Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020"

Transkript

1 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211

2 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre och skolbarn i framtiden 4 Resultat för kommundelarna 5 Umeå exk. kdn 5 Befolkningsstrukturer 6 Holmsund/Obbola 7 Hörnefors 8 Sävar/Holmön 9 Prognosantaganden 1 Inrikes flyttningar 1 In-och utvandring 1 Flyttningar totalt 1 Födda 1 Döda 11 Befolkningen i nybyggda hus 12 Jämförelsse med förra årets prognos 12 Jämförelse per åldersklass 13 Vår statistik är en utmaning för varje kommunpolitiker med ambitioner Besök också vår hemsida: Omslagsbild, grafer samt layout: Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand Kontaktpersoner Annalena Löfgren, utvecklingsavdelningen, tel , Tordleif Hansson, utvecklingsavdelningen, tel , Peter Thuresson, utvecklingsavdelningen, tel , 2 (13) Utredningar och rapporter nr 2, mars 211

3 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR UMEÅ KOMMUN 211 Inledning Den nu aktuella befolkningsprognosen Prognos 211 utgår från den faktiska befolkningen i Umeå 21 och sträcker sig tio år fram i tiden till horisontåret 22. Den genomsnittliga befolkningsökningen ligger på cirka 86 personer årligen. Ökningen är större under den första delen av prognosperioden. Osäkerheten ökar på sikt och resultatet i slutet av perioden måste därför tolkas med försiktighet. Förändringar i fruktsamhet och flyttströmmar påverkar i hög grad prognosresultatet. På delområdesnivån har bostadsbyggandets omfattning mycket stor betydelse för utfallet. Nya prognoser med uppdaterade antaganden produceras årligen. Prognosarbetet genomförs i samarbete med Stockholms Statistiska kontor (USK). Metod Prognos 11 för Umeå kommun har genomförts i tre steg. Efter det att totalprognosen har bestämts för kommunnivån görs en prognoser för kommundelarna Sävar, Obbola-Holmsund, Hörnefors och för Umeå kommun exklusive kommundelarna. Summan av dessa stäms sedan av mot totalprognosen för hela kommunen. I det tredje steget görs prognoser för Umeås minsta geografiska enheter, delområden. Dessa stäms av mot prognosen för den kommundel som delområdet ingår i. Delområdesprognoserna består i sin tur av två delar. Den ena är en prognos för befolkningen som bor i de bostäder som finns i området idag och den andra en prognos för den befolkning som kommer att bo i den framtida nyproduktionen. Resultat för kommunnivån Enligt Prognos 11 kommer kommunens folkmängd att öka med 8 63 personer under den kommande tioårsperioden, från invånare i slutet av år 21 till i slutet av år 22. Största ökningen sker under 211 då befolkningen väntas öka med drygt 1 2 personer. Därefter sjunker ökningstakten successivt ned till runt 75 personer per år. Anledningen till att befolkningen väntas öka mest i början av prognosperioden är att det i dagsläget är en relativt stor andel av befolkningen i Norrland och Sverige som är unga i åldern 2 24 år. Detta är en ålder då många flyttar hemifrån och börjar studera. Umeå har också det senaste åren haft en stor inflyttning från ungdomsgruppen med anledning av detta samt att lågkonjunkturen gjort det svårt för unga nyutbildade att etablera sig på arbetsmarknaden. Gruppen når sitt maximum år 213 och minskar därefter ner till betydligt lägre nivåer. Om några år kommer därför läget att vara annorlunda samt att Umeå har ett stort antal människor i åldern 2 3 år som avslutat Befolkning 21 och prognos för Umeå kommun efter ålder år Totalt Utredningar och rapporter nr 2, mars (13)

4 sina studier och ska ut i arbetslivet. De unga som är i färd med att börja studera tillhör då de årskullar som föddes under mitten av 199-talet under finanskrisen när födelsetalen var rekordlåga. Naturligtvis påverkas även födelsetal och flyttningar av andra åldersgrupper än unga personer mellan 2 3 år men övriga gruppers betydelse för befolknings ökningen är inte alls lika stor. Som exempel kan nämnas att den totala flytt - ningvinsten till Umeå under 21 var 71 perso ner. I åldrarna år var tillskottet genom flyttning 1 39 och i åldrarna genererade flyttningen i stället ett underskott på 75 personer. Storleken på befolkningen i dessa åldersgrupper har därför av mycket stor vikt för Umeå kommuns tillväxt. Se vidare prognosantaganden på sidan 1. Fler äldre och skolbarn i framtiden I figuren nedan framgår hur befolkningens åldersstruktur förändras under prognosperioden. De flesta åldersgrupperna ökar under perioden. Mest ökar gruppen yngre pensionärer mellan år. Det beror på att den stora rekordgenerationen födda i slutet på 194-talet och början av 195-talet åldras och blir pensionärer fram till 22. Årskullarna efter rekordgenerationen, som under prognosperioden uppnår åldern år är inte alls lika många, och därför minskar den åldersgruppen. Av samma skäl minskar antalet ungdomar i tonåren. Det beror på att de som idag är 4 8 år är mycket färre än dagens åringar. Även antalet barn under 3 år minskar på sikt. Det beror på antaganden om sjunkande fruktsamhet på sikt. Antalet barn i åldern 3 13 år ökar på grund av höga födelsetal de senaste åren och i början av prognosperioden. Unga personer, i åldern år, ökar rejält under första delen av prognos perioden men minskar sedan så att det år 22 är färre i den åldern än det var 21. Denna minskning ser vi inte bara i Umeå, utan antalet unga vuxna minskar i hela Sverige när den stora generationen födda i slutet på 198-talet blir äldre. Demografisk utveckling mellan 21 och (13) Utredningar och rapporter nr 2, mars 211

5 Resultat för kommundelarna Umeå har tre kommundelar, Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar. Övriga kommunen som förutom Umeå tätort även omfattar landsbygdsdelarna i Umeå lands- och Tegs församling samt Tavelsjö församling benämns Umeå kommun exklusive KDN. Indelningen följer den politiska ansvarsfördelning som gäller för verksamhetsområdena skola, socialtjänst, fritid och kultur. Den största befolkningsökningen sker av naturliga skäl i Umeå exklusive KDN. Området är befolkningsmässigt störst och det är också här som flest bostäder kommer att byggas. Mest ökar gruppen år på grund av att 194-talisterna blir äldre. Den enda åldersgrupp som minskar är studentåldrarna, detta på grund av att den stora generation födda omkring 199 blir äldre och går in i gruppen år under prognosperioden. Umeå exklusive KDN Umeå exklusive KDN, Befolkningsutveckling till 22 Antal Ökning till 22 Befolkning år 6 18 år år år år år 8 år Umeå exklusive KDN utveckling per åldersklass år Totalt Utredningar och rapporter nr 2, mars (13)

6 Kommundelarna Befolkningsstrukturen i kommundelarna avviker från den som finns i Umeå exklusive KDN. I kommundelarna dominerar barnfamiljer och personer i pensions åldern, och där finns förhållandevis få unga vuxna. Befolkningstillväxten är till stor del beroende av den nybyggnation som sker samt omfattningen på generationsväxlingen i det äldre småhusbeståndet. Generellt ökar gruppen mellan år och gruppen yngre pensionärer. De äldsta över 85 år blir inte särskilt många fler eftersom många redan finns i den åldern idag. Istället ökar andelen yngre pensionärer. Befolkningens åldersstruktur Kommundelarna jämfört med hela Umeå kommun år 21 Andel i procent av befolkningen i respektive ålder 3, Umeå exkl KDn Holmsund-Obbola Hörnefors Sävar 2,5 2, 1,5 1,,5, (13) Utredningar och rapporter nr 2, mars 211

7 Holmsund-Obbola Holmsund- Obbola, Befolkningsutveckling till 22 Antal 25 2 Ökning till 22 Befolkning år 6 18 år år år år år 8 år Befolkning 21 och utveckling till 22, per åldersklass år Totalt Utredningar och rapporter nr 2, mars (13)

8 Hörnefors Hörnefors, Befolkningsutveckling till 22 Antal Ökning till 22 Befolkning år 6 18 år år år år år 8 år Befolkning 21 och utveckling till 22, per åldersklass år Totalt (13) Utredningar och rapporter nr 2, mars 211

9 Sävar Sävar, Befolkningsutveckling till 22 Antal 2 Ökning till Befolkning år 6 18 år år år år år 8 år Befolkning 21 och utveckling till 22, per åldersklass år Totalt Resultat övriga områden Befolkningsprognoser finns även att tillgå för skolområden samt stads- och landsbygdsdelar men redovisas av utrymmesskäl inte i denna rapport. Utredningar och rapporter nr 2, mars (13)

10 Prognosantaganden I prognosarbetet görs följande antaganden om flyttningar, födda och döda. Inrikes flyttningar Största delen (88 %) av flyttningarna till och från Umeå är flyttningar inom Sverige. Unga vuxna i åldern står för över hälften av Umeås inflyttning. De närmsta åren kommer befolkningen i dessa åldrar att öka i Sverige. Det beror på att de stora barnkullar som föddes i slutet på åttiotalet och början på 199-talet nu uppnår denna ålder. Med fler potentiella inflyttare antas att inflyttningen kommer att öka. Andelen inflyttande från övriga Norrland har undersökts och inflyttningen har justerats efter de tidiga 9-talisternas utveckling i Norrland. När många flyttat in kommer också många att flytta ut igen. Skälet är att flertalet som flyttar till Umeå är i en ålder och livssituation där man har stor benägenhet att flytta för t.ex. utbildning, jobb, familjebildning eller för att pröva andra platser. Innan utflyttningen kommit ikapp blir befolkningsökningen mycket stor men efter hand uppnås en balans i in- och utflyttning och befolkningsökningen blir mindre. Eftersom de årskullar som uppnår studentåldern minskar i slutet av prognosperioden kommer inflyttningen att sjunka om några år samtidigt som utflyttningen fortfarande är hög, detta medför att befolkningsökningen blir lägre. In- och utvandring Under de senaste åren har invandringen till Umeå ökat mycket, under 21 var ökningen liten, men nivån är fortfarande mycket hög sett i ett längre perspektiv. I juni 21 beslutade Sveriges riksdag att införa studieavgifter för stu den ter från områden utanför EU/EES. Avgifterna ska täcka kostnaden för utbildningen och detta har gjort att antalet studenter från länder utanför EU/EES som sökt till svensk högskola har minskat dramatiskt. I progno sen antas därför en minskning av invandringen initialt. På sikt antas en långsam ökning från den lägre nivån, som bygger på antagande om en internationaliserad arbetsmark nad och utbyggnad av stipendiesystem för utländska studenter. Flyttningar totalt Den prognostiserade utvecklingen av in- och utflyttning visas i diagrammet nedan. Födda Fruktsamhet är kort sagt benägenheten att få barn. Summerad fruktsamhet är det antal barn varje kvinna skulle få under sin livstid om hon följde det just nu rådande mönstret i barnafödande under hela sin fertila In och utflyttning och prognos Inflyttade Utflyttade (13) Utredningar och rapporter nr 2, mars 211

11 Summerad fruktsamhet, Umeå, utveckling , uppskattad 21 och prognos Procent 2,5 2, 1,5 1, Umeå Sverige (SCB P1) period. Antalet födda beror på både fruktsamheten och antalet kvinnor i fertil ålder. Under 199-talskrisen sjönk fruktsam heten i hela Sverige, och minskningen var ännu större i Umeå. En bidragande orsak till den större minskningen i Umeå var det ökande antalet studenter i samband med utbyggnaden av universitetet. Under 2-talet har fruktsam heten stadigt ökat både i Sverige och i Umeå. Avståndet mellan Sveriges och Umeås fruktsamhetskurvor har dock varit relativt oförändrat de senaste tio åren De preliminära befolkningssiffrorna antyder att fruktsamheten i Umeå minskade under 21. I prognosen antas att fruktsamheten kommer att fortsätta att minska något under första delen av prognosperioden. Detta innebär ett bibehållet avstånd till rikets fruktsamhet enligt SCBs befolkningsprognos gjord 21. Den sjunkande fruktsamheten får dock inte så stor effekt i prognosen eftersom antalet unga kvinnor samtidig väntas öka i Umeå Antalet födda per år väntas sjunka ned till cirka per år 215 och sedan ligga kvar på den nivån prognosperioden ut.,5 Födda och döda i Umeå under prognosperioden Födda Döda Döda Trots att vi lever längre och längre tack vare medicinska framsteg och ständigt bättre levnadsförhållanden ökar antalet döda i Umeå. Detta beror på att antalet äldre blir fler. I de högsta åldrarna är sannolikheten att dö naturligtvis störst. Under hela prognosperioden blir det betydligt fler som föds än som dör vilket betyder att Umeå kommer att ha ett fortsatt högt födelseöverskott. Utredningar och rapporter nr 2, mars (13)

12 Befolkningen i nybyggda hus Under prognosperioden antas närmare 8 43 bostäder färdigställas i Umeå. Största delen av bostäderna kommer att ligga i flerbostadshus. Befolkningen i nybyggnationen är svårare att prognostisera än befolkningen i befintliga bostäder. Detta beror på att tiden för färdigställande är osäker. Byggnadsprojekt blir ofta uppskjutna eller försenade av olika skäl och då slår prognosen förstås fel. Det är också svårare att veta vilka som kommer att bo i ett område som är helt nytt. I ett befintligt flerbostadshus eller småhus kan man anta att en stor del av dem som redan bor där kommer att bo kvar även nästa år. I ett befintligt område kan man följa flyttmönster bakåt i tiden och på så sätt skapa sannolika antaganden för prognosen. Den större osäkerheten för befolkningen i nybyggnation får inte så stor effekt för hela kommunen. Nyproduktionen är trots allt bara en liten del av det totala bostadsbeståndet men för mindre områden kan ett felaktigt byggantagande få stora konsekvenser. Därför har prognosen delats upp på befolkning i nybyggna- tion och befolkning i befintliga bostäder. På så sätt får användaren en bättre uppfattning om prognosens säkerhet i det enskilda området. Jämförelse med förra årets prognos Förra årets prognos, Prognos 1, gjordes med samma program och metod som årets prognos. Alla antaganden har dock skapats på nytt. De åldersspecifika utflyttningsriskerna, fruktsamhetstalen och fördelningarna av inflyttarna baseras på befolkningens beteende åren Dödligheten de senaste åren har jämförts med dödligheten i hela riket, varpå beslut togs att använda hela Sveriges dödlighet. Eftersom dödligheten för Sverige baseras på betydligt fler personer får slumpen mindre inflytande på den och det blir alltså ett säkrare antagande. Detta förutsatt att det inte förekommer skillnader i dödlighet mellan Umeå och övriga Sverige, vilket alltså undersökts och konstaterats att det inte gör. Den summerade fruktsamheten och totala antalet flyttare under prognosperioden justerades utifrån det faktiska utfallet 21 och andra omständigheter som Antal färdigställda lägenheter, per år i Umeå, fördelad på typ av hus Småhus (~ 163 / år) Flerbostadshus (~ 598/ år) Specialboende (~ 82/ år) (13) Utredningar och rapporter nr 2, mars 211

13 konjunkturförändringar och det politiska beslutet att införa studieavgifter för studenter utanför EU/EES. I diagrammet nedan syns skillnaden mellan förra årets och årets prognos. Den större ökningen i Prognos 11 beror på att fruktsamhetsantagandet i årets prognos är något högre än i Prognos 1. Jämförelse per åldersklass I tabellen jämförs årets prognos (P 11) med förra årets prognos (P 1) för år 219 som var det sista prognosåret i P1. Störst skillnad är det för barn upp till tonåren. Det beror på att fruktsamheten på lång sikt är något högre i årets prognos. För varje årskull som föds blir det alltså fler barn. För dem som är 1 år och äldre 219 och som alltså var födda när prognosen gjordes är det liten eller ingen skillnad mellan prognoserna. För 2 3-åringar däremot är det färre i årets prognos eftersom flyttmönster och antal flyttare justerats så att flyttnettot blir mindre. Eftersom många flyttar i denna ålder får även små justeringar ganska stora konsekvenser. Utfallet för hela kommunen är cirka 5 personer högre i den nya prognosen (P 11). Befolkningen 218 i Prognos 1 jämfört med Prognos 9 21 P P Skillnad P 11-P 1 år Totalt Befolkningsutveckling och prognos (Prognos 11 och Prognos 1), samtliga åldrar P 1 P Utredningar och rapporter nr 2, mars (13)

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Befolkningsprognos Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad för Umeå kommun feb 29 INLEDNING Prognos 29 som presenteras nedan utgör ett underlag för 29 års verksamhetsplanering.

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeås skolområden

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeås skolområden Övergripande planering Befolkningsprognos Umeås skolområden 214 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 5 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Skolområden 4 2.1 Hela kommunen 4 2.2

Läs mer

Befolkningsprognos för Umeå kommun 2012

Befolkningsprognos för Umeå kommun 2012 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå kommun 212 för verksamhetsplanering 1 (14) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 3, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Osäkerhet 3

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2018 2029 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2018 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2017 2028 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2017 Innehåll 1. Inledning 3 2. Prognos för hela kommunen 5 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2019 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 3 2019 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet

Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet Utvecklingsavdelningen Aktuellt om bostadsbyggandet 1 (7) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, juni 211 I rapporten redovisas bostadsbyggandet omfattning, sammansättning och lokalisering

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun

Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun 2015-2035 Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Örkelljunga kommun åren 2015-2035 baserad på förväntat bostadsbyggande. Utöver

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2017-2022 med utblick mot år 2030 Omslagsbilden visar Hamntorget under Lommafesten 2016. Fotograf: Gladys Fuentes Befolkningsprognos för Lomma kommun 2017-2022 2 Befolkningsprognos

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019 2028 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2019-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2018-2032 Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Titel: Sundbybergs stads befolkningsprognos 2018-2032 Författare: Charlotta Danielsson och Anna Carlsund,

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Svedala kommun 2017-2030 1 STATISTIKINFORMATION FRÅN KOMMUNLEDNINGEN 2017 Kristina Larsen 040-626 8124 kanslisekreterare Lennart Davidsson 0418-504 08 Befolkningsprognos för 2017-2030

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Svedala kommun 2019-2035 1 STATISTIKINFORMATION FRÅN KOMMUNLEDNINGEN 2019 Kristina Larsen 040-626 8124 utredare Lennart Davidsson 0418-504 08 Befolkningsprognos för 2019-2035 Rapporten

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2019-2033 Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Titel: Författare: Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form:

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2018-2023 med utblick mot år 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2018-04-25 Omslagsbilden visar invigningen av planskildheten på Vinstorpsvägen 2017. Fotograf: Gladys Fuentes

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 218 228 NYNÄSHAMNS KOMMUN Rapport 218 6 13 SWECO SOCIETY 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 197 217... 6 2 Uppföljning av förra

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2019-2024 med utblick mot år 2030. Godkänd av kommunstyrelsen 2019-05-08 Förutsättningar för prognosen Födda och döda Dödlighet: enligt de senaste åren. Antalet döda

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Eslövs kommun

Befolkningsprognos för Eslövs kommun Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2019-2035 baserad en utbyggnad med 675 nya bostäder under åren 2019-2022 samt därefter 150 nya bostäder per

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer