Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg"

Transkript

1 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs Stad. Årets prognos avser åren 21 till 225 och utgår från den officiella befolkningen Prognosen redovisar en trolig befolkningsutveckling utifrån aktuella antaganden om framtida fruktsamhet, dödlighet, flyttningsmönster och bostadsbyggande. Befolkningstillväxt 29 och prognos för Fördelat på födelseöverskott och nettoflyttning Pers oner Födels enetto (Födda-Döda) Nettof ly ttning (Inf ly ttare-utf ly ttare) Källa: SCB Befolkningsprognos för Göteborgs Stad Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 85 6 invånare fram till år 225, från dagens 57 3 till Det innebär en genomsnittlig årlig folkökning med 5 35 invånare. Sett i ett övergripande perspektiv förväntas befolkningens åldersstruktur inte att förändras i någon påtaglig utsträckning trots den stora folkökningen. Det innebär exempelvis att antalet barn och ungdomar ökar framöver men deras andel av befolkningen kommer i stora drag vara densamma som idag. Andelen pensionärer förväntas att öka något, men inte alls i den utsträckning som sker i övriga riket. Det finns dock klara skillnader i utvecklingen när man delar upp befolkningen i mindre åldersgrupper. Befolkningstillväxten är ett resultat av både en förväntad nettoinflyttning (skillnad mellan in- och utflyttning) och ett födelseöverskott (skillnad mellan födda och döda). Göteborgs stadskansli, Materialet Samhällsanalys i Perspektiv & Statistik Göteborg Köpmansgatan får användas fritt, 2, GÖTEBORG Ref. Lutz Ewert men 8 ange 222 alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs Hemsida stadskansli.

2 Vad hände under 29? Vid början av 29 så befann sig stora delar av världen i början av en osäker finanskris där framtidsprognoserna talade om en djup ekonomisk lågkonjunktur. För Göteborgsregionens del handlade rubrikerna dessutom mycket om krisen i fordonsindustrin. Det var utifrån dessa svårbedömda förutsättningar som förra årets befolkningsprognos gjordes. Rent demografiskt har erfarenheterna från tidigare ekonomiska lågkonjunkturer bland annat visat på att barnafödandet tenderar att skjutas på framtiden. Flyttströmmar påverkas också av lågkonjunkturer, och generellt brukar man säga att flyttintensiteten minskar under lågkonjunkturer. Detta gäller dock inte alla åldersgrupper utan bland yngre personer kan fler tänka sig att flytta dit arbeten eller studieplatser är belägna. I Perspektiv 1-21 ges en utförlig sammanfattning av befolkningsutvecklingen under år 29. Befolkningsutveckling enligt den nya prognosen Göteborgs befolkning ökar enligt årets befolkningsprognos med 6 2 invånare under år 21, från dagens 57 3 till invånare. Fram till prognosens slutår 225 förväntas invånarantalet öka med totalt 85 6 till 593, vilket ger en genomsnittlig årlig befolkningsökning med 5 35 invånare. Befolkningstillväxten är ett resultat av både en förväntad nettoinflyttning (skillnad mellan in- och utflyttning) och ett födelseöverskott (skillnad mellan födda och döda). Under 2-talet har Göteborgs stora befolkningstillväxt till största delen berott på ett stort positivt flyttningsnetto. De senaste årens låga dödlighet och höga födelsetal har även medfört stora födelseöverskott. Sett i ett övergripande perspektiv förväntas befolkningens åldersstruktur inte att förändras i någon påtaglig utsträckning trots den stora folkökningen. Andelen barnoch ungdomar förväntas visserligen öka men deras andel av befolkningen kommer i stora drag vara densamma som idag framöver. Pensionärernas andel kommer att öka något fram till 225 men inte alls i den utsträckning som sker i övriga riket. Befolkningssammansättning 24, 215, år 19-64år 65- år Inom dessa stora åldersgrupper kommer dock en del förändringar att ske. men ange alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs stadskansli. (2)

3 Stor ökning av antalet barn Under hela 2-talet har fruktsamheten ökat successivt i Göteborg, även om det är en bit kvar till den s.k. babyboomen i början av 199-talet. Att det föds fler barn nu än någonsin i Göteborg beror i första hand på att antalet kvinnor i fertil ålder är högre än under exempelvis början av 199-talet. De senaste årens höga födelsetal innebär att barnen i förskole- och grundskoleåldrarna förväntas öka relativt mycket under prognosperioden. Antalet ungdomar i gymnasieåldrarna blir färre de kommande åren, vilket är ett resultat av att de stora kullarna som föddes runt 199 lämnat denna åldersgrupp. Mot slutet av prognosperioden, när de senaste årens stora barnkullar når gymnasieåldern, återställs nivåerna för denna åldersgrupp. FLER i student- och yrkesverksamma ÅLDRAR Befolkningen i studentåldrarna och de yrkesverksamma åldrarna påverkas mest av flyttningarna till och från kommunen, framförallt i de yngre åldrarna. Göteborg har de senaste 15 åren haft ett positivt flyttnetto, vilket enligt befolkningsprognosens antagande kommer att fortsätta framöver. Fram till år 225 förväntas åldersgrupperna år, år och år öka med drygt 25 procent jämfört med hur stora åldersgrupperna är idag. Barn och ungdomar år år år år år Student- och yrkesverksamma åldrar år år år VARIATION BLAND PensionärSGRUPPER Pensionärer flyttar i mindre utsträckning än andra grupper. Det betyder att den befintliga befolkningens åldersstruktur har en stor betydelse för hur många pensionärer det kommer att finnas i olika åldersgrupper i framtiden. Andelen pensionärer förväntas att öka, från dagens 14,7 procent till 15,5 procent år 225. Det finns dock klara skillnader i utvecklingen när man delar upp pensionärerna i mindre åldersgrupper. De tydligaste förändringarna följer i fyrtiotalisternas fotspår. I takt med att denna antalsmässigt stora grupp går i pension ökar de yngre pensionärerna (65-74 år) markant. Fram till år 22 ökar gruppen med 1 5 personer till att bli Pensionärer år år De allra äldsta pensionärerna, de som är 85 år eller äldre, kommer att minska under större delen av prognosperioden. Först efter prognosens slutår går den stora gruppen med fyrtiotalister över och blir 85 år och äldre år 9- år men ange alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs stadskansli. (3)

4 Antaganden i kommunprognosen 21 Fruktsamhet Det summerade fruktsamhetstalet (antal födda barn per kvinna) ökade i Göteborg från 1,76 år 28 till 1,83 år 29. Fruktsamheten har därmed stigit nästan oavbrutet sedan 1999, då den låg på den lägsta nivån någonsin, 1,38. Fruktsamheten antas öka till 1,85 de två första prognosåren för att sedan börja minska svagt och successivt anpassas till en långsiktig nivå på ca 1,71 i genomsnitt. Förändringarna av fruktsamheten under prognosperioden baseras på preliminära bedömningar från SCB (Statistiska centralbyrån) och deras prognos för fruktsamheten i riket. Göteborg använder sig därmed av samma princip för bedömningar av hur den framtida fruktsamheten utvecklas som SCB gör i sin prognos för riket. I avvaktan på eventuella reviderade bedömningar från SCB (som beräknas komma under maj/juni) finns inget underlag för att ändra antagandena om den långsiktiga fruktsamhetsutvecklingen i Göteborg. Genom att beräkna fruktsamhetstal åldersvis så syns det tydligt hur fruktsamheten bland mödrarna förändrats över tid. Fruktsamheten har sjunkit bland mödrar under 25 år och stigit för de över 3 år. Antalet barn som föddes av 25 åriga kvinnor var 199 ungefär 15 per 1 kvinnor. Under 29 hade detta antal sjunkit till ca 5 per 1 kvinnor. Att mödrarna blivit allt äldre syns också i statistiken över moderns ålder vid sitt första barn. År 197 var medelåldern 24,2 år bland förstföderskorna i Göteborg, en siffra som under 2-talet stigit till 29,8 år. Dödlighet Dödligheten bland den äldre befolkningen som bor i Göteborg har minskat kraftigt över tid. Figuren intill visar tydligt hur dödligheten minskat de senaste 3 åren. Summerad fruktsamhet i Göteborg Utveckling och prognos ,25 2,15 2,5 1,95 1,85 1,75 1,65 1,55 1,45 1,35 1, Åldersspecifik fruktsamhet Göteborg 199, 1999 ch 29,15,1,5 Göteborg Prognos Göteborg Riket Prognos Riket , Dödlighet bland personer 65- år Andel döda efter ålder 1969, 1989 och 29, Kv innornas ålder Antagandet om dödligheten i årets prognos är ett genomsnitt av utvecklingen under perioden I prognosen finns även en reduktion av dödligheten i enlighet med de antaganden som SCB gör i sin prognos för riket. Effekten blir en fortsatt svag årlig ökning av medellivslängden, och därmed en liten ökning av antalet äldre. Andel döda,15,1,5, Ålder men ange alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs stadskansli.

5 Flyttningar Historiskt sett har nettoinflyttningen (skillnaden mellan in- och utflyttning) varierat relativt mycket mellan enskilda år. I vissa fall har förändringarna från ett år till ett annat gått lätt att förklara, men oftast har det inte funnits någon tydlig orsak till variationerna i flyttströmmarna mellan enskilda år. Den antagna nettoinflyttningen i prognosen ska därför betraktas som ett genomsnitt för nettoinflyttningen under flera år. Nettoinflyttningen antas ligga på 3 personer per år de första två åren av prognosen. Därefter antas den minska ner till 2 5 under ett par år för att sedan minska ytterligare ner till 2 personer/år. I befolkningsprognosen görs också bedömningar av åldersfördelningen på inflyttarna och utflyttarna. I årets prognos används ett genomsnitt för hur det sett ut under perioden Denna åldersstruktur används för samtliga prognosår. Analyser av åldersfördelningarna visar att dessa är påfallande konstanta över tiden. Flyttningsnetto (inflyttare-utflyttare) och prognos Utvärdering av förra årets prognos Totalt underskattade den förra prognosen befolkningen vid slutet av 29 med nästan 2 5 personer. Den största delen av denna underskattning kan härledas till att nettoinflyttningen blev nästan dubbelt så stor jämfört med vad som antogs i prognosen som gjordes 29. Detta påverkade framförallt befolkningen i de mest flyttbenägna åldrarna. En annan stor felkälla var att antalet nollåringar (barn som föddes under 29) underskattades kraftigt. De fruktsamhetsantaganden som gjordes utifrån SCB:s meningar slog fel, samtidigt som utflyttningen till kommunerna runt om Göteborg var låg. Förändrade förutsättningar Utifrån diskussioner med prognosansvariga vid Stockholms Stad, Malmö Stad, Västra Götalands regionen och Statistiska centralbyrån tillsammans med att Göteborg Stads ämnesexperter inom bl.a. bostadsbyggande, migrationsfrågor och ekonomifrågor bedömt framtiden har en del justeringar gjorts i de antaganden som prognosen vilar på. Skillnad mellan prognosen för 29 och utfall (faktisk befolkning ) Differens i antal personer per ettårsklass Bef olkningens ålder I huvudsak är det två större justeringar som görs till årets prognos. För det första så höjs antagandet om storleken på nettoflyttningen till Göteborg. Från att ha antagits vara ca 2 personer i genomsnitt/år väntas Göteborg få ett tillskott på ytterligare 1 personer år genom flyttningarna till staden. Nettoflyttningen antas sen bli 2 5 personer under åren för att därefter återgå till tidigare antagna 2 /år. men ange alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs stadskansli.

6 Denna justering motiveras bland annat av en fortsatt osäker ekonomisk situation i Europa samtidigt som att flyktingmottagningen åtminstone kommer att ligga på samma höga nivåer som de senaste åren. Dessutom så förväntas de stora ungdomskullarna som nu gått ut gymnasiet påverka inflyttningen till Göteborg. Den andra större justeringen som görs är att fruktsamheten höjs jämfört med tidigare prognosers antaganden. Detta gäller framförallt de närmsta åren och motiveras av att de tidigare antagandena, som bland annat baserats på lågkonjunkturens förväntade effekter, slagit fel. Justeringen görs i enlighet med SCB:s antaganden. Resultat av nya prognosantaganden De förändrade antagandena i årets befolkningsprognos, jämfört med prognosen som gjordes förra året, innebär att Göteborgs befolkning växer något mer än tidigare beräknat. Prognos för åren Skillnad mellan prognos 21 och prognos S k illnad 21: 4 17 pers oner Prognos gjord 29 Prognos gjord 21 S k illnad 225: pers oner För år 21 är skillnaden mellan årets prognos och prognosen som gjordes år 29 drygt 4 personer. Den antalsmässigt största skillnaden ligger i åldrarna 2-3 år, vilket förklaras av att det positiva flyttnettot förväntas bli större än vad som tidigare antagits. Antalet barn i förskoleåldrarna är högre, vilket dels är ett resultat av den underskattning som gjordes i fruktsamhetsantagandet för prognosen 29, dels är det ett resultat av att utflyttningen av barnfamiljer indirekt justeras ner genom antagandet om en ökad nettoflyttning. Procentuell avvikelse mellan prognos beräknad 21 och prognos beräknad 29 för prognosåren Ålder ,3 7,1 5,4 4,3 3,6 3, 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2, 2, 1,9 1,8 1, ,8 2,9 4, 4,7 5,2 4,8 4,1 3,3 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 1, ,3,5,7,8 1, 1,5 2, 2,5 2,9 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3, ,6,6,6,5,7,4,4,3,7,9 1, 1,2 1,2 1,3 1,2 2, ,8 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2,9,8,6,5,4,5,5,5,6, ,7,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1, ,8,9 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1, 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1, ,8 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 1,6 1,7 1, ,1,2,2,5,6,8 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1, ,7,8,9,7,8,7,7,8 1, 1,1 1,3 1,6 1,6 1,8 1,8 1, ,2,2,4,7,9 1,1 1,2 1,2 1, 1,1 1, 1, 1,1 1,3 1,4 1,6 9 - w 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 Totalt,8 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 Totalt antal 417, ,6 735,7 874, ,8 8633,2 8792,3 8946,4 994, , ,8 > 5 % 3-5 % 1-3 % -1 % men ange alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs stadskansli. (6)

7 Befolkning 29 och prognos Ålder w Totalt Befolkning -15 år 29 och prognos Ålder Befolkning 65-w år 29 och prognos Ålder w w men ange alltid källa Perspektiv Göteborg, Göteborgs stadskansli.

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt 1-21 Fler än 7 5 storkar till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 29 Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt Det föddes över 7 5 barn i Göteborg under 29. Det är det

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden ASKIM FRÖLUNDA HÖGSBO 58 243 54 219 21 215 5 255 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Askim Frölunda Högsbo Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Stor inflyttning till Göteborg

Stor inflyttning till Göteborg 2-2009 Stor inflyttning till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 2008 Göteborg hade under 2008 den största befolkningstillväxten sedan 1994. Invånarantalet passerade därmed 500 000 under året Göteborg

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden ÖSTRA GÖTEBORG 47 261 44 495 21 215 39 851 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Östra Sammanfattning av befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden ÖRGRYTE HÄRLANDA 58 574 56 335 21 215 52 436 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Örgryte Härlanda Sammanfattning av befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden MAJORNA LINNÉ 64 136 62 283 21 215 58 934 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Majorna Linné Sammanfattning av befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden CENTRUM 59 981 57 65 21 215 5 661 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Centrum Sammanfattning av befolkningsprognos 211

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden ANGERED 5 478 48 38 21 215 42 565 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Angered Sammanfattning av befolkningsprognos 211

Läs mer

Prognosarbetet består av tre etapper. Först görs en

Prognosarbetet består av tre etapper. Först görs en -0 Befolkningsprognos PR0 Prognos för Göteborgs stadsdelsnämnder 0- Stadsdelsnämndsprognoserna sträcker sig fram till år och utgår från den verkliga befolkningen 0--. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden LUNDBY 49 57 41 14 21 215 32 236 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Lundby Sammanfattning av befolkningsprognos 211 215

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden NORRA HISINGEN 48 515 47131 21 215 43 997 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Norra Sammanfattning av befolkningsprognos

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS VÄSTRA GÖTEBORG

BEFOLKNINGSPROGNOS VÄSTRA GÖTEBORG Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden VÄSTRA GÖTEBORG 52 346 51 125 21 215 5 19 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Sammanfattning av befolkningsprognos 211

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Datum: 211 4 27 BEFOLKNINGSPROGNOS 211 215 Med fokus på stadsdelsnämnden VÄSTRA HISINGEN 52 812 5 59 21 215 43 73 2 Här kan du hitta: Kort om stadsdelsnämnden Sammanfattning av befolkningsprognos 211 215

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget Befolkningsprognos 218-23 med en utblick mot år 26 Underlag för arbetet med budget 219 218-5-31 Innehållsförteckning Prognosresultat... 3 Hela folkmängden... 5 Barn och ungdomar -18 år... 8 Äldre 65 år

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2019-2023 2018-05-17 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2018-2027 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2018-2027 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2018-2022 2017-05-23 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2017-2026 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2017-2026 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 219-228 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 181231 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsprognos för Eslövs kommun

Befolkningsprognos för Eslövs kommun Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2019-2035 baserad en utbyggnad med 675 nya bostäder under åren 2019-2022 samt därefter 150 nya bostäder per

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2022 KÄVLINGE KOMMUN Prognos baserad på befolkningen 171031 och kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2015-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 1863 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2021 KÄVLINGE KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer