Ung i Marks kommun, Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun"

Transkript

1 ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande 24-åringar från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

2 Innehåll Förord av Tommy Lönn 3 Kapitel 1 Inledning 4 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 8 Kapitel 3 Fritidssituationen bland 24-åringarna i Mark 15 Kapitel 4 Politik & inflytande 25 Kapitel 5 Trygghet & hälsa 35 Kapitel 6 Ekonomi & arbete 52 Kapitel 7 Framtid 57 Kapitel 8 Övriga kommentarer 62 Referenser 63 Om Splitvision Research 64-2-

3 Lupp, 24 år - Förord Förord Hur ser ungdomarna på sin tillvaro? Vad vill dagens ungdomar med sina liv? Är ungdomarna i Marks kommun nöjda med sin skola och fritid? Marks kommun genomför för första gången i samarbete med Ungdomsstyrelsen enkätundersökningen LUPP för att kunna söka svar på dessa frågor. LUPP, Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken, innehåller ett stort antal frågor som spänner över områdena skola, fritid, trygghet, hälsa, politik, inflytande, arbete och framtid. Vår planering är att denna enkätundersökning ska genomföras vart tredje år. Vi har valt att fråga elever i år 8, för att 2010 fråga samma elever i år 2 på gymnasiet och de nya eleverna i år 8. Detta för att kunna se om det sker en förändring av åsikter, tankar och idéer över tid bland kommunens unga medborgare. I år har vi också valt att fråga kommunens 24-åringar hur de ser på sina liv. Denna grupp av unga vuxna upplever vi vara en grupp som inte är så synlig, men där det händer väldigt mycket såsom familjebildning, bostadsanskaffning och yrkesutveckling. Vår förhoppning är att denna och kommande rapporter ska bli ett av flera underlag för spännande diskussioner bland ungdomar och vuxna kring vårt fortsatta samhällsbyggande. Tommy Lönn Kultur- och fritidsförvaltningen Enhetschef ungdomsenheten -3-

4 Lupp, 24 år - Inledning Kapitel 1 Inledning Ungdomars situation idag blir inte begriplig enbart genom att äldre erinrar sig sin ungdom. En sådan självbiografisk jämförelse är inte bara haltande, den är direkt vilseledande. Ovanstående citat kommer från ungdomsforskaren Tomas Ziehe. Följande sammanställning har till syfte att ge en bild av hur det är att vara 24 år i Mark. LUPP-undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en nationell undersökning där kommuner erbjuds möjlighet att delta för att kunna samla in kunskap om ungdomars egen situation. LUPP-undersökningen genomförs i samarbete med Ungdomsstyrelsen. LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av Ungdomsstyrelsen Mellan 2001 och 2007 har mer än 90 kommuner deltagit i LUPP. Samtliga rapporter finns att tillgå på Ungdomsstyrelsens webbsida: deltog totalt 20 kommuner i ungdomsenkäten LUPP. Undersökningen har sammanställts av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun. Tack alla ni som har fyllt i enkäten! Utan er insats hade denna beskrivning av er situation inte varit möjlig att genomföra. -4-

5 Lupp, 24 år - Inledning Metod Lupp-undersökningen genomfördes under vecka i form av postalt utskick med en påminnelse. Undersökningen berör Marks ungdomar i år 8 samt 24-åringar. I denna rapport redovisas resultatet gällande 24-åringar. I en separat rapport redovisas resultatet gällande ungdomarna i årskurs 8. Totalt har åringar erbjudits möjlighet att besvara Luppundersökningen. Undersökningen har en svarsfrekvens på 4 bland 24-åringarna (124 svar). Svarsfrekvens är 4 för 24-åringarna. För denna åldersgrupp består enkätundersökningen av 74 frågor. Läsanvisningar Rapporten presenteras efter teman som i stort sett följer enkätens temaupplägg. I rapporten görs jämförelser med den nationella statistiken för 24- åringar från Ungdomsstyrelsen, 2006 (Nationell uppföljning av ungdomspolitiken, Nupp). Tabeller och diagram numreras löpande i rapporten var för sig. Olika sorters diagram och tabeller används i rapporten. Staplarna i nedanstående exempel på diagram utläses så här: När det gäller nedanstående fråga har 7% av männen svarat ja, 7 av männen har svarat nej och 20% vet ej. Vet ej 20% 2 Man 24 år Kvinna 24 år Nej 7 7 Ja 7% 0% 20% 40% 60% 80% Exempel på diagram som återfinns i rapporten. -5-

6 Lupp, 24 år - Inledning Staplarna i nedanstående exempel på diagram utläses så här: När det gäller frågan Om ungdomarna är medlemmar i någon idrottsförening (översta stapeln i diagrammet) har 64% svarat att de inte är medlemmar, 14% att de är passiva medlemmar, 1 är aktiva medlemmar och 4% har ett förtroendeuppdrag. Jag är inte medlem Jag är passiv medlem Jag är aktiv medlem Jag har ett förtroendeuppdrag Idrottsförening Skolförening Friluftsförening Religiös förening Kulturförening Hobbyförening Politiskt parti Förening för samhällsfrågor Datorförening Supporterklubb Annan förening 64% 97% 98% 8 97% 91% 96% 94% 98% 97% 94% 14% 1 4% 1% 1 4% 4% 1% 1% 1% Exempel på diagram som återfinns i rapporten. Jag är inte medlem finns längst till vänster på stapeln, följt av Jag är passiv medlem, följt av Jag är aktiv medlem och Jag har ett förtroendeuppdrag finns längst till höger på stapeln. Nedanstående exempel på tabell utläses så här: När det gäller frågan Hur mycket finns att göra på fritiden? svarar 24% av 24-åringarna i Mark att det finns väldigt mycket att göra. I samma tabell finns även jämförande nationell statistik från Nupp 2006 som indikerar att 36% av 24-åringarna uppger att det finns väldigt mycket att göra. Hur mycket finns att göra på fritiden? 24 år, Mark 24 år, Nationellt Det finns väldigt mycket att göra 24% 36% Det finns ganska mycket att göra 4 47% Det finns ganska lite att göra 28% 1 Det finns väldigt lite/ingenting att göra 6% Exempel på tabell som återfinns i rapporten. Till denna rapport finns en bilaga med samtliga frekvenstabeller och korstabeller gällande 24-åringar. -6-

7 Lupp, 24 år - Inledning Begrepp I rapporten redovisar vi jämförelser med 24-åringar nationellt. Den nationella statistik som finns att tillgå på riksnivå kommer från Nupp, Nationell uppföljning av ungdomspolitiken, och är genomförd av Ungdomsstyrelsen

8 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen Kapitel 2 Beskrivning av situationen I detta kapitel presenteras bakgrundssituationen för 24-åringar i Mark sett till social bakgrund, sysselsättning och boendesituation. Fakta om målgruppen Totalt har 124 av 275 tillfrågade 24-åringar besvarat undersökningen. Könsfördelningen bland 24-åringarna är jämn, se tabell 2:1. Mark, 24 år Kvinna 5 Man 47% Tabell 2:1 Är du kvinna eller man? Sysselsättning 58% av 24-åringarna arbetar heltid och 1 arbetar deltid. Män i 24-årsåldern arbetar heltid i högre grad än kvinnor i samma ålder (68% vs 48%), se tabell 2:2. Kvinnor i 24-årsåldern arbetar deltid i högre utsträckning än män i samma ålder (2 vs 4%). Kvinnor i 24-årsåldern är i högre grad än män föräldralediga (1 vs 0%), se tabell 2:2. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) arbetar fler 24- åringar heltid i Marks kommun (58% vs 38%) och färre 24-åringar studerar vid universitet och högskola i Marks kommun (11% vs 2), se tabell 2:2. Fler 24-åringar i Mark arbetar heltid jämfört med 24-åringarna nationellt (58% vs 38%). Något fler bland 24-åringarna i Mark är föräldralediga jämfört med 24-åringarna nationellt (7% vs 4%). Färre 24-åringar i Mark studerar vid universitet och högskola jämfört med 24- åringarna nationellt (11% vs 2). Färre 24-åringar i Mark är arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadsprogram jämfört med 24-åringarna nationellt (7% vs 10%). -8-

9 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen Mark, 24 år Nationellt, 24 år Kvinna Man Kvinna Man Studerar vid universitet och högskola 11% 1 28% 30% Går en eftergymnasial yrkesutbildning % Går på komvux --- 4% 1% 1% Går på folkhögskola --- 1% 1% Annan utbildning dagtid % 1% Är föräldraledig % --- Sjukskriven Är arbetslös 8% 7% Deltar i arbetsmarknadsprogram 4% Arbetar deltid 2 4% 1 Arbetar heltid 48% 68% 2 4 Tabell 2:2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Jämförelse per kön mellan 24-åringar i Marks kommun samt nationell statistik för 24-åringar, Nupp (2006). Bland 24-åringarna i Marks kommun som arbetar har 80% fast anställning. Det är fler 24-åringar i Marks kommun som har fast anställning i jämförelse med den nationella statistiken (Nupp), där det framgår att 6 av 24-åringarna som arbetar har fast anställning. Bland 24-åringarna som arbetar har 80% fast anställning. Bland 24-åringarna som arbetar, är arbetsfördelningen följande: 66% arbetar 40 timmar i veckan 7% arbetar fler än 40 timmar i veckan 27% arbetar färre än 40 timmar i veckan 1 av 24-åringarna i Mark uppger att de har extrajobb på kvällar och helger. uppger att de deltar i någon utbildning på kvällar och helger, se diagram 2:1. För dessa frågor föreligger inga nämnvärda skillnader per kön. Det är färre 24-åringar i Marks kommun som har extrajobb och som deltar i utbildning på kvällar och helger i jämförelse med den nationella statistiken (Nupp), där det framgår att 26% av 24- åringarna har extrajobb och deltar i utbildning på kvällar och helger, se diagram 2:1. -9-

10 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen Har extrajobb på kvällar och helger 1 26% Deltar i utbildning på kvällar och helger Mark, 24 år Nationellt, 24 år 0% 10% 1 20% 2 30% Diagram 2:1 Har du extrajobb på kvällar och helger? Deltar du i någon form av utbildning på kvällar och helger? Jämförelse mellan 24-åringar i Mark och nationell statistik för 24-åringar, Nupp (2006). Föräldrars nuvarande sysselsättning Flertalet av 24-åringarna i Mark har föräldrar som arbetar, se tabell 2:3. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp, 2006) arbetar 24-åringarnas pappor i högre utsträckning (8 vs 78%), se tabell 2:3. Föräldrars nuvarande Mark, 24 år Nationellt, 24 år sysselsättning Mamma Pappa Mamma Pappa Arbetar 78% 8 76% 78% Studerar 1% --- <1% --- Arbetslös 1% 4% Pensionerad/ förtidspensionerad 8% 11% 10% Sjukskriven 7% 1% Annat 4% 4% 4% Vet inte --- 1% Tabell 2:3 Föräldrars nuvarande sysselsättning. Per 24-åringar i Marks kommun samt per 24- åringar i Nupp. -10-

11 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen Högsta avslutade utbildning 66% av 24-åringarnas mammor och 4 av deras pappor har en gymnasieutbildning eller högre, se tabell 2:4. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) har färre av 24- åringarnas föräldrar i Marks kommun universitet och högskola som högsta avslutade utbildning (17% vs 3 gällande mammorna samt 11% vs 3 gällande papporna), se tabell 2:4. Fler bland 24-åringarnas föräldrar i Marks kommun har jämfört med den nationella statistiken grundskola eller motsvarande samt gymnasieskola som högsta avslutade utbildning, se tabell 2:4. Mark, 24- åringars mammor Mark, 24- åringars pappor Nationellt, 24- åringars mammor Gick inte ut grundskolan Grundskola eller motsvarande 2 41% 16% 2 Gymnasieskola 37% 2 20% 18% Yrkesutbildning efter gymnasiet % 1 Universitet och högskola 17% 11% 3 3 Vet inte 7% 8% 10% 1 Nationellt, 24- åringars pappor Tabell 2:4 Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning? Per 24-åringar i Marks kommun samt per Nupp (2006). 94% av 24-åringarna har en gymnasieutbildning eller högre, se tabell 2:5. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) har färre 24- åringar i Marks kommun universitet och högskola som högsta avslutade utbildning (11% vs 28%) och fler bland 24-åringarna i Marks kommun än nationellt har gymnasieskola som högsta avslutade utbildning (70% vs 57%), se tabell 2:5. Mark, Nationellt, 24-år 24 år Grundskola eller motsvarande 6% 8% Gymnasieskola 70% 57% Yrkesutbildning efter gymnasiet 1 8% Universitet och högskola 11% 28% Tabell 2:5 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Per 24-åringar i Marks kommun samt per Nupp (2006). På grund av avrundning blir summan av dem som har en gymnasieutbildning eller högre 94%. -11-

12 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen Svenskt medborgarskap och födelseland 98% av 24-åringarna är svenska medborgare. Majoriteten av 24- åringarna är födda i Sverige (se tabell 2:6). 98% av 24-åringarna är svenska medborgare. Utanför Europa Europa Norden Sverige Var 24-åringarna är födda Var deras mammor är födda Var deras pappor är födda 9 1% 90% 88% 7% Tabell 2:6 Var är du och dina föräldrar födda? Boende 77% av 24-åringarna är uppvuxna i den kommun de bor i nu. 2 uppger att de är uppvuxna på annan ort i Sverige. Någon enstaka person har vuxit upp utomlands. Männen i 24-årsåldern bor främst själva utan barn (28%) och därefter med föräldrar (24%) och med pojk- och flickvän med barn (24%). Kvinnorna i 24-årsåldern bor främst med pojk- och flickvän utan barn (3) och därefter med pojk- och flickvän med barn (2) och med föräldrar (17%), se diagram 2:2. 77% av 24-åringarna är uppvuxna i den kommun de bor i nu. Männen i 24-årsåldern bor främst själva utan barn (28%). Kvinnorna i 24-årsåldern bor främst med pojkvän/flickvän utan barn (3). -12-

13 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen Bor med förälder/föräldrar 17% 24% Man 24 år Bor själv utan barn 1 28% Kvinna 24 år Bor själv med barn 8% Bor med pojkvän/flickvän, make/maka utan barn 17% 3 Bor med pojkvän/flickvän, maka/make med barn 24% 2 Bor med kompisar Inget alternativ stämmer för mitt boende 0% 10% 20% 30% 40% Diagram 2:2 Vem bor du tillsammans med? Per kön. 46% av 24-åringarna uppger att de bor i villa, gård eller radhus och lika många, 46%, bor i lägenhet med förstahandskontrakt, se diagram 2:3. Villa, gård eller radhus 47% 4 Man 24 år Lägenhet med förstahandskontrakt Bostadsrätt 41% 4 Kvinna 24 år Studentrum/studentlägenhet Inneboende/inackorderad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Diagram 2:3 Hur bor du? Per kön. -13-

14 Lupp, 24 år - Beskrivning av situationen 71% av 24-åringarna är ganska eller mycket nöjda med sin bostadssituation. Detta är likvärdiga värden jämfört med den nationella statistiken, där 7 uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sin bostadssituation. 71% av 24-åringarna är ganska eller mycket nöjda med sin bostadssituation. 7 av kvinnorna och 6 av männen i 24-årsåldern i Mark är ganska eller mycket nöjda med sin bostadssituation, se tabell 2:7. 16% av 24-åringarna i Mark är ganska eller mycket missnöjda med sin bostadssituation. Kvinna Man 24 år 24 år Mycket nöjd 4 47% Ganska nöjd 31% 2 Varken nöjd eller missnöjd 1 1 Ganska missnöjd 1 14% Mycket missnöjd 7 Kvinna 24 år 6 Man 24 år 14% Kvinna 24 år 1 Man 24 år Tabell 2:7 Hur nöjd är du med din bostadssituation? 1 av männen och 14% av kvinnorna är ganska eller mycket missnöjda med sin bostadssituation. De svarande nämner följande anledningar till missnöjet (totalt 20 personer): Vill ha större boende (50%) Annan anledning (2) Vill flytta hemifrån, men hittar ingen ledig lägenhet (1) Vill bo tillsammans med någon som de inte bor med nu (10%) Anledningar till missnöjdhet med boende bland 24- åringarna: Vill ha större boende Annan anledning Vill flytta hemifrån, men hittar ingen ledig lägenhet Vill bo tillsammans med någon som de inte bor med nu -14-

15 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Kapitel 3 Fritidssituationen bland 24-åringarna i Mark I detta kapitel kommer vi att gå igenom hur mycket fritid 24-åringarna har, hur nöjda de är med sin fritidssituation, vilka fritidsmöjligheter de ser saknas, deras föreningsengagemang samt resor och internationell erfarenhet. Hur mycket fritid har 24-åringarna? 46% av 24-åringarna upplever att de har lagom med fritid. 7% av 24-åringarna upplever att de har så mycket fritid att de inte vet vad de ska göra med sin tid. 47% av 24-åringarna upplever att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med allt (se diagram 3:1). 46% av 24-åringarna upplever att de har lagom med fritid och att de hinner med att göra det de vill. Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid 6% Man 24 år Kvinna 24 år Jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra det jag vill 4 4 Jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill 48% 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Diagram 3:1 Hur mycket fritid har du? Per kön. Noterbart i jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) är att det är fler 24-åringar i Marks kommun som upplever att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med allt (47% vs 3). Nöjd med fritidssituationen En majoritet, 67%, av 24-åringarna menar att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden av det de är intresserade av (se tabell 3:1). 3 av 24-åringarna upplever att det finns ganska lite för dem att göra eller att det inte finns någonting för dem att göra (se tabell 3:1). I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) är det fler 24- åringar i Marks kommun som upplever att det finns ganska lite för -15-

16 Lupp, 24 år - Fritidssituationen dem att göra eller att det inte finns någonting för dem att göra (3 vs 17%), se tabell 3:1. Hur mycket finns att göra på fritiden? 24 år, Mark 24 år, Nationellt Det finns väldigt mycket att göra 24% 36% Det finns ganska mycket att göra 4 47% 67% Mark, 24 år 8 Nupp, 24 år Det finns ganska lite att göra 28% 1 Det finns väldigt lite/ingenting att göra 6% Tabell 3:1 Hur mycket, av det du är intresserad av, finns det att göra på fritiden? Per årskurs. Jämförelse med nationell statistik för 24-åringar, Nupp (2006). På grund av avrundning blir summan av det finns ganska lite och väldigt lite att göra 3. av 24-åringarna i Mark uppger att det finns något som de skulle vilja göra på sin fritid som de inte gör på grund av deras kön (se diagram 3:2). Det framgår dock inte av undersökningen vad ungdomarna inte gör. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) är det ungefär lika många (6%) som uppger att det finns något som de skulle vilja göra på sin fritid som de inte gör på grund av deras kön. Vet ej 20% 2 Man 24 år Kvinna 24 år Nej 7 7 Ja 7% 0% 20% 40% 60% 80% Diagram 3:2 Finns det något du skulle vilja göra på din fritid som du inte gör pga att du är kille eller tjej? Per kön. -16-

17 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Hur ofta 24-åringarna gör fritidsaktiviteter Det 24-åringarna i högst grad (50%) uppger att de gör varje dag är surfar och chattar på Internet. 1 av 24-åringarna läser varje dag och 1 av dem skriver varje dag (se tabell 3:2). Många av 24-åringarna umgås med kompisar varje vecka eller oftare (7). uppger att de aldrig umgås med kompisar. Många av 24-åringarna är ute i naturen varje vecka eller oftare (4). Kvinnor uppger i något högre omfattning än män att de är ute i naturen varje vecka eller oftare (47% vs 38%). Det 24-åringarna gör i högst grad varje dag är surfar och chattar på Internet. Många av 24-åringarna umgås med kompisar, idrottar och är ute i naturen varje vecka eller oftare. En stor del av 24-åringarna idrottar varje vecka eller oftare (76%). 1 av 24-åringarna i Mark uppger att de varken idrottar själva eller i någon förening. Detta följer mönstret för den nationella statistiken, då 18% av 24-åringarna (nationellt) uppger att de varken idrottar själva eller i någon förening. Bland de 24-åringar i Mark som varken idrottar själva eller i någon förening är det 6 som uppger att de är ute i naturen varje månad eller oftare. Vad resultatet från undersökningen visar utgörs gruppen som inte rör på sig överhuvudtaget, totalt sett, av få personer. 8% av 24-åringarna uppger att de aldrig surfar/chattar på Internet. Män spelar i högre grad datorspel än kvinnor (3 vs 14% spelar varje vecka eller oftare). Män spelar i högre grad om pengar på Internet än vad kvinnor gör (11% vs 0% spelar varje vecka eller oftare). Spelar rollspel, tränar dans, spelar teater, spelar om pengar på Internet samt går till ungdomens hus är aktiviteter som en mindre grupp 24-åringar gör. Vid en jämförelse med den nationella statistiken (Nupp) är det som utmärker sig främst att 24-åringarna i Mark i högre utsträckning är ute i naturen varje vecka eller oftare i jämförelse med snittet för riket (4 vs 34%). 24-åringarna i Mark är i högre utsträckning ute i naturen varje vecka eller oftare jämfört med rikssnittet (Nupp). -17-

18 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Mark, 24 år Nationellt, 24 år Varje dag Varje vecka Aldrig Varje dag Varje vecka Aldrig Idrottar i klubb 2 6 4% 1 68% Idrottar, men ej i klubb 3 20% 10% 40% 2 Sportevenemang utan att själv delta --- 7% 47% 1% 1% 50% Umgås med kompisar 10% % 1% Deltar i föreningsverksamhet 1% 10% % Går på café 1 8% 20% 11% Går på restaurang/pub/bar 1% 18% 4% % 4% Går på konsert % --- 1% 3 Ungdomens hus --- 1% 98% % Går på teater/musikal/dansuppvisning % Går på museum/utställning --- 1% 57% --- 1% 47% Går runt stan med kompisar 11% 14% 1% 2 10% Går på fest 11% 7% <1% 1 Besöker bibliotek (ej skoltid) % 1% 6% 4 Åker skateboard/snowboard 1% % 1% 1% 78% Mekar med bilar/motorcyklar 6% 8% 6 6% 6 Är ute i naturen 11% 3 6% 2 7% Fiskar/jagar 61% --- 1% 6 Sjunger/spelar instrument 4% 8% 71% 1 11% 64% Tränar dans/spelar teater 8 1% 4% 88% Målar/syr/annan skapande verksamhet 7% 8% 46% 7% 5 Läser % 30% 7% Skriver 1 17% 36% 17% 2 27% Spelar datorspel 11% 14% 4 8% 21% 3 Surfar/chattar på Internet 50% 2 8% 4 3 Spelar om pengar på Internet 86% <1% 86% Spelar rollspel/levande rollspel 1% 1% Tabell 3:2 Hur ofta gör du följande saker på din fritid? I ovanstående tabell redovisas ej intervallerna varje månad och varje år, vilka utgör resterande procent upp till 100% per respektive svarsalternativ. Jämförelse mellan 24-åringar i Mark och nationell statistik för 24-åringar, Nupp (2006). -18-

19 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Var 24-åringarna oftast träffar sina kompisar på fritiden 24-åringarna i Mark uppger i störst omfattning att de oftast brukar vara hemma hos varandra när de träffar sina kompisar på fritiden (88%). Därefter träffas de oftast på en restaurang, pub eller bar (2), när de idrottar (14%) och på ett café (1). 24-åringarna uppger i störst omfattning (88%) att de oftast brukar vara hemma hos varandra när de träffar sina kompisar på fritiden. Mark, 24 år Hemma hos varandra 88% På en restaurang, pub, bar 2 I en idrottshall 14% På ett café 1 Utomhus I en föreningslokal På ett ungdomens hus, fritidsgård 1% Inte på någon av ovanstående platser Tabell 3:3 När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni OFTAST vara? Då frågan är en flervalsfråga överstiger summan 100%. Sett per kön skiljer det sig inte i hur 24-åringarna umgås på fritiden, förutom när det gäller att män i större omfattning träffar sina vänner på restaurang, pub eller bar än vad kvinnor i samma ålder gör. Det 24-åringarna främst efterfrågar när det gäller ställen att vara på för dem och deras kompisar är främst fler caféer, gärna kvällsöppna caféer. Vissa av ungdomarna efterfrågar fler barer och restauranger. Sociala mötesplatser i form av bland annat kvällsöppna caféer efterfrågas av 24-åringarna. Några av 24-åringarna som har lämnat kommentarer efterfrågar hus/fritidsgård att vara på. Vissa av ungdomarna har specifika önskemål, exempelvis ställe där man kan hänga med eller utan barn. Någon enstaka person har även efterfrågat hus för unga vuxna med dolda handikapp. -19-

20 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Fritidsmöjligheter som saknas Det 24-åringarna framförallt nämner på temat fritidsmöjligheter de saknar är avsaknaden av olika sportmöjligheter samt avsaknaden av social mötesplats på kvällstid, exempelvis kvällsöppet café. När det gäller sportmöjligheter, nämner 24-åringarna bland annat att de vill ha mer motorsport (är framförallt män som nämner detta). Även kommentarer kring fler idrottshallar och enstaka sporadiska kommentarer i form av olika sporter som efterfrågas nämns. 24-åringarna efterfrågar: Sportmöjligheter Kvällsöppna caféer Fler restauranger Fler affärer Mer barnverksamhet Utöver sportmöjligheter efterfrågar 24-åringarna fler sociala mötesplatser i form av fler kvällsöppna caféer. Några efterfrågar även restauranger och uteställen. Ett antal ungdomar efterfrågar även fler affärer att kunna handla i. Några personer efterfrågar mer aktiviteter för små barn (fler öppna barnverksamheter). Vad Splitvision Research kan se är gruppen 24-åringar med barn stor i Mark. 24% av 24-åringarna uppger att de bor med partner med barn och 4% uppger att de bor själva med barn. Det är viktigt att satsa på gruppen unga föräldrar. Med utgångspunkt från de svar som finns i enkäten, kan vi även se att gruppen föräldralediga i Mark är något högre än för riket (7% vs 4%). Detta i kombination med att 4% av 24-åringarna i Marks kommun är ensamstående föräldrar gör att vi ser att det är viktigt att satsa på gruppen unga föräldrar. Föräldrarna själva efterfrågar också detta. Föreningsliv Föreningslivet fungerar som en mötesplats för sociala relationer. Dess medlemmar får bland annat möjlighet att utveckla kompetens och egenskaper som behövs för gemensamt beslutsfattande. Enligt Ungdomsstyrelsens Ung idag 2007 har föreningslivet en stark ställning bland de unga, men andelen unga som är medlemmar sjunker. 31% av 24-åringarna i Mark uppger att de i någon omfattning deltar i föreningsverksamhet idag. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp, 2006) deltar färre av 24-åringarna i Marks kommun i föreningsverksamhet i någon omfattning (31% vs 3). 7 av 24-åringarna i Mark har aldrig varit medlemmar i någon förening. -20-

21 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Medlemskap i föreningsliv Många ungdomar i Mark (36% av 24-åringarna) är medlemmar i idrottsföreningar. I övrigt är aktiviteten i föreningslivet låg. I minst omfattning verkar 24-åringarna engagera sig i datorföreningar, friluftsföreningar och skolföreningar. När det gäller medlemskap i föreningslivet är 24-åringarna främst passiva medlemmar, förutom när det gäller idrottsföreningar och hobbyföreningar, där något fler eller lika många är aktiva medlemmar som passiva medlemmar. Få ungdomar har förtroendeuppdrag (se diagram 3:3). Jag är inte medlem Jag är passiv medlem Jag är aktiv medlem Jag har ett förtroendeuppdrag Idrottsförening 64% 14% 1 4% Skolförening 97% 1% Friluftsförening 98% Religiös förening 8 1 Kulturförening Hobbyförening Politiskt parti 97% 91% 96% 4% 4% 1% 1% Förening för samhällsfrågor Datorförening 94% 98% Supporterklubb Annan förening 97% 94% 1% Diagram 3:3 Är du just nu medlem i någon/några av följande föreningar? Per 24-åringar. Jag är inte medlem finns längst till vänster på stapeln, följt av Jag är passiv medlem, följt av Jag är aktiv medlem och Jag har ett förtroendeuppdrag finns längst till höger på stapeln. Ungdomars inflytande i föreningsverksamheten 54% av 24-åringarna anger att de har tillräckligt med inflytande i den förening de är mest aktiva i. Var tredje person (3) uppger att de inte vill påverka föreningens verksamhet och 1 uppger att de vill ha ett ökat inflytande i föreningsverksamheten. -21-

22 Lupp, 24 år - Fritidssituationen Resor och internationell erfarenhet Bland 24-åringarna i Mark uppger 47% att de har gjort någon semesterresa eller nöjesresa utomlands och 18% att de har gjort någon semesterresa eller nöjesresa inom Sverige under de senaste 12 månaderna, se diagram 3:4. 40% av 24-åringarna uppger att de inte har gjort någon semesterresa eller nöjesresa under de senaste 12 månaderna. 47% av 24-åringarna har gjort någon semesterresa utomlands och 18% har gjort någon semesterresa inom Sverige under de senaste 12 månaderna. I jämförelse med den nationella statistiken (Nupp, 2006) är det färre 24-åringar i Mark som uppger att de har varit utomlands under de senaste 12 månaderna (47% vs 54%). Nej Ja, utomlands Ja, inom Sverige 16% 1 16% 18% 2 27% 36% 4 40% 5 54% 5 Man nationellt, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Man Mark, 24 år Kvinna Mark, 24 år 0% 20% 40% 60% Diagram 3:4 Har gjort någon semesterresa eller nöjesresa som varat minst en vecka under de senaste 12 månaderna. Per kön. Då frågan är en flervalsfråga överstiger summan 100%. 9 av 24-åringarna uppger att de har varit utanför Sverige utan sällskap av sina föräldrar, se diagram 3:5. 7% av 24-åringarna uppger att de aldrig har det. Dessa värden ligger i linje med den nationella statistiken (Nupp, 2006). Ja, mer än 6 ggr 34% 44% Ja, 5 6 ggr 16% 18% Ja, 3 4 ggr Ja,1 2 ggr 18% 16% 18% 2 Man 24 år Kvinna 24 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagram 3:5 Har varit utanför Sverige utan sällskap av föräldrar. Per kön. -22-

23 Lupp, 24 år - Fritidssituationen 24-åringarna har främst varit på semester (9), följt av arbetat (28%), besökt släkt eller vänner (28%) samt annat (17%) när de varit utomlands, se diagram 3:6. Inga nämnvärda skillnader föreligger per kön. Arbetat Studerat Varit volontär Varit på ungdomsutbyte 30% 26% 6% 1 4% Man 24 år Kvinna 24 år Varit på semester 8 97% Besökt släkt eller vänner Annat 28% 27% 1 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Diagram 3:6 Har gjort utomlands. Per kön. Då frågan är en flervalsfråga överstiger summan 100%. Vi kan se att gruppen män i 24-årsåldern i Mark som arbetat utomlands är högre än rikssnittet. Bland männen har 30% av 24- åringarna i Mark och 20% av 24-åringarna nationellt uppgett att de har arbetat utomlands. Kvinnorna i 24-årsåldern i Mark ligger på rikssnittet, då även 26% av kvinnorna nationellt har uppgett att de har arbetat utomlands. -23-

24 Lupp, 24 år - Fritidssituationen När det gäller frågan vad som skulle behövas för att de som inte har arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte utomlands skulle åka utomlands anmärker flest 24-åringar att de inte är intresserade av att göra det (50%). Därefter uppger 24-åringarna att de skulle behöva mer pengar för att göra det (27%) och därefter svarar de annat (17%) samt att de skulle behöva information om hur de ska göra för att komma iväg (1), se diagram 3:7. Män uppger i högre grad än kvinnor att de inte är intresserade av att åka utomlands för att arbeta, studera, vara volontär eller åka på ungdomsbyte (61% vs 40%). Kvinnor uppger i högre grad än män att de skulle behöva mer pengar för att åka utomlands (37% vs 16%). Kvinnor uppger också i högre grad än män att de skulle behöva information om hur de ska göra för att komma iväg (21% vs 8%). Jag skulle behöva mer pengar 16% 37% Man 24 år Kvinna 24 år Jag skulle behöva information om hur jag ska göra för att komma iväg 8% 21% Annat 16% 1 Det spelar ingen roll, jag är inte intresserad av något av det 40% 61% 0% 10%20%30%40%50%60%70% Diagram 3:7 Om du inte har arbetat, studerat, varit volontär eller varit på ungdomsutbyte utomlands, vad behövs för att du ska göra det? Per kön. Då frågan är en flervalsfråga överstiger summan 100%. -24-

25 Lupp, 24 år - Politik & inflytande Kapitel 4 Politik & inflytande Ungdomar lever i nuet och skapar sitt normsystem i nuet. Detta gör att ungdomar i högre grad än vuxna ser systemets brister och svagheter. Ungdomars politiska beteende ger oss vuxna en inblick i de samtida samhälleliga utvecklingstrenderna. Hur ser ungdomar på samhällsfrågor och politik? Vad är det för samhällsfrågor de vill lyfta? Var någonstans och hur uttrycker de dessa frågor? Ovanstående tre punkter är viktiga att inhämta kunskap om i det politiska arbetet. Att förringa ungdomsprotester och ungdomsengagemang till att handla om ungdomars sätt att revoltera mot vuxenvärlden är att göra sig själv en otjänst. Ungdomsprotester är informationsbärare för rådande systems strukturella problem och svagheter. Ungdomsprotester är informationsbärare för rådande systems strukturella problem och svagheter. Etablissemanget (politiker och ansvariga) har mycket att vinna på att anpassa sig till ungdomars sätt att föra debatt, istället för att kräva att ungdomar anpassar sig till etablissemangets debattstruktur. Intresserade av politik & samhällsfrågor 27% av 24-åringarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av politik. 54% av 24-åringarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. 6 av 24- åringarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av vad som händer i andra länder. Män i 24-årsåldern är mer intresserade av politik än kvinnor i samma ålder och kvinnor i 24-årsåldern är generellt mer intresserade av samhällsfrågor än män i samma ålder. Andra länder Samhällsfrågor Politik 30% 2 41% 5 56% % 6 76% 8 Man nationellt, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Man Mark, 24 år Kvinna Mark, 24 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 27% av 24-åringarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av politik. 54% av 24-åringarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. 6 av 24-åringarna har svarat att de är mycket eller ganska intresserade av vad som händer i andra länder. En intressant fråga att ställa sig är vad det ligger i skillnaderna för unga vuxna mellan att vara intresserad av politik vs samhällsfrågor vs vad som händer i andra länder. Diagram 4:1 Är mycket eller ganska intresserad av Per kön och i jämförelse med den nationella statistiken (Nupp, 2006). -25-

26 Lupp, 24 år - Politik & inflytande 24-åringarna i Mark är i betydligt lägre grad än 24-åringarna nationellt intresserade av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder, se tabell 4:1. Mark Nationellt Mycket eller ganska intresserade av politik 27% 47% Mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor Mycket eller ganska intresserade av vad som händer i andra länder 54% 70% åringarna i Mark är betydligt mindre intresserade av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder jämfört med 24- åringarna nationellt. Tabell 4:1 Jämförelse mellan 24-åringar i Marks kommun och 24-åringar nationellt när det gäller intresse för politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder. Kontakt mellan ungdomar & politiker 87% av 24-åringarna tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att ungdomar och politiker träffas och diskuterar, se diagram 4:2. Det är procentuellt sett fler 24-åringar i Marks kommun som anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att ungdomar och politiker träffas och diskuterar (87% vs 81%). 87% av 24-åringarna tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att ungdomar & politiker träffas & diskuterar. Inte särskilt viktigt till inte alls viktigt Man 24 år Kvinna 24 år Varken viktigt eller oviktigt 7% 11% 10% Mycket viktigt till ganska viktigt 8 91% 87% 0% 50% 100% Diagram 4:2. Hur viktigt tycker du att det är att beslutsfattare i kommunen och grupper av ungdomar träffas och diskuterar? Per kön. 34% av 24-åringarna vill träffa en beslutsfattare, vilket är ungefär detsamma som det nationella värdet. Marks kommun har satt upp en policy antagen den 13 december 2005 som ska verka för ett tillvaratagande av ungdomars (13-25 år) intressen. Kommunfullmäktige ansvarar för att anta och följa upp policyn. Kommunstyrelsen ansvarar för att anta och följa upp riktlinjerna. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att bereda ärendet. 34% av 24-åringarna vill träffa en beslutsfattare. Riktlinjerna ska fungera som stöd vid konkret handlande. De är indelade på sex identifierade områden: inflytande, kultur och fritid, kommunikationer, skola, arbete, hälsa och bostäder. -26-

27 Lupp, 24 år - Politik & inflytande För närvarande finns det inget ungdomsråd i Marks kommun, utan dialogen mellan ungdomar och med politiker och tjänstemän i kommunen regleras genom ovan nämnda policy. Till vem skulle du vända dig? 46% av 24-åringarna vet inte vart eller till vem de skulle vända sig om de vill påverka något i Marks kommun. 6% av 24-åringarna har svarat att de inte vill påverka. 24-åringarna skulle främst vända sig till följande om de vill påverka i sin kommun: 46% av ungdomarna vet inte vart eller till vem de skulle vända sig om de vill påverka något i Marks kommun. Tjänstemän eller politiker (18%) Medier (18%) Personlig kontakt (14%) Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund () Vet inte Annat Vill inte påverka Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar Tjänstemän eller politiker Medierna Förening eller organisation Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund Personlig kontakt 6% 6% 8% 6% 2 18% 1 18% 14% 21% 14% 4 46% Nationellt, 24 år Mark, 24 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagram 4:3 Till vem eller vart vänder du sig om du vill påverka något i din kommun? Jämförelse mellan 24-åringarna i Marks kommun jämfört med 24-åringar nationellt, Nupp Detta skulle jag satsa på om jag var politiker 24-åringarna fick ange fyra områden som de skulle satsa på om de var politiker. Det de främst skulle satsa på är: Sjukvård (48%) Arbeta mot kriminalitet (38%) Skapa arbete för unga (3) Skola (30%) Om de var politiker skulle 24-åringarna satsa på: Sjukvård Arbeta mot kriminalitet Skapa arbete för unga Skola De områden som 24-åringarna skulle satsa på berör deras vardag, men är kanske främst områden som berör hela samhället. De områden som berör samtliga medborgare, som ungdomarna skulle satsa på om de var politiker, är med stor sannolikhet de områden där störst strukturella problem föreligger. Ungdomars klarsynthet kan vara till stor hjälp i att identifiera rådande strukturella systems svagheter och brister. -27-

28 Lupp, 24 år - Politik & inflytande Områdena sjukvård, arbete mot kriminalitet och skola prioriteras lika av de 24-åriga männen och kvinnorna, men att skapa arbete för unga prioriteras av en högre andel män (40% vs 28%). I övrigt skiljer det sig också generellt åt mellan vilken områden männen och kvinnorna prioriterar. Det skiljer sig åt mellan vilka områden de 24-åriga männen och kvinnorna prioriterar. Kvinnor prioriterar i mycket högre grad än män barnomsorg och arbete för miljön. Förutom att skapa arbete för unga prioriterar män i mycket högre grad än kvinnor också gator, vägar och cykelbanor, se diagram 4:4. Sjukvård Arbeta mot kriminalitet Skapa arbete för unga Skola Äldreomsorg Barnomsorg Lika lön för lika arbete för kvinnor och män Arbeta för miljön Ungas psykiska hälsa Bostäder för unga Arbeta mot främlingsfientlighet och rasism Kollektivtrafiken tex buss & tåg Fritidsaktiviteter Arbetsmiljö i skolorna Arbete för att minska användandet av alkohol Gator, vägar, & cykelbanor Djurens rättigheter Ställen där ungdomar kan träffas Idrottsanläggningar Stöd för föreningar Stöd för kulturverksamhet för unga 48% 46% 38% 37% 40% 28% 2 31% 26% 2 17% 3 14% 2 14% 2 10% 2 16% 18% 17% 11% 1 10% 14% 1 14% 11% 6% 0% Man 24 år Kvinna 24 år 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Diagram 4:4 Vad 24-åringar tycker är viktigast att satsa på. Per kön. 24-åringarna i Marks kommun skulle i mindre omfattning än 24- åringarna nationellt satsa på arbete mot främlingsfientlighet och rasism och skola. 27% av 24-åringarna nationellt skulle satsa på arbete mot främlingsfientlighet, vilket endast 14% av 24-åringarna i Mark skulle göra. Vad gäller att satsa på skola är motsvarande siffror 4 för 24-åringarna nationellt och 30% för de i Marks kommun. 24-åringarna i Mark skulle i mindre omfattning satsa på arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt skola, jämfört med 24-åringarna nationellt. -28-

29 Lupp, 24 år - Politik & inflytande 24-åringarna i Mark skulle i någon högre omfattning satsa på sjukvård och arbete mot kriminalitet jämfört med 24-åringarna nationellt, se diagram 4:5. Sjukvård Arbeta mot kriminalitet Skapa arbete för unga Skola Äldreomsorg Barnomsorg Lika lön för lika arbete för kvinnor och män Arbeta för miljön Ungas psykiska hälsa Bostäder för unga Arbeta mot främlingsfientlighet och rasism Kollektivtrafiken tex bussar & tåg Fritidsaktiviteter Arbetsmiljö i skolorna Arbeta för att minska användandet av alkohol Gator, vägar & cykelbanor Djurens rättigheter Ställen där ungdomar träffas Idrottsanläggningar Stöd för föreningar Stöd för kulturverksamhet för unga 4 48% 3 38% 37% % 2 27% 21% 26% 24% 1 20% % 2 17% 27% 14% 1 10% 7% 10% 7% 10% 11% 10% 8% 6% 8% 8% 6% 6% Nationellt, 24 år 4% Mark, 24 år 1% 0% 20% 40% 60% Diagram 4:5 Vad 24-åringar tycker är viktigast att satsa på. Jämförelse mellan 24-åringar i Marks kommun och nationellt, Nupp Aktivt deltagande 2 av 24-åringarna vill vara med och påverka de frågor som rör Marks kommun. I Marks kommun är det betydligt fler kvinnor än män som önskar vara med och påverka (3 vs 16%). Det är färre 24-åringar i Mark som önskar vara med och påverka lokala frågor än vad det är i landet i övrigt (2 vs 3). 2 av 24-åringarna vill vara med och påverka de frågor som rör Marks kommun. Det som 24-åringarna framförallt vill vara med och påverka enligt deras egna svar (vilket endast utgörs av ett fåtal svar) är: Invandrarpolitik Kollektivtrafik Äldreomsorg, samsyn i kommunen samt vägar -29-

30 Lupp, 24 år - Politik & inflytande De som inte vill vara med och påverka har framförallt angett följande anledningar till varför: Jag har inte tid (4) Är inte tillräckligt intresserad (4) Kan för lite om hur jag ska göra (2) Tror inte att det spelar någon roll, de som bestämmer lyssnar inte i alla fall (14%) Främst har de som angett att de inte vill vara med och påverka frågor angett skälen att de inte har tid eller inte är tillräckligt intresserade. En politisk handling Den vanligaste politiska aktiviteten som ungdomar gör är att skriva på en namninsamling. 5 av 24-åringarna har svarat att de har gjort detta. Den näst vanligaste aktiviteten är att bära märke eller symbol som uttrycker en åsikt, vilket 26% av 24-åringarna har. Att skriva på en namninsamling eller att bära ett märke eller en symbol som uttrycker en åsikt behöver inte alltid vara en direkt politisk handling utan kan vara en del i ett identitetsskapande, ett bekräftande på att man tillhör en grupp (bortanför det egentliga politiska budskapet för det man skriver under eller det symbolen/knappen står för). På tredje plats kommer att delta i bojkotter/köpstrejker som 8% av 24-åringarna har gjort. De vanligaste politiska aktiviteterna 24-åringarna gjort: Skriva på en namninsamling Bära märke eller symbol Delta i bojkotter/köpstrejker Det är fler kvinnor än män som har skrivit på en namninsamling (58% vs 4) och fler män än kvinnor som har deltagit i en bojkott/köpstrejk (14% vs ). En högre andel män har även chattat/debatterat med politiker ( vs 0%) och deltagit i lagliga demonstrationer (11% vs ), se diagram 4:6. Chatta/debattera politik på Internet Vara medlem i ett politiskt parti Delta i lagliga demonstrationer Delta i bojkotter/köpstrejker Bära märke/symboler som uttrycker en åsikt Skriva insändare Ta kontakt med någon politiker Skriva på en namninsamling 16% 8% 0% 6% 7% 4% 0% 11% 1 11% 14% 18% 28% 24% 2 7% 8% 8% 7% 7% Man nationellt, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Man Mark, 24 år Kvinna Mark, 24 år 54% % 0% 20% 40% 60% 80% Diagram 4:6 Har du någon gång under det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter? Per kön. Jämförelse mellan 24-åringar i Marks kommun och nationellt, Nupp

31 Lupp, 24 år - Politik & inflytande De vanligaste politiska aktiviteterna som 24-åringar i Marks kommun har gjort stämmer väl in med de aktiviteter som 24- åringar har angett i den nationella undersökningen, Nupp Ser vi till de politiska aktiviteter som 24-åringarna skulle kunna tänka sig att göra men som de ännu inte har gjort, så hamnar många av aktiviteterna relativt högt. Främst skulle man kunna tänka sig att: Skriva insändare (5) Ta kontakt med någon politiker (50%) Delta i lagliga demonstrationer (47%) I minst omfattning skulle 24-åringarna kunna tänka sig att chatta/debatterar politik på internet (24%). De vanligaste politiska aktiviteterna 24-åringarna skulle kunna tänka sig att göra: Skriva insändare Ta kotakt med någon politiker Delta i lagliga demonstrationer Kvinnor i 24-årsåldern har i högre grad än män i samma ålder generellt svarat att de kan tänka sig göra politiska handlingar. Vid en jämförelse med nationella siffror är det tvärtom män som i högre grad kan tänka sig göra dessa handlingar, se tabell 4:2. Det har jag inte gjort, men kan tänka mig att göra Kvinna Mark, 24 år Man Mark, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Man nationellt, 24 år Skriva på en namninsamling 3 38% 34% 41% Ta kontakt med någon politiker 4 51% 5 66% Skriva insändare 5 51% 6 60% Bära märke/symboler som uttrycker en åsikt % 37% Delta i bojkotter/köpstrejker 48% 4 50% 54% Delta i lagliga demonstrationer 51% Vara medlem i ett politiskt parti 27% 2 38% 48% Chatta/debattera politik på Internet 21% Tabell 4:2 Vad 24-åringarna inte har gjort, men skulle kunna tänka sig att göra. Per kön. Jämförelse mellan 24-åringar i Marks kommun och nationellt, Nupp åringarna nationellt sett är mer benägna att kunna tänka sig att genomföra politiska aktiviteter än 24-åringarna i Mark. Störst skillnader vad gäller båda könen är att kunna tänka sig vara medlem i ett politiskt parti. 27% av kvinnorna i Mark kan tänka sig vara det jämfört med 38% nationellt sett. Av männen i Mark är motsvarande siffra 2 jämfört med 48% nationellt, se tabell 4:2. 24-åringarna i Mark kan i lägre omfattning än 24- åringarna nationellt tänka sig att genomföra politiska handlingar. -31-

32 Lupp, 24 år - Politik & inflytande Främst skulle 24-åringarna aldrig kunna tänka sig att chatta/debattera politik på Internet och vara medlem i ett politiskt parti (71%). En högre andel kvinnor än män skulle generellt inte kunna tänka sig att utföra politiska handlingar, vilket också stämmer med de nationella siffrorna, se tabell 4:3. Främst skulle 24-åringarna aldrig kunna tänka sig att : Chatta/debattera politik Vara medlem i ett politiskt parti. Kvinna Mark, 24 år Man Mark, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Det skulle jag aldrig göra Skriva på en namninsamling 6% 18% Ta kontakt med någon politiker 48% 4 38% 26% Man nationellt, 24 år Överlag är det en högre andel kvinnor som aldrig skulle kunna tänka sig att genomföra politiska aktiviteter. Skriva insändare 38% 44% 2 34% Bära märke/symboler som uttrycker en åsikt 40% 4 34% 4 Delta i bojkotter/köpstrejker 48% 4 41% 37% Delta i lagliga demonstrationer 46% 47% 36% 36% Vara medlem i ett politiskt parti 7 67% 5 46% Chatta/debattera politik på Internet Tabell 4:3 Vad 24-åringarna inte har gjort och inte heller skulle kunna tänka sig att göra. Per kön. Jämförelse mellan 24-åringar i Marks kommun och nationellt, Nupp Det är överlag en mycket högre andel 24-åringar i Marks kommun som aldrig skulle genomföra politiska handlingar jämfört med 24- åringarna nationellt. Till exempel skulle 7 av kvinnorna i Mark aldrig bli medlemmar i ett politiskt parti, jämfört med 5 nationellt sett. 4 av männen i Mark skulle aldrig ta kontakt med någon politiker jämfört med 26% av männen nationellt, se tabell 4:

33 Lupp, 24 år - Politik & inflytande Utomparlamentariska aktiviteter 48% av 24-åringarna upplever att de har mycket små möjligheter eller inga möjligheter att själva föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 14% av 24-åringarna upplever att de har mycket stora möjligheter eller ganska stora möjligheter att själva föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen, se diagram 4:7. Vet inte Mycket små möjligheter/ inga möjligheter alls Ganska små möjligheter 18% 20% 24% 28% 4 38% 48% Mark, 24år Ganska stora möjligheter Mycket stora möjligheter 1% % Mark, 24 år Nationellt, 24 år Mark, 24 år 0% 20% 40% 60% Diagram 4:7 Hur stora möjligheter tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Jämförelse mellan 24-åringar i Marks kommun och nationellt, Nupp Utomparlamentariska aktiviteter, som i denna undersökning berör skada andras/allmän egendom i protest, ockupera byggnader, måla politiska slagord på allmän plats och delta i olagliga demonstrationer, får sin grogrund när människor inte känner sig hörda. Utomparlamentarism är motsatsen till parlamentarism, vilket innebär att aktioner genomförs direkt i samhället av de berörda, istället för att processen/besluten genomdrivs av politiska organ som exempelvis kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, riksdagen eller regeringen. Politiska förändringar försöker skapas genom aktioner av fredlig eller militant karaktär. I intervjuer vi genomfört med ungdomar (ej ungdomar boende i Marks kommun) som deltagit i utomparlamentariska handlingar säger ungdomarna att deras röst inte hade blivit hörd om dessa aktiviteter inte hade gjorts. Media eller politiker lyssnar först till oss efter att vi tagit till dessa handlingar. Inte sällan hör man i intervjuer av politiker och ungdomar i samband med en ockupation eller demonstration att politiker säger att de bjudit in ungdomarna för att föra en diskussion, men att ungdomarna inte är villiga att delta. Ungdomarna å sin sida uttrycker att politikerna inte vill diskutera och att det inte finns något forum att mötas. -33-

34 Lupp, 24 år - Politik & inflytande Deltagit i utomparlamentarisk aktivitet Den enda utomparlamentariska aktiviteten som 24-åringarna i Marks kommun har deltagit i är att av killarna har deltagit i olagliga demonstrationer. Ser vi till situationen för samtliga ungdomar i 24-årsåldern baserat på Ungdomsstyrelsens Nupp-undersökning (2006) är det mellan 2-4% som har deltagit i utomparlamentariska aktiviteter, som exempelvis att förstöra annans egendom, ockupera hus eller område eller delta i olagliga demonstrationer, se diagram 4:8. Skada andras/allmän egendom i protest Man nationellt, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Ockupera byggnader 1% 1% Måla politiska slagord på allmän plats Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 4% 0% 1% 1% 4% 4% Diagram 4:8 Nationell statistik, Nupp 2006 gällande 24-åringar. Har du någon gång under det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter, eller kan du tänka dig att göra det? Per kön. Det är några 24-åringar som skulle kunna tänka sig att delta i utomparlamentariska aktiviteter (-18%). Det är fler män än kvinnor (procentuellt) som kan tänka sig att göra dessa aktiviteter. Ockupera byggnader och måla politiska slagord är det fler män i Marks kommun som skulle kunna tänka sig att göra än männen nationellt. En mindre andel kvinnor i Mark jämfört med nationella mått skulle kunna tänka sig att utföra utomparlamentariska aktiviteter, se diagram 4:9. Skada andras/allmän egendom i protest Ockupera byggnader Måla politiska slagord på allmän plats Delta i olagliga demonstrationer/aktioner 8% 4% 8% 10% 7% 4% 10% 8% Man nationellt, 24 år Kvinna nationellt, 24 år Man Mark, 24 år Kvinna Mark, 24 år % 18% 0% 10% 1 20% 2 30% Diagram 4:9 Har inte gjort det, men skulle kunna tänka sig att delta i någon av följande aktiviteter. -34-

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 1 ISBN 978-91-86397-06-7 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Säter 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 Dalarnas forskningsråd Arbetsrapport 2010

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Trollhättan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Så här tycker 22% av unga mellan 19-25 år bosatta i Trollhättan! Rapport från Luppenkät 14 unga 19-25 år INNEHÅLL 4 Bakgrundsfaktorer

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 19-25-åringarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de bor Sysselsättning och ekonomi Hur de mår Vad de gör på fritiden Vad de vill ha för inflytande Hur

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

ATT VARA UNG I EKSJÖ KOMMUN

ATT VARA UNG I EKSJÖ KOMMUN ATT VARA UNG I EKSJÖ KOMMUN Undersökning baserad på ungdomsundersökningen Lupp 2007 Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 jonas.bjalesjo@etn.lu.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Karlstads kommun 2008. En undersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Karlstads kommun 2008. En undersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Karlstads kommun 2008 En undersökning genomförd av Attityd i Karlstad AB 2009 LUPP RE SULTAT F ÖR K ARLSTADS KOM MU N 2008 Sammanfattning Bakgrund Karlstads kommun

Läs mer

Våra unga i Gällivare!

Våra unga i Gällivare! Våra unga i Gällivare! Gällivare kommuns uppföljning av ungdomspolitiken- Lupp Gällivare kommun Gemensam administration Nämnd& utredning Ann-Helen Köhler 0970-18128 ann-helen.kohler@kommun.gellivare.se

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012

Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012 Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012 Oktober 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad Barns och ungdomars

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Ung i Härnösand Resultat av LUPP-undersökningen 2006 Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Anette Gustafsson Samhällsförvaltningen Härnösands Kommun Förord Under oktober månad 2006 genomförde

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

typ ett café. ett mysigt, flummigt, schysst

typ ett café. ett mysigt, flummigt, schysst typ ett café. ett mysigt, flummigt, schysst En rapport om ungas situation i Sunne kommun. Eric Ceder Anna Halldén Klas Jansson Förord Under hösten 5 genomförde Sunne kommun LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

ungdomspolitiken 2011

ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Högstadieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Ungdomsenkäten

Ungdomsenkäten Ungdomsenkäten 2010-2011 22.11.2011 Projektet Ungdom i Demokrati höra unga i ärenden som berör dem (Ungdomslagen 72/2006) samla in information om de ungas uppväxt- och levnadsförhållanden (Ungdomslagen

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas TANUMS KOMMUN LUPP i Tanum Rapport om LUPPenkäten 2011 Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas Innehåll INLEDNING... 2 OM UNDERSÖKNINGEN... 2 OM KOMMUNEN... 3 RAPPORTENS RESULTAT... 5 FRITID... 5 SKOLA... 11

Läs mer