NORDANSTIG HASSELA KYRKBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDANSTIG HASSELA KYRKBY"

Transkript

1 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten NORDANSTIG HASSELA KYRKBY 4:53 BRF BÄVERN Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel , ,

2 VÄRDEUTLÅTANDE Värderingsobjekt: Fastigheten Nordanstig Hassela Kyrkby 4:53 Adress: Älvåsen 1-30, Hassela Typ: Bostadsrätt Ändamål: Bedömning av marknadsvärde per maj 2015 Uppdragsgivare Fastighetsägaren genom Ralf Torgrip Lagfaren ägare: , BRF Bävern i Hassela c/o Ralf Torgrip, Stjärnhovsvägen 14A, Älvsjö Besiktning: Tisdag den 28 april 2015 av Malin von Sicard Allmän beskrivning Värderingsobjektet utgörs av Bäverns stugby, fastigheten Nordanstig Hassela Kyrkby 4:53 belägen på Älvåsen 1-30 inom Hassela Ski Resort i Hassela, norra Hälsingland, med ca 6 mil till Sundsvall resp Hudiksvall. Tomtmarkens areal uppgår till m² och dess obebyggda delar utgörs av grusade kör- och parkeringsytor, gräsmatta och naturmark. Fastigheten är bebyggd med 15 fristående parhus från 1982 med totalt 30 lägenheter á 36 m²/st. Totalt finns således m² boarea. Lägenheterna är upplåtna med bostadsrätt och har en yteffektiv planlösning med 2 sovrum med våningssängar, kombinerat kök och vardagsrum samt wc med dusch. Totalt finns 4 +2 bäddar. Byggnaderna har normal byggnadsteknisk standard, dock har sättningsskada konstaterats för 1-2 parhus. Skadan kommer att åtgärdas under 2015 till en preliminär kostnad om ca kr/parhus (grovt uppskattat). Lägenheterna har varierande standard och skick, men håller generellt normal standard och halvmodernt skick. De 9 lägenheter som inte har renoverade wc/duschrum håller en lägre standard. Under skidsäsongen (ca veckor) hyrs lägenheterna ut via Hassela Ski Resort till en garanterad hyresintäkt om kr där bostadsrättsinnehavaren även är garanterad tre veckors egen vistelse. Utanför skidsäsongen är det upp till bostadsrättsinnehavaren att sköta eventuell egen uthyrning. Avgiften till bostadsrättsföreningen uppgår till kr/månad. Värderingsresultat Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms värderingsobjektets marknadsvärde på grundval av en cash-flowanalys och ortsprisjämförelse, till totalt ca kronor Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas osäkerhetsintervallet till ± kronor. Jämförelsetal Värde kr per m² LOA (1 080 m²) kr/m² Nettokapitaliseringsprocent (direktavkastning) 9,1 % år 3 Bruttokapitaliseringsfaktor (värde/hyra) 5,7 år 3 Sundsvall Malin von Sicard Fastighetsvärderare Bilaga 1: Betalnings- och lönsamhetsanalys Bilaga 2: Fastighetsbeskrivning Bilaga 3: Ekonomiska Malin Åhman Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Bilaga 4: Foton och kartor Bilaga 5: Utdrag fastighetsregister Sida 1 (8)

3 1. VÄRDERINGSUNDERLAG 1.1. Uppdraget Undertecknad värderingsman har fastighetsägaren genom Ralf Torgrip erhållit uppdraget att utföra en marknadsvärdebedömning av rubricerade fastighet. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets marknadsvärde per maj Värdet avser fastigheten i sin helhet med dess rättigheter och skyldigheter och i befintligt skick. I det bedömda värdet ingår fast egendom såsom byggnaden och byggnadstekniska anläggningar. Lös egendom såsom möblemang mm ingår ej. Värderingen kan utgöra underlag för kreditbedömning, försäljning etc Besiktning och underlag Okulärbesiktning av fastigheten har skett tisdag den 28 april 2015 av Malin von Sicard tillsammans med uppdragsgivarens representant Line Norberg. Besiktning har skett interiört i ett urval av lägenheterna med varierande standard och skick samt exteriört. Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt jordabalken. Ej heller har besiktningen sådan status att hänsyn har tagits till ev krav enligt miljöbalken. Inga miljörisker är kända. Information om fastigheten har erhållits från okulär besiktning på plats samt inhämtats från fastighetsägaren via uppdragsgivaren och från offentliga register. Undertecknad påtar sig ej ansvar för ev fel i erhållna sakuppgifter vare sig dessa är lämnade av fastighetsägare eller hämtade ur myndighetsregister Värderingsmetoder Med begreppet marknadsvärde avses det mest sannolika pris som objektet skulle betinga vid en försäljning på den öppna marknaden under normala omständigheter. Marknadsvärdebedömning görs genom en kombination av två metoder, dels en ortsprismetod grundad på jämförelser med genomförda köp av likartade fastigheter, dels en marknadsanpassad avkastningskalkyl där marknadens förväntningar och avkastningskrav har beaktats. Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av historiska fakta och via en avkastningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot bakgrund av ekonomiska prognoser för den aktuella fastigheten. Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetsköp söker de köp som avser fastigheter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller ställas i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, hyra eller taxeringsvärde. Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett mellan köptidpunkt och värdetidpunkt. Avkastningsmetoden innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga betalningsströmmar som innehavet av värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt innehavstid, kallad kalkylperiod. Kalkylen marknadsanpassas genom att man analyserar och söker efterlikna marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen. Sida 2 (8)

4 Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter kalkylperiodens slut och baseras på den prognostiserade utvecklingen av driftnettot och på en bedömning av marknadens långsiktiga avkastningskrav. Driftnetton och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc Marknads- och objektsanalys MARKNADEN Fastighetsmarknaden har under senaste åren präglats av försiktighet men är ändock stark i förhållande till den ekonomiska tillväxten i samhället i stort. Generellt drabbas storstadsregionerna av större konjunktursvängningar än landsbygdskommunerna, medan de mindre orterna är mer känsliga för läget hos enstaka dominerande arbetsgivare. Räntorna har sedan 2008 hållits låga för att stimulera marknaden. En viss återhämtning har skett efter detta och den tidigare oron i Europa har nu börjat stilla sig och man kan skönja en viss tillväxt generellt. Däremot visar Tyskland och även Kina en svarare utveckling än väntat och det finns en oro för svaga ryska finanser och eventuella följdeffekter på deras handelspartners. Sjunkande oljepriser ger positiva effekter för alla länder som ej producerar olja, Kina börjar ha en mer normal tillväxttakt och Tyskland och Sverige är ändock relativt stabila länder i Euroområdet. En försiktighet i samband med belåningssituationer har också under de senaste åren inneburit högre krav på eget kapital i samband med förvärv och därmed ökat trögheten på marknaden. Denna trend har dock gått tillbaka under 2014 och det upplevs lättare att låna igen. En ökning kan också konstateras i antalet transaktioner som genomförs. De överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav och huvudsakligen av köpare med eget kapital t ex pensionsfonder. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med högre krav på direktavkastning. Trenden på fastighetsmarknaden nu är att offentliga fastighetsägare säljer ut delar av sitt fastighetsbestånd i framförallt storstäderna för att kunna satsa på sina kärnverksamheter eller få till sig kapital för renovering eller nyproduktion. ORTEN Nordanstigs kommun ligger i norra delen av Hälsingland, mellan Hudiksvall och Sundsvall. Näringslivet domineras av vård och omsorg, tillverkning och utvinning, utbildning, byggverksamhet samt jordbruk, skogsbruk och fiske. Genom kommunen passerar E4 och Ostkustbanan. Kommunen har ca invånare och centralort är Bergsjö. Sida 3 (8)

5 I Hassela finns skidanläggningen Hassela Ski Resort som byggdes i början av 1980-talet. Anläggningen har kontinuerligt uppgraderats med fokus på vinterturism och barnfamiljer. Här finns 16 nedfarter och 8 liftar. I direkt anslutning till hotell och stugby finns belyst längdskidspår på 2,5 km. Därutöver finns längdskidspår på 4 och 8 km på toppen av berget. Andra aktiviteter i området är bland annat skoteråkning, ridning, fiske och bad. Hassela Ski Resort har boende i hotellrum samt i ett 60-tal stugor, som tillsammans omfattar ca 700 bäddar. Därutöver finns campingplats med ca 200 platser. Samtliga boenden har närhet till centrumanläggningen där det bland annat finns restaurang, lek- och spelrum, gym samt bad med spa och relax. Direktavkastningskravet för fastigheter liknande objektets bedöms till ca 9 %. OBJEKTET Värderingsobjektet utgörs av Bäverns stugby, fastigheten Nordanstig Hassela Kyrkby 4:53 belägen på Älvåsen 1-30 inom Hassela Ski Resort i Hassela, norra Hälsingland, med ca 6 mil till Sundsvall resp Hudiksvall. Tomtmarkens areal uppgår till m² och dess obebyggda delar utgörs av grusade kör- och parkeringsytor, gräsmatta och naturmark. Fastigheten är bebyggd med 15 fristående parhus från 1982 med totalt 30 lägenheter á 36 m²/st. Totalt finns således m² boarea. Lägenheterna är upplåtna med bostadsrätt och har en yteffektiv planlösning med 2 sovrum med våningssängar, kombinerat kök och vardagsrum samt wc med dusch. Totalt finns 4 +2 bäddar. Byggnaderna har normal byggnadsteknisk standard, dock har sättningsskada konstaterats för 1-2 parhus. Skadan kommer att åtgärdas under 2015 till en preliminär kostnad om ca kr/parhus (grovt uppskattat). Lägenheterna har varierande standard och skick, men håller generellt normal standard och halvmodernt skick. De 9 lägenheter som inte har renoverade wc/duschrum håller en lägre standard. Under skidsäsongen (ca veckor) hyrs lägenheterna ut via Hassela Ski Resort till en garanterad hyresintäkt om kr där bostadsrättsinnehavaren även är garanterad tre veckors egen vistelse. Utanför skidsäsongen är det upp till bostadsrättsinnehavaren att sköta eventuell egen uthyrning. Avgiften till bostadsrättsföreningen uppgår till kr/månad. 2. MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING 2.1. Ortsprismetoden Ortsprismetoden innebär i sin mest renodlade form att fastigheter med likvärdiga egenskaper, som gått till försäljning, jämförs med värderingsobjektet. Den erlagda köpeskillingen kan jämföras direkt eller göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast arean (kr/m²) eller taxeringsvärdet (K/T). Uppgifter om överlåtelser hämtas i första hand från lagfartsbanden. Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal, finansieringsförhållanden mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastighet blir en ortsprisanalys därmed osäker. Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån och spridningen på den erlagda köpeskillingen. Sida 4 (8)

6 Under de senaste tre åren har det endast genomförts ett fåtal försäljningar av hyresfastigheter (typkod 3xx) i Nordanstigs kommun, se punkter i vidstående graf 1. Fyra av försäljningar återfinns i Hassela och avser två fastigheter som sålts vid två tillfällen, till nivån ca kr/m² Inga fastighetsförsäljningar av direkt jämförbara objekt har skett på orten. Graf 1 Försäljningar hyreshusfastigheter (typkod 3xx) 2012-april 2015 i Nordanstig. Källa UC Bostadsvärdering En viss ledning kan även fås från försålda småhus och bostadsrätter. Bostadsrättslägenheter i föreningen har under de senast åren sålts för ca kr inkl. möbler. Sedan en tid finns en lägenhet i föreningen till försäljning för kr. Lägenheten har orenoverad wc/dusch. I samband med att bostadsrättsföreningen bildades år 2006 såldes lägenheterna för ca kr. Det högre priset avsåg renoverade lägenheter. I försäljningarna ingick möbler. Ett antal försäljningar av småhus av varierande ålder, skick etc. har gjorts i Nordanstigs kommun under det senaste året. Fastighetspriserna varierar beroende på läge, skick etc mellan huvudsakligen ca kr/m² med medianen ca kr/m². I Hassela ligger småhuspriserna något lägre än genomsnittet för kommunen. Medianpriset ligger på knappt och genomsnittspriset på knappt kr för hus om ca 100 m². I förhållande till boarean varierar priserna huvudsakligen mellan ca kr/m² med medianen ca kr/m². Inom Hassela Ski Resort, området Kristiallen, ca från centrumanläggningen finns finns tomter till försäljning för kr inkl. vatten och avlopp. På tomten får byggnad om 70 m² uppföras. Totalt finns 10 tomter varav 2 är sålda. Antalet överlåtelser är alltför få för att indikera en tydlig nivå och är inte heller direkt jämförbara med värderingsobjektet. Med viss ledning av försålda objekt och i övrigt på erfarenhetsmässig grund görs en mycket grov bedömning att ett realistiskt pris/värde för värderingsobjektet som fastighet i sin helhet bör återfinnas i intervallet 5 8 mkr, vilket motsvarar ca kr/m² och ca kr/lägenhet. Sida 5 (8)

7 2.2. Avkastningsmetoden Avkastningsmetoden innebär en analys av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till under en viss kalkyltid. Ingående parametrar såsom hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt m m åsätts med ledning av faktiska eller marknadsmässigt bedömda förhållanden. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc. KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Inflation Inflationstakten antas till ca 1,0 % per år. Kalkylperiod Kalkylperioden är 5 år och avser tiden Hyresinbetalningar Samtliga lägenheter kalkyleras hyras ut till gäster från Hassela Ski Resorts skidanläggning, huvudsakligen under vintersäsongen (ca veckor). Denna typ av uthyrning är ej jämförbar per m² med hyresnivåer för bostadslägenheter i regionen. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till m² (30 lägenheter *36 m²) och omfattar ca 180 bäddar. Bostadsrättsinnehavare som har uthyrningsavtal med Hassela Ski Resort erhåller i dagsläget kr i garantihyra per vintersäsong. Bostadsrättsinnehavaren har även tillgång till tre egna veckor vinterveckor. För denna typ av uthyrning brukar ca 25 % av intäkterna behållas av uthyraren för administration, marknadsföring etc, vilket indikerar en total hyresintäkt per lägenhet om ca kr per år. Därtill kommer de tre egna veckorna om ca kr, således ca kr/lägenhet och i genomsnitt ca kr/vecka. För hela värderingsobjektet kalkyleras följaktligen en total årlig hyresintäkt för möblerade lägenheter och inkl. värme till ca 1,2 mkr, motsvarande ca kr/m², och ca kr/bädd. Hyresutvecklingen kalkyleras till 1,0 %, i takt med antagen inflation. Hyresrisk En generell hyresrisk om 3 % av hyresintäkterna kalkyleras. Drift- och underhållskostnader På erfarenhetsmässiga grunder kalkyleras drifts- och underhållskostnaden inkl värme till: DoU area kr/m² kr 2015 Lägenheter SUMMA, snitt Drift- och underhållskostnaderna antas öka med 1,0 % per år, i takt med inflationen. Sida 6 (8)

8 Underhållsbehov 1 2 parhus har sättningsskada som ska åtgärdas. Budgeterad kostnad enligt grov kostnadsbedömning uppgår till ca kr/parhus. För nio lägenheter med orenoverade wc/duschrum bedöms en renoveringskostnaden om ca kr/wc. För underhållsbehov enligt ovan avsätts kr år 1. I övrigt kalkyleras inte några investeringar utöver normalt underhållsbehov. Fastighetsskatt /fastighetsavgift Fastighetsavgift på småhus utgår med kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift. För objektet motsvarar detta ca kr på årsbasis. Fastighetavgiften ingår i kalkylerad drift- och underhållskostnad. Lånefinansiering Befintlig belåningssituation redovisas ej. Belåningen har ingen större inverkan på kalkylresultatet eftersom detta beräknas på driftnettona, däremot kan belåningsgraden påverka avkastningskravet på det totala kapitalet. För att även visa betalnetton i kalkylen har en belåning antagits med 3,2 mkr till 3,0 % ränta och därutöver 1,3 mkr till 5,0 % ränta. Amortering enligt 40-årig serieplan. Andelen lånat kapital utgör därmed ca 70 % av beräknat avkastningsvärde. Kalkylränta Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, kompensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Mot denna bakgrund har kalkylräntan valts till 10,0 % bestående av en bedömd långsiktig realränta 3,0 %, inflationskompensation 1,0 % och riskpremie 6,0 %. Restvärdesberäkning Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts utifrån ett prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav på 9,0 %. BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS Betalnings- och lönsamhetsanalys redovisas under bilaga nr 1. Som framgår av denna har avkastningsvärdet beräknats till kr. Sida 7 (8)

9 2.3 Känslighetsanalys Utgående från resultatet i avkastningskalkylen görs en känslighetsanalys för att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras förutsatt alla övriga indata oförändrade. Känslighetsanalys har gjorts med avseende på hyresintäkternas utveckling, direktavkastningskrav år 5 samt kalkylränta. Om hyresutvecklingen förändras med 1 procentenhet per år förändras avkastningsvärdet med ca 7,9 % motsvarande ca kr. Om direktavkastningskravet för beräkning av restvärdet förändras med 1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med ca 8,8 % motsvarande ca kr Om kalkylräntan förändras med 1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med ca 4,2 % motsvarande ca kr. Om hyresintäkterna förändras med 10 procentenhet förändras avkastningsvärdet med ca 20 % motsvarande ca kr Värdebedömning Värdering med ledning av en osäker ortsprisjämförelse indikerar en värdenivå mellan 5 8 mkr. Värdebedömning enligt avkastningsmetoden ger ett avkastningsvärde på 6,5 mkr. 3. MARKNADSVÄRDE Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet för fastigheten Nordanstig Hassela Kyrkby 4:53 per maj 2015 till: kronor Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas osäkerhetsintervallet till ± kronor. Sida 8 (8)

10 FASTIGHETSBESKRIVNING Bilaga 2 Läge Objektet är beläget på Älvåsen 1-30 i Hassela med ca 6 mil till Sundsvall resp Hudiksvall, i den norra delen av Hälsingland. Mark Tomtmarkens areal uppgår till m² och dess obebyggda delar utgörs av grusade köroch parkeringsytor, gräsmatta och naturmark. Planbestämmelser För området gäller byggnadsplan akt nr: 21-83:248, beslutad Övriga bestämmelser Nybyggnadsförbud akt nr: 21-GXIII:279, beslutad Servitut och gemensamhetsanläggningar Inga inskrivna servitut hittades. Andel i gemensamhetsanläggningen Nordanstig Hassela Kyrkby GA:1. Lantmäteriförrättning pågår avseende ny beräkning av andelar i gemensamhetsanläggningen. 15 friliggande parhus i ett plan Byggår 1982 Grundläggning krypgrund Stomme trä Fasader trä, visst målningsbehov Fönster 2-glas, visst målningsbehov Yttertak betong Uppvärmning direktverkande el Ventilation självdrag Anslutningar allmänt ledningsnät för el, vatten och avlopp Ytskikt Golv: plastmatta/laminat, klinker/plastmatta i wc/dusch Vägg: tapet/målade, plastmatta/kakel i wc/dusch Tak: trä/målat Planlösning I varje parhus finns 2 lägenheter om 36 m²/st. Lägenheterna rymmer 2 sovrum, kombinerat kök och vardagsrum samt wc med dusch. Totalt finns 4 +2 bäddar. Standard och skick: Byggnaderna har normal byggnadsteknisk standard, dock har sättningsskada konstaterats för 1-2 parhus. Skadan kommer att åtgärdas under 2015 till en preliminär kostnad om ca kr/parhus (grovt uppskattat). Lägenheterna har varierande standard och skick, men håller generellt normal standard och halvmodernt skick. De 9 lägenheter som inte har renoverade wc/duschrum håller en lägre standard. Övrigt: Till varje lägenhet finns altan vid entré eller mot baksidan. Förråd/skidbod vid entré till varje lägenhet. Area: Lägenheter area 30 st lägenheter á 36 m² SUMMA Bilaga 2 - sida 1 (1)

11 EKONOMISKA DATA Bilaga 3 Taxeringsvärde 2012 års taxeringsvärde uppgår till totalt kr varav mark kr och byggnad kr. Typkod 221 småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familjer. Pantbrev Fastigheten belastas av 5 st pantbrevsinteckningar om totalt kr. Hyresintäkter/årsavgifter Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Föreningens intäkter uppgår till: Intäkter area kr/m² kr 2013 Årsavgifter Övriga intäkter SUMMA I kalkylen har intäkterna bedömts på marknadsmässiga grunder. Hyresintäkter, bostadsrättsinnehavare Under skidsäsongen (ca veckor) kan lägenheterna hyras ut via Hassela Ski Resort till en garanterad hyresintäkt om kr där bostadsrättsinnehavaren även är garanterad tre veckors egen vistelse. I avtalet ingår rabattkort till bad mm på Hassela Ski Resort. Utanför skidsäsongen är det upp till bostadsrättsinnehavaren att sköta eventuell egen uthyrning. Drift- och underhållskostnader Uppgifter om följande gemensamma drift- och underhållskostnader har erhållits från bostadsrättsföreningens årsredovisning för 2013: Drift och underhåll area kr/m² kr 2013 Vatten Sophämtning Snöröjning/vägunderhåll Reparationer/underhåll Fastighetsskatt TV Revisionsarvoden 0 0 Styrelsearvoden Revisionstjänster Försäkring Övriga kostnader SUMMA I kalkylen har drift- och underhållskostnaderna bedömts på verkliga och erfarenhetsmässiga grunder. Driftskostnader, bostadsrättsinnehavare Månadsavgiften för lägenheterna uppgår till kr/månad och inkluderar driftskostnader såsom snöröjning, sophämtning mm. Därutöver betalar bostadsrättsinnehavaren för el (hushållsel och värme). Under vintersäsongen fördelas elen lika på alla lägenheter. En normal vinter ligger kostnaden för elen på ca kr/lägenhet. Resterande del av året betalar bostadsrättsinnehavaren sin egna verkliga elförbrukning. Bilaga 3 - sida 1 (1)

12 FOTON OCH KARTOR Bilaga 4 Exteriör Interiör Bilaga 4 - sida 1 (5)

13 Bilaga 4 - sida 2 (5)

14 Planringning, principiell illustration. Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (2012) Karta 1: Pistkarta Hassela, med principiell markering av värderingsobjektet. källa: Bilaga 4 - sida 3 (5)

15 Fastighetskarta. Källa: Lantmäteriet genom Infotrader Lägeskarta, översikt. Källa: Eniro Bilaga 4 - sida 4 (5)

16 Lägeskarta, Hassela. Källa: Eniro Flygfoto. Källa: Eniro Bilaga 4 - sida 5 (5)

17 FASTIGHETSUTDRAG Bilaga 5 FASTIGHET NORDANSTIG HASSELA KYRKBY 4:53 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: Län: 21, GÄVLEBORG Kommun: 32, NORDANSTIG Församling: 05, BERGSJÖ SOCKEN: HASSELA Lantmäteriförrättning pågår Ärende: Registrerat: URSPRUNG NORDANSTIG HASSELA KYRKBY 4:45 AREAL Totalareal: Varav land: Varav vatten: kvm kvm 0 kvm 1,2319 ha 1,2319 ha 0 ha KOORDINATER Punkttyp: N: E: Gå till: Central ÅTGÄRDER (RT90) (RT90) Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Avstyckning :1403 ANDEL I GA Ev. andelstal inom parantes NORDANSTIG HASSELA KYRKBY GA:1 ADRESS Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Harmånger Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Bilaga 4 - sida 6 (7)

18 Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela Älvåsen Hassela Hassela LANTMÄTERIKONTOR LANTMÄTERIET,S GÄVLE Kontorsbeteckning: XL25 Tel: PLANER SVARTBERGET Plan: Byggnadsplan Aktbeteckning: 21-83:248 Beslutsdatum: Hänv. ej reg. beslut: 21-80:112 Sök efter InfoPlan. Hänv. till beslut: Berörd kommun: NORDANSTIG ÖVRIGA BESTÄMMELSER 110 ANDRA STYCKET Plan: Nybyggnadsförbud Aktbeteckning: 21-GXIII:279 Beslutsdatum: Berörd kommun: NORDANSTIG RÄTTIGHETER Inga rättigheter hittades. INSKRIVNING ALLMÄNT Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING Kontorsbeteckning: XI NORRTÄLJE Tel: LAGFART Ägare: BRF BÄVERN I HASSELA c/o RALF TORGRIP STJÄRNHOVSVÄGEN 14A Bilaga 4 - sida 7 (7)

19 ÄLVSJÖ Dagboksnr: 06/20590 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Andel: 1/1 Aktuellt namn hos Bolagsverket: Bostadsrättsföreningen Bävern i Hassela TIDIGARE ÄGARE Tid. ägare: HASSELA HOTELLFASTIGHET AB TANUMSTR GREBBESTAD Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser även annan fastighet Överlåten andel: 1/1 Anmärkning: Dagboksnr: 01/432 Beslut: Beviljad Anm.: Anmärkning Dagboksnr: 97/2895 Beslut: Beviljad Anm.: Namn HASSELA KYRKBY 4:53 AB c/o HAGENFELDT ADVOKATBYRÅ BOX STOCKHOLM Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/ NYA HASSELA SPORT OCH KONFERENSCENTER AB BOX STOCKHOLM Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/ SÖLVE PERSSON Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser även annan fastighet Bilaga 4 - sida 8 (7)

20 Överlåten andel: 1/ SPP ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG KONCERNEKONOMI STOCKHOLM Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser även annan fastighet Överlåten andel: 1/ HUDIK INVEST AB BOX HUDIKSVALL Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/ BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄLVÅSEN STRANDV 47 H. WETZENSTEIN STOCKHOLM Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser även annan fastighet Överlåten andel: 1/ JAN WIKSKÄR BERNSTORP FALSTERBOVÄGEN VELLINGE Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser även annan fastighet Överlåten andel: 1/ NYA HASSELA SPORT OCH KONFERENS AB c/o SWEDBANK, C STOCKHOLM Fång: Exekutiv försäljning Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/1 Bilaga 4 - sida 9 (7)

21 ÄLDRE FÖRHÅLLANDE Akt: I82/3887 Akt: I83/2442 Akt: I82/3888 Akt: I82/7601 Akt: I83/2443 Akt: I82/3889 Akt: I83/2444 Akt: L79/408 Akt: L84/2535 Akt: L90/395 Akt: I83/3438 Akt: L90/396 Akt: A93/11742 Akt: A94/4904 Akt: A94/1986 Akt: A94/4905 Akt: L91/5626 Akt: A94/4906 Akt: A94/5082 Akt: L94/5049 Akt: L97/2893 Akt: L97/2894 Akt: I90/1932 Akt: I90/1933 Akt: I90/1934 Akt: L97/3508 Akt: L01/432 Akt: L97/2895 Akt: L06/13017 Akt: I00/505 Akt: I00/503 Akt: I00/504 Akt: I06/24461 INTECKNINGAR Antal inteckningar: 5st Summa: Datapantbrev Företrädesordning 1 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/2445 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/2446 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/2447A Belopp: SEK Händelse: Dagboksnr: 06/24096 Beslut: Beviljad Utbyte Skriftligt pantbrev Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/2447B Belopp: SEK Händelse: Dagboksnr: 06/24096 Beslut: Beviljad Utbyte Innehav: Dagboksnr: 06/24097 Beslut: Beviljad HASSELA HOTELLFASTIGHET AB C/O NORLANDIA FAST.AB AFFÄRSV TANUMSHEDE Skriftligt pantbrev Företrädesordning 5 Inskr.dag: Dagboksnr: 06/24098 Belopp: SEK Innehav: Dagboksnr: 06/24099 Beslut: Beviljad HASSELA HOTELL FASTIGH.AB C/O NORLANDIA FASTIGH.AB AFFÄRSV TANUMSHEDE Bilaga 4 - sida 10 (7)

22 INSKRIVNINGAR Inga inskrivningar hittades. ANTECKNING Inga anteckningar hittades. MER INFORMATION Det finns 15 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. Du kan datavärdera småhus (villor/fritidshus). Värdera fastigheten. TAXERING Taxeringsenhet: (221 Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familj.) Taxeringsår: 2012 Taxeringsvärde i tkr: Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: Ägare: Bostadsrättsföreningen Bävern i Hassela c/o RALF TORGRIP STJÄRNHOVSVÄGEN 14A ÄLVSJÖ Juridisk form: Bostadsrättsföreningar Andel: 1/1 Värderingsenhet: Småhusbyggnad Tillhör tax.enhet: (221 Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familj.) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: Riktvärdeområde: Boyta i kvm: 75 Tot. värdegr. yta i kvm: 75 Summa standardpoäng: 23 Typ av bebyggelse: Kedjehus Fastighetsrättsliga förh.: Avstyckningsbar Värdeår: 1982 Under byggnad: Nej Placerad på värdeenhet: (Skatteverkets id) Värderingsenhet: Småhusmark Tillhör tax.enhet: (221 Småhusenhet, fritidsbostad för 1-2 familj.) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 405 Areal i kvm: 821 Typ av bebyggelse: Kedjehus Fastighetsrättsliga förh.: Avstyckningsbar Bilaga 4 - sida 11 (7)

23 Belägenhet: Ej strand (eller strandnära mer än 150m) VA: Kommunalt vatten året om, Kommunalt avlopp Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader Informationen sökt: Bilaga 4 - sida 12 (7)

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

HUDIKSVALL GÅRDSFJÄRD 4:14

HUDIKSVALL GÅRDSFJÄRD 4:14 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten HUDIKSVALL GÅRDSFJÄRD 4:14 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

NORDANSTIG BERGSJÖ KYRKBY 2:26

NORDANSTIG BERGSJÖ KYRKBY 2:26 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten NORDANSTIG BERGSJÖ KYRKBY 2:26 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF KATTEN Bostadsrättslägenhet nr 09204.000.2301 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

SANDVIKEN PELIKANEN 8

SANDVIKEN PELIKANEN 8 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SANDVIKEN PELIKANEN 8 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE. avseende fastigheten MORA NORET 129:1. VärderingsInstitutet Norra AB Tel , ,

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE. avseende fastigheten MORA NORET 129:1. VärderingsInstitutet Norra AB Tel , , VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten MORA NORET 129:1 VärderingsInstitutet Norra AB Tel 060-101650, 0650-99500, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

NORDANSTIG NORDANBRO 4:28

NORDANSTIG NORDANBRO 4:28 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten NORDANSTIG NORDANBRO 4:28 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende SKELLEFTEÅ, BRF TORPET Bostadsrättslägenhet nr 198 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE Avseende fastigheten GÄVLE NORR 9:1 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

HUDIKSVALL VÄLSTA 3:25

HUDIKSVALL VÄLSTA 3:25 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten HUDIKSVALL VÄLSTA 3:25 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn Bertwig FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare advokat Bengt Loquist Strelowgatan 11 621 45 Visby Agare: dödsboet efter Morgan Modigh do advokat Bengt Loquist Objekt Bostadstyp Byggnadstyp

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32 Fastighetsbeskrivning Mariestad Poppeln 32 2 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Mariestad Poppeln 32 Avsikten med denna objektbeskrivning är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-05-11 1(4) KFM:s dnr: F-772-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Polstjärnan 3 Kommun Kalmar Adress Skogsliden 22, 393 51 Kalmar Fastigheten innehas med Äganderätt 1 248

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde. Jerker Gramner/ Advokatbyrån Kaiding

Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde. Jerker Gramner/ Advokatbyrån Kaiding 2017-05-05 Värdeutlåtande Värderingsobjekt Fastighet: Anttis 6:2 Kommun: Pajala Typ: Skogsfastighet Värderingsändamål Fastighetsägare Uppdragsgivare Besiktning Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde.

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr

Ekonomisk plan. för. Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Tuna 666 org.nr. 769625-3827 Innehållsförteckning 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för fastighetens förvärv 4. Försäkring

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

Fastigheten Karlstad Nyeds-Bäckelid 4:1 Småhustomt

Fastigheten Karlstad Nyeds-Bäckelid 4:1 Småhustomt Fastigheten Karlstad Nyeds-Bäckelid 4:1 Småhustomt 2016-05-26 2 (6) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Fastighetsbeteckning: Nyeds-Bäckelid 4:1 Typkod: 210 Kommun: Karlstad Församling: Nyed Adress:

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-03-10 1(4) KFM:s dnr: F-323-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hallarp 1:20 Kommun Ljungby Adress Församling Annerstad Höje Skogslyckan 1, 340 12 Annerstad Fastigheten

Läs mer

Föllinge Skärvången 1:242

Föllinge Skärvången 1:242 Föllinge Skärvången 1:242 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Skärvången 1:242 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 650

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-11-23 1(4) KFM:s dnr: F-596-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hohult 50:8 Kommun Uppvidinge Socken Älghult Adress Parkvägen 4, 360 75 Alstermo Fastigheten innehas med

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 1 r UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 2 UPPSALA SVARTBÄCKEN 31:1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Marknadsvärdering - Fastighet

Marknadsvärdering - Fastighet Uppvärmning: Fastighetsbeskrlvnlng Marknadsvärdering - Fastighet Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5 62377 Klintehamn 1,5-plansvilla (Fd bulhus) under plåt- och eternittak med putsad fasad och träpanel

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER:

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVARVEN, HUDDINGE KOMMUN. ORGANISATIONSNUMMER: 769632-2630 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

NACKA SICKLAÖN 374:5.

NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5 STUBBSUNDSVÄGEN 11 VÄLEXPONERAD KONTORSFASTIGHET MED ETT SKYLTMÄSSIGT STRATEGISKT LÄGE MELLAN SALTSJÖBADSLEDEN OCH SALTSJÖBANAN. BRA EXPONERINGSLÄGE VAKANT BRA

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA. Organisationsnummer 769611-4847. Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FJÄLLET 17, SOLNA Organisationsnummer 769611-4847 Som registrerats ursprungligen 2002004-10-08 Upprättad den 2005-02-26 Denna ekonomiska plan har upprättats med

Läs mer

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Strandgatan 42 Centralt Ulricehamn För

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby Bertwici FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Objekt dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan 11 62145 Visby Fastigheten Gotland Västerhejde Vibble

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv

Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker. C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Ekonomisk plan Tillika avsedd att användas som Kostnadskalkyl BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Smedjan 1 Gotlands kommun ORG NR 769622-4109 Denna kostnadskalkyl har upprättats med följande huvudrubriker A.

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-01-19 1(5) KFM:s dnr: F-2619-15-10 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Dala 1:6 och 1:10 Kommun Karlshamn Adress Församling Asarum Ronnebyvägen 168-6, 374 30 Karlshamn Fastigheten

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-04-08 1(4) KFM:s dnr: F-498-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Mantebo 1:30 Kommun Vimmerby Socken Locknevi Adress Dalsjö 119, 593 71 Ankarsrum Fastigheten innehas med

Läs mer

Försäljningsprospekt. Avseende bostadsfastigheterna Lokföraren 5 och Registratorn 4

Försäljningsprospekt. Avseende bostadsfastigheterna Lokföraren 5 och Registratorn 4 Försäljningsprospekt Avseende bostadsfastigheterna Lokföraren 5 och Registratorn 4 Innehåll FÖRMEDLINGSUPPDRAG 3 Kontaktuppgifter 3 SAMMANFATTNING 4 INVESTERINGEN I KORTHET 5 ORTSBESKRIVNING Karlstad 6

Läs mer

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Norra Infartsgatan 11 Osby Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB VÄLSKÖTT HYRESFASTIGHET I OSBY För

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1

Org nr. 769631-8463. Ekonomisk plan för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Sid 1 Org nr. 7696318463 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Portvakten 2 i Växjö kommun. Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: Sid. A. Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer