Befolkningsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos"

Transkript

1 Befolkningsprognos Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT

2 Titel: Befolkningsprognos Författare: Ulrika Isberg & Peter Almström, WSP Analys & Strategi Sundbybergs stad Östra Madenvägen Sundbyberg

3 Förord På uppdrag av Sundbybergs stad har WSP Analys & Strategi beräknat en befolkningsprognos för åren 2017 till För varje prognosår ökar osäkerheten och för prognoser längre än tio år framåt är prognosen mycket osäker. En bidragande orsak till den stora osäkerheten på lång sikt är att antagandet om antal tillkommande bostäder är mycket osäkert. Även på kortare sikt finns det dock en risk för att det planerade bostadsbyggandet förändras. Utgångsläget för prognosen är befolkningen i kommunen per nyckelkodsområde 31 december år Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i sin helhet samt för kommundelarna Lilla Alby, Centrala Sundbyberg, Storskogen, Duvbo, Ör, Hallonbergen, Rissne, Lilla Ursvik, Brotorp och Stora Ursvik. För Centrala Sundbyberg redovisas prognosen dessutom för delarna Allén, Hästhagen och Tulemarken samt resterande del av Centrala Sundbyberg. I slutet av rapporten redovisas befolkningsprognosen i tabellform för kommunen totalt samt för de olika kommundelarna. För internt bruk inom kommunen finns prognosen i excelformat. Med hjälp av excel-dokumentet kan prognosen tas ut på valfria åldrar. Prognosens antagande om bostadsbyggande kommer från Sundbybergs stad. Övriga antaganden kommer från WSP och är baserade på statistik från SCB. Kontaktperson vid kommunen är Anne-Marie Beckius, telefon , e-post Prognosen har tagits fram av Ulrika Isberg och Peter Almström, WSP Analys & Strategi under maj-juni

4 Innehåll Befolkningsutveckling under år Utvärdering av förra årets prognos 8 Sammanfattning av prognosen 11 Metod 15 Osäkerhet i prognoser 23 Tabeller 25

5 1 Befolkningsutveckling under år 2016 Mellan 31 december år 2015 och år 2016 ökade befolkningen i Sundbybergs stad med personer vilket är en ökning med 3,6 procent. I slutet av år 2016 hade invånarantalet vuxit till En nedbrytning på åldersklasser enligt Tabell 1 visar att folkmängden ökade för alla åldrar förutom åldrarna 0 år samt 80 år eller äldre. Relativt sett ökade 6-åringarna mest, med hela 17 procent. Näst störst ökning sker i åldersklassen år som ökar med drygt 8 procent. I de flesta andra åldersklasser sker en ökning på mellan 2-6 procent, vilket tyder på en stor inflyttning till kommunen under året, både av barnfamiljer och av personer i andra åldrar. Tabell 1 Befolkningsförändring under år 2016 Åldersklass Förändring (antal) Förändring (%) , , , , , , , , , , ,5 90-w ,4 Totalt ,6 Källa: SCB 5

6 Befolkningen ökade även i de flesta kommundelarna under år 2016, vilket visas i Tabell 2. Den största ökningen både relativ och i absoluta tal skedde i Stora Ursvik där invånarantalet ökade med 859 personer vilket motsvarar en ökning på 21,3 procent. Brotorp/Järvastaden ökade med 15,7 procent, motsvarande 212 personer. Mindre befolkningsökningar ägde rum i Lilla Alby och Ör. I Lilla Ursvik minskade befolkningen med 1,8 procent. I övriga kommundelar var den relativa förändringen liten. Tabell 2 Befolkningsförändring under år 2016 per kommundel. Område Skillnad (antal) Skillnad (%) Brotorp/Järvastaden ,7 Centrala Sundbyberg ,3 Duvbo ,3 Hallonbergen ,1 Lilla Alby ,3 Rissne ,6 Storskogen ,6 Lilla Ursvik ,8 Stora Ursvik ,5 Ör ,3 Restförda* ,9 Totalt ,6 Källa: SCB De områden som hade en stor befolkningsökning är i huvudsak de områden i vilka det byggdes nya bostäder under Under 2016 planerades nya bostäder i Brotorp/Järvastaden, Centrala Sundbyberg och Stora Ursvik samt ett mindre tillskott i Hallonbergen, Lilla Alby och Rissne. I Duvbo, Storskogen och Ör sker tillskottet genom en viss förtätning av antalet boende per bostad, då inga nya bostäder har färdigställts i dessa delområden. I Hallonbergen har folkmängden ökat med runt 2-3 procent under tidigare år utan någon nybyggnation i området, detta mönster ser ut att ha avtagit de senaste 2-3 åren. Under 2016 planerades ett 30 tal nya bostäder kommundelen, men befolkningen ökade endast med 8 personer. 6

7 I Tabell 3 visas antalet födda och avlidna i Sundbybergs stad under Antalet barn som föddes i kommunen var fler än antalet personer som avled. Det föddes 774 barn medan det var 297 av invånarna som avled vilket innebär ett födelseöverskott på 477 personer. År 2014 var födelseöverskottet som jämförelse 466 personer. Tabell 3 Antal födda och avlidna i Sundbybergs stad år Kön Födda Döda Födelsenetto Män Kvinnor Totalt Källa: SCB Sundbyberg växte till största delen genom flyttningsöverskott personer flyttade in, medan flyttade ut, vilket gav ett överskott på personer. I Tabell 4 visas det totala antalet in- och utflyttade under året. Tabell 4 Antal in- och utflyttare i Sundbybergs stad under år Kön Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Män Kvinnor Totalt Källa: SCB Anledningen till att summan av födelse- och flyttnettot inte stämmer exakt med den totala befolkningsökningen beror på att SCB har gjort justeringar för händelser (födslar, dödsfall, in- och utflyttningar) som har rapporterats under 2016 men som har inträffat tidigare. 7

8 2 Utvärdering av förra årets prognos I 2016 års prognos beräknades befolkningen i staden vid årets slut vara personer. Det verkliga utfallet blev personer, vilket är 383 personer färre än det prognostiserade. Det innebär att den relativa avvikelsen var ungefär -0,8 procent. I Tabell 5 visas utfall och prognos för 2016 uppdelat på åldersklasser. Den största avvikelsen i antal personer gjordes i åldersgruppen år där utfallet vara 161 personer lägre än prognosen, vilket motsvarar 0,9 procent. För åldersklassen år var avvikelserna också förhållandevis stora; 101 personer färre än beräknat, motsvarande 3 procent. I åldersgruppen 0 år syns den största relativa avvikelsen; där var utfallet 39 personer eller 5,1 procent lägre än prognosen. Tabell 5 Jämförelse mellan utfall och prognos per åldersklass, Åldersklass Utfall 2016 Prognos 2016 Skillnad (antal) Skillnad (%) w Totalt Källa: SCB och WSP 8

9 I Tabell 6 visas utfall och prognos för 2016 per kommundel. Det relativa prognosfelet var under 2,5 procent för samtliga kommundelar förutom Stora Ursvik. För Stora Ursvik var utfallet 4,2 procent lägre än prognosen. Den mest sannolika förklaringen är att det färdigställdes färre bostäder än vad som antogs i prognosen. Under 2016 var en stor andel av de färdigställda bostäderna små lägenheter, vilket medför att antal inflyttare per färdigställd bostad var lågt. Detta antas fortsätta i viss utsträckning under Generellt är det relativa prognosfelet mindre för kommundelar med större folkmängd vilket är naturligt eftersom det så kallade slumpfelet i prognosen avtar med befolkningsstorlek. Tabell 6 Skillnad mellan utfall och prognos per kommundel, Område Utfall 2016 Prognos 2016 Skillnad (antal) Skillnad (%) Brotorp/Järvastaden Centrala Sundbyberg Duvbo Hallonbergen Lilla Alby Rissne Storskogen Lilla Ursvik Stora Ursvik Ör Restförda* Totalt Källa: SCB och WSP Liknande kvarboendetal i kommundelarna används vid denna års prognos som användes förra året. I år antas en fortsatt boendeförtätning i stora delar av kommunen. Undantagen är främst Hallonbergen och Lilla Ursvik. 9

10 Tidigare prognosavvikelser I Tabell 7 redovisas prognosavvikelser från tidigare prognoser. Tabell 7 Prognosavvikelser perioden År Utfall Prognos Skillnad (antal) Skillnad (%) Källa: Sundbybergs stad, SCB, WSP En viktig förklaringsfaktor till befolkningsökningen i kommunen utöver bostadsbyggandet är boendeförtätningen i det befintliga bostadsbeståndet. Under år 2016, liksom under föregående år, var boendeförtätningen nära 0. Under de senaste åren har boendeförtätningen i kommunen ofta varit runt eller strax över 1 procent. Undantagen är år 2008, 2011 och 2012 då boendeförtätningen var relativt måttlig i kommunen, runt 0,3-0,6 procent. Även 2016 hamnar i detta intervall med en förtätning om 0,5 procent. År 2013 var boendeförtätningen stor, 1,6 procent. Under perioden var boendeförtätningen i kommunen i genomsnitt nära 0. Boendeförtätningen har ibland underskattats i prognoserna, vilket lett till underskattning av folkmängden i kommunen. De senaste åren har även boendeförtätningen i hela Stockholms län varit mellan 0,5 och 1 procent. 10

11 Folkmängd 3 Sammanfattning av prognosen År 2031 beräknas Sundbybergs invånarantal uppgå till drygt personer vilket motsvarar en ökning på 62 procent från år Ökningen är betydligt kraftigare än den varit historiskt och beror på det stora antal bostäder som planeras i staden. Fram till prognosens slutår beräknas bostäder tillkomma. I Diagram 1 visas befolkningsutvecklingen historiskt från år 1970 och den prognostiserade från år 2017 och framåt. Diagram 1 Befolkningsutveckling i Sundbybergs stad, historiskt sett och framskrivning från år 2017 till år Historisk utveckling Prognos År I Diagram 2 visas befolkningsökningen i kommunen historiskt från 1970 och den beräknade förändringen i prognosen. I diagrammet syns att befolkningsökningen beräknas bli mycket stor under i stort sett hela prognosperioden, dock med en allt långsammare takt efter år

12 Befolkningsförändring Diagram 2 Befolkningsförändring i Sundbybergs stad historiskt sett och framskrivning från år Historisk utveckling Prognos År I Tabell 8 redovisas den prognostiserade befolkningsförändringen mellan år 2016 och år 2031 för varje kommundel. Den största ökningen beräknas i Stora Ursvik där antalet invånare förväntas öka med drygt personer. Tabell 8 Befolkning per kommundel 31 december 2016 och prognos 2031 samt förändring. Delområde År 2016 År 2031 Förändring (antal) Förändring (%) Brotorp/Järvastaden Centrala Sbg Duvbo Hallonbergen Lilla Alby Rissne Storskogen Lilla Ursvik Stora Ursvik Ör Restförda* Totalt Källa: SCB och WSP 12

13 Folkmängd I diagram 3 redovisas hur åldersstrukturen i staden såg ut år 2016 och hur den beräknas se ut år Åldersstrukturen visas också i Tabell 9. Diagram 3 Åldersstrukturen i Sundbybergs stad, den faktiska år 2016 och prognostiserad år Ålder Under prognosperioden beräknas befolkningen öka i alla åldersgrupper, även de allra äldsta (90 år och äldre). Relativt sett ökar äldre i åldersgruppen mest, med hela 124 procent under prognosperioden. Antalet ungdomar mellan 16 och 18 år kommer att fördubblas under perioden, men även barn i åldrarna år och 7-12 ökar kraftigt (över genomsnittet i kommunen). Detta beror på att barnfamiljer och personer i fruktsam ålder förväntas flytta in till kommunen i och med de nya bostadsområdena som håller på att byggas i kommunen. Eftersom tillväxten är kraftigast i prognos-periodens början, beräknas därmed de mindre barn som följer med vid inflyttningarna ha växt upp till tonåren i periodens slut. 13

14 Tabell 9 Befolkning i Sundbybergs stad per åldersklass 31 december år 2016 och enligt prognos år Åldersklass År 2016 År 2031 Förändring (antal) Förändring (%) w Totalt Källa: SCB och WSP 14

15 4 Metod I följande avsnitt redogörs för hur befolkningsprognosen beräknas samt vilka specifika antaganden som gjorts för Sundbybergs stad. Så görs prognosen För en kommun som är en del av en sammanhängande arbets- och bostadsmarknadsregion, vilket är fallet för kommunerna i Stockholms län, är det bostadsbeståndet som till stor del bestämmer befolkningsutvecklingen. Antaganden om byggandet i kommunen är därför avgörande för prognosresultaten. I princip är det fyra saker som påverkar hur befolkningen förändras till struktur och antal: inflyttning, utflyttning, födsel och död. Först görs en prognos för totalbefolkningen i kommunen. Därefter görs en prognos på NYKO-nivå. Prognosresultaten för nyckelkodsområdena summeras och justeras så att de totalt sett överensstämmer med prognosen för hela kommunen avseende ålder och kön. Avstämningen görs för varje prognosår. Att stämma av mot prognosen för hela kommunen är nödvändigt då detta ger en större säkerhet. Särskilt viktigt är det för nyckelkodsområden med litet antal invånare, då osäkerheten mätt i relativa termer är större ju färre som bor i området. Boende Den totala befolkningen i kommunen under prognosperioden beror, förutom på bostadsbyggandets omfattning, på befolkningsutvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet. I det befintliga bostadsbeståndet har vi en så kallad boendeförtätning som är beroende av bostädernas typ och ålder, men även av förhållandena på bostadsmarknaden i stort. 15

16 Flyttande I prognosen bestäms antalet inflyttare utifrån bostadsbeståndet, både det befintliga inklusive boendeförtätningen och de planerade nya bostäderna. Antalet utflyttare fås genom att utflyttarrisker appliceras på befolkningen. Utflyttningsriskerna anger sannolikheten att flytta ut från kommunen under ett år för personer i olika åldrar. Varje nyckelkodsområde har klassats som ett visst typområde, där varje typområde har specifika åldersstrukturer på utflyttningsrisker och inflyttning som dessutom är olika för män och kvinnor. Födsel och död Hur många personer som avlider i prognosen beror på ålders- och könssammansättningen hos befolkningen. Antalet avlidna fås i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker appliceras på befolkningen. Hur många barn som föds beror på hur många kvinnor det finns i barnafödande åldrar och andelen kvinnor i varje ålder som föder barn. I demografitermer talar vi om fruktsamhetstal, vilka anger antal födda barn per kvinna i en viss ålder. I prognosen antas dödsriskerna och fruktsamheten utvecklas över tiden på samma sätt som antagits för riket i SCB:s senaste prognos, medan inflyttarstruktur och utflyttarrisker antas vara konstanta över åren. Decimalpersoner För bästa noggrannhet beräknas prognosen på decimalnivå. För att minimera avrundningsfel är det viktigt att avrundning görs så sent i beräkningarna som möjligt. Prognosen är beräknad på decimalnivå och resultaten är på decimalnivå, vi talar om decimalpersoner, men redovisas i tabellerna på heltal. Summeringar görs på decimaltal. Därför förekommer en viss diskrepans mellan summorna i tabellerna och summan som erhålls om de ingående heltalen summeras. För att illustrera tar vi exemplet: 0,52 + 0,52 = 1,04 Om vi avrundar innan vi summerar fås: = 2 Vi får alltså ett avrundningsfel hos summan på nästan 100 procent. Som prognosen redovisas får vi i stället: = 1 Detta kan vid första anblicken verka fel, men är faktiskt det korrekta. Sådana här avrundningsfel blir som störst för små tal (som här i exemplet). 16

17 Prognosantaganden Som konstateras ovan finns det några olika faktorer som påverkar hur befolkningen i ett område förändras avseende storlek och struktur. Vilka antaganden som görs kring dessa faktorer är avgörande för prognosresultatet. Byggande Färdigställandet av nya bostadslägenheter beräknas ske i de olika kommundelarna till de antal och de år som anges i Tabell 10 nedan. Totalt antas nya bostäder färdigställas i kommunen fram till år Antagandet vad gäller både antal bostäder och fördelning på storleksklasser kommer från Sundbybergs stad. Tabell 10 Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus respektive småhus åren enligt prognosen. Antagandet kommer från Sundbybergs stad. F = lägenhet i flerbostadshus, S = småhus, T = totalt antal bostäder. Område Typ Totalt Brotorp/Järvastaden F S Centrala Sbg F S Duvbo F S Hallonbergen F S Lilla Alby F S Rissne F S Storskogen F S Lilla Ursvik F S Stora Ursvik F S Ör F S Totalt F S T Källa: Sundbybergs stad 17

18 Till antagandet om antal färdigställda bostäder kommer också ett antagande om försening i inflyttandet. Med detta menas att inflyttning sker först året efter det att bostäderna har färdigställts. I prognosen ligger ett antagande om ingen försening i inflyttandet år 2017 och 15 procents försening år Därefter ökar förseningen till 25 procents försening per år. Antagande om försening har tagits fram av WSP i samråd med Sundbybergs stad. För varje tillkommande bostad används ett antagande om antal inflyttar. I lägenheter med 1 rum antas 1,2 personer flytta in, i 2 rumslägenheter 1,6 personer, i 3 rumslägenheter 2 personer och i större lägenheter antas 3 personer flytta in. I varje bostad i småhus antas 3,5 personer flytta in. I snitt antas antal inflyttare per bostad vara 1,82 under 2017, för att sedan harmonisera runt länets genomsnittsnivå om 2,0 kring år I genomsnitt antas 20 procent av de tillkommande lägenheterna i flerbostadshus och samtliga tillkommande bostäder i småhus vara 4 rum och kök eller större. Under 2016 var en stor andel av de färdigställda bostäderna små lägenheter, vilket medför att antal inflyttare per färdigställd bostad var lågt. Detta antas fortsätta i viss utsträckning under Kommunens ambition är ett varierat bostadsutbud, vilket kan innebära att staden i vissa stadsdelar, behöver ta hänsyn till fördelningen av storleken av bostäder vid planering. I prognosen antas därför andelen stora lägenheter öka succesivt fram till 2020 för att därefter vara relativt konstant. År 2018 planeras i Centrala Sundbyberg ett äldreboende och LSS med 62 bostäder. År 2019 planeras 27 äldrebostäder i Ör och år 2022 planeras 80 studentbostäder i Rissne. År planeras 10 LSS-bostäder i Stora Ursvik. I dessa bostadstyper antas i genomsnitt 1,4 personer per bostad flytta in. Antagandena om genomsnittligt antal inflyttande personer per bostad görs av WSP och bygger på statistik över inflyttning till nybyggda bostäder i kommunen och övriga Stockholm län. Boendetäthet I det befintliga bostadsbeståndet antas boendeförtätningen vara 1,1 procent år Under de följande åren antas boendeförtätningen vara 1 procent. Från och med år 2022 antas boendeförtätningen vara noll. Detta innebär att boendetätheten beräknas bli större under de närmsta åren för att sedan vara konstant. En konstant boendetäthet innebär att antalet personer i kommunen förblir oförändrat om det inte tillkommer eller rivs några bostäder. Antagandet om boendeförtätning görs av WSP och bygger på statistik där bostadsbyggande och befolkningsökning i kommunen har jämförts. 18

19 Inflyttarandel Utflyttarrisk Flyttningar För flyttande till och från kommunen har de inflyttarandelar och utflyttarrisker som redovisas i figurerna nedan antagits. Riskerna är beräknade av WSP och bygger på historisk statistik för kommunen från SCB. För både inflyttare och utflyttare gäller att kvinnor flyttar tidigare än män. Såväl in- som utflyttarna består i huvudsak av personer i årsåldern. Utflyttarna är emellertid något äldre än inflyttarna. En stor del av utflyttarna har historiskt sett varit nybildade familjer, som söker sig till andra kommuner med ett mer familjevänligt bostadsbestånd. Detta yttrar sig i att utflyttarriskerna för de boende i kommunen är jämförelsevis stora även för barn i unga åldrar. Diagram 4 Utflyttarrisker per ålder och kön för Sundbybergs stad under prognosperioden. 0,25 0,2 Män Kvinnor 0,15 0,1 0, Ålder Diagram 5 Inflyttarandelar per ålder och kön för Sundbybergs stad under prognosperioden. 0,03 0,025 Män Kvinnor 0,02 0,015 0,01 0, Ålder 19

20 Sundbybergs bostadsbestånd består till ungefär hälften av små lägenheter. Nybyggda och planerade bostäder inom kommunen skiljer sig dock från den tidigare strukturen, även om andelen små lägenheter varigt stor under På sikt kommer nybyggnationen påverka kommunens flyttmönster. Trenden med utflyttande barnfamiljer har till viss del vänts i och med att nya bostadsområden med större lägenheter och småhus tillkommit, främst i form av områdena Stora Ursvik och Brotorp/Järvastaden. För de olika delområdena används typkoder för fastigheterna inom respektive delområde. I varje delområde används i prognosen olika risker för in- och utflyttning beroende på om fastigheten är ett småhus, innehåller hyresrätter eller bostadsrätter. In- och utflyttning hanteras därmed separat för de olika typstrukturerna inom varje delområde, vilket ger en bättre precision jämfört med den metod som använts tidigare år. Fruktsamhet Sundbybergs stad hade år 2016 ett summerat fruktsamhetstal på 1,78 barn per kvinna, vilket är precis samma som fruktsamheten i Stockholms län. Sedan år 2010 har fruktsamheten i Sundbyberg varit lika med eller högre än i länet. Fruktsamheten i länet har ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet men har minskat de senast åren sedan toppnoteringen år Sundbyberg stad har haft relativt hög fruktsamhet sedan slutet av 00-talet. För Sundbybergs stad är 2016 års notering lägre än de senaste åtta åren, men fortfarande högre än åren runt millennieskiftet då fruktsamheten var som lägst. Orsaken till den höga nivån är både en generellt höjd fruktsamhet i kommunen och en ännu högre nivå i de nybyggda bostadsområdena. Som jämförelse låg fruktsamheten i kommunen år 1999 på 1,29 barn per kvinna. Den framtida utvecklingen av fruktsamheten i prognosen följer utvecklingen i SCB:s senaste befolkningsprognos för riket och antas därmed vara ungefär oförändrad fram till år Eftersom fruktsamheten i Sundbyberg var exakt samma som i Stockholms län under 2016, blir prognosen för kommande år att Sundbybergs kommun fortsatt ligger på länets nivå. I Diagram 6 visas denna utveckling för Sundbybergs stad och för länet som helhet. 20

21 Fruktsamhet Summerat fruktsamhetstal (barn/kvinna) Diagram 6 Summerade fruktsamhetstal för Sundbybergs stad och Stockholms län, historiskt och prognostiserade från och med år ,00 Stockholms län 1,50 Sundbyberg 1,00 0,50 historik prognos 0, I Diagram 7 redovisas hur fruktsamheten i prognosen beräknas variera mellan kvinnor i olika åldrar i Sundbybergs stad och länet år Fruktsamheten antas vara som högst för kvinnor i åldern 34 år med 0,14 barn per kvinna. År Diagram 7 Prognostiserad fruktsamhet år 2017 i Sundbybergs stad samt i Stockholms län. 0,16 0,14 Sundbyberg Länet 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0, Moderns ålder 21

22 Dödsrisk För kommundelarna Centrala Sundbyberg och Hallonbergen antas att fruktsamheten är lägre än kommungenomsnittet. I nybyggnadsområdena Stora Ursvik och Brotorp/Järvastaden antas fruktsamheten vara högre än kommungenomsnittet. Samtliga antaganden om och beräkningar av fruktsamheten kommer från WSP och bygger på statistik från SCB. Dödlighet Dödligheten för män i Sundbyberg Stad är högre än för Stockholms län i genomsnitt, för kvinnor är dödligheten lägre i Sundbyberg Stad än i länet i genomsnitt. För samtliga åldersklasser gäller att dödligheten är högre för män än för kvinnor. Dödsriskerna har antagits vara lika i samtliga Sundbybergs delområden. Dödsrisker per åldersklass och kön visas i figuren på följande sida. Dödsriskerna antas minska framöver i samma takt som antas i SCB:s senaste prognos för riket. Antaganden om och beräkningar av dödligheten är gjorda av WSP och bygger på statistik från SCB. Diagram 8 Dödsrisker per ålder och kön i Sundbybergs stad under prognosperioden. 0,35 0,3 Män Kvinnor 0,25 0,2 0,15 0,1 0, Ålder 22

23 5 Osäkerhet i prognoser Felkällor för befolkningsprognoser En befolkningsprognos beskriver befolkningsutvecklingen för ett geografiskt område, under förutsättning att de antaganden som gjorts för prognosen visar sig vara riktiga. Dessa antaganden har beskrivits ovan och rör bostadsbyggandet och utglesningen av befolkningen i de befintliga bostäderna, åldersstrukturer och nivåer på fruktsamhet, dödlighet, inflyttning och utflyttning. Fel i befolkningsstorlek När det gäller den totala befolkningsstorleken för ett område som är beläget i Stockholms län är antaganden om bostadsbyggande viktigast. Förseningar och ändringar i bostadsbyggnadsplaner är vanliga och leder till prognosfel. Exempelvis leder fel antagande om fördelning mellan små och stora bostäder till fel både i den totala folkmängden och i befolkningens åldersstruktur. Bostadens storlek avgör hur många personer som antas flytta in och bostädernas karaktär avgör vilka åldrar som antas flytta in och vilka som flyttar ut. Fel i befolkningsstruktur För fördelningen av befolkningen över olika åldersgrupper är de demografiska antaganden som ligger bakom beräkningarna av antalet födda, avlidna, in- och utflyttare viktiga. Dessa antaganden bygger på historisk statistik och på vad som antas om framtiden. Om situationen i samhället kraftigt förändras, t ex när det gäller arbetslöshet, priser på bostadsmarknaden, familjepolitik, invandring eller ekonomiska konjunkturer, får detta återverkningar på flyttningsmönster, fruktsamhet och dödlighet. Även om inga sådana systematiska förändringar sker och de demografiska antaganden som prognosen bygger på är rimliga, kan slumpen medföra att prognosfel uppstår. 23

24 Av de demografiska komponenterna är flyttningarna de som är svårast att prognostisera. Detta innebär att prognoserna är mer osäkra i åldrar med hög flyttbenägenhet, d v s årsåldern. Antalet födda barn är också svårt att förutse. Detta gäller i högre grad för mindre områden än för större. Antalet avlidna brukar vara den minst osäkra förändringsfaktorn i prognossammanhang. Prognoser för områden med liten befolkning Oetiskt När det gäller prognoser för befolkningsmässigt små områden, dvs under några hundra personer, är det viktigt att dessa hanteras med stor varsamhet. Om befolkningen är mycket liten i ett delområde kan spridningen av en prognos vara rent oetisk, eftersom det i många fall kan vara möjligt att följa enskilda personers levnadsöden över prognosåren. Osäkert Ytterligare en anledning till att vara försiktig med prognoser för områden med få invånare är att osäkerheten i prognoser, relativt sett, är större ju mindre ett område är. Rent slumpmässiga variationer medför att prognoser för områden med en liten befolkning blir ganska ointressanta. I statistiska sammanhang leder en större befolkning, till att slumpmässiga fel till stor del tar ut varandra och blir små. Att det trots detta beräknas prognoser för mindre delområden beror på att man vill kunna summera ihop delområden på olika sätt till större geografiska enheter. 24

25 6 Tabeller I denna del av rapporten redovisas prognosen i tabellform. Tabeller för samtliga år finns även i digitalt format på Stadsledningskontoret i form av en excelfil. Avsnittet inleds med en redovisning av definitionen av kommundelarna, dels med hjälp av en karta, dels med hjälp av motsvarande NYKO-koder. Tabell 2 Sundbybergs kommundelar med motsvarande NYKO-koder. Kommundel NYKO Del av kommundel Lilla Alby 100 Centrala Sundbyberg 201 Allén 202 Allén Hästhagen 207 Tulemarken 208 Tulemarken 209 Tulemarken Storskogen 310 Duvbo Ör Hallonbergen Rissne Lilla Ursvik 819 Stora Ursvik 820 Brotorp/Järvastaden

26 Figur 1 Karta över Sundbybergs stad och dess stadsdelar. 26

27 Sundbybergs stad: 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 27

28 Sundbybergs stad: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

29 Lilla Alby: 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 12% 12% 13% 13% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 29

30 Lilla Alby: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

31 Centrala Sundbyberg: 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 12% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 31

32 Centrala Sundbyberg: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

33 Allén (del av Centrala Sundbyberg): 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 13% 14% 15% 15% 15% 15% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 33

34 Allén (del av Centrala Sundbyberg): 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

35 Hästhagen (del av Centrala Sundbyberg): 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 19% 19% 18% 17% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 35

36 Hästhagen (del av Centrala Sundbyberg): 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

37 Tulemarken (del av Centrala Sundbyberg): 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 16% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 37

38 Tulemarken (del av Centrala Sundbyberg): 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

39 Resterande del av Centrala Sundbyberg: 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 39

40 Resterande del av Centrala Sundbyberg: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

41 Storskogen: 0-w år uppdelat på åldersklasser Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 10% 10% 11% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 41

42 Storskogen: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ålder Totalt

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2013-2027 2013-03-25 Titel: Befolkningsprognos Sundbyberg 2013-2027 WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 08-688 60 00,

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2019-2033 Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Titel: Författare: Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form:

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2018-2032 Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Titel: Sundbybergs stads befolkningsprognos 2018-2032 Författare: Charlotta Danielsson och Anna Carlsund,

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 219 228 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 218... 4 Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad

RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad RAPPORT Befolkningsprognos för Nacka kommun med delområden 2007-2016 Reviderad 2007-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 2018 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2017... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden

Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Säkrare befolkningsprognoser för Nackas delområden Pilotprojekt för kommundelen Boo Anna Blomquist och Siv Schéele, Inregia AB december 2002 Innehåll Sammanfattande slutsatser...2 Bakgrund...3 Befolkningsprognoser...3

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019 2028 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2019-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 218 228 NYNÄSHAMNS KOMMUN Rapport 218 6 13 SWECO SOCIETY 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 197 217... 6 2 Uppföljning av förra

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos

Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos Rapport 218-4-3 SWECO SOCIETY Vellinge befolkningsprognos 218 227 2 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS 218 227 SWECO Innehåll Förord... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling 197 217... 6 3 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget Befolkningsprognos 218-23 med en utblick mot år 26 Underlag för arbetet med budget 219 218-5-31 Innehållsförteckning Prognosresultat... 3 Hela folkmängden... 5 Barn och ungdomar -18 år... 8 Äldre 65 år

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019-2029 Innehåll: Bild 3-6 utveckling fram till 2018-12-31 Bild 7: Årets prognos jämfört med prognosen från 2018 Bild 8-12: Prognosförutsättningar och antaganden Bild 13: Prognos antal

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34

Befolkningsprognos Partille kommun, samhällsbyggnadskontoret, Partille. Besök: Gamla Kronvägen 34 Befolkningsprognos 2014 2023 Befolkningsprognos Partille kommun 2014-2023 Stadsbyggnadskontoret Jörgen Hermansson, samhällsbyggadschef Marlene Segerson, statistikhandläggare Kontaktperson Marlene Segerson

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer