Befolkningsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos"

Transkript

1 Befolkningsprognos Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219

2 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod... 6 Nyckelkodområden... 6 Typkoder... 6 In- och utflyttning... 6 Födda och döda... 7 Antaganden... 7 Inflyttning... 7 Utflyttning... 1 Fruktsamhet Dödlighet Osäkerhet i prognoser Avvikelser från antaganden Avvikelser från planerat byggande Slumpfel Befolkningsprognos Tabellbilaga, befolkningsprognos Huddinge kommun Huddinge kommun, könsuppdelat Huddinge kommun, kommundelar Flemingsberg Fullersta Gladö-Lissma... 2 Glömsta/Loviseberg... 2 Högmora... 2 Länna Segeltorp och Kungens Kurva Skogås Snättringe Stuvsta Trångsund Vidja-Ågesta Vårby Karta på kommundelar

3 Förord Befolkningsprognosen för Huddinge kommun görs en gång om året och är färdig 1 april. I den här rapporten presenteras prognosen för samt de metoder och antaganden som ligger till grund för den. Siffrorna för den faktiska befolkningen kommer från SCB och är en del av den officiella statistiken. Prognosen presenteras åldersgrupperat för kommunen samt för kommundelarna. Det finns möjlighet att få prognosen indelad i andra åldersgrupper samt andra geografiska områden om så önskas. Alla tabeller finns även i Excel-format. Vid frågor angående prognosen kontakta: Sandra Dovärn, statistiker, kommunstyrelsens förvaltning Telefon: E-post: Huddinge kommun 3

4 år 3 år 6 år 9 år 12 år 15 år 18 år 21 år 24 år 27 år 3 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 6 år 63 år 66 år 69 år 72 år 75 år 78 år 81 år 84 år 87 år 9 år 93 år 96 år 99 år ANTAL Befolkningsutvecklingen under 218 Under år 218 ökade befolkningen i Huddinge kommun med personer. Antalet invånare ökade från 11 3 till under året. Detta motsvarar en befolkningstillväxt på 1,54 procent. Det föddes barn i Huddinge under året och 656 personer avled, vilket innebär ett födelsenetto på 657 personer personer flyttade till Huddinge under året och flyttade därifrån, vilket ger ett flyttningsnetto på 1 26 personer. Av alla som flyttar till Huddinge kommer 67 procent från andra kommuner i länet, 15 procent från övriga riket och 18 procent flyttar in från utlandet. Av de invånare som lämnar kommunen, flyttar 77 procent till någon annan kommun i länet, oftast till Stockholm, 17 procent flyttar utanför länet och 6 procent flyttar utomlands. I diagram 1 visas flyttningsnetto per ettårsklass. Av diagrammet framgår att Huddinges befolkningstillskott i stor utsträckning består av personer i åldrarna samt familjer med barn i förskoleålder. I de allra flesta åldersgrupper från 54 år, har kommunen en större utflyttning än inflyttning. Diagram 1 1 Flyttningsnetto 218, Huddinge, ålder ÅLDER I tabell 1 görs en uppdelning på åldersklass. Av den framgår att antalet barn i åldern 1-5 år samt 7-9 år minskat jämfört med år 217. Även antalet invånare i åldersgruppen år har minskat jämfört med 217. I alla övriga redovisade åldersgrupper ökade befolkningen. 4

5 Tabell 1 Befolkningen i Huddinge kommun den 31 december år 217 och 218 Ålder Förändring Förändring % år ,7% 1-5 år ,7% 6 år ,9% 7-9 år ,1% 1-12 år ,5% år ,% år ,2% år ,2% år ,1% år ,5% 8 år eller äldre ,% Totalt ,6% Huddinge kommun delas in i kommundelar. I tabell 2 nedan redovisas antalet invånare per kommundel och förändringen jämfört med En uppdelning på kommunen i dessa kommundelar visar att befolkningen har ökat i nästan alla områden. Det är enbart Vårby och Snättringe som inte ökat sin befolkning mellan åren 217 och 218. Den största ökningen, mätt i antal personer, har skett i Flemingsberg där befolkningen ökat med nästan 4 procent vilket motsvarar 583 personer. Sjödalen ökade även befolkningen med över 5 personer. Den största procentuella ökningen i befolkningen har skett i kommundelen Länna, där har befolkningen ökat med 121 personer vilket motsvarar 5,6 procent. Tabell 2 Befolkningen i Huddinge kommun den 31 december år 217 och 218 Kommundel Förändring Förändring % Flemingsberg ,9% Fullersta ,2% Gladö-Lissma ,4% Glömsta och Loviseberg ,2% Högmora ,7% Länna ,6% Segeltorp och Kungens Kurva ,2% Sjödalen ,6% Skogås ,9% Snättringe ,2% Stuvsta ,3% Trångsund ,2% Vidja-Ågesta ,1% Vårby ,8% Huddinge ,6% 1 Restförd befolkning är inräknad i totalen. 5

6 Att göra en befolkningsprognos Metod En befolkningsprognos är en beräkning av den framtida utvecklingen av folkmängden, baserat på vissa förutsättningar. I princip är det fyra faktorer som påverkar hur befolkningen förändras till struktur och antal: inflyttning, utflyttning, födsel och död. Prognosen för Huddinge kommun utgår från den befintliga befolkningen den 31 december 218. Prognosen skrivs fram för ett år i taget fram till 228. I modellen används en kohortframskrivning vilken bygger på att alla som överlever blir ett år äldre för varje år som går. Varje åldersklass i befolkningen hanteras separat och det används ålders- och könsspecifika antaganden om utflyttningsrisker, dödsrisker samt fruktsamhet. Eftersom in- och utflyttningen, fruktsamheten och dödligheten varierar i olika områden i kommunen görs prognosen även på mindre geografiska områden, så kallade nyckelkodområden (NYKO). Att de olika faktorerna varierar med olika områden beror inte så mycket på geografin som på vilken typ av bostäder som finns där. Därför delas kommunens fastigheter även in i så kallade typkoder (TYKO) som beskriver olika fastighetstyper. Nyckelkodområden Prognosen görs på två nivåer, dels för kommunen totalt och dels på NYKO-nivå. NYKO är en geografisk indelning av kommunen och förkortningen står för nyckelkodområde. Huddinge kommun är indelat i drygt 35 nyckelkodområden. Nyckelkodsområdena är inte statiska utan uppdateras och ajourhålls för att kunna följa nyproduktionsområden och för att underlätta prognosarbetet. Prognosresultaten på NYKO-nivå summeras och justeras så att de totalt sett överensstämmer avseende kön och ålder med prognosen för hela kommunen. Avstämningen görs för varje prognosår. Anledningen till att prognosen görs både för kommunen totalt och på NYKO-nivå är att öka säkerheten i prognosen då det är enklare att träffa rätt med en prognos över ett stort område än med en prognos för ett litet område. Typkoder Alla fastigheter i kommunen delas in i så kallade typkoder (TYKO). De görs utifrån hustyp (småhus, flerbostadshus), ägandeform (bostadsrätt, hyresrätt, äganderätt), byggnadsår och nivåfaktor enligt fastighetstaxeringen. Till varje TYKO kopplas parametrar som är specifika för just den typen av fastigheter. Befolkningsutvecklingen bestäms alltså av parametrar baserade på utvecklingen i de olika TYKO-områdena. Parametrarna är åldersspecifika och ses över varje år, treårsmedelvärden används. Parametrarna sammanställs av SCB i det så kallade TYKOPAK och baseras på den officiella statistiken som SCB ansvarar för. In- och utflyttning I prognosen räknas antalet inflyttare och deras åldersstruktur fram utifrån bostadsbeståndet, både det befintliga och de planerade nya bostäderna. Antalet utflyttare räknas fram genom att utflyttningsrisker appliceras på kommunens befolkning. Utflyttningsriskerna anger sannolikheten att flytta ut från kommunen under ett år och varierar för alla åldrar och kön. En del av inflyttningen är invandringen, en parameter som är svår att prognostisera. Migrationsverket gör årligen prognoser för migrationen, de redovisas även hur många som bor i kommunen som befinner sig i asylprocessen och enligt vilket bosättningskrav. Informationen från migrationsverket används som ett underlag i befolkningsprognosen. 6

7 Födda och döda Hur många människor som föds och dör beror på befolkningens ålders- och könssammansättning. Antalet avlidna i prognosen beräknas genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker appliceras på befolkningen. Alla människor åldras för varje år som går och därmed kan befolkningen skrivas fram och åldras i prognosen. Det fungerar att göra så för alla utom de nyfödda. Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor det finns i barnafödande åldrar och andelen kvinnor i varje ålder som föder barn. I demografitermer beskrivs detta som åldersspecifika fruktsamhetstal, vilka anger antal födda barn per kvinna i en viss ålder. Antalet födda barn beräknas genom att de åldersspecifika fruktsamhetstalen multipliceras med antalet kvinnor i motsvarande ålder. Summeringen av produkterna ger antalet födda. Den summerade fruktsamheten fås genom att lägga ihop de åldersspecifika fruktsamhetstalen för alla åldrar (15-5 år). Summerad fruktsamhet kan beskrivas som antalet födda barn per kvinnoliv. Antaganden Ett antal olika faktorer påverkar hur befolkningen i kommunen förändras avseende storlek och struktur. Vilka antaganden som görs kring dessa faktorer är avgörande för prognosresultatet. Nedan beskrivs de antaganden som gjorts till årets prognos. Inflyttning Inflyttningen till kommunen behöver bestämmas både för kommunen som helhet samt för dess olika typkodområden (TYKO). I prognosen för hela kommunen behövs ett antagande dels om hur stor den framtida inflyttningen förväntas bli och dels om hur åldersstrukturen för inflyttarna kommer att se ut. Antagandet om hur stor inflyttningen till kommunen förväntas bli görs utifrån historisk statistik samt en bedömning om samhällsutvecklingen framöver och hur den kan tänkas påverka inflyttningen till Huddinge. Färdigställda bostäder påverkar inflyttningen till kommunen i viss utsträckning, dock är sambandet svagt. Historiskt sett finns ingen koppling på års basis, det vill säga att ett år då vi färdigställer fler bostäder har vi inte nödvändigtvis en ökad inflyttning. Men sett till längre perioder av högt färdigställande, exempelvis slutet av 6-talet, finns kopplingar till både större inflyttning och befolkningstillväxt. Att kopplingen är så svag årsvis kan delvis bero på bristande uppgifter vad det gäller färdigställandet av bostäder men framförallt utgör de färdigställda bostäderna en liten del av det totala antalet bostäder i kommunen. I kommunen finns över 45 bostäder. De senaste 1 åren har det byggts i genomsnitt cirka 46 bostäder per år, enligt statistik från SCB. Däremot har antalet färdigställda bostäder de senaste 3 åren varit höga. År 218 färdigställde, enligt SCB:s officiella statistik, 997 bostäder i Huddinge. Detta är den högsta siffran sedan år 1981 då 1299 stycken bostäder färdigställdes. I diagram 2 nedan visas befolkningsökningen per år samt antalet färdigställda bostäder för samma år. Kommunen planerar för ett fortsatt stort bostadsbyggande, under den kommande 1 åren räknar kommunen med att det kommer byggas drygt 1 bostäder per år, vilket enligt antaganden leder till flera inflyttare till kommunen och då även en ökning av befolkningen. De planerade bostadsbyggande är däremot lägre under närmast kommande 3 åren för att sedan öka 7

8 Folkökning Antal nybyggda bostäder enligt kommunens plan på bostadsbyggande. Uppgifterna på bostadsbyggande har i befolkningsprognosen justerats för att inte överskatta nybyggnationen. Huddinge har i genomsnitt på tre års sikt cirka 7 % färdigställda bostäder av det planerade antalet nya bostäder 2. Justeringar har även gjorts för bostadstyper med lägre andel som folkbokförda. Detta är traditionellt studentbostäder och där är det osäkert i vilken utsträckning personer väljer att folkbokföra sig i kommunen. Om ett byggprojekt blir försenat eller tidigareläggs påverkar det direkt prognosen för de berörda åren. Under prognosperioden planeras flest bostäder i Flemingsberg och i Sjödalen och minst i Stuvsta. Diagram 2 3 Folkökning och färdigställda bostäder , Huddinge Folkökning Färdigställda bostäder Antalet inflyttare till kommunen förväntas enligt prognosen fortsätta att öka under hela prognosperioden. För att ta fram prognosen behöver antaganden även göras på inflyttarnas ålder och kön. Inflyttarnas åldersstruktur är uppgifter som finns att tillgå och historisk inflyttning är givetvis ett bra stöd att ha när antaganden ska göras om framtida inflyttning. I diagram 3 visas åldersstruktur för inflyttarna, utifrån hur det har sett ut för åren 216 till 218. Att ett medelvärde av tre år används beror på att framtida antaganden inte bör baseras på extrema år och att det därför är säkrare att använda sig av ett medelvärde för några år istället. I diagrammet kan vi se att det flyttar in flest barnfamiljer till kommunen och en hel del unga vuxna. 2 bostadsbyggnadsplaner-och-rapporterat-utfall-for-kommuner-och-basomraden pdf 8

9 Antal inflyttare Diagram 3 Åldersstruktur för inflyttare efter kön, Huddinge, medelvärde Män Kvinnor Totalt Ålder Även i delområdesprognoserna är inflyttningen baserad på ett medelvärde för de senaste tre åren. Skillnaden är att uppgifterna utgår från typkodområden (TYKO 3 ) istället för uppgifter för kommunen som helhet. I prognosen används olika åldersstrukturer för inflyttning till de olika TYKO-områdena för att försöka efterlikna verkligheten i den mån det går. Varje nyckelkodområde klassificeras utifrån sin fysiska struktur, vilket betyder att flyttmönster skiljer sig mellan områden med primärt hyresrätter eller småhus. I diagram 4 framgår att åldersfördelningen på inflyttande till småhus ser annorlunda jämfört med inflyttare till bostadsrätter och hyresrätter. Kurvorna blir hackigare eftersom dessa både bygger på färre observationer och inte är utjämnade. 3 TYKO redovisas efter befolkningsprognosen är klar. Därför används medelvärde TYKO

10 Antal ANtal inflyttare Diagram Åldersstruktur för inflyttare efter bostadstyp, Huddinge, medelvärde Småhus Hyresrätter Bostadsrätter Ålder Utflyttning I prognosen används utflyttningsrisker för att beräkna antalet utflyttare samt deras åldersfördelning. Riskerna är baserade på de tre senaste åren och utjämnade värden används. De som har högst risk att flytta från kommunen är kvinnor runt 25 år. Totalt sett för båda könen är det personer i 25-års åldern som har högst risk för att flytta ut från kommunen. Riskerna ser olika ut beroende på boendeformer och varierar alltså precis som inflyttningen i de olika TYKO-områdena. Det innebär att utflyttningen i varje TYKO-område beror på hur många individer det finns i varje ålder i området och hur hög utflyttningsrisken är för respektive ålder. Utflyttningsriskerna beräknas genom att antalet utflyttare i en viss ålder divideras med antalet individer i den åldern. Diagram 5 visar en uppsättning utflyttningsrisker som använts i prognosen. Diagram Utflyttningsrisker efter kön, Huddinge medelvärde för åren Män Kvinnor Totalt Ålder 1

11 Antal födda barn per 1 kvinnor Fruktsamhet I prognosen används treårsmedelvärden för den åldersspecifika fruktsamheten i kommunen, se diagram 6 nedan. Den fördelning som används i prognosen är dock utjämnad för att hantera till exempel hack i kurvan vid åldern 3 år och 33 år. Fruktsamhetstalet visar hur många barn som har fötts per åldersgrupp. År 218 föddes 45 barn av 25 åriga kvinnor, det ger ett åldersspecifikt fruktsamhetstal på,61. I prognosen används utjämnade treårsmedelvärden vilket för 25 åringar är,67. Antalet födda beräknas genom att ta antalet prognostiserade 25 åriga kvinnor gånger det åldersspecifika fruktsamhetstalet. För 25-åriga kvinnor år 219 förväntas fruktsamhetstalet vara,67 barn per kvinna. (Annorlunda uttryckt 67 barn per 1 stycken 25-åriga kvinnor). 31 december 219 finns enligt prognosen 726 stycken 25-åriga kvinnor i Huddinge. Att multiplicera 726 med,67 ger produkten 49 vilket blir prognosvärdet för antalet barn födda av 25 åriga kvinnor 219. Motsvarande beräkning sker för samtliga åldrar och för alla år i prognosen. Diagram 6 Åldersspecifika fruktsamhetstal, Huddinge och rikets kvinnor, medelvärde för åren Huddinge Riket Ålder Som framgår av diagram 7 nedan har fruktsamheten i Huddinge under 2-talet varit högre än både Riket och Stockholms län. Men sedan 216 har fruktsamheten i Huddinge varit lägre än Riket och år 217 lägre än även Stockholms län. Prognosen utgår från kommunens fruktsamhet men antagandet är att den kommer att följa rikets utveckling. Över tid visar diagrammet att det troligen är ett ganska bra antagande, även om vissa år säkerligen kommer att avvika. Den summerade fruktsamheten, antalet födda barn per kvinnoliv, var i Huddinge kommun 218 1,73. Motsvarande siffra för Riket var 1,75 och i Stockholms län 1,66. 11

12 Diagram 7 Summerad fruktsamhet, kvinnor, Huddinge, Länet och Riket Huddinge Stockholms län Riket 2,5 2, 1,5 1,,5, Dödlighet Antalet döda beräknas med hjälp av åldersspecifika dödsrisker. Dödsriskerna beräknas som antalet döda i en åldersklass dividerat med antalet individer i åldersklassen multiplicerat med 1. Precis som för övriga variabler används ett utjämnat snitt för de tre senaste åren. Dödsriskerna som används i modellen är Huddinges siffror anpassade efter SCB:s riksprognos för dödsriskernas utveckling. Den summerade dödsrisken för kvinnor i Huddinge är 2 procent högre än i riket. Mäns dödsrisker i Huddinge är 3 procent lägre än i riket. Osäkerhet i prognoser Följande avsnitt handlar om osäkerheter i befolkningsprognoser. Skillnaden mellan en prognos och det faktiska utfallet kallas det totala prognosfelet. Det totala prognosfelet består av tre olika sorters fel: avvikelser i antaganden, avvikelser från planerat byggande och slumpfel. Avvikelser från antaganden De flesta antaganden går ut på att framtida värden av till exempel fruktsamhet och dödlighet hålls konstant eller förändras över tiden på ett bestämt sätt. Om detta inte gäller i praktiken utan förändras så får man en avvikelse från antagandena och därmed kommer även prognosen att avvika. Det är många händelser i samhället som påverkar prognosantagandena. Arbetslösheten, priser på bostäder, familjepolitik, migration och ekonomiska konjunkturer påverkar människans beteende och därmed ändras flyttningsmönster, fruktsamhet och dödlighet. Avvikelser från planerat byggande Om det uppstår avvikelser från det planerade byggandet så kommer prognosen att påverkas. Konjunkturen påverkar ofta byggtakten och efterfrågan på nya bostäder vilket kan leda till att projekt försenas, tidigareläggs eller ökar alternativt minskar i omfattning. Om ett byggprojekt försenas eller tidigareläggs påverkas inflyttningen av befolkningen direkt. Sett till hela 12

13 kommunen påverkas inte befolkningen mycket av att ett byggprojekt flyttas i tiden men när prognosen bryts ner i mindre områden får det stor betydelse. Det är omöjligt att fullt ut veta hur bebyggelsen kommer att växa fram under de kommande 1 åren utifrån såväl inflyttningsår, upplåtelseform, antal bostäder och geografisk plats. Därför finns det alltid avvikelser och fel i de antaganden som görs kring bostadsbyggandet. Historiskt sett så har det alltid legat fler bostäder i plan än det som har färdigställts, detta gör att det som ligger som antaganden i prognosen är en något beskuren och justerad version av det planerade byggandet i stort. Slumpfel Det fel som inte går att påverka är slumpfelet. Även om vi skulle ha exakta mätvärden förekommer alltid slumpen. En mindre osäkerhet än slumpfelet kan vi aldrig uppnå. Slumpfelet kan beräknas matematiskt och liksom det totala prognosfelet varierar det över åldrar, prognoshorisont och områdestyper. Felen är störst i de åldrar där vi ser störst rörlighet, det vill säga när vi föds och när vi flyttar som mest, i 2-34 års ålder. Det är även viktigt att ha i åtanke att osäkerheten i prognosen relativt sett är större ju mindre området är. I statistiska sammanhang leder ett stort antal observationer, eller en större befolkning, till att slumpmässiga fel till stor del tar ut varandra och därmed blir totalfelet inte lika stort. Rent slumpmässiga variationer medför att prognoser för områden med en liten befolkning blir ointressanta. Dessutom gäller även att ju mer finfördelad åldersindelning som prognosen bryts ner till desto större blir slumpfelet. Det är således viktigt att veta att det förekommer slumpvariationer, och olika avvikelser och även fel i varje prognosresultat när det ska användas i olika planeringssammanhang. 13

14 Antal invånare Folkökning årsvis Befolkningsprognos I början av år 2-talet hade Huddinge 84 invånare. Mellan har kommunen växt med i genomsnitt 1 5 personer per år. Prognosen utgår från befolkningen i kommunen fördelat efter ålder och kön den 31 december 218. Enligt prognosen beräknas befolkningen i Huddinge öka med 22 personer mellan åren 219 och 228, vilket är en ökning med drygt 2 procent. År 228 beräknas antalet invånare vara drygt I diagram 8 visas den årliga befolkningsförändringen från 2 till 218 samt prognostiserad ökning fram till år 228. Befolkningen beräknas öka varje år under prognosperioden. Diagram 8 Antal invånare och befolkningsökning samt prognos Folkmängd Befolkningsprognos Folkökning Prognos folkökning År Inflyttningen till kommunen väntas vara större än utflyttningen under hela prognosperioden, se tabell 3 nedan. Den stora inflyttningen som väntas sker delvis till nyproducerade bostäder, men flyttkedjor uppstår också genom flyttningar inom kommunen. Den förtätning som pågått under de senaste åren kommer att fortsätta även framöver. Flyttströmmar över kommungränsen är inte stabila över tiden utan påverkas av många olika faktorer som till exempel arbetsmarknadsläget i regionen och riket, bostadsmarknaden i regionen, migration och konjunkturen. Flyttningsnettot är en variabel som kan variera mycket mellan åren. 14

15 år 3 år 6 år 9 år 12 år 15 år 18 år 21 år 24 år 27 år 3 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 6 år 63 år 66 år 69 år 72 år 75 år 78 år 81 år 84 år 87 år 9 år 93 år 96 år 99 år Antal Tabell Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto En fortsatt relativt hög fruktsamhet medför ett fortsatt högt födelsenetto, se tabell 4. Födelsenettot varierar precis som flyttningsnettot över åren men är betydligt stabilare än flyttningsnettot. Tabell Födda Döda Födelsenetto Hur åldersstrukturen såg ut i Huddinge kommun år 28 och 218 samt hur den förväntas se ut enligt prognos för 228 framgår av diagram 9. På 1 års sikt kommer antalet individer i nästan alla åldrar att öka. Undantaget är personer i åldern år som kommer att minska marginellt under perioden. De åldrar som ökar mest i antal mellan år 218 fram till år 228 bland unga är barn i åldern -3, samt barn och unga i åldern 15-2 år. De som föddes under den så kallade babyboomen i slutet av 8-talet som år 228 har nått dryga 4 års ålder ökar mycket. Även åldersgruppen år förväntas öka, vilket är en naturlig förskjutning av toppar. Förklaringen till toppen är den stora 4-talist generationen som 228 är omkring 8 år. Diagram 9 Åldersstrukturen i Huddinge Ålder 15

16 I tabell 5 visas den faktiska befolkningen 31 december år 218 och den prognostiserade befolkningen år 228. Av tabellen framgår att den största relativa ökningen kommer att ske i åldersgrupperna 8 år eller äldre. Även barn mellan -5 år förväntas öka andelsmässigt mycket precis som unga mellan år. Tabell 5 Förändring Ålder Antal Procent % % % % % % % % % % % % 8-w % Summa % I tabell 6 redovisas förändringen per kommundel. Den största ökningen av antal invånare väntas ske i Flemingsberg och i Sjödalen. Detta beror till stor del på att det planeras mycket bostadsbyggande i dessa kommundelar under prognosperioden. Även i Vårby, Glömsta/Loviseberg och Högmora prognostiseras befolkningen öka mycket, även det är kopplat till nya bostäder. Kommundelen Stuvsta förväntas förändras minst och där syns istället en minskning på antalet invånare. Tabell 6 Förändring Kommundel Antal Procent Segeltorp, Kungens Kurva % Vårby % Sjödalen % Fullersta % Glömsta, Loviseberg % Snättringe % Stuvsta % Högmora % Flemingsberg % Vidja-Ågesta % Gladö-Lissma % Trångsund % Skogås % Länna % Rest på kom skr % Summa % 16

17 Antalet barn i förskoleålder väntas öka under prognosperioden i nästan alla kommundelar. Totalt ökar gruppen 1-5 åringar med 21 procent, men ökningens storlek varier stort mellan de olika kommundelarna. Den kommundel som ökar kraftigast antalsmässigt, är Sjödalen där antalet barn i åldern 1-5 förväntas öka från 962 till 1 391, en ökning med 429 barn. I kommundelarna Stuvsta, Snättringe och Glömsta förväntas istället antalet barn i åldern 1-5 år vara ungefär på samma nivå eller minskas något under prognosperioden. Den procentuellt största ökningen av barn i förskoleålder sker under prognosperioden i Vidja-Ågesta. I Vidja- Ågesta bor 45 barn år 218 och år 228 beräknas det öka till 11 barn i åldern 1-5 år, det är en ökning på 144 % under prognosperioden. Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, kommer att öka med cirka 13 procent i Huddinge under prognosperioden. Störst är ökningen i Sjödalen och Flemingsberg, i Sjödalen prognostiseras antalet barn i grundskoleåldern öka med dryga 5 stycken och i Flemingsberg med nästan 45 stycken. Minst blir ökningen i Stuvsta där antalet barn mellan 6-15 år i stället beräknas minska med cirka 7 procent till år 228. I Högmora bor det år 177 barn i åldern 6-15 år, här prognostiseras den största procentuella ökningen i denna åldersgrupp. Antalet barn i åldern 6-15 år ökar från 177 stycken till 495, en ökning på 318 personer motsvarande 18 %. Antalet åringarna ökar för samtliga kommundelar men i kommundelarna Glömsta, Högmora och Vidja-Ågesta förväntas denna åldersgrupp öka med över 1 procent vardera. Antalet invånare i åldern år förväntas öka med omkring 24 % under prognosperioden. Under prognosperioden planeras det för många nya studentbostäder i Flemingsberg vilket gör att det är i den kommundelen där det prognostiseras öka mest i denna åldersgrupp. Antalet personer i arbetsför ålder år prognostiseras öka med 19 % under de kommande 1 åren. Störst procentuell ökning prognostiseras ske i Högmora. Men antalsmässigt är det i Sjödalen och Flemingsberg som befolkningen i denna åldersintervall ökar mest. Invånarna i åldern år kommer de att öka mellan , med ca 14 procent. Ökningen syns i alla kommundelar förutom i Stuvsta, Fullersta och Snättringe där andelen minskar något. När det gäller åldersgruppen 8 år eller äldre ser vi en ökning i samtliga kommundelar för denna åldersgrupp. Totalt sett ökar andelen 8 år eller äldre med nästan 5 procent under de kommande 1 åren. Detta beror på den stora 194-tals generationen, en stor åldersgrupp som inom 1 år kommer vara dryga 8 år. 17

18 Tabellbilaga, befolkningsprognos Huddinge kommun Tabell 7. Befolkningen 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder w Summa Huddinge kommun, könsuppdelat Tabell 8. Befolkningen i Huddinge kommun, 31 december 218 och prognos 31 december 228, kön och ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Män Kvinnor Män Kvinnor w Summa

19 Huddinge kommun, kommundelar Tabell 9. Befolkningen i Huddinge kommun, 31 december 217 och prognos 31 december , kommundelar. Avrundat till närmsta 5-tal Kommundel Segeltorp, Kungens Kurva Vårby Sjödalen Fullersta Glömsta, Loviseberg Snättringe Stuvsta Högmora Flemingsberg Vidja-Ågesta Gladö-Lissma Trångsund Skogås Länna Rest Summa Flemingsberg Tabell 1. Befolkningen i Flemingsberg, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Fullersta Tabell 11. Befolkningen i Fullersta 31 december 218 och prognos 31 december , ålder.. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa

20 Gladö-Lissma Tabell 12. Befolkningen i Gladö-Lissma, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Glömsta/Loviseberg Tabell 13. Befolkningen i Glömsta/Loviseberg 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Högmora Tabell 14. Befolkningen i Högmora, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa

21 Länna Tabell 15. Befolkningen i Länna, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Segeltorp och Kungens Kurva Tabell 16. Befolkningen i Segeltorp o kungens kurva, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Sjödalen Tabell 17. Befolkningen i Sjödalen 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa

22 Skogås Tabell 18. Befolkningen i Skogås, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Snättringe Tabell 19. Befolkningen i Snättringe, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Stuvsta Tabell 2. Befolkningen i Stuvsta, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa

23 Trångsund Tabell 21. Befolkningen i Trångsund, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Vidja-Ågesta Tabell 22. Befolkningen i Vidja-Ågesta, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa Vårby Tabell 23. Befolkningen i Vårby, 31 december 218 och prognos 31 december , ålder. Avrundat till närmsta 5-tal Ålder Förändring w Summa

24 Karta på kommundelar 24

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 2018 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2017... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2011-2020 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/ekonomiavdelningen 20 april 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Befolkningsutvecklingen under 2010...4

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2012-2021 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/ekonomiavdelningen 12 april 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2013 2022 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/kvalitet och Projekt 17 april 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017 2026 Kommunstyrelsens förvaltning Kvalitet och projekt 23 maj 2017 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2016... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos Huddinge i siffror

Befolkningsprognos Huddinge i siffror Befolkningsprognos 2016 2025 Huddinge i siffror Kommunstyrelsens förvaltning/kvalitet och Projekt 14 maj 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutvecklingen under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2013-2027 2013-03-25 Titel: Befolkningsprognos Sundbyberg 2013-2027 WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 08-688 60 00,

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019 2028 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2019-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 218 228 NYNÄSHAMNS KOMMUN Rapport 218 6 13 SWECO SOCIETY 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 197 217... 6 2 Uppföljning av förra

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos

Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos Rapport 218-4-3 SWECO SOCIETY Vellinge befolkningsprognos 218 227 2 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS 218 227 SWECO Innehåll Förord... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling 197 217... 6 3 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb Innehåll Underlag för befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos Ale kommun

Befolkningsprognos Ale kommun Befolkningsprognos 2019 2030 Ale kommun Sektor kommunstyrelsen Utvecklingsavdelningen 2019-04-08 Innehåll Sammanfattning av befolkningsprognosen 3 Tidigare prognos... 4 Bostadsbyggnation... 5 Prognosantaganden...

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Pilotprojekt för kommundelen Boo Anna Blomquist och Siv Schéele, Inregia AB december 2002 Innehåll Sammanfattande slutsatser...2 Bakgrund...3 Befolkningsprognoser...3

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer