Visst är det skönt med lite varmare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visst är det skönt med lite varmare"

Transkript

1 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och klimat är du välkomm att kotakta oss kommuala rgi- och klimatrådgivar Visst är dt sköt md lit varmar somrar, m rstrad ffktr md vår klimatpåvrka påvrkar vårt liv årt om. Lokalt och globalt. Skördar, vatttillgågar, utdöd djurartr, och så vidar. Världs forskar är övrs om dtta, m ädå tvivlar vi. D ka ju ha fl. M har vi råd att chasa på att d har fl? När dtta skrivs, d 19 augusti, iträffar Earth Ovrshoot Day. Dt btydr dag då vi förbrukat så myckt rsursr som vår jord orkar producra udr tt år. E dag tidigar ä ifjol. Vi slösar alltså mr och mr md våra tillgågar. Dt vi förbrukar rstrad dagar dtta år låar vi på osäkra grudr. Ugfär som i Lyxfälla på TV. Dt sägr sig självt att dtta it är lågsiktigt hållbart. Dt fis hl dl politikr, säkrt i alla partir, som vill lyfta dssa frågor. Och miljöväliga altrativ bhövr it vara dåliga på ågot sätt. Ihmskt producrat bräsl som biobräsl, biogas, lktricitt och taol gr skattitäktr och arbt. Vi rgi- och klimatrådgivar svarar till 99 proct på frågor som hadlar om just rgi. Klimat därmot ja, lyckligtvis vir äv klimatt på affär, är vi miskar vår rgiförbrukig. Dt fis hl dl kla sakr vi ka göra varda dag: Köp ärproducrat Köp grö l Sopsortra Kompostra Cykla iställt för att ta bil kortar sträckor Ät mr vgtariskt Kör koomiskt, välj bräslsål bil Köp/sälj på loppmarkad iställt för att köpa ytt/släga Kolla vad du hadlar. Hur har dt producrats? Arbtsförhållad? Miljöpåvrka? Och så väldigt kl sak. Dt tar kask tt par timmar, m hållr i mist fyra år. Fudra på hur du ska rösta, för klimatts skull. Alla adra frågor i all ära, m dt här ka vara d viktigast av dm alla. Och i såa fall påvrkar d prcis allt vi dbattrar idag. D här gåg diskutrar vi kyla och kollktivtrafik i Ergisidora. Ma ka tjäa på att förbättra husts iklimat, och hur sr kollktivtrafik i lät ut i framtid? ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA HÄLSINGLAND Lart Wig Ljusdals kommu TEL: Förvaltigshust, Norra Järvägsgata 21, Ljusdal, våig 4 Joha Rigmar Hudiksvalls kommu TEL: hudiksvall.s Västra Tullgata 6, Hudiksvall. Oll Brglud Ovaåkrs kommu TEL: ovaakr.s Kommuhust, Låggata 24 Eva-La Brgli Nordastigs kommu Box 56, Brgsjö TEL: , ordastig.s Adrs Tåg Södrhams kommu TEL: , sodrham.s Stadsbibliotkt, Södrham Bolläs kommu TEL: , Stadshust 0: i värmkostad gr pgar övr till aat. Nu bjudr vi på l första årt! Just u igår lförbrukig i tolv måadr är du köpr ågo av våra kampajvärmpumpar. Dt gr dig upp till kr xtra att göra vad du vill md åka på smstr, till xmpl. Läs mr och få rstips på ivt.s/bsparig Erbjudadt gällr t.o.m 31/ Ka j kombiras md adra rbjudad. Lokala avviklsr ka förkomma. Hudiksvall HUDIKSVALL ,

2 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND RESFRIA M ÖTEN Vidokofrsr iställt för rsor Ja Malm jobbar på Gävl-Dala Ergikotor som projktldar och samordar för 24 styck rgi- och klimatrådgivar i lä. I jobbt igår att hålla ätvrksträffar ågra gågr pr år. Ja, du har ju börjat ha vido kofrs md 24 styck rgi och klimatrådgivar. Hur gör du dt? Ma försökr att förbrda så gott dt går och att ma har tydliga mötsrglr och att dltagara har utrustig, wbbkamra och hadst, som udrlättar att gomföra mött på tt bra sätt. Ka du säga ågot om tkik i avädr? Vi avädr oss av tt så kallat virtullt mötsrum. D som kallar till mött skickar, pr -post, ut ibjuda där dt fis wbbadrss som d ibjud klickar på och vips som kommr ma till mötsrummt. Vad är framgågsfaktorra för tt lyckat möt som du sr dt? Om vi börjar md d fysiska förut- sättigara, förutom dator och itrttillgåg, så är dt absolut viktigast att dltagara har tt hadst. Dtta för att udvika rudgåg och likad störad ljud. Wbbkamra är också trvligt om ma har, m gtlig igt krav. Vidar för att försöka gomföra tt lyckat möt är att ma är förbrdd md agda/dagordig. E aa sak är också att ma har tydliga mötsrglr. Till xmpl att ma bgär ordt i ställt för att avbryta är ågo aa talar. Vilka krav ställs på dig som mötsldar? Eligt mitt tyck så udrlättar dt för alla om ma är disciplirad och följr d riktlijr som gs för rspktiv möt. Är ma måga på möt, flr ä till xmpl 5 prsor ka dt vara på si plats att, är ma it talar pausa si wbbkamra och äv si mikrofo och bara bhålla ljudt. Dtta för om alla har båd si kamra på samt mikrofo så försämras badbrdd. Dt ldr till att båd bild och ljud försämras för d prsor t ka vara dl av lösig i rsa som har ordt. mot dt hållbara samhällt. Hur skiljr sig dt här möts Vad skull du vilja säga till d tkiskt frå att ha tt fysiskt möt? som fudrar på att aväda sig av I och md att ma it ka avläsa d här tkik och möjlight? asiktsuttryck och kroppsspråk så krävs Jag tyckr absolut att dt är värt dt störr discipli och tålamod för dl- pgara att ha tt virtullt rum där ma ka träffas. Dt går att tagara. Hur bgär ma ordt? Har du koll träffas md kort varsl och på talar/fråglista llr har du å ma slippr ju ofta go bisittar som hjälpr dig att massa rstid. Ja avädr sig av hålla rda på så måga dltagar? Nu har vi ju it haft så måga mö- Adob Coct vid sia t md så måga dltagar, m ma möt. Dt är tt av flra ka ju uts å kollga som till xmpl olika systm som går skrivr atckigar. I dt virtulla rum- att aväda. mt så fis dt dl hjälpmdl i form av kappar. Blad aat fis kapp som ibär att ma räckr upp had för att bgära ordt. Ja Malm, Vilka är fördlara md att mötas projktldar på dt här sättt? och samordar Vi måst alla miska avädadt på Gävl Dala av rsursr/rgi. Dtta md rsfria möergikotor Nu kör vi md rsfria möt I Hälsiglad är vi fm kommuala rgioch klimatrådgivar som samarbtar om måga aktivittr och blad dm framtagadt av d här rgisidora. Numr har vi ästa alltid vido-kofrs är vi plarar och arbtar md rgisidora. Tidigar kud vi åka till tt fysiskt möt i Södrham llr Bolläs, sitta i tt kofrsrum där, prata tt par timmar, äta luch och sda åka hm ig. Om rsa gjords md bil kud d starta klocka 8 llr tidigar, iblad i mörkr och dimma, slask llr ishalka och adra olycksriskr. Oavstt val av färdmdl så gr d avståd vi har här i Hälsiglad mist dryg timms rsa kl väg. Iblad kud dt gå åt hl dag för att ha tt möt på två-tr timmar. litt hadst aslutt till dator. Någo aa ka sitta i vidokofrsrum på kommuhust llr på adra ställ som har sådaa här rum, ofta tt utbildigsctrum i kommu. D ka också hyra ut sia vidokofrsrum. När vi väl är igåg och diskutrar viss txt llr bild ka d dlas så att alla dltagara ka följa md i dt som hädr på sia skärmar. Vi ka också gmsamt koppla upp till olika hmsidor llr aat som är av vikt för alla att ta dl av. Mötstkik utvcklas Vi rgi- och klimatrådgivar kär varadra rätt bra och vi har bra flyt på våra vidomöt uta att vi har ågo spcill som är utsdd att lda mött. Vi utgår oftast frå lista md sådat vi vill få md på rgisidora och då får vi på köpt slags mötsagda. Aars är dt og bra att ha mötsldar och förutbstämd och utskickad agda är ma kör vidomöt. Dt krävr lit mr discipli och formalia för att lyckas. M ftrsom d tkiska stöd bara blir bätt- Virtullt kofrsrum Nu bokar vi iställt tt virtullt mötsrum och får tt tlfoummr som varj dltagar rigr i till. Några av oss har tt kommuikatiosprogram istallrat på vår g PC och ka riga i frå d. Då har vi också lit kamra och tt På västr skärm sr vi mötsdltagara och på högr dt dokumt som diskutras. i g r t D billigas arar! p s u d är d Vi jobbar rut om i Gävlborg md allt som rör isolrig, tilläggsisolrig och rgibsparig r så kommr d mjuka tkik som hur vi formar och gomför våra möt också att förädras i framtid. Dt är så stora vistr i att mötas på dt här sättt. Att träffas md vidokofrs sparar tid, bräsl, pgar, och ökar säkrht ftrsom vi it bhövr ut och åka. Stora vistr Förutom att vi sparar massa tid på att slippa rsa så spar vi också ågra tus kroor i rskostadr och miskad koldioxidutsläpp till atmosfär. Något att täka på ästa gåg i plarar tt möt. Utrustig ma har till si PC är itjäad på första mött. E bra läk som bskrivr mr om ämt är I vårt lä pågår också tt projkt som htr Rsfritt Gävlborg som förhoppigsvis ska samorda och utvckla tkisk utrustig och olika mötsformr så att alla läts kommur md flra ska kua ha kla och sabba möt uta att bhöva rsa. Programvaror md olika vrsior för vidokofrs går att söka på ätt och flra är kompatibla md varadra Lördag 27/9 kl. 1 PÅ KAMINER (Gällr dast kamir till ord. pris) Rprstatr frå våra lvratörr på plats. Svsk gjutjärstraditio. BRASVÄRME GR UPPE N Forsav Harmågr Må 10-19, Ti-To 10-17, Luch

3 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad KOMFORTK YLA Sommar 2014 bjöd på rjäl värmbölja som har uppskattats av måga smstrfirar. Vi rgi och klimatrådgivar märkr av ökad trd md olika typr av komfortkyla där mr llr midr tkiska lösigar aväds för att skapa tt bhagligar iomhusklimat. Måga gågr gr istallatio av komfort kyla rjäl ökig av lförbrukig. M glöm it att ma också md kla avskärmigar och isolrig ka stäga ut värm. Du ka md fördl diskutra komfortkyla md dia rgi och klimatrådgivar. Här ka du läsa lit fakta om komfortkyla och xmpl på hur två lit störr fastightsägar löst sitt kylbhov. Sol gr kyla på äldrbod På Brgsta äldrbod i Garp had ma tidigar stora problm md att dt blv för varmt i lokalr och läghtr. Myckt av värm kom som spillvärm frå tvättmaskir och torkskåp och var svår att vädra bort udr sommar. Nu har ma löst dtta problm. Fick klagomål Nordastigsbostädrs VD Birgr Tlli brättar om solclls istallatio på Brgsta. Solcllra liggr på takt i bakgrud. Birgr Tlli, vd för Nordastigs Bostädr fick för tt par år sda i klagomål på att dt var för varmt. D första tak var att kyla tilluft i vtilatio. M då blv dt ju också kallt för d bod och dt var ju it där dt primära kylbhovt fas. E aa lösig var att köpa tt atal friståd kylaggrgat, m då dtta skull ibära höjig av lota sommartid vill ma också udrsöka kombiatio md solcllr som gr l. Billigar solcllr Mats Adrsso, kosult på Ergibak i Jättdal, had tidigar diskutrat solcllr md Nordastigs kommu och sagt att Brgsta har tt prfkt läg för solcllr. M dt var för ågra år sda då solcllra var gaska dyra. Sda dss har prisra gått r och stat gr tt gröst ivstrigsbidrag. Därför tog Birgr åtr kotakt md Ergibak som sda projktrad solcllsaläggig. Aläggig stod klar i sptmbr Hittills har aläggig producrat övr kilowattimmar. Ebart udr juli måad i år producrads kilowattimmar. Samtidigt som solcllsaläggig var klar istallrads kylaggrgat så u gr sol båd bättr driftkoomi och iomhusklimat på Brgsta. BYT TILL ENERGIGLAS! gar! Du sparar båd l och p Varför trassla till dt md dyra föstrbyt vi byggr om dia bfitliga föstr till myckt lägr kostad! på S vår film.s s la g s a boll Utyttja gt! O R T-avdra Fabriksgata 7, Bolläs Värm Kyla Vtilatio Blomquist rör vxl Hla Hälsiglads Ergi- och VVS-förtag

4 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Staffars lokalr i Bolläs Staffar sr om sitt hus Staffars lokalr i Bolläs har gomgått rjäl omvadlig på sisto. Ma har miskat si rgiförbrukig md omkrig 50 proct och samtidigt fått tt myckt bättr iomhusklimat. Adrs Ström har varit aställd på Staffar i ugfär sx år, så ha vt hur dt var båd för och ftr ombyggatio. Frå börja hyrd vi bara i oss här, m ftrsom vi käd att vi vill kua styra vrksamht bättr så köpt vi fastight, sägr Adrs. När vi sda fick s räkigara för uppvärmig såg vi att vi var tvuga att göra ågot, dt fas hl dl pgar att spara. Kotorsdl värmds av dirktvrkad lradiatorr, och vrkstad av plltspaa som stod i tt hör. Vtilatio var fråluft uta åtrviig. På vitrara hörd ma hur lmt käppt och arbtad kostat. Plltspaa i vrkstad, som sprd värm md fläkt, had svårt att värma bortr dl av vrkstad. När ma körd i traktor vitrtid var dt väldigt kallt att skruva, trots att ma var iomhus. Tilläggsisolra takt Till att börja md bstämd ma att takt skull tilläggsisolras. D gamla isolrig var bristfällig. Dt splar ig roll hur varm ma är, har ma dålig mössa frysr ma, sägr Adrs. Isolrig hållr äv värm ut på sommar. Först lyft vi av dt gamla takt och komplttrad d bfitliga isolrig lit. Sda vald vi att aväda så kallad sadwich-lmt, alltså färdiga skivor bståd av isolrig och takplåt. D passas ihop ugfär som spotad brädor. Av bara fart isolrad ma yttrvägara på samma sätt. Allt kom md färdiga mått, klara att lyfta på md kra. På vägglmt fick ma aturligtvis kapa ut för dörrar och föstr. Allt vi bhövd göra var att bstämma färg, sägr Adrs. Nu sr byggad myckt prydligar ut, vi vill visa att vi» Dt splar ig roll hur varm ma är, har ma dålig mössa frysr ma.«hållr ordig och rda i vrksamht, dt är viktigt för kuditryckt. Övrsy av värmsystmt Dssutom fick värmsystmt övrsy. Ma borrad sx hål för brgvärm. Kotorsdl fick vattbura radiatorr och i vrkstad istallrad ma ya arotmprar för vattbur värm. D styrs via varsi g trmostat, så u fördlas värm myckt bättr ä ia, sägr Adrs. Dssutom satt ma i fläkt, som tryckr r värm som samlas i takt. Fråluft bytts ut mot tt frå- och tilluftssystm, som äv klarar av att kyla kotorsdl på sommar. Myckt bättr iklimat Iklimatt har blivit myckt bättr, sägr Adrs. Dt är myckt lättar att arbta u ä tidigar, ma fugrar myckt bättr. Dssutom störs ma it lika myckt av oljlukt och avgasr frå vrkstad. Värm som vi tar ur fastight och tryckr r i borrhål har vi ytta av sar, är vi vill ha värm ur hål. Vi trivs bra här i vår fastight, sägr Adrs. Vi trivs md lägt. Vi har gott om utrymm för maskir och svägrum för vrksamht. Sda är dt kul att Staffar ivstrar i vår fastight också. Dt är kul att ma satsar lågsiktigt. SÅ HÄR SKAPAR VI KOMFORTKYLA: Komprssioskyla: Värmpumpar, som drivs av l och utyttjar luft, brggrud, mark llr vatt för att skapa kyla. Ka också vara lit kylmaski som står fritt i tt rum, m då måst värm frå maski ldas ut via vtilatio. Absorptioskyla: Kyla som producras av, tro dt llr j, värm. Ka producras md fjärrvärm i storskaliga värmvrk. D maski ma då avädr kallas för absorptioskylmaski. Absorptioskylmaskir är it spcillt ffktiva och därför krävs dt tillgåg till billig fjärrvärm, till xmpl spillvärm frå idustrir llr avfallsförbräig, för att dt ska vara lösamt att aväda absorptiostkik. D här tkik utvcklas också för fastightsistallatior. Frikyla: Här utyttjar ma kyla frå till xmpl sjöar, älvar llr borrhål. Sudsvalls sjukhus kyls md sö och is frå sötipp. På ka du ladda hm broschyr Komfortkyla. Skuggbara föstr md fyra olika läg. ANDRA ENKLA SÄTT ATT KYLA: Markis: Stoppar solstrålara frå att komma i gom föstr. Prsir: Samma ffkt som markis. Skuggbara föstr: Dt fis faktiskt rda, m ä så läg bara som dmostratiosobjkt. Kort sagt ka ma säga att ma rglrar glasts förmåga att släppa igom ljus. Dt är y, späad tkik. FOTO: CHROMOGENICS Isolrig: På vitr hidrar isolrig värm frå att komma ut, m på sommar hjälpr d äv till att hålla värm ut. Nattkylig: Sommartid är dt i allmäht lit kallar på ättra. Om ma vtilrar atttid kyls byggad r och hållr r itmpratur udr förmiddag till sol börjar värma ig.

5 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad KOLLEKTIVTRAFIK Kollktivtrafik i framtid Vid årsskiftt 2007/2008 övrlämad rgrigsuppdragt Koll framåt, tt åtgärdsiriktat hadligsprogram för kollktivtrafik md målt att skapa kraftfull ökig av kollktivtrafiks markadsadl. Något sar prstrad ad kollktivtrafikbrasch si ambitio att fördubbla kollktivtrafiks markadsadl för Närigsdpartmtt. Brasch var brdd att ta si dl av asvart för att dtta mål skull ås om stat skapar d ödvädiga förutsättigara för att göra dtta möjligt. Dt sas då äv att kollktivtrafik har alla möjlightr att bli tt stratgiskt vrktyg för att också bidra till att å sysslsättigsmål i samhällt. Dt bror framför allt på att kollktivtrafik skapar förutsättigar på tillväxt och rgioal utvcklig. Ma pratad om fördubblig mlla 2006 och Visio var att: Måga flr mäiskor ska upplva kollktivtrafik som värdskapad gom att d: Udrlättar dt dagliga livt Ökar tillgäglight Bidrar till bättr miljö Hur sr dt här ut i Hälsiglad md sx år kvar till 2020? Eligt rgiofakta.com har atalt prsobilar i trafik ökat md drygt fm proct i Gävlborgs lä udr d sast tio år samtidigt som bfolkig miskat md cirka proct. Här och i måga adra glsbygdsrgior har atalt rsor md kollktivtrafik miskat samtidigt som biltrafik ökar. X-trafik storsatsar I augusti 2014 ökad turtätht på lij 100 mlla Edsby och Södrham frå 45 till 70 turr pr dag udr vardagar. Dt ibär i pricip halvtimmstrafik frå cirka klocka till Dt komplttras md att lij 64 mlla Södrhams och Ljus också ökar till halvtimmstrafik udr stora dlar av vardagara. Tågtrafik mlla Södrham och Hudiksvall komplttras md sabbuss tur och rtur på ftrmiddagara. I dcmbr 2014 blir dt ökad tågtrafik på hlgra på sträcka Gävl-Sudsvall. Ny lij 53 I augusti 2015 förädras lij 53 radikalt och får halvtimmstrafik vardagar och förädrad lijsträckig i båd Ljusdal och Hudiksvall. I Ljusdal kommr tur att ta md bostadsområdt Gärdås, gymasit och sjukhust och i Hudik förlägs tur och tar md sjukhust och gymasiskola äv här. Dt blir som lit stadstrafik i Ljusdal dt bidr ihop d stora gymasiskolora och sjukhus på ortra. Dt udrlättar för arbt, studir och sjukrsor. I Hudiksvall kommr Bakgräd att byggas om och där blir dt ctral busshållplats för d ya trafik. Dt blir också Iggsudspdl md buss i halvtimmstrafik frå Iggsud till Norra Hudiksvall Sadvalla. I orra Hälsiglad räkar X-trafik md att kua köra ågra flr turr mlla Brgsjö och Garp frå augusti Rjäl satsig på förylsbara bräsl X-trafik har i sommar avtalat md sia trprörr om att all disl går frå tio proct ibladig till 50 proct av RME som är tt förylsbart drivmdl. Målt är att sda gå vidar till 80 proct. E av busstrprörra tstar också HVO som är tt syttisk disl och 100 proct biobräsl i sia bussar. El-bussara utvcklas också, och d utvcklig följr X-trafik md stort itrss. Markadsadl viktigar För X-trafik är dt it att fördubbla rsadt som är dt primära. Dt är markadsadl som är viktigar att mäta och vid sast mätig var d 16,22 proct av allt rsad vilkt är btydlig bättr ä gralä och strax udr Uppsalas lästrafik. It bara trafiksatsigar X-trafik har ylig bytt biljttsystm och tak är att dt ska vara klt och gräslöst att rsa mlla lä. Tidigar har ma haft olika btalsystm och btallösigar m i framtid kommr dt att bli myckt klar. Ma aställr också förtagsäljar och har sda tidigar förtagskort som alla på tt arbtsställ ka aväda och får sda faktura på alla gjorda rsor udr måad. D kommad ombyggadra av Ostkustbaa kommr att göra tågtrafik midr störigskäslig. Stfa Sdi, VD Svsk Kollktivtrafik och ordförad i Partrsamvrka för förbättrad kollktivtrafik. Arbtar för att främja kollktivtrafik Hur täkr kollktivtrafikbrasch arbta för att främja kollktivtrafik i glsbygdskommur? Vi frågad Stfa Sdi, vd Svsk kollktivtrafik: Dt fis flra störr och mdlstora ortr där kollktivtrafik md rätt förutsättigar och villkor ka öka myckt. I adra dlar av vårt lad gällr dt att fia smarta lösigar för att yttja d hlt samhällsbtalda trafik för så måga syft som möjligt. Vad mar du md smarta lösigar? Ett bra xmpl är bställigstrafik. Dt ma måst åstadkomma är rlvas, kollktivtrafik ska alltså upplvas som tt lika bra llr bättr altrativ till bil. Rsär vill åka är dt passar hoom, och opratör vill att måga ska åka är fordo kör. Ig lätt kvatio är båd rsärr och avgågar är rlativt få. Dt pågår tt försök blad aat i Kalmar lä. Där kombirar ma lijtrafik md aropsstyrd trafik. Ma ka boka rsa via app llr på wbb. Ma matar i tid, adrss varifrå ma ska åka och adrss dit ma ska åka. S ka ma btala i samma systm. Ma får äv vta om störigar via sms llr mjl. Ä så läg mdför dssa datasystm vissa kostadr. Hur sr trdra för kollktivtrafik ut idag? Vi tror på fördubblad kollktivtrafik fram till 2020 m då stt i tt atiollt prspktiv och förutsatt att flra av d åtgärdr vi pkat på gomförs Vilk drivmdlsmix tror i framtids kollktivtrafik kommr att ha? E fördubblig av kollktivtrafik skull miska prsotrafiks koldioxidutsläpp md drygt 24 proct och g samhällskoomisk vist på drygt fyra miljardr kroor. I vårt miljöprogram btoar vi rgiffktivitt. Framtids kollktivtrafik tror vi i ökad utsträckig kommr drivas md l. Tågtrafik är till stora dlar rda lktrifirad. Busstrafik, framförallt i tätortsmiljör, utvcklas alltmr mot hybriddrift llr r ldrift. Dt är utvcklig som rda sys i måga adra lädr. För rgioal trafik och trafik i glsbygd tror vi att flra av d altrativa drivmdl som u utvcklas ka komma i fråga. Här är dt därför viktigt att stat och rgrig lyssar på brasch i frågor som rör bskattig, utvckligskostadr och villkor. Taxitrafik likar busstrafik, m här är fråga om tillgåg till offtlig ifrastruktur för laddig/takig ä mr kritisk, ftrsom taxi i aropsstyrd llr samhällsupphadlad trafik it på samma sätt som busstrafik har tillgåg till dpår och ga lijsystm md systm för laddig/takig. Till sist, tr korta puktr som gör kollktivtrafik attraktivar för passagrara? Smarta upphadligar som gr opratör flxibilitt, bställigstrafik iställt för lijtrafik och iovativ trafikplarig. Läs mr:

6 HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Samåkig på wbb E av d störr utmaigara vi har i klimatarbtt är att miska på trasportarbtt. Dt kask största och tt av d klast bidrag ma ka komma md själv är att åka mr buss, tåg och cykl. Dt här ka vara svår utmaig i glsbygdr där dt är låga avståd och glst md busstrafik som passar. S midr privatbilism Appar och GPS I takt md att tlfo och itrtkik utvcklas så rbjuds u också mägd olika applikatior för samåkig och pdlig tillsammas md adra. D här applikatiora och itrtlösigara vädr sig blad aat till byar och förtag och avsr då åtrkommad pdlig mda adra lösigar är mr iriktad på lägr staka rsor och blir då ågo slags orgaisrad liftig. Dt här har pågått udr ågra år och flra systm är tablrad och fugrad. I glsbygd I Tolg, 3 mil utaför Växjö, har ma hållit på md i ågra år och därifrå sprids u dras kuskapr och rfarhtr till adra i ladt. I dras visio står blad aat att d vill: Ispirra och möjliggöra för mäiskor att rsa hållbart miljömässigt, koomiskt och socialt. Moll 45 kw och mr kollktivt rsad. Att samåkig ska vara giv pusslbit i vårt framtida rsad. Att kommuikatiora till, frå och på ladsbygd ska förbättrats västligt. Dt ska it vara ågot problm att bo llr vrka på ladsbygd uta båd bil och körkort. Att dt ska ibära friht att it bhöva ha bil. Adra variatr I tt aat systm, ka ma atig samåka staka gågr llr skapa gruppr i by, kommu, på skola, llr för tt äm llr tt vmag. Skjutsgrupp tar också stöd i Facbook och adra sociala mdir vilkt gör att båd chaufför och passagrar blir lit midr aoyma gom att d ka ha gmsamma vär i olika ld. Här samåkr ma alltså md värs vär. Ett likad systm fis på och på ätt hittar ma rad olika variatr och rbjudad. VEDPANNA Miljögodkäd. 50 cm vdlägd :- ikl. moms Problmt ka måga gågr vara att bdöma vilk tjäst som kommr att bli uthållig och fias kvar övr lägr tid, sägr Joha Rigmar, rgi- och klimatrådgivar i Hudiksvall. Jag tyckr också dt har varit svårt att s på dl systm vilka som faktiskt står bakom rbjudadt. Jag vill it gå md i tt systm som skickar på mig oöskad rbjudad llr säljr mia rsvaor till adra, m md sriös orgaisatör så gr dt här förstås fatastiska möjlightr, fortsättr Joha som också avslöjar att ha har gått md i såda här grupp m äu it huit prova ågo rsa. För oss som bor i glsbygdr gr dt här rlla möjlightr att bo var vi vill m ädå it vara hlt bud till g bil llr busstidr. Några svska hmsidor md samåkig: :- ikl. moms Vad btydr möjlight att pdla för Hälsiglad? Vi ställd fråga till Joas Holm, kommualråd i Hudiksvall md asvar för ärigslivsfrågor: Vi måst samarbta mlla kommura och s arbtskraftsrgio btydligt störr ä vår g kommu. Att kua dagspdla till sitt arbt oavstt var i Hälsiglad ma bor gr stor kokurrsfördl. Dtta ställr krav på goda kommuikatior och täta buss- och tågturr. Här har vi som politikr tt stort asvar att s till att dssa möjlightr skapas. Så här byggr vi y tillväxt. Plltskami - Uta skorst! FLISELDNINGSMÄSTAREN FRÅN KILAFORS Nu äv md Plltskamir uta skorst! SPAR ENERGI! Vi tilläggsisolrar vid md cllulosaisolrig. Ex 100 kvm, 3 dm tjockt. Max 10 mil frå Bolläs. Joas Holm, kommualråd i Hudiksvall. Vi säljr, srvar och har rsrvdlar till Nymo och Iwabos plltsbräar. Vi tillvrkar ga kompltta flisldigar, förråd, skruvar m.m. Acktjära 2209, Bolläs Tl: , Ståhls Plåt Sibo Sadrsbrg 3453, Kilafors ,

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4

Sverige har torv av högsta Europaklass. Tidningen. Branschföreningen. Torvens konkurrenskraft i ny rapport Sid 3-4 Nummr 5-2013 Braschförig Tidig Svrig har torv av högsta Europaklass Torvs kokurrskraft i y rapport Sid 3-4 Måga mötts på Höstmöt i Götborg Sid 4-5 Tmasidor om rgitorv Sid 8-10 Braschförig Svsk Torv / r

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon r t v ö E m f m o st o ö s a s r p s J 14 omm a 20 r t a m as stud Lärarh ajb M t add Evmatrat kommr md färda struktor t vra. Övara är avsdda att få vra att ära s om och rfktra kr ämt koomsk utsattht om

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004

Säker mat i din butik! Dagligvaruhandelns branschriktlinjer för egenkontrollprogram baserat på HACCP enligt EG 852/2004 Säkr mat i di butik! Dagligvaruhadl brachriktlijr för gkotrollprogram barat på HACCP ligt EG 852/2004 Svk Dagligvaruhadl rvidrad vrio r 3.1, maj 2013 Urprugliga ihållt i brachvägldig jauari 2007 och d

Läs mer

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner Bilig ch krativitt Dt här är skla för ig höga abitir D ka tr år är viktiga. Dt kr att bli säa år åga ya vär. Du kr ckså att ställas iför stra utaigar ch lära ig ya sakr. Vårt ål är att u ska å bästa öjliga

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Äntligen kom våren! Vårens festliga evenemang på torgen! Färgprakt sprider trivsel på torgen

Äntligen kom våren! Vårens festliga evenemang på torgen! Färgprakt sprider trivsel på torgen INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 3 prmiär. GötborsLokalrs Ror Larsso jutr av vårs första blommor. Ätli kom vår! Färprakt spridr trivsl på tor Kyla dro ut på tid. M u är vårarbtt i full å och tors

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN INSTALLATIONSMANUAL COBRA 8800/8900 CAN DRA UT MITTSEKTIONEN MED INSTALLATIONSSCHEMAT. INNEHÅLL 8808 8805 Larmehet 03CB0364A 10SA0623A Kablage Moterigspåse KA0001STSAA Ultraljudsesorer 04PC3600B 8800USER

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION

BiLteSter. vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN PEUGEOT 508 PEUGEOT ION NUMMER 1 2011 LEASEPLAN, SVERIGE OPERATIONELL BILLEASING DIN BILPARK I TRYGGA HÄNDER BiLtStr PEUGEOT 508 PEUGEOT ION vackra vägar UNNA DIG ATT NJUTA På FäRDEN Ny VD LEDER LAGET SUPERMILJöBILSPREMIEN GåR

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

Art. 7953. Brugsanvisning

Art. 7953. Brugsanvisning Art. 7953 D GB F NL S I E DK Gebrauchsaweisug Licht- / Wasserspieldüse Operatig Istructios Light ad Waterworks Jet Mode d emploi Buse pour jet d eau avec éclairage Gebruiksaawijzig Licht- / waterspelsproeier

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning...

Innehåll Grafräknaren och diskret matematik...1 Vad handlar diskret matematik om?...1 Permutationer och kombinationer...3 Något om heltalsräkning... Iehåll Grafräkare och diskret matematik...1 Vad hadlar diskret matematik om?...1 Permutatioer och kombiatioer...3 Något om heltalsräkig...4 Modulusoperator...4 Faktoriserig i primfaktorer...5 Talföljder...7

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Du står där i kön till incheckningsdisken

Du står där i kön till incheckningsdisken 5 supertua Det är olidligt att resa lågt med e otymplig, ärmast släpbar, dator i packige. Me e riktigt lite dator märks kappt i ryggsäcke, har låg batteritid och är praktisk att jobba med. Vi har testat

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22

Tentamen i EG2050/2C1118 Systemplanering, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tetame i EG2050/2C1118 Systemplaerig, 14 mars 2009, 8:00 13:00, Q21, Q22 Tillåta hjälpmedel Vid dea tetame får följade hjälpmedel avädas: Miiräkare uta iformatio med akytig till kurse. E hadskrive, ekelsidig

Läs mer

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER!

Genuine Volvo Service I DETTA NUMMER! Volvoåkare Geuie Volvo Service I DETTA NUMMER! Vår filosofi På Volvo Lastvagar arbetar vi städigt för att fia ya lösigar som gör våra lastbilar mer bräsleeffektiva och för att miska deras miljöpåverka.

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet

BRF SOMMARBRISEN STALLBACKEN, MÖLNDAL. Flytta in i nytt boende i en ny stadsdel. Se din nya lägenhet BR SOMMARBRISE ABACE, MÖDA lytta in i nytt bond i n ny stadsdl S din nya lägnht Dtaljrna som gör skillnad Vad splar bddn på n list för roll? Vi är övrtygad om att dt är hlt avgörand, hlhtn bstår av dtaljrna

Läs mer

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13

Solgläntans föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13 1 s föräldrakooperativ Kvalitet och måluppfyllelse läset 2012/13 Iehåll: Iledig 2 Förutsättigar...2 Bedömig av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 6 Slutord 7 Bilaga: Resultat - seaste

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter

7 Sjunde lektionen. 7.1 Digitala filter 7 Sjude lektioe 7. Digitala filter 7.. Flera svar Ett lijärt tidsivariat system ka karakteriseras med ett flertal svar, t.ex. impuls-, steg- och amplitudsvare. LTI-system ka ju äve i de flesta fall beskrivas

Läs mer

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll!

Bli röd/blå - så syns du! Med sikte på elitfotboll! Vi vill att du är med är vi lyfter mot ya mål Iom Karlskroa AIF har vi alltid betraktat våra samarbetsparters som vår viktigaste resurs. Vi lägger stor vikt vid att våra relatioer skall vara till glädje

Läs mer

2010 års recept. önskar www.konferensbokning.nu

2010 års recept. önskar www.konferensbokning.nu 2010årsrcpt önskar www.konfrnsbokning.nu God Jul och Gott Nytt År! Md dn här kokbokn vill jag önska dig n god jul på flra sätt. Först och främst n lugn och fridfull jul. Dssutom n kulinarisk jul, md tid

Läs mer

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014

Stöde skolas elevhälsa Handlingsplan läsåret 2013/2014 Stöde skolas elevhälsa Hadligspla läsåret 2013/2014 Stöde skola, 860 13 Stöde 060 658 33 20 Sudsvalls kommu Iehållsförteckig ELEVHÄLSOPLAN FÖR STÖDE SKOLA... 3 STÖDE SKOLAS VISION...3 ELEVHÄLSA PÅ STÖDE

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer