STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET"

Transkript

1 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet

2 Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare och statsvetare vid Örebro universitet tillsammans undersöker: hur ungdomars engagemang i samhälle och politik ser ut idag; varför ungdomar utvecklar olika former av engagemang genom en. Du och samhället startade 2010 och har ligen samlat in enkäter från skolungdomar, föräldrar och unga vuxna i Örebro. I detta nyhetsbrev kommer vi att fokusera på följande: förtroende för samhällsinstitutioner intresse för politik politiska diskussioner i hemmet och med vänner politiskt deltagande och engagemang ungdomar och hemmet ungdomar och skolan tillit och tolerans Inom samtliga områden ligger tyngdpunkten på att presentera de förändringar som sker över åldrar. Antal studiedeltagare per åldersgrupp och tidpunkt Men vi börjar med att redovisa studiens upplägg. Tabellen nedan visar ungefärliga deltagarsiffror per undersökningstillfälle och åldersgrupp. Ungdomar är samma grupp av ungdomar som vi har följt under fyra. En åldersgrupp som har deltagit i studien tre i rad är ungdomar (som vi följt när de var 16, 17 och 18 ). Olika färger representerar olika åldersgrupper * *Data från 2013 är under bearbetning och finns därför inte presenterad i nyhetsbrevet. Under 2014 genomförs tre enkätsamlingar inom ramen för studien; en i skolorna för de elever som g i skurs 2 på gymnasiet i Örebro samt två insamlingar via internet och post för 20- ingar respektive 26-ingar i Örebro. Ansvariga för studien är professorerna Erik Amnå (statskunskap), Mats Ekström (media- och kommunikationsvetenskap) och Håkan Stattin (psykologi). Studien bekostas med medel från Riksbankens Jubileumsfond och är godkänd av den regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala. Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta projektansvarig Erik Amnå tfn: , 1

3 Förtroende för institutioner, politiskt intresse samt politiska diskussioner med föräldrar och vänner Förtroende för samhällsinstitutioner Att människor är positivt inställda till och har förtroende för olika samhällsinstitutioner är viktigt för det politiska systemets stabilitet och effektivitet. Hur stort förtroende har då svenska ungdomar och unga vuxna för va olika samhällsinstitutioner? Vi ställde denna fråga till ungdomarna. Resultatet presenteras i Tabell 1 nedan som anger den procentuella andelen ungdomar som har ganska eller stort förtroende för olika institutioner. Tabell 1. Förtroende för samhällsinstitutioner (procent). Institutioner/ Riksdagen Regeringen Domstolarna Polisen Politiska partier EU Sociala rörelser Tabell 1 visar två intressanta saker. För det första visar den att förtroendet verkar variera för olika samhällsinstitutioner. Ungdomar har överlag större förtroende för polisen och domstolarna än för riksdagen och regeringen. Sedan ser vi att förtroendet ökar för olika samhällsinstitutioner ju äldre ungdomarna blir. Om vi, till exempel, jämför förtroende för riksdagen för ungdomar vid 13-sålder jämfört med när de är 15, ser vi att förtroendet har ökat från 29 % till 58 %. En liknande ökning ser vi också om vi jämför 16-ingar med 18- ingar. Mellan dessa två ökade förtroendet för riksdagen från 48 % till 63 %. 2

4 Känslor och intresse för politik och samhällsfrågor Hur vanligt är det att ungdomar är intresserade av politik och samhällsfrågor? Diagram 1 nedan visar resultaten från två olika frågor som vi ställde till ungdomarna angående deras intresse för politik och för samhällsfrågor. Diagram 1. Intresse för politik och samhällsfrågor. 90% 80% 70% 60% % 50% 40% 30% Hur intresserad är du av politik? Hur intresserad är du av vad som händer i samhället? 20% 10% 0% Diagrammet ovan visar andelen ungdomar som är ganska eller mycket intresserade av politik och samhällsfrågor. Diagram 1 visar dels att intresset för politik och samhällsfrågor ökar ju äldre ungdomar blir och dels att ungdomar verkar vara mycket mer intresserade av samhällsfrågor än av politik. 3

5 Politiska diskussioner med föräldrar och vänner En viktig förutsättning för att kunna bilda sig en uppfattning, hålla sig informerad om olika politiska frågor och kanske övertyga andra i sin närhet om sina egna politiska tankar, är diskussioner med andra människor. Vi frågade ungdomarna hur ofta det händer att de pratar med sina föräldrar och vänner om: a) vad de har hört på nyheterna om vad som händer i Sverige och världen, b) miljöfrågor och c) politik eller samhällsfrågor. Svarsalternativen de fick rangordnade sig från 1 ( aldrig ) till 4 ( mycket ofta ). Diagrammet nedan visar ett medelvärde beräknat på de tre frågorna om diskussioner med föräldrar och vänner. Högre medelvärde betyder att man diskuterar mer ofta. Diagram 2. Politiska diskussioner med föräldrar och vänner. 4,0 3,0 Medelvärde 2,0 Politiska diskussioner med föräldrar Politiska diskussioner med vänner 1, I Diagram 2 g det att utläsa ett par intressanta saker. Först och främst ser vi att ungdomar diskuterar politik oftare med föräldrar än med sina vänner. Det gäller upp till ingarna diskuterar i princip lika ofta politik med sina föräldrar som med sina vänner. Diagram 2 visar också att de unga vuxna (20-26 ) oftare är engagerade i politiska diskussioner med föräldrar och kamrater jämfört med de yngre. 4

6 Ungdomars politiska deltagande och engagemang Vid sidan av en positiv inställning till olika samhällsinstitutioner är också människors deltagande och engagemang viktigt för det politiska systemet och demokratin. För att se hur politiskt engagerade ungdomarna är ställde vi följande fråga: Har du gjort något av det följande under de senaste 12 månaderna?. Vi gav dem följande svarsalternativ: nej, ja, någon enstaka gång eller ja, flera gånger. Tabell 2 nedan redovisar den procentuella andel som svarat att de har varit engagerade antingen ja, någon enstaka gång eller ja, flera gånger. Tabell 2. Ungas politiska aktiviteter (procent). Aktivitet/ Skrivit under en namnlista Arbetat frivilligt för en god sak Kontaktat en politiker eller tjänsteman Skänkt pengar till välgörande ändamål Deltagit i en laglig demonstration eller strejk Deltagit i olaglig aktion/demonstration eller ockupation Brutit mot lagen av politiska skäl Bojkottat eller köpt en viss produkt av politiska, etiska eller miljöskäl Tabell 2 visar att ungdomarna engagerar sig i vissa typer av aktiviteter mer än i andra. Vi kan bland annat utläsa att skriva under namnlistor, arbeta frivilligt för en god sak, och skänka pengar till välgörande ändamål är aktiviter som ungdomar är mest engagerade i. Mer sällan har de kontaktat en politiker eller tjänsteman, deltagit i olagliga aktioner/demonstrationer eller ockupation, och brutit mot lagen av politiska skäl. Ett annat mönster är den generella ökningen av bojkott eller köp av vissa produkter av politiska, etiska eller miljöskäl. Den verkar förekomma mer bland äldre ungdomar. Det är kanske inte så konstigt, eftersom det är då man blir mer ekonomiskt självständig. 5

7 Engagemang på internet Internet erbjuder nya möjligheter att uttrycka sig och engagera sig i samhället. För att ta reda på hur engagerade ungdomarna är på nätet, ställde vi frågan: Har du gjort något av följande de senaste två månaderna?. Vi gav dem svarsalternativen: nej, ja, någon enstaka gång eller ja, flera gånger. Tabell 3 redovisar andelen ungdomar som svarat att de under de två senaste månaderna engagerat sig någon enstaka gång eller flera gånger i olika nätaktiviteter. Tabell 3. Engagemang på internet (procent). Aktivitet/ Diskuterat politik och samhällsfrågor med vänner på internet Sökt information om politik eller samhällsfrågor på internet Läst om politik i en blogg Tittat på videos eller filmklipp om samhällsfrågor eller politik Anslutit till en grupp på Facebook (eller liknande) som handlar om samhällsfrågor Deltagit i en internetbaserad protest Skickat ett till en politiker Länkat nyheter till kompisar Sammantaget verkar engagemanget på internet följa ett mönster som liknar traditionellt politiskt deltagande (se Tabell 2). Det finns med andra ord en variation i hur mycket ungdomarna engagerar sig i olika aktiviteter. Vissa aktiviteter är populärare än andra. Exempelvis brukar en större andel ungdomar länka nyheter till sina kompisar medan en betydlig mindre andel har skickat till politiker. Ett tydligt mönster i Tabell 3 är att 18- ingarna engagerar sig mest i nästan samtliga aktiviteter på internet. 6

8 Medlemskap i olika föreningar Medlemskap och aktivitet i olika föreningar utgör en annan viktig del av ungas politiska och sociala engagemang. Tabell 4 visar den procentuella andelen ungdomar som har angett att de är medlem i en viss typ av förening. Tabell 4. Medlemskap i olika föreningar (procent). Förening / Idrottsförening Religiös förening Politisk förening Miljöförening Kulturförening (t.ex. teatergrupp, dans, musikgrupp, konst, etc.) Förening för fred eller mänskliga rättigheter (Fredsrörelsen, etc.) I tabell 4 framg det att det framför allt är två typer av föreningar som drar till sig ungdomar; idrottsföreningar och kulturföreningar av olika slag. Vi kan dock se en viss skillnad mellan de yngre (13-18 ) och äldre (20-26 ). De yngre är i större utsträckning med i idrottsföreningar jämfört med de äldre. Diagram 3. Medlemskap i idrottsförening uppdelat på tjejer och killar (procent) % Idrottsförening - Tjejer Idrottsförening - Killar Kulturförening - Tjejer Kulturförening - Killar Finns det någon skillnad mellan tjejer och killar vad gäller medlemskap i idrottsföreningar och kulturföreningar? Figuren till vänster visar att överlag är andelen killar i idrottsföreningar större jämfört med andelen tjejer. I kulturföreningarna är andelen tjejer, oavsett åldersgrupp, större jämfört med andelen killar. 7

9 Att bryta mot lagen De ungas politiska deltagande och engagemang kan ibland sträcka sig utanför vad som lagarna tillåter. En grupp ungdomar kan tänka sig att bryta mot de rådande lagarna och reglerna i vt samhälle, om så krävs. För att ta reda på hur stor denna grupp är ställde vi följande fråga till ungdomarna i v studie: Hur tänker och tycker du om att bryta regler för att förändra något i samhället? Ett av svarsalternativen på denna fråga var: Om politikerna gör något fel, så kan jag tänka mig att bryta mot lagen även om andra människor kommer till skada. Om en lag är helt fel måste man ibland ta till drastiska åtgärder. Diagram 4 nedan visar andelen killar och tjejer som kryssade i detta svarsalternativ. Diagram 4. Att bryta mot lagen även om andra människor kommer till skada (procent) % 6 Tjejer Killar Diagram 4 visar flera mönster kring hur ungdomar kan tänka sig att bryta mot lagen för att förändra något i samhället även om andra människor kan komma till skada. Först och främst visar diagrammet att andelen killar som kan bryta mot lagen även om det skadar andra är betydligt högre jämfört med andelen tjejer. Dessutom tycks beredskapen att bryta mot lagen vara något som tilltalar ungdomar i åldrarna 14 till 17 mer än andra åldrar. Detta mönster syns tydligare hos killar än hos tjejer. Överlag är andelen ungdomar som visar beredskap att bryta mot lagen relativt liten. 8

10 Ungdomar och skolan Skolan antas spela en viktig roll i ungas vardagsliv och utveckling. Den svenska skolan har två viktiga uppdrag: 1) förmedla och stimulera ungas kunskapsutveckling och 2) skola demokratiska medborgare och reproducera demokratiska värderingar. För att skolan ska klara av sina uppdrag så krävs bland annat en god miljö för utveckling och lärande. Vi har frågat eleverna om hur bra de trivs i skolan och hur deras relation är till lärarna. Siffrorna i Diagram 5 visar procentuella andelen ungdomar som svarat att de trivs mycket bra eller ganska bra i skolan. Diagram 6 visar andelen ungdomar som svarade håller med eller håller absolut med på de två påståendena i diagrammet. Diagram 5 och diagram 6. Ungdomar och skolan (procent). % Hur trivs du i skolan? Diagrammet till vänster visar att en stor andel ungdomar trivs ganska eller mycket bra i skolan. Utveckligen över tid är stabil. % De flesta av mina lärare behandlar mig rättvist De flesta av mina lärare lyssnar verkligen på vad jag har att säga En stor majoritet ungdomar uppger att deras lärare behandlar dem rättvist och lyssnar på vad de har att säga. 9

11 Ungdomar och hemmet Hemmet utgör en betydelsefull miljö för ungas sociala och politiska utveckling och väg in i samhället. En viktig aspekt av hemmamiljön handlar om demokratin i hemmet, dvs. i hur stor utsträckning ungdomarna ges möjligheten att vara med när något ska bestämmas eller diskuteras i familjen. Det handlar om ungas delaktighet i och inflytande över sådant som händer i familjen. Vi ställde en rad frågor till ungdomarna om demokratin i hemmet, som bland annat: a) om du har synpunkter på saker och ting, så kan de synpunkterna förändra beslut som tas i familjen, b) du har inflytande och är delaktig i sådant som händer i din familj och c) dina föräldrar lyssnar på dig när något ska bestämmas i familjen. Av dessa frågor skapade vi ett mått för att mäta demokratin i hemmet. Svarsalternativen gick från 1 ( stämmer inte alls ) till 4 ( stämmer mycket bra ). Högre siffror i diagrammet nedan betyder att familjen upplevs som mer demokratisk. Diagram 7. Demokratin i hemmet (medelvärde). 4,0 3,5 3,0 Medelvärde 2,5 2,0 Tjejer Killar 1,5 1, Överlag visar diagrammet ovan att oavsett kön så upplever ungdomar en hög grad av demokrati i hemmet och känner sig delaktiga i sådant som händer i familjen. Medelvärdena för alla åldergrupper samt tjejer och killar är över 3 på en skala från 1 till 4. 10

12 Ungdomar och deras kompisar Forskningen har visat att kompisarna blir alltmer viktiga ju högre upp i tonen ungdomarna kommer. Detta såg vi också i Diagram 2 där vi undersökte hur ofta ungdomar diskuterar politik med sina vänner. En annan aspekt av relationen mellan kompisar handlar om att försöka göra sina kompisar medvetna om vad som händer i världen. Diagrammet nedan visar andelen ungdomar som uppger hur ofta de själva eller deras kompisar försöker göra varandra medvetna om vad som händer i världen. Siffrorna anger den procentuella andelen som svarat ja, nästan alltid eller ja, ofta. Diagram 9. Göra varandra medvetna om vad som händer i världen (procent) % Försöker du få dina kompisar att bli mer medvetna om vad händer i världen? Försöker dina kompisar få dig att bli mer medveten om vad som händer i världen? Diagrammet visar att andelen ungdomar som försöker få sina kompisar att bli mer medvetna om vad som händer i världen är i princip lika stor som andelen som uppgett att deras kompisar försöker få dem att blir mer medvetna. Vi ser återigen att ungdomar verkar kommunicera mer och mer med sina kompisar ju äldre de blir. 11

13 Ungas tillit och tolerans Social tillit Social tillit, det vill säga förtroendet mellan människor, och tolerans gentemot människor med annan etnisk bakgrund är två grundläggande värden i en väl fungerande demokrati. Så hur stor tillit har ungdomar till sina medmänniskor? Diagram 10. Tillit till människor i allmänhet 60,0 De flesta människor g att lita på 50,0 40,0 % 30,0 20,0 "stämmer ganska bra" eller "stämmer precis" 10,0 0, Ungdomarna fick ta ställning påståendet: De flesta människor g att lita på. Andelen som svarade stämmer ganska bra eller stämmer precis redovisas i Diagram 10. I såldern svarade 40 % av ungdomarna att de hade tillit till andra människor. Vi ser dock att andelen ungdomar som har hög tillit är minst bland ingar. Andelen med hög tillit till andra människor ökar sedan med åldern och är som högst bland 26-ingar. 12

14 Tolerans Hur toleranta är unga människor gentemot människor från andra kulturer och bakgrunder? Ungdomarna fick ta ställning till följande huvudfråga om tolerans: Hur ser ni på personer som har flyttat hit från andra länder? Siffrorna i Tabell 5 representerar den procentuella andelen ungdomar som svarat att påståendena stämmer ganska eller mycket bra. Tabell 5. Tolerans mot människor från andra länder (procent). Påstående/ V kultur blir rikare när människor från andra länder flyttar till Sverige Vi borde välkomna människor som flytt undan problem i de länder de kommer från Invandrare ska ha samma rättigheter som dem som är födda i Sverige Som det framg av Tabell 5 har en stor majoritet av ungdomarna i alla åldersgrupper en positiv inställning till människor som har flyttat hit från andra länder. Generellt så kan vi se att ungdomars tolerans börjar öka från 14-s ålder. Toleransen verkar vara något högre bland unga vuxna (20-26 ). Diagram 12. Skillnaden mellan könen (medelvärde). Medelvärde 4,00 3,00 2,00 1, Tjejer Killar För att se om det finns någon skillnad mellan könen i ifråga om tolerans slog vi samman de tre påståendena ovan och räknade ut medelvärdet för tjejer och killar separat. Diagram 12 visar att toleransen gentemot människor från andra länder är i genomsnitt något högre bland tjejerna än bland killarna. Detta gäller för alla åldersgrupper. 13

15 Sammanfattning av de preliminära resultaten Ibland framställs unga människor som oengagerade och ointresserade av politik och samhällsfrågor. Det finns flera anledningar som talar emot en sådan karaktärisering. En anledning är att unga människor troligen inte kan buntas ihop och benämnas som en homogen grupp. Det verkar som att vi bättre först ungdomar som drivna av olika mål och intressen. V undersökning visar t.ex. att åsikter om politik och politisk aktivitet skiljer sig åt beroende på ålder och kön även inom gruppen unga människor. Unga människor utgör med andra ord en heterogen grupp med varierande politiska intressen, värderingar och engagemang. Dessutom visar va analyser i detta nyhetsbrev att unga människor är intresserade av vad som händer i samhället och engagerar sig i olika former av politiska aktiviteter såväl som aktiviteter för välgörande ändamål. Vi kan också se att ju längre upp i åldrarna man kommer, desto viktigare tycks vänner bli för ungdomars förståelse och utveckling av politiska idéer och tankar. Hemmet och skolan är inte oviktiga, men vänner verkar ta vid som en viktig källa för diskussion och information om politik och samhälle. I Sverige är rösträttsåldern satt till 18. En stor del av de ungdomar som ing i v undersökning har med andra ord inte haft möjlighet att försöka påverka politiken genom den mest etablerade kanalen för politisk påverkan som vi har att rösta. I ljuset av detta är det intressant att se vilka varierande former av politisk aktivitet som ungdomar, både under och över 18, använder sig av. Runt hälften av de tillfrågade hade under det senaste et skrivit under en namnlista, knappt 10 procent hade deltagit i en demonstration och ju äldre upp i åldrarna, desto vanligare verkar det vara att man köper produkter utifrån politiska, etiska eller miljömässiga skäl. Sammantaget så vill vi mena att bilden av unga människor som oengagerade och ointresserade inte stämmer. Vi behöver således en mer nyanserad syn på ungdomar och deras roll och delaktighet i samhället. 14

16 2014 TACK FÖR ERT SAMARBETE OCH MEDVERKAN! Läs mer om Du och samhället på: Youth & Society -YeS Örebro universitet

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING

MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING MAKTFAKTORN LÄRARHANDLEDNING 1 MAKTFAKTORN Inspirerande och lärorik webbplats om demokrati... 2 Så svarar Maktfaktorn mot kursplanen... 2 Begrepp i Maktfaktorn... 2 Innehåll och övningar... 3 1. Vem är

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Medlemsundersökning resultatet

Medlemsundersökning resultatet Medlemsundersökning resultatet Detta är en sammanställning där delar av frågor och svar plockats ut för att ge en så allsidig bild av enkäten och dess resultat som möjligt. Är någon intresserad av en helt

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Sammanfattning TID FÖR TOLERANS Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans. Titeln

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

En serie om demokratibegreppet

En serie om demokratibegreppet AV-nummer: 101659tv 1 5 Programlängd: 5 x 10 min. En serie om demokratibegreppet Inledning Om serien Vem bestämmer? Vem bestämmer? är en fiktiv dokusåpa som på ett humoristiskt sätt vrider och vänder på

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010

Lärarhandledning. Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning Ungar & Medier 2010 Lärarhandledning till Medierådets Ungar & Medier 2010 Medier påverkar unga människors liv och unga påverkar mediernas utveckling. Mediekompass har tagit fram en lärarhandledning

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002 FÖRTROENDE- BAROMETER 2 MEDIEAKADEMIN FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLS- INSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 19 november 2. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning

Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning Rapport 2015-05-19 Projektrapport och utvärdering av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning KS 2013/0967 Resultatet av projekt Gymnasiearbete med kommunal inriktning rapporterades till projektgrupp

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020

Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Barn- och ungdomsdemokratiplan 2014 2020 Upprättad: 2013-11-21 Antagen av: kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-02-24, 6 Kontaktperson: Susanna Ward Jonsson Innehåll 1. Inledning... 3 2. Värdegrund...

Läs mer

Hantera hot mot allmän ordning

Hantera hot mot allmän ordning Hantera hot mot allmän ordning Det här är ett utdrag ur en publikation från Institutet för strategisk dialog. Läs hela texten här: I frontlinjen: en vägledning för att motverka högerextremism 3. Hantera

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer