Befolkningsprognos Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos Malmö"

Transkript

1 Rapport Befolkningsprognos Malmö

2 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård eller

3 Förord Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för planering av kommunal verksamhet, inte minst för lokalisering och utbyggnad av bostadsområden, skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. För den ekonomiska planeringen är befolkningsutvecklingen viktig bland annat för beräkning av skatteunderlag och den ekonomiska resursfördelningen. Prognosen görs utifrån den verklighet, data och kunskap som finns tillgänglig vid tillfället för framtagandet. Vid användande av befolkningsprognosen är det därför viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa exakt hur stor och vilken sammansättning den framtida befolkningen kommer att ha. Utifrån kunskap om bland annat sociala, ekonomiska och politiska förhållanden försöker vi förutse fruktsamhet, dödsrisker och inoch utflyttningar. Men trots detta så finns det alltid en viss osäkerhet i antagandena som görs. Skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet kan både bero på slumpmässiga fel och felaktiga antaganden. Ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig desto större osäkerhet. Osäkerheten är störst i de rörliga åldrarna det vill säga när man föds, när man är som mest flyttbenägen, år, och när man dör. Om situationen i samhället förändras, gällande till exempel arbetslöshet, bostadspriser, in- och utvandring eller ekonomiska konjunkturer så får det direkta återverkningar på fruktsamhet, dödlighet och flyttningsmönster och den totala folkmängdsförändringen. Prognosens har sin utgångspunkt i den befolkningen som fanns i Malmö den 31 december Som underlag har bland annat Statistiska centralbyråns prognos över Sveriges framtida befolkning använts samt Region Skånes befolkningsprognos för att sätta Malmö i sitt geografiska sammanhang. Rapporten inleds med ett kort avsnitt om befolkningsutveckling och befolkningsprognos för Skåne som helhet. Därefter kommer antagandena för Malmö och prognosresultat för Malmö. Prognosen är gjord för Malmö som helhet för perioden och på delområdesnivå för perioden Ett diagram redovisas för staden som helhet fram till år Därefter redovisas utvecklingen som sker fram till 2018 då det är fram till detta år som vi har definierat bostadsbyggandet. Samtliga prognostal och vissa befolkningstal avrundas för att öka läsvänligheten. Till rapporten finns en tabellbilaga. Ladda ner prognosen från Malmö stads webb: 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Befolkningsutveckling i Skåne... 5 Flyttmönster... 5 Fler födda barn i Skåne... 5 Folkökningen störst i västra Skåne... 6 Sammanfattande utveckling i Skåne... 6 Antaganden för Malmö Geografiska områden... 7 Bostadsbyggandet i Malmö In- och utflyttning i Malmö... 8 Antal födda barn Antalet döda Prognosresultat för Malmö Malmö förväntas passera individer år åringarna flest i Malmö Fler kvinnor än män Befolkningsförändringar Yngre åldrar Förvärvsarbetande Äldre In- och utflyttning Stadskontorets bedömning Bilaga

5 Sammanfattning Under 2012 ökade befolkningen med cirka personer och den totala befolkningen blev År 2012 föddes cirka vilket är den högsta siffran som uppmätts personer avled, vilket gav ett födelsenetto på Totalt flyttade personer in till Malmö och personer flyttade ut. Totalt antas Malmös befolkning ha växt till personer år År 2018 förväntas det födas barn. Inflyttningen antas vara cirka och utflyttningen cirka personer. År 2021 förväntas Malmö passera invånare. Både in- och utflyttningen från Malmö förväntas öka under prognosperioden. Flyttningsnettot kommer att innebära cirka 2400 fler invånare per år i början av prognosperioden, för att sedan minska något i slutet av perioden. Samtliga åldergrupper utom år och 80 år och äldre kommer att öka i antal under prognosperioden. Stora ökningar förväntas ske både bland förskolebarnen och bland barnen i grundskolan. Antalet gymnasieelever antas minska svagt. Bostadsbyggandet kommer att ligga på en nivå runt färdigställda bostäder per år fram till Folkmängden i Skåne uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till invånare. Skåne ökade med personer under Malmös andel av ökningen var 48 %. Folkmängden i Skåne antas öka till personer år 2021/2022 en ökning med cirka personer varav ungefär halva denna ökning kommer att ske i Malmö utgjorde Malmös invånare 24 % av den totala befolkningen i Skåne och Malmös andel förväntas öka till 26 % år

6 Befolkningsutveckling i Skåne Folkmängden i Skåne uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till invånare. Folkmängden antas öka med invånare fram till 2021/2022 enligt Region Skånes befolkningsprognos från Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat i snabbare takt än för Sverige som helhet. Anledningen till detta är främst att inflyttningen varit större än utflyttningen. Perioden var befolkningsökningen större än jämfört med åren innan och efter. Detta berodde på en stor inflyttning från utlandet. Enligt Region Skånes prognos fram till år 2021 antas de utrikes inflyttningarna vara en relativt stor del av folkökningen i Skåne. Inrikes inflyttningarna till Skåne som under de senaste åren minskat något antas nu istället öka igen om än inte så drastiskt. Antalet födda barn förväntas öka under perioden och vara fler än antalet dödsfall. Flyttmönster I Statistiska centralbyråns prognos Sveriges framtida befolkning prognostiseras att inflyttningen från utlandet kommer att öka fram till 2014 för att därefter minska. Flyttningarna mellan kommunerna i Skåne är relativt stor. Ett generellt flyttmönster går att utläsa i förhållande till åldersgrupper. Det är framförallt ungdomar som flyttar från en mindre kommun till en större kommun i Skåne. När dessa unga individer sedan kommer upp i den familjebildande åldern är det relativt vanligt att man flyttar ut från de större kommunerna till de något mindre men närliggande kommun. Skåne har haft några år med hög inflyttning från utlandet som nu börjar avta. Under 2011 hade nio skånska kommuner i Skåne fler utflyttare än inflyttare. De tre stora kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg har en stor folkökning i förhållande till deras folkmängd. Inflyttningen antas bli lite lägre de kommande åren och det bedöms också att inflyttningen fortsätter att sprida sig i Skåne på grund av bostadsbrist, bostadspriser och olika val gällande boende. (Skånes Befolkningsprognos ) Fler födda barn i Skåne Med undantag för 2011 har barnafödandet ökat i Skåne de senaste åren. Detta beror på två faktorer, dels på antalet individer i fruktsam ålder har ökat och dels på att kvinnor i fruktsam ålder föder fler barn. Barnafödandet förväntas öka svagt under hela prognosperioden. 5

7 Folkökningen störst i västra Skåne Fram till 2021 förväntas Malmö, Lund och Helsingborg att svara för de största befolkningsökningarna. Men kommuner som Lomma och Staffanstorp förväntas också att öka relativt mycket då dessa kommuner har stora bostadsbyggprojekt som kommer att färdigställas under prognosperioden. Cirka en tredjedel av de skånska kommunerna har en naturlig folkminskning, vilket innebär att det avlider fler personer än det föds barn. Denna naturliga folkminskning antas dock att avta under prognosperioden fram till Utvecklingen av antalet födslar och dödsfall beror både på ålderstrukturen och på flyttningarna. Sammanfattande utveckling i Skåne Det finns en del skillnader i ålderstrukturen i de skånska kommunerna, vilken till stor del påverkas av flyttningarna. Det finns tre karakteristiska drag som gäller för så gott som hela Skåne: Antalet elever i grundskolan ökar på grund av ett ökat barnafödande. Antalet gymnasieungdomar och unga i åldern år minskar allt eftersom de stora barnkullarna som föddes runt 1990 blir äldre. Antalet äldre personer ökar. Detta beror på att de stora barnkullarna som föddes på 1940-talet nu blir allt äldre. 6

8 Antaganden för Malmö Nedan beskrivs förutsättningar, antaganden som görs för att kunna producera prognosen. I nästa avsnitt presenteras sedan prognosresultatet. Befolkningsprognosen beräknas i april varje år och utgår från befolkningens storlek och sammansättning den 31 december föregående år. Därefter görs en framskrivning ett år i taget utifrån antaganden om fruktsamhet, dödsrisker, inflyttning och utflyttning. Den totala folkmängden i kommunen under prognosperioden beror dels på befolkningsutvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet och dels på bostadsbyggandets utveckling. I årets befolkningsprognos har ett antal förbättringar och justeringar gjorts för att försöka öka träffsäkerheten i antagandena så mycket som möjligt. Geografiska områden Malmö är uppdelat i tio stadsdelar som från och med 1 juli 2013 slås ihop till fem stadsområden. Dessa är uppdelade i 136 delområden, som summeringar av cirka 400 stycken så kallade statistikområden. Analysen av utfallet från föregående års prognos är gjord på alla 400 statistikområden. Befolkningsutvecklingen ser olika ut i olika typer av bebyggelse. Bostadsområden med liknande förutsättningar utvecklas ofta på likande sätt. Bostäder har därför delats in i så kallade TYKO, typkodsområden, utifrån: Hustyp småhus eller flerbostadshus Juridisk form äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt Nybyggnadsår Ortsstorlek Nivåfaktor -samvarierar med taxeringsvärdet. Ju högre nivåfaktor, desto högre taxeringsvärde Prognosområdena i delområdesprognosen har klassats med olika TYKO och därmed fått specifika antaganden beroende på områdestyp. Inför årets prognos har samtliga äldreboenden och studentbostäder blivit kartlagda utifrån antal lägenheter och inom vilket statistikområde de är belägna. Detta är viktigt ur den aspekten att äldreboende och studentbostäder har obefintlig respektive väldigt låg fruktsamhet. 7

9 Delområdena Inre hamnen, Frihamnen, Mellersta hamnen, Norra hamnen, Östra hamnen, Oljehamnen och Spillepengen har i årets prognos slagits samman för att underlätta arbetet då endast få individer bor i dessa områden. Detta påverkar dock inte prognosresultatet på något annat sätt än att dessa tillsammans nu benämns som Hamnarna. Bostadsbyggandet i Malmö Människors möjligheter att flytta till och inom kommunen påverkas bland annat av nybyggnation av bostäder. I kommuner med stabil efterfrågan på bostäder, som i Malmö, är det vanligt att planerat bostadsbyggande utgör underlag för beräkning av befolkningsprognosen. Antagande om bostadsbyggandet, både vilken typ (bostadsrätt, hyresrätt osv) samt när det beräknas vara färdigställt, påverkar prognosen. Även om alla prognostiserade bostäder blir byggda med tänkt upplåtelseform och färdigställda i utsatt tid så kvarstår också att befolkning ska flytta in. Prognosen utgår alltid ifrån att befolkningen kommer att flytta in samma år som huset beräknas vara färdigställt. Detta sker dock inte alltid utan ibland händer det att endast hälften av lägenheterna blir bebodda samma år som huset färdigställts och resterande lägenheter blir bebodda först året efter. Detta innebär att prognosen har överskattat inflyttningen och skillnaden mellan prognos och utfall blir relativt stort trots att antagandena i prognosen varit korrekta enligt planerat antal färdigställda bostäder. Denna typ av avvikelser är mycket svåra att förutse då det kan variera från år till år. Bostadsbyggandet kan också bli försenat och färdigställas först ett år senare vilket också påverkar utfallet i prognosen. Beräknat antal nybyggda bostäder i Malmö År Antal Källa: Malmö stadsbyggnadskontor För år antas antalet färdigställda bostäder bli 1050 per år. In- och utflyttning i Malmö För att prognostisera in- och utflyttning i en befolkningsprognos behöver man göra antaganden om hur det framtida flyttmönstret kommer att se ut. Flyttningsbenägenhet beror mycket på i vilken 8

10 ålder och kön. I kommunprognosen baseras flyttmönstren på observerade köns- och ålderspecifika flyttdata för åren Inflyttningsfördelning till Malmö Källa: SCB Inflyttningsfördelningen är en relativ fördelning av kön och åldrar som flyttar in till Malmö. Fördelningen visar att många yngre människor flyttar in till Malmö och att det i åldersgruppen är fler kvinnor än män som flyttar in. För de yngre och äldre åldergrupperna är mönstret likartat för könen. Utflyttningsrisk för Malmö Källa: SCB Antalet invånare som antas flytta ut från kommunen beräknas genom att utflyttningsrisker appliceras på befolkningen. I prognosen används en utflyttningsrisk beräknad utifrån faktiska tal 9

11 för Malmö Utflyttningsrisken anger antalet utflyttade under en viss tidsperiod och i en viss ålder i relation till folkmängdens storlek vid periodens början. I diagrammet ovan kan man utläsa att yngre kvinnor flyttar i större utsträckning än yngre män i samma ålder. Antal födda barn I Sverige varierar antalet födda barn kraftigt över tid. Antalet nyfödda har i Sverige legat på en relativt hög nivå under senare år. Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer det att ske en ökning av antalet nyfödda de närmaste åren. En topp kan förväntas kring 2020, då de som tillhörde babyboomen på det tidiga 90-talet kommer in i barnafödande åldrar. Fruktsamhetstalet anger antalet levande födda barn per kvinnor i respektive åldersklass. Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor i barnafödande ålder som bor i kommunen och andelen kvinnor som föder barn. Fruktsamhetstalen för Malmö skiljer sig något åt från Sverige som helhet. I kurvan nedan blir det tydligt att man i Malmö föder fler barn i yngre och äldre åldrar. Toppen på kurvan befinner sig vid 32 års ålder för Malmö medan den ligger på 31 år för riket. I prognosberäkningen används ett fruktsamhetsindex som beräknas utifrån antalet födslar i Malmö Indexet anger hur Malmö förhåller sig till riket. Malmös index används som utgångsvärde för beräkning av fruktsamheten, därefter antas fruktsamheten i Malmö följa rikets utveckling enligt SCB:s riksprognos. Fruktsamhetstal för Malmö och Sverige Källa: SCB 10

12 Antalet döda Hur många människor som avlider under prognosperioden beror bl.a. på befolkningens ålders- och könssammansättning. Antalet avlidna beräknas i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker enligt SCB:s riksprognos appliceras på befolkningen. Den egna kommunens dödlighet efter kön i förhållande till riket uttryckt som ett indextal, riket = 100. Vid beräkningen justeras dödsriskerna efter lokala variationer. I Malmö stad gäller att dödligheten ligger 9 % över riket för män (index 109) och att kvinnorna ligger på samma nivå som riket (index 100) för åren

13 Prognosresultat för Malmö Malmö förväntas passera individer år 2021 Malmös befolkning har ökat varje år sedan talet präglades av ett starkt positivt inrikes flyttningsnetto 1 samt ett negativt födelseöverskott 2. Under -talet har istället det positiva födelseöverskottet samt det positiva flyttnettot gentemot utlandet varit de främsta bidragande orsakerna till att Malmös befolkning har ökat. Totalprognosen görs fram till år 2022 men eftersom bostadsbyggandet är definierat på statistikområdesnivå fram till år 2018 så redovisas resultat hädanefter fram till 2018 då osäkerheten ökar betydligt därefter. Befolkning i Malmö och prognos Antal Prognos 2014 Prognos 2016 Prognos 2018 Prognos 2020 Prognos 2022 År Antal 29-åringarna flest i Malmö Befolkningsutvecklingen som präglar Malmö är att åldergrupperna runt 30 år är stora och fortsätter att växa. Men detta gäller även förskolebarn och barn i grundskolan. 29-åringarna utgör den enskilt största gruppen år 2012 och fortsätter att vara så fram till år 2018 enligt prognosen. 99-åringarna är den minsta gruppen både 2012 och i prognosen år Befolkningsutvecklingen fram till 2018 innebär att de flesta åldrar ökar med undantag för åldrarna samt 80 år och äldre. Ett stort antal individer i åldern runt 30 år innebär också att antalet barn ökar vilket blir tydligt i 1 Antalet inrikes inflyttade minus antalet inrikes utflyttade. Ett positivt netto innebär att fler flyttade in till Malmö från övriga riket än vad som flyttade ut. 2 Födelseöverskottet anger antalet födda minus antalet döda. Ett negativt överskott/netto innebär att det dog fler än det föddes. 12

14 diagrammet nedan. På samma sätt kan man se att åldergruppen runt 75 år ökar, de så kallade efterkrigsbarnen. Befolkning i Malmö 2012 och prognos 2018 efter åldrar Fler kvinnor än män Totalt sett fanns det kvinnor och män år 2012, vilket innebär att det finns fler kvinnor än män i Malmö. En stor andel av överskottet återfinns i åldergrupperna från 70 år och äldre. Men även i åldern finns det fler kvinnor än män i Malmö. I prognosen fram till 2018 antas fortsatt att det kommer vara fler kvinnor i åldern år samt i de äldre åldersgrupperna. Prognos för år 2018 uppdelat utifrån kön Källa: Malmö stadskontor 13

15 Befolkningsförändringar Orsakerna i befolkningsökningen varierar från år till år. Åren är som tidigare nämnts utgångpunkten för årets prognos. Befolkningsökningarna under dessa år varierar från till Stora variationer från ett år till ett annat gör att det blir svårare att utläsa några trender. Denna svårighet gäller framför allt in- och utflyttning. Antalet födda har under de senaste 5 åren ökat relativt stabilt, det samma gäller nivån på antalet döda. I prognosen för år 2018 antas att antalet födda vara cirka år. Ökning beror till stor del på utvecklingen av antalet kvinnor i fruktsam ålder. Utfallet av antalet födda kommer sedan i verkligheten att påverkas av många fler faktorer än antalet kvinnor i fruktsam ålder. Påverkande faktorer kan vara förändringar i föräldraförsäkringen eller situationen på arbetsmarknaden. Befolkningsförändringar från och prognos fram till 2018 Folkmängd Födda Döda Inflyttande Utflyttande Födelsenetto Flyttningsnetto Folkökning Antalet inflyttade antas öka kontinuerligt under perioden och 2018 att vara cirka Utflyttningen antas följa samma mönster och vara cirka år In- och utflyttningen består både av inrikes in- och utflyttning och av utrikes in- och utflyttning. Flyttningarna till och från Sverige är mycket svåra att förutsäga och kan plötsligt förändras genom t ex krigsutbrott som i sin tur kan innebära att stort antal människor söker asyl i Sverige. Den totala folkökningen under perioden beräknas vara mellan cirka och per år fram till

16 Yngre åldrar Utveckling av 0-åringar och prognos år Antal År Antalet 0-åringar har nästan fördubblats mellan år och I Malmö fanns cirka åringar år 2012 och antalet förväntas öka varje år fram till 2018 då vi enligt prognosen kommer att ha cirka åringar. Utveckling av 1-5 åringar och prognos år Antal År Antalet 1-5-åringar har ökat kraftigt sedan år då det i Malmö fanns barn som ökat till år Under de närmaste sex åren förväntas antalet barn i åldersgruppen 1-5 år öka med cirka barn till Utvecklingen under perioden beror på antalet kvinnor i barnfödande ålder samt in- och utflyttning. Malmö har sedan 1970, med undantag för tre år, haft ett negativt flyttningsnetto för åldersgruppen 1-5 år. Det har varierat över tid från till ett +200 år De senaste tio åren har det 15

17 genomsnittliga flyttningsnettot för denna grupp varit ca -400 per år. År 2012 var flyttningsnettot för åldergruppen 1-5 år -550 barn. Utveckling av 6-9 och åringar och prognos år Antal Åldersgrupperna 6-9 och minskade under början av - talet. 6-9-åringarna började öka igen 2008 och framåt. Minskningen av antalet åringar höll i sig något längre och det var först under 2012 antalet började öka igen. I prognosen antas 6-9-åringarna öka från till barn år Antalet åringar antas öka från till år År Utveckling av och åringar och prognos år Antal År åringarna började minska under mitten av -talet och fram till I prognosen antas en långsam återhämtning att ske fanns åringar och 2018 antas det finnas barn i denna åldersgrupp. År 2009 fanns det åringar i Malmö och 2012 hade denna grupp minskat till Minskningen antas fortsätta i prognosen och det är först 2018 som en ökning antas påbörjas. 16

18 Förvärvsarbetande Gruppen förvärvsarbetande är en relativt stor grupp därför kommer några undergrupper i form av olika intervall att presenteras. Utveckling av och åringar och prognos Antal År Om man delar upp befolkningen i 10-årsklasser är gruppen år den största gruppen år 2012 med personer tätt följt av åldersgruppen år med personer. Tillsammans utgör gruppen mellan år mer än en tredjedel av den totala befolkningen i Malmö. Gruppen år antas öka under hela prognosperioden och år 2018 vara stycken. Åldersgruppen år antas öka till år Utveckling av och åringar och prognos Antal År Både gruppen och år är stora grupper av befolkningen som ökat stadigt. Ökningen antas fortsätta under prognosperioden. Gruppen år ökar från år 2012 till personer år Gruppen år kommer också att öka från till personer år

19 Äldre Åldergruppen år antas öka under prognosperioden och det är främst i åldern år som dessa ökningar sker. Totalt sett fanns det personer i åldern år i Malmö år 2012, fram till år 2018 antas denna grupp öka till cirka stycken, en ökning med cirka stycken. Utveckling av åringar och prognos Antal År Utveckling av åringar 90 år och äldre och prognos Antal w År Åldergruppen år var personer år 2012 och antas minska till personer år Åldersgruppen 90 år och äldre var år personer och antas minska under prognosperioden till cirka år

20 In- och utflyttning I befolkningsprognoser är det alltid svårast att bedöma flyttningarna. Flyttningarna kan variera relativt mycket från år till år, vilket innebär att det blir svårare att utläsa en trend. Flyttningsnettot för 2012 var cirka personer. Under prognosperioden antas både in- och utflyttningen öka. Det positiva flyttningsnettot kommer att vara runt i början av prognosperioden men kommer att minska något i slutet av perioden. Åldersgruppen år har sedan lång tid haft ett positivt flyttningsnetto till Malmö, år 2012 bestod det av personer. Gruppen har haft ett negativt flyttningsnetto över tid och som 2012 var -600 personer. Antal in- och utflyttade i Malmö och prognos Antal År Inflyttande Utflyttande Stadskontorets bedömning Prognosen tyder på att den befolkningsökning som har varit kommer att fortsätta. Åldergrupperna som går i grundskolan kommer att öka mest procentuellt. Det är framförallt åldersgrupperna 6-9 och år som förväntas öka strax över 30 % vardera fram till år Även förskolebarnen förväntas att vara strax över fler år 2018 jämfört med Gymnasieeleverna i åldern förvänts minska med strax över 500 personer och det är först 2018 som trenden förväntas brytas med en ökning igen. Utvecklingen av samtliga åldergrupper från såväl förskola till gymnasiet påverkar den kommunala planeringen och utbyggnadstakten av lokaler. Antalet 80 år och äldre förväntas minska med cirka 700 personer fram till En ökning av antalet äldre sker istället i gruppen år med cirka personer. Den ökade befolkningen ställer krav på att bostadsproduktionen hålls på en nivå som skapar förutsättningar för flyttkedjor, minskad hemlöshet och minskad trångboddhet. 19

21 Bilaga Samtliga tabeller innehåller avrundade tal för prognosåren till närmaste 10-tal. Malmö totalt Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos Ålder w Summa Malmö totalt Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Ålder Ökning antal Ökning % % % % % % % % % % % % % 90-w % Summa % 20

22 Malmö totalt Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos Ålder Kön Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor w Män Kvinnor Totalt Män Totalt Kvinnor Malmö totalt

23 Stadsområde Norr Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos Stadsområde Norr Ålder w Summa Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Norr Ålder Förändring antal Förändring % % % % % % % % % % % % % 90-w % Summa %

24 Stadsområde Innerstaden Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos Stadsområde Innerstaden Ålder w Summa Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Innerstaden Ålder Förändring antal Förändring % % % % % % % % % % % % % 90-w % Summa % 23

25 Stadsområde Väster Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos Stadsområde Väster Ålder w Summa Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Väster Ålder Förändring antal Förändring % % % % % % % % % % % % % 90-w % Summa % 24

26 Stadsområde Söder Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Söder Ålder w Summa Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Söder Ålder Förändring antal Förändring % % % % % % % % % % % % % 90-w % Summa % 25

27 Stadsområde Öster Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Öster Ålder w Summa Faktiskt antal 31 december 2012 och prognos 2018 Stadsområde Öster Ålder Förändring antal Förändring % % % % % % % % % % % % % 90-w % Summa % 26

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 219 228 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 218... 4 Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod...

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 2018 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2017... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2019-2033 Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Titel: Författare: Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form:

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2018-2032 Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Titel: Sundbybergs stads befolkningsprognos 2018-2032 Författare: Charlotta Danielsson och Anna Carlsund,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018 Lunds kommuns befolkningsprognos 218 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 2 86 personer 218 218 förväntas Lunds befolkning vara 123 36 invånare Lunds befolkningsökning 218 och de följande åren

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 218 228 NYNÄSHAMNS KOMMUN Rapport 218 6 13 SWECO SOCIETY 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 197 217... 6 2 Uppföljning av förra

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2017-2020 med utblick mot 2026 STADSKONTORET AUGUSTI 2017 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019 2028 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2019-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2013-2027 2013-03-25 Titel: Befolkningsprognos Sundbyberg 2013-2027 WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 08-688 60 00,

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer