STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET"

Transkript

1 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet

2 Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare och statsvetare vid Örebro universitet tillsammans undersöker: hur ungdomars engagemang i samhälle och politik ser ut idag; varför ungdomar utvecklar olika former av engagemang genom en. Du och samhället startade 2010 och har ligen samlat in enkäter från skolungdomar, föräldrar och unga vuxna i Örebro. I detta nyhetsbrev kommer vi att fokusera på följande: förtroende för samhällsinstitutioner intresse för politik politiska diskussioner i hemmet och med vänner politiskt deltagande och engagemang ungdomar och hemmet ungdomar och skolan tillit och tolerans Inom samtliga områden ligger tyngdpunkten på att presentera de förändringar som sker över åldrar. Antal studiedeltagare per åldersgrupp och tidpunkt Men vi börjar med att redovisa studiens upplägg. Tabellen nedan visar ungefärliga deltagarsiffror per undersökningstillfälle och åldersgrupp. Ungdomar är samma grupp av ungdomar som vi har följt under fyra. En åldersgrupp som har deltagit i studien tre i rad är ungdomar (som vi följt när de var 16, 17 och 18 ). Olika färger representerar olika åldersgrupper * *Data från 2013 är under bearbetning och finns därför inte presenterad i nyhetsbrevet. Under 2014 genomförs tre enkätsamlingar inom ramen för studien; en i skolorna för de elever som g i skurs 2 på gymnasiet i Örebro samt två insamlingar via internet och post för 20- ingar respektive 26-ingar i Örebro. Ansvariga för studien är professorerna Erik Amnå (statskunskap), Mats Ekström (media- och kommunikationsvetenskap) och Håkan Stattin (psykologi). Studien bekostas med medel från Riksbankens Jubileumsfond och är godkänd av den regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta projektansvarig Erik Amnå tfn: , 1

3 Förtroende för institutioner, politiskt intresse samt politiska diskussioner med föräldrar och vänner Förtroende för samhällsinstitutioner Att människor är positivt inställda till och har förtroende för olika samhällsinstitutioner är viktigt för det politiska systemets stabilitet och effektivitet. Hur stort förtroende har då svenska ungdomar och unga vuxna för va olika samhällsinstitutioner? Vi ställde denna fråga till ungdomarna. Resultatet presenteras i Tabell 1 nedan som anger den procentuella andelen ungdomar som har ganska eller stort förtroende för olika institutioner. Tabell 1. Förtroende för samhällsinstitutioner (procent). Institutioner/ Riksdagen Regeringen Domstolarna Polisen Politiska partier EU Sociala rörelser Tabell 1 visar två intressanta saker. För det första visar den att förtroendet verkar variera för olika samhällsinstitutioner. Ungdomar har överlag större förtroende för polisen och domstolarna än för riksdagen och regeringen. Sedan ser vi att förtroendet ökar för olika samhällsinstitutioner ju äldre ungdomarna blir. Om vi, till exempel, jämför förtroende för riksdagen för ungdomar vid 13-sålder jämfört med när de är 15, ser vi att förtroendet har ökat från 29 % till 58 %. En liknande ökning ser vi också om vi jämför 16-ingar med 18- ingar. Mellan dessa två ökade förtroendet för riksdagen från 48 % till 63 %. 2

4 Känslor och intresse för politik och samhällsfrågor Hur vanligt är det att ungdomar är intresserade av politik och samhällsfrågor? Diagram 1 nedan visar resultaten från två olika frågor som vi ställde till ungdomarna angående deras intresse för politik och för samhällsfrågor. Diagram 1. Intresse för politik och samhällsfrågor. 90% 80% 70% 60% % 50% 40% 30% Hur intresserad är du av politik? Hur intresserad är du av vad som händer i samhället? 20% 10% 0% Diagrammet ovan visar andelen ungdomar som är ganska eller mycket intresserade av politik och samhällsfrågor. Diagram 1 visar dels att intresset för politik och samhällsfrågor ökar ju äldre ungdomar blir och dels att ungdomar verkar vara mycket mer intresserade av samhällsfrågor än av politik. 3

5 Politiska diskussioner med föräldrar och vänner En viktig förutsättning för att kunna bilda sig en uppfattning, hålla sig informerad om olika politiska frågor och kanske övertyga andra i sin närhet om sina egna politiska tankar, är diskussioner med andra människor. Vi frågade ungdomarna hur ofta det händer att de pratar med sina föräldrar och vänner om: a) vad de har hört på nyheterna om vad som händer i Sverige och världen, b) miljöfrågor och c) politik eller samhällsfrågor. Svarsalternativen de fick rangordnade sig från 1 ( aldrig ) till 4 ( mycket ofta ). Diagrammet nedan visar ett medelvärde beräknat på de tre frågorna om diskussioner med föräldrar och vänner. Högre medelvärde betyder att man diskuterar mer ofta. Diagram 2. Politiska diskussioner med föräldrar och vänner. 4,0 3,0 Medelvärde 2,0 Politiska diskussioner med föräldrar Politiska diskussioner med vänner 1, I Diagram 2 g det att utläsa ett par intressanta saker. Först och främst ser vi att ungdomar diskuterar politik oftare med föräldrar än med sina vänner. Det gäller upp till ingarna diskuterar i princip lika ofta politik med sina föräldrar som med sina vänner. Diagram 2 visar också att de unga vuxna (20-26 ) oftare är engagerade i politiska diskussioner med föräldrar och kamrater jämfört med de yngre. 4

6 Ungdomars politiska deltagande och engagemang Vid sidan av en positiv inställning till olika samhällsinstitutioner är också människors deltagande och engagemang viktigt för det politiska systemet och demokratin. För att se hur politiskt engagerade ungdomarna är ställde vi följande fråga: Har du gjort något av det följande under de senaste 12 månaderna?. Vi gav dem följande svarsalternativ: nej, ja, någon enstaka gång eller ja, flera gånger. Tabell 2 nedan redovisar den procentuella andel som svarat att de har varit engagerade antingen ja, någon enstaka gång eller ja, flera gånger. Tabell 2. Ungas politiska aktiviteter (procent). Aktivitet/ Skrivit under en namnlista Arbetat frivilligt för en god sak Kontaktat en politiker eller tjänsteman Skänkt pengar till välgörande ändamål Deltagit i en laglig demonstration eller strejk Deltagit i olaglig aktion/demonstration eller ockupation Brutit mot lagen av politiska skäl Bojkottat eller köpt en viss produkt av politiska, etiska eller miljöskäl Tabell 2 visar att ungdomarna engagerar sig i vissa typer av aktiviteter mer än i andra. Vi kan bland annat utläsa att skriva under namnlistor, arbeta frivilligt för en god sak, och skänka pengar till välgörande ändamål är aktiviter som ungdomar är mest engagerade i. Mer sällan har de kontaktat en politiker eller tjänsteman, deltagit i olagliga aktioner/demonstrationer eller ockupation, och brutit mot lagen av politiska skäl. Ett annat mönster är den generella ökningen av bojkott eller köp av vissa produkter av politiska, etiska eller miljöskäl. Den verkar förekomma mer bland äldre ungdomar. Det är kanske inte så konstigt, eftersom det är då man blir mer ekonomiskt självständig. 5

7 Engagemang på internet Internet erbjuder nya möjligheter att uttrycka sig och engagera sig i samhället. För att ta reda på hur engagerade ungdomarna är på nätet, ställde vi frågan: Har du gjort något av följande de senaste två månaderna?. Vi gav dem svarsalternativen: nej, ja, någon enstaka gång eller ja, flera gånger. Tabell 3 redovisar andelen ungdomar som svarat att de under de två senaste månaderna engagerat sig någon enstaka gång eller flera gånger i olika nätaktiviteter. Tabell 3. Engagemang på internet (procent). Aktivitet/ Diskuterat politik och samhällsfrågor med vänner på internet Sökt information om politik eller samhällsfrågor på internet Läst om politik i en blogg Tittat på videos eller filmklipp om samhällsfrågor eller politik Anslutit till en grupp på Facebook (eller liknande) som handlar om samhällsfrågor Deltagit i en internetbaserad protest Skickat ett till en politiker Länkat nyheter till kompisar Sammantaget verkar engagemanget på internet följa ett mönster som liknar traditionellt politiskt deltagande (se Tabell 2). Det finns med andra ord en variation i hur mycket ungdomarna engagerar sig i olika aktiviteter. Vissa aktiviteter är populärare än andra. Exempelvis brukar en större andel ungdomar länka nyheter till sina kompisar medan en betydlig mindre andel har skickat till politiker. Ett tydligt mönster i Tabell 3 är att 18- ingarna engagerar sig mest i nästan samtliga aktiviteter på internet. 6

8 Medlemskap i olika föreningar Medlemskap och aktivitet i olika föreningar utgör en annan viktig del av ungas politiska och sociala engagemang. Tabell 4 visar den procentuella andelen ungdomar som har angett att de är medlem i en viss typ av förening. Tabell 4. Medlemskap i olika föreningar (procent). Förening / Idrottsförening Religiös förening Politisk förening Miljöförening Kulturförening (t.ex. teatergrupp, dans, musikgrupp, konst, etc.) Förening för fred eller mänskliga rättigheter (Fredsrörelsen, etc.) I tabell 4 framg det att det framför allt är två typer av föreningar som drar till sig ungdomar; idrottsföreningar och kulturföreningar av olika slag. Vi kan dock se en viss skillnad mellan de yngre (13-18 ) och äldre (20-26 ). De yngre är i större utsträckning med i idrottsföreningar jämfört med de äldre. Diagram 3. Medlemskap i idrottsförening uppdelat på tjejer och killar (procent) % Idrottsförening - Tjejer Idrottsförening - Killar Kulturförening - Tjejer Kulturförening - Killar Finns det någon skillnad mellan tjejer och killar vad gäller medlemskap i idrottsföreningar och kulturföreningar? Figuren till vänster visar att överlag är andelen killar i idrottsföreningar större jämfört med andelen tjejer. I kulturföreningarna är andelen tjejer, oavsett åldersgrupp, större jämfört med andelen killar. 7

9 Att bryta mot lagen De ungas politiska deltagande och engagemang kan ibland sträcka sig utanför vad som lagarna tillåter. En grupp ungdomar kan tänka sig att bryta mot de rådande lagarna och reglerna i vt samhälle, om så krävs. För att ta reda på hur stor denna grupp är ställde vi följande fråga till ungdomarna i v studie: Hur tänker och tycker du om att bryta regler för att förändra något i samhället? Ett av svarsalternativen på denna fråga var: Om politikerna gör något fel, så kan jag tänka mig att bryta mot lagen även om andra människor kommer till skada. Om en lag är helt fel måste man ibland ta till drastiska åtgärder. Diagram 4 nedan visar andelen killar och tjejer som kryssade i detta svarsalternativ. Diagram 4. Att bryta mot lagen även om andra människor kommer till skada (procent) % 6 Tjejer Killar Diagram 4 visar flera mönster kring hur ungdomar kan tänka sig att bryta mot lagen för att förändra något i samhället även om andra människor kan komma till skada. Först och främst visar diagrammet att andelen killar som kan bryta mot lagen även om det skadar andra är betydligt högre jämfört med andelen tjejer. Dessutom tycks beredskapen att bryta mot lagen vara något som tilltalar ungdomar i åldrarna 14 till 17 mer än andra åldrar. Detta mönster syns tydligare hos killar än hos tjejer. Överlag är andelen ungdomar som visar beredskap att bryta mot lagen relativt liten. 8

10 Ungdomar och skolan Skolan antas spela en viktig roll i ungas vardagsliv och utveckling. Den svenska skolan har två viktiga uppdrag: 1) förmedla och stimulera ungas kunskapsutveckling och 2) skola demokratiska medborgare och reproducera demokratiska värderingar. För att skolan ska klara av sina uppdrag så krävs bland annat en god miljö för utveckling och lärande. Vi har frågat eleverna om hur bra de trivs i skolan och hur deras relation är till lärarna. Siffrorna i Diagram 5 visar procentuella andelen ungdomar som svarat att de trivs mycket bra eller ganska bra i skolan. Diagram 6 visar andelen ungdomar som svarade håller med eller håller absolut med på de två påståendena i diagrammet. Diagram 5 och diagram 6. Ungdomar och skolan (procent). % Hur trivs du i skolan? Diagrammet till vänster visar att en stor andel ungdomar trivs ganska eller mycket bra i skolan. Utveckligen över tid är stabil. % De flesta av mina lärare behandlar mig rättvist De flesta av mina lärare lyssnar verkligen på vad jag har att säga En stor majoritet ungdomar uppger att deras lärare behandlar dem rättvist och lyssnar på vad de har att säga. 9

11 Ungdomar och hemmet Hemmet utgör en betydelsefull miljö för ungas sociala och politiska utveckling och väg in i samhället. En viktig aspekt av hemmamiljön handlar om demokratin i hemmet, dvs. i hur stor utsträckning ungdomarna ges möjligheten att vara med när något ska bestämmas eller diskuteras i familjen. Det handlar om ungas delaktighet i och inflytande över sådant som händer i familjen. Vi ställde en rad frågor till ungdomarna om demokratin i hemmet, som bland annat: a) om du har synpunkter på saker och ting, så kan de synpunkterna förändra beslut som tas i familjen, b) du har inflytande och är delaktig i sådant som händer i din familj och c) dina föräldrar lyssnar på dig när något ska bestämmas i familjen. Av dessa frågor skapade vi ett mått för att mäta demokratin i hemmet. Svarsalternativen gick från 1 ( stämmer inte alls ) till 4 ( stämmer mycket bra ). Högre siffror i diagrammet nedan betyder att familjen upplevs som mer demokratisk. Diagram 7. Demokratin i hemmet (medelvärde). 4,0 3,5 3,0 Medelvärde 2,5 2,0 Tjejer Killar 1,5 1, Överlag visar diagrammet ovan att oavsett kön så upplever ungdomar en hög grad av demokrati i hemmet och känner sig delaktiga i sådant som händer i familjen. Medelvärdena för alla åldergrupper samt tjejer och killar är över 3 på en skala från 1 till 4. 10

12 Ungdomar och deras kompisar Forskningen har visat att kompisarna blir alltmer viktiga ju högre upp i tonen ungdomarna kommer. Detta såg vi också i Diagram 2 där vi undersökte hur ofta ungdomar diskuterar politik med sina vänner. En annan aspekt av relationen mellan kompisar handlar om att försöka göra sina kompisar medvetna om vad som händer i världen. Diagrammet nedan visar andelen ungdomar som uppger hur ofta de själva eller deras kompisar försöker göra varandra medvetna om vad som händer i världen. Siffrorna anger den procentuella andelen som svarat ja, nästan alltid eller ja, ofta. Diagram 9. Göra varandra medvetna om vad som händer i världen (procent) % Försöker du få dina kompisar att bli mer medvetna om vad händer i världen? Försöker dina kompisar få dig att bli mer medveten om vad som händer i världen? Diagrammet visar att andelen ungdomar som försöker få sina kompisar att bli mer medvetna om vad som händer i världen är i princip lika stor som andelen som uppgett att deras kompisar försöker få dem att blir mer medvetna. Vi ser återigen att ungdomar verkar kommunicera mer och mer med sina kompisar ju äldre de blir. 11

13 Ungas tillit och tolerans Social tillit Social tillit, det vill säga förtroendet mellan människor, och tolerans gentemot människor med annan etnisk bakgrund är två grundläggande värden i en väl fungerande demokrati. Så hur stor tillit har ungdomar till sina medmänniskor? Diagram 10. Tillit till människor i allmänhet 60,0 De flesta människor g att lita på 50,0 40,0 % 30,0 20,0 "stämmer ganska bra" eller "stämmer precis" 10,0 0, Ungdomarna fick ta ställning påståendet: De flesta människor g att lita på. Andelen som svarade stämmer ganska bra eller stämmer precis redovisas i Diagram 10. I såldern svarade 40 % av ungdomarna att de hade tillit till andra människor. Vi ser dock att andelen ungdomar som har hög tillit är minst bland ingar. Andelen med hög tillit till andra människor ökar sedan med åldern och är som högst bland 26-ingar. 12

14 Tolerans Hur toleranta är unga människor gentemot människor från andra kulturer och bakgrunder? Ungdomarna fick ta ställning till följande huvudfråga om tolerans: Hur ser ni på personer som har flyttat hit från andra länder? Siffrorna i Tabell 5 representerar den procentuella andelen ungdomar som svarat att påståendena stämmer ganska eller mycket bra. Tabell 5. Tolerans mot människor från andra länder (procent). Påstående/ V kultur blir rikare när människor från andra länder flyttar till Sverige Vi borde välkomna människor som flytt undan problem i de länder de kommer från Invandrare ska ha samma rättigheter som dem som är födda i Sverige Som det framg av Tabell 5 har en stor majoritet av ungdomarna i alla åldersgrupper en positiv inställning till människor som har flyttat hit från andra länder. Generellt så kan vi se att ungdomars tolerans börjar öka från 14-s ålder. Toleransen verkar vara något högre bland unga vuxna (20-26 ). Diagram 12. Skillnaden mellan könen (medelvärde). Medelvärde 4,00 3,00 2,00 1, Tjejer Killar För att se om det finns någon skillnad mellan könen i ifråga om tolerans slog vi samman de tre påståendena ovan och räknade ut medelvärdet för tjejer och killar separat. Diagram 12 visar att toleransen gentemot människor från andra länder är i genomsnitt något högre bland tjejerna än bland killarna. Detta gäller för alla åldersgrupper. 13

15 Sammanfattning av de preliminära resultaten Ibland framställs unga människor som oengagerade och ointresserade av politik och samhällsfrågor. Det finns flera anledningar som talar emot en sådan karaktärisering. En anledning är att unga människor troligen inte kan buntas ihop och benämnas som en homogen grupp. Det verkar som att vi bättre först ungdomar som drivna av olika mål och intressen. V undersökning visar t.ex. att åsikter om politik och politisk aktivitet skiljer sig åt beroende på ålder och kön även inom gruppen unga människor. Unga människor utgör med andra ord en heterogen grupp med varierande politiska intressen, värderingar och engagemang. Dessutom visar va analyser i detta nyhetsbrev att unga människor är intresserade av vad som händer i samhället och engagerar sig i olika former av politiska aktiviteter såväl som aktiviteter för välgörande ändamål. Vi kan också se att ju längre upp i åldrarna man kommer, desto viktigare tycks vänner bli för ungdomars förståelse och utveckling av politiska idéer och tankar. Hemmet och skolan är inte oviktiga, men vänner verkar ta vid som en viktig källa för diskussion och information om politik och samhälle. I Sverige är rösträttsåldern satt till 18. En stor del av de ungdomar som ing i v undersökning har med andra ord inte haft möjlighet att försöka påverka politiken genom den mest etablerade kanalen för politisk påverkan som vi har att rösta. I ljuset av detta är det intressant att se vilka varierande former av politisk aktivitet som ungdomar, både under och över 18, använder sig av. Runt hälften av de tillfrågade hade under det senaste et skrivit under en namnlista, knappt 10 procent hade deltagit i en demonstration och ju äldre upp i åldrarna, desto vanligare verkar det vara att man köper produkter utifrån politiska, etiska eller miljömässiga skäl. Sammantaget så vill vi mena att bilden av unga människor som oengagerade och ointresserade inte stämmer. Vi behöver således en mer nyanserad syn på ungdomar och deras roll och delaktighet i samhället. 14

16 2014 TACK FÖR ERT SAMARBETE OCH MEDVERKAN! Läs mer om Du och samhället på: Youth & Society -YeS Örebro universitet

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Kvalitetsarbete. Lilla Paletten

Kvalitetsarbete. Lilla Paletten Kvalitetsarbete Lilla Paletten 2015-2016 Årets kvalitetsarbete redovisas genom följande områden utifrån Läroplanen för förskolan 1998, reviderad 2010; Förskola och hem Normen och värden Barns inflytande

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13

ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 ARBETSPLAN NYCKELPIGAN HT-13 Normer och värden: MÅL VAD GÖRA HUR UTVÄRDERA HUR GICK DET Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: - öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar - förmåga att

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014

Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (7) Mål för Markhedens Förskola Läsåret 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), www.gavle.se Sid 2 (7) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND

KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND KYRKSAMHETEN I GÖTEBORG OCH VÄSTRA GÖTALAND JAN STRID tidigare SOM-undersökningar där frågor gällande Svenska kyrkan ingått har vi I mest varit intresserade av kyrkovalen. Men i samband med dessa val har

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

En serie om demokratibegreppet

En serie om demokratibegreppet AV-nummer: 101659tv 1 5 Programlängd: 5 x 10 min. En serie om demokratibegreppet Inledning Om serien Vem bestämmer? Vem bestämmer? är en fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret

Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Sammanställning av åsikter November 2015 Anette Christoffersson, Strategiska enheten, Kommunledningskontoret Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25]

Ungdomar i Skåne. Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Ungdomar i Skåne Sandra Engelbrecht [SOM-rapport nr 2012:25] Förord I samverkan med region Skåne genomförde SOM-institutet 2011 en medborgarundersökning. Den var dels en uppföljning av de undersökningar

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur LORE Laboratory of Opinion Research University of Gothenburg University of Gothenburg Sweden

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E

Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 107 Offentligt Funktionell kvalitet V E R K T Y G F Ö R B E D Ö M N I N G A V F Ö R S K O L A N S M Å L U P P F Y L L E L S E Språk och kommunikation

Läs mer

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret.

Stadskontoret. Ung i Malmö. Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir. Stadskontoret. Stadskontoret Ung i Malmö Ungdomars syn på politik, inflytande, skolan, fritiden och framtiden. Sólveig Bjarnadóttir Stadskontoret Malmö Stad 2 FÖRORD Ungdomars delaktighet, engagemang och inflytande i

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst

Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Intolerans Vad tycker ungdomar om judar, muslimer, homosexuella och invandrare? Lättläst Det här är en lättläst sammanfattning av intoleransrapporten. Texten är skriven med korta meningar och enkla ord.

Läs mer

Normer & värden.

Normer & värden. Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2015/2016 Familjedaghem Junibacken Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål Förskolan ska sträva

Läs mer

18-årsundersökning Oktober 2013

18-årsundersökning Oktober 2013 18-årsundersökning Oktober 2013 Disposition 1. Syfte och mål med undersökningen 2. Om undersökningen 3. Sammanfattning av resultat 4. Resultatredovisning 5. Mediestrategi 6. Jämförelser mellan län 7. Resultat

Läs mer

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun Barn-Elever Grundskolan - (Fri) Grenadjärskolan - Gr 3-5 34 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63%

Bergfotens skola Föräldrar år 2 - Våren svar, 63% Föräldrar år - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 0 0,,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 7 7 0 0,,7,. Lärarna är bra på att väcka mitt barns

Läs mer

Ur o Skur Skogsbacken

Ur o Skur Skogsbacken Föräldrar Förskola - Våren Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och 70 behov. 4 svar, 7% 7 Medelvärde,,7, 7, 4 7 4, 4. Mitt barns tankar

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012

Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Enkätresultat för elever i år 2 i Celsiusskolan i Uppsala hösten 2012 Antal elever: 241 Antal svarande: 185 Svarsfrekvens: 77% Klasser: E11A, E11B, H11A, N11A, N11B, N11C, S11A, S11B, S11C, S11D Skolenkäten

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer