Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie förskola 2018/2019

2 Bie förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2018/2019 besöksadressbildningsförvaltningen, Drottninggatan 19 postadress Katrineholms kommun, Katrineholm, telefon Kommunens växel (vardagar 8 16) e-post webbplats

3 2 (20) Innehåll Förebyggande/Främjande arbete... 4 Sex former av diskriminering... 4 Riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier... 4 Förbud mot repressalier... 4 GRUNDUPPGIFTER... 5 UTVÄRDERING AV FÖRRA ÅRETS PLAN... 6 MÅL FÖR Uppföljning och utvärdering... 9 FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE INSATSER Undersök...10 Diskrimineringsombudsmannens direktiv Kartläggningsmetoder: Dokumentation Analysera och åtgärda...11 Uppfölja och utvärdera...12 FÖRSKOLANSRIKTLINJER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Övergripande policy...13 Diskrimineringsombudsmannens förklaring Förbud mot repressalier Förskolansåtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier...13 RUTINER FÖR ATT TIDIGT UPPTÄCKA TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hur ska barnet göra om det känner sig trakasserad eller kränkt?...14 Hur ska personalen göra när den upptäcker trakasserier eller kränkningar?...14 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal...15 Rutiner för uppföljning...15

4 3 (20) Rutiner för dokumentation...15 Personal som elever och föräldrar kan vända sig till...16 Ansvarsförhållande...16 Årshjul över förskolans systematiska likabehandlingsarbete...17 Anmälan Socialförvaltningen...17 Bilaga 1 Digitala mallar...19 Dokumenteringav det främjande/förebyggande arbetet Uppföljning och utvärdering Bilaga Beskrivning av händelse... 20

5 4 (20) Förebyggande/Främjande arbete Bildningsförvaltningen använder fyra steg i vårt förebyggande arbete för att hindra diskriminering, repressalier, trakasserier och sexuella trakasserier. Vi främjar arbetet med värdegrundsprinciperna (demokrati, jämställdhet och likabehandling). Vi bedriver ett aktivt arbete mot diskriminering och trakasserier för att vårt bemötande ska ske på ett likvärdigt sätt för alla barn oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om det trots detta arbete och förhållningssätt ändå sker sexuella trakasserier eller trakasserier med grund i någon/några av de andra diskrimineringsgrunderna har vi tydliga riktlinjer och rutiner för hur vi då ska göra. (Diskrimineringslagen, gäller från ) Om någon känner sig trakasserad av andra orsaker följer vi samma riktlinjer och rutiner enligt Skollagen, Sex former av diskriminering Det finns olika former av diskriminering enligt lagen som vi ska arbeta förebyggande emot. De är direkt diskriminering indirekt diskriminering bristande tillgänglighet trakasserier sexuella trakasserier instruktioner att diskriminera Riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier Utbildningsanordnarens åtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier är tydliga och finns både i digitalt format på webben och i pappersformat i verksamheterna. Vår strävan ska vara att dessa riktlinjer och rutiner är väl kända hos all personal och hos alla elever och deras vårdnadshavare. Lagen innefattar dessutom ett starkt skydd mot repressalier. Förbud mot repressalier Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.( Repressalier kan till exempel vara sämre betyg trakasserier i undervisningen hot om våld annan ogynnsam behandling Text från

6 5 (20) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Josefine Johansson (förskolechef) Maria Lilja (förskollärare) Ulrika Ahlblom (förskollärare) Stephanie Karlsson Röd (barnskötare) Vår vision På Bie förskola ska alla pedagoger, barn och vårdnadshavare tillsammans arbeta med jämställdhetsarbete och normkritiskt tänkande. Förskolan ska vara en trygg miljö där allas olikheter ska respekteras och ses som en tillgång. Tillsammans ska vi aktivt arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla barn ska kunna se tillbaka på sin förskoletid med glädje och lust. Planen gäller från Februari 2018 Planen gäller till Februari 2019 Läsår 2018/2019 Barnens delaktighet Genom vardagliga samtal när situationer uppstår får barnen vara delaktiga i arbetet. Tillsammans pratar pedagoger och barn om hur man visar varandra respekt och hur man bemöter varandra. Under året genomför barnen trygghetsenkäter och går trygghetsvandringar för att upptäcka eventuella risker och förebygga otrygghet. Pedagogerna samtalar även om innebörden av begreppet RÖTT (respekt, öppenhet, tydlighet och tillit) med barnen. I år har det inte lämnats ut några Qualis-enkäter från förvaltningen, i vanliga fall brukar barnen svara på frågor om trygghet och trivsel på förskolan. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna är delaktiga i arbetet genom samtal och diskussioner i vardagen samt på utvecklingssamtalen. Även vårdnadshavarna får i vanliga fall varje år möjlighet att svara på Qualisenkäten, dock inte hösten På familjemötet har vårdnadshavarna tillsammans med pedagogerna och förskolechefen haft diskussioner utifrån ett normkritiskt tänkande. På höstens föräldramöte fick vårdnadshavarna reflektera utifrån begreppen självkänsla och tillit till sin egen förmåga (förra årets mål) för att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet. På Lärknuten kan vårdnadshavarna följa hur förskolan arbetar mot diskriminering och kränkande

7 6 (20) behandling i den dagliga verksameten. På Lärknuten har även denna plan legat ute på remiss för att vårdnadshavarna ska ha möjlighet att delta i arbetet. Pedagogernas delaktighet Pedagogerna diskuterar värdegrundsfrågor och normkritik på sina möten och utbildningar. Förskolan har även ett jämställdhetsombud som driver det normkritiska arbetet på förskolan. Pedagogerna samtalar dagligen med barnen och varandra om värdegrundsfrågor samt tänker ur ett normkritiskt perspektiv vid erbjudande av material och aktiviteter. Det är viktigt att pedagogerna kontinuerligt använder sig av de bifogade mallarna i planen samt lämnar in LISA-elev vid uppkomst av händelser för att dessa ska kunna dokumenteras och åtgärdas. Förankring av planen För att barnen ska vara delaktiga i planen måste denna vara levande i verksamheten. För att förankra innehållet arbetar vi med RÖTT, läser relevant litteratur och svarar på barnens frågor. De äldsta barnen går trygghetsvandringar och medverkar i enkäter som ger pedagogerna underlag till innehållet i planen. Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska lämnas ut på remiss till vårdnadshavarna innan den fastställs. Delar av planen kommer att diskuteras av vårdnadshavarna på föräldramötet. Planen lämnas ut i en kortfattad modell till alla vårdnadshavare, planen i helhet finns att läsa på Bie förskolas hemsida och på Lärknuten. För att planen ska förankras måste innehållet i planen vara en del av vår dagliga verksamhet och anses vara viktig. Arbetet med målen måste dokumenteras kontinuerligt för att processen ska kunna följas och målen utvärderas. Utvärdering av förra årets plan Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan är svår att utvärdera eftersom de mål pedagogerna satt inte är mätbara. Mål var att stärka barnens tillit till sin egen förmåga samt att barnen ska få ökad självkänsla. Det pedagogerna kan se genom observationer är att barnen överlag försöker extra mycket själva innan de ber om hjälp samt att de har blivit mer benägna att hjälpa varandra. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Samtliga pedagoger på Bie förskola. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Då målen inte är mätbara är det svårt att påvisa något resultat. Dock var det givande att få med vårdnadshavarna i vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling då vårdnadshavarna på föräldramötet fick lyfta vad begreppen tillit till sin egen förmåga och självkänsla var för dem. Det är svårt att få med barnen i arbetet med planen. Årets plan ska utvärderas senast Januari 2018

8 7 (20) Beskriv hur årets plan ska utvärderas Planen ska utvärderas av samtliga pedagoger på ett möte i januari. Pedagogerna ska då medta fortlöpande dokumentation från året hur målen nedan arbetats med. Ansvarig för att årets plan utvärderas Förskolechefen tillsammans med pedagogerna Mål för Mål Diskrimineringsgrund Mål Arbetssätt Åtgärd Hur ska vi utvärdera? Kön Att vara medvetna om vilket material vi väljer att köpa in och erbjuda barnen för att de ska få möjlighet att prova olika könsroller samt möta könsstereotypiska material Medvetenhet vid inköp och erbjudande av material Ha ett syfte och mål med hur material introduceras och används Genom (film)observationer och pedagogiska diskussioner. Analysen av dessa ligger sedan till grund för nästa års mål. Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Målet är att erbjuda barnen t.ex. litteratur, normkreativa dramaövningar, begrepp och lekar som belyser stjärn-, kärnoch regnbågsfamiljer. Målet är att erbjuda barnen lekmaterial, böcker och teatrar där flera olika etniciteter finns representerade. Utveckla våra lärmiljöer så att könsstereotypiska lekar förebyggs Be bibliotekarien att ta fram litteratur Använda dramakunskapen vi får på nätverksträffarna i praktiken Använda oss av kunskapen vi fick på HBTQ-föreläsningen Be bibliotekarien att ta fram böcker som innehåller olika etniciteter Ha en medveten tanke när vi köper in material Ha en medveten tanke när vi bokar teatrar från t.ex. Scenkonst Fortlöpnade dokumentation av barnens lekar utifrån ett könsöverskridande perspektiv. Vilka funderingar och frågor har baren under året haft om könsöverskridande och identitet eller uttryck? Har vi erbjudit barnen litteratur som belyser olika etniciteter? Vad har vårt lekmaterial utökats med? Har vi sett eller spelat någon teater som belyser olika etniska tillhörigheter?

9 8 (20) Sörmland Religion eller annan trosuppfattning Att enligt läroplanen arbeta med att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av religion och annan trosuppfattning. Funktionsnedsättning Att varje barns olikheter ska mötas med respekt och att alla barn ska känna sig som en tillgång i gruppen oavsett funktionsnedsättning Sexuell läggning Att enligt läroplanen arbeta med att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oavsett sexuell läggning Be bibliotekarien att ta fram litteratur Möta barnens frågor när de kommer. Vi söker stöd hos Stödteamet när behov finns för pedagogerna och/eller barnen Arbeta aktivt med RÖTT Fylla i checklistan inför skyddsronden Använda oss av kunskapen vi fick på HBTQ-föreläsningen Be bibliotekarien att ta fram litteratur Möta barnens frågor när de kommer. Vilka funderingar har barnen haft om religion eller annan trosuppfattning under året? Att via checkpoint dokumentera alla barnens styrkor. Dessa används sedan som underlag vid t.ex. utvecklingssamtal. Är begreppen Respekt, Öppenhet, Tydlighet och Tillit förankrade hos pedagoger, barn och vårdnadshavare? Vilka funderingar har barnen haft om sexuell läggning? Ålder Sammanfattande mål Att alla barn ska ha rätt till allt material utifrån mognad och utmaning inte ålder Att alla barn ska känna sig trygga och som en tillgång i gruppen. Våga säga sina åsikter och hypoteser och vara den man är samt få en bra självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Medvetet erbjuda barnen material som utmanar dem istället för att bara se till ålder Dela in barnen i smågrupper så att alla lättare kommer till tals och lyssnas på Stötta barnen vid behov Har materialet blivit mer tillgängligt för barnen utifrån mognad? Är det något material som alla åldrar inte erbjuds? Att via checkpoint dokumentera alla barnens styrkor och utveckling. Dessa används sedan som underlag vid t.ex. utvecklingssamtal.

10 9 (20) Uppföljning och utvärdering Diskrimineringsgrund Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Funktionsnedsättning Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Sexuell läggning Ålder Annat Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Delavstämning september 2018 och sedan februari 2019 Deltagande i utvärderingen Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Alla pedagoger på förskolan samt förskolechef Uppföljning och utvärdering (Resultat och hur vi går vidare)????????

11 10 (20) Främjande och förebyggande insatser Undersök Diskrimineringsombudsmannens direktiv Det innebär en inventering och utredning av verksamheten för att identifiera hinder för lika rättigheter och möjligheter och för att identifiera om det förekommer diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier eller risker för diskriminering eller repressalier. Detta ska göras på ett generellt plan till exempel genom att göra en översyn av olika rutiner, riktlinjer och policydokument men även av attityder och normer. Vårt ansvar är att undersöka vår egen verksamhet genom till exempel enkäter individuella intervjuer gruppintervjuer andra samtal Undersökningen ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och på en övergripande nivå för att identifiera risker/hinder i verksamheten. Diskrimineringsgrunderna är kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning sexuell läggning ålder Kartläggningsmetoder: Bie förskolas pedagoger för dagligen samtal med barnen utifrån RÖTT där vikten av att respektera och bemöta andra framkommer tydligt. Pedagogerna diskuterar begreppen respekt, öppenhet, tydlighet och tillit kontinuerligt. De äldsta barnen får varje år svara på en trygghetsenkät samt gå trygghetsvandringar för att otrygga ställen/aktiviteter ska synliggöras. Resultatet av dessa tas sedan upp i trygghetsgruppen innan svaren kommer tillbaka till förskolan och åtgärder vidtas. Lärmiljöerna och leken observeras dagligen av pedagogerna för att synliggöra platser/tillfällen där t.ex. kränkande behandling eller otrygghet kan upplevas. Fyra gånger per år analyserar pedagogerna process B, trygghet och trivsel i Qualis för att få en så trygg och trivsam verksamhet som möjligt. Vårdnadshavarna har på de årliga utvecklingssamtalen, genom klagomålshanteringen på Lärknuten och i den dagliga kontakten med pedagogerna möjlighet att ställa frågor.

12 11 (20) Dokumentation Dokumentation av arbetet för att främja likabehandling och för att identifiera risk för trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering ska ske kontinuerligt, till exempel genom att använda mallarna i bilaga 1 och/eller 2. Händelser som upplevs vara en kränkning, ska dokumenteras i det digitala systemet LISA Elev från och med Innan dess används en incidentrapport benämnd "Trakasserier och annan kränkande behandling i skola, förskola och fritidshem". Denna finns publicerad i Ping Pong(på Lärknuten). Undantagsregler gäller för vikarier då en annan ordinarie personal får ansvara för att kartläggningen blir gjord. Rapporteringen gäller incidenter av följande karaktär: kränkande behandling sexuella trakasserier trakasseri utifrån diskrimineringsgrunderna trakasseri som inte är kopplad till diskrimineringsgrunderna Analysera och åtgärda Vi tittar förutsättningslöst på varje diskrimineringsgrund enligt nedanstående schema/arbetsgångför att se vad kartläggningarna har gett för resultat. Finns det en obalans, tänkbar diskriminering eller risk för trakasserier och sexuella trakasserier? Vi analyserar vad som kan ligga bakom resultatet och skriver sedan ner vad vi ska göra för att komma till rätta med detta. Vi använder nedanstående sätt för att dokumentera/analysera detta i vårt dagliga arbete. Observationer Diskussioner med barnen Pedagogiska diskussioner på möten Qualis-enkäter till barn, vårdnadshavare och pedagoger Aktivt arbete med RÖTT Trygghetsvandringar och trygghetsenkäter Incidentrapporter vid uppkommen situation Utvecklingssamtal och uppföljningssamtal Vi uppdaterar Qualis process B (Trygghet och trivsel) fyra gånger per år Konkreta åtgärder: Pedagogerna ska sprida ut sig på gården för att få en bättre översyn Dagliga samtal om hur man är mot varandra Pedagogerna ska ha en medevetenhet om platser där otrygghet uppstår för att kunna motverka detta Stänga av vissa delar av verksamheten när personalstyrkan minskar för att kunna ha en bättre översyn och minska otryggheten

13 12 (20) Barn och pedagoger delar upp sig i mindre grupper delar av dagen för att alla barn ska få möjlighet att synas och göra sin röst hörd Uppfölja och utvärdera En gång om året sätter vi oss ner och gör en uppföljning av de åtgärder vi bestämde. Blev det någon förändring och i så fall hur och vad? Detta kommer att ligga till grund för nästa kartläggning. (Se Undersök här ovan.)vi använder mallen Uppföljning och utvärdering i bilaga 1 för att dokumentera.

14 13 (20) Förskolansriktlinjer mot diskriminering och trakasserier Övergripande policy Det ska råda nolltolerans mot trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling i vår förskola. Diskrimineringsombudsmannens förklaring Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. De andra är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet och instruktioner att diskriminera. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. För att omfattas av diskrimineringslagen måste det kränkande agerandet ha samband med någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar, med koppling till diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. Förbud mot repressalier Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en utbildningsanordnare bryter mot lagen (till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot trakasserier) har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier. Repressalier kan till exempel vara sämre betyg trakasserier i undervisningen hot om våld annan ogynnsam behandling ( Förskolansåtgärder vid trakasserier och sexuella trakasserier

15 14 (20) När barnet/barnen eller personalen upptäcker eller utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier ska vi skyndsamt rapportera och behandla händelsen/händelserna enligt nedanstående rutiner. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska verksamheten ha rutiner som dels klargör hur verksamheten ska agera om trakasserier påstås ha inträffat, dels anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. Här följer en beskrivning av hur vi gör: Hur ska barnet göra om det känner sig trakasserad eller kränkt? Barnet kan berätta för någon vuxen i verksamheten. Hen kan också berätta för vårdnadshavare som sedan kontaktar ansvarig pedagog för barnet, annan personal eller förskolechefen. Den personal som får kännedom om kränkningen eller trakasseriet ansvarar sedan för frågan. Vid allvarlig kränkning ska förskolechef omedelbart kontaktas för att kunna rapportera vidare till huvudmannen. Vid osäkerhet - ta kontakt med förskolechef för råd. Vid händelser där hot och våld förekommit får förskolan använda en separat handlingsplan, "Handlingsplan vid Hot och Våld"( riktad mot grundskola och gymnasium) eller sin egen krishanteringsplan. Den förstnämnda finns publicerad på Ping Pong (Lärknuten) samt på Kartläggning av händelse sker av den personal som enligt förskolans rutiner äger frågan, till exempel genom samtal med berörda och kontakt med vårdnadshavare. Hur ska personalen göra när den upptäcker trakasserier eller kränkningar? Om händelsen upplevs vara en kränkning, sker dokumentation i det digitala incidentrapporteringssystemet LISA Elev från och med Innan dess används en incidentrapport benämnd "Trakasserier och annan kränkande behandling i skola, förskola och fritidshem". Denna finns publicerad i Ping Pong(på Lärknuten).Undantagsregler gäller för vikarier då en annan ordinarie personal får ansvara för att kartläggningen blir gjord. Förskolechef informeras och är vid behov även delaktig i samtal. Samtal förs med den som är kränkt.

16 15 (20) Enskilda samtal med den/de som utfört kränkningen. Budskapet är att kränkningen omedelbart ska upphöra. Hemmenkontaktas. Undantagsregler gäller för vikarier då en annan ordinarie personal får ansvaraför att vårdnadshavaren blir kontaktad. Trygghetsteamet/Krisgruppen kopplas in vid behov. Uppföljningssamtal sker med inblandade parter. Bildningsförvaltningens kontor tar kontinuerligt del av rapporteringen och rapporterar i sin tur på varje bildningsnämndssammanträde. Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Den som får vetskap om att barn kränks av personal har skyldighet att skyndsamt anmäla detta till förskolechef. Förskolechef dokumenterar enligtsärskilda rutiner. Förskolechef kontaktar omedelbart Bildningsförvaltningen. Ärendet hanteras i fortsättningen av förskolechef tillsammans med förvaltningen och personalavdelningen i samverkan med berördas fackliga ombud, som involveras utifrån ärendets specifika omständigheter. Rutiner för uppföljning Inom de närmaste veckorna hålls de inblandade under uppsikt. Nya samtal eller dokumenterade observationer ska ske med alla inblandade för att kontrollera att kränkningarna upphört. Under tiden ska nedanstående göras: Skriva en handlingsplan/tidsplan för uppföljning och åtgärder. Analys av händelsen/händelserna utifrån diskrimineringsgrunderna om det har skett en diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller instruktioner att diskriminera. Analys av händelsen/händelserna om det är trakasserier eller sexuella trakasserier. Analys av händelsen/händelserna om det är repressalier. Rutiner för dokumentation Alla incidenter ska dokumenteras. I vår verksamhet är det förskolechef som är ytterst ansvarig för att så sker och att all personal känner till rutinerna. Om det är ett barn som kränkt/trakasserat någon är det ansvarig pedagog för barneteller den som tog emot händelsen som dokumenterar. Om det är en personal som kränkt/trakasserat ett barn är det förskolechef som dokumenterar.

17 16 (20) Dokumentation sker på en incidentrapport benämnd "Trakasserier och annan kränkande behandling i skola, förskola och fritidshem". Denna finns publicerad i Ping Pong (på Lärknuten). Efter ska rapporteringen ske i det digitala systemet LISA Elev. Analys av de dokumenterade incidenterna görs kontinuerligt i barnkonferenser, arbetslag elleri andra relevanta grupper utifrån förskolansorganisation. Detta redovisas av varje förskolechef en gång om året under rubriken "Trygghet och trivsel" i vårt kvalitetsredovisningssystem (Qualis). När personal kränker barn gäller rutiner i särskild ordning. Dokumentation ska ske i personalakt. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Förskolechef Josefine Johansson Förskollärare (Honung) Maria Lilja Förskollärare (Bikupan) Ulrika Ahlblom Barnskötare (Honung) Stephanie Karlsson Röd Ansvarsförhållande Det är förskolechef som är ansvarig för det främjande arbetet mot diskriminering och trakasserier och sexuella trakasserier. Den som äger händelsen har det första ansvaret att dokumentera. Förskolechef ansvarar för utredning och åtgärder om någon personal är en av parterna.

18 17 (20) Årshjul över förskolans systematiska likabehandlingsarbete December Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder Januari Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder Qualis process B Februari Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder November Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder Samanställa trygghetsvandringar och trygghetsenkäter Utvärdering och revidering av planen Mars Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder Qualis process B Qualis process B Trygghetshvandringar samt återkoppla tidigare vandringar till barnen Oktober Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtgärder Trygghetshvandringar för barn och vårdnadshavare April Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder Qualis process B September Qualis-enkäter Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtgärder Maj Arbete i barngrupp utifrån främjande och förebyggande åtärder Trygghetsenkäter Augusti Implementerin av plan tillsammans med barn, vårdnadshavare och pedagoger Qualis process B Juli Juni Utvärdera planen Qualis process B Maria Lilja, Bie förskola Anmälan Socialförvaltningen All personal som arbetar inom förskolan har skyldighet att anmäla till Socialförvaltningen minsta misstanke om att ett barn far illa. Den som utsätter barnet kan vara vårdnadshavare eller andra personer som står barnet nära. Misstankar som anmäls kan handla om:

19 18 (20) Misskötsel och brist på omvårdnad Fysisk och psykisk misshandel Sexuellt utnyttjande Kvinnlig omskärelse Då det gäller de tre sistnämnda brottsliga handlingarna informeras vårdnadshavarna inte i förväg om att anmälan skett. Då det handlar om misskötsel och brist på omvårdnad informeras vårdnadshavarna att anmälan kommer att göras.

20 19 (20) Bilaga 1 Digitala mallar Kön (Vad upptäcktes?) (Vad tror vi att det beror på?) Åtgärd (Vad ska vi göra för att förbättra?) Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Annat Kommentarer:(Valfritt att använda) Dokumenteringav det främjande/förebyggande arbetet Diskrimineringsgrund Undersöka Analys Uppföljning och utvärdering Diskrimineringsgrund Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Annat Kommentarer:(Valfritt att använda) Deltagande i utvärderingen Uppföljning och utvärdering (Resultat av insatserna och hur vi går vidare)

21 20 (20) Bilaga 2 Beskrivning av händelse Elevens namn och grupp Lärare/Personal Mentor Vad hände? Vilka åtgärder är gjorda? Finns det koppling till diskrimineringsgrunderna?* Vad? Trakasserier Sexuella trakasserier Annat *Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Guldregnets förskola 2017/18 www.katrineholm.se Guldregnets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stavstugans förskola läsår 2018/

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stavstugans förskola läsår 2018/ Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stavstugans förskola läsår 2018/2019 www.katrineholm.se Stavstugans likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regndroppens förskola 2018-2019 www.katrineholm.se Regndroppens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Bie förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Bie förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Bie förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Bie förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Rävens förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Rävens förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Rävens förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Rävens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Forssjö skola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Forssjö skola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Forssjö skola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Forssjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - KAROSSEN förskola www.katrineholm.se Förskolan KAROSSENS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Strångsjö skola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Strångsjö skola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Strångsjö skola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Strångsjö skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Näverstugans förskola läsår 2018/

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Näverstugans förskola läsår 2018/ Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Näverstugans förskola läsår 2018/2019 www.katrineholm.se Näverstugans likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Backa förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Backa förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Backa förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Backa förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Asplundens förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Asplundens förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Asplundens förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Asplundens förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Lasstorp förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Lasstorp förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Lasstorp förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Lasstorp förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Gersnäs förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Gersnäs förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Gersnäs förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Gersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Sörgårdens förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Sörgårdens förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sörgårdens förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Sörgårdens-förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2018/2019 www.katrineholm.se Västra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Nävertorp grundsärskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Nävertorp grundsärskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Nävertorp grundsärskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - TRÄDGÅRDENS förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - TRÄDGÅRDENS förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - TRÄDGÅRDENS förskola läsår 2018-19 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan TRÄDGÅRENS förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra skolan läsåret 2018/2019 www.katrineholm.se Västra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Julita skola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Julita skola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Julita skola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Julita skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bies, Norrgårdens & Rävens förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bies, Norrgårdens & Rävens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bies, Norrgårdens & Rävens förskola 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - BORGEN förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - BORGEN förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - BORGEN förskola läsår 2018-19 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Borgens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Nävertorp grundsärskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Nävertorp grundsärskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Nävertorp grundsärskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Berguvens förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Berguvens förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Berguvens förskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Berguvens förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Sköldinge skola/fritidshem läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Sköldinge skola/fritidshem läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sköldinge skola/fritidshem läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Sköldinge skolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - KAROSSEN förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - KAROSSEN förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - KAROSSEN förskola läsår 2018-19 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Karossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Sörgårdens förskola www.katrineholm.se Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Bie förskola - läsåret 2015/2016 Bie förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Ängstugans förskola - läsåret 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga för planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan TRÄDGÅRDEN läsår

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan TRÄDGÅRDEN läsår LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan TRÄDGÅRDEN läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Förskolan TRÄDGÅRDENS plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Fågelbo förskola www.katrineholm.se Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, pedagogisk omsorg Ansvariga för planen Det övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lindengymnasiet läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lindengymnasiet läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindengymnasiet läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Lindengymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Saltkråkans förskola www.katrineholm.se Saltkråkans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelbo förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelbo förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelbo förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Förskolan Fågelbos plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Gersnäs förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Gersnäs förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Gersnäs förskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Gersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Guldregnets förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Guldregnets förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Guldregnets förskola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Förskolan Guldregnets plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Järvenskola Tallås läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Järvenskola Tallås läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Järvenskola Tallås läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Järvenskolan Tallås plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Björkviks skola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Björkviks skola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Björkviks skola 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Björkviks skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Näverstugans förskola - läsåret 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga för planen

Läs mer

Klossdammen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klossdammen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klossdammen förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fastställd 2018-10-28 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolans personal. Värdegrundsuppdraget

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Järvenskola Tallås läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Järvenskola Tallås läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Järvenskola Tallås läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Järvenskolan Tallås plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mottagningsenheten Bryggan Läsåret 2017/2018 www.katrineholm.se 2 (9) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Kartläggningsenhet för nyanlända

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Mysaks förskola www.katrineholm.se Mysaks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Mottagningsenheten Bryggan läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Mottagningsenheten Bryggan läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Mottagningsenheten Bryggan läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Mottagningsenheten Bryggans plan mot diskriminering

Läs mer

Aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier

Aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier Igelkottens förskola Skolor, förskolor och andra utbildningsanordnare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Julita skola - läsåret 2015/2016 Julita skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Grantäppans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grantäppans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grantäppans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2017/2018 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Regndroppens förskola läsår 2019/

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Regndroppens förskola läsår 2019/ Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regndroppens förskola läsår 2019/2020 www.katrineholm.se Regndroppens likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Guldregnets förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Guldregnets förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Guldregnets förskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2018/2019 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Hjärtums förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2015/2016

Hjärtums förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2015/2016 s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Vår vision På vår förskola skall inget

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Häringe förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Häringe förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Häringe förskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Häringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2017/2018 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Saltkråkans förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Saltkråkans förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Saltkråkans förskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Saltkråkans förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Påfågelns förskola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Påfågelns förskola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Påfågelns förskola läsår 2019-2020 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Påfågelns förskolas plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år

Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2017/2018 Hallerna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Skogsborgsskolan läsår En skola för alla där du kan vara dig själv

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. - Skogsborgsskolan läsår En skola för alla där du kan vara dig själv Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Skogsborgsskolan läsår 2018-2019 En skola för alla där du kan vara dig själv www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Skogsborgsskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och likabehandling Norrskensgårdens förskola Gävle kommun

Plan mot diskriminering och likabehandling Norrskensgårdens förskola Gävle kommun Plan mot diskriminering och likabehandling Norrskensgårdens förskola Gävle kommun Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Grunduppgifter a för planen: Madeleine Jansson och Erica Holm

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järvenskolan Södra läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Järvenskolan Södra läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Järvenskolan Södra läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Järvenskolan Södras plan mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Sörgårdens förskola - läsåret 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola Ansvariga för planen

Läs mer

Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år

Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år Klockargårdens fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5år Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år Ansvariga

Läs mer

Staffansgården förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Staffansgården förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Staffansgården förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Solgläntan föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solgläntan föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Solgläntan föräldrakooperativs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2018/2019 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Valla skola läsår

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Valla skola läsår Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Valla skola läsår 2018-2019 www.katrineholm.se Likabehandlingsplan Valla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Hasselbackens förskola Upprättad januari 2019 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Meijerska gårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 2016-03-02 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola

Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Trolldungens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola

Läs mer

Ekbackens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekbackens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekbackens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2017/2018 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen och förskolechefen på Ekbackens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2019 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans namn Planen gäller Måsens förskola Från HT 2017 till VT 2018. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, 1-5 år. Ansvariga

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Myrbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Myrbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Myrbackagårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2017/2018 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran Förskolan Myran 1(5) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran 2014-2015 2(5) Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016

Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan. Förskolan Hagabacken 2015/2016 Plan mot diskrimenering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskolan Hagabacken 2015/2016 Vår vision Alla barn i vår verksamhet är respekterade för den de är. Alla är olika men lika mycket värda.

Läs mer

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kilbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: HT2016/VT2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Holmsund-Obbolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Holmsund-Obbolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Holmsund-Obbolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år a för planen Mari Larsson, Förskolechef Carin

Läs mer

Östers Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östers Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Östers Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2017/2018 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer