snart nne Helgasjön, flodområdets näst största sjö. Tll Helgasjön avvattnas sjön Innaren. Sedan Helgasjön passerats flyter ån, som nu kallas Helgeå, genom flera små sjöar huvudsak sydvästlg rktnng tll sjön Salen, där den mottager flera större tllflöden, Stråkån, Änganäsån och Obyån. Efter utloppet ur Salen har ån nord sydlg huvudrktnng, vlken den bbehåller tll utloppet havet vd Elleholm. Efter Salen passerar ån snart flodområdets största sjö Äsnen. I Åsnen nfaller åns största bflod, Aggån. Den går därefter genom ett par små sjöar, nnan'dess nedre alldeles sjölösa sträcka börjar. Eörst efter utloppet ur Åsnen får ån namnet Mörrumsån. Den översta delen av flodområdet lgger nom den sydlgaste delen av det nordsmåländska höglandet och kännetecknas av en starkt bruten terxäng. De högsta höjderna nå över 300, medan de djupaste dalarna gå under 200 Söderut blr terrängen flackare och redan före nflödet Helgasjön är Mörrumsån nne den sydsmåländska sjö- och slättbygden. Detta jämna platåland med stora sjöar, örka och med starkt sönderskurna stränder, utbreder sg över större delen av Mörrumsåns område. Det sluttar svagt mot söder från en höjd av omkrng 80 m Helgasjöns omgvnng och tll omkrng 40 m vd Blekngegränsen, där platåns branta sluttnng ned emot den blekngska strandbygden kan sägas börja. Den nedersta delen av området, som har en typsk sprckdalstopograf, är starkt bruten och närmast kusten förekomma mndre lågslätter nsprängda den småkuperade terrängen. Genom områdets allmänna lutnngsförhållanden och topograf få också flodloppen stort sett sn karaktär. Mörrumsåns flodlopp kan således ndelas tre avsntt, det översta nom berglandet med stark lutnng och många småsjöar, det mellersta nom platåområdet med svag lutnng, mellan olka rktnngar växlande lopp och med stora sjöar samt det nedersta nom platåns sydsluttnng, starkt lutande och sjölöst. Den översta delen, som kan sägas sträcka sg emellan Storsjön och Vartorpasjön, har en fallhöjd av 78 m på en längd av 30 km, den mellersta mellan Vartorpasjön och utloppet ur Hönshyltefjord, en fallhöjd av 36 n på en längd av 05 km och den nedersta mellan Hönshyltefjord och utloppet en fallhöjd av 37 m på en längd av 40 km. Fallhöjderna per km, resp. 2.6 m, 0.3 m och 3.4 m, karaktersera på ett utmärkt sätt områdets allmänna lutnngsförhållanden. Områdets berggrund, tllhör helt och hållet urberget. Inom smålandsdelen går den ganska skarpt markerade gränsen mellan det sydsvenska höglandets västlga gnejsdel och dess östlga grantdel. övre delen av floddalen tll nflödet Salen lgger helt och hållet nom grantområdet. Dessa granter, som tllhöra Växjögranternas grupp, äro röda eller grå och tll sn struktur medelkornga och jämnkornga. Tllsammans med granterna förekomma porfyrer och lepttska bergarter samt grönstenar. På sträckan Salen Åsnen domnera på västra dalsdan gnejser, röda eller grå och av jämnkorng struktur. Utefter gränsen tll Bleknge förekommer en grov- tll medelkorng urgrant och söder om denna grant, som norr är massformg och mot söder blr alltmer gnejsg, vdtager den blekngska kustgnejsen. Denna gnejs, som domnerar områdets nedre del, är grå, skffrg och regel små- tll fnkorng. Insprängda gnejsen förekomma gångar av dabas samt, särsklt trakten mellan Hemsjö och Svängsta mndre massv av en vanlgen grå och småkorng grant. Bland områdets jordarter förekommer moränen allmännast. Den täcker berggrunden, så att denna går dagen endast mycket begränsad omfattnng. Moränen är vanlgen utbldad som stengt morängrus. Den är särsklt nom grantterrängen blockrk, och där det fnare materalet ursköljts, får den därför ofta utseendet av blockanhopnngar. I dalgångarna täckes moränen stor utsträcknng av sälvarnas avlagrngar, sand och grus. Dessa få understundom karaktär av verklga åsbldnngar och särsklt gäller detta den ås som från trakten av Huseby följer Mörrumsån ända tll utloppet havet. Vdsträckta mosandfält utbreda sg vd sjöarna Salen och Åsnen. Torvmarker förekomma allmänt, men nå aldrg så stor utbrednng som västra delarna av det småländska höglandet. Då sen lämnade området låg dess nedre del under den baltska ssjöns yta. Då detta vatten hade sn största utbrednng nådde det Mörrumsåns dal ungefär upp tll foten av Hemsjöfallen. Leror bldade den baltska ssjön eller dess senare utvecklngsstader fnnas dock endast lten utsträcknng norr och söder om Mörrum. Att de ha så lten utbrednng beror på att de stor utsträcknng överlagras av senare avlagrngar, framför allt svämsand och lera, vlka mndre fält förekomma dalgången. Omkrng och norr om Mörrum utbreda sg stora mosandfält som bldats genom utsvämnng. Ehuru områdets centrala delar, trakten krng sjöarna Helgasjön, Salen och Åsnen, höra tll det småländska höglandets bäst uppodlade trakter är den odlade arealen rnga. Odlngarna lgga utom på de mera lättodlade sedmenten dalarna även stor utsträcknng på den stenga, svårbrutna och magra moränen. Mellan utloppet ur Helgasjön och Salen är flodfåran mycket dålgt utbldad. Stränderna äro nästan genomgående låga och sumpga och bestå forsarna av vanlgen steng och skogklädd morän och för övrgt mestadels av låga ängar.. På en del sträckor, mellan Räppe och Bergkvarasjön samt delvs mellan Gransholm och Os, äro markerna torrlagda genom nvallnng. Ån företer ständga, tvära rktnngsändrngar och sänker sg små, låga avsatser. Det högsta fallet, Osfallet, 4.2 m (efter pågående sänknng av Salen 5.3 m), bldas vd nflödet Salen. Det totala fallet av den 2 km långa sträckan mellan Helgasjön och Salen utgör omkrng 20 m. Mellan Salen och Åsnen äro stränderna mestadels låga och nvallade. Fallhöjden mellan de två sjöarna utgör 4.4 m (efter Salens sänknng 3.3 m). Sjön Åsnen har två utlopp, det ena förb Hackekvarn genom Havbältefjord, som är det ursprunglga, och det andra förb Ålshult, upptaget på 830-talet, "då sjön sänktes. De förena sg sjön Hönshyltefjord. Ovanför och nedanför denna sjö flyter ån genom låg terräng, som delvs består av sanka ängar. I de forsar, som bldas, Idekullafallet, Roneforsfallet och Granöfallen, är-, flodfåran mycket blockrk. Även berget går dagen flata hällar. Först vd. Slattesmåla får ån en markerad dalgång. Denna är tll en början bred med rätt låga stränder, men vd Frdafors förändras dalgångens karaktär samtdgt som åns rktnng ändras från NNO *SSV tll NNV 'SSO., Dalgången-blr smalare, sdorna högre

2 2 och brantare och forsarna öka höjd. Mellan Hovmansbygd och Hemsjö äro sdorna mellan 5 och 25 m höga och vanlgen moräntäckta. Berggrunden är sällan bar och rullstensgrus uppträder endast sporadskt. Vd Hemsjö blr dalgången bredare och "rullstensgrus uppträder mera allmänt. Berggrunden går ofta dagen och även ganska mponerande klyftbranter uppträda. Nedanför Hemsjö bl dalgången och sdorna mndre branta. Ån rnner efter östra dalsdan medan dalbottnen väster om ån upptages av ängar. Från trakten norr om Svängsta går ån fram genom sand och berggrunden går sällan dagen. Sedan ån krökt åt SV vd Mareberg, blr dalgången mycket trång och saknar ängar. Forsarnas bädd utgöres av blockrk morän utom Mörrumsfallet, där flodfåran går fram över berggrunden. Nederbörd. Inom Mörrumsåns område förekomma ganska stora skllnader nederbördens mängd, då det lgger nom ett övergångsområde mellan det småländska höglandets nederbördsrka västra och nederbördsfattga östra del. Nederbörden är störst de nordvästlga delarna av området samt ett bälte på gränsen mellan Småland och Bleknge, mndre de centrala och östra delarna samt vd kusten. Längst NV överstger nederbörden 800 mm per år men håller sg övrgt nom de nederbördsrkare delarna mestadels mellan 600 och 700 mm. områdets centrum samt vd kusten är nederbörden c:a 500 mm. Xeclerbttrî nn medeltal für statonerna t abéhen. mm -80 Vattenståndsobservatoner förelgga nom den här behandlade delen av Vattenstånd. Mörrumsån vd Helgevärma (Helgasjön, från / 92), Bergkvara (Bergkvarasjön, från / 2 930), Västraryd ( 4 /7 9 3 /s 99), Gemla ( 3 / /s 99), öjaspång ("/ / 2 94), Källebro ( 27 / / 2 94), Furen ( 28 / /s 99), Gransholm ( 8 / Vs 99), Gransholm 2 ('-' a / / 8 99), övre Os (från / 3 909), Nedre Os (Salen, från Vs 909), Ekefors (Åsnen, 9 / S / 2 99), Ekefors 2 (Åsnen, från 5 / 90), Havbältan (Havbältefjord, från S / 909), Almundsryd (Hönshyltefjord, S j / 0 90 och från I 7 94), Frdafors (}j sl / 2 907), övre Hemsjö (från 7 /7 98), Hemsjö ( s / / 92) samt Mörrum (från */ o 893). Med hjälp av de regel daglgen avlästa, på en del platser regstrerade, vattenstånden, hava karakterstska vattenstånd uträknats vd Helgevärma, Nedre Os, Ekefors 2, Havbältan, Almundsryd, övre Hemsjö och Mörrum. Vd Västraryd, Gemla, Gransholm, Frdafors samt Mörrum före 909 är höjden av observatonernas 0-plan cke känd. Vd Västraryd, Gemla, öjaspång, Källebro, Furen, Gransholm, Gransholm 2, övre Os och Hemsjö äro vattenstånden hög grad beroende av skötseln av nedanför lggande dammar och detta är även mndre omfattnng fallet med observatonerna vd Helgevärma, Nedre Os, Ekefors, Ekefors 2 och Havbältan. Vd sstnämnda plats äro observatonerna även något osäkra på grund av pegelrubbnng. Vd Bergkvara hava observatonerna pågått endast kort td. De erhållna karakterstska vattenstånden äro sammanställda nedanstående tabell. Karakterstska vattenstånd. V attenståndsstaton och perod Högsta högvattenyta Normal högvattenyta Normal medelvattenyta medelvattenyta Normal lågvattenyta lågvattenyta Statonsnamn ja. fèhr. nmra gprfl m^j jjurr jul [ sept. akt. tutv.] ttee. Medelnederbörd mm Betecknng Höjd Ö.. m C. Se Ö. r bef 82 Götestorp Gt Toralden To Granshult Gh Dragsnäs D Aneboda An Sl 37 Hult H Söraby T Grankärr Gr Sävsjöström... Sm Växjö V Os Os Hyltan Hn Yäckelsång... Yg Ekefors Ef Kåraboda Ka Kleholm E s ra m l r pa Medeltal I tabellen hava sammanställts medeltal för ett antal nederbördsstatoner nom eller närheten av flodområdet, avsedda att vsa den ungefärlga nederbördsfördelnngen. De anförda värdena hänföra sg tll peroden Fullständga observatoner för hela denna td fnnas cke vd alla statonerna, men. har vd behov en omräknng tll den nämnda peroden verkställts med hjälp av en närbelägen staton med fullständg sere. Statonernas lägen framgå av den före texten stående kartskssen, där även den normala årsnederbörden vd varje staton är angven. Av de anförda statonerna har Aneboda, belägen längst NV, den största nederbörden med 8 mm och Söraby norr om Växjö den mnsta med 494 mm. Sommaren och hösten äro de nederbördsrkaste årstderna medan senvntern är nederbördsfattg. August har genomsntt den största nederbörden, med medeltal 83 mm och mars den mnsta med medeltal 29 mm. Dagrammet åskådlggör nederbördens fördelnng under året. Bfloder och Mörrumsåns nederbördsområde är vd utloppet ur Helgasjön 26 kvkm, sjöar. vd utloppet ur Äsnen 348 kvkm och vd mynnngen havet kvkm. De stora tllskotten komma alltså på flodsträckans övre och centrala delar, vlket är av betydelse, då de högsta fallen äro koncentrerade tll åns nedersta del. På sträckan nedanför Helgasjön mottager ån följande tllflöden med nederbördsområde överstgande 00 kvkm. Stråkån från h. Salen 274 kvkm Änganäsån»»»» 79 s Obyån»»»» 06» Aggån» v.» Åsnen 46» j a m nuj CJ 8= a trç. t pes o er Ç kvkm Av öknngen mellan Helgasjön och mynnngen, 269 kvkm, komma på dessa tllflöden 020 kvkm eller 47 % av den totala. Vattenområdet är jämförelsevs sjörkt och sjöarealen upptager vd utloppet ur Helgasjön 4. %, vd utloppet ur Salen.3 % vd utloppet ur Åsnen 3.5 % och vd mynnngen 2.9 % av det ovanförlggande nederbördsområdet. De största sjöarna äro: Madkroken 4.0 kvkm N. och S. Bergundasjön 7.6 kvkm Orken 26.2» Stråken 8.» Vartorpasjön 5.5» Salen 22.o» Innaren 6.2 > Vederslövssjön 6.0» Helgasjön 49.5» Asnen 49.8». von & a> ra?» Helgevärma (Helgasjön) Nedre Os (Salen) Ekefors 2 (Åsnen) S Havbältan (Havbältefjord) Almundsryd (Hönshyltefjord) Övre Hemsjö Mörrum De högsta vattenstånden efter år 90 hava vd Mörrum nträffat nov. dec. 928, vd nyåret 92 3, maj 924 och nov De lägsta vattenstånden förekommo okt. 92 och okt. nov. 9. År med särsklt höga medelvattenstånd äro 90, 92, 96, 924, 927 och 928 och med särsklt låga 92 och 922. Vattenstånd vd MBnrum. 92 J924 'v-,...as V:ua loo,.< s. * yò'c / ^ / t J l vs,. A l, X. / '.an.. I "febr. Imars omn "ma ura Tuh. auf. sept. ókl. töv. äße. Vattenstånden Mörrumsån äro stort sett höga under vntern och låga under sommaren. Vårflöden förekomma ej alltd och blva sällan höga, enär vnternederbörden ofta tll stor del avrnner redan under vntern. Höstflöden förekomma ofta, men sommarens låga vattenstånd fortsätta bland hela hösten. Även sommartd kunna någon gång flöden nträffa samband med särsklt häftg nederbörd, och under vntern kunna låga vattenstånd nträffa under längre köldperoder. Av de 7 högsta flödena under peroden nträffade 2 vardera av månaderna januar och december och ett vardera av mars, maj och november. vattenståndet under aret har nträffat 5 gånger oktober, 4 gånger september, 3 gånger vardera av jul, august och november, 2 gånger mars och en gång januar. Dagrammet vsar vattenståndsvaratonerna det vattenfattga året 92 med låga sommaroch höstvattenstånd, 924 med ovanlgt häftg vårflod föregången av ett mnmum mars samt 928 med utpräglat höstflöde. I Mörrumsån hava vattenmängdsmätnngar utförts vd Bergkvara, Gransholm, Salens utlopp, Almundsryd, Hemsjö och Mörrum. För sstnämnda staton har uppgjorts en avbördnngskurva, vlken är tämlgen säkert bestämd utom för de lägsta vattenstånden. För Mörrum hava uträknats daglga vattenmängder med hjälp av avbördnngskurvan och de avlästa vattenstånden. Någon nämnvärd sdämnng torde cke förekomma. Med hjälp av de daglga värdena hava månadsmeda och karakterstska vattenmängder uträknats för tden De tabellen å sd. 4 för varje avsntt av ån angvna värdena hava erhållts av värdena för Mörrum genom proportonerng. Då Vattenmängder.

3 3 lågvattenmängderna vd Mörrum äro starkt påverkade av tappnng från ovanför lggande dammar, hava tabellen de normala och lägsta lågvattenmängderna cke angvts utan "stället vattenmängderna med 95 % varaktghet dels för hela peroden och dels lägsta årsvärdet. Månadsrreda, karakterstska vattenmängder och avrnnngens varaktghet fnnas sammanställda nedanstående tabeller. Medelvattenmängd och medelavrnnng för månad och år vd Mörrum (90 SO). N ederbördsområde 3376 kvkm jan. febr. mars aprl maj j un jol ang. sept. okt. nov. dec. Kbm per sek Lter per sek. och kvkm Karakterstska vattenmängder och motsvarande avrnnng vd Mörrum (90 80). Högsta högvattenmängd...'. N o r m a l > > medelvattenmängd > Vattenmängd med 50 % varaktghet Normal 6-månadersvattenmängd.. >.. Vattenmängd med 75 % varaktghet Normal 9-månadersvattenmängd.. >.. Vattenmängd med 95 % varaktghet, lägsta årsvärde Normal lågvattenmängd»», 7-dagarsmeda >, 7-dagarsmedum m 7s Vs. km Avrnnngsvaraktghet dagar per år vd Mörrum (90 30). Avrnnng /s. km Varaktghet dagar Avrnnngens årlga varaton följer vattenståndets. Den enlgt månadsmedeltalen upprtade medelkurvan för Mörrum har maxmum januar och ett svagt utbldat 'sekundärt maxmum aprl samt mnmum august.! Asrrrmn^ medeltal per månad vd. M/jrram Vs.km? t v ~Z /! t /s.km 2 40 k V 924 Avrnrangers varâkfcùpet v Mjrrmm """"«s... år De tabellen å sd. 4 för varje avsntt av vattendraget angvna turbn- Dsponbel effekterna hava beräknats ur de naturlga avrnnande ^vattenmängderna un -vattenkraft. der antagande av en verknngsgrad av 75 %. Då det endast undantagsfall vart möjlgt att bestämma motsvarande fallhöjder, har beräknngen utgått från medelvattenytan, som vd avvägnngen regel blvt säkert bestämd. Tll fallförlusterna älven eller erforderlga kanaler har ngen annan hänsyn tagts än som kan lgga den antagna verknngsgraden, och ej heller har hänsyn tagts därtll, att vssa sträckor näppelgen kunna tllgodogöras. Då uppgfterna angående forsarnas benämnng ofta äro ofullständga, kunna tabellen och å kartorna mndre fel detta avseende förekomma. Följande effektbelopp turbnhästkrafter hava erhållts: Km Effekt per km årsvärde Effekt med varaktghet av 95 % 75 % 50 % peroden årsvärde Uppgfter rörande kraftverken tabell. Vattenfallets eller kraftverkets namn Ägare eller nnehavare peroden ; årsvärde peroden Effekt vd medelvattenmängd Normal Mörrumsån återfnnas nedanstående Byggnadsår Ärs- produk- ton 929 mll. kwh Installerad Tllturbneffekt, hk godo gjord för fall drft för höjd av el. m gene drekt Total rato rer drft.rngängen (kvarn och såg) Herman Fransson (929) Räppe (såg m. m.). P. A. K:son Posse Orsled (kvarn m. m.)»» >.8 60 Härnsås (såg).. :. Gemla (kvarn, leksaksfabrk Gransholm (pappersbruk, kvarn, såg) Gransholms A.B... (90 2) Alvesta Huncpalsamh , Husaby brak... J. S. F. Stephens s *245 Idekulla (kvarn).. Holger Pettersson 0.7 Frdafors övre (trä- slper)... Frdafors Fabrks A.B , Frdafors nedre...»» > Hovmansbygd (kvarn, träullfabrk)... A. och J. Håkansson Hovmansbygd (mek. 20 verkstad) Aug. Sandbergs sterb , hus Hemsjö övre... Sydsvenska Kraft A.B > nedre...» >» Akeholm (textlfabrk) Karlshamns Yllefabrks A. B > (kvarn och såg) Karlssons dödsbo Wahlqvstska Klädes 920, fabrken Vttskövle (kvarn, såg, stärkelsefabrk).. Sydsvenska Kraft A.B Rosendala (träulls-, 30 benmjölsfabrk).. A. B. Elof Lndgren Persa kvarn (kvarn och såg) Sydsvenska Kraft A.B. *20 20 Svensfors (kvarn och säg) J. Carlbom Vattenhjul. 2 Ökas efter Salens sänknng. nng. Mnskas c:a 0.2 m efter Salens sänk- Allmän farled förekommer ej Mörrumsån. Allmän flottled förekommer ej Mörrumsån. Kungsådra förekommer Mörrumsån från Åsnens utlopp vd Ekefors. Farled. Flottled. Kungsådra. 00 2g0 300 dags

4 4 Tabell över fallhöjder, vattenmängder, dsponbel och utbyggd vattenkraft m. m. Förklarngar. Låg-{hög-)vattenyta = lägsta (högsta) vattenståndet under ett år. Medelvattenyta dagar. Vattenmängd med 75 (50) % varaktghet under en perod = den vattenmängd medeltalet av de daglga vattenstånden under ett år. Normal låg-{meäel-, hög-)vattenyta som överskrdts under 75 (50) % av peroden. Effekt vd olka vattenmängd = det antal = medeltalet av de årlga låg-(medel-, hög-)vattenstånden. (högsta) låg-(medel-, turbnhästkrafter, som vd en verknngsgrad av 75 % motsvarar resp. vattenmängd och fallhöjden vd medelvattenstånd. Effekt med 75 (50) % varaktghet har analog betydelse hög-)vattcnyta hänför sg tll den betraktade peroden. Analoga betydelser tlläggas de olka vattenmängderna. 9-{6-)månadersvattenmängd vattenmängd med 75 (50) % varaktghet under ett år = den vattenmängd, som under ett år överskrdts under 274 med motsvarande vattenmängd. (83) Fallsträckans benämnng. km kvkm Avstånd från mynnngen Nederbördsområde Normal medelvattenyta Fallhöjd Vattenmängd kubkmeter per sekund Vattenmängd med varaktghet av 95 årsvärde pero - den. 75 % peroden. 50 % Läg- peroden. Medelvattenmängd. Högvattenmängd. Högsta. årsvärde Turbneffekt = 76 % Effekt med varaktghet av 95 % 75 % 50 % peroden. peroden. Installerad Medelvatten- turbneffekt. effekt peroden.. hk Helgasjön Räppefallet Örsledsfallet Bergkvarasjön Damsrydsfallet Hernsåsfallet Gemlafallet Gransholmsfallet Osfallet Salen Osbyfallet Husabyfallet Asnon Ekeforsfallet Havbältefjord Hönshyltefjord Idekullafallet Roneforsfallet Eskcfallet Övre Granöfallet Nedre» Övre Slattesmålafallet Nedre» Frdafors övre fall > nedre > Hovmansbygdsfallet Hemsjö övre fall > nedre > Åkeholmsfallet Marebergsfallet Vttskövlefallet Rosendalafallet ' , O.o l O.o. O.o O.o O.O O.O O.o O A ' * 8 5 5, O o Efter Salens sänknng beräknas normala medelvattenytan blva Salen 4.9 och ovan Husebyfallet 4.7

5 5 Vattenmängd kubkmeter per sekund Turbneffekt // = 75 % Fallsträckans benämnng km Avstånd från mynnngen Neder- Normabördsom- medelrådvattenyta kvkm m ö. I. m Vattenmängd med varaktghet av 95 % 75 % 50 % peroden.. peroden. Medelvattenmängd Högvattenmängd peroden.. Högsta. Effekt med varaktghet av 95 %. 75 % 50 % peroden. peroden. Medelvatteneffekt peroden.. Fallhöjd Installerad turbneftekt hk Persakvarnfallet Svensforsfallet Mörrumsfållet O.o S > >»»» > S ) s > » > > t > Ï > >»»»» > > >. ' 0.9 > >» >. '>» > > S > s» ? > > Avvägda flxpunkter och peglar. Förklarngar. Mörrumsån avvägdes 930. Avvägnngen ansluter sg tll precsonsavvägnngen vd Mörrum samt â sträckan nedom Ryd, vlken är enkelavvägd, tll Kartverkets fxar. avvägts tvä gånger. Ovan Ryd lar js Precsonsfx (järn- eller mässngsdubb). A Järndubb (Stat. meteorologsk-hydrografska anstalt) eller Koppardubb (Rkets allmänna kartverk, nyare fx). + Kors (Statens metoorologsk-hydrografska anstalt). A Kors (Rkets allmänna kartverk, äldre fx). v = vänster strand, I = höger strand. st. = sten, bg. = berg. Km fr. mynnngen B e s k r v n n Höjd över havet m Km fr. mynnngen B e s k r v n n Höjd över havet Karta R 20 Yäxjö v h 06.0 h 06.0 h 04.9 v 04.0 v 02.5 h v h Karta R 5 Vslanda l 94.» h h 89.2 v 89.0 h 89.0 h 89.0 h 89.0 h 84.4 v 84.2 h 83.8 h 83.8 h 8.6 v 78.7 h 78.4 h Peg'el Helgevärma, 0-pkt 2 /s 3 A bg. Helgevärma, â v. stranden av västra utloppsgrenen vd Helgevärma kvarn, c:a 40 m uppströms om vägen, 2.0 m uppströms om förlängnngslnjen av nedströmsgaveln av tvättstuga vd stranden, 5.3 m uppåt land från dess Ö vägg. A st. Bergnäs, där vägen frän Yäxjö grenar sg tll Berglunda och Öjaby, 42 m SO om gamla järnvägvsaren vägvnkeln, 2 m S om vägen... A 5 40 st. Örsled, 7.5 m uppströms om bron vd nflödet Bergkvarasjön, stort block stenarmen mellan l:sta och 2:dra brovalvet från Pegel S6 266 Berg-kvarn. 0-pkt 9 /s 32 A st. BergTcvara a, 20 m uppströms (N om) pegeln vd badhusbryggan, c:a 8 m från stranden, 6.3 m åt sjön från parkgång. A Bergkvara b, 47 m nedströms (S om) pegeln vd badhusbryggan, 2.7 m uppströms om gångväg tll båtbryggan, 7 m från denna, 2.2 m åt stranden från gångväg tll runen. A bg. Damsryd övre, vd Bergkvarasjöns strand, strax N om sr»»damsryd*, 400 m NV om torpet vd sjön, mtt för kanal genom vassen S om holmen, å yttre delen av utskjutande bergudde st. Damsryd nedre, 30 m uppströms om landfästet för spången mtt emellan Bergkvarasjön och sjön»520», å toppen av stort block strandkanten. A st. V. Ryd övre, vd utloppet ur sjön»520», 500 m uppströms om järnvägsbron, mtt för övre änden av stenarm ovanför Härnsås såg, flat sten strandlnjen. Pegel Västraryd. Slutat st. 7. Ryd nedre, stenytan nom rng med borrhål mtten, å järnvägsbrons landfäste, uppströms om banan. Pegel Gemla. Slutat. A st. Gemla, 25 m uppströms om kvarnen, 7.5 m från strandskonngen. Pegel Ojaspång. Slutat. Pegel S6 448 Källebro. Slutat. A st. Öja, 45 m nedströms om landsvägsbron c:a 500 m Ö om kyrkan,.stort block strandkanten. A 5 40 st. Öja kyrka, stora ngången tll kyrkan på dess Ö sda, S sdan av nedersta trappstenen. Pegel 8( 449 Furen. Slutat. Pegel S6 667 Granslolm. Slutat. Pegel Grausholm 2. Slutat st. Gransholm a, horsontella 32 cm lång krokg dubb är nslagen, armen av kors vars mtt en sten ute vattnet, c:a 20 m ovan dammen strax O om kvarnen. > 85 års märke.» 542 Gransholm b, horsontell järndubb på dammens uppsttömssda, 5 m Ö om förlängnngen av kvarnens Ö vägg, överkanten av huvudet, Pégel Övre Os. 0-pkt Vs 30 A 5 43 st. Övre Os, nedströmssdan av stort block strandkanten c:a 50 m ovan dammen. Pegel Nedre Os. 0-pkt */s 30 A st. Nedre Os a$ 2 m Ö om pegeln, längst norrut, ett busk- A st. Nedre Os b, 2.5 m uppströms pegeln, 2 m uppströms fx a, strax N om större ek. A 5 44 st. Nedre Os c, horsontell dubb den sten vd vlken pegeln är fästad, 0.8 m S om denna, jämnhöjd med O-punkten. A 5 45 bg. Osby a, c:a 300 m NO om Salens utlopp, överkanten av horsontal koppardubb lodrät berghäll st. Osby b, centrum av borrhål södra lodräta sdan av ett stort block nvd h. str. av Salens utlopp.»björkmans fx» st. Osby c, 2 m från bro över mndre kanal, lnje med dammbrons nedströmskant st. Osby d, 40 m nedströms om Osby damm, å högsta punkten av stort stenblock å utskjutande mndre udde st. Husaby brak, större sten vd stranden, c:a 20 m från ntaget tll sågkanalen. A 5 49 st. Skatelöv a, å nedersta trappstenen vd S ngången tll Skatelövs kyrka st. Skatelöv b, c:a 300 m S om Skatolövs kyrka, c:a 38 m nedströms om kyrkoherdeboställets trädgård,.5 m nåt land från vägkanten,.7 m snett uppströms om, mycket stort block. ; S h 5.5 h h 50.7 h 50.7 h 45.0 v 4.2 h 4.2 h 4.2 h 39.7 h 39.5 v Karta R 0 Karlshamn 36.0 h 35.8 h 34.6 h 32.5 h v 26.9 h 23.8 v 23.8 v v 23.2 h h 2.0 h 20.0 h 9.2 v 7.0 v 4.2 h Pegel Ekefors. Slutat. A 73 st. Ekefors a, mtt för övre änden av Slottsholmen, mtt för uppströmskant av åker och 7 m från denna, c:a 6 m snett nedströms från lten röd byggnad vd stranden, 9.2 m nåt land från stor björk Ekefors b, stenen nvd borrhål stor, flat, låg sten, vd Y stranden av Slottsholmen, som lgger 300 m uppströms om kvarndammen, mtt ån. Pegel Ekefors 2, 0-pkt 7 /s 30 Pegel Havbältun, 0-pkt 7 /s st. Havbältan, mtt för och c:a 5 m utåt från kvarnhjulet, c:a 20 m uppströms pegeln, långsträckt sten, strax nedströms sprcka. A st. Brotorpet, 8 m nedströms landsvägsbron, 8 m från hörn av förfallen kvarn rktnng mot uppströmshörnet av förfallet bostädslus Pegel 86 S50 Almnudsryd, 0-pkt. 8 /s 30 A 583 st. Almundsryd a, brofästet närmast sanatoret, nedströmssdan. A 584 st. Almundsryd b, 6 m rakt nedströms om fx a st. Mossbrohult a, trangel stort block, vd änden av ålfskedammen, 200 m ovan landsvägsbron. A st. Mossbrohult b, vd bron c:a.5 km SO om Almundsryds kyrka, vd åkanten, c:a 4 m nedströms om bron. A bg. Granö a, 0 m uppströms om bron, nvd stranden... A st. Granö b, c:a 500 m V om Granö, där södra utfartsvägen från Granö träffar landsvägen, stor sten m 0 om O vägkanten, 8 steg N om N kanten av utfartsvägen. A st. Slattcsmålä, vd övre änden av lugnvatten Övre Slattesmålafallet, c:a 60 m nedströms om rester av gammal såg och kvarn, c:a 3 m från stranden, nedströmsänden av sten vd eldstad. A st. Bjellernäs, c:a 900 m NO om Bjellernäs, 250 m nedströms om mndre holmens nedre spets, c:a 40 m nedströms mynnngen av lten gren, stort block vd stranden. A st. Frdafors övre damm, å nosen av pelaren mellan stora luckutskovet och sutskovet. Pegel Frdafors. Slutat. A st. Frdafors kraftstaton, mellan ån och tlloppskanalen, å lodräta stenmuren vd jordvallens nedre ände vd kraftstatonen, 7 m från muren vd sntskovet. A 5 43 st. Hovmansbygd, c:a 25 m nedströms om vägbron, 2 m uppströms om husknut, 4 m från stranden av kanalen, tll smedjan. Pegel Övre Heusjö, 0-pkt 3 /s 30 A st. Övre Hemsjö, vd Övre Hemsjö pegel, 230 m ovanför järnvägsbron längs järnvägen, horsontal dubb pegelstenen, 20 cm nedströms regstrerande pegeln. Pegel Hemsjö. Slutat st. Hemsjö järnvägsbro, rng sten på landfästet, uppströms om banan. A bg. Hemsjö övre damm, 80 m ovan kanalens övre ände, å utskjutande berg, c:a 8 m nedåt från skjul för länsor, c:a m från stranden. Hemsjö Kraftverks fx. A st. Hemsjö landsvägsbro, 4 m nedströms om bron, på yttersta änden av stor sten mellan andra och tredje brovalvet från högra stranden. A st. Hemsjö nedre damm a, strax nedströms om övre kraftstatonens avloppskanals utlopp, c:a 45 m nedströms om grnd,c:a 5 m från stranden, stort kluvet block, c:a 5 m över v. y. Hemsjö Kraftverks fx. A st. Hemsjö nedre damm b, vd ntaget, mtt på pelaren närmast land, 0.2 m uppströms om kraftlednngsstolpe, 0.75 m från pegel. A bg. Hemsjö nedre kraftstaton, 2 m från avloppskanalen, 5 m från kraftstatonens verkstadsutbyggnads SÖ hörn, 0.7 m nedströms om förlängnngslnjen av utbyggnadens södra vägg, hög järndubb. A 5439 st. Knaggeld, c:a 500 m nedströms om utloppet av Hemsjö nedre kraftstatons avloppskanal, 5 m uppströms om gärdesgård, stor sten strandlnjen. A st. Åkeholm, landsvägsbrons vänstra pelare, uppströms om bron, mtt på utskjutande delen av pelaren. A 5 44 st. Öjevad a, 500 m uppströms om järnvägsbron, c:a 0 m nedströms om nedre änden av holme, där ån och järnvägen börja gå bredvd varandra, snett uppströms om gård å andra stranden, 2 m utanför järnvägens staket, 5 m från stranden, 3 m nedströms trumma under järnvägen S IIS

6 6 Km fr. mynnngen B e s k r v n n g Höjd över havet m Km fr. myn nngen B e s k r v n n g Höjd över havet n 4.2 v Òjevad b, tvärs över ån från fx a, c:a.0 km N om Svängsta, 36 steg N om vägskäl, där väg tll Ämneboda tar av åt NO från landsvägen Svängsta Hemsjö, häl efter bortfallen horsontal dubb grundsten landsvägens N skonng mot åkern, c:a 5 n över marken. 2.0 v Marebergs kraftstaton, nvd ntaget tll kraftstatonen, 2 m uppströms om ntagsluckorna, överkant av avhuggen räckestolpe med fyrkantg fot å betongmur. It.4 v A st. Mareberg,.8 km SSO om Svängsta, vd landsvägen tll Asarun, där ån kröker åt SV, 58 steg SO om förlängnngen åt N av O gaveln av mangård nvd och S om vägen, 2 n NO om vägens NO skonng mot skogsbacken. 8. v A 5445 bg. Tången a, 8 m uppströms om bron vd kvarnen, n från stranden. 8.0 h A st._ Tången b, vd landsvägen Mörrum Svängsta, 8 steg N om förlängnngen av gaveln å uthus tll sydlgaste (nedbrunna) gården byn Tången, belägen c:a 50 m S om vägkors, låg sten c:a n Ö om V vägstängslet v 4.3 v 4.3 v v v 4.2 v 4.3 v h Pegel Mörrum, 0-pkt. 80 A 70 st. Mörrum a,.2 m uppströms om lx c, som befnner sg ungefär mtt för pegeln, något lägre än fxarna b och c. A 7 st. Mörrum b, 9 m uppströms om fx c och ungefär samma höjd. A 72 st. Mörrum c, uppe på strandsluttnngen något uppströms om pegeln, c:a 8 m från strandlnjen. A st. Mörrum d, m uppströms pegeln och samma sten som denna. A 687 st. Mörrum e, grundsten vd kyrktornets NV hörn... A st. Mörrum f, 2 m ute ån, mtt under bryggan tll pegeln, undervattensdubb. Q st. Mörrums järnvägsstaton, 00 steg Ö om statonshusets mtt, 3 steg N om mtten av banan, 56 steg V om yttre växeln, c:a m O om Ö kanten av väg, som korsar banan Stockholm 983. Kgl. Boktr. P. A. Norstedt S Söner 3352Ï

7 Rk.s'fffäns -* Lehnst/raus Ifartulx-oct gslugsrfärts Sov'kcnrjnìjKs Slàfìtushffs _och It 'gräns v(/rän, nrym Jlcrfte.slag js Pnecsonsfx A Fxpunkt (järndubb) Pegelsfaton O eler un der ut-.xl byggnad varande eff. TTrshull s ra V Ur&hult s a v RrcrruDbergs läl R o e valds : cl Ç" AhmmåsrytL s--tl ^, $) C V A' # a! <^.J*./ > / J / <f ^ /,/ / / AlmmLcsrycL s:tl Kamevalds Tl: d It' 4 f MORRUMSAN Km 0-50 $ $ S _c^ + // *. h /V Bng'àmala s :tl # * 25 # f ê $.f ^ ^ Kyrldrult S : TI, Lsters h : d Bräkae : tl BleldxLge län. Ajsararnx sm. Kptfk*** ê y Blad 86Hemsjöfallen Huvudflod:86 Mörrumsån Lsters : d_ Morrum sol EIlelxnlL s:ll / -M è v & tbuårm A y As arum S:TL Bråkge : L ^ MÖrrrarL S:TL SKALA : Lsters : Elehoîm S:TL 0 KM = HöL&Vvyügf orc lå^tjöouofoilct VBm föpsfcfllel EskefolLel Ö. j'onfïud S^^rau-jjf lv'jy>t Ö. SUtftesn flkmkt J50j 20 ftïtkt S t:- d erb ö'tls område Medelvatfcenrnanffd I Präofars hre ftül jlmmfots TEflre fdll!00 froanacmstj^gäsfcfllefc V o; 00 Hcmsjo TfÄrc- fall 60 er AkhxlmsMLÉt Wtskïvlef(île,.Tînse.flalaffttlet lïra-saka'arnfalle S^OTsfarsfrlljet f,hk' fv*00 Ä45tf hk/ vhk,./' Ä/ rart î^nmru?gn_i fk. l"l GENERALSTABENS LTOGR. ANSTALT STHLM. Î933

8

9 Höjd, över "havet meter C/D +-> C a) ÌZ TegéL Hoa^bama. PegëL I5Vœfors WtD O oo Cs -q c6 ß 00% "U 3 CÖ > "D COI v, 0<[ 00 ws! O LT> K E QC* :0 % o < _J < w ^«PV Tp> 8 - Pcgêl^edcrecSC y! ^ /'M sv K) ho CD I s I M rès -O _o ZJ "O c : tö aj t_ a> S-g C X c JS as U) ~ V -J 2-Ö > V 'S,S 6- S -C O S "tö -Q "O.I.-? n«? 2 ^ 3 S " S S 3 : - _) w 502 TIO ^ o a q. Q) >J-ao c > -5 *«=S, LS.ss 'S S «> Jj N ~ SK c p * X -0 "Û I a. LZ o, 5 J} ''-»< cxj "Pegel.Tergtevar a îe^él ÏÏÉ ^"vmws Hffa oyer Ta^t meter S7eäfr"börds- g o ~ område ±*kvkm."~ Vattenkraft ~ 3000 lö3o Urbnhästkrafter Vattenmängd kbm per sek 2000 ' o

10

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 8. BYSKEÄLV MELLAN ARVIDSJAURE OCH HAVET VätteranängdsstatLan. "N"e derböpds s tatorl Kartbladsgräns

Läs mer

67. VÄTTERN-MOTALASTRÖM

67. VÄTTERN-MOTALASTRÖM S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R 0 G R A F 1 S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 67. VÄTTERN-MOTALASTRÖM STÅNGÅN MELLAN JÄRNLUNDEN OCH MYNNINGEN I ROXEN FINSPÅNGSÅN

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 37. NÄT RA A N. MELLAN STUGUSJÖN OCH HAVET Kartblad 112/1925. Ha* 5 05

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 37. NÄT RA A N. MELLAN STUGUSJÖN OCH HAVET Kartblad 112/1925. Ha* 5 05 IC U N G L VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKAANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 37. NÄT RA A N MELLAN STUGUSJÖN OCH HAVET Kartblad 112/1925 Läge. Geografska och geologska

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL. SVÅGAÄLV DELÅNGERSÅN MELLAN VALSJÖN OCH HAVET Kartblad 141 142/1928. Beteckning. N a m n

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL. SVÅGAÄLV DELÅNGERSÅN MELLAN VALSJÖN OCH HAVET Kartblad 141 142/1928. Beteckning. N a m n S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 45. DELANGERSAN SVÅGAÄLV DELÅNGERSÅN MELLAN VALSJÖN OCH HAVET Kartblad 141 142/1928

Läs mer

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS STATENS M FÖRTECKN I 96. RON N EAN MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET Kartblad 183/1936 Läge. Geografiska och geologiska förhållanden. $SAA

Läs mer

KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE ORO LOGIS K-H YD RO G RA FI SK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖV.ER SVERIGES VATTENFALL

KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE ORO LOGIS K-H YD RO G RA FI SK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖV.ER SVERIGES VATTENFALL KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M ETE ORO LOGIS K-H YD RO G RA FI SK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖV.ER SVERIGES VATTENFALL 4. KALIXÄLV KALIXÄLV MELLAN KAALASJÄRVI OCH UTLOPPET I HAVET, KAITUMÄLV NEDOM

Läs mer

STATENS M E T E O R O L O Gl S K-H Y D R O G RA FI S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 75. ALSTERÅN

STATENS M E T E O R O L O Gl S K-H Y D R O G RA FI S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 75. ALSTERÅN STATENS M E T E O R O L O Gl S K-H Y D R O G RA FI S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 75. ALSTERÅN MELLAN STORA HINSJÖN OCH MYNNINGEN Kartblad 173/1933 587. G 507* Bl NeåerbördsstaiioiL

Läs mer

CKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL

CKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL ST A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTE CKNING ÖVER SVERIGES VATTEN FALL 34. GIDEÄLV MELLAN GRANTRÄSKET OCH HAVET Kartblad 36 38/928 As»57 M Val leran n gtls

Läs mer

S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4.

S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4. S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4. HARMÅNGERS AN MELLAN HASSELASJÖN OCH HAVET Kartblad 2/926 VattcjärLgdsstatorL

Läs mer

STATENS M E TE O RO L 0 Gl S K-H Y D RO G RA F I S K A ANSTALT 54. TÄMNARAN MELLAN TÄMNAREN OCH MYNNINGEN. Kartblad 180/1935. Beteckning.

STATENS M E TE O RO L 0 Gl S K-H Y D RO G RA F I S K A ANSTALT 54. TÄMNARAN MELLAN TÄMNAREN OCH MYNNINGEN. Kartblad 180/1935. Beteckning. STATENS M E TE O RO L 0 Gl S K-H Y D RO G RA F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 54. TÄMNARAN MELLAN TÄMNAREN OCH MYNNINGEN Kartblad 180/1935 Beder-börds staüotl Hl Vätteimiäiigcls station.,

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN Kartblad 130/1928 M»466 B Vall enti län gûsstation. ^ N'c(U'rl)ör(l.sshitiorL

Läs mer

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV MELLAN NORRÅNS INFLÖDE OCH HAVET Kartblad 98 100/1924 504 Vattmrnangxtestalioii

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL STATENS M E TE O R 0 L O G I S K-H Y D R O G R A F I S.K A A N S T A LT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 17. ÅBYÄLV MELLAN Ö. KIKKEJAUR OCH HAVET Kartblad 131 132/1928 B Vattenmängds station Nederbördsstation.

Läs mer

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

74. EM AN FÖ R T E C K NIN G ÖVE R S VERIGES VATTENFALL MELLAN SO LGEN OCH MYNNINGEN. Kartblad 157 158/1930

74. EM AN FÖ R T E C K NIN G ÖVE R S VERIGES VATTENFALL MELLAN SO LGEN OCH MYNNINGEN. Kartblad 157 158/1930 STATENS M E T E O R OL 0 G I S K-H Y DR O GRAFISKA ANSTALT FÖ R T E C K NIN G ÖVE R S VERIGES VATTENFALL 74. EM AN MELLAN SO LGEN OCH MYNNINGEN Kartblad 157 158/1930 U*798 Pr»631 Ull* 657 Ng*595 )k»695

Läs mer

61. MÄLAREN NORRSTRÖM

61. MÄLAREN NORRSTRÖM S T A T E NS,M E T E O R 0 LO G I SK-H YD RO G RAF] S K A ANSTALT : ' v..u\ FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 61. MÄLAREN NORRSTRÖM ARBOGAÅN MELLAN OLOFSSJÖN OCH MÄLAREN RÄLLSÄLVEN MELLAN LJUSNARN OCH

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV. MELLAN RÅNETRÄSK OCH HAVET Kartblad 95 97/1924

FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV. MELLAN RÅNETRÄSK OCH HAVET Kartblad 95 97/1924 KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METE OROLOGISK-HYDROGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV MELLAN RÅNETRÄSK OCH HAVET Kartblad 95 97/1924 456 n Vattermägdsstaton Nederbopflsstalon.

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. TORNEÄLV

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. TORNEÄLV STATENS METERLGIS K- HYDRGRAFISK A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 1. TRNEÄLV LAINIÄLV MELLAN SIURUJKIS INFLÖDE CH MYNNINGEN Kartblad 148 149/1928 SVälteraängässtaton. Hederbär ds s taüon

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 Runstenstur Vänge V Vänge Runstenstur Vänge Carn Ax Vd Åltomtabro Från järnvägsvadukten vd Åltomtabro ser man ut över de stora gärdena. Det blänker ett ltet

Läs mer

2 0. S K E L L E F T E ÄLV

2 0. S K E L L E F T E ÄLV KÜNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS M E T E O R O L O GIS K-H Y D R O GR A FIS K A AN S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 2 0. S K E L L E F T E ÄLV MELLAN STORAVAN OCH HAVET Läge. Geografska

Läs mer

1 - Kraftprovet nordost via Hemsjö och Ebbamåla ca 45 km. 9 - SV mot Kylinge och över Ryssberget ca 30 km

1 - Kraftprovet nordost via Hemsjö och Ebbamåla ca 45 km. 9 - SV mot Kylinge och över Ryssberget ca 30 km Cykelrundor 1 - Kraftprovet nordost via Hemsjö och Ebbamåla ca 45 km 2 - Holjetrampet 31 km 4 - Norrtrampet via Brännarebygden ca 50 km 5 - Norrtrampet via Falsehult ca 60 km 6 Gillaruna-rundan SO mot

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

JÄDRAÅN-GAVLEÅN FRÅN LILLANS INFLÖDE I JÄDRAÅN TILL HAVET Kartblad 146-147/1928. Beteckning

JÄDRAÅN-GAVLEÅN FRÅN LILLANS INFLÖDE I JÄDRAÅN TILL HAVET Kartblad 146-147/1928. Beteckning S T A T E N S M E T E O R O L O G l S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 52. GAVLEÅN JÄDRAÅN-GAVLEÅN FRÅN LILLANS INFLÖDE I JÄDRAÅN TILL HAVET Kartblad 146-1471928

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda

Viltskadestatistik 2014 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER, SLU 215-1 Vltskadestatstk 214 Skador av fredat vlt på tamdjur, hundar och gröda Rapport från Vltskadecenter,

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Gå tillbaka nerför backen till Kungskällan alldeles nära parkeringsplatsen N Ö

Gå tillbaka nerför backen till Kungskällan alldeles nära parkeringsplatsen N Ö 1 Vägbeskrivning Dag 9: Knystahall-Knystaforsen-Ganla kraftverkstomten-klubbåns mynning i Nissan-Övregård-Sandshult-Lahult-Högdals kvarndam Förberedelser: Kläder och fotbeklädnad för vandring i terräng

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 TEKNSKA HÖGSKOLAN LNKÖPNG nsttutonen ör Fysk, Kem och Bolog Gala Pozna Tentamen mekank TFYA6 Tllåtna Hjälpmedel: Physcs Handbook utan egna antecknngar, aprogrammerad räknedosa enlgt F:s regler. Formelsamlngen

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också.

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också. Björnån Björnån avvattnar Stora Granesjön m.fl. sjöar och rinner till Hjortesjön och Virserumssjön. Härifrån rinner sedan Virserumsån som via Gårdvedaån mynnar i Emån söder om Målilla. Åns längd inklusive

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

I N LEDNING. Genom teknikens utveckling under de senaste årtiondena har vattenkraften i vårt lands floder

I N LEDNING. Genom teknikens utveckling under de senaste årtiondena har vattenkraften i vårt lands floder I N LEDNING. Genom teknikens utveckling under de senaste årtiondena har vattenkraften i vårt lands floder spela en allt mera betydande roll. kommit att Det är då helt naturligt, att man velat bilda sig

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet.

GRÄNSBETECKNINGAR _. --- --- ALLMÄN PLATS KVARTERSMARK :B,H ' =-'.=.' ~ 1-~.1-._. - J. K Ll_... +000,0 Föreskriven höjd över nollplanet. DETALJPLAN FÖR DELAR AV Hötorget Hötorgsgatan och kv Sgyn SKARA TÄTORT SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 3 FEBRUAR OCH REVDERAD DEN 10 MARS 1994 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKTEKT Planbestämmelser ERK WESTLN PLANARKTEKT

Läs mer

105. VISKAN OCH 106. ROLFSÅN

105. VISKAN OCH 106. ROLFSÅN S T A T E N S M E T E O R O L O G S K - H Y D R O G R A F S K A A N S T A L T FÖRTECKNNG ÖVER SVERGES VATTENFALL 105. VSKAN OCH 106. ROLFSÅN VSKAN MELLAN BORÅS ÖRESJÖ OCH UTLOPPET HAVET ROLFSÅN MELLAN

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån 2012 Projekt Leduån Patrik / Ove Segerljung Projekt Leduån 2012-11-11 Förord Projekt Leduån har genomfört inventering av hela ån från Olofsfors till stensvattnet med start vecka 26 2012 och avslutad v46

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun " A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB

Kommunstyrelsens handling nr 14/2009 IZatrineholms kommun  A VT AL OM ANLÄGGNINGSARRENDE. Arrendator: Elproduktion i Stockholm AB Kommunstyrelsens handlng nr 14/2009 Zatrneholms kommun " Y' /- / /) f. cj ' () ~ -,~?:5 1'- ': ( ~Y- l) Í/,,;.-l ~,. "f,.. 9-DìY1 ~ c D "::") Närngslv och Tlväxt 1 (6) A VT AL OM ANLÄGGNNGSARRENDE Bakgrund,

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar.

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar. LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING Uppgft: Materel: Att undersöka ljusets reflekton plana speglar och rytnng glaskroppar. Rätlock av glas Halvcylndrsk skva av glas Plan spegel Korkplatta Knappnålar. -papper

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Bankernas kapitalkrav med Basel 2

Bankernas kapitalkrav med Basel 2 RAPPORT DEN 16 jun 2006 DNR 05-5630-010 2006 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R A P P o r t 2 0 0 6 : 6 Bankernas kaptalkrav med Basel 2 R a p p o r t 2 0 0 6 : 6 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 31 RESULTAT

Läs mer

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet.

Fastigheten upplåts för vandrarhems- och däred saranängande verksamet. rh \.)1' Y' '/ ()(j,'- -r '.' P- -c., (l/ V) '--~-.~. (0 / v.' ç.(úo 9- d t. 1')/ Kommunstyrelsens handlng nr 54/2007 Mellan Svenska Turstförenngen STF AB, org.nr 556415-4259, Box 25, 101 20 Stockholm,

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Bilaga 3. Översvämningskänsliga områden i Växjö kommun 2010.

Bilaga 3. Översvämningskänsliga områden i Växjö kommun 2010. Bilaga 3. Översvämningskänsliga områden i Växjö kommun 2010. Översiktskarta över översvämningskänsliga områden i Växjö kommun. Innehåll 312. Växjö... 3 317. Helige å, Sträckan Räppe-Bergkvara-Gemla- Öja-Gransholm...

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015

Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Årsuppgift Närkes Skogskarlar 2015 Må nu icke Talmannen och hans Karlar ångra sitt beslut att Eder dubba till Skogskarlar. Bevisa för Karlarna att de fattat rätt beslut genom att under kommande årsrunda

Läs mer

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH

DEL I. Matematiska Institutionen KTH 1 Matematsa Insttutonen KTH Lösnngar tll tentamenssrvnng på ursen Dsret Matemat, moment A, för D och F, SF1631 och SF1630, den 4 jun 009 l 08.00-13.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tllåtna på tentamenssrvnngen.

Läs mer

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND

DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND Rapport 2000:1 DAGLIGVARUPRISERNA PÅ ÅLAND - EN KOMPARATIV ANALYS I pdf-versonen av denna rapport saknas enkätblanketterna (blaga 2). En fullständg rapport pappersformat kan beställas från ÅSUB, tel. 018-25490,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Guide till de olympiska hindren

Guide till de olympiska hindren Guide till de olympiska hindren Terrängritten i fälttävlan under OS1956 innehöll 33 hinder på Järvafältet varav 22 låg i Sollentuna. Nu har vi knutit ihop 16 av dessa hinder i en slinga som startar och

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsolderad verson av Styrelsens för ackredterng och teknsk kontroll föreskrfter (STAFS 1993:16) om EEG-märknng av flaskor som tjänar som mätbehållare (STAFS 2011:7). Ändrng nförd t.o.m. STAFS 2011:7 Föreskrfternas

Läs mer

Badsjön, mitt i Storuman,

Badsjön, mitt i Storuman, Badsjön, mitt i Storuman, Koordinater X: 7222712, Y: 1561552 Namn på Svalan: Badsjön, Storuman Bästa tiden: Vår och försommar Vad kan man se: Vadare, sjöfågel men även mycket annat Kommentar: Mycket trevlig

Läs mer

Black River Run. 18 Augusti VÄSTERÅS & 50 miles BANBESKRIVNING

Black River Run. 18 Augusti VÄSTERÅS & 50 miles BANBESKRIVNING Black River Run 18 Augusti 2012 -- VÄSTERÅS -- 20 & 50 miles BANBESKRIVNING BANAN Ett varv på banan är 10 miles (16,1 km). 57 % av sträckan följer motionsspår och preparerade stigar, 16 % är asfalt, 15

Läs mer

Monteringshandledning

Monteringshandledning Monterngshandlednng Energpelare med tre dosor, höjd 491 mm 1345 26/27/28 Energpelare med belysnngsenhet och tre dosor, höjd 769 mm 1349 26/27/28 Energpelare med sex dosor, höjd 769 mm 1351 26/27/28 Innehållsförtecknng

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Orientera med Gammelstads IF

Orientera med Gammelstads IF Orientera med Gammelstads IF FACIT 1 Kartans tecken och färger grop åker sjö skog brant Dra ett streck mellan färg och karttecken 2 Karttecken på karta 1 Hitta karttecken och ringa in dem på kartan 3 Karttecken

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag Skellefteälvens VattenregleringsFöretag BERGNÄS BASTUSEL RENGÅRD BÅTFORS FINNFORS GRANFORS KRÅNGFORS SELSFORS KVISTFORSEN SÄDVA SLAGNÄS GRYTFORS GALLEJAUR VARGFORS REBNIS Vattenregleringsföretag Vattenregleringsföretag

Läs mer

Guide till de olympiska hindren

Guide till de olympiska hindren Guide till de olympiska hindren Tävlingen innehöll 33 hinder varav 22 låg i Sollentuna. Nu har vi knutit ihop 16 av dessa hinder i en slinga som startar och slutar vid Fäboda gård. Den totala sträckan

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. SANGISÅN MELLAN MIEKOJÄRVI OCH HAVET. Kartblad 125/1928.

STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. SANGISÅN MELLAN MIEKOJÄRVI OCH HAVET. Kartblad 125/1928. STATENS METEOROLOGIS K- HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 3. SANGISÅN MELLAN MIEKOJÄRVI OCH HAVET Kartblad 25/928 Aa5IO Vattennimigdsstaliaix NeûcrbôrûssCEiliDii. % KaröiLaclsgr

Läs mer