1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmän orientering Sista anbudsdag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02."

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inbjudan 1.1. Allmän orientering Inbjudan och allmän information Skövde kommun, Upphandlingsenheten inbjuder till anbudsgivning avseende psykologutredningar för barn och ungdomar, enligt detta förfrågningsunderlag. I förfrågningsunderlaget betecknas genomgående den upphandlande myndigheten som Köparen och anbudsgivaren som Leverantören Upphandlande myndighet Skövde kommun, organisationsnummer Beskrivning och omfattning av uppdraget Upphandlingen omfattar ca 30 st. utredningar med tilhörande bedömningar per läsår av elever med behov av särskilt stöd. Köparen kan inte garantera att nämnda volymer, som stöder sig på tidigare gjorda erfarenheter, kommer att uppnås. Leverantören skall göra psykologbedömningar och utredningar efter respektive barns behov under hela avtalstiden. Uppdragen skall utföras inom tre månader från beställning. Arbetet skall bedrivas i Skövde i någon av Köparens lokaler efter behov och tillgänglighet Helt eller delat anbud Köparen har för avsikt att anta en Leverantör för hela uppdraget Avtalsperiod och förlängningsklausul Avtalstiden är 2 år med möjlighet för Köparen till maximalt 24 månaders förlängning på Sida 1 av 13

2 oförändrade villkor. Beräknad avtalsstart Förutsättningar Samtliga förutsättningar och krav anges i förfrågningsunderlaget. Om anbudet är ofullständigt eller om Leverantören inte accepterar alla förutsättningar och krav kommer det inte att antas. Möjligheterna att komplettera uppgifterna i anbud är begränsade. Det är därför av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter Förfrågningsunderlagets innehåll Förfrågningsunderlaget består av sex avsnitt innehållande: 1. Anbudsinbjudan och allmän orientering, 2. Upphandlingsföreskrifter, 3. Krav på Leverantören, 4. Krav på tjänsten, 5. Anbudsutvärdering, 6. Avtalsvillkor - avtalsmall Sida 2 av 13

3 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1. Om upphandlingen Upphandlingsform Upphandlingen sker enligt Lag (SFS 2007:1091) om offentlig upphandling, samt ändringar enligt (SFS 2010:571), genom Förenklat förfarande 2.2. Att lämna anbud Elektronisk anbudsgivning Anbud ska lämnas elektroniskt genom upphandlingsverktyget Visma TendSign, fortsättningsvis benämnt "TendSign". Anbud via post, e-post eller telefax accepteras inte. För tillgång till TendSign krävs ett kostnadsfritt användarkonto som fås genom en enkel registrering på Support ges av TendSign på tel Språk Anbudet ska vara skrivet på svenska. Eventuella bilagor bör vara på svenska. Om annat språk förekommer i bilagor ska Leverantören på begäran komplettera med samma information på svenka Anbudets innehåll Alternativa anbud och/eller reservationer accepteras inte. Anbudet ska innehålla samtlig i förfrågningsunderlag och dess bilagor efterfrågad information Begränsad kontroll Uteslutning enligt LOU 11 kap kan ske efter en så kallad begränsad kontroll enligt LOU 11 kap 17 vilket innebär att kontroller, intyg och bevis inhämtas endast för den/de leverantörer som den upphandlande myndigheten efter utvärdering avser tilldela kontrakt/ramavtal. Bevis och/eller intyg behöver därför inte sändas med anbudet annat än när det specifikt efterfrågas. På begäran ska dock bevis och/eller intyg kunna sändas till upphandlande myndighet inom fem arbetsdagar Offentlighet och sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess tills tilldelningsbeslut är fattat. Efter detta blir handlingarna som regel offentliga. Möjligheten att med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) erhålla sekretess för uppgifter i anbud är generellt sett mycket begränsade. Prövning av sekretessbegäran görs av upphandlande myndighet först när någon önskar ta del av handlingarna, sekretessprövning kan aldrig göras i förväg. Ett beslut om sekretess kan överklagas, i första hand hos Kammarrätten. Garantier för att uppgifter ej kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. Vår rekommendation är att ni så långt som möjligt undviker att lämna uppgifter som ni önskar få sekretessbelagda. Om ni ändå måste lämna sådana uppgifter ber vi er att göra det i ett separat bifogat dokument för att förenkla hanteringen vid en eventuell sekretessprövning. Innehåller ert anbud uppgifter som ni önskar erhålla sekretess för? Om ja, ange i kommentarsfältet vilka uppgifter det gäller. (/ svar) Sida 3 av 13

4 Underskrift av elektroniskt anbud Skriftlig fullmakt eller annat bevis för Leverantörens företrädares befogenheter i upphandlingen ska lämnas på Köparens begäran Sista anbudsdag Anbudet ska ha inkommit senast Anbudsöppning sker i Skövde Stadshus, preliminärt Anbudets giltighet Anbudet ska vara giltigt till och med Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudens giltighetstid till dess att avtal har tecknats, dock i högst sex månader efter ursprunglig giltighetstid. Accepteras anbudets giltighetstid samt ev. förlängning? (/ svar) 2.3. Frågor och svar, kompletteringar och information Frågor under anbudstiden Om ni finner oklarheter i förfrågningsunderlag eller bilagor ber vi er ställa frågor om detta så att vi i god tid kan förtydliga oklarheterna innan anbudstidens utgång. Sista dag att ställa frågor är Alla frågor ska ställas via Frågor och svar-funktionen i TendSign. Svar på eventuella frågor samt kompletteringar publiceras senast sex dagar före anbudstidens utgång och görs då tillgängliga via TendSign för att säkerställa att samtliga registrerade Leverantörer får tillgång till den nya informationen vid samma tillfälle. Leverantör kan endast åberopa svar på frågor och kompletteringar som Köparens kontaktperson gjort skriftligt enligt ovan. Muntliga svar samt svar från andra personer än kontaktpersonen är ej bindande Information om beslut Information om beslut i upphandlingsärendet publiceras i TendSign. Meddelande om detta skickas till den e-postadress som Leverantören angivit vid hämtning av förfrågningsunderlag Avbrytande av upphandling Köparen förbehåller sig rätten att avbryta denna upphandling om inget inkommet anbud motsvarar ställda krav, om inkomna anbud överstiger budgeterade kostnader för upphandlingen, om politiska beslut fattas eller organisatoriska förändringar sker som påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande, eller om det finns andra sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta. Sida 4 av 13

5 3. Krav på leverantören 3.1. Grundläggande kvalificeringskrav Grundläggande kvalificeringskrav Eventuell uteslutning av Leverantör sker enligt LOU 10 kap. Leverantören ska inneha F- alternativt FA-skattsedel, vilken ska användas vid uppdrag åt Köparen. Kontroll av innehav sker av Köparen genom CreditSafe. I det fall begärd skattesedel saknas ska Leverantören uppvisa bevis om detta innan avtalstecknande. Innehar Leverantören F- alternativt FA-skattsedel? (/ svar) Saknas grund för uteslutning av Leverantören enligt LOU 10 kap? (/ svar) Utdrag ur belastningsregistret Utföraren av uppdraget får inte belastas av brott som är förknippad med efterfrågad verksamhetsutövning. Utsedd Leverantör ska under tiden avtalsspärr pågår (tiden mellan tilldelningsmeddelande är skickat och avtal kan tecknas) skicka utdrag ur belastningsregistet för förmedlade psykologer till: Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandlingsenheten Skövde Utdrag ur belastningsregistret får inte vara äldre än 3 månader. Accepteras krav gällande utdrag från belastningsregistret? (/ svar) 3.2. Leverantörens ekonomiska ställning Krav gällande Leverantörens ekonomiska ställning Leverantören ska vid tiden för anbudets inlämnande inneha en ekonomisk och finansiell ställning klassificerad lägst som "Kreditvärdig" enligt CreditSafes ratingmodell, eller om efterfrågad kreditvärdighet enigt CreditSafe inte uppfylls, nedan bevisa att företagets ekonomiska och finansiella ställning motsvarar ställda krav. Ratingkontroll görs av Skövde kommun, upphandlingsenheten. Leverantören behöver inte bifoga uppgifter för att styrka att kravet "Kreditvärdig" enligt CreditSafe är uppfyllt. För nystartad Leverantör, som ännu inte erhållit ratingkvalificering, får annan metod för bevis om ekonomisk och finansiell stabilitet komma ifråga. Sida 5 av 13

6 Om efterfrågad kreditvärdighet enligt CrediSafe inte uppfylls eller för nystartade Leverantör ska här redovisas att den ekonomiska och finansiella ställningen motsvarar ställda krav (Leverantör som uppfyller klassificeringen svarar "Kreditvärdig" på frågan). (Fritextsvar) Har Leverantören erforderlig kreditvärdighet enligt CreditSafe eller motsvarande bevisning? (/ svar) 3.3. Teknisk förmåga och kapacitet Krav på Leverantörens kompetens, tekniska förmåga och kapacitet Leverantören ska ha en organisation med teknisk förmåga och kapacitet (kompetens och resurser) för att åstadkomma uppdraget. Leverantören skall lämna en allmän presentation av företaget och den del av företaget som skall utföra uppdraget. Krav på kompetens på den person som skall utföra uppdraget: - Ska ha stort intresse för barn- och ungdomsfrågor. - Ska vara vara legitimerad psykolog med minst två års erfarenhet av utredningar och bedömningar av barns kognitiva och sociala utveckling (t.ex. Wisc-test) i skolan, Leverantören ska skicka bevis om erforderlig legitimation som psykolog inom fem dagar från Köparens begäran. Leverantören skall bifoga CV för person/er som skall utföra uppdraget som visar på utbildning och erfarenhet. Leverantören skall på begäran av Köparen lämna en förteckning över uppdrag som utförts under de tre senaste åren med uppgift om omfattning och tidpunkt. Namn på kontaktperson, befattning och e-postadress skall på begäran uppges. Om referensförteckning begärs skall de referenser som kontaktas verifiera att uppdrag utförts på det sätt som avtalats. Lämna allmän presentation av företaget och den del av företaget som skall utföra uppdraget: (Fritextsvar) Bifoga CV för person/er som skall utföra uppdraget som visar på utbildning och erfarenhet: (Bifogat dokument) Accepteras kravet att skicka bevis om erforderlig legitimation som psykolog inom fem dagar från Köparens begäran? (/ svar) Uppfylls kraven gällande teknisk förmåga och kapacitet? (/ svar) Sida 6 av 13

7 4. Behovsbeskrivning 4.1. Krav på tjänsten Uppdragsbeskrivning Uppdraget består av bedömningar och utredningar av barns kognitiva och sociala utveckling (t.ex. Wisc-test) för att förtydliggöra barnens behov i skolan. Uppdraget omfattar ca 30 stycken bedömningar med tillhörande utredningar per läsår. Köparen kan inte garantera att nämnda volymer, som stöder sig på tidigare gjorda erfarenheter, kommer att uppnås. Leverantörens nyttjandegrad styrs av uppdragsgivarens beställningar av uppdrag. Accepteras uppdragsbeskrivningen? (/ svar) Kontaktperson Leverantören skall namnge en kontaktperson för utredningarna. Kontaktpersonen skall vara länken mellan Köparen och Leverantörens psykologer. Kontaktperson för utredningarna behöver inte vara samma person som är kontaktperson för avtalet, men kan vara det. Ange kontaktperson med namn, e-postadress och telefonnummer: (Fritextsvar) Påbörjad utredning Utredning skall påbörjas inom 3 månader från det att Köparen kontaktar Leverantören. Accepteras krav på påbörjad utredning? (/ svar) Elevhälsans uppdrag Det åligger Leverantören att vara insatt i elevhälsans uppdrag enligt Skollagen. Accepteras krav på elevhälsans uppdrag? (/ svar) Lokal och tidpunkt Uppdraget kan bedrivas i Köparens lokaler. Uppdraget skall i första hand bedrivas under skoltid efter överenskommelse mellan parterna. Accepteras krav på lokal och tidpunkt? (/ svar) Utredning/bedömning I uppdraget ingår samtal med lärare och med föräldrar, testa/träffa barnet vid minst ett par tillfällen där man inte bara får en kognitiv profil utan även, vid behov, en bedömning av mer emotionella faktorer som ev. kan påverka inlärningen. Accepteras krav på utredning/bedömning? (/ svar) Sida 7 av 13

8 Dokumentation Leverantören skall väl dokumentera sitt arbete och upprätta journaler enligt gängse regler och se till att de förvaras och bevaras enligt gällande lagar och förordningar, Accepteras krav på dokumentation? (/ svar) Rapport Rapport skall varje kvartal lämnas till Köparens kontaktperson beträffande uppdragets utförande. Innehållet i rapporten utöver specifikation på färdiga och påbörjade deluppdrag samt tidsåtgång bestäms i särskild överenskommelse mellan parterna. Accepteras krav på rapport? (/ svar) Test och testblanketter Leverantören skall stå för kostnader för test och testblanketter. Acceptera krav på test och testblanketter? (/ svar) WISC-IV Antal delprov gällande WISC-IV skall beslutas i samråd med Köparen. Accepteras krav på WISC-IV? (/ svar) Återkoppling och dialog Leverantören skall skicka e-post till Köparens kontaktperson när elev har kallats till utredning. Leverantören skall skicka e-post till Köparens kontaktperson om förälder tackat nej till utredning. Leverantören skall skicka e-post till Köparens kontaktperson om elev uteblir från utredning. När utredningen är klar skall Leverantören kontakta Köparens ansvarige psykolog för dialog. Leverantören ska återkoppla till familj och skola genom personligt möte när utredningen är klar. Återkoppling till skola ska se i samverkan med Köparens ansvarige psykolog. Familj och skola skall få en skriftlig sammanfattning av utredningen. Accepteras krav på återkoppling och dialog? (/ svar) Sida 8 av 13

9 Remiss Ställningstagande till remiss skall ske i samråd mellan Leverantören och Köparens ansvarige psykolog. Accepteras krav på remiss? (/ svar) Sida 9 av 13

10 5. Utvärdering 5.1. Anbudsprövning Utvärdering av anbud Steg i granskningsprocessen: 1. Granskning och rangordning efter hur väl anbudet motsvarar ställda utvärderingskriterier. 2. Kontroll att Leverantören är kvalificerad enligt ställda krav. 3. Kontroll att Leverantören uppfyller övriga ställda krav. 4. Rättning kan ske på initiativ av Köparen av uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel. 5. Begäran om förtydligande av Leverantören kan göras av Köparen, om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. 6. Värdering av anbudsspecifika uppgifter (se utvärderingsprocess i 5.2.). Vid en första granskning av inkomna anbud rangordnas anbuden efter hur väl de svarar upp mot fastställda utvärderingskriterier. Därefter vidtas granskning enligt stegen i processen efter den placering anbuden hamnat i rangordningen. Detta kan innebära, att anbud som fått en lägre placering i rangordning, inte blir föremål för utvärdering Utvärderingskriterium Det anbud som offererat lägst pris är det som kommer att antas Rättelse, nollställning och förtydligande Rättelse och nollställning innebär att uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. Köparens handläggare och granskare av upphandlingen får också medge att anbudet förtydligas, om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning Pris Utvärdering av pris Leverantören skall ange pris per utredning med tillhörande bedömning för uppdragets genomförande i nedanstående prismatris. Pris per utredning ska anges med tillhörande bedömning och inkludera samtliga kostnader för lön, personalomkostnader, sociala avgifter etc., traktamenten, kostnad för testmaterial m.m., men exklusive mervärdesskatt. Särskild ersättning för restid samt kilometerersättning vid resa till och från och inom Skövde kommuns gränser utgår inte utan skall vara inräknade i priset. Angiven kvantitet gällande utredningar motsvarar uppskattat antal utredningar under avtalsperioden. Köparen förbinder sig inte till angivna kvantiteter. Pris enligt prismatris (Prismatris) % 100,00 Specifikation Ange pris per utredning inkl. samtliga kostnader exkl. mervärdesskatt: Kvantitet Enhet 120,00 utredning Sida 10 av 13

11 6. Avtalsmall 6.1. Avtalsvillkor Parter Upphandlande myndighet och antagen Leverantör Kontaktpersoner Köparen: Anges vid avtalstecknandet. Leverantören: Enligt för utredningarna samt nedan för avtalet. Ange kontaktperson för avtalet med namn, telefonnummer och e-postadress: (Fritextsvar) Avtalstid och förlängningsklausul Enligt Uppdragsbeskrivning Enligt Påbörjad utredning Enligt Elevhälsans uppdrag Enligt Lokal och tidpunkt Enligt Utredning/bedömning Enligt Dokumentation Enligt Rapport Enligt Test och testblanketter Enligt WISC-IV Enligt Återkoppling och dialog Sida 11 av 13

12 Enligt Remiss Enligt Legitimation Leverantören skall på Köparens begäran skicka bevis om erforderlig legitimation som psykolog inom fem dagar Utdrag ur belastningsregistret Leverantören skall på Köparens begäran inkomma med utdrag ur belastningsregistret för förmedlade psykologer inom en månad. Utdraget får inte vara äldre än 3 månader Pris Enligt Mervärdesskatt Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser Prisändring Avtalat pris (per utredning med tillhörande bedömning) är fast under första avtalsåret. Prishöjning får ske tidigast därefter och göras maximalt en gång per år. Begäran om prishöjning skall vara skriftlig. Begäran om prishöjning skall vara Köparen tillhanda senast 30 dagar före ändringsdatum. Fram till dess att skriftlig överenskommelse om prisjustering träffats skall befintliga villkor gälla. Prisjustering får ske med högst 2 % av avtalat pris per tillfälle Äganderätt till handlingar Köparen skall ha äganderätt till handlingar inklusive datamediemateriel som upprättas till följd av uppdraget Uppföljning av avtal Uppföljning av avtal ska ske enligt överenskommelse mellan Köparen och Leverantören Vid försenad utredning Om inte utredningen påbörjats inom tre månader från Köparens begäran och Leverantören är skyldig till förseningen skall det avtalade priset för utredningen reduceras till hälften Överlåtelse av avtal Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Köparens skriftliga medgivande Omförhandlingar Köparen och Leverantören får påkalla omförhandling under avtalstiden, om någon genomgripande förändring av förutsättningarna sker. Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten. Detta befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess eventuell överenskommelse om ändring träffats Underleverantör Sida 12 av 13

13 Underleverantör får inte anlitas utan Köparens skriftliga godkännande. För underleverantör svarar Leverantör såsom för sig själv Avtalshandlingars inbördes ordning Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla in något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. skriftliga ändringar och tillägg i avtal 2. avtal 3. förfrågningsunderlaget med bilagor 4. anbud Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg kan endast göras genom skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för Köparen och Leverantören Tvist Tvist om avtalet ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. I andra hand med tillämpande av svensk rätt vid domstol belägen på Köparens hemort Elektronisk faktura Skövde kommun arbetar för att minimera antalet pappersfakturor. Leverantören ska därför kunna skicka elektronisk faktura i Svefaktura format enligt SFTI med leverans enligt Transportprofil Bas till Köparens angivna URL. För ytterligare information se Alternativt kan Leverantören skicka elektronisk faktura i format "Fulltextfaktura" enligt SFTI, eller registrera fakturan på Köparens fakturaportal Betalningsvillkor Betalning sker 30 dagar efter utfört och godkänt deluppdrag (utredning med tillhörande bedömning) efter fakturadatum. Någon form av fakturaavgifter accepteras inte Dröjsmålsränta Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Eventuell räntefaktura skall innehålla uppgifter om räntesats, kapitalbelopp, datum (fr o m/t o m) då räntan beräknats samt antal räntedagar. Dröjsmålsränta understigande 100 SEK exklusive mervärdesskatt betalas inte Obestånd Part äger rätt att häva avtalet eller del därav om motpart inställt sina betalningar eller försatt i konkurs eller i övrigt kan befaras vara på obestånd Kontroll av accepterande av avtalsvillkor Leverantören ska här ange om denne uppfyller och accepterar avtalsvillkoren. Uppfylls och accepteras samtliga villkor? (/ svar) Sida 13 av 13

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB

Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 1 (12) ANBUDSFÖRFRÅGAN Nätinformationssystem för Vetlanda Energi och Teknik AB 2011-04-20 Anbudsförfrågan 2011-04-20 Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 BAKGRUND...

Läs mer

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point

Avropsförfrågan. Teknisk support - Share point AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Teknisk support - Share point Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10

Anbudsinbjudan. 1. Anbudsinbjudan. DiarieNr: 0202/10 DiarieNr: 0202/10 Handläggare Susanne Hedberg 031-334 37 08 Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg 1. Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Göteborgs Stads Upphandlings AB injuder

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-04-12 Upphandlingsansvarig Regeringskansliet Peter Kokk Upphandling Rekryteringstjänster gällande myndighetschefer m.fl. S2011/3803/ESA Sista anbudsdag: 2011-05-23 Symbolförklaring:

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post:

Frågor och svar. Beskrivning: Upphandlingen avser bostad med särskild service för vuxna och barn med funktionshinder E-post: Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Göteborgs Stads Upphandlings Namn: Bostad med särskild service enligt LSS och SoL AB Handläggare: Lina Bryngelsson Referensnr: 135/13 Telefon: +46 (0)31 334 37

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster

Förfrågningsunderlag. Upphandling av internrevisionstjänster Förfrågningsunderlag Upphandling av internrevisionstjänster 1. Allmän information 1.1 Om Sjunde AP-FONDEN Sjunde AP-fonden (AP7) presenteras på www.ap7.se där även den senaste årsredovisningen (2011) och

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst

Anbudsförfrågan. Förfrågningsunderlag Upphandlingen Löneförmedling tjänst Dnr: EL-12054. Upphandlingen Löneförmedling tjänst Anbudsförfrågan Avseende Eskilstuna kommun, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på avtal avseende projektet Löneförmedling enligt detta förfrågningsunderlag. Emma Larsson Upphandlare Datum:

Läs mer

HVO-tankstation i Eslövs kommun

HVO-tankstation i Eslövs kommun Europeiska regionala utvecklingsfonden Klimatsamverkan Skåne Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne HVO-tankstation i Eslövs kommun Exempel på direktupphandling av HVOpumpstation för kommunala fordon

Läs mer

Energikonsult för energikartläggning över energiförbrukningen i Experium, Sälen

Energikonsult för energikartläggning över energiförbrukningen i Experium, Sälen ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(17) Dnr: 304-8281-2012 Upphandling av Energikonsult för energikartläggning över energiförbrukningen i Experium, Sälen Anbudsförfrågan Datum: Upphandlingsform: Direktupphandling Sista

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun

Förfrågningsunderlag. 1.1. Anbudsinbjudan. 1.1.1. Orientering om föremålet för upphandlingen 2011-02-14. Botkyrka kommun Förfrågningsunderlag 2011-02-14 Upphandlingsansvarig Upphandling Botkyrka kommun Upphandling av vuxna missbrukare från 21 år- Område 2A Behandlingshem med HVB tillstånd - behandlingshem med kognitiv och

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar

Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Anbudsinbjudan 2010 Kyla till Datorhallar Dnr 2010/963/16 2010-05-28 Sid. 1 (11) Innehållsförteckning 1 Anbudsinbjudan... 4 2 Allmän information... 4 2.1 Om SMHI... 4 2.2 Om denna upphandling... 4 2.2.1

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut

Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut SID 1 (13) Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 SID 2 (13) Innehållsförteckning Bakgrund... 4 1 Upphandlingsförutsättningar...

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutredare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutredare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1)

2013-01-21. (13/1) Har inkommit med BAS P & U. 5562074111 incheckningsgrindar (13/1) Utvärderingsrapport 2013-01-21 Upphandlingsansvarig Stockholms Hamn Aktiebolag Upphandling Incheckningsgrindar Kapellskär Christina Irlén 12-00796 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD AVTALSMALL Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 202100-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN

AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV TELEPRISKOLLEN Mellan Post- och telestyrelsen (organisationsnummer 202100-4359), nedan kallad PTS, och NN (organisationsnummer xxxx), nedan kallad Leverantören, har träffats följande AVTAL AVSEENDE ADMINISTRATION AV

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken,

Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, 1(7) Formulär för ansökan om att få lämna anbud på konstnärligt gestaltningsuppdrag av pelare vid Jöns Rundbäcks Plats, Kvillebäcken, Göteborg Inbjudan Bostadsbolaget inbjuder härmed er att inkomma med

Läs mer

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring:

Anbudslämnare. 2. Svarsformulär. Utvärderingsrapport. 2.1. Om anbudsgivaren 2012-03-01. Dan Ellmén 26-7/12. Symbolförklaring: Utvärderingsrapport 2012-03-01 Upphandlingsansvarig Kustbevakningen Upphandling 1-årsöversyn KBV 303 Dan Ellmén 26-7/12 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

2011-10-06. Sista ansökansdag:

2011-10-06. Sista ansökansdag: Anbudsansökningsinbjudan 2011-10-06 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Maria Gustavsson Upphandling Byråtjänster inom marknadskommunikation, internkommunikation och PR Af-2011/299348 Sista ansökansdag:

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster.

Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster. Upphandling av ramavtal avseende konsulttjänster för utredningar, undersökningar och analyser gällande samhällsomfattande tjänster Datum 2012-03-06 Diarienummer 11-8652 Författare Anna-Karin Hellsten Post-

Läs mer

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården

AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården Upphandlingsenheten, Kristina Wikman Datum 2004-02-23 1 AVTAL avseende tolktjänster till Landstinget Gävleborg och Folktandvården AVTALSOMFATTNING AVTALSFORM AVTALSPARTER Leverantören åtar sig för Landstinget

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160

Ansökningsinbjudan 2015-04-30 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5. Ansökningsinbjudan. Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av Stordatordrift Sida 1 av 5 Ansökningsinbjudan Upphandling av Stordatordrift Dnr: MD 2015/160 Upphandling av stordatordrift Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1 Allmän orientering...3 1.1 Omfattning...

Läs mer

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler.

Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. Bilaga : 001 Avtalsmall Städning Landstinget i Kalmar län inkl. option sjukhusen i Västervik o Oskarshamn samt övriga lokaler. nehållsförteckning AVTALSPARTER Köpare Landstinget i Kalmar Län Länssjukhuset

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping

DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping DOM 2016-01-29 Meddelad i Linköping Mål nr 7590-15 1 SÖKANDE Läkarteamet Bemanning i Jönköping AB, 556735-3007 Valhallavägen 40 554 47 Jönköping MOTPARTER 1. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping 2. Landstinget

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen

1 (6) Datum: 9.3.2016 Dnr: ÅLR 2016/1881 ANBUDSFÖRFRÅGAN. Däckskran. Infrastrukturavdelningen 1 (6) ANBUDSFÖRFRÅGAN Däckskran Infrastrukturavdelningen 2 (6) 01 Objekt Ålands landskapsregering inbjuder härmed till anbudsgivning på en däckskran. 02 Omfattning 02.1 Avsikten är att teckna avtal med

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053

Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 Upphandling Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 1(22) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översättartjänster Dnr Af-2010/280053 2(22) 1. INBJUDAN...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

2010-11-29. Utredning resecentrum - Luleå, Piteå, Skellefteå Leif Laestander 10/253

2010-11-29. Utredning resecentrum - Luleå, Piteå, Skellefteå Leif Laestander 10/253 Förfrågningsunderlag 2010-11-29 Upphandlingsansvarig Upphandling Luleå kommun Utredning resecentrum - Luleå, Piteå, Skellefteå Leif Laestander 10/253 Sista anbudsdag: 2010-12-21 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer