Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap"

Transkript

1 Hadbok för vmag och möt i Borås Framtag av Säkrhtsål Borås välplarat värdskap

2 hadbok Ildig 1. Chcklista tillståd 2. Mall för säkrhtspla samt xmpl på säkrhtspla 3. Rkommdatior miljö Tillståd Mr ifo Asöka om tillståd ligt ordigslag och lokala förskriftr sid 4 Tillståd störad bullr sid 5 Försäljig och hatrig av livsmdl sid 13 2 Miljö och hälsoskydd; utstläpp i vatt, störad bullr, påvrkar sid 12 Hygi och saitt; tillfälliga lösigar duschar sid 13 Tillståd för bradfarliga varor sid 14 Tillståd övrattig i skolor, förigslokalr och fritidsgårdar sid 5 och 14 Tillståd tillfällig ädrad avädig av lokal sid 15 Tillståd placrig sopkärl och cotairar sid 15 Krav för stora raktr och svävad lvktor sid 16 Krav Latxballogr sid 16 Srvrigstillståd alkoholhaltiga dryckr sid 17 Tillståd markupplåtls: att yttja kommuägd mark sid 18 Tillståd bygglov: skyltar, ljusaordigar tc sid 18 Avfallshatrig/sortrig sid 19 Kravatt xtra bhov av tillgåg till vatt sid 19 Tillståd för rklam och iformatiosskyltar sid 18 och 20 Bviljas av Tkiska förvaltig Borås Stad. via Polis OBS! God dialog och kotakt dirkt md tkiska förvaltig är myckt viktigt. Avstägig av gata/väg/torg sid 6 Omldig trafik tillfällig skyltig sid 6 Avspärria parkrig sid 6 Säkig hastight på gata/väg sid 6 Flytta/ädra fasta istallatior sid 6 Motra d blysigsstolpar sid 6

3 för för vmag och och möt möt i Borås i Borås Ildig Säkrhtsål Borås välplarat värdskap är Säkrhtsål Borås välplarat värdskap är kommuikatios- och samvrkasgrupp där alla kommuikatios- och samvrkasgrupp där alla brörda partra iför och udr tt arragmag brörda partra iför och udr tt arragmag samvrkar för att skapa ffktivitt, högr säkrht samvrkar för att skapa ffktivitt, högr och gott värdskap gtmot arragör och vmagts dltagar såväl som bsökar. säkrht och gott värdskap gtmot arragör och vmagts dltagar såväl som bsökar. BoråsBorås TME AB asvarar för samordig av grupp. BoråsBorås Säkrhtsål TME AB asvarar träffas för ca samordig gåg i måad av grupp. och tar Säkrhtsål ftr bhov fram träffas arbtsgruppr ca gåg i iför måad störr vmag och tar ftr i Borås. bhov fram arbtsgruppr iför störr vmag i Borås. Hadbok för vmag och möt i Borås syftar till Hadbok att udrlätta för vmag samvrka och för, möt udr i och Borås ftr syftar vmagt. till att udrlätta Ihållt samvrka är framtagt för, i udr samarbt och ftr md: vmagt. Ihållt är framtagt i samarbt md: BoråsBorås TME AB BoråsBorås TME AB Södra Älvsborgs Räddigstjästförbud (SÄRF ) Södra Älvsborgs Räddigstjästförbud (SÄRF ) Polis i Borås Södra Polis Älvsborgs Borås Sjukhus (SÄS) sjukvård och ambulas Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) sjukvård och Borås ambulas Stad; Miljöförvaltig, Fritid och folkhälsoförvaltig, Borås Stad; Miljöförvaltig, Tkiska förvaltig; Fritid och Gatuavdlig, folkhälsoförvaltig, Parkavdlig, Tkiska Srvickotort, förvaltig; Iformatiosavdlig Gatuavdlig, Park- och skogsavdlig, Borås Srvickotort, Ergi och Miljö Iformatiosavdlig AB Borås Borås CityErgi och Miljö AB Kalllad Borås City Borås Kalllad lät Västtrafik Borås lät Västtrafik 3 3 Md QR-läsar i smartpho ka kotaktuppgiftr och wbbsidor läsas i dirkt i tlfo äv frå d tryckta vrsio. S QR-kodr lägst d på hadboks sidor.

4 hadbok Chcklista tillståd 1. Chcklista tillståd Iför arragmag är dt viktigt att ha god framförhållig är dt gällr att asöka om olika tillståd. För att udrlätta för dig som arragör har vi gjort sammaställig övr vad du ska täka på är dt gällr asökigar och olika tillståd. POLISEN Asöka om tillståd ligt ordigslag och lokala förskriftr Arragörr bhövr oftast tt tillståd frå Polismydight för att kua gomföra tt arragmag, dt ka vara allmä sammakomst, offtlig tillställig och/llr avädad av offtligt plats. 4 Nda följr xmpl på vad allmä sammakomst, offtlig tillställig m m ka vara: Allmä sammakomst: maifstatio/dmostratio, kosrt, cirkusförställig, rligiosutövig, tatrförställig. Offtlig tillställig: das, markad, mässa, uppvisigar av olika slag, fyrvrkrir, idrottsvmag, flyguppvisig. Avädad av offtlig plats: utsrvrigar, byggadsställigar, cotairar, uppställad av varor, affischrig. Övriga tillståd ligt ordigslag och lokala förskriftr: störad bullr, sprägig, pigisamlig. Polis bhadlar asöka och skickar yttrad till olika istasr, är dtta har ikommit skrivs tillstådsbvist ut md villkor som Polismydight bstämmr. Dt ka t x vara att förordad ordigsvaktr ska fias på plats udr tillställig, villkor ka varira frå tillställig till aa. Kostad för asöka varirar, brod på vad ma sökr för. Viktigt att otra att iga tillståd hadläggs förrä avgift är btald. ( Tillstad/Avgiftr/) Gå gära i på poliss hmsida och läs om vad som gällr för just di asöka. För att hitta asökigsblaktt går du i samma väg som ova och i sökruta agr du asöka om tillståd ligt ordigslag och lokala förskriftr. ( Gotalad/Srvic/Tillstad/)

5 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås Tillståd Störad bullr Tillståd söks via polis ( Ta kotakt md Miljöförvaltig om du plarar tt vmag md pottillt höga ljudvolymr. kotaktuppgiftr miljöförvaltig Miljöförvaltig, Borås Stad tlfo post Tillståd - Fyrvrkrir I pricip all hatrig av xplosiva varor krävr tillståd av räddigstjäst. Udatagt är fyrvrkrir md totalvikt udr 5 kg. (S avsitt Södra Älvsborgs Räddigsförbud). Om fyrvrkrir ska avfyras i tt tätbbyggt områd llr om myckt folk är i ärht ka dt krävas tillståd. Iformatio om åldrsgräs, är tillståd bhövs llr it hittar du på sida här ( Asöka görs i blaktt för: Asöka tillståd ordigslag. ( 5 Asökigsblaktt ka skickat till: Polis Borås Box Borås bsöksadrss Sadgärdsgata 15, Borås -post fax tlfo Är i tvksamma till om i skall söka tillståd llr it är i alltid välkomm att riga polis ligt kotaktuppgiftra ova.

6 hadbok Chcklista tillståd TEKNISKA FÖRVALTNINGEN BORÅS STAD Polis skickar ikoma tillstådsasökigar till Tkiska förvaltig på Borås Stad. D asvarar för rad åtgärdr och splar ofta ctral roll i arbtt md arragmag i stad. Dt är viktigt att du som arragör har god dialog och gott samarbt md da förvaltig. Följad liggr iom Tkiska förvaltigs asvarsområd: Avstägig av gata/väg/torg Omldig av trafik Tillfällig skyltig Avspärrig parkrigar Säkig av hastight på gata/väg Flytta/ädra på fasta istallatior Motra r blysigsstolpar Avädig av stads parkmark 6 För att kua gomföra ova åtgärdr krävs så kallad TA-pla (trafikaordigspla). Pla tas fram i samarbt mlla arragör och prsoal på Tkiska förvaltig md godkäd utbildig. Läs mr och ladda d blaktt här: kotakt Tkiska förvaltig Borås Stad tlfo post

7 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås MILJÖFÖRVALTNINGEN BORÅS STAD Livsmdl Aktullt vid försäljig och hatrig av livsmdl udr flr ä två dagar udr tt och samma arragmag (aktullt oavstt om dagara liggr i följd llr j). Läs mr här: livsmdlskotroll.106.7d a899f html Tid för ärdhatrig: två vckor Avgift tas ut för rgistrrig av livsmdlsvrksamht. Dt ka tillkomma kotrollavgift. TÄNK PÅ: Dt fis måga sakr att täka på vid hatrig av livsmdl, äv för d vrksamhtr som it bhövr rgistrras. Tips vad i ska täka på fis på boras.s/miljo Miljö och hälsoskydd Om tt vmag gr utsläpp till luft, vatt, mark gr störad bullr llr påvrkar bodsärmiljö ka dt bhövas tillståd frå Miljöförvaltig. Hygi och saitt Aväd i första had alltid bfitliga duschar i och krig områdt för arragmagt. Krävs tillfälliga lösigar ta kotakt md Miljöförvaltig. Hur ärdt kommr att hatras bror på skyddsbhovt i just dt områdt ditt arragmag ägr rum. Om tt vmag påvrkar luft, vatt och mark llr bods ärmiljö ka dt bhövas tillståd frå Miljöförvaltig. 7 Vid frågor gällad tillståd hos Miljöförvaltig välig kotakta: kotakt Miljöförvaltig Borås Stad tlfo post

8 hadbok Chcklista tillståd På tillgägliga arragmag ka alla dlta och mdvrka, oavstt fuktiosförmåga E av fm som lvr i Svrig har ågo form av fuktiosdsättig. Dt ka till xmpl hadla om dsatt rörlsförmåga, läs- och skrivsvårightr, dsatt sy, dsatt hörsl llr fuktiosdsättig till följd av psykisk ohälsa. Vid arragmag fis dt myckt ma som arragör ka täka på för att alla ska kua dlta och mdvrka. Dt ibär blad aat att välja lokal som prsor som avädr rullstol ka komma i i och aväda. Dt är också viktigt att udvika starkt doftad blommor llr parfymr som ka framkalla allrgi. Vid kofrsr bhövr förläsara iformras om vikt av att bskriva bildr och läsa upp txtr i xmplvis PowrPoit-prstatior. 8 På tillgägliga arragmag ka alla dlta och mdvrka, oavstt fuktiosförmåga. Att Arragra tillgägligt hadlar om att vara mdvt om vilka ma arragrar för och g möjlight att apassa arragmagt ftr d olika bhov som ka uppkomma. Dt är viktigt att tidigt i amäla g dltagar och mdvrkad möjlight att uppg vtulla öskmål samt att g iformatio tidigt om vilka tillgäglightsapassigar som rda fis, xmplvis hörsliga. Dt är också viktigt att rbjuda d som bhövr lit xtra tid att komma tidigar till lokal och läma sar. Bsök gära Mydight för dlaktight mr iformatio om tillgäglight: Mydight för dlaktight, arbtar md att samorda hadikappolitik i Svrig Etré: Alla dltagar ska kua komma i i aläggig gom samma tré. Dt fis avsläppigsplats iom 25 mtr frå tré där Färdtjäst och taxi ka staa. Dt fis rsrvrad parkrigsplats iom 25 mtr frå tré för prsor md fuktiosdsättig. Gågväg fram till tré är framkomlig för prsor som avädr rullstol.

9 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås Ldstråk frå avsläppigsplats fram till tré fis. Evtull trappa framför trédörr är komplttrad md ramp, lutig 1:20 llr hiss. Etrédörr har tt fritt passagmått på mist 84 ctimtr. Dörröppig är fri frå tröskl llr så är tröskl högst 20 millimtr och avfasad. Dörr har automatisk dörröppar. Avisad plats för rökar (om såda fis) liggr mist 15 mtr frå tré. Iomhus/utomhus Alla dltagar och mdvrkad ska kua ta sig fram till samtliga lokalr som aväds, till xmpl grupprum, rstaurag och toaltt. Dltagar och mdvrkad ka ta sig mlla lokalra uta att passra trappor/trappstg. 9 Evtull hiss är mist 1,1x1,4 mtr. Störr hiss för lrullstolar bhövs. Hissdörr är placrad på kortsida. Utrymmt framför hiss är mist 1,5x1,5 mtr. Dörrar som måst passras har tt fritt passagmått på mist 84 ctimtr. Dörrar har automatisk dörröppar. Dörrara har iga trösklar. Evtulla trösklar är högst 25 millimtr och avfasad. Dt fis toaltt som äv fugrar för prsor som avädr ldriv rullstol. Tvål på toalttra är oparfymrad. Stora glasytor är tydligt markrad. Trappor är markrad så att d ka uppmärksammas av prsor md dsatt sy. Ldståg fis i alla trappor.

10 hadbok Chcklista tillståd Alla har möjlight att s på framföradt, täk på att ma måst s äv om ma avädr Grupprummt har möblrig så att prsor som avädr rullstol ka dlta. Hotllrum När tt arragmag krävr övrattig är utgågspukt att alla dltagar ka bo på samma hotll. Dt fis hotllrum som är tillgägliga för prsor md fuktiosdsättig Ibjuda Ett tillgäglightsprspktiv bör gomsyra plarig av alla arragmag. Dt är också viktigt att vara ut i god tid. 10 I ibjuda tillfrågas dltagara: om d har bhov av tcktolkig, sytolkig och/llr hörsltkisk utrustig. om d har bhov av spcialkost. om d har bhov av dokumtatio i altrativa format, till xmpl i digital form på USB-mi llr på lättläst svska. I ibjuda fis iformatio om att dltagar bör udvika parfym och adra doftad produktr. I ibjuda fis tydlig vägbskrivig till arragmagt. Att lägga upp tt program Hur programmt läggs upp påvrkar tillgäglight. Pausr mlla programpuktra är viktiga (riktvärd var 45: miut). Att täka på i sambad md gomföradt Ivolvra mdvrkad så att d vt vilka krav som ställs på dm för att alla ska kua ta dl av arragmagt. Viktigt att hålla programtidra

11 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås Viktigt att tala i mikrofo, att tala tydligt samt att bskriva bildr och läsa upp vad som står i tx PowrPoit prstatior. Iformatio om vad mat och dryck ihållr samt att dt fis altrativ Parfym och rakvatt bör it avädas Iformatio i altrativa format vid samma tillfäll som övrig dokumtatio säds ut- om ma bgärt dt i si amäla Tolkig rbjuds vid bhov Skrivt maus skickas till tolk i förväg Läs mr: 11

12 hadbok Chcklista tillståd TEKNISKA FÖRVALTNINGEN BORÅS STAD Polis skickar ikoma tillstådsasökigar till Tkiska förvaltig på Borås Stad. D asvarar för rad åtgärdr och splar ofta ctral roll i arbtt md arragmag i stad. Dt är viktigt att du som arragör har god dialog och gott samarbt md da förvaltig. Följad liggr iom Tkiska förvaltigs asvarsområd: Avstägig av gata/väg/torg Omldig av trafik Tillfällig skyltig Avspärrig parkrigar Säkig av hastight på gata/väg Flytta/ädra på fasta istallatior Motra r blysigsstolpar Avädig av stads parkmark 12 För att kua gomföra ova åtgärdr krävs så kallad TA-pla (trafikaordigspla). Pla tas fram i samarbt mlla arragör och prsoal på Tkiska förvaltig md godkäd utbildig. Läs mr och ladda d blaktt här: kotakt Tkiska förvaltig Borås Stad tlfo post

13 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås MILJÖFÖRVALTNINGEN BORÅS STAD Livsmdl Aktullt vid försäljig och hatrig av livsmdl udr flr ä två dagar udr tt och samma arragmag (aktullt oavstt om dagara liggr i följd llr j). Läs mr här: livsmdlskotroll.106.7d a899f html Tid för ärdhatrig: två vckor Avgift tas ut för rgistrrig av livsmdlsvrksamht. Dt ka tillkomma kotrollavgift. TÄNK PÅ: Dt fis måga sakr att täka på vid hatrig av livsmdl, äv för d vrksamhtr som it bhövr rgistrras. Tips vad i ska täka på fis på boras.s/miljo Miljö och hälsoskydd Om tt vmag gr utsläpp till luft, vatt, mark gr störad bullr llr påvrkar bodsärmiljö ka dt bhövas tillståd frå Miljöförvaltig. Hygi och saitt Aväd i första had alltid bfitliga duschar i och krig områdt för arragmagt. Krävs tillfälliga lösigar ta kotakt md Miljöförvaltig. Hur ärdt kommr att hatras bror på skyddsbhovt i just dt områdt ditt arragmag ägr rum. Om tt vmag påvrkar luft, vatt och mark llr bods ärmiljö ka dt bhövas tillståd frå Miljöförvaltig. 13 Vid frågor gällad tillståd hos Miljöförvaltig välig kotakta: kotakt Miljöförvaltig Borås Stad tlfo post

14 hadbok Chcklista tillståd SÖDRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (SÄRF) Tillståd för bradfarliga varor Vid hatrig av bradfarliga varor som övrskridr mägdra i tabll da, ska tillståd för bradfarlig vara sökas och amäla förstådar för bradfarlig vara skickas i. Bradfarliga gasr Hatrig Extrmt bradfarliga llr bradfarliga arosolr Volym (litr) Bradfarliga vätskor md flampukt högst 60 C Bradfarliga vätskor md flampukt högr ä 60 C upp till och md 100 C Yrksmässig 2 publik vrksamht Iomhus: 2 Utomhus 3 : (1.) Hit räkas äv gasoljor, disl och lätta ldigsoljor md flampukt C. (2.) Md yrksmässig avss all hatrig som it är privat, t.x. äv förigar och frivilligorgaisatior. (3.) Dtta gällr udr förutsättig att äv förbrukig skr utomhus. Tillståd för xplosiva varor och fyrvrkrir I pricip all hatrig av xplosiva varor krävr tillståd av räddigstjäst. Udatagt är fyrvrkrir md totalvikt udr 5 kg. Om fyrvrkrir ska skjutas upp i tätbbyggt områd ska tillståd sökas hos polis oavstt mägd. (S avsitt Polis) Tid för ärdhatrig för bradfarlig-och xplosiv vara: Ka vara så låg som 3 måadr frå dt att kompltt asöka kommit i. Dt är myckt viktigt att asöka är kompltt. Kostad: Cirka kr för tt klar tillståd. Ladda r blakttra på: Tillfällig övrattig i skolor, förigs- och fritidsgårdar Amäla ska göras om tillfällig övrattig skr i lokalr där dt ormalt it skr övrattig via särskild blaktt. Utövr amäla ska plaskiss övr byggad md vilka rum som ska yttjas bifogas. Plaskiss liggr sda som grud för tillfällig isatspla och iformatio till oprativ bradprsoal. Lokalra för övrattig. ska uppfylla d krav som ställs i räddigstjästs PM om tillfälligt utyttjad av skolor, förigsgårdar och fritidsgårdar llr likad.

15 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås För mr iformatio om aktulla lokalr kotakta Fritid- och folkhälsoförvaltig via Borås Stads växl: Fyll i blaktt på: Ladda d PM på: Tid för ärdhatrig: Amäla skall göras mist fm dagar ia tillfällig övrattig skr. Kostad: 0 kr Tillfällig ädrad avädig av lokal Täkr i ädra avädig av lokal i sambad md rt arragmag ska räddigstjäst kotaktas. Exmplvis om matsal ska avädas till disco. Ig särskild blaktt fis. Sopkärl och cotairar Rglrigar gällad placrig av sopkärl och cotairar fis i räddigstjästs PM - Uppställig av sopcotair m m. Ladda d PM på: dokumtbibliotk 15 kotakt Södra Älvsborgs Räddigstjästförbud Olovsholmsgata 12, BORÅS -post tlfo vx fax

16 hadbok Chcklista tillståd TRANSPORTSTYRELSEN Krav för stora raktr och svävad lyktor I Svrig krävs tillståd frå Trasportstyrls för att få: skjuta upp raktr som vägr mr ä 500 gram släppa upp flr ä 50 svävad lyktor på gåg släppa upp llr flra stora svävad lyktor (lyktas höjd 100cm llr mr). Blaktt för att söka tillståd hos Trasportstyrls för att släppa upp flr ä 50 svävad lyktor llr lyktor md höjd på 100 cm llr mr fis att ladda d här: Flygtrafiktjast/Raktr/Asoka-om-tillstad-for-svavad-lyktor/ Om dt fis flygplats iom 10 km radi frå uppsläppsplats måst asvarig på flygplats kotaktas. Dtta gällr Borås flygplats i Viard. 16 I övrigt ställr räddigstjäst följad krav: Svävad lyktor får it släppas upp om ldigsförbud rådr. Kotroll av vidriktig ska göras vid uppskjutig så att d svävad lyktoras färdriktig är fri frå hidr såsom träd och hus. Latxballogr Dt krävs igt tillståd för att släppa upp lksaksballogr som är gjorda av latx. Följad rglr måst dock följas: Ballogra får it ihålla mtallfoli. Iga dtaljr av hårt matrial får avädas för att försluta ballogra. Om dt fis flygplats iom 10 km radi frå uppsläppsplats, måst asvarig på flygplats kotaktas. D sör som aväds för att försluta ballogra får it vara lägr ä vad som är ödvädigt för själva förslutig. Högst ballogr får släppas upp vid varj tillfäll.

17 Chcklista tillståd för vmag och möt i Borås FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN BORÅS STAD Srvrigstillståd Vill i srvra alkoholdryckr krävs srvrigstillståd. kotakt Tillstådsht Fritids- och folkhälsoförvaltig tlfo post Läs mr om srvrigstillståd och ladda d asökigsblaktt här: och där sök på srvrigstillståd. Tid för ärdhatrig: Asöka som avsr tillfälligt tillståd till allmäht - asöka måst ha ikommit 2 måadr för arragmagt. 17

18 hadbok Chcklista tillståd SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BORÅS STAD Asöka att tillfälligt yttja kommuägd mark För att arragra tt vmag på kommuägd mark bhövs tt mdgivad frå kommu (markägar). E asöka om att tillfälligt få yttja mark görs till Samhällsbyggadsförvaltigs Markavdlig. kotakt Markavdlig: -post tlfo Om mark utgörs av allmäplatsmark ska asöka göras till Tkiska förvaltig. Kär i tvksamhtr krig vad som gällr just r plats för rt vmag kotakta Markavdlig så lotsar d Er vidar till rätt förvaltig. 18 Bygglov/Marklov Iom dtaljplarat områd krävs dt bygglov för att sätta upp llr västligt ädra skyltar llr ljusaordigar. Som skylt räkas till xmpl: fasadskyltar, takskyltar, affischplar, vpor, friståd skyltar. Tillståd asökr i på: samhallsbyggadsforvaltig/byggaistallraochforadra/byggaforadraochistallra/ vrksamht/skyltar aad1160f.html Bräkad hadläggigstid: ca 10 vckor. kotakt Samhällsbyggadsförvaltig Bygglovavdlig tlfo post

19 för vmag och möt i Borås Chcklista tillståd BORÅS ENERGI OCH MILJÖ Avfallshatrig/sortrig För att arragra tt vmag krävs bra hatrig av allt avfall och rturmatrial. Borås Ergi och Miljö är md ifrå plarigsstadit och går igom vilka fraktior som är aktulla att sortra ut. Vi förslår lösigar md xmplvis lämpliga fraktior, atal kärl, cotair och lösigar för vmagt. I utrustigsväg ka vi rbjuda kärl, cotairs, miljöstatior. Kravatt Vid vissa arragmag fis också tt bhov av xtra försörjig av kravatt. Vi ka rbjuda att köra ut vatttakar llr asluta vattpostr på dt bfitliga dricksvattätt. Gomförad I gomföradfas hatrar vi alla situatior som ka uppstå i hatrig av avfall och försörjig vid arragmagt. Vi rbjudr tt jourummr till hos oss utsdd projktldar/arbtsldar. Md välplarad logistik och tillgäglight ka vi äv lösa tömigar på kvällar och hlgr. Uppföljig Då måga arragmag är åtrkommad och äv miljöcrtifirad så är uppföljig viktigt. Vi rbjudr att tillsammas göra utvärdrig och tar fram statistik md t.x. viktr, atal tömigar m m. 19 TÄNK PÅ: För att kärl skall kua tömmas på plats skall dt fias plats så att fordo ka framföras dit kärl är placrad. Att du har tillräckligt md utrymm: E cotair är stor och tug och ska i första had placras på hårt udrlag. Borås Ergi och Miljö asvarar it för vtulla skador som ka uppstå på udrlagt på grud av cotairs vikt. Är du osäkr placra gära skydd på udrlagt. Sortra rätt: Vid ora lass klassas hla cotair som bladat avfall ftrsom vi måst sortra maullt. Avfallt får aldrig ihålla däck llr farligt avfall i form av xmplvis lktroik, tryckimprgrat trä, lysrör, tv, vitvaror llr asbst. Flsortrigsavgift och vtull bhadligsavgift utgår i förkommad fall. Trafiksäkrht: Fyll it avfall övr kat och övrskrid j maxvikt. Om cotair ska stå på allmä plats som gata, trottoar, vädzo llr likad krävs tillståd frå polismydight. Dtta tillståd söks av kud och ska uppvisas för Borås Ergi och Miljö ia cotair ställs ut. Vattt som ka ställas ut i vår vmagstak bör köras ut så ära arragmagts start som möjligt. Vattt hållr god kvalitt i tt dyg, därftr bör dt bytas ut. Täk på att placra vattbhållar på om möjligt skuggig plats för att hålla vattt kallt.

20 hadbok Chcklista tillståd VÄSTRA GÖTALANDS LÄN För att yttja dl llr stäga av statlig väg söks tillståd hos Lässtyrls Västra Götalads lä. Om du vill sätta upp rklam- llr iformatiosskylt utmd väg ka dt krävas tillståd frå Lässtyrls, Trafikvrkt llr kommu. Därutövr krävs tillståd frå markägar. Läs mr om vad som gällr för just ditt vmag här: ifrastruktur-och-it/pags/rklamskyltar-utmd-vag.aspx För tävlig på väg llr uppvisig av fordo söks tillståd hos Lässtyrls Västra Götalads lä: trafikforskriftr/pags/tavlig_md_fordo_pa_vag.aspx 20

21 för vmag och möt i Borås 21

22 hadbok Mall för säkrhtspla 2. Mall för säkrhtspla samt xmpl säkrhtspla 22 VAD Evmagsbskrivig Asvarig arragör och kotaktprso Plats Datum för gomförad Tidr Max publikatal Förvätat atal bsökar Förvätat atal dltagar Skadriskbdömig Orgaisatiosbskrivig Ordig och säkrht Områdspla I förkommad fall, är tillstådsasöka /amäla ilämad till polis? BESKRIVNING Typ av vmag: Adrss och kotaktuppgiftr, mobilr samt -post: Ara/adrss Bifoga gära schma, tidspla, program för dagara. Ka komplttras i ftrhad. Rlvat vid aravmag och avspärrat områd. Gör bdömig av hur stor skadrisk är blad dltagar och publik. Bskriv r orgaisatio för säkrht udr vmagt. Bskriv säkrhtsåtgärdra i vidtagit för vmagt. Bifoga gära karta och skiss övr vmagsområdt, glöm j att ikludra parkrigslösigar. Säkrhtspla bifogas md fördl til tillstådsasöka. LÄNKAR Läs mr om Säkra vmag här:

23 för vmag och möt i Borås Mall för säkrhtspla VAD BESKRIVNING Evmagsbskrivig SM i simig (dl av SM-vcka i Borås 2014). Simtävligara pågår os-sö v Asvarig arragör och kotaktprso Simklubb Elfsborg, Alidludsgata 12, Borås Adrs Adrsso Plats Datum för gomförad 2-6 juli 2014 Tidr Max publikatal Förvätat atal bsökar Förvätat atal dltagar Skadriskbdömig Orgaisatiosbskrivig Ordig och säkrht Områdspla I förkommad fall, är tillstådsasöka /amäla ilämad till polis? Områdspla Borås Simara, Alidludsgata 12, Borås Tisdag 2 juli kl x-x Osdag 3 juli kl x-x Torsdag kl x-x Frdag kl x-x Lördag kl x-x Södag kl x-x Bifogar schma, tidspla, program för dagara. Ka komplttras i ftrhad. Borås Simara tar max prsor ca pr dag st Skadrisk är låg blad d tävlad. Likaså blad bsökara. Röda korsts ärvaro bdöms som fullt tillräcklig udr tävligara. Säkrht är orgaisrad ligt följad: 1. Säkrhtsasvarig Adrs Adrsso (s kotaktuppgiftr ova) 2. 1 st ordigsvaktr (via Scuritas) 3. 5 st trévärdar 4. Röda Korst för sjukvård på plats 4 prs 5. Parkrigsvaktr 2-6 prsor brod på dag i vcka Områdt är avspärrat md högt stakt. Etrévärdar fis placrad vid samtliga igågar. Röda Korst fis i gt tält och patrullrar områdt udr hla tävligspriod. Säkrhtsasvarig är utsdd och orgaisatio för säkrht plarad ligt ova. Allmäht i ärområdt är iformrad via dirktutskick i brvlåda. Ordigsvaktr är tillsatta ftr poliss krav för tillstådsasöka. Bifoga karta och skiss övr aktullt områd. Här markras och bskrivs också parkrigslösigar för vmagts dltagar, bsökar och fuktioärr. Ja, Säkrhtspla bifogas polisasöka. Bifoga karta och skiss övr aktullt områd. Här markras och bskrivs också parkrigslösigar för vmagts dltagar, bsökar och fuktioärr. 23

24 hadbok Rkommdatior miljö 3. Rkommdatior miljö I lij md Borås 2025 visio och stratgi för Borås Stad har Miljöförvaltig och BoråsBorås TME AB tillsammas tagit fram da chcklista miljö. Läs mr om visio Borås 2025 på boras.s Rkommdatiora är för dig som plarar att aorda tt möt llr vmag i Borås. Miljöhäsy ka g måga fördlar för ditt arragmag, båd i markadsförig och koomiskt. Ett arragmag ka dock ha gativ miljöpåvrka, t x md rgiförbrukig, trasportr och avfall. Om tar på dig d gröa glasögo rda i plarig ka ditt arragmag bli strukturrat, tydligt och kommuikativt. Gom att markadsföra ditt miljöarbt visar du bsökar och samarbtspartr att du prioritrar dssa frågor. Du miskar arragmagts miljöpåvrka och blir förbild för adra. Dssutom mår vår plat bra av störr häsy till hs rsursr. 24 Chcklista ALLMÄNT Uts miljöasvarig för arragmagt. Utbilda mdarbtar och fuktioärr i miljö. Alla är ambassadörr äv för miljöarbtt. Ställ krav på lvratörr, samarbtspartr och sposorr. Prioritra dm som har Fairtrad och miljömärkta produktr, llr är miljöcrtifirad. Bgär dokumtatio som visar dras miljö- och hållbarhtsarbt. Boka i första had miljömärkt bod. Välj miljöapassat och tiskt producrat om du köpr profilproduktr, gåvor och klädr. Aväd disk-, städ- och hygiartiklar som är märkta md Bra Miljöval llr Sva. När arragmagt är övr, åtrställ områdt/aläggig till dss ursprugliga skick. Chcklista KOMMUNIKATION Skryt md rt miljöarbt - brätta xtrt och itrt vilka bra miljöåtgärdr i gör. Aväd hllr digitala kommuikatioskaalr ä tryckt matrial. Skicka dokumtatio lktroiskt, båd för och ftr möt. Tryck alla ödvädiga trycksakr på miljömärkt pappr och på tt miljömärkt tryckri. Chcklista MAT Välj miljömärkt och tiskt märkt mat. Bgär att alla matförsäljar ka rdogöra för mats ihåll. Rgistrra r livsmdlshatrig hos livsmdlskotroll på Miljöförvaltig om du ska srvra mat mr ä två dagar. Erbjud alltid vgtariska altrativ. Srvra i så stor utsträckig som möjligt kologisk mat (MSC-märkt är dt gällr fisk); hlst också säsogsapassad, ärproducrad llr tiskt crtifirad. Välj kravatt iställt för flaskvatt ka dssutom vara xotiskt för bsökar frå adra dlar av värld. Kravatt är faktiskt 1000 gågr billigar ä flaskvatt.

25 Rkommdatior miljö för vmag och möt i Borås Chcklista AVFALL Fudra rda i plarigsstadit på hur du ka miska oödigt avfall. Åtraväd llr hyr iställt för att köpa ytt. Udvik gågsartiklar. Fudra krig rt tryckta matrial så att igt oödigt producras. Plara iköp så att dt it köps för myckt llr i oöda. Udvik oödigt mballag och uppmaa lvratörr att ta md mballag tillbaka. Sortra ditt avfall i tydliga kärl; bräbart, matavfall, plast, mtall, glas och pappr. Välj i första had varor gjorda på åtravät llr dbrytbart matrial. Chcklista TRANSPORT Uppmutra dltagara att samåka llr åka kollktivt. Försök udrlätta dtta gom samarbt md kollktivtrafik och smarta start- och sluttidr för mött. Välj själv att gå, cykla åka kollktivt och samåka udr arragmagt. Samorda godstrasportr. Aväd fossilfria och miljöapassad fordo i möjligast må. Alita i så stor utsträckig som möjligt lokala firmor och lvratörr för att miska trasportra. Vid bud alita gära cyklbud. Vid bokig av taxi, ftrfråga alltid miljöbilar. 25 Trasportra är it bara fråga om miljö uta äv om plats. 100 bilar tar mr plats ä 100 cyklar. Chcklista ENERGI Släck blysig i tomma rum. Slå av utrustig är d it aväds, udvik stad by-läg. Aväd rgiffktiv utrustig och tkik. Pröva om du ka klimatkompsra för vmagts klimatpåvrka. Har du frågor kotakta gära: Miljöförvaltig Borås Stad tlfo post wbbplats boras.s/miljo BoråsBorås TME AB möt och vmag tlfo post wbbplats boras.com Bilagor: 1. Godkäda miljöldigssystm 2. Godkäda miljöcrtifirigar: 3. Miljömärkt bod i Borås

26 k o b d a H rås o B i t ö hm g oc a m v för älplarat v l å s tkrht igstjäs ag av Sä d t d m ä a R fr s g r r ä o, Älvsb i Borås ambulas AB, Södra mag h v E c M o h T d c r s o å å v r o k S) sju ig; BoråsB för möt a för valt jukhus (SÄ bstår av k S is s Hadbok g l r å k o b s T s t, lv rg i Säkrh valtig, Borås E s, Södra Ä r å g r fö o o i B ls i l ä värdskap. h d s tiosav och folk ÄRF ), Poli 15. t, Ifor ma g, Fr itid r i to förbud(s lt rsio 1, 20 o a k v V r. ic 4 fö v 1 r jö 0 il 2 S ;M ig, sttrafik Borås Stad s lät, Vä Parkavdl å, r o B g, i d l allla Gatuavd rås City, K o B, B A jö och Mil Framtag av Säkrhtsål Borås välplarat värdskap

Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap

Handbok. för evenemang och möten i Borås. Framtagen av Säkerhetsnålen Borås välplanerat värdskap Hadbok för vmag och möt i Borås Framtag av Säkrhtsål Borås välplarat värdskap hadbok 3 4 18 20 21 22 23 Ildig 1. Chcklista tillståd 2. Mall för säkrhtspla samt xmpl på säkrhtspla 3. Rkommdatior miljö Tillståd

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

ÖVERSIKTLIG ANALYS AV OLYCKSRISKER FÖR OMGIVNINGEN FRÅN NY STAMNÄTSTATION

ÖVERSIKTLIG ANALYS AV OLYCKSRISKER FÖR OMGIVNINGEN FRÅN NY STAMNÄTSTATION SVENSKA KRAFTNÄT / ENETJÄRN NATUR AB Riskaalys Stamätstatio Sösätra UPPDRAGSNUMMER 1270858000 ÖVERSIKTLIG ANALYS AV OLYCKSRISKER FÖR OMGIVNINGEN FRÅN NY STAMNÄTSTATION Ikom till Stockholms stadsbyggadskotor

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

)10 ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården Färgelanda kommun Ajourhållning verkställd GRÄNSER

)10 ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Dyrtorp 1:129, Håvestensgården Färgelanda kommun Ajourhållning verkställd GRÄNSER ³ 98 6493900 1:11 88 1:41>2 92 1:15>2 94 1:3>6 1:79 1:80 ga:7 SNICKERIVÄGEN 1:89 1:88 1:87 102 1:86 106 108 1:42 98 96 PLANBESTÄMMELSER Följad gällr iom områd md daståd btckigar. Där btckig sakas gällr

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4 Nummr 5-2013 Braschförig Tidig Svrig har torv av högsta Europaklass Torvs kokurrskraft i y rapport Sid 3-4 Måga mötts på Höstmöt i Götborg Sid 4-5 Tmasidor om rgitorv Sid 8-10 Braschförig Svsk Torv / r

Läs mer

LARMET GÅR. Är du redo? TEMA. Om skolan brinner ner. Vi övar i samhället SÅ SKYDDAR DU DIG SOM ÄLDRE

LARMET GÅR. Är du redo? TEMA. Om skolan brinner ner. Vi övar i samhället SÅ SKYDDAR DU DIG SOM ÄLDRE LAMET GÅ INFOMATION FÅN ÄDDNINGS- TJÄNSTEN MEDELPAD Om skola brir r Vi övar i samhällt TEMA SÅ SKYDDA DU DIG SOM ÄLDE Är du rdo? www.facbook.com/rtjmdlpad Boka lmvisig/förläsig av mdlmmar frå KIS Will

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag

Distributionsförare. Loggbok för vuxna. Underlag för APL-handledare/-instruktör på APL-företag A Distributions ktör på DISTRIBUTIONSFÖRARE 1(5) Arbtsplatsförlagd dl av tstmodul, validring llr utbildning När du dokumntrar dn arbtsplatsförlagda dln i ndanstånd chcklista gör då ävn bdömning inom säkrhts-,

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Kust till kustbanan Delen Mölnlycke Rävlanda/Bollebygd

Kust till kustbanan Delen Mölnlycke Rävlanda/Bollebygd BRVT 23:2:13 23-4-4 Järvägsutrig/MKB Kust till kustbaa Dl Möllyck Rävlaa/Bollbyg Dlrapport PM Hyrogologi Bställar: Bavrkt Västra bargio Bställars rapportr: BRVT 23:2:13 Bställars projktlar: Joas Borglu

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Säkr mat i di butik! Dagligvaruhadl brachriktlijr för gkotrollprogram barat på HACCP ligt EG 852/2004 Svk Dagligvaruhadl rvidrad vrio r 3.1, maj 2013 Urprugliga ihållt i brachvägldig jauari 2007 och d

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

= BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. a) Maclaurins formel

= BERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN ( då x 0 ) MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING. a) Maclaurins formel Tillampigar av Taylor- och Maclauriuvcklig ERÄKNING AV GRÄNSVÄRDEN då MED HJÄLP AV MACLAURINUTVECKLING a Maclauris forml f f f f f f L R!!! f c där R och c är al som liggr mlla och! Amärkig Efrsom c liggr

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Institutionen för data- och elektroteknik 1999-11-30. samplingsvillkoret f. Den diskreta fouriertransformen ges av

Institutionen för data- och elektroteknik 1999-11-30. samplingsvillkoret f. Den diskreta fouriertransformen ges av Istitutio för data- och ltroti 999--3 Digital sigalbhadlig f Implmtrig av FFT- och IFFT-rutir Vi har här tidigar i digital sigalbhadlig studrat tidsdisrt fourirtrasform, DFT och mölightra att aväda Fast

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Äntligen kom våren! Vårens festliga evenemang på torgen! Färgprakt sprider trivsel på torgen

Äntligen kom våren! Vårens festliga evenemang på torgen! Färgprakt sprider trivsel på torgen INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 3 prmiär. GötborsLokalrs Ror Larsso jutr av vårs första blommor. Ätli kom vår! Färprakt spridr trivsl på tor Kyla dro ut på tid. M u är vårarbtt i full å och tors

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Containrar för uthyrning - företag

Containrar för uthyrning - företag Containrar för uthyrning - företag Täckta containrar T8 Täckt container. Utkörning och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0

Tunnling. Förra gången: Spridning mot potentialbarriär. B T T + R = 1. Föreläsning 9. Potentialmodell (idealiserad): U = U B U = 0 Förläsig 9. Förra gåg: Sridig ot ottialarriär. Pottialodll (idalisrad): U U ( ) 0, 0 L, för övrigt ψ( ) ik ik ifallad U = U ψ( ) F trasittrad ik rflktrad U = 0 0 L Iuti arriär 0 < < L: ( fall) ) E U ψ

Läs mer

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner Bilig ch krativitt Dt här är skla för ig höga abitir D ka tr år är viktiga. Dt kr att bli säa år åga ya vär. Du kr ckså att ställas iför stra utaigar ch lära ig ya sakr. Vårt ål är att u ska å bästa öjliga

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

Utgivningsplan Bladet Sommaren 2017

Utgivningsplan Bladet Sommaren 2017 GRATISTIDNING 2017-06-14 13 (38) 24 VIP-öppt för dig som är 8-12 år på bibliotkt i sommar Täraby bibliotk Storuma bibliotk Tisdag 20/6 kl 13-15 Osdag 21/6 kl 17.30-19 Tisdag 11/7 kl 13-15 Osdag 26/7 kl

Läs mer

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se Bild: Svn Nordqvist PROGRAM 2012 Välkommn till juln som dn var förr. S hla programmt på www.thomandrsjul.s Thomandrs jul broschyr5.indd 1 2012-11-05 16.17 P R O GR A M 2 012 Välkommn till Thomandrs Jul

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker

Identfiera orsaker och ge förslag på åtgärder och resultatmått Åtgärdstyp Ska risken åtgärdas genom att orsaken: Bakomliggande orsaker Risk (möjlighet att e egativ RiskID Beskrivig av risk 4.1 R1 Öskemåle kommer osorterat och geererar måga aalyser - ökad arbetsisats och kostader Ma hittar ite 4.1 R2 produktera i lista 4.2 R3 Svårigheter

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 5 juni 2004, kl Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för statistik Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 5 jui 004, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Asvarig lärare: Övrigt: Bifogad formel-

Läs mer

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon r t v ö E m f m o st o ö s a s r p s J 14 omm a 20 r t a m as stud Lärarh ajb M t add Evmatrat kommr md färda struktor t vra. Övara är avsdda att få vra att ära s om och rfktra kr ämt koomsk utsattht om

Läs mer

Fyr-fältingen, utvidgad. Signal- och Bildbehandling FÖRELÄSNING 12. Ex) på användning av z-transform: ljud. z-transform och TDFT, formler

Fyr-fältingen, utvidgad. Signal- och Bildbehandling FÖRELÄSNING 12. Ex) på användning av z-transform: ljud. z-transform och TDFT, formler Sigal- och Bildbhadlig FÖREÄSNING -trasfor - varför tar vi upp d? Aväds ofta vid dsig av tidsdiskrta syst. Vi ska s hur d hägr ihop d TDFT och DFT. D tas upp i alla grudkursr/böckr i sigal-bhadlig. aplac-trasfor

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar.

Efter tentamen För kurser med fler än 60 examinerande meddelas resultatet SENAST 20 arbetsdagar efter examinationen annars 15 arbetsdagar. Luleå tekiska uiversitet TENTAMEN Kurskod: R0009N Kursam: Modeller för iter styrig Tetamesdatum: 2015-03-16 Skrivtid: 4 timmar Tillåta hjälpmedel: Räkare. Rätetabeller bifogas lägst bak i dea teta. Jourhavade

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering

Databaser - Design och programmering. Databasdesign. Kravspecifikation. Begrepps-modellering. Design processen. ER-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe Databasdesig Förstudie, behovsaalys ER-modellerig Kravspecifikatio För att formulera e kravspecifikatio: Idetifiera avädare Studera existerade system Vad

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r

Hem24 Annonsblad. media sweden. webb reklam. T e k n i s k a s p e c. - A n n o n s f o r m a t e n & P r i s e r Hm24 Annonsblad T k n i s k a s p c. A n n o n s f o r m a t n & P r i s r w rw wbb rklam mdia swdn h m24 ALLT FÖR DITT HUS & HEM MODULPRISLISTA. MODULFORMAT FÖR ANNONSYTA Halvsida V A2 Hlsida A1 125 x

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN

SundCom Group. Workshop 8 Med tillgång till statistik Nordic Connect november KÖPENHAMN SudCom Group Workshop 8 Med tillgåg till statistik Nordic Coect 11-12 ovember KÖPENHAMN 1 SudCom Group Ett kompetesföretag iom Telekom 2 Medarbetare Orgaisatio Tekik i samverka SudCom Group www.sudcom.se

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer