Befolkningsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos"

Transkript

1 Befolkningsprognos STENUNGSUND KOMMUN Rapport SWECO SOCIETY

2 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

3 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning Befolkningsutveckling Uppföljning av förra årets prognos Prognos Folkökning Folkmängd Åldersförändringar Delområde Prognosantaganden Antaganden om barnafödandet Antaganden om dödsriskernas utveckling Födda och döda Antaganden om flyttningar Osäkerhet i prognoser Slumpfel: Fel i antaganden: Fel på grund av planavvikelser: Modellfel: Tabellbilaga Tabellbilaga 2 Delområde STENUNGSUND KOMMUN SWECO 3

4 Förord På uppdrag av Stenungsund kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019 till Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i sin helhet för prognosåren och för kommunens sju delområden: Norum, Stora Höga, Jörlanda, Spekeröd, Ucklum, Svenshögen och Ödsmål för prognosåren Prognosens antagande om bostadsbyggande kommer från Stenungsund kommun. Befolkningsprognosen för Stenungsund redovisas även i slutet av rapporten i form av tabeller för kommunen totalt och för de sju kommundelarna. Vid förfrågningar angående prognosen kontakta Jennie Antonsson, nämndsekreterare, tel: , e-post: 4 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

5 Sammanfattning Sweco Society har på uppdrag av Stenungsund kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen gäller perioden och utgår ifrån befolkningen uppdelad på kön och ålder i ettårsklasser vid det senaste årsskiftet Vidare bygger prognosen på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande för prognosen är också det antagande som Steungsund kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden. Under år 2018 ökade Stenungsund kommuns befolkning med 279 personer, vilket motsvarar 1,06 procent. Det är en något lägre ökning jämfört med hela länet som ökade med 1,6 procent och en något lägre ökning jämfört med hela riket som ökade med 1,1 procent. Sista december 2018 hade kommunen invånare. Det var främst inflyttningen som låg bakom folkökningen men även födelseöverskottet bidrog. Antalet personer som flyttade in var och antalet som flyttade ut var och flyttnettot var därmed 202 personer. Under året föddes 284 barn och 209 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på 75 personer. Befolkningen antas öka kraftigt under prognosperioden som följd av det bostadsbyggande som planeras. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden. Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett stort antal bostäder väntas bli färdigställda under prognosperioden. Barnafödandet väntas öka under perioden och bidrar allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Kommunens folkmängd var personer vid slutet av år Under 2023 beräknas folkmängden överstiga personer. Vid utgången av år 2028 pekar prognosen på att folkmängden i Stenungsund kommun kommer överstiga personer. Störst ökning i antal väntas ske i Norum, från invånare år 2018 till drygt invånare år Därefter väntas kommundelen Jörlanda ha den största folkökningen med drygt 737 personer mellan åren , vilken är den största relativa förändringen (cirka 29 procent). Stora Höga beräknas öka med cirka 9 procent mellan åren , vilket motsvarar 291 personer. Mellan åren väntas Norum öka med invånare, vilket motsvarar 27 procent. Även i Spekeröd väntas en relativ stor folkökning med 20 procent mellan vilket motsvarar 325 personer. STENUNGSUND KOMMUN SWECO 5

6 1 Befolkningsutveckling Under år 2018 ökade Stenungssund kommuns befolkning med 279 personer, vilket motsvarar 1,06 procent. Det är en något lägre ökning jämfört med hela länet som ökade med 1,6 procent och en något lägre ökning jämfört med hela riket som ökade med 1,1 procent. Sista december 2018 hade kommunen invånare. Det var främst inflyttningen som låg bakom folkökningen men även födelseöverskottet bidrog. Antalet personer som flyttade in var och antalet som flyttade ut var och flyttnettot var därmed 202 personer. Under året föddes 284 barn och 209 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på 75 personer. Diagram 1 Folkökning och folkmängd i Stenungsund kommun perioden Folkökning Folkökning Folkmängd Folkmängd Källa: SCB År I Diagram 2 visas antalet födda och döda i Stenungsund kommunåren Barnafödandet i kommunen har legat på en högre nivå än antalet döda för samtliga år sedan På 1990-talet föddes det som mest barn och år 1992 nåddes en topp på 315 barn. I början av 1990-talet var bostadsbyggandet stort i kommunen och barnafödandet är oftast högt i nya bostadsområden. Därefter sjönk barnafödandet för att öka igen under 2000-talet då det nådde sin topp på 311 barn år Sedan år 2005 är det återigen en nedåtgående trend men år 2018 ökade barnafödandet och det föddes 284 barn år Antalet döda har utvecklats i en jämnare takt och återspeglar i stort ett ökat antal äldre. Även om Stenungsund har följt rikets utveckling med sjunkande dödsrisker och ökad medellivslängd, ger en större folkmängd i de äldre åldersgrupperna ett högre antal döda. 6 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

7 Diagram 2 Födda och döda i Stenungsund kommun perioden Antal Födda Döda Källa: SCB. År I Diagram 3 visas in- och utflyttning för Stenungsund kommun uppdelat på inrikes och utrikes flyttningar. Under de flesta åren har det varit fler personer som flyttat till Stenungsund från annan kommun i riket, än som flyttat från Stenungsund till annan kommun. Under ett par år i början av 1980-talet flyttade det ut fler personer till övriga riket än vad det flyttade in personer från övriga riket och även under några år på 1990-talet var utflyttningen högre än inflyttningen mot övriga riket. Även invandringen har sedan år 1970 under merparten av åren varit större än utvandringen. År 1994 var flyttnettot mot utlandet som högst och uppgick till 294 personer. Även under de tre senaste åren har flyttnettot mot utlandet historiskt sett varit relativt högt och under år 2018 uppgick det till 130 personer. Flyttnettot mot utlandet bidrog därmed mest till folkökningen år Inrikes flyttnettot bidrog inte lika mycket till folkökningen då det uppgick till 72 personer. Diagram 3 Flyttningar i Stenungsund kommun perioden Antal Inrikes inflyttade Inrikes utflyttade Invandringar Utvandringar Källa: SCB. År STENUNGSUND KOMMUN SWECO 7

8 2 Uppföljning av förra årets prognos Prognos 2018 underskattade folkökningen år 2018 med 114 personer. Samtliga åldersgrupper underskattades, utom 0-åringar, år, år och äldre som överskattades. Underskattningen var som störst för åldersgruppen år i antal personer räknat, där prognosen underskattade befolkningen med 71 personer. Ser man till det relativa prognosfelet, det vill säga prognosfelet i förhållande till antal personer i åldersklassen år, var det en underskattning på -1,1 procent. I åldersgruppen 6 9 år blev utfallet nästan som prognosticerat vilket innebar barn. Den största överskattningen av folkökningen gjordes för 0-åringarna. Befolkningen i åldersgruppen överskattades med 14 barn, vilket ger ett prognosfel på cirka 4,8 procent. Tabell 1 Prognosavvikelse Prognos Utfall Absolut Relativ Ålder skillnad skillnad % % % % % % % % % % % Summa % Diagram 4 Prognosavvikelse Antal 8 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

9 3 Prognos I detta avsnitt beskrivs utvecklingen enligt prognosresultaten översiktligt. I Tabellbilaga 1 redovisas prognosen i tabellform. 3.1 Folkökning Befolkningen antas öka kraftigt under prognosperioden som följd av det bostadsbyggande som planeras. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden. Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett stort antal bostäder väntas bli färdigställda under prognosperioden. För mer om bostadsplanerna se avsnitt Barnafödandet väntas öka under perioden och bidrar allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet in i åldrar där barnafödandet är högt. Det tidigare nämnda bostadsbyggandet bidrar även till en ökad folkmängd i barnafödande åldrar. Diagram 5 Folkökning i Stenungsund kommun, observerat åren och prognos för åren Antal År STENUNGSUND KOMMUN SWECO 9

10 3.2 Folkmängd Kommunens folkmängd var personer vid slutet av år Under 2023 beräknas folkmängden överstiga personer. Vid utgången av år 2028 pekar prognosen på att folkmängden i Stenungsund kommun kommer överstiga personer. Diagram 6 Folkmängd i Stenungsund kommun, observerat åren och prognos för åren Antal År 3.3 Åldersförändringar I Diagram 7 visas den observerade åldersfördelningen vid slutet av 2018 i jämförelse med prognosen för slutet av Den femåriga förskjutningen av födelsekohorterna syns tydligt, främst i de äldre åldrarna. Det väntade bostadsbyggandet ger en relativ högre inflyttning och en stor andel av dessa inflyttare är i åldrarna runt 25 till 40 år. Att antalet personer i åldern 25 till 40 år beräknas öka medför i sin tur att antalet småbarn ökar. Det ökade antalet barn beror därför främst på den inflyttning som bostadsbyggandet väntas generera. Personer kring 70 års ålder minskar något fram till år 2023 i takt med att 40-talisterna når högre åldrar. De stora barnkullarna födda på 40-talet medför att antalet personer i Stenungsund som är 75 år eller äldre ökar fram till år STENUNGSUND KOMMUN SWECO

11 Diagram 7 Folkmängd i Stenungsund kommun efter ålder, observerat 2018 och prognos för 2023 Antal SCB Ålder Bostadsbyggandet beräknas ge en ökad folkmängd i samtliga åldersgrupper fram till år I åldersgruppen år väntas dock antalet barn öka endast marginellt. Det beror på att inflyttningen av barn i dessa åldrar till nybyggda bostäder antas vara relativt låg och att de årskullar som under prognosperioden kommer upp i åldern år är mindre än de som lämnar åldersgruppen. Folkmängden beräknas öka kraftigt i förskoleåldrar och i åldergruppen år, med över 30 procent i åldersgrupperna. Antalet förskolebarn väntas vara nära 180 fler redan år 2023 och drygt 460 fler år Det beror främst på att personer i åldern antas öka mycket fram till år Åldersgruppen 80 år eller äldre väntas öka mest procentuellt sett fram till det sista prognosåret. Antalet personer i åldersgruppen förväntas bli nästan 820 fler fram till år 2028 vilket innebär en ökning på 64 procent. Det beror på, som tidigare nämnts, att de stora årskullarna av 40-talister under prognosperioden lämnar 70-årsåldern och kommer upp i åldrar 80 år och äldre. Diagram 8 Förändring jämfört med folkmängd Antal Ålder STENUNGSUND KOMMUN SWECO 11

12 Tabell 2 Utfall 2018, prognos för 2023 och 2028 samt förändring jämfört med folkmängd 2018, i absoluta tal och i procent. Utfall Prognos Förändring jmf % 37% % 29% % 13% % 4% % 7% % 24% % 31% % 27% % 11% % 6% % 64% Totalt % 20% 12 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

13 3.4 Delområde I detta avsnitt redovisas prognosen för kommunens delområden översiktligt. Prognoserna för kommundelarna redovisas i åldersklasser i Tabellbilaga 2.I Tabellbilaga 2 visas även kommunens sju delområden på karta KOMMUNDELARNA I kommunen förväntas det färdigställas ganska många bostäder under prognosperioden. Den framtida befolkningsutvecklingen i kommundelarna bestäms till stor del av var i kommunen det väntas färdigställas bostäder under prognosperioden. Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med drygt personer under perioden , en ökning motsvarande nästan 10 procent. Men befolkningsökningen varierar mellan de olika kommundelarna. Störst ökning i antal väntas ske i Norum, från invånare år 2018 till drygt invånare år Därefter väntas kommundelen Jörlanda ha den största folkökningen med drygt 737 personer mellan åren , vilken är den största relativa förändringen (cirka 29 procent). Stora Höga beräknas öka med cirka 9 procent mellan åren , vilket motsvarar 291 personer. Mellan åren väntas Norum öka med invånare, vilket motsvarar 27 procent. Även i Spekeröd väntas en relativ stor folkökning med 20 procent mellan vilket motsvarar 325 personer. Folkökningen i de tre kommundelarna Ucklum, Svenshögen och Ödsmål är marginell då det inte planeras något bostadsbyggande här under prognosperioden (i Ucklum är det endast ett fåtal inplanerade bostäder). Ålderssammansättningen väntas dock förändras även här i takt med att olika stora barnkullar vandrar uppåt i åldrar. Tabell 3 Utfall per kommundel år 2018, prognos för år 2023 och 2018 samt förändring jämfört med folkmängd år 2018 i absoluta tal och i procent. Utfall Prognos Prognos Absolut förändring Relativ förändring Absolut förändring Relativ förändring Kommundelar Norum % % Stora Höga % 272 8% Jörlanda % % Spekeröd % % Ucklum % 9 1% Svenshögen % 0 0% Ödsmål % 9 0% Restfast % 0 0% Kommunen totalt % % *Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge LÅG- OCH MELLANSTADIESKOLOR Tabell 4 visar antal folkbokförda barn per skolupptagningsområde 31 december år 2018 och prognos för år 2019 till år Prognosen som redovisas i tabellen är en befolkningsprognos och inte en elevantalsprognos. Befolkningsprognosen kan inte ta hänsyn till elevpendling mellan skolupptagningsområdena i kommunen och är således enbart en beräkning över hur många folkbokförda barn som förväntas bo i respektive skolupptagningsområde år För kommunens låg- och mellanstadieskolor väntas antalet barn öka i mer än hälften av upptagningsområdena fram till Fram till år 2023 väntas antalet barn i åldern 6 12 år ha ökat med cirka 61 barn i Kristinedalskolans upptagningsområde och knappt 56 barn i Kopperskolans upptagningsområde. Fram till år 2028 väntas Kristinedalskolans upptagningsområde öka med 73 barn och i Kopperskolans upptagningsområde med 107 barn. Det är inflyttningen till nybyggda bostäder och ökningen av antal barn i det befintliga STENUNGSUND KOMMUN SWECO 13

14 bostadsbeståndet som bidrar till ett ökat antal barn i Kopperskolan och Kristinedalskolans upptagningsområde. Det sker även en ökning av antal barn i Jörlandaskolans upptagningsområde och i Ekenäs skolan och Stora Högaskolans upptagningsområden väntas antalet barn i åldern 6 12 år minska. I Stora Högaskolans upptagningsområde beräknas antalet barn minska trots den nybyggnation av bostäder som planeras eftersom antalet barn i det befintliga bostadsbeståndet i åldern 6 12 år beräknas bli färre. Det beror på att de årskullar som kommer upp i åldern 6 12 år de kommande åren är något mindre än de som lämnar åldersgruppen. Antalet barn beräknas öka något i Spekerödskolans upptagningsområden för årskurs F-3 liksom för årskurs 4 6. Antalet barn i Kyrkenorumskolans upptagningsområde för årskurs F-3 beräknas minska under prognosperioden, medan antal barn i upptagningsområdet för årskurs 4 6 minskar något fram till år 2023 för att sedan öka med 32 barn till år I Hallernaskolans upptagningsområde väntas antalet 6 9 åringar minska med 50 barn fram till år 2023 och sedan öka med 46 barn till år Bostadsbyggandet i upptagningsområdet väntas ge en viss inflyttning av barn fram till år 2028, men de barnkullar som kommer upp i åldern 6 9 år är mindre än de som går ur åldersgruppen och därav väntas först en minskning till år I Ucklumskolans upptagningsområde beräknas antalet 6 9-åringar minska svagt fram till år Tabell 4 Folkmängd i åldern 6 till 12 år efter skolupptagningsområde årskurs F-6* SCB Prognos Förändring Förändring Skola Ekenäs skola (F-6) Jörlandaskolan (F-6) Kopperskolan (F-6) Kristinedalskolan (F-6) Stora Högaskolan (F-6) Kyrkenorumskolan (F-3)** Kyrkenorumskolan (4-6) Spekerödskolan (F-3)*** Spekerödskolan (4-6) Hallernaskolan (F-3)** Ucklumskolan (F-3)*** Kommunen totalt (6-12-åringar) *Siffrorna i tabellen kan inte likställas med antal elever per skola då elevantalet skiljer sig jämfört med folkbokförd befolkning per skolupptagningsområde på grund av elevpendling mellan upptagningsområdena. **Omfattar barn i åldern 6-9 år, barn i åldern år räknas in i Kyrkenorumskolan åk 4-6 ***Omfattar barn i åldern 6-9 år, barn i åldern år räknas in i Spekerödskolan åk HÖGSTADIESKOLOR I tabell 5 redovisas antal folkbokförda åringar per skolupptagningsområde 31 december år 2018 och prognos för år 2019 till år Liksom i avsnittet ovan visar tabellen en befolkningsprognos och inte en elevantalsprognos. Hänsyn har inte tagits till elevpendling mellan skolupptagningsområdena och prognosen i tabellen visar därmed enbart hur många barn som förväntas bo i respektive skolupptagningsområde under prognosperioden. Antal barn i åldern år väntas öka i samtliga av de tre upptagningsområdena för högstadieskolor i kommunen fram till år I Stora Högaskolans upptagningsområde väntas antalet åringar minska till år I Kristinedalskolan fortsätter antalet åringar att öka även under prognosens sista fem år till följd av den inflyttning som väntas ske till nybyggda bostäder. Även Stenungskolans upptagningsområden väntas ha en ökning i prognosens senare del, om än en ganska svag ökning. Stora Högaskolan beräknas få en svag minskning av antalet åringar i slutet av prognosperioden som ett resultat av att mindre barnkullar kommer upp i högstadieåldern. 14 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

15 Tabell 5 Folkmängd i åldern 13 till 15 år efter skolupptagningsområde årskurs 7 9 SCB Prognos Skola Kristinedalskolan Stenungskolan Stora Högaskolan Kommunen totalt *Siffrorna i tabellen kan inte likställas med antal elever per skola då elevantalet skiljer sig jämfört med folkbokförd befolkning per skolupptagningsområde på grund av elevpendling mellan upptagningsområdena. STENUNGSUND KOMMUN SWECO 15

16 4 Prognosantaganden Befolkningsprognosen bygger på en rad antaganden om befolkningens utveckling vad gäller flyttningar, barnafödande och dödlighet. För flyttningar och barnafödande har antaganden gjorts både om hur nivåerna kommer att utvecklas och i vilka åldrar som flyttningarna respektive barnafödandet kommer att ske. 4.1 Antaganden om barnafödandet I Diagram 9 visas den summerade fruktsamheten. Rikets antaganden är de SCB har använt som antagande i senaste befolkningsprognosen för riket. Den summerade fruktsamheten skattar antalet barn som dagens kvinnor i genomsnitt beräknas föda under hela sitt liv. Under 2018 var den summerade fruktsamheten 1,96 barn per kvinna i Stenungsund kommun. Det var något över nivån för hela riket som låg på 1,76 barn per kvinna. Fruktsamheten i Sveriges kommuner följer rikets upp- och nedgångar, även om nivån kan variera. Stenungsund har sedan 1970-talet haft en fruktsamhet som legat över riksgenomsnittet, med några få undantag. Mellan år 2017 och 2018 ökade fruktsamheten i Stenungsund, från 1,86 barn per kvinna till 1,96 barn per kvinna. Fruktsamhetsutvecklingen har varierat ganska mycket från år till år, liksom för flertalet andra kommuner med Stenungsunds befolkningsstorlek. För att skapa mer stabilitet har den åldersspecifika fruktsamheten i kommunen beräknats baserat på de senaste fem årens observerade barnafödande. För att bestämma hur dessa fruktsamhetstal utvecklas under prognosperioden har det genomsnittliga avståndet till rikets summerade fruktsamhet beräknats för de senaste fem åren. Under prognosperioden antas fruktsamheten i kommunen sedan följa rikets utveckling, men på den något högre nivån som observerats de senaste fem åren i kommunen. Diagram 9 Summerad fruktsamhet (TFR) och antaganden för åren TFR 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 TFR Riket TFR Stenungsund 0, År 16 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

17 4.2 Antaganden om dödsriskernas utveckling Stenungsund kommuns dödsrisker beräknas baserat på observerade data för åren i åldrarna år. För övriga åldrar används länets dödsrisker per 1 års klass och kön. Detta då de slumpmässiga variationerna blir för stora i övriga åldrar. Medellivslängden för Stenungsund ligger något över den för länet. Denna skillnad behålls till stor del då kommunens dödsrisker används för de åldrar där dödligheten är hög. Efter att det femåriga medelvärdet beräknats, justeras nivån upp på det femåriga medelvärdet så att det inte släpar efter. Detta görs genom att beräkna femårigt medelvärde för rikets köns- och åldersspecifika dödsrisker och samma beräkning baserat på senaste årets tillgängliga data, Skillnaden mellan det femåriga medelvärdet och ettåriga dödsriskerna för riket används sedan för att justera upp Stenungsund kommuns femåriga dödsrisker för personer i åldrarna år. Som tidigare nämnts används länets dödsrisker för övriga åldrar. Under prognosperioden reduceras de köns- och åldersspecifika dödsriskerna utifrån SCB:s antaganden om reducering av dödsrisker i olika åldrar, Diagram 10. Diagram 10 SCB:s antagande om de åldersspecifika dödstalens utveckling. Kvinnor Män Antal döda per Ålder Antal döda per Ålder Logaritmisk skala Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd År År STENUNGSUND KOMMUN SWECO 17

18 4.3 Födda och döda Beräkningarna av antalet födda och döda är baserade på tidigare beskrivna antaganden om fruktsamheten och dödligheten, i kombination med befolkningens förändrade storlek i åldrar där barnafödandet och dödligheten är stor. Antalet födda förväntas öka kraftigt i Stenungsund kommun under prognosperioden. Detta är en utveckling som väntas i hela riket och som beror på att antalet personer i barnafödande åldrar kommer att öka. De stora barnkullarna födda i slutet av 1980-talet och början av talet når snart åldrar där barnafödandet är högt. Till detta kommer antagandet om en inflyttning till de bostäder som planeras att byggas i kommunen. Inflyttarna i dessa bostäder bidrar till ett ökat barnafödande då de till övervägande del väntas vara unga i åldrar då det är vanligt att bilda familj. Antalet döda förväntas öka trots SCB:s antaganden om reducerade åldersspecifika dödsrisker. Detta beror på att antalet äldre förväntas öka under prognosperioden, inte minst när de stora barnkullarna födda på 1940-talet når åldrar där dödsriskerna är höga. Diagram 11 Antal födda och döda, observerat åren och prognos för åren Antal Födda Döda År 18 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

19 4.4 Antaganden om flyttningar Flyttantaganden består av två delar. Dels behöver man bestämma nivåer för in- respektive utflyttning, dels behöver åldersstrukturer för flyttningen tas fram UTFLYTTNING Den prognostiserade utflyttningen ur Stenungsund kommun bestäms av så kallade utflyttningsrisker. Det är den beräknade sannolikheten att flytta ut ur kommunen givet vilket kön och ålder man har. De risker som används är baserade på den observerade utflyttningen de fem senaste åren och redovisas i Diagram 12 nedan. Riskerna har utjämnats för de åldrar där utflyttningen är liten för att inte ge för stora slumpmässiga variationer. Utflyttningsriskerna appliceras på befolkningen vid det senaste årsskiftet för varje prognosår för att beräkna hur många som lämnar kommunen under det kommande året. Summan av dessa personer är det totala antalet utflyttare. De framräknade riskerna hålls konstanta genom prognosperioden och utflyttningen varierar med storleken på barnkullarna som når åldrar där utflyttningsriskerna är höga. Diagram 12 Utflyttningsrisker för Stenungsund kommun, baserat på observerad utflyttning Per Kvinnor Män Ålder STENUNGSUND KOMMUN SWECO 19

20 4.4.2 INFLYTTNING Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen som har ett attraktivt läge och pendlingsmässigt är välbeläget nära Göteborgsregionen. Det är därför rimligt att anta att ett ökat bostadsbyggande leder till en ökad inflyttning. I kommunen planeras ett ökat bostadsbyggande under de kommande åren, vilket förväntas generera en stor befolkningstillväxt. Inflyttningens ålderssammansättning ser olika ut beroende på om det är hyresrätter, bostadsrätter eller småhus som färdigställs. Därför har olika inflyttningsfördelningar använts beroende på hustyp och juridisk form. Stenungsund kommuns byggprognos redovisas i sin helhet i Tabellbilaga 1. Diagram 13 är en sammanställning som visar på utvecklingen historiskt och enligt Stenungsund kommuns bedömning av det framtida färdigställandet av bostäder. I Boverkets uppföljning av inrapporterade byggplaner ligger andelen påbörjade på 80 procent av det som planerades. Framåt är byggplanerna osäkra och från år 2022 till år 2025 har man i prognosen valt att göra en nedjustering (se tabell för icke nedjusterande) av byggplanerna med 20 procent, då bostadsbyggandet dessa år förväntas vara högre. Därefter antas byggande år till 2018 ligga på samma nivå som byggplanerna. Diagram 13 Färdigställt bostadsbyggande i Stenungsund kommun och prognos för åren Antal Källa: Faktiskt färdigställande år kommer från SCB. Färdigställande år 2018 är endast en preliminär siffra från Stenungsund kommun. Prognos över bostadsbyggande är Stenungsund kommuns egen bedömning av färdigställandet. Flerbostadshus Småhus År 20 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

21 Inflyttningen antas vara större än utflyttningen under hela prognosperioden. Inflyttningen varierar i stort med bostadsbyggandet medan utflyttningen styrs av hur stora grupper det är i åldrar där utflyttning är vanligt. Att första prognosåret skiljer sig något från senaste utfallet vad gäller utflyttade beror på att utflyttningsriskerna är baserade på ett femårigt medelvärde. Diagram 14 Antaganden om in- och utflyttning för Stenungsund kommun och prognos Antal Inflyttade Utflyttade År INFLYTTARNAS ÅLDERSFÖRDELNING Inflyttarnas åldersstruktur är baserad på den observerade inflyttningen där de senaste fem årens inflyttning har utgjort underlaget för att få stabilitet. Därefter har denna femåriga inflyttningsfördelningen jämnats ut med glidande medelvärde över ålder för de åldrar där antalet inflyttare är få. Diagram 15 Inflyttarnas åldersfördelning baserad på observerad inflyttning Antal 2,50 2,00 Kvinnor Män 1,50 1,00 0,50 0, År STENUNGSUND KOMMUN SWECO 21

22 5 Osäkerhet i prognoser I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. Prognosfelet ökar för varje år med prognoshorisonten då fel i början av prognosen följer med och fortplantas under senare år. Det är också i allmänhet olika svårt att göra bra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker förändringar i livet än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, all utveckling gick enligt planerna och vi kände till alla sanna värden för folks flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så skulle det ändå kunna bli fel i prognosen på grund av slumpen. Osäkerhet i prognoser kan klassificeras i följande typer av fel: 5.1 Slumpfel: Slumpfelet är det prognosfel som bara beror på slumpen och ingenting annat. Även om den genomsnittliga nivån för fruktsamhet, dödlighet och flyttningar är korrekt de kommande åren skulle prognosen innehålla fel på grund av slumpmässiga variationer mellan åren. På grund av slumpen är det mycket svårt att exempelvis träffa exakt rätt i antal flyttare i olika åldrar, vilka personer som dör eller hur många barn som föds och av vilka mödrar. Slumpfelen kan approximativt beräknas och är den minsta felmarginal som det någonsin går att få för en prognos. 5.2 Fel i antaganden: Om de antaganden som gjorts för födda, döda och flyttade inte inträffar i verkligheten ökar prognosens osäkerhet. Här finns två typer av fel som kan inträffa. Den första typen är fel i nivåer, det vill säga fel antal som flyttar ut eller in. Denna typ av fel påverkar främst befolkningens storlek, men kan även påverka åldersstrukturen då det inte är samma åldrar som flyttar in som ut ur kommunen. Den andra typen av fel är åldersspecifika antaganden som utflyttningsrisker, inflyttningsandelar, dödsrisker och fruktsamhet. Fel i dessa påverkar främst åldersfördelningen i befolkningen. Betydelsen av avvikelser från antagandena kan uppskattas med känslighetsanalyser, t ex konsekvensanalyser av olika fruktsamhetsantaganden. 5.3 Fel på grund av planavvikelser: I befolkningsprognosen görs en prognos för befolkningen i framtida nyproduktion. Den bygger på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas bli färdiga för inflyttning. Om det i praktiken sker en tidsförskjutning i genomförandet uppstår en skillnad mellan utfall och prognos. Detta fel ska inte lastas prognosmodellen men kan vara en viktig förklaring till varför prognosen inte slår in. 5.4 Modellfel: Prognosfel kan uppstå om prognosmodellen är felaktig i något avseende. Sweco har med sina rötter i Stockholms stads statistik- och utredningskontor (USK) en lång tradition när det gäller metodutveckling inom området befolkningsprognoser och arbetar kontinuerligt med förbättringar av metod och modell för att ligga i framkant. 22 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

23 6 Tabellbilaga FOLKMÄNGD: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKÖKNING: PLANERINGSÅLDERSKLASSER Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO 23

24 6.1.3 PROCENTUELL FOLKÖKNING: PLANERINGSÅLDERSKLASSER Prognosår Ålder Totalt DEMOGRAFISKA KOMPONENTERNA. UTFALL ÅR OCH PROGNOS År Födelse- Flyttnings- Folkmängd Folkökning Födda Döda överskott Inflyttade Utflyttade netto BOSTADSANTAGANDE STENUNGSUND KOMMUN, ÅR I tabellen nedan redovisas Stenungsund kommuns prognos över nybyggda bostäder som använts i befolkningsprognosen samt den icke nedjusterade antagande för år År Bostadstyp Totalt Flerbostadshus varav specialbostäder* Småhus Totalt Ej nedjusterat antagande *I specialbostäder ingår äldreboende och seniorboende 24 STENUNGSUND KOMMUN SWECO

25 7 Tabellbilaga 2 Delområde Befolkningsprognosen för Stenungsunds sju delområden redovisas i tabellform i denna bilaga. Nedan ses en karta över kommunens delområden. STENUNGSUND KOMMUN SWECO 25

26 7.1.1 FOLKMÄNGD NORUM: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD NORUM: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO

27 7.1.3 FOLKMÄNGD STORA HÖGA: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD STORA HÖGA: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO 27

28 7.1.5 FOLKMÄNGD JÖRLANDA: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD JÖRLANDA: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO

29 7.1.7 FOLKMÄNGD SPEKERÖD: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD SPEKERÖD: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO 29

30 7.1.9 FOLKMÄNGD UCKLUM: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD UCKLUM: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO

31 FOLKMÄNGD SVENSHÖGEN: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD SVENSHÖGEN: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO 31

32 FOLKMÄNGD ÖDSMÅL: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt FOLKMÄNGD ÖDSMÅL: ÅLDER 0 20 ÅR SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO

33 FOLKMÄNGD RESTFÖRDA: PLANERINGSÅLDERSKLASSER SCB Prognosår Ålder Totalt STENUNGSUND KOMMUN SWECO 33

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 218 228 NYNÄSHAMNS KOMMUN Rapport 218 6 13 SWECO SOCIETY 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 197 217... 6 2 Uppföljning av förra

Läs mer

Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos

Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos Rapport 218-4-3 SWECO SOCIETY Vellinge befolkningsprognos 218 227 2 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS 218 227 SWECO Innehåll Förord... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling 197 217... 6 3 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos Värmdö kommun. Med en utblick fram till år 2050

Befolkningsprognos Värmdö kommun. Med en utblick fram till år 2050 Befolkningsprognos 217-226 Värmdö kommun Med en utblick fram till år 25 2 VÄRMDÖ BEFOLKNIGSPROGNOS 217-226 Innehåll Förord... 4 Skillnader mot tidigare års prognoser... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos Värmdö kommun Med en utblick fram till år 2050

Befolkningsprognos Värmdö kommun Med en utblick fram till år 2050 Befolkningsprognos 2018-2027 Värmdö kommun Med en utblick fram till år 2050 Rapport 2018-02-21 SWECO SOCIETY 2 VÄRMDÖ BEFOLKNIGSPROGNOS 2018-2027 Innehåll Förord... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2013-2027 2013-03-25 Titel: Befolkningsprognos Sundbyberg 2013-2027 WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 08-688 60 00,

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 219 228 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 218... 4 Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod...

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 2018 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2017... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2018 2029 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2018 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2017 2028 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2017 Innehåll 1. Inledning 3 2. Prognos för hela kommunen 5 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsprognoser - Hur träffsäkra är de? SA 2010:02 2010-05-07 Jeanette Bandel 08-508 35 025 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2019 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 3 2019 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Levererades maj 2019 Gäller folkbokförda Befolkningsprognos 2019 2035 Mikael Müller, kommunstyrelsens förvaltning Totalbefolkningen väntas växa Källa 2008 2018: SCB:s befolkningsstatistik Sida 3 men inte

Läs mer

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget Befolkningsprognos 218-23 med en utblick mot år 26 Underlag för arbetet med budget 219 218-5-31 Innehållsförteckning Prognosresultat... 3 Hela folkmängden... 5 Barn och ungdomar -18 år... 8 Äldre 65 år

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 219-228 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 181231 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 1863 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2022 KÄVLINGE KOMMUN Prognos baserad på befolkningen 171031 och kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer