VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten"

Transkript

1 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE Avseende fastigheten GÄVLE NORR 9:1 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel , ,

2 VÄRDEUTLÅTANDE Värderingsobjekt: Fastigheten Gävle Norr 9:1, X-län Adress: Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18, Gävle Typ: Hyreshusenhet, hotell Ändamål: Bedömning av marknadsvärde februari 2015 Uppdragsgivare Fastighetsägaren genom Annica Ullsten Lagfaren Ägare: , Kronman Fastigheter AB Vallgatan 29, Sundsvall Platsbesiktning: Onsdag den 4 februari 2015 av Malin von Sicard Allmän beskrivning Värderingsobjektet utgörs av en hotellfastighet belägen på Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18 i Gävle. Objektet är välbeläget i de norra delarna av centrala Gävle med närhet till butiker, restauranger, kommunal service mm. Värderingsobjektets läge bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Fastighetens totala markareal uppgår till 744 m². Byggnaden upptar större delen av tomtarean. Parkeringar arrenderas på en grannfastighet. Fastigheten är bebyggd med ett hotell i 2 respektive 3½ plan samt suterräng/källarplan. Lokalarean uppgår totalt till ca m² fördelat på 48 hotellrum samt en lägenhet. Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. Byggnaden håller normal byggnadsteknisk standard och normal standard på hotellrum och lägenhet. Byggnaden har visst behov av ytskiktsrenovering samt nya branddörrar mellan korridor och trapphus. Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. Värderingsresultat Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms värderingsobjektets marknadsvärde, på grundval av en cash-flowanalys och ortsprisjämförelse, till totalt ca kronor Osäkerhetsintervallet uppskattas till ± kr. Jämförelsetal Värde kr per m² LOA (1 370 m²) kr/m² Värde per tax.krona (2013, tkr) 1,6 Nettokap.procent (direktavkastning) 7,9 år 5 Bruttokap.faktor (värde/hyra) 9,4 år 5 Söderhamn Malin von Sicard Fastighetsvärderare Malin Åhman Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Bilaga 1: Betalnings- och lönsamhetsanalys Bilaga 2: Fastighetsbeskrivning Bilaga 3: Ekonomiska data Bilaga 4: Karta och foton Bilaga 5. Utdrag fastighetsregister Sida 1 (8)

3 1. VÄRDERINGSUNDERLAG 1.1. Uppdraget Undertecknad värderingsman har av fastighetsägaren genom Annica Ullsten erhållit uppdraget att utföra en marknadsvärdebedömning av rubricerade objekt. Värderingen avser fastigheten i sin helhet med sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets marknadsvärde i befintligt skick per februari I det bedömda värdet ingår fast egendom såsom byggnaden och byggnadstekniska anläggningar mm. Utrustning och inredning i hotellet tillhör hyresgästens verksamhet och ingår ej i värderingen. Värderingen kan utgöra underlag för överlåtelse, kreditbedömning mm Besiktning/Underlag Okulärbesiktning av fastigheten utfördes onsdag den 4 februari av Malin von Sicard tillsammans med uppdragsgivaren och hyresgästen. Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt jordabalken. Besiktningen har ej heller sådan status att hänsyn har tagits till ev krav enligt miljöbalken. Inga miljöbelastningar finns kända för fastigheten. Information om verksamheten, omsättning, ytuppgifter, teknisk information, driftskostnader och övrig information om fastigheten har erhållits från uppdragsgivaren, hyresgästen, från tidigare värdering (utförd oktober 2009 av Värderingsinstitutet, Peter Karlsson) samt från okulär besiktning på plats. Övriga fastighetsdata har inhämtats från offentliga register. Undertecknad påtar sig ej ansvar för ev fel i erhållna sakuppgifter vare sig dessa är lämnade av uppdragsgivare, hyresgäst eller hämtade ur myndighetsregister Värderingsmetoder Med marknadsvärde avses det mest sannolika pris vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden under normala omständigheter samt normal marknadsföringstid. Marknadsvärdebedömning görs genom en kombination av två metoder, dels en ortsprismetod grundad på jämförelser med genomförda köp av likartade fastigheter, dels en marknadsanpassad avkastningskalkyl där marknadens förväntningar och avkastningskrav har beaktats. Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av historiska fakta och via en avkastningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot bakgrund av ekonomiska prognoser för den aktuella fastigheten. Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetsköp söker de köp som avser fastigheter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller ställas i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, hyra eller taxeringsvärde. Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett mellan köptidpunkt och värdetidpunkt. Avkastningsmetoden innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga betalningsströmmar som innehavet av värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt innehavstid, kallad kalkylperiod. Kalkylen marknadsanpassas genom att man analyserar och söker efterlikna marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen. Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter kalkylperiodens slut och baseras på den prognostiserade utvecklingen av driftnettot och på en bedömning av marknadens långsiktiga avkastningskrav. Driftnetton och restvärde diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc. Sida 2 (8)

4 1.4. Marknads- och objektsanalys MARKNADEN Fastighetsmarknaden har under senaste åren präglats av försiktighet. Generellt drabbas storstadsregionerna av större konjunktursvängningar än landsbygdskommunerna, medan de mindre orterna är mer känsliga för läget hos enstaka dominerande arbetsgivare. Räntorna har sedan 2008 hållits låga för att stimulera marknaden. En viss återhämtning har skett efter detta och den tidigare oron i Europa har nu börjat stilla sig och man kan skönja en viss tillväxt generellt. Däremot visar Tyskland och även Kina en svagare utveckling än väntat och det finns en oro för svaga ryska finanser och eventuella följdeffekter på deras handelspartners. En försiktighet i samband med belåningssituationer har också under de senaste åren inneburit högre krav på eget kapital i samband med förvärv och därmed ökat trögheten på marknaden. Denna trend har dock gått tillbaka under 2014 och det upplevs lättare att låna igen. En ökning kan också konstateras i antalet transaktioner som genomförs. De överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav och huvudsakligen av köpare med eget kapital t ex pensionsfonder. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med högre krav på direktavkastning. Den svenska fastighetsmarknaden synes även locka ett antal utländska investerare, som på senare tid ökat. ORTEN Gävle är residensstad i Gävleborgs län med bl. a högskola, länsstyrelse och länssjukhus. Det är Norrlands äldsta stad med stadsrättigheter från Med sina ca invånare är Gävle nummer 16 i Sverige. Gävle kommun är till övervägande del en tjänstestad där offentliga sektorn svarar för ca 35 % och privata tjänster för ca 16 % av arbetstillfällena inom kommunen. Det innebär knappt hälften av alla tillgängliga arbeten. Den andra hälften domineras av industri (tillverkning och utvinning) på knappt 20 % och byggnation med ca 8 %, utbildning och forskning drygt 7 %, handel och kommunikation med ca 17 %. Jord-, skogsbruk och fiske svarar för resterande blygsamma 1 %. Den största arbetsgivaren är Gävle kommun med sina ca anställda följt av Landstiget med Ett större industriföretag är Korsnäs AB med ca anställda. En betydande livsmedelstillverkare är Kraft General Food AB (f.d. Gevalia). Andra stora arbetsgivare är Lantmäteriverket med ca 900, Trafikverket med ca 900 anställda. Totalt exporterar Gävleföretag för mer än 22 miljarder kronor årligen till hela världen. Två större företag - Ericsson med ca anställda och Leaf (fd Läkerol), har lagt ner sin verksamhet 2010 resp Vakanser finns fortfarande i lokalerna efter Ericsson och Leafs lokaler förvärvades av kommunen för omställning till bl a bostäder. I Gävle finns totalt ca lägenheter varav knappt enbostadshus. Det allmännyttiga bolaget Gavlegårdarna är den största ägaren av bostäder på orten. Din Bostad (Balder), HSB, Gästrike Fastigheter och Svedinger Fastigheter är andra stora ägare. Efterfrågan på bostäder är god vilket avspeglas i ytterligare nybyggnadsprojekt, t ex 47 lägenheter vid Hedvigs trädgård (Riksbyggen). Den nya detaljplanen för Norrlandet tillåter ytterligare byggnation av ca 400 villor och flerbostadshus. Byggnation pågår av flera bostadsrätter på Gävle Strand och några ytterligare byggprojekt återfinns i stadskärnan. På Gävles kommersiella fastighetsmarknad är även här kommunen en stor ägare med bolaget Gavlefastigheter. Även Diös, KF Fastigheter, Norrporten, NP3 och Protego finns med bland de större ägarna. Hyresmarknaden bedöms någorlunda i balans trots de friställda ytorna i bl a f.d. Ericssons lokaler. För industri- och lagerlokaler finns stora ägare såsom Korsnäs och Kraft food med egna lokaler samt Diös, FastPartner, NP3 och Gävle kommun. Marknaden är någorlunda i balans efter beskeden om lämnade ytor och viss nyproduktion pågår t ex i Ersbo. Sida 3 (8)

5 På hotellmarknaden i Gävle finns förutom värderingsobjektet ytterligare något hotell med motsvarande standard, priskategori och centrala läge. Därutöver finns några hotell som håller högre standard och priser samt enklare logi såsom vandrarhem och bed & breakfast. Värderingsobjektet är ett välbeläget hotell med gångavstånd inom Gävles centrum. Värderingsobjektets läge i centrala Gävle bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Denna typ av objekt brukar attrahera fastighetsköpare som antingen driver själva hotellverksamheten eller som ett rent förvaltningsobjekt med en annan hotelloperatör. OBJEKTET Värderingsobjektet utgörs av en hotellfastighet belägen på Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18 i Gävle. Objektet är välbeläget i de norra delarna av centrala Gävle med närhet till butiker, restauranger, kommunal service mm. Värderingsobjektets läge bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Fastighetens totala markareal uppgår till 744 m². Byggnaden upptar större delen av tomtarean. Parkeringar arrenderas på en grannfastighet. Fastigheten är bebyggd med ett hotell i 2 respektive 3½ plan samt suterräng/källarplan. Lokalarean uppgår totalt till ca m² fördelat på 48 hotellrum samt en lägenhet. Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. Byggnaden håller normal byggnadsteknisk standard och normal standard på hotellrum och lägenhet. Byggnaden har visst behov av ytskiktsrenovering samt nya branddörrar mellan korridor och trapphus. Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. 2. MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING 2.1. Ortsprismetoden Ortsprismetoden innebär i sin mest renodlade form att fastigheter med likvärdiga egenskaper, som gått till försäljning, jämförs med värderingsobjektet. Den erlagda köpeskillingen kan jämföras direkt eller göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast arean (kr/m²) eller taxeringsvärdet (K/T). Uppgifter om överlåtelser hämtas i första hand från lagfartsbanden. Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal, finansieringsförhållanden mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastigheter blir en ortsprisanalys därmed osäker. Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån och spridningen på den erlagda köpeskillingen. Generellt varierar priset på försålda hotellanläggningar kraftigt beroende på omsättning, läge mm. Ofta sker överlåtelser i bolagsform, där fastigheten är en del av hela affären vilket gör det svårt att hitta direkta jämförelseobjekt. Inga direkt jämförbara försäljningar av hotell och restaurangfastigheter har gjorts på orten under senare tid. Sida 4 (8)

6 Under senare år har ett antal försäljningar av hyresfastigheter med både lokaler och bostäder och rena lokalobjekt gjorts i Gävle, såväl som direkta fastighetsöverlåtelser som bolagsaffärer. Prisnivån för lagfarna köp har varierat enligt vistrående graf och priserna beror av läge lokalsammansättning, hyreskontrakt, skick etc. Högre priser avser bättre lägen och högre standard och de lägre priserna är för fastigheterna belägna med sämre läge eller med låg standard eller stora vakanser. I relation till taxeringsvärdet återfinns försäljningarna mellan 0,5 2,9 med en medel- och mediannivå på ca 1,6. Försäljningar hyresfastigheter (typkod 321 & 325) 2012-jan 2015 i Gävle. Källa UC Bostadsvärdering. Mot bakgrund av de affärer som gjorts och i övrigt på erfarenhetsmässiga grunder görs en mycket grov bedömning av ett realistiskt pris/värde motsvarande ca: Typ av yta area min max min kr max kr Hotell SUMMA Således bör ett rimligt pris/marknadsvärde finnas i intervallet 13 16,4 mkr Avkastningsmetoden Avkastningsmetoden innebär en analys av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till under en viss kalkyltid. Ingående parametrar såsom hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt m m åsätts med ledning av faktiska eller marknadsmässigt bedömda förhållanden. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc. KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Inflation Inflationstakten antas till ca 1,0 % per år. Kalkylperiod Kalkylperioden är 5 år och avser tiden Sida 5 (8)

7 Hyresinbetalningar Som underlag för värdebedömningen har förutom redovisat hyreskontrakt även använts SHR:s hyresundersökning, som bedöms som allmänt accepterad av branschen. Enligt SHR:s branschundersökning ligger årshyran runt 18 % av omsättningen för hotell i städer av Gävles storlek. Hyran per/m² ligger mellan ca kr/m² eller mellan ca kr/per hotellrum i jämförbara städer. Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. Nuvarande hyresnivå uppgår till ca 1,75 mkr, vilket motsvarar ca kr/m² och ca 27 % av en omsättning på 6,5 mkr. Hyran bedöms något hög i relation till nuvarande omsättningen men ändå rimlig per m² på orten. Marknadsmässig hyra bedöms således i nivå med den verkliga hyran, se tabellen nedan. Hyresgäst area kr/m² kr 2015 Hotell SUMMA, snitt Hyresintäkterna är redovisade exklusive moms. Hyresutvecklingen kalkyleras till 1,0 %, i nivå med antagen inflation. Hyresrisk Kalkylerad hyresnivå baseras på en utveckling av verksamheten. Då hyreskontraktet är uppsagt finns risk för initial vakans from år För mellanskillnaden mellan den kalkylerade hyran och den hyra som hotellverksamheten rimligen kan bära med nuvarande omsättning räknas en hyresförlust om kr år 2 som över tid minskar till en långsiktig vakansnivå om ca kr/år, motsvarande ca 6,0 % av kalkylerad hyra. Drift- och underhållskostnader Drift- och underhållskostnaderna bedöms på erfarenhetsmässiga och schablonmässiga grunder enligt nedan. För fastighetsägaren avser kostnaderna avsättning för yttre och tekniskt underhåll, försäkringar och administration mm. Driftkostnader i övrigt antas belasta hyresgästen. DoU area kr/m² kr 2015 Hotell Arrende SUMMA, snitt Driftkostnaderna är redovisade exklusive moms. Drift- och underhållskostnaderna antas öka med 1,0 % per år, i takt med antagen inflation. Investering Vid eventuell vakans torde det bli aktuellt med viss anpassning av lokalerna för en ny hyresgäst. Objektet har visst behov av ytskiktsrenovering samt att nya branddörrar bör installeras mellan korridor och trapphus. I kalkylen antas en investering om kr år 1 för anpassningar och renovering utöver löpande underhåll. Fastighetsskatt Fastighetsskatten om 1,0 % å taxeringsvärdet för hyreshusenheter med lokaler uppgår till ca kr/år. Sida 6 (8)

8 Lånefinansiering Belåningen har ingen större inverkan på kalkylresultatet eftersom detta beräknas på driftnettona, däremot kan den påverka avkastningskravet på totalt kapital. För att även visa betalnettona i kalkylen har en belåning antagits med 7,8 mkr till 3 % ränta och därutöver 1,6 mkr till 5% ränta. Amortering enligt 40-årig serieplan. Andelen lånat kapital utgör därmed ca 60 % av beräknat avkastningsvärde. Kalkylränta Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, kompensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Mot denna bakgrund har kalkylräntan valts till 8,75 % bestående av en bedömd långsiktig realränta 3,0 %, inflationskompensation 1,0 % och riskpremie 4,75 %. Restvärdesberäkning Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts utifrån ett prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav på 7,75 %. BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS Betalnings- och lönsamhetsanalys redovisas under bilaga nr 1. Som framgår av denna har avkastningsvärdet beräknats till kr 2.3 Känslighetsanalys Utgående från resultatet i avkastningskalkylen görs en känslighetsanalys för att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras förutsatt alla övriga indata oförändrade. Känslighetsanalys har gjorts med avseende på hyresintäkternas utveckling, direktavkastningskrav år 5, kalkylränta, vakanser samt investering. Om hyresutvecklingen förändras med 1 procentenhet per år förändras avkastningsvärdet med 5,6 % motsvarande ca kr. Om direktavkastningskravet för beräkning av restvärdet förändras med 1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med 11,1 % motsvarande ca kr. Om kalkylräntan förändras med 1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med 4,3 % motsvarande ca kr. Om de förhöjda vakanserna år 2 4 uteblir förändras avkastningsvärdet med 5,9 % motsvarande ca kr. Eventuellt kan hyresgästen komma att avflytta innan avtalets utgång, Skulle hyresintäkterna utebli under exempelvis 6 månader av 2015, påverkas avkastningsvärdet med ca 5,2 % motsvarande kr. Utgår investeringen om kr år 1 ökar avkastningsvärdet med ca 3 %. Sida 7 (8)

9 2.4. Värdebedömning Värdebedömning mot bakgrund av ortsprisjämförelse och erfarenhetsmässig marknadskännedom indikerar ett sammanlagt värde för fastigheten mellan 13 16,4 mkr. Värdebedömning enligt avkastningsmetoden ger ett sammanlagt avkastningsvärde på 15,6 mkr. 3. MARKNADSVÄRDE Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet för fastigheten Gävle Norr 9:1 per februari 2015 till kr Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas osäkerhetsintervallet till ± kr ( kr). Sida 8 (8)

10 FASTIGHETSBESKRIVNING Bilaga 2 Läge Objektet är beläget på på Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18 i Gävle. Objektet är välbeläget i de norra delarna av centrala Gävle med närhet till butiker, restauranger, kommunal service mm. Värderingsobjektets läge bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Tomt Fastighetens totala markareal uppgår till 744 m². Byggnaden upptar större delen av tomtarean. Parkeringar arrenderas på en grannfastighet. Planförhållanden. För området gäller stadsplan, akt: , beslutad Detaljplan för bostads- och handelsändamål. Någon övrig planutredning har ej genomförts. Inskrivna servitut och gemensamhetsanläggning Inga inskrivna servitut eller gemensamhetsanläggningar hittades. Byggnad med 2 respektive 3½ våningar plan samt suterräng/källarvåning Byggnadsår 1955 Undergrund Morän Grundläggning Grundsulor (troligen pålat) Grundmurar Betong Bjälklag Betong Stomme Betong Fasader Tegel/puts Fönster 2-glas och isolerglas Yttertak Falsad plåt Entréer Lättmetallpartier Trapphus 2 trapphus med marmorgolv respektive cementmosaik Uppvärmning Vattenburen värme ansluten till fjärrvärme. Ventilation Självdrag och mekanisk frånluft Anslutningar VA, el och fjärrvärme anslutet till allmänt nät. Bredband fiber. Planlösning 48 hotellrum samt en uthyrningslägenhet om 4 RoK (89 m²). Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. Övrigt Hiss 250 kr (3 personer), ombyggd enl. EU-direktiv (2011). Balkonger. Ytskikt Huvudsakligen Golv: Plastmatta/parkett/marmor/laminat/klinker/betong/ cementmosaik/heltäckningsmatta. Väggar: Tapet/målad väv/kakel/målade ytor Tak: Målade ytor/undertak Standard och skick Byggnaden och hotellet håller normal standard. Samtliga våtutrymmen renoverades för ca 7 år sedan. Det finns ett visst behov av ytskiktsrenovering samt nya branddörrar mellan korridor och trapphus. Bilaga 2 - sida 1 (2)

11 Area Nedanstående areauppgifter baseras på ägarens uppgifter om uthyrningsbara areor samt från tidigare värdering och rimlighetsbedömning vid besiktning på plats. Typ av yta area Hotell SUMMA Den totala lokalytan är större men i både hyreskontrakt och taxeringsuppgifter används denna lokalarea som grund. Därför använder även vi oss av denna i våra beräkningar och bedömningar. Bilaga 2 - sida 2 (2)

12 EKONOMISKA DATA Bilaga 3 Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för 2013 uppgår till kr varav markvärde kr och byggnadsvärde kr. Typkod 322, hyreshusenhet hotell eller restaurangbyggnad. Pantbrev Fastigheten belastas av 10 st pantbrevsinteckningar om totalt kr. Hyresintäkter Fastigheten nyttjas i sin helhet för hotellverksamhet. Uppgifter om hyreskontrakt har erhållits enligt tabellen nedan. Hyreskontraktet omfattar m² lokalarea fördelat på 48 hotellrum och en lägenhet. Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. I hyreskontraktet ingår även tillgång till arrenderade parkeringsplatser på intilliggande fastighet. Kontrakterat Uppsägning Förlängning Tillägg för Hyresgäst area kr/m² kr 2015 tom moms utgår Hotell mån 2 år Ja SUMMA, snitt Hyran utgör kallhyra där hyresgästen står för el, värme, varmvatten, va, el, städning, sophämtning, snöröjning samt invändigt underhåll. Fastighetsskatt ingår i hyran. Hyresavtalet är uppsagt av fastighetsägaren. Drift- och underhållskostnader Följande uppgifter om driftskostnader och fastighetsskatt har erhållits från fastighetsägaren: Drift och underhåll area kr/m² kr 2014 Försäkringar Fastighetsskatt Arrende, parkering SUMMA, snitt I kalkylen har drift- och underhållskostnaderna bedömts på faktiska och erfarenhetsmässiga grunder. Verksamhet Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. Bilaga 3 - sida 1 (1)

13 FOTON OCH KARTOR Bilaga 4 Exteriör Interiör Bilaga 4 - sida 1 (2)

14 Fastighetskarta. Källa: Lantmäteriet genom Infotrader Lägeskarta. Källa. Eniro Bilaga 4 - sida 2 (2)

15 FASTIGHETSUTDRAG Bilaga 5 Fastighet GÄVLE NORR 9:1 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: -- Län: 21, GÄVLEBORG Kommun: 80, GÄVLE Församling: 01, GÄVLE HELIGA TREFALDIGHET Tidigare beteckning Registrerat: Akt: 21-79:128 X-GÄVLE * PÅVEL-ÅNGERMAN 1 Areal Totalareal: Varav land: Varav vatten: 744,0 kvm 744,0 kvm 0,0 kvm 0,0744 ha 0,0744 ha 0 ha Koordinater Punkttyp: X-koord: Y-koord: Gå till: Central (RT90) (RT90) Åtgärder Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Av ålder bestående, Tomtmätning, Tomtmätning, Adress Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Hattmakargatan Gävle Gävle Staketgatan Gävle Gävle Staketgatan 46 Gävle Lantmäterikontor LANTMÄTERIMYNDIGHETEN I GÄVLE KOMMUN, GÄVLE Kontorsbeteckning: XK26 Tel: Planer 4 Plan: Stadsplan Bilaga 5 - sida 1 (5)

16 Aktbeteckning: Beslutsdatum: Hänv. ej reg. beslut: 21-P89:0B Sök efter InfoPlan. Hänv. till beslut: Anmärkning: Berörd kommun: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT GÄVLE Inskrivning allmänt Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING HÄRNÖSAND Kontorsbeteckning: XI81 BOX HÄRNÖSAND Tel: Lagfart Ägare: KRONMAN FASTIGHETER AB VALLGATAN SUNDSVALL Dagboksnr: 09/19912 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Gåva Andel: 1/1 Aktuellt namn hos Bolagsverket: Kronman Fastigheter AB Tidigare ägare Tid. ägare: STURE KRONMAN VALLGATAN SUNDSVALL Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/1 Äldre förhållande Akt: A80/6245 Akt: A80/13399 Akt: L76/1613 Akt: L76/1614 Akt: I75/285 Akt: I75/5255 Akt: I82/848 Akt: I04/97 Akt: I56/736 Akt: I82/849 Bilaga 5 - sida 2 (5)

17 Akt: I04/671 Akt: I56/737 Akt: I16/443 Akt: I82/850 Akt: I16/573 Akt: I56/738 Akt: I82/851 Akt: I18/93 Akt: I56/739 Akt: I82/852 Akt: I18/313 Akt: I56/740 Akt: I82/853 Akt: I20/165 Akt: I56/741 Akt: I82/854 Akt: I33/536 Akt: I56/742 Akt: I82/855 Akt: I48/1843 Akt: I56/743 Akt: I82/856 Akt: I51/781 Akt: I56/744 Akt: I82/857 Akt: I52/314 Akt: I56/745 Akt: I82/858 Akt: I52/315 Akt: I56/746 Akt: I82/859 Akt: I52/316 Akt: I56/747 Akt: I82/860 Akt: I53/713 Akt: I56/748 Akt: I82/861 Akt: I53/714 Akt: I56/749 Akt: I82/862 Akt: I53/715 Akt: I56/750 Akt: I82/863 Akt: I54/440 Akt: I56/751 Akt: I82/864 Akt: I54/441 Akt: I56/752 Akt: I82/865 Akt: I54/442 Akt: I56/753 Akt: I82/866 Akt: I54/443 Akt: I56/754 Akt: I82/867 Akt: I54/444 Akt: I56/755 Akt: I82/868 Akt: I54/445 Akt: I56/756 Akt: I82/869 Akt: I54/446 Akt: I56/757 Akt: I82/870 Akt: I54/447 Akt: I56/758 Akt: I82/871 Akt: I54/448 Akt: I56/759 Akt: I82/872 Akt: I54/586 Akt: I56/760 Akt: I82/873 Akt: I55/145 Akt: I56/761 Akt: I82/874 Akt: I55/146 Akt: I56/762 Akt: I82/875 Akt: I55/147 Akt: I56/763 Akt: I82/876 Akt: I55/148 Akt: I56/764 Akt: I82/877 Akt: I55/149 Akt: I56/765 Akt: I82/878 Akt: I55/150 Akt: I68/125 Akt: I82/879 Akt: I55/151 Akt: I82/880 Akt: I67/1803 Akt: I82/881 Akt: I67/1804 Akt: I82/882 Akt: I67/1805 Akt: I82/883 Akt: I67/1806 Akt: I82/884 Akt: I67/1807 Akt: I82/885 Akt: I67/1808 Akt: I82/886 Akt: I67/1809 Akt: I82/887 Akt: I67/1810 Akt: I82/888 Akt: I67/1811 Akt: I82/889 Akt: I67/1812 Akt: I82/890 Akt: L81/1088 Akt: I82/820 Akt: I82/12001 Akt: I83/1475 Akt: I83/12887 Akt: I84/8198 Akt: I84/8199 Akt: I86/12009 Akt: I86/12011 Akt: Ö96/3977 Akt: I83/1612 Akt: I82/4166 Akt: Ö97/3181 Akt: L82/11052 Inteckningar Antal inteckningar: 10st Summa: Datapantbrev Företrädesordning 1 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/819 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/821 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/822 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/823 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 5 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/824 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 6 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/825 Belopp: SEK Bilaga 5 - sida 3 (5)

18 Datapantbrev Företrädesordning 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/826 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 8 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/12886 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 9 Inskr.dag: Dagboksnr: 86/12008 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 10 Inskr.dag: Dagboksnr: 86/12010 Belopp: SEK Inskrivningar Inga inskrivningar hittades. Mer information Det finns 1 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. Det bor 2010 personer inom 250m. Sök efter grannskapsinformation. Taxering Taxeringsenhet: (322 Hyreshusenhet, hotell el restaurangbyggnad) Taxeringsår: 2013 Taxeringsvärde i tkr: 9960 Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: 744 Ägare: Kronman Fastigheter AB VALLGATAN SUNDSVALL Juridisk form: Övriga aktiebolag Andel: 1/1 Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler Tillhör tax.enhet: (322 Hyreshusenhet, hotell el restaurangbyggnad) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 1760 Riktvärdeområde: Riktvärde kr/kvm: 1100 Bilaga 5 - sida 4 (5)

19 Byggrätt i kvm: 1600 Markid: Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler Tillhör tax.enhet: (322 Hyreshusenhet, hotell el restaurangbyggnad) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 8200 Riktvärdeområde: Lokalyta i kvm: 1373 Hyra i tkr/år: 1707 Nybyggnadsår: 1955 Om-/tillbyggnadsår: 1997 Värdeår: 1965 Under byggnad: Nej Placerad på mark: Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader Bilaga 5 - sida 5 (5)

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Visby Borgen 2, Gotlands kommun. ORGANISATIONSNUMMER: 769627 0953 Innehållsförteckning A. Allmänna förutsättningar B. Beskrivning av fastigheten C. Beräknade kostnader

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4

Eslöv Sibbarp 4:6. Eslöv Sibbarp 4:36. Eslöv Sibbarp 4:111. Eslöv Reslöv 3:4 Eslöv Sibbarp 4:6 Eslöv Sibbarp 4:36 Eslöv Sibbarp 4:111 Eslöv Reslöv 3:4 2015-01-16 2 (12) Ordernummer: 153790 Fastighetsbeteckning: Eslöv Sibbarp 4:3, 4:36, 4:111 samt Eslöv Reslöv 3:4 1 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1. Organisationsnummer 76 96 19 3346. Upprättad den 2010-01-30 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FLYGVÄRDINNAN 1 Organisationsnummer 76 96 19 3346 Upprättad den 2010-01-30 Som registrerats ursprungligen 2008-09-23 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882

R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 R A G U N D A R A G U N D A B O T T E N 1:882 Centralgatan 32, 840 70 Hammarstrand Marknadsvärdebedömning Oktober 2012 Adress Telefon Org nr E-post Thoméegränd 16 063-13 43 40 55 68 61-16 84 mattias@varderingsinstitutet.com

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

SAMMANSTÄLLT OCH UPPRÄTTAT AV. Nordhs Mäklarbyrå -Svenska Storhus-

SAMMANSTÄLLT OCH UPPRÄTTAT AV. Nordhs Mäklarbyrå -Svenska Storhus- Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtas från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan alla lämnade uppgifter skall kontrolleras av en köpare.

Läs mer

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD

FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET HÖKEN 13 KARLSTAD Vy från Drottninggatan. SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Höken 13 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymidte Uthyrningsbar

Läs mer

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION

SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION SECOND OPINION/ FAIRNESS OPINION PORTEN 16 - NORRKÖPING VALVET 1 NORRKÖPING DÖRREN 12 & 14 NORRKÖPING PLYSAREN 13 NORRKÖPING RÖKEN 12 - NORRKÖPING OKTOBER 2014 1 1 Uppdrag Av D. Carnegie & Co AB, genom

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23

Målaren 3, Stockholm. Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Målaren 3, Stockholm Värdeutlåtande Stockholm 2012-04-23 Innehållsförteckning 1.0 Sammanfattning... 2 Uppdragsgivare... 2 Ändamål... 2 Ytfördelning... 3 Värdebedömning... 3 2.0 Uppdraget... 4 3.0 Beskrivning

Läs mer

Ekonomisk plan Preliminär

Ekonomisk plan Preliminär Ekonomisk plan Preliminär Denna ekonomiskaplan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar... 2 2. Beskrivning av fastigheten... 2 3. Kostnader för föreningens fastighetsförvärv...

Läs mer

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt

Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Utlåtande rörande marknadsvärdet av 5 värderingsobjekt tillhörande Dödsboet Sven Johan Kjellerstedt Stockholm 2007-10-16 DTZ Sweden AB Anna Flodmark Göran Lizén INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UPPDRAGET 2 VÄRDERINGSPRINCIPER

Läs mer

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Gotland Visby Atterdag 6 byggnad 1 och 2. 2012-10-01 Roland Kappling Fastighetsvärdering Medlem i ASPECT/ Sektionen för fastighetsvärdering Bältgatan 3, 11459 Stockholm rolandkappling.se

Läs mer

Krokom Hissmon 1:269

Krokom Hissmon 1:269 Krokom Hissmon 1:269 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Augsuti 2009 Adress Telefon Fax Org nr E-post Offerslasvägen 8 0640-191 00 0640-164 55 556458-8639info@krokomsbosater.se 835 80 Krokom Krokom 2009-09-11 Öppen

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

Före detta sågverksterminal

Före detta sågverksterminal Före detta sågverksterminal RONNEBY SVENSTORP 21:1 Fastighetens areal uppgår till ca 54 393 m² och är belägen i Bräkne-Hobys norra delar. Inom området är merparten av marken hårdgjord och asfalterad. Bebyggelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/

Bostadsrättsföreningen/ApartHotel/Attaché/ Kostnadskalkylför BostadsrättsföreningenApartHotelAttaché 76962761993 Stockholmsstad 113 Innehållsförteckning Sid 1. Allmännaförutsättningar 3 2. Beskrivningavtomträtten 3 3. Beräknadkostnadförföreningensfastighetsförvärv

Läs mer

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270

Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Salem Söderby Park 1 769627-3270 Salems kommun 1 [10] Innehållsförteckning Sid 1. Allmänna förutsättningar 3 2. Besivning av fastigheten 3 3. Beräknad kostnad

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. Evald Köpman. Org nr 769625-3462 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Evald Köpman Org nr 769625-3462 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 6 4. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - FILM Fastighet Fastigheten Östhammar Film 1:20 Adress Beskrivning Kommersiell fastighet Tomt Byggnader Film Kyrkby 9, 748 92 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620

EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 EKONOMISK PLAN FOR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERSILUETTEN ORG. NR 769601-6620 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN 2 1.1 Fastighetens beteckning och areal m.m. 2 1.2 Byggnadens typ, användningssätt

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING...

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING... 5 5. TAXERINGSVÄRDE... 5 6. FÖRVÄRVSKOSTNADER... 5 7. FINANSIERINGSPLAN...

Läs mer

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter

Bakgrund. Tidigare SABO tävlingar har renderat i ca 1 400 lägenheter Petter Jurdell Bakgrund Behov av nyproduktion till rimlig prisnivå Behov av mindre infill-projekt, nyttjar redan utbyggd infrastruktur Del av vårt långsiktiga arbete för att produktutveckla produktionsmetoder

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge

Häggatorp 2:154 Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge Ljusebergsvägen 10 och 12, Kallinge 30 stycken trevliga lägenheter i totalt två byggnader. Välj mellan 1, 2 eller 3 rum och kök men med flest antal tvåor. Samtliga lägenheter är uthyrda. Husen är bygda

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND Fastighet Fastigheten Östhammar Öregrund 104:2 Adress Västergatan 61, 742 42 Öregrund. Belägen i Östhammar kommun och Öregrund-Gräsö församling. Skattesats

Läs mer

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6.

Villa med sjöutsikt. Utgångspris: 1 800 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Lör 6/6. Villa med sjöutsikt LJUNGBY ERIKSTAD 5:8 DEL AV högt och vackert belägen vid sjön Vidöstern, 1 1/2 plansvilla om 184 kvm uppförd 1979 med 7 rum och kök. ca 6 ha mark och tillgång till båtplats. Dubbelgarage

Läs mer

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1

Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Del av fastigheten Hallsberg Gryts Bruk 1:1 Svefa AB, Vasastrand 11, Box 493, 71 49 ÖREBRO, Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 212-1-3 2 (11) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Brottkärr Hamn Gunnviken Organisations nr 769625-2704. Kostnadskalkyl Kostnadskalkyl Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Beräkning av kostnader för föreningens fastighetsförvärv 4.

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613

EKONOMISK PLAN FÖR BRF STUDIOAPT. 46. Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen. StudioApt. 46. Org.nr.769619-1613 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen StudioApt. 46 Org.nr.769619-1613 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN... 4 3. BYGGNADSBESKRIVNING... 4 4. FÖRSÄKRING...

Läs mer

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson:

STRÖMSBERGS SKOLA Kontaktperson: STRÖMSBERGS SKOLA STRÖMSBERGS SKOLA Fastighet bestående av skol- och förskolebyggnader, gymnastiksal med omklädningsrum och bastu, samt matsalsbyggnad med kök. Pris: Ägare: Adress: 2 450 000 kr Karlskrona

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

Danderyd Sökvabäck 8

Danderyd Sökvabäck 8 2011-05-24 2 (14) 1 Uppdragsbeskrivning 1.1 Värderingsobjekt Värderingsobjektet utgörs av fastigheten. Fastigheten är bebyggd med en villaliknande byggnad innehållande 2 bostadslägenheter och ett uthyrningsrum/lägenhet

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter

Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Fastighetsvärdering Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: Fastighetsmäklarprogrammet, fristående kurs och uppdragsutbildningsstudenter Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Läs mer

Haparanda Läderlappen 2

Haparanda Läderlappen 2 Haparanda Läderlappen 2 CENTRUM Hyresfastighet med 9 lägenheter i centrum vid älven. Exklusiv lägenhet för ägaren. Centralt belägen hyresfastighet med 9 lägenheter vid Torne älv. Exklusiv lägenhet för

Läs mer

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01

Kraftvägen 4. Län Gävleborg Gatuadress Kraftvägen 4 Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 Län Gävleborg Gatuadress Kommun Ockelbo Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast 2011-11-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Planlösning: BV: Hall, kök, vardagsrum med utgång mot

Läs mer

FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET MERCURIUS 1 KARLSTAD FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Mercurius 1 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Karlstad Ägare K/S Karlstad Bymitde Uthyrningsbar yta 4 295 kvm Varav

Läs mer

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige

r+! Uppvidinge ./. KS 174 ./. KS 184 ./. KS 186 ./. KS 179 ./. KS 181 Kallelse/underrättelse l. Upprop ./. KS 180 ./. 2012-11-16 Kommunfullmäktige r+! Uppvidinge ~ KOMMUN Kallelse/underrättelse 2012-11-16 Sammanträde med: Kommunfullmäktige Datum: 2012-11-27 Tid: 18.30 Plats: Folkets hus, Norrhult Ärende l. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Allmänhetens

Läs mer

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge

Kalleberga 13:8 Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge Södermarksvägen 5 A-P, Kallinge 14 stycken trevliga lägenheter i radhusmiljö, tre byggnader. Välj mellan 2 eller 3 rum och kök, carport till varje lägenhet. Byggt 1989 med 1 km till Kallinge centrum och

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige

Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige Taxeringsvärden för småhus och bostadsrätter i Sverige En jämförelse av taxeringsvärden och hur de speglar marknadsvärdet för småhus och bostadsrätter i Sverige 2000-2009. På uppdrag av Villaägarna WSP

Läs mer

Modern kontorsfastighet säljes

Modern kontorsfastighet säljes PROSPEKT Modern kontorsfastighet säljes Fastigheten är centralt belägen i Falun, Dalarna. De befintliga byggnaderna består av två större lokalhyreshus som sammanlänkats. Byggnaderna innehåller huvudsakligen

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639

Ekonomisk plan. får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14. Organisationsnummer 769608-7639 Ekonomisk plan får Bostadsrättsfåreningen Långreven 14 Organisationsnummer 769608-7639 Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: l. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar.

Törneby Herrgård 1.300 kvm. Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Törneby Herrgård 1.300 kvm Hotell, SPA, eget boende. Skapa din framtid i Kalmar. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15)

EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141. november 2014 1 (15) EKONOMISK PLAN BRF FREDRIKDALSVÄGEN 769627-6141 november 2014 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av fastigheten... 3 3 Byggnadsbeskrivning och teknisk status... 4 3.1 Byggnadsbeskrivning...

Läs mer

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE KEDJEHUS - PLANETSTADEN LUND - PRIS: 4 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE En riktig pärla i Lund Här har vi fått förmånen att förmedla en fastighet ritad av Jørn Utzon, skaparen av Sydneyoperan. Totalt renoverad

Läs mer

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen.

c S X Värdet av investeringen visas av den prickade linjen. VFTN01 Fastighetsvärderingssystem vt 2011 Svar till Övning 2011-01-21 1. Förklara hur en köpoptions (C) värde förhåller sig till den underliggande tillgångens (S) värde. a. Grafiskt: Visa sambandet, märk

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

FLERFAMILJSFASTIGHET - ÖSTRA ÄMTERVIK - PRIS: 4 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDAN

FLERFAMILJSFASTIGHET - ÖSTRA ÄMTERVIK - PRIS: 4 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDAN FLERFAMILJSFASTIGHET - ÖSTRA ÄMTERVIK - PRIS: 4 500 000:- ELLER HÖGSTBJUDAN Beskrivning Tillfälle att förvärva Solbacka Gästgifveri i natursköna Östra Ämtervik. 8 bostadsbyggnader som kan passa till många

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer