VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet GÄVLE NORR 9:1. Avseende fastigheten"

Transkript

1 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE Avseende fastigheten GÄVLE NORR 9:1 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel , ,

2 VÄRDEUTLÅTANDE Värderingsobjekt: Fastigheten Gävle Norr 9:1, X-län Adress: Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18, Gävle Typ: Hyreshusenhet, hotell Ändamål: Bedömning av marknadsvärde februari 2015 Uppdragsgivare Fastighetsägaren genom Annica Ullsten Lagfaren Ägare: , Kronman Fastigheter AB Vallgatan 29, Sundsvall Platsbesiktning: Onsdag den 4 februari 2015 av Malin von Sicard Allmän beskrivning Värderingsobjektet utgörs av en hotellfastighet belägen på Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18 i Gävle. Objektet är välbeläget i de norra delarna av centrala Gävle med närhet till butiker, restauranger, kommunal service mm. Värderingsobjektets läge bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Fastighetens totala markareal uppgår till 744 m². Byggnaden upptar större delen av tomtarean. Parkeringar arrenderas på en grannfastighet. Fastigheten är bebyggd med ett hotell i 2 respektive 3½ plan samt suterräng/källarplan. Lokalarean uppgår totalt till ca m² fördelat på 48 hotellrum samt en lägenhet. Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. Byggnaden håller normal byggnadsteknisk standard och normal standard på hotellrum och lägenhet. Byggnaden har visst behov av ytskiktsrenovering samt nya branddörrar mellan korridor och trapphus. Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. Värderingsresultat Mot bakgrund av vad som angivits i detta värdeutlåtande, ekonomiskt och tekniskt, bedöms värderingsobjektets marknadsvärde, på grundval av en cash-flowanalys och ortsprisjämförelse, till totalt ca kronor Osäkerhetsintervallet uppskattas till ± kr. Jämförelsetal Värde kr per m² LOA (1 370 m²) kr/m² Värde per tax.krona (2013, tkr) 1,6 Nettokap.procent (direktavkastning) 7,9 år 5 Bruttokap.faktor (värde/hyra) 9,4 år 5 Söderhamn Malin von Sicard Fastighetsvärderare Malin Åhman Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Bilaga 1: Betalnings- och lönsamhetsanalys Bilaga 2: Fastighetsbeskrivning Bilaga 3: Ekonomiska data Bilaga 4: Karta och foton Bilaga 5. Utdrag fastighetsregister Sida 1 (8)

3 1. VÄRDERINGSUNDERLAG 1.1. Uppdraget Undertecknad värderingsman har av fastighetsägaren genom Annica Ullsten erhållit uppdraget att utföra en marknadsvärdebedömning av rubricerade objekt. Värderingen avser fastigheten i sin helhet med sina rättigheter och skyldigheter. Syftet med värderingen är att uppskatta objektets marknadsvärde i befintligt skick per februari I det bedömda värdet ingår fast egendom såsom byggnaden och byggnadstekniska anläggningar mm. Utrustning och inredning i hotellet tillhör hyresgästens verksamhet och ingår ej i värderingen. Värderingen kan utgöra underlag för överlåtelse, kreditbedömning mm Besiktning/Underlag Okulärbesiktning av fastigheten utfördes onsdag den 4 februari av Malin von Sicard tillsammans med uppdragsgivaren och hyresgästen. Besiktningen är ej av sådan karaktär att den kan läggas till grund för talan enligt jordabalken. Besiktningen har ej heller sådan status att hänsyn har tagits till ev krav enligt miljöbalken. Inga miljöbelastningar finns kända för fastigheten. Information om verksamheten, omsättning, ytuppgifter, teknisk information, driftskostnader och övrig information om fastigheten har erhållits från uppdragsgivaren, hyresgästen, från tidigare värdering (utförd oktober 2009 av Värderingsinstitutet, Peter Karlsson) samt från okulär besiktning på plats. Övriga fastighetsdata har inhämtats från offentliga register. Undertecknad påtar sig ej ansvar för ev fel i erhållna sakuppgifter vare sig dessa är lämnade av uppdragsgivare, hyresgäst eller hämtade ur myndighetsregister Värderingsmetoder Med marknadsvärde avses det mest sannolika pris vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden under normala omständigheter samt normal marknadsföringstid. Marknadsvärdebedömning görs genom en kombination av två metoder, dels en ortsprismetod grundad på jämförelser med genomförda köp av likartade fastigheter, dels en marknadsanpassad avkastningskalkyl där marknadens förväntningar och avkastningskrav har beaktats. Via ortsprismetoden bedöms marknadsvärdet med ledning av historiska fakta och via en avkastningskalkyl (cash-flowanalys) bedöms marknadsvärdet mot bakgrund av ekonomiska prognoser för den aktuella fastigheten. Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda fastighetsköp söker de köp som avser fastigheter med egenskaper som bäst överensstämmer med värderingsobjektet. Därefter analyseras jämförelseköpen varvid köpeskillingar kan antingen jämföras direkt eller ställas i relation till någon värdebärande egenskap såsom lokalarea, hyra eller taxeringsvärde. Hänsyn tas även till den värdeutveckling som skett mellan köptidpunkt och värdetidpunkt. Avkastningsmetoden innebär att man i en avkastningskalkyl gör en prognos för samtliga betalningsströmmar som innehavet av värderingsobjektet ger upphov till under en tänkt innehavstid, kallad kalkylperiod. Kalkylen marknadsanpassas genom att man analyserar och söker efterlikna marknadsförväntningar avseende de parametrar som ingår i kalkylen. Kalkylresultatet erhålls som summan av de årliga driftnettonas nuvärde samt nuvärdet av fastighetens restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet utgörs av ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten efter kalkylperiodens slut och baseras på den prognostiserade utvecklingen av driftnettot och på en bedömning av marknadens långsiktiga avkastningskrav. Driftnetton och restvärde diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc. Sida 2 (8)

4 1.4. Marknads- och objektsanalys MARKNADEN Fastighetsmarknaden har under senaste åren präglats av försiktighet. Generellt drabbas storstadsregionerna av större konjunktursvängningar än landsbygdskommunerna, medan de mindre orterna är mer känsliga för läget hos enstaka dominerande arbetsgivare. Räntorna har sedan 2008 hållits låga för att stimulera marknaden. En viss återhämtning har skett efter detta och den tidigare oron i Europa har nu börjat stilla sig och man kan skönja en viss tillväxt generellt. Däremot visar Tyskland och även Kina en svagare utveckling än väntat och det finns en oro för svaga ryska finanser och eventuella följdeffekter på deras handelspartners. En försiktighet i samband med belåningssituationer har också under de senaste åren inneburit högre krav på eget kapital i samband med förvärv och därmed ökat trögheten på marknaden. Denna trend har dock gått tillbaka under 2014 och det upplevs lättare att låna igen. En ökning kan också konstateras i antalet transaktioner som genomförs. De överlåtelser som sker har i storstadsregionerna skett till mycket låga avkastningskrav och huvudsakligen av köpare med eget kapital t ex pensionsfonder. Detta ger i sin tur utträngningseffekter så att även övriga delar av landet ökar i attraktion hos investerarna, då med högre krav på direktavkastning. Den svenska fastighetsmarknaden synes även locka ett antal utländska investerare, som på senare tid ökat. ORTEN Gävle är residensstad i Gävleborgs län med bl. a högskola, länsstyrelse och länssjukhus. Det är Norrlands äldsta stad med stadsrättigheter från Med sina ca invånare är Gävle nummer 16 i Sverige. Gävle kommun är till övervägande del en tjänstestad där offentliga sektorn svarar för ca 35 % och privata tjänster för ca 16 % av arbetstillfällena inom kommunen. Det innebär knappt hälften av alla tillgängliga arbeten. Den andra hälften domineras av industri (tillverkning och utvinning) på knappt 20 % och byggnation med ca 8 %, utbildning och forskning drygt 7 %, handel och kommunikation med ca 17 %. Jord-, skogsbruk och fiske svarar för resterande blygsamma 1 %. Den största arbetsgivaren är Gävle kommun med sina ca anställda följt av Landstiget med Ett större industriföretag är Korsnäs AB med ca anställda. En betydande livsmedelstillverkare är Kraft General Food AB (f.d. Gevalia). Andra stora arbetsgivare är Lantmäteriverket med ca 900, Trafikverket med ca 900 anställda. Totalt exporterar Gävleföretag för mer än 22 miljarder kronor årligen till hela världen. Två större företag - Ericsson med ca anställda och Leaf (fd Läkerol), har lagt ner sin verksamhet 2010 resp Vakanser finns fortfarande i lokalerna efter Ericsson och Leafs lokaler förvärvades av kommunen för omställning till bl a bostäder. I Gävle finns totalt ca lägenheter varav knappt enbostadshus. Det allmännyttiga bolaget Gavlegårdarna är den största ägaren av bostäder på orten. Din Bostad (Balder), HSB, Gästrike Fastigheter och Svedinger Fastigheter är andra stora ägare. Efterfrågan på bostäder är god vilket avspeglas i ytterligare nybyggnadsprojekt, t ex 47 lägenheter vid Hedvigs trädgård (Riksbyggen). Den nya detaljplanen för Norrlandet tillåter ytterligare byggnation av ca 400 villor och flerbostadshus. Byggnation pågår av flera bostadsrätter på Gävle Strand och några ytterligare byggprojekt återfinns i stadskärnan. På Gävles kommersiella fastighetsmarknad är även här kommunen en stor ägare med bolaget Gavlefastigheter. Även Diös, KF Fastigheter, Norrporten, NP3 och Protego finns med bland de större ägarna. Hyresmarknaden bedöms någorlunda i balans trots de friställda ytorna i bl a f.d. Ericssons lokaler. För industri- och lagerlokaler finns stora ägare såsom Korsnäs och Kraft food med egna lokaler samt Diös, FastPartner, NP3 och Gävle kommun. Marknaden är någorlunda i balans efter beskeden om lämnade ytor och viss nyproduktion pågår t ex i Ersbo. Sida 3 (8)

5 På hotellmarknaden i Gävle finns förutom värderingsobjektet ytterligare något hotell med motsvarande standard, priskategori och centrala läge. Därutöver finns några hotell som håller högre standard och priser samt enklare logi såsom vandrarhem och bed & breakfast. Värderingsobjektet är ett välbeläget hotell med gångavstånd inom Gävles centrum. Värderingsobjektets läge i centrala Gävle bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Denna typ av objekt brukar attrahera fastighetsköpare som antingen driver själva hotellverksamheten eller som ett rent förvaltningsobjekt med en annan hotelloperatör. OBJEKTET Värderingsobjektet utgörs av en hotellfastighet belägen på Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18 i Gävle. Objektet är välbeläget i de norra delarna av centrala Gävle med närhet till butiker, restauranger, kommunal service mm. Värderingsobjektets läge bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Fastighetens totala markareal uppgår till 744 m². Byggnaden upptar större delen av tomtarean. Parkeringar arrenderas på en grannfastighet. Fastigheten är bebyggd med ett hotell i 2 respektive 3½ plan samt suterräng/källarplan. Lokalarean uppgår totalt till ca m² fördelat på 48 hotellrum samt en lägenhet. Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. Byggnaden håller normal byggnadsteknisk standard och normal standard på hotellrum och lägenhet. Byggnaden har visst behov av ytskiktsrenovering samt nya branddörrar mellan korridor och trapphus. Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. 2. MARKNADSVÄRDEBEDÖMNING 2.1. Ortsprismetoden Ortsprismetoden innebär i sin mest renodlade form att fastigheter med likvärdiga egenskaper, som gått till försäljning, jämförs med värderingsobjektet. Den erlagda köpeskillingen kan jämföras direkt eller göras jämförbara genom att de sätts i relation till någon värdepåverkande faktor, oftast arean (kr/m²) eller taxeringsvärdet (K/T). Uppgifter om överlåtelser hämtas i första hand från lagfartsbanden. Uppgifter om sådana värdebestämmande faktorer som hyresavtal, finansieringsförhållanden mm saknas i ortsprismaterialet. För rena avkastningsfastigheter blir en ortsprisanalys därmed osäker. Materialet kan dock ge en grov indikation på värdenivån och spridningen på den erlagda köpeskillingen. Generellt varierar priset på försålda hotellanläggningar kraftigt beroende på omsättning, läge mm. Ofta sker överlåtelser i bolagsform, där fastigheten är en del av hela affären vilket gör det svårt att hitta direkta jämförelseobjekt. Inga direkt jämförbara försäljningar av hotell och restaurangfastigheter har gjorts på orten under senare tid. Sida 4 (8)

6 Under senare år har ett antal försäljningar av hyresfastigheter med både lokaler och bostäder och rena lokalobjekt gjorts i Gävle, såväl som direkta fastighetsöverlåtelser som bolagsaffärer. Prisnivån för lagfarna köp har varierat enligt vistrående graf och priserna beror av läge lokalsammansättning, hyreskontrakt, skick etc. Högre priser avser bättre lägen och högre standard och de lägre priserna är för fastigheterna belägna med sämre läge eller med låg standard eller stora vakanser. I relation till taxeringsvärdet återfinns försäljningarna mellan 0,5 2,9 med en medel- och mediannivå på ca 1,6. Försäljningar hyresfastigheter (typkod 321 & 325) 2012-jan 2015 i Gävle. Källa UC Bostadsvärdering. Mot bakgrund av de affärer som gjorts och i övrigt på erfarenhetsmässiga grunder görs en mycket grov bedömning av ett realistiskt pris/värde motsvarande ca: Typ av yta area min max min kr max kr Hotell SUMMA Således bör ett rimligt pris/marknadsvärde finnas i intervallet 13 16,4 mkr Avkastningsmetoden Avkastningsmetoden innebär en analys av de betalningsströmmar som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till under en viss kalkyltid. Ingående parametrar såsom hyror, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt m m åsätts med ledning av faktiska eller marknadsmässigt bedömda förhållanden. De årliga driftnettona och restvärdet diskonteras till värdetidpunkten efter en kalkylränta som motsvarar marknadens krav på total avkastning med hänsyn till fastighetens karaktär och belägenhet etc. KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR Inflation Inflationstakten antas till ca 1,0 % per år. Kalkylperiod Kalkylperioden är 5 år och avser tiden Sida 5 (8)

7 Hyresinbetalningar Som underlag för värdebedömningen har förutom redovisat hyreskontrakt även använts SHR:s hyresundersökning, som bedöms som allmänt accepterad av branschen. Enligt SHR:s branschundersökning ligger årshyran runt 18 % av omsättningen för hotell i städer av Gävles storlek. Hyran per/m² ligger mellan ca kr/m² eller mellan ca kr/per hotellrum i jämförbara städer. Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. Nuvarande hyresnivå uppgår till ca 1,75 mkr, vilket motsvarar ca kr/m² och ca 27 % av en omsättning på 6,5 mkr. Hyran bedöms något hög i relation till nuvarande omsättningen men ändå rimlig per m² på orten. Marknadsmässig hyra bedöms således i nivå med den verkliga hyran, se tabellen nedan. Hyresgäst area kr/m² kr 2015 Hotell SUMMA, snitt Hyresintäkterna är redovisade exklusive moms. Hyresutvecklingen kalkyleras till 1,0 %, i nivå med antagen inflation. Hyresrisk Kalkylerad hyresnivå baseras på en utveckling av verksamheten. Då hyreskontraktet är uppsagt finns risk för initial vakans from år För mellanskillnaden mellan den kalkylerade hyran och den hyra som hotellverksamheten rimligen kan bära med nuvarande omsättning räknas en hyresförlust om kr år 2 som över tid minskar till en långsiktig vakansnivå om ca kr/år, motsvarande ca 6,0 % av kalkylerad hyra. Drift- och underhållskostnader Drift- och underhållskostnaderna bedöms på erfarenhetsmässiga och schablonmässiga grunder enligt nedan. För fastighetsägaren avser kostnaderna avsättning för yttre och tekniskt underhåll, försäkringar och administration mm. Driftkostnader i övrigt antas belasta hyresgästen. DoU area kr/m² kr 2015 Hotell Arrende SUMMA, snitt Driftkostnaderna är redovisade exklusive moms. Drift- och underhållskostnaderna antas öka med 1,0 % per år, i takt med antagen inflation. Investering Vid eventuell vakans torde det bli aktuellt med viss anpassning av lokalerna för en ny hyresgäst. Objektet har visst behov av ytskiktsrenovering samt att nya branddörrar bör installeras mellan korridor och trapphus. I kalkylen antas en investering om kr år 1 för anpassningar och renovering utöver löpande underhåll. Fastighetsskatt Fastighetsskatten om 1,0 % å taxeringsvärdet för hyreshusenheter med lokaler uppgår till ca kr/år. Sida 6 (8)

8 Lånefinansiering Belåningen har ingen större inverkan på kalkylresultatet eftersom detta beräknas på driftnettona, däremot kan den påverka avkastningskravet på totalt kapital. För att även visa betalnettona i kalkylen har en belåning antagits med 7,8 mkr till 3 % ränta och därutöver 1,6 mkr till 5% ränta. Amortering enligt 40-årig serieplan. Andelen lånat kapital utgör därmed ca 60 % av beräknat avkastningsvärde. Kalkylränta Kalkylräntan motsvarar marknadens krav på total avkastning och består av riskfri realränta, kompensation för förväntad inflation samt en riskpremie. Mot denna bakgrund har kalkylräntan valts till 8,75 % bestående av en bedömd långsiktig realränta 3,0 %, inflationskompensation 1,0 % och riskpremie 4,75 %. Restvärdesberäkning Restvärdet utgörs av fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och har bedömts utifrån ett prognostiserat driftnetto för året efter kalkylperioden och ett direktavkastningskrav på 7,75 %. BETALNINGS- OCH LÖNSAMHETSANALYS Betalnings- och lönsamhetsanalys redovisas under bilaga nr 1. Som framgår av denna har avkastningsvärdet beräknats till kr 2.3 Känslighetsanalys Utgående från resultatet i avkastningskalkylen görs en känslighetsanalys för att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras förutsatt alla övriga indata oförändrade. Känslighetsanalys har gjorts med avseende på hyresintäkternas utveckling, direktavkastningskrav år 5, kalkylränta, vakanser samt investering. Om hyresutvecklingen förändras med 1 procentenhet per år förändras avkastningsvärdet med 5,6 % motsvarande ca kr. Om direktavkastningskravet för beräkning av restvärdet förändras med 1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med 11,1 % motsvarande ca kr. Om kalkylräntan förändras med 1 procentenhet påverkas avkastningsvärdet med 4,3 % motsvarande ca kr. Om de förhöjda vakanserna år 2 4 uteblir förändras avkastningsvärdet med 5,9 % motsvarande ca kr. Eventuellt kan hyresgästen komma att avflytta innan avtalets utgång, Skulle hyresintäkterna utebli under exempelvis 6 månader av 2015, påverkas avkastningsvärdet med ca 5,2 % motsvarande kr. Utgår investeringen om kr år 1 ökar avkastningsvärdet med ca 3 %. Sida 7 (8)

9 2.4. Värdebedömning Värdebedömning mot bakgrund av ortsprisjämförelse och erfarenhetsmässig marknadskännedom indikerar ett sammanlagt värde för fastigheten mellan 13 16,4 mkr. Värdebedömning enligt avkastningsmetoden ger ett sammanlagt avkastningsvärde på 15,6 mkr. 3. MARKNADSVÄRDE Mot bakgrund av ovanstående bedöms marknadsvärdet för fastigheten Gävle Norr 9:1 per februari 2015 till kr Med beaktande av den osäkerhet som vidlåter all fastighetsvärdering uppskattas osäkerhetsintervallet till ± kr ( kr). Sida 8 (8)

10 FASTIGHETSBESKRIVNING Bilaga 2 Läge Objektet är beläget på på Staketgatan 44, 46 & Hattmakargatan 18 i Gävle. Objektet är välbeläget i de norra delarna av centrala Gävle med närhet till butiker, restauranger, kommunal service mm. Värderingsobjektets läge bedöms som attraktivt ur ett hotellperspektiv. Tomt Fastighetens totala markareal uppgår till 744 m². Byggnaden upptar större delen av tomtarean. Parkeringar arrenderas på en grannfastighet. Planförhållanden. För området gäller stadsplan, akt: , beslutad Detaljplan för bostads- och handelsändamål. Någon övrig planutredning har ej genomförts. Inskrivna servitut och gemensamhetsanläggning Inga inskrivna servitut eller gemensamhetsanläggningar hittades. Byggnad med 2 respektive 3½ våningar plan samt suterräng/källarvåning Byggnadsår 1955 Undergrund Morän Grundläggning Grundsulor (troligen pålat) Grundmurar Betong Bjälklag Betong Stomme Betong Fasader Tegel/puts Fönster 2-glas och isolerglas Yttertak Falsad plåt Entréer Lättmetallpartier Trapphus 2 trapphus med marmorgolv respektive cementmosaik Uppvärmning Vattenburen värme ansluten till fjärrvärme. Ventilation Självdrag och mekanisk frånluft Anslutningar VA, el och fjärrvärme anslutet till allmänt nät. Bredband fiber. Planlösning 48 hotellrum samt en uthyrningslägenhet om 4 RoK (89 m²). Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. Övrigt Hiss 250 kr (3 personer), ombyggd enl. EU-direktiv (2011). Balkonger. Ytskikt Huvudsakligen Golv: Plastmatta/parkett/marmor/laminat/klinker/betong/ cementmosaik/heltäckningsmatta. Väggar: Tapet/målad väv/kakel/målade ytor Tak: Målade ytor/undertak Standard och skick Byggnaden och hotellet håller normal standard. Samtliga våtutrymmen renoverades för ca 7 år sedan. Det finns ett visst behov av ytskiktsrenovering samt nya branddörrar mellan korridor och trapphus. Bilaga 2 - sida 1 (2)

11 Area Nedanstående areauppgifter baseras på ägarens uppgifter om uthyrningsbara areor samt från tidigare värdering och rimlighetsbedömning vid besiktning på plats. Typ av yta area Hotell SUMMA Den totala lokalytan är större men i både hyreskontrakt och taxeringsuppgifter används denna lokalarea som grund. Därför använder även vi oss av denna i våra beräkningar och bedömningar. Bilaga 2 - sida 2 (2)

12 EKONOMISKA DATA Bilaga 3 Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för 2013 uppgår till kr varav markvärde kr och byggnadsvärde kr. Typkod 322, hyreshusenhet hotell eller restaurangbyggnad. Pantbrev Fastigheten belastas av 10 st pantbrevsinteckningar om totalt kr. Hyresintäkter Fastigheten nyttjas i sin helhet för hotellverksamhet. Uppgifter om hyreskontrakt har erhållits enligt tabellen nedan. Hyreskontraktet omfattar m² lokalarea fördelat på 48 hotellrum och en lägenhet. Dessutom finns reception, frukostmatsal med tillhörande kök, kommunikationsytor, personalutrymmen, förråd samt fd garage som numer nyttjas som gym/träningslokal. I hyreskontraktet ingår även tillgång till arrenderade parkeringsplatser på intilliggande fastighet. Kontrakterat Uppsägning Förlängning Tillägg för Hyresgäst area kr/m² kr 2015 tom moms utgår Hotell mån 2 år Ja SUMMA, snitt Hyran utgör kallhyra där hyresgästen står för el, värme, varmvatten, va, el, städning, sophämtning, snöröjning samt invändigt underhåll. Fastighetsskatt ingår i hyran. Hyresavtalet är uppsagt av fastighetsägaren. Drift- och underhållskostnader Följande uppgifter om driftskostnader och fastighetsskatt har erhållits från fastighetsägaren: Drift och underhåll area kr/m² kr 2014 Försäkringar Fastighetsskatt Arrende, parkering SUMMA, snitt I kalkylen har drift- och underhållskostnaderna bedömts på faktiska och erfarenhetsmässiga grunder. Verksamhet Hotellet har sedan några år tillbaka omsatt ca 10 mkr årligen. De senaste åren har omsättningen minskat till ca 6-7 mkr. Bilaga 3 - sida 1 (1)

13 FOTON OCH KARTOR Bilaga 4 Exteriör Interiör Bilaga 4 - sida 1 (2)

14 Fastighetskarta. Källa: Lantmäteriet genom Infotrader Lägeskarta. Källa. Eniro Bilaga 4 - sida 2 (2)

15 FASTIGHETSUTDRAG Bilaga 5 Fastighet GÄVLE NORR 9:1 Fastighetsnyckel: Aktualitet FR: -- Län: 21, GÄVLEBORG Kommun: 80, GÄVLE Församling: 01, GÄVLE HELIGA TREFALDIGHET Tidigare beteckning Registrerat: Akt: 21-79:128 X-GÄVLE * PÅVEL-ÅNGERMAN 1 Areal Totalareal: Varav land: Varav vatten: 744,0 kvm 744,0 kvm 0,0 kvm 0,0744 ha 0,0744 ha 0 ha Koordinater Punkttyp: X-koord: Y-koord: Gå till: Central (RT90) (RT90) Åtgärder Datum: Akt: Fastighetsrättsliga Av ålder bestående, Tomtmätning, Tomtmätning, Adress Adress: Postnr: Postort: Kommundel: Hattmakargatan Gävle Gävle Staketgatan Gävle Gävle Staketgatan 46 Gävle Lantmäterikontor LANTMÄTERIMYNDIGHETEN I GÄVLE KOMMUN, GÄVLE Kontorsbeteckning: XK26 Tel: Planer 4 Plan: Stadsplan Bilaga 5 - sida 1 (5)

16 Aktbeteckning: Beslutsdatum: Hänv. ej reg. beslut: 21-P89:0B Sök efter InfoPlan. Hänv. till beslut: Anmärkning: Berörd kommun: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT GÄVLE Inskrivning allmänt Aktualitet: Senaste ändring för fastigheten: :00:00 Inskrivningskontor LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING HÄRNÖSAND Kontorsbeteckning: XI81 BOX HÄRNÖSAND Tel: Lagfart Ägare: KRONMAN FASTIGHETER AB VALLGATAN SUNDSVALL Dagboksnr: 09/19912 Inskrivningsdag: Beslut: Beviljad Fång: Gåva Andel: 1/1 Aktuellt namn hos Bolagsverket: Kronman Fastigheter AB Tidigare ägare Tid. ägare: STURE KRONMAN VALLGATAN SUNDSVALL Fång: Köp Köpeskilling fast egendom: SEK Avser hela fastigheten Överlåten andel: 1/1 Äldre förhållande Akt: A80/6245 Akt: A80/13399 Akt: L76/1613 Akt: L76/1614 Akt: I75/285 Akt: I75/5255 Akt: I82/848 Akt: I04/97 Akt: I56/736 Akt: I82/849 Bilaga 5 - sida 2 (5)

17 Akt: I04/671 Akt: I56/737 Akt: I16/443 Akt: I82/850 Akt: I16/573 Akt: I56/738 Akt: I82/851 Akt: I18/93 Akt: I56/739 Akt: I82/852 Akt: I18/313 Akt: I56/740 Akt: I82/853 Akt: I20/165 Akt: I56/741 Akt: I82/854 Akt: I33/536 Akt: I56/742 Akt: I82/855 Akt: I48/1843 Akt: I56/743 Akt: I82/856 Akt: I51/781 Akt: I56/744 Akt: I82/857 Akt: I52/314 Akt: I56/745 Akt: I82/858 Akt: I52/315 Akt: I56/746 Akt: I82/859 Akt: I52/316 Akt: I56/747 Akt: I82/860 Akt: I53/713 Akt: I56/748 Akt: I82/861 Akt: I53/714 Akt: I56/749 Akt: I82/862 Akt: I53/715 Akt: I56/750 Akt: I82/863 Akt: I54/440 Akt: I56/751 Akt: I82/864 Akt: I54/441 Akt: I56/752 Akt: I82/865 Akt: I54/442 Akt: I56/753 Akt: I82/866 Akt: I54/443 Akt: I56/754 Akt: I82/867 Akt: I54/444 Akt: I56/755 Akt: I82/868 Akt: I54/445 Akt: I56/756 Akt: I82/869 Akt: I54/446 Akt: I56/757 Akt: I82/870 Akt: I54/447 Akt: I56/758 Akt: I82/871 Akt: I54/448 Akt: I56/759 Akt: I82/872 Akt: I54/586 Akt: I56/760 Akt: I82/873 Akt: I55/145 Akt: I56/761 Akt: I82/874 Akt: I55/146 Akt: I56/762 Akt: I82/875 Akt: I55/147 Akt: I56/763 Akt: I82/876 Akt: I55/148 Akt: I56/764 Akt: I82/877 Akt: I55/149 Akt: I56/765 Akt: I82/878 Akt: I55/150 Akt: I68/125 Akt: I82/879 Akt: I55/151 Akt: I82/880 Akt: I67/1803 Akt: I82/881 Akt: I67/1804 Akt: I82/882 Akt: I67/1805 Akt: I82/883 Akt: I67/1806 Akt: I82/884 Akt: I67/1807 Akt: I82/885 Akt: I67/1808 Akt: I82/886 Akt: I67/1809 Akt: I82/887 Akt: I67/1810 Akt: I82/888 Akt: I67/1811 Akt: I82/889 Akt: I67/1812 Akt: I82/890 Akt: L81/1088 Akt: I82/820 Akt: I82/12001 Akt: I83/1475 Akt: I83/12887 Akt: I84/8198 Akt: I84/8199 Akt: I86/12009 Akt: I86/12011 Akt: Ö96/3977 Akt: I83/1612 Akt: I82/4166 Akt: Ö97/3181 Akt: L82/11052 Inteckningar Antal inteckningar: 10st Summa: Datapantbrev Företrädesordning 1 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/819 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 2 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/821 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 3 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/822 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 4 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/823 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 5 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/824 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 6 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/825 Belopp: SEK Bilaga 5 - sida 3 (5)

18 Datapantbrev Företrädesordning 7 Inskr.dag: Dagboksnr: 82/826 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 8 Inskr.dag: Dagboksnr: 83/12886 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 9 Inskr.dag: Dagboksnr: 86/12008 Belopp: SEK Datapantbrev Företrädesordning 10 Inskr.dag: Dagboksnr: 86/12010 Belopp: SEK Inskrivningar Inga inskrivningar hittades. Mer information Det finns 1 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg. Det bor 2010 personer inom 250m. Sök efter grannskapsinformation. Taxering Taxeringsenhet: (322 Hyreshusenhet, hotell el restaurangbyggnad) Taxeringsår: 2013 Taxeringsvärde i tkr: 9960 Tax.enhet avser: Hel registerfastighet Areal: 744 Ägare: Kronman Fastigheter AB VALLGATAN SUNDSVALL Juridisk form: Övriga aktiebolag Andel: 1/1 Värderingsenhet: Hyreshusmark för lokaler Tillhör tax.enhet: (322 Hyreshusenhet, hotell el restaurangbyggnad) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 1760 Riktvärdeområde: Riktvärde kr/kvm: 1100 Bilaga 5 - sida 4 (5)

19 Byggrätt i kvm: 1600 Markid: Värderingsenhet: Hyreshusbyggnad för lokaler Tillhör tax.enhet: (322 Hyreshusenhet, hotell el restaurangbyggnad) Skatteverkets id: Tax.värde i tkr: 8200 Riktvärdeområde: Lokalyta i kvm: 1373 Hyra i tkr/år: 1707 Nybyggnadsår: 1955 Om-/tillbyggnadsår: 1997 Värdeår: 1965 Under byggnad: Nej Placerad på mark: Källa: Lantmäteriet, Skatteverket och InfoTrader Bilaga 5 - sida 5 (5)

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:47 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (6) Värderingsobjekt:

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten

VÄRDEUTLÅTANDE. VärderingsInstitutet SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26. avseende fastigheten VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SUNDSVALL ANUNDGÅRD 3:26 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (7) Värderingsobjekt:

Läs mer

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG

HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG VÄRDEUTLÅTANDE avseende HSB BRF ÖRNTORP GRÄNGESBERG Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE sida 1 (4)

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr

VÄRDEUTLÅTANDE. avseende BRF KATTEN. Bostadsrättslägenhet nr VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende BRF KATTEN Bostadsrättslägenhet nr 09204.000.2301 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

HUDIKSVALL GÅRDSFJÄRD 4:14

HUDIKSVALL GÅRDSFJÄRD 4:14 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten HUDIKSVALL GÅRDSFJÄRD 4:14 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET

SKELLEFTEÅ, BRF TORPET VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende SKELLEFTEÅ, BRF TORPET Bostadsrättslägenhet nr 198 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet BRÄCKE BRÄCKE 5:7. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten BRÄCKE BRÄCKE 5:7 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Objekt: Fastigheten

Läs mer

NORDANSTIG HASSELA KYRKBY

NORDANSTIG HASSELA KYRKBY VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten NORDANSTIG HASSELA KYRKBY 4:53 BRF BÄVERN Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

SANDVIKEN PELIKANEN 8

SANDVIKEN PELIKANEN 8 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten SANDVIKEN PELIKANEN 8 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE. avseende fastigheten MORA NORET 129:1. VärderingsInstitutet Norra AB Tel , ,

VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE. avseende fastigheten MORA NORET 129:1. VärderingsInstitutet Norra AB Tel , , VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten MORA NORET 129:1 VärderingsInstitutet Norra AB Tel 060-101650, 0650-99500, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun

Fastigheten. Agne 16. Köping Kommun Fastigheten Agne 16 Köping Kommun Sammanfattning Agne 16 Fastighetsbeteckning Agne 16 Kommun Köping Adress Scheelegatan 25 Upplåtelseform Äganderätt Lagfaren ägare Nb Nordiska Byggsystem AB Byggår 1943

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32 Fastighetsbeskrivning Mariestad Poppeln 32 2 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Mariestad Poppeln 32 Avsikten med denna objektbeskrivning är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

NORDANSTIG NORDANBRO 4:28

NORDANSTIG NORDANBRO 4:28 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten NORDANSTIG NORDANBRO 4:28 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD ROSEN 8 Bergsgatan 11A-D, 313 31 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

VÄRDEINTYG. Malmö, 2015-06-29 Widehov Konsult AB. Fredrik Widehov Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare VÄRDEINTYG På uppdrag av Queenswall AB, genom Göran Månsson, har Widehov Konsult AB utfört en marknadsvärdering av fastigheten Ängelholm Norra Varalöv 31:11, se bilagor. Med begreppet marknadsvärde avses

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

NACKA SICKLAÖN 374:5.

NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5. NACKA SICKLAÖN 374:5 STUBBSUNDSVÄGEN 11 VÄLEXPONERAD KONTORSFASTIGHET MED ETT SKYLTMÄSSIGT STRATEGISKT LÄGE MELLAN SALTSJÖBADSLEDEN OCH SALTSJÖBANAN. BRA EXPONERINGSLÄGE VAKANT BRA

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012

Brogatan 28, 313 32 Oskarström. Marknadsvärdebedömning December 2012 VärderingsInstitutet HALMSTAD TRIANGELN 1 Brogatan 28, 313 32 Oskarström Marknadsvärdebedömning December 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1

UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 1 r UPPSALA-SVARTBÄCKEN 31:1 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER DECEMBER 2014 2 UPPSALA SVARTBÄCKEN 31:1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Engelbrektsgatan 12 Centrum Varberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Strandgatan 42 Centralt Ulricehamn För

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

INVESTERINGSERBJUDANDE

INVESTERINGSERBJUDANDE INVESTERINGSERBJUDANDE Fastigheten Gällivare 16:36 är belägen på ett mycket attraktivt läge i Gällivare. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 970 kvm. Gatuadressen är Bilvägen 1. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg

Segersbyvägen 15. butiksfastighet eriksberg, Norsborg Segersbyvägen 15 butiksfastighet eriksberg, Norsborg 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning

Bedömning av bostadsrätt. Sammanfattning Sida 1 / 6 Adress: Förening: Organisationsnr: Värderingsdatum: Kärrhöksgatan 9B HSB Brf Kranskötaren i 757200-9194 Kommun: Bostadsyta: Andelstal: 63,5 m² 1,26% Räkenskapsår: 2008 Sammanfattning Sid Marknadsvärde

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun

Fastighetsbeskrivning. Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun Fastighetsbeskrivning Magasinet i Gislaved AB med fastigheten Henja 10:7 Gislaveds kommun 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Fakta om fastigheten 6-7 Bilder

Läs mer

kommersiella fastigheter

kommersiella fastigheter Rosengren kommersiella fastigheter rosengren november 2013 1 kommersiella fastigheter stocholm slagan 1 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR

HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR HOVGÅRDEN 3:15, SURAHAMMAR SLUSSVÄGEN 5, SURAHAMMAR 31718.doc Hovgården, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 S A M M A N F A T T N I N G Värderingsobjekt: Offerdal Landön 8:2 Adress: Landön 417A, B 419A,B 421A,B 830 51 Offerdal Typ: Mindre flerbostadsfastighet

Läs mer

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885

Ekonomisk plan för. Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38. i Lidingö kommun. Org.nr. 769617-7885 Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö kommun Org.nr. 769617-7885 Upprättad av Civilekonom Anders Gullbrandsson Borättsbildarna Tel 08-410 064 74 Innehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

HUDIKSVALL VÄLSTA 3:25

HUDIKSVALL VÄLSTA 3:25 VärderingsInstitutet VÄRDEUTLÅTANDE avseende fastigheten HUDIKSVALL VÄLSTA 3:25 Värderingsinstitutet Norra AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se VÄRDEUTLÅTANDE

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Almers väg 17 Söder Varberg Klassisk tegelfastighet

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20

Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1. Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje Görla 9:20 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje Görla 9:20 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 hyresgästlista...5

Läs mer

HUMLEN 11 - OXELÖSUND

HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 1 r HUMLEN 11 - OXELÖSUND ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 2 OXELÖSUND HUMLEN 11 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 EKONOMISK INFORMATION...4 TEKNISK INFORMATION...5 FASTIGHETSUTDRAG...8

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Norrtälje merkurius 2

Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 1 r Norrtälje merkurius 2 Rosengren kommersiella fastigheter augusti 2014 2 Norrtälje merkurius 2 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JAKTVARVET 7 STOCKHOLM ekonomisk plan för Brf Jaktvarvet 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...3 2 BESKRIVNING AV FASTIGHETEN...3 2.1 Fastighetens

Läs mer

Försäljningsprospekt. Avseende bostadsfastigheterna Lokföraren 5 och Registratorn 4

Försäljningsprospekt. Avseende bostadsfastigheterna Lokföraren 5 och Registratorn 4 Försäljningsprospekt Avseende bostadsfastigheterna Lokföraren 5 och Registratorn 4 Innehåll FÖRMEDLINGSUPPDRAG 3 Kontaktuppgifter 3 SAMMANFATTNING 4 INVESTERINGEN I KORTHET 5 ORTSBESKRIVNING Karlstad 6

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad!

Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Prospekt Till Salu! Bostadshyreshus på Norrstrand i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad

Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad Förväntade byggrättsvärden för lokaler i Väsby Sjöstad 1.1 Marknadsförutsättningar för kommersiella lokaler i Väsby Sjöstad Nedan sammanställs hur olika typer av lokalslag i området Väsby Sjöstads klassificeras

Läs mer

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB

Fastighetsbeskrivning, December Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Fastighetsbeskrivning, December 2016 Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB INLEDANDE INFORMATION Rydaholms Plåtslageri och Mekaniska Verkstad AB Avsikten med denna Fastighetsbeskrivning är att

Läs mer

FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG

FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT FASTIGHET KÅLLTORP 127:2 GÖTEBORG Vy mot Systembolagets entré SAMMANFATTNING Fastighetsbeteckning Kålltorp 127:2 Upplåtelseform Äganderätt Kommun Göteborg Ägare K/S Göteborg Retail

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6

Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6 Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6 1 (1) Fridhemsgatan 11 Centralt Varberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Tel: : 070-5684200 anders@vffab.se Uppgifterna i beskrivningen kommer

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2017-05-11 1(4) KFM:s dnr: F-772-17-08 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Polstjärnan 3 Kommun Kalmar Adress Skogsliden 22, 393 51 Kalmar Fastigheten innehas med Äganderätt 1 248

Läs mer

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta:

SÄLJES/UTHYRES. Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun. Mäklare i samverkan, kontakta: Sid 1 (9) SÄLJES/UTHYRES Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:249 Vallentuna kommun Mäklare i samverkan, kontakta: NIAB Partner Sverige AB angående köp av fastighet - 070-591 82 36 tommie.cervin@niabpartner.se

Läs mer

Beskrivning och värdering Fastighet

Beskrivning och värdering Fastighet 2016-03-10 1(4) KFM:s dnr: F-323-16-07 Beskrivning och värdering Fastighet Fastighetsbeteckning Hallarp 1:20 Kommun Ljungby Adress Församling Annerstad Höje Skogslyckan 1, 340 12 Annerstad Fastigheten

Läs mer

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning

Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Värdeutlåtande i samband med kreditgivning Publicerad i september 2012 Gemensam rekommendation från Svenska Bankföreningen och Aspect (Sektionen För Fastighetsvärdering). Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103

Läs mer

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby

ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby ringsjövägen 44 butiksfastighet Centrala Hörby 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

Föllinge Skärvången 1:242

Föllinge Skärvången 1:242 Föllinge Skärvången 1:242 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Skärvången 1:242 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 650

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - HÅNGER Fastigheten Värnamo Hånger 23:12 Furuvägen 1a, 331 94 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Forshedabygden församling. Skattesats 34,18. Bostadsfastighet Bra förvaltningsobjekt

Läs mer

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27

27 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 27 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastighet Partille Mellby 11:27 1 27 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade parter ska beredas

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3

Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Batterivägen 3 Arvidstorp Falkenberg För mer

Läs mer

Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde. Jerker Gramner/ Advokatbyrån Kaiding

Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde. Jerker Gramner/ Advokatbyrån Kaiding 2017-05-05 Värdeutlåtande Värderingsobjekt Fastighet: Anttis 6:2 Kommun: Pajala Typ: Skogsfastighet Värderingsändamål Fastighetsägare Uppdragsgivare Besiktning Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - CENTRUM Fastigheten Värnamo Gärdet 7 Gärdesvägen 9, 331 30 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Hyresfastighet i Värnamo Centrum Charmigt

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer