STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN"

Transkript

1 STATENS M ET E O R O L O G I S K-H Y D R O G R A F I S K A ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 86. MÖRRUMSÅN MELLAN HELGASJÖN OCH MYNNINGEN Kartblad 70 7/933 Läge. Geografska och geologska förhållanden. Gr*660 Hh*575 NeflfrbörflssrfafarL Il Vättenmängcsstatlon- X Kartblaäsgräus,V*b08 Mg? 562 Gn 666 D«92 mulren^ H*N30I [MaSkroUm. Sm. *6 Mörrumsån har mellan Helgasjön och utloppet havet en längd av 09.8 km. Tllhörande två kartblad hava benämnts Hemsjöfallen och 2 Osfallet. De omfatta resp. 50 och 59.8 km av vattendragets längd. Kartbladens läge åskådlggöras av ovanstående kartskss, där gränserna äro angvna. Sträckan återfnnes å de topografska kartbladen 20 Växjö, 5 Vslanda och 0 Karlshamn, samtlga utgvna skala : 00,000, samt sträckan nom Bleknge län dessutom å ekonomska kartbladen Kyrkhult, Hemsjö, Svängsta, Karlshamn och Eleholm skala : I admnstratvt avseende tllhör området öjaby, Bergunda, öja, Skatelöv, 'Kalvsvk, Jät, Urshult och Almundsryd socknar av Knnevalds härad, Arngsås, Blädnge, Skatelöv och Västra Torsås socknar av Allbo härad samt Väckelsång- socken av Konga härad Kronobergs län, Rngamåla och Asarum socknar av Bräkne härad samt Kyrkhult, Mörrum och Elleholm socknar av Lsters härad Bleknge län. Vattenrättslgt hör området tll Söderbygdens vattendomstol. Såsom Mörrumsåns källflod kan räknas Klavreström som kommer från den llla sjön Storsjön, belägen på gränsen mellan Jönköpngs och Kronobergs län 250 Åns huvudrktnng är början nord sydlg. Den flyter genom Änghultssjön, Norrsjön och Madkroken, ändrar därefter sn huvudrktnng tll öst västlg och passerar genom Orken och flera mndre sjöar nnan den Tolgsjön åter bryter av mot söder. I Tolgsjön mottager den ett tllflöde från Asasjön. Efter utflödet ur Tolgsjön är ån snart nne Helgasjön, flodområdets näst största sjö. Tll Helgasjön avvattnas sjön Innaren. Sedan Helgasjön passerats flyter ån, som nu kallas Helgeå, genom flera små sjöar huvudsak sydvästlg rktnng tll sjön Salen, där den mottager flera större tllflöden, Stråkån, Änganäsån och Obyån. Efter utloppet ur Salen har ån nord sydlg huvudrktnng, vlken den bbehåller tll utloppet havet vd Elleholm. Efter Salen passerar ån snart flodområdets största sjö Äsnen. I Åsnen nfaller åns största bflod, Aggån. Den går därefter genom ett par små sjöar, nnan'dess nedre alldeles sjölösa sträcka börjar. Eörst efter utloppet ur Åsnen får ån namnet Mörrumsån. Den översta delen av flodområdet lgger nom den sydlgaste delen av det nordsmåländska höglandet och kännetecknas av en starkt bruten terxäng. De högsta höjderna nå över 300, medan de djupaste dalarna gå under 200 Söderut blr terrängen flackare och redan före nflödet Helgasjön är Mörrumsån nne den sydsmåländska sjö- och slättbygden. Detta jämna platåland med stora sjöar, örka och med starkt sönderskurna stränder, utbreder sg över större delen av Mörrumsåns område. Det sluttar svagt mot söder från en höjd av omkrng 80 m Helgasjöns omgvnng och tll omkrng 40 m vd Blekngegränsen, där platåns branta sluttnng ned emot den blekngska strandbygden kan sägas börja. Den nedersta delen av området, som har en typsk sprckdalstopograf, är starkt bruten och närmast kusten förekomma mndre lågslätter nsprängda den småkuperade terrängen. Genom områdets allmänna lutnngsförhållanden och topograf få också flodloppen stort sett sn karaktär. Mörrumsåns flodlopp kan således ndelas tre avsntt, det översta nom berglandet med stark lutnng och många småsjöar, det mellersta nom platåområdet med svag lutnng, mellan olka rktnngar växlande lopp och med stora sjöar samt det nedersta nom platåns sydsluttnng, starkt lutande och sjölöst. Den översta delen, som kan sägas sträcka sg emellan Storsjön och Vartorpasjön, har en fallhöjd av 78 m på en längd av 30 km, den mellersta mellan Vartorpasjön och utloppet ur Hönshyltefjord, en fallhöjd av 36 n på en längd av 05 km och den nedersta mellan Hönshyltefjord och utloppet en fallhöjd av 37 m på en längd av 40 km. Fallhöjderna per km, resp. 2.6 m, 0.3 m och 3.4 m, karaktersera på ett utmärkt sätt områdets allmänna lutnngsförhållanden. Områdets berggrund, tllhör helt och hållet urberget. Inom smålandsdelen går den ganska skarpt markerade gränsen mellan det sydsvenska höglandets västlga gnejsdel och dess östlga grantdel. övre delen av floddalen tll nflödet Salen lgger helt och hållet nom grantområdet. Dessa granter, som tllhöra Växjögranternas grupp, äro röda eller grå och tll sn struktur medelkornga och jämnkornga. Tllsammans med granterna förekomma porfyrer och lepttska bergarter samt grönstenar. På sträckan Salen Åsnen domnera på västra dalsdan gnejser, röda eller grå och av jämnkorng struktur. Utefter gränsen tll Bleknge förekommer en grov- tll medelkorng urgrant och söder om denna grant, som norr är massformg och mot söder blr alltmer gnejsg, vdtager den blekngska kustgnejsen. Denna gnejs, som domnerar områdets nedre del, är grå, skffrg och regel små- tll fnkorng. Insprängda gnejsen förekomma gångar av dabas samt, särsklt trakten mellan Hemsjö och Svängsta mndre massv av en vanlgen grå och småkorng grant. Bland områdets jordarter förekommer moränen allmännast. Den täcker berggrunden, så att denna går dagen endast mycket begränsad omfattnng. Moränen är vanlgen utbldad som stengt morängrus. Den är särsklt nom grantterrängen blockrk, och där det fnare materalet ursköljts, får den därför ofta utseendet av blockanhopnngar. I dalgångarna täckes moränen stor utsträcknng av sälvarnas avlagrngar, sand och grus. Dessa få understundom karaktär av verklga åsbldnngar och särsklt gäller detta den ås som från trakten av Huseby följer Mörrumsån ända tll utloppet havet. Vdsträckta mosandfält utbreda sg vd sjöarna Salen och Åsnen. Torvmarker förekomma allmänt, men nå aldrg så stor utbrednng som västra delarna av det småländska höglandet. Då sen lämnade området låg dess nedre del under den baltska ssjöns yta. Då detta vatten hade sn största utbrednng nådde det Mörrumsåns dal ungefär upp tll foten av Hemsjöfallen. Leror bldade den baltska ssjön eller dess senare utvecklngsstader fnnas dock endast lten utsträcknng norr och söder om Mörrum. Att de ha så lten utbrednng beror på att de stor utsträcknng överlagras av senare avlagrngar, framför allt svämsand och lera, vlka mndre fält förekomma dalgången. Omkrng och norr om Mörrum utbreda sg stora mosandfält som bldats genom utsvämnng. Ehuru områdets centrala delar, trakten krng sjöarna Helgasjön, Salen och Åsnen, höra tll det småländska höglandets bäst uppodlade trakter är den odlade arealen rnga. Odlngarna lgga utom på de mera lättodlade sedmenten dalarna även stor utsträcknng på den stenga, svårbrutna och magra moränen. Mellan utloppet ur Helgasjön och Salen är flodfåran mycket dålgt utbldad. Stränderna äro nästan genomgående låga och sumpga och bestå forsarna av vanlgen steng och skogklädd morän och för övrgt mestadels av låga ängar.. På en del sträckor, mellan Räppe och Bergkvarasjön samt delvs mellan Gransholm och Os, äro markerna torrlagda genom nvallnng. Ån företer ständga, tvära rktnngsändrngar och sänker sg små, låga avsatser. Det högsta fallet, Osfallet, 4.2 m (efter pågående sänknng av Salen 5.3 m), bldas vd nflödet Salen. Det totala fallet av den 2 km långa sträckan mellan Helgasjön och Salen utgör omkrng 20 m. Mellan Salen och Åsnen äro stränderna mestadels låga och nvallade. Fallhöjden mellan de två sjöarna utgör 4.4 m (efter Salens sänknng 3.3 m). Sjön Åsnen har två utlopp, det ena förb Hackekvarn genom Havbältefjord, som är det ursprunglga, och det andra förb Ålshult, upptaget på 830-talet, "då sjön sänktes. De förena sg sjön Hönshyltefjord. Ovanför och nedanför denna sjö flyter ån genom låg terräng, som delvs består av sanka ängar. I de forsar, som bldas, Idekullafallet, Roneforsfallet och Granöfallen, är-, flodfåran mycket blockrk. Även berget går dagen flata hällar. Först vd. Slattesmåla får ån en markerad dalgång. Denna är tll en början bred med rätt låga stränder, men vd Frdafors förändras dalgångens karaktär samtdgt som åns rktnng ändras från NNO *SSV tll NNV 'SSO., Dalgången-blr smalare, sdorna högre

2 2 och brantare och forsarna öka höjd. Mellan Hovmansbygd och Hemsjö äro sdorna mellan 5 och 25 m höga och vanlgen moräntäckta. Berggrunden är sällan bar och rullstensgrus uppträder endast sporadskt. Vd Hemsjö blr dalgången bredare och "rullstensgrus uppträder mera allmänt. Berggrunden går ofta dagen och även ganska mponerande klyftbranter uppträda. Nedanför Hemsjö bl dalgången och sdorna mndre branta. Ån rnner efter östra dalsdan medan dalbottnen väster om ån upptages av ängar. Från trakten norr om Svängsta går ån fram genom sand och berggrunden går sällan dagen. Sedan ån krökt åt SV vd Mareberg, blr dalgången mycket trång och saknar ängar. Forsarnas bädd utgöres av blockrk morän utom Mörrumsfallet, där flodfåran går fram över berggrunden. Nederbörd. Inom Mörrumsåns område förekomma ganska stora skllnader nederbördens mängd, då det lgger nom ett övergångsområde mellan det småländska höglandets nederbördsrka västra och nederbördsfattga östra del. Nederbörden är störst de nordvästlga delarna av området samt ett bälte på gränsen mellan Småland och Bleknge, mndre de centrala och östra delarna samt vd kusten. Längst NV överstger nederbörden 800 mm per år men håller sg övrgt nom de nederbördsrkare delarna mestadels mellan 600 och 700 mm. områdets centrum samt vd kusten är nederbörden c:a 500 mm. Xeclerbttrî nn medeltal für statonerna t abéhen. mm -80 Vattenståndsobservatoner förelgga nom den här behandlade delen av Vattenstånd. Mörrumsån vd Helgevärma (Helgasjön, från / 92), Bergkvara (Bergkvarasjön, från / 2 930), Västraryd ( 4 /7 9 3 /s 99), Gemla ( 3 / /s 99), öjaspång ("/ / 2 94), Källebro ( 27 / / 2 94), Furen ( 28 / /s 99), Gransholm ( 8 / Vs 99), Gransholm 2 ('-' a / / 8 99), övre Os (från / 3 909), Nedre Os (Salen, från Vs 909), Ekefors (Åsnen, 9 / S / 2 99), Ekefors 2 (Åsnen, från 5 / 90), Havbältan (Havbältefjord, från S / 909), Almundsryd (Hönshyltefjord, S j / 0 90 och från I 7 94), Frdafors (}j sl / 2 907), övre Hemsjö (från 7 /7 98), Hemsjö ( s / / 92) samt Mörrum (från */ o 893). Med hjälp av de regel daglgen avlästa, på en del platser regstrerade, vattenstånden, hava karakterstska vattenstånd uträknats vd Helgevärma, Nedre Os, Ekefors 2, Havbältan, Almundsryd, övre Hemsjö och Mörrum. Vd Västraryd, Gemla, Gransholm, Frdafors samt Mörrum före 909 är höjden av observatonernas 0-plan cke känd. Vd Västraryd, Gemla, öjaspång, Källebro, Furen, Gransholm, Gransholm 2, övre Os och Hemsjö äro vattenstånden hög grad beroende av skötseln av nedanför lggande dammar och detta är även mndre omfattnng fallet med observatonerna vd Helgevärma, Nedre Os, Ekefors, Ekefors 2 och Havbältan. Vd sstnämnda plats äro observatonerna även något osäkra på grund av pegelrubbnng. Vd Bergkvara hava observatonerna pågått endast kort td. De erhållna karakterstska vattenstånden äro sammanställda nedanstående tabell. Karakterstska vattenstånd. V attenståndsstaton och perod Högsta högvattenyta Normal högvattenyta Normal medelvattenyta medelvattenyta Normal lågvattenyta lågvattenyta Statonsnamn ja. fèhr. nmra gprfl m^j jjurr jul [ sept. akt. tutv.] ttee. Medelnederbörd mm Betecknng Höjd Ö.. m C. Se Ö. r bef 82 Götestorp Gt Toralden To Granshult Gh Dragsnäs D Aneboda An Sl 37 Hult H Söraby T Grankärr Gr Sävsjöström... Sm Växjö V Os Os Hyltan Hn Yäckelsång... Yg Ekefors Ef Kåraboda Ka Kleholm E s ra m l r pa Medeltal I tabellen hava sammanställts medeltal för ett antal nederbördsstatoner nom eller närheten av flodområdet, avsedda att vsa den ungefärlga nederbördsfördelnngen. De anförda värdena hänföra sg tll peroden Fullständga observatoner för hela denna td fnnas cke vd alla statonerna, men. har vd behov en omräknng tll den nämnda peroden verkställts med hjälp av en närbelägen staton med fullständg sere. Statonernas lägen framgå av den före texten stående kartskssen, där även den normala årsnederbörden vd varje staton är angven. Av de anförda statonerna har Aneboda, belägen längst NV, den största nederbörden med 8 mm och Söraby norr om Växjö den mnsta med 494 mm. Sommaren och hösten äro de nederbördsrkaste årstderna medan senvntern är nederbördsfattg. August har genomsntt den största nederbörden, med medeltal 83 mm och mars den mnsta med medeltal 29 mm. Dagrammet åskådlggör nederbördens fördelnng under året. Bfloder och Mörrumsåns nederbördsområde är vd utloppet ur Helgasjön 26 kvkm, sjöar. vd utloppet ur Äsnen 348 kvkm och vd mynnngen havet kvkm. De stora tllskotten komma alltså på flodsträckans övre och centrala delar, vlket är av betydelse, då de högsta fallen äro koncentrerade tll åns nedersta del. På sträckan nedanför Helgasjön mottager ån följande tllflöden med nederbördsområde överstgande 00 kvkm. Stråkån från h. Salen 274 kvkm Änganäsån»»»» 79 s Obyån»»»» 06» Aggån» v.» Åsnen 46» j a m nuj CJ 8= a trç. t pes o er Ç kvkm Av öknngen mellan Helgasjön och mynnngen, 269 kvkm, komma på dessa tllflöden 020 kvkm eller 47 % av den totala. Vattenområdet är jämförelsevs sjörkt och sjöarealen upptager vd utloppet ur Helgasjön 4. %, vd utloppet ur Salen.3 % vd utloppet ur Åsnen 3.5 % och vd mynnngen 2.9 % av det ovanförlggande nederbördsområdet. De största sjöarna äro: Madkroken 4.0 kvkm N. och S. Bergundasjön 7.6 kvkm Orken 26.2» Stråken 8.» Vartorpasjön 5.5» Salen 22.o» Innaren 6.2 > Vederslövssjön 6.0» Helgasjön 49.5» Asnen 49.8». von & a> ra?» Helgevärma (Helgasjön) Nedre Os (Salen) Ekefors 2 (Åsnen) S Havbältan (Havbältefjord) Almundsryd (Hönshyltefjord) Övre Hemsjö Mörrum De högsta vattenstånden efter år 90 hava vd Mörrum nträffat nov. dec. 928, vd nyåret 92 3, maj 924 och nov De lägsta vattenstånden förekommo okt. 92 och okt. nov. 9. År med särsklt höga medelvattenstånd äro 90, 92, 96, 924, 927 och 928 och med särsklt låga 92 och 922. Vattenstånd vd MBnrum. 92 J924 'v-,...as V:ua loo,.< s. * yò'c / ^ / t J l vs,. A l, X. / '.an.. I "febr. Imars omn "ma ura Tuh. auf. sept. ókl. töv. äße. Vattenstånden Mörrumsån äro stort sett höga under vntern och låga under sommaren. Vårflöden förekomma ej alltd och blva sällan höga, enär vnternederbörden ofta tll stor del avrnner redan under vntern. Höstflöden förekomma ofta, men sommarens låga vattenstånd fortsätta bland hela hösten. Även sommartd kunna någon gång flöden nträffa samband med särsklt häftg nederbörd, och under vntern kunna låga vattenstånd nträffa under längre köldperoder. Av de 7 högsta flödena under peroden nträffade 2 vardera av månaderna januar och december och ett vardera av mars, maj och november. vattenståndet under aret har nträffat 5 gånger oktober, 4 gånger september, 3 gånger vardera av jul, august och november, 2 gånger mars och en gång januar. Dagrammet vsar vattenståndsvaratonerna det vattenfattga året 92 med låga sommaroch höstvattenstånd, 924 med ovanlgt häftg vårflod föregången av ett mnmum mars samt 928 med utpräglat höstflöde. I Mörrumsån hava vattenmängdsmätnngar utförts vd Bergkvara, Gransholm, Salens utlopp, Almundsryd, Hemsjö och Mörrum. För sstnämnda staton har uppgjorts en avbördnngskurva, vlken är tämlgen säkert bestämd utom för de lägsta vattenstånden. För Mörrum hava uträknats daglga vattenmängder med hjälp av avbördnngskurvan och de avlästa vattenstånden. Någon nämnvärd sdämnng torde cke förekomma. Med hjälp av de daglga värdena hava månadsmeda och karakterstska vattenmängder uträknats för tden De tabellen å sd. 4 för varje avsntt av ån angvna värdena hava erhållts av värdena för Mörrum genom proportonerng. Då Vattenmängder.

3 3 lågvattenmängderna vd Mörrum äro starkt påverkade av tappnng från ovanför lggande dammar, hava tabellen de normala och lägsta lågvattenmängderna cke angvts utan "stället vattenmängderna med 95 % varaktghet dels för hela peroden och dels lägsta årsvärdet. Månadsrreda, karakterstska vattenmängder och avrnnngens varaktghet fnnas sammanställda nedanstående tabeller. Medelvattenmängd och medelavrnnng för månad och år vd Mörrum (90 SO). N ederbördsområde 3376 kvkm jan. febr. mars aprl maj j un jol ang. sept. okt. nov. dec. Kbm per sek Lter per sek. och kvkm Karakterstska vattenmängder och motsvarande avrnnng vd Mörrum (90 80). Högsta högvattenmängd...'. N o r m a l > > medelvattenmängd > Vattenmängd med 50 % varaktghet Normal 6-månadersvattenmängd.. >.. Vattenmängd med 75 % varaktghet Normal 9-månadersvattenmängd.. >.. Vattenmängd med 95 % varaktghet, lägsta årsvärde Normal lågvattenmängd»», 7-dagarsmeda >, 7-dagarsmedum m 7s Vs. km Avrnnngsvaraktghet dagar per år vd Mörrum (90 30). Avrnnng /s. km Varaktghet dagar Avrnnngens årlga varaton följer vattenståndets. Den enlgt månadsmedeltalen upprtade medelkurvan för Mörrum har maxmum januar och ett svagt utbldat 'sekundärt maxmum aprl samt mnmum august.! Asrrrmn^ medeltal per månad vd. M/jrram Vs.km? t v ~Z /! t /s.km 2 40 k V 924 Avrnrangers varâkfcùpet v Mjrrmm """"«s... år De tabellen å sd. 4 för varje avsntt av vattendraget angvna turbn- Dsponbel effekterna hava beräknats ur de naturlga avrnnande ^vattenmängderna un -vattenkraft. der antagande av en verknngsgrad av 75 %. Då det endast undantagsfall vart möjlgt att bestämma motsvarande fallhöjder, har beräknngen utgått från medelvattenytan, som vd avvägnngen regel blvt säkert bestämd. Tll fallförlusterna älven eller erforderlga kanaler har ngen annan hänsyn tagts än som kan lgga den antagna verknngsgraden, och ej heller har hänsyn tagts därtll, att vssa sträckor näppelgen kunna tllgodogöras. Då uppgfterna angående forsarnas benämnng ofta äro ofullständga, kunna tabellen och å kartorna mndre fel detta avseende förekomma. Följande effektbelopp turbnhästkrafter hava erhållts: Km Effekt per km årsvärde Effekt med varaktghet av 95 % 75 % 50 % peroden årsvärde Uppgfter rörande kraftverken tabell. Vattenfallets eller kraftverkets namn Ägare eller nnehavare peroden ; årsvärde peroden Effekt vd medelvattenmängd Normal Mörrumsån återfnnas nedanstående Byggnadsår Ärs- produk- ton 929 mll. kwh Installerad Tllturbneffekt, hk godo gjord för fall drft för höjd av el. m gene drekt Total rato rer drft.rngängen (kvarn och såg) Herman Fransson (929) Räppe (såg m. m.). P. A. K:son Posse Orsled (kvarn m. m.)»» >.8 60 Härnsås (såg).. :. Gemla (kvarn, leksaksfabrk Gransholm (pappersbruk, kvarn, såg) Gransholms A.B... (90 2) Alvesta Huncpalsamh , Husaby brak... J. S. F. Stephens s *245 Idekulla (kvarn).. Holger Pettersson 0.7 Frdafors övre (trä- slper)... Frdafors Fabrks A.B , Frdafors nedre...»» > Hovmansbygd (kvarn, träullfabrk)... A. och J. Håkansson Hovmansbygd (mek. 20 verkstad) Aug. Sandbergs sterb , hus Hemsjö övre... Sydsvenska Kraft A.B > nedre...» >» Akeholm (textlfabrk) Karlshamns Yllefabrks A. B > (kvarn och såg) Karlssons dödsbo Wahlqvstska Klädes 920, fabrken Vttskövle (kvarn, såg, stärkelsefabrk).. Sydsvenska Kraft A.B Rosendala (träulls-, 30 benmjölsfabrk).. A. B. Elof Lndgren Persa kvarn (kvarn och såg) Sydsvenska Kraft A.B. *20 20 Svensfors (kvarn och säg) J. Carlbom Vattenhjul. 2 Ökas efter Salens sänknng. nng. Mnskas c:a 0.2 m efter Salens sänk- Allmän farled förekommer ej Mörrumsån. Allmän flottled förekommer ej Mörrumsån. Kungsådra förekommer Mörrumsån från Åsnens utlopp vd Ekefors. Farled. Flottled. Kungsådra. 00 2g0 300 dags

4 4 Tabell över fallhöjder, vattenmängder, dsponbel och utbyggd vattenkraft m. m. Förklarngar. Låg-{hög-)vattenyta = lägsta (högsta) vattenståndet under ett år. Medelvattenyta dagar. Vattenmängd med 75 (50) % varaktghet under en perod = den vattenmängd medeltalet av de daglga vattenstånden under ett år. Normal låg-{meäel-, hög-)vattenyta som överskrdts under 75 (50) % av peroden. Effekt vd olka vattenmängd = det antal = medeltalet av de årlga låg-(medel-, hög-)vattenstånden. (högsta) låg-(medel-, turbnhästkrafter, som vd en verknngsgrad av 75 % motsvarar resp. vattenmängd och fallhöjden vd medelvattenstånd. Effekt med 75 (50) % varaktghet har analog betydelse hög-)vattcnyta hänför sg tll den betraktade peroden. Analoga betydelser tlläggas de olka vattenmängderna. 9-{6-)månadersvattenmängd vattenmängd med 75 (50) % varaktghet under ett år = den vattenmängd, som under ett år överskrdts under 274 med motsvarande vattenmängd. (83) Fallsträckans benämnng. km kvkm Avstånd från mynnngen Nederbördsområde Normal medelvattenyta Fallhöjd Vattenmängd kubkmeter per sekund Vattenmängd med varaktghet av 95 årsvärde pero - den. 75 % peroden. 50 % Läg- peroden. Medelvattenmängd. Högvattenmängd. Högsta. årsvärde Turbneffekt = 76 % Effekt med varaktghet av 95 % 75 % 50 % peroden. peroden. Installerad Medelvatten- turbneffekt. effekt peroden.. hk Helgasjön Räppefallet Örsledsfallet Bergkvarasjön Damsrydsfallet Hernsåsfallet Gemlafallet Gransholmsfallet Osfallet Salen Osbyfallet Husabyfallet Asnon Ekeforsfallet Havbältefjord Hönshyltefjord Idekullafallet Roneforsfallet Eskcfallet Övre Granöfallet Nedre» Övre Slattesmålafallet Nedre» Frdafors övre fall > nedre > Hovmansbygdsfallet Hemsjö övre fall > nedre > Åkeholmsfallet Marebergsfallet Vttskövlefallet Rosendalafallet ' , O.o l O.o. O.o O.o O.O O.O O.o O A ' * 8 5 5, O o Efter Salens sänknng beräknas normala medelvattenytan blva Salen 4.9 och ovan Husebyfallet 4.7

5 5 Vattenmängd kubkmeter per sekund Turbneffekt // = 75 % Fallsträckans benämnng km Avstånd från mynnngen Neder- Normabördsom- medelrådvattenyta kvkm m ö. I. m Vattenmängd med varaktghet av 95 % 75 % 50 % peroden.. peroden. Medelvattenmängd Högvattenmängd peroden.. Högsta. Effekt med varaktghet av 95 %. 75 % 50 % peroden. peroden. Medelvatteneffekt peroden.. Fallhöjd Installerad turbneftekt hk Persakvarnfallet Svensforsfallet Mörrumsfållet O.o S > >»»» > S ) s > » > > t > Ï > >»»»» > > >. ' 0.9 > >» >. '>» > > S > s» ? > > Avvägda flxpunkter och peglar. Förklarngar. Mörrumsån avvägdes 930. Avvägnngen ansluter sg tll precsonsavvägnngen vd Mörrum samt â sträckan nedom Ryd, vlken är enkelavvägd, tll Kartverkets fxar. avvägts tvä gånger. Ovan Ryd lar js Precsonsfx (järn- eller mässngsdubb). A Järndubb (Stat. meteorologsk-hydrografska anstalt) eller Koppardubb (Rkets allmänna kartverk, nyare fx). + Kors (Statens metoorologsk-hydrografska anstalt). A Kors (Rkets allmänna kartverk, äldre fx). v = vänster strand, I = höger strand. st. = sten, bg. = berg. Km fr. mynnngen B e s k r v n n Höjd över havet m Km fr. mynnngen B e s k r v n n Höjd över havet Karta R 20 Yäxjö v h 06.0 h 06.0 h 04.9 v 04.0 v 02.5 h v h Karta R 5 Vslanda l 94.» h h 89.2 v 89.0 h 89.0 h 89.0 h 89.0 h 84.4 v 84.2 h 83.8 h 83.8 h 8.6 v 78.7 h 78.4 h Peg'el Helgevärma, 0-pkt 2 /s 3 A bg. Helgevärma, â v. stranden av västra utloppsgrenen vd Helgevärma kvarn, c:a 40 m uppströms om vägen, 2.0 m uppströms om förlängnngslnjen av nedströmsgaveln av tvättstuga vd stranden, 5.3 m uppåt land från dess Ö vägg. A st. Bergnäs, där vägen frän Yäxjö grenar sg tll Berglunda och Öjaby, 42 m SO om gamla järnvägvsaren vägvnkeln, 2 m S om vägen... A 5 40 st. Örsled, 7.5 m uppströms om bron vd nflödet Bergkvarasjön, stort block stenarmen mellan l:sta och 2:dra brovalvet från Pegel S6 266 Berg-kvarn. 0-pkt 9 /s 32 A st. BergTcvara a, 20 m uppströms (N om) pegeln vd badhusbryggan, c:a 8 m från stranden, 6.3 m åt sjön från parkgång. A Bergkvara b, 47 m nedströms (S om) pegeln vd badhusbryggan, 2.7 m uppströms om gångväg tll båtbryggan, 7 m från denna, 2.2 m åt stranden från gångväg tll runen. A bg. Damsryd övre, vd Bergkvarasjöns strand, strax N om sr»»damsryd*, 400 m NV om torpet vd sjön, mtt för kanal genom vassen S om holmen, å yttre delen av utskjutande bergudde st. Damsryd nedre, 30 m uppströms om landfästet för spången mtt emellan Bergkvarasjön och sjön»520», å toppen av stort block strandkanten. A st. V. Ryd övre, vd utloppet ur sjön»520», 500 m uppströms om järnvägsbron, mtt för övre änden av stenarm ovanför Härnsås såg, flat sten strandlnjen. Pegel Västraryd. Slutat st. 7. Ryd nedre, stenytan nom rng med borrhål mtten, å järnvägsbrons landfäste, uppströms om banan. Pegel Gemla. Slutat. A st. Gemla, 25 m uppströms om kvarnen, 7.5 m från strandskonngen. Pegel Ojaspång. Slutat. Pegel S6 448 Källebro. Slutat. A st. Öja, 45 m nedströms om landsvägsbron c:a 500 m Ö om kyrkan,.stort block strandkanten. A 5 40 st. Öja kyrka, stora ngången tll kyrkan på dess Ö sda, S sdan av nedersta trappstenen. Pegel 8( 449 Furen. Slutat. Pegel S6 667 Granslolm. Slutat. Pegel Grausholm 2. Slutat st. Gransholm a, horsontella 32 cm lång krokg dubb är nslagen, armen av kors vars mtt en sten ute vattnet, c:a 20 m ovan dammen strax O om kvarnen. > 85 års märke.» 542 Gransholm b, horsontell järndubb på dammens uppsttömssda, 5 m Ö om förlängnngen av kvarnens Ö vägg, överkanten av huvudet, Pégel Övre Os. 0-pkt Vs 30 A 5 43 st. Övre Os, nedströmssdan av stort block strandkanten c:a 50 m ovan dammen. Pegel Nedre Os. 0-pkt */s 30 A st. Nedre Os a$ 2 m Ö om pegeln, längst norrut, ett busk- A st. Nedre Os b, 2.5 m uppströms pegeln, 2 m uppströms fx a, strax N om större ek. A 5 44 st. Nedre Os c, horsontell dubb den sten vd vlken pegeln är fästad, 0.8 m S om denna, jämnhöjd med O-punkten. A 5 45 bg. Osby a, c:a 300 m NO om Salens utlopp, överkanten av horsontal koppardubb lodrät berghäll st. Osby b, centrum av borrhål södra lodräta sdan av ett stort block nvd h. str. av Salens utlopp.»björkmans fx» st. Osby c, 2 m från bro över mndre kanal, lnje med dammbrons nedströmskant st. Osby d, 40 m nedströms om Osby damm, å högsta punkten av stort stenblock å utskjutande mndre udde st. Husaby brak, större sten vd stranden, c:a 20 m från ntaget tll sågkanalen. A 5 49 st. Skatelöv a, å nedersta trappstenen vd S ngången tll Skatelövs kyrka st. Skatelöv b, c:a 300 m S om Skatolövs kyrka, c:a 38 m nedströms om kyrkoherdeboställets trädgård,.5 m nåt land från vägkanten,.7 m snett uppströms om, mycket stort block. ; S h 5.5 h h 50.7 h 50.7 h 45.0 v 4.2 h 4.2 h 4.2 h 39.7 h 39.5 v Karta R 0 Karlshamn 36.0 h 35.8 h 34.6 h 32.5 h v 26.9 h 23.8 v 23.8 v v 23.2 h h 2.0 h 20.0 h 9.2 v 7.0 v 4.2 h Pegel Ekefors. Slutat. A 73 st. Ekefors a, mtt för övre änden av Slottsholmen, mtt för uppströmskant av åker och 7 m från denna, c:a 6 m snett nedströms från lten röd byggnad vd stranden, 9.2 m nåt land från stor björk Ekefors b, stenen nvd borrhål stor, flat, låg sten, vd Y stranden av Slottsholmen, som lgger 300 m uppströms om kvarndammen, mtt ån. Pegel Ekefors 2, 0-pkt 7 /s 30 Pegel Havbältun, 0-pkt 7 /s st. Havbältan, mtt för och c:a 5 m utåt från kvarnhjulet, c:a 20 m uppströms pegeln, långsträckt sten, strax nedströms sprcka. A st. Brotorpet, 8 m nedströms landsvägsbron, 8 m från hörn av förfallen kvarn rktnng mot uppströmshörnet av förfallet bostädslus Pegel 86 S50 Almnudsryd, 0-pkt. 8 /s 30 A 583 st. Almundsryd a, brofästet närmast sanatoret, nedströmssdan. A 584 st. Almundsryd b, 6 m rakt nedströms om fx a st. Mossbrohult a, trangel stort block, vd änden av ålfskedammen, 200 m ovan landsvägsbron. A st. Mossbrohult b, vd bron c:a.5 km SO om Almundsryds kyrka, vd åkanten, c:a 4 m nedströms om bron. A bg. Granö a, 0 m uppströms om bron, nvd stranden... A st. Granö b, c:a 500 m V om Granö, där södra utfartsvägen från Granö träffar landsvägen, stor sten m 0 om O vägkanten, 8 steg N om N kanten av utfartsvägen. A st. Slattcsmålä, vd övre änden av lugnvatten Övre Slattesmålafallet, c:a 60 m nedströms om rester av gammal såg och kvarn, c:a 3 m från stranden, nedströmsänden av sten vd eldstad. A st. Bjellernäs, c:a 900 m NO om Bjellernäs, 250 m nedströms om mndre holmens nedre spets, c:a 40 m nedströms mynnngen av lten gren, stort block vd stranden. A st. Frdafors övre damm, å nosen av pelaren mellan stora luckutskovet och sutskovet. Pegel Frdafors. Slutat. A st. Frdafors kraftstaton, mellan ån och tlloppskanalen, å lodräta stenmuren vd jordvallens nedre ände vd kraftstatonen, 7 m från muren vd sntskovet. A 5 43 st. Hovmansbygd, c:a 25 m nedströms om vägbron, 2 m uppströms om husknut, 4 m från stranden av kanalen, tll smedjan. Pegel Övre Heusjö, 0-pkt 3 /s 30 A st. Övre Hemsjö, vd Övre Hemsjö pegel, 230 m ovanför järnvägsbron längs järnvägen, horsontal dubb pegelstenen, 20 cm nedströms regstrerande pegeln. Pegel Hemsjö. Slutat st. Hemsjö järnvägsbro, rng sten på landfästet, uppströms om banan. A bg. Hemsjö övre damm, 80 m ovan kanalens övre ände, å utskjutande berg, c:a 8 m nedåt från skjul för länsor, c:a m från stranden. Hemsjö Kraftverks fx. A st. Hemsjö landsvägsbro, 4 m nedströms om bron, på yttersta änden av stor sten mellan andra och tredje brovalvet från högra stranden. A st. Hemsjö nedre damm a, strax nedströms om övre kraftstatonens avloppskanals utlopp, c:a 45 m nedströms om grnd,c:a 5 m från stranden, stort kluvet block, c:a 5 m över v. y. Hemsjö Kraftverks fx. A st. Hemsjö nedre damm b, vd ntaget, mtt på pelaren närmast land, 0.2 m uppströms om kraftlednngsstolpe, 0.75 m från pegel. A bg. Hemsjö nedre kraftstaton, 2 m från avloppskanalen, 5 m från kraftstatonens verkstadsutbyggnads SÖ hörn, 0.7 m nedströms om förlängnngslnjen av utbyggnadens södra vägg, hög järndubb. A 5439 st. Knaggeld, c:a 500 m nedströms om utloppet av Hemsjö nedre kraftstatons avloppskanal, 5 m uppströms om gärdesgård, stor sten strandlnjen. A st. Åkeholm, landsvägsbrons vänstra pelare, uppströms om bron, mtt på utskjutande delen av pelaren. A 5 44 st. Öjevad a, 500 m uppströms om järnvägsbron, c:a 0 m nedströms om nedre änden av holme, där ån och järnvägen börja gå bredvd varandra, snett uppströms om gård å andra stranden, 2 m utanför järnvägens staket, 5 m från stranden, 3 m nedströms trumma under järnvägen S IIS

6 6 Km fr. mynnngen B e s k r v n n g Höjd över havet m Km fr. myn nngen B e s k r v n n g Höjd över havet n 4.2 v Òjevad b, tvärs över ån från fx a, c:a.0 km N om Svängsta, 36 steg N om vägskäl, där väg tll Ämneboda tar av åt NO från landsvägen Svängsta Hemsjö, häl efter bortfallen horsontal dubb grundsten landsvägens N skonng mot åkern, c:a 5 n över marken. 2.0 v Marebergs kraftstaton, nvd ntaget tll kraftstatonen, 2 m uppströms om ntagsluckorna, överkant av avhuggen räckestolpe med fyrkantg fot å betongmur. It.4 v A st. Mareberg,.8 km SSO om Svängsta, vd landsvägen tll Asarun, där ån kröker åt SV, 58 steg SO om förlängnngen åt N av O gaveln av mangård nvd och S om vägen, 2 n NO om vägens NO skonng mot skogsbacken. 8. v A 5445 bg. Tången a, 8 m uppströms om bron vd kvarnen, n från stranden. 8.0 h A st._ Tången b, vd landsvägen Mörrum Svängsta, 8 steg N om förlängnngen av gaveln å uthus tll sydlgaste (nedbrunna) gården byn Tången, belägen c:a 50 m S om vägkors, låg sten c:a n Ö om V vägstängslet v 4.3 v 4.3 v v v 4.2 v 4.3 v h Pegel Mörrum, 0-pkt. 80 A 70 st. Mörrum a,.2 m uppströms om lx c, som befnner sg ungefär mtt för pegeln, något lägre än fxarna b och c. A 7 st. Mörrum b, 9 m uppströms om fx c och ungefär samma höjd. A 72 st. Mörrum c, uppe på strandsluttnngen något uppströms om pegeln, c:a 8 m från strandlnjen. A st. Mörrum d, m uppströms pegeln och samma sten som denna. A 687 st. Mörrum e, grundsten vd kyrktornets NV hörn... A st. Mörrum f, 2 m ute ån, mtt under bryggan tll pegeln, undervattensdubb. Q st. Mörrums järnvägsstaton, 00 steg Ö om statonshusets mtt, 3 steg N om mtten av banan, 56 steg V om yttre växeln, c:a m O om Ö kanten av väg, som korsar banan Stockholm 983. Kgl. Boktr. P. A. Norstedt S Söner 3352Ï

7 Rk.s'fffäns -* Lehnst/raus Ifartulx-oct gslugsrfärts Sov'kcnrjnìjKs Slàfìtushffs _och It 'gräns v(/rän, nrym Jlcrfte.slag js Pnecsonsfx A Fxpunkt (järndubb) Pegelsfaton O eler un der ut-.xl byggnad varande eff. TTrshull s ra V Ur&hult s a v RrcrruDbergs läl R o e valds : cl Ç" AhmmåsrytL s--tl ^, $) C V A' # a! <^.J*./ > / J / <f ^ /,/ / / AlmmLcsrycL s:tl Kamevalds Tl: d It' 4 f MORRUMSAN Km 0-50 $ $ S _c^ + // *. h /V Bng'àmala s :tl # * 25 # f ê $.f ^ ^ Kyrldrult S : TI, Lsters h : d Bräkae : tl BleldxLge län. Ajsararnx sm. Kptfk*** ê y Blad 86Hemsjöfallen Huvudflod:86 Mörrumsån Lsters : d_ Morrum sol EIlelxnlL s:ll / -M è v & tbuårm A y As arum S:TL Bråkge : L ^ MÖrrrarL S:TL SKALA : Lsters : Elehoîm S:TL 0 KM = HöL&Vvyügf orc lå^tjöouofoilct VBm föpsfcfllel EskefolLel Ö. j'onfïud S^^rau-jjf lv'jy>t Ö. SUtftesn flkmkt J50j 20 ftïtkt S t:- d erb ö'tls område Medelvatfcenrnanffd I Präofars hre ftül jlmmfots TEflre fdll!00 froanacmstj^gäsfcfllefc V o; 00 Hcmsjo TfÄrc- fall 60 er AkhxlmsMLÉt Wtskïvlef(île,.Tînse.flalaffttlet lïra-saka'arnfalle S^OTsfarsfrlljet f,hk' fv*00 Ä45tf hk/ vhk,./' Ä/ rart î^nmru?gn_i fk. l"l GENERALSTABENS LTOGR. ANSTALT STHLM. Î933

8

9 Höjd, över "havet meter C/D +-> C a) ÌZ TegéL Hoa^bama. PegëL I5Vœfors WtD O oo Cs -q c6 ß 00% "U 3 CÖ > "D COI v, 0<[ 00 ws! O LT> K E QC* :0 % o < _J < w ^«PV Tp> 8 - Pcgêl^edcrecSC y! ^ /'M sv K) ho CD I s I M rès -O _o ZJ "O c : tö aj t_ a> S-g C X c JS as U) ~ V -J 2-Ö > V 'S,S 6- S -C O S "tö -Q "O.I.-? n«? 2 ^ 3 S " S S 3 : - _) w 502 TIO ^ o a q. Q) >J-ao c > -5 *«=S, LS.ss 'S S «> Jj N ~ SK c p * X -0 "Û I a. LZ o, 5 J} ''-»< cxj "Pegel.Tergtevar a îe^él ÏÏÉ ^"vmws Hffa oyer Ta^t meter S7eäfr"börds- g o ~ område ±*kvkm."~ Vattenkraft ~ 3000 lö3o Urbnhästkrafter Vattenmängd kbm per sek 2000 ' o

10

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS

96. RON N EAN FÖRTECKN. Kartblad 183/1936 MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET STATENS STATENS M FÖRTECKN I 96. RON N EAN MELLAN RINGSJÖN OCH UTLOPPET I HAVET Kartblad 183/1936 Läge. Geografiska och geologiska förhållanden. $SAA

Läs mer

S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4.

S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4. S T A T E N S M E T E O R O L O G I S K - H Y D R O G R A F I S K A A N S T A L T FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 4 4. HARMÅNGERS AN MELLAN HASSELASJÖN OCH HAVET Kartblad 2/926 VattcjärLgdsstatorL

Läs mer

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN

STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN STATENS METEOROLOGIS K-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 7. RÅNEÄLV RÖRÅN MELLAN INFLÖDET AV PEIVITJOKKO OCH MYNNINGEN Kartblad 130/1928 M»466 B Vall enti län gûsstation. ^ N'c(U'rl)ör(l.sshitiorL

Läs mer

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN OCH STATENS METEOROLOGISK-HYDROGRAFISKA ANSTALT FÖRTECKNING ÖVER SVERIGES VATTENFALL 30. ÖREÄLV MELLAN NORRÅNS INFLÖDE OCH HAVET Kartblad 98 100/1924 504 Vattmrnangxtestalioii

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN

Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Med båt längs SKELLEFTEÄLVEN Ledbeskrivning och karta 1 - Skellefteälven Om man vill åka med båt uppför Skellefteälven, så kan man med relativt stora båtar ta sig upp till Bergsbydammen, men tyvärr så

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at Avdelnngen för energ-, mljö- och byggteknk Mnsknng av färskvatten- och oljeförbruknng vd Zetterströms Rostfra AB Molkom Reducng of fresh water- and ol consumng at Zetterströms Rostfra AB Molkom Andreas

Läs mer

Översvämningsutredning Lekarydsån

Översvämningsutredning Lekarydsån Alvesta kommun Översvämningsutredning Lekarydsån Sträckan Stråken till Huseby Uppdragsnummer Stockholm 2009-01-09 12700047 DHI Sverige AB GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun

Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bohusgeo AB Att. Bengt Leking Bastiongatan 26 451 50 UDDEVALLA Detaljplaneprogram för nya och befintliga och bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 och 2:4 m fl. Bergsvik, Munkedals kommun Bergteknisk utredning

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

BLI DELÄGARE TILL ETT HUS PÅ GOTLAND I HAVSNÄRA MILJÖ NÄRA GOLF & BAD DELÄGARSKAP ERBJUDS I EXKLUSIVT STENHUS I VÄSTERGARN - 1 ANDEL KVAR!

BLI DELÄGARE TILL ETT HUS PÅ GOTLAND I HAVSNÄRA MILJÖ NÄRA GOLF & BAD DELÄGARSKAP ERBJUDS I EXKLUSIVT STENHUS I VÄSTERGARN - 1 ANDEL KVAR! BLI DELÄGARE TILL ETT HUS PÅ GOTLAND I DELÄGARSKAP ERBJUDS I EXKLUSIVT STENHUS I VÄSTERGARN - 1 ANDEL KVAR 1 EXKLUSIVT ANDELSHUS I HAVSNÄRA MILJÖ V slutför nu försäljnngen av andelar ett nytt andelshusprojekt

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning

Riktlinjer för biståndshandläggning Rktlnjer för bståndshandläggnng Enlgt Socaltjänstlagen Fnspångs kommun 2012-11-19 KS 2012.04.45.730 Rktlnjer för bståndshandläggnng Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post:

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun

Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Beställare Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 SKÄRHAMN Detaljplan Nordviksgärde, Tjörns kommun Berggeologisk/Bergteknisk besiktning och rasriskutvärdering Bergab Projektansvarig Elisabeth

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015

Grön Flagg-rapport Stadionparkens förskola 13 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Stadonparkens förskola 13 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-13 09:59: Vlken mponerande rapport n skckat tll oss. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag tll energplan Blaga 1: Planerngsförutsättnngar 2014-05-20 Remssverson BI L A G A 1 : P L A N E RI N G S F Ö R UT S Ä T T N I N G A R Förslag tll energplan Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång Öbacka BRUS Mars 2015 EXTRA TUNT NUMMER 24 SIDOR Tps och fakta om sjukdomar Lättlästa böcker Japanska konstformer Baksdan: På gång Daglg verksamhets andra nya enhetschef INNEHÅLL 3 Turer med kärnkraft

Läs mer

FTP - förmånsbestämd l'l'an

FTP - förmånsbestämd l'l'an ~.~.;~~~..~.; '-' ;;./~~v\.:~'\~~~~.~l. Blaga 1 tll Stadgar för Försäkrngsbranschens Pensonskassa - försäkrngsförenng ;

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla

Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla Manual till Puls geografi Sverige år 4, Interaktiv skrivtavla I den här manualen kan du läsa om hur du kan arbeta med Puls Geografi Sverige år 4 på en interaktiv skrivtavla. Tanken är att övningarna ska

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - --- " f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --.

----_.._-; - -. I. ~_~~.j \- :.-!,- --- - ---  f. ~--l l--w--j '\': GAL LKV/STOMRA DE T - -. - -- - -~ )- -I' 1::.--:1. / Skara ---- >- - --. j _ ---n--t2-j V 1 _ r- - J Ll:: _--r -- - - : 1 : L J!_--- - J --l- ---+-L---- j l-l ---- - - - L_-J _ l _-! - - - - - - --l l--w--j - j- - L - - lårslag flll -------- :-! - --- - r -- - - --- e--- 1

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi

EXAMENSARBETE. Nord Pools olika prisområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh. Ekonomie magisterexamen Nationalekonomi EXAMENSARBETE Nord Pools olka prsområden, samma marknad? Ellen Edjegul Aresh Ekonome magsterexamen Natonalekonom Luleå teknska unverstet Insttutonen för ekonom, teknk och samhälle SAMMANFATTNING Sverge

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer