Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport SWECO SOCIETY. Vellinge befolkningsprognos"

Transkript

1 Rapport SWECO SOCIETY Vellinge befolkningsprognos

2 2 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

3 Innehåll Förord Sammanfattning Befolkningsutveckling Uppföljning av förra årets prognos Prognos Folkökning Folkmängd Åldersförändringar Delområde Hushåll och försörjning Hushållsstruktur Separationer Försörjningskvot och försörjningsbörda Prognosantaganden Antaganden om barnafödandet Antaganden om dödsriskernas utveckling Födda och döda Antaganden om flyttningar Osäkerhet i prognoser Slumpfel: Fel i antaganden: Fel på grund av planavvikelser: Modellfel: Tabellbilaga Tabellbilaga 2 Kommundelarna VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 3

4 Förord På uppdrag av Vellinge kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218 till 227. Prognosen utgår från den folkbokförda befolkningen i kommunen per ålder och kön den 31 december år 217. Prognosen redovisas i denna rapport för kommunen i sin helhet samt för de fyra kommundelarna: Vellinge kommundel, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo. Prognosens antagande om bostadsbyggande kommer från Vellinge kommun. Befolkningsprognosen för Vellinge redovisas i slutet av rapporten i form av tabeller för kommunen totalt och för de fyra kommundelarna. Vid förfrågningar angående prognosen kontakta Rickard Persson, Enheten för plan och exploatering, tel: , e-post: Ärendets dnr: Ks 218/191 Behandlad i Ks 218/ VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

5 1 Sammanfattning Sweco Society har på uppdrag av Vellinge kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen gäller perioden och utgår ifrån befolkningen uppdelad på kön och ålder i ettårsklasser vid det senaste årsskiftet Vidare bygger prognosen på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande för prognosen är också det antagande som Vellinge kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden. Under år 217 ökade Vellinge kommuns befolkning med 533 personer, vilket motsvarar 1,5 procent. Ökningen ligger i nivå med Skåne län, som också ökade med 1,5 procent. Det är en lägre ökning än genomsnittet för Stor-Malmö som var 1,7 procent men högre än riket som ökade med 1,2 procent år 217. Sista december 217 hade kommunen invånare. Det var inflyttningen som låg bakom folkökningen. Antalet personer som flyttade in var och antalet som flyttade ut var och flyttnettot var därmed 547 personer. Det var främst inrikes flyttningar som låg bakom det positiva flyttnettot. Flyttningsnettot mot övriga riket var 438 år 217 medan flyttningsnettot mot utlandet var 19. Under året föddes 28 barn och 294 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på -14 personer. Befolkningen antas fortsätta öka under prognosperioden som följd av ett stort planerat bostadsbyggande. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden. Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett stort antal bostäder väntas bli färdigställda under prognosperioden. Barnafödandet väntas öka under prognosperioden, främst som en följd av inflyttningen av personer i barnafödande åldrar som väntas ske till de nybyggda bostäder som planeras under perioden. Kommunens folkmängd var personer vid årets slut år 217. Under år 223 beräknas folkmängden överstiga 4 personer. Vid utgången av år 227 pekar prognosen på att folkmängden i Vellinge kommun kommer uppgå till strax under 44 personer. Det innebär en årlig ökning på omkring 2 procent. Vellinge kommundel är den kommundel som väntas ha den största folkökningen fram till år 227 i antal personer räknat, ökningen beräknas till drygt 3 8 personer. Näst efter Vellinge kommundel väntas folkökningen vara som störts i Räng. Antalet personer i befolkningen beräknas här öka från år 217 till cirka 17 8 år 227, en ökning med cirka 2 5 personer. Procentuellt sätt förväntas den största folkökningen ske i Månstorp som fram till prognosens sista år väntas öka med 5 procent. Även Skanör-Falsterbo väntas öka om än i något lägre utsträckning, folkökningen beräknas till cirka 8 procent fram till år 227. VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 5

6 2 Befolkningsutveckling Under år 217 ökade Vellinge kommuns befolkning med 533 personer, vilket motsvarar 1,5 procent. Det är en ökning som ligger i nivå med ökningen i hela länet och en något högre ökning jämfört med hela riket, som ökade med 1,2 procent. Sista december 217 hade kommunen invånare. Det var inflyttningen som låg bakom folkökningen. Antalet personer som flyttade in var och antalet som flyttade ut var och flyttnettot var därmed 547 personer. Under året föddes 28 barn och 294 personer avled, vilket ger ett födelsenetto på -14 personer. Diagram 1 Folkökning och folkmängd i Vellinge kommun perioden 197*-217 Folkökning Folkökning Folkmängd Folkmängd Källa: SCB. * Folkmängd och folkökning utifrån dagens kommungränser År I Diagram 2 visas antalet födda och döda i Vellinge kommun åren Barnafödandet i kommunen har legat på en högre nivå än antalet döda under större delen av perioden. Som mest barn föddes det i mitten av 197- och 199-talet. År 1975 föddes 372 barn och år 1993 föddes 399 barn. Barnafödandet var även högt i mitten av 2-talet. Under tre år har antalet födda varit färre än antalet döda, år samt år 217. Ett högt barnafödande kan ofta kopplas till ett ökat bostadsbyggande i kommunen och utvecklingen i antal födda sedan 197- talet följer i stort bostadsbyggandets upp- och nedgångar i kommunen. Antalet döda har utvecklats i en jämnare takt och återspeglar i stort ett ökat antal äldre. Även om Vellinge kommun har följt rikets utveckling med sjunkande dödsrisker och ökad medellivslängd, ger en större folkmängd ett högre antal döda. 6 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

7 Diagram 2 Födda och döda i Vellinge kommun perioden 197*-217 Antal Födda Döda Källa: SCB. * Folkmängd och folkökning utifrån dagens kommungränser. År I Diagram 3 visas in- och utflyttning för Vellinge kommun uppdelat på inrikes och utrikes flyttningar. Under nästintill samtliga år har det varit fler personer som flyttat till Vellinge från annan kommun i riket, än som flyttat från Vellinge till annan kommun. Från mitten av 199- talet till mitten av 21-talet låg inrikes flyttningarna på en relativt jämn nivå, men de senaste tre åren har inrikes inflyttningen ökat betydligt. Både invandringen och utvandringen har ökat sedan 197-talet och sedan mitten av 2-talet har invandraröverskottet blivit större jämfört med tidigare under perioden. År 217 var inrikes flyttningsöverskottet 438 personer och invandraröverskottet 19 personer. Den största bidragande orsaken till folkökningen år 217 var därmed de inrikes flyttningarna. Diagram 3 Flyttningar i Vellinge kommun perioden 197*-217 Antal Inrikes inflyttade Invandringar Inrikes utflyttade Utvandringar Källa: SCB. * Folkmängd och folkökning utifrån dagens kommungränser. År Av de som flyttar från annan kommun i Sverige till Vellinge är det vanligast att flytta från Malmö, drygt hälften av inrikes inflyttarna kom därifrån år 217. Näst vanligast är Trelleborg, år 217 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 7

8 flyttade 125 personer från Trelleborg till Vellinge kommun. Även när det gäller utflyttning till annan kommun låg Malmö och Trelleborg i topp år 217. Av nästan 1 6 inrikes utflyttare flyttade drygt 7 till Malmö och 185 till Trelleborg. Tabell 1 Riktade flyttningar Vellinge kommun år 217 Vanligaste kommuner att flytta in från Vanligaste kommuner att flytta ut till Kommun Netto Malmö 1 91 Malmö 72 Malmö 389 Trelleborg 125 Trelleborg 185 Hässleholm 32 Stockholm 77 Lund 112 Hultsfred 18 Lund 74 Stockholm 77 Svedala 12 Svedala 44 Svedala 32 Höör 12 Hässleholm 32 Göteborg 24 Simrishamn 12 Göteborg 24 Ystad 22 Örkelljunga 1 Staffanstorp 22 Helsingborg 21 Sigtuna 9 Simrishamn 22 Skurup 18 Alvesta 9 Helsingborg 21 Kävlinge Höör 2 Eslöv Eslöv 18 Staffanstorp 17 Eskilstuna -7 Hultsfred 18 Växjö 16 Kalmar -8 Kävlinge 12 Lomma 15 Lomma -8 Jönköping 11 Halmstad 11 Växjö -9 Ystad 1 Uppsala 11 Skurup -1 Uppsala 1 Klippan 1 Klippan -1 Kristianstad 1 Simrishamn 1 Ystad -12 Örkelljunga 1 Svalöv 9 Lund -38 Halmstad 9 Höganäs 9 Trelleborg -6 Övriga 347 Övriga 232 Övriga 97 Inrikes flyttare totalt 2 7 Inrikes utflyttare totalt Inrikes flyttnetto totalt VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

9 3 Uppföljning av förra årets prognos Prognos underskattade folkökningen år 217 med 12 personer. Underskattningen var som störst för åldern 6 9 år där prognosen underskattade befolkningen med 29 personer. Ser man till det relativa prognosfelet, det vill säga prognosfelet i förhållande till antal personer i åldersklassen, var det en underskattning på -1,5 %. I åldersgruppen 1 12 år blev utfallet precis som prognosticerat vilket innebar barn. Den största överskattningen av folkökningen gjordes för -åringarna. Befolkningen i åldersgruppen överskattades med 47 barn, vilket ger ett relativt prognosfel på 15,5 %. Detta kan troligtvis till stor del förklaras av att fruktsamhetstalen i Vellinge kommun sjönk relativt kraftigt år 217, se Diagram 25. Tabell 2 Prognosavvikelse Prognos Utfall Absolut Relativ Ålder skillnad skillnad % % % % % % % % % % % Summa % 1 Befolkningsprognos för Vellinge kommun Reviderad. KAAB Prognos AB 217- Diagram 4 Prognosavvikelse Antal 5-2 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 9

10 4 Prognos I detta avsnitt beskrivs utvecklingen enligt prognosresultaten översiktligt. I tabellbilaga 1 redovisas prognosen i tabellform. 4.1 Folkökning Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden som följd av ett stort bostadsbyggande. Inflyttningen beräknas vara den demografiska komponent som främst bidrar till folkökningen under hela prognosperioden. Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och ett stort antal bostäder väntas bli färdigställda under prognosperioden. För mer om bostadsplanerna se avsnitt Barnafödandet väntas öka under perioden och bidrar allt mer till kommunens befolkningstillväxt. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna födda i slutet av 198-talet och början av 199-talet in i åldrar där barnafödandet är högt. Det tidigare nämnda bostadsbyggandet bidrar även till en ökad folkmängd i barnafödande åldrar. Diagram 5 Folkökning i Vellinge kommun, observerat åren och prognos för åren Antal År 1 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

11 4.2 Folkmängd Kommunens folkmängd var personer vid slutet av år 217. Under 22 beräknas folkmängden överstiga 38 personer. Vid utgången av år 223 pekar prognosen på att folkmängden i Vellinge kommun kommer uppgå till drygt 4 personer och vid utgången av år 227 väntas folkmängden uppgå till nära 44 personer. Diagram 6 Folkmängd i Vellinge kommun, observerat åren och prognos för åren Antal Åldersförändringar I Diagram 7 visas den observerade åldersfördelningen vid slutet av 217 i jämförelse med prognosen för slutet av 222. Den femåriga förskjutningen av födelsekohorterna syns tydligt utom för personer i åldrarna 25 till 4 år. Det väntade bostadsbyggandet ger en relativt hög inflyttning och en stor andel av dessa inflyttare är i åldrarna 25 till 4 år. Att antalet personer i åldern 25 till 4 beräknas öka kraftigt medför i sin tur att antalet barn ökar. Det ökade antalet barn beror alltså främst på den inflyttning som bostadsbyggandet genererar. Jämfört med närliggande kommuner som Trelleborg, Skurup och Svedala är inflyttarna till Vellinge kommun i dessa åldrar något äldre än i grannkommunerna. I Skurup och Trelleborg är inrikes inflyttarna till större del i 25-årsåldern och i Vellinge är det vanligare att vara i 3-årsåldern när man flyttar in till kommunen. Personer kring 7 års ålder minskar något i takt med att 4-talisterna når högre åldrar. De stora barnkullarna födda på 4-talet medför att antalet personer i Vellinge som är runt 8 år och äldre ökar markant fram till år 222. År VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 11

12 Diagram 7 Folkmängd i Vellinge kommun efter ålder, observerat 217 och prognos för 222 Antal 7 6 SCB Ålder Det stora bostadsbyggandet beräknas ge en ökad folkmängd i samtliga åldersgrupper, utom i åldern år, fram till år 222 och 227. Att befolkningen i åldern år väntas minska beror på att 4-talisterna lämnar denna åldersgrupp och ger en ökad befolkning i åldern 8 år och uppåt istället. Fram till år 222 antas antalet personer som är 8 år eller äldre att ha ökat med nästintill 68 personer och fram till år 227 är ökningen personer, vilket innebär en fördubbling av antalet personer i åldersgruppen jämfört med år 217. Antalet förskolebarn väntas vara drygt 25 fler år 222 jämfört med år 217 och drygt 68 fler år 227. Det beror främst på att personer i åldern 25 till 39 år antas öka kraftigt under prognosperioden. Diagram 8 Förändring jämfört med folkmängd Antal w Ålder 12 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

13 Tabell 3 Utfall 217, prognos för 222 och 227 samt förändring jämfört med folkmängd 217 i absoluta tal och i procent. Utfall Prognos Förändring jmf % 57% % 31% % 36% % 22% % 2% % 19% % 27% % 27% % 39% % 17% % -7% 8-w % 93% Totalt % 22% Diagram 9 Årlig förändring av folkmängden i procent prognosåren Procent VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 13

14 4.4 Delområde I detta avsnitt redovisas förändringen i kommunens delområden översiktligt och uppdelat i åldersgrupper för barn i förskole- och skolåldrar samt äldre över 65 år. Prognoserna för kommundelarna redovisas även i fler åldersklasser i Tabellbilaga KOMMUNDELARNA Totalt sett väntas kommunens befolkning öka med nästan 8 personer under perioden , en ökning motsvarande drygt 2 procent. Samtliga kommundelar förväntas öka men storleken på folkökningen varierar mellan de olika kommundelarna. Störst ökning i antal personer räknat väntas ske i Vellinge kommundel, ökningen prognosticeras till drygt 3 8 personer fram till år 227 vilket motsvarar en relativ förändring på 4 procent. Den kommundel som förväntas öka mest i relation till områdets storlek är Månstorp. Fram till år 227 beräknas Månstorp öka med 5 procent vilket motsvarar drygt 1 5 personer. I Räng förväntas en befolkningsökning på cirka 2 6 personer och i Skanör-Falsterbo en ökning på drygt 57 personer fram till prognosens sista år. Tabell 4 Utfall per kommundel år 217, prognos för år 222 och 227 samt förändring jämfört med folkmängd år 217 i absoluta tal och i procent. *Restförda är personer som saknar uppgift om känd adress. I samtliga kommundelar är det den inflyttning som förväntas ske till de nybyggda bostäder som planeras i kommunen som bidrar mest till folkökningen, se Diagram 1. I Vellinge kommundel och Månstorp väntas även en viss folkökning i det befintliga bostadsbeståndet, men i Räng och Skanör-Falsterbo väntas antalet personer i det befintliga beståndet minska och den folkökning som prognosticeras här är enbart en följd av den inflyttning som förväntas till planerade nybyggda bostäder. Diagram 1 Folkmängd per kommundel, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Utfall Prognos Förändring jämfört 217 Kommundelar Vellinge kommundel % 4% Månstorp % 5% Räng % 13% Skanör-Falsterbo % 8% Restförda* % 2% Kommunen totalt % 22% Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo 14 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

15 4.4.2 ÅLDER 1 5 ÅR Antal barn i åldern 1 5 år väntas öka i samtliga kommundelar under prognosperioden, se Diagram 11. Störst ökning i antal barn räknat väntas ske i Vellinge kommundel. De första fem prognosåren väntas antal barn i förskoleåldern ha ökat med 12 barn jämfört med folkmängden vid utgången av år 217 här. Även under de följande fem prognosåren väntas ökningen fortsätta och vid utgången av år 227 beräknas antalet barn i åldersgruppen ha ökat med ytterligare drygt 17 barn. Det är till följd av den inflyttning som bostadsbyggandet väntas generera som antalet barn beräknas öka i kommundelen. Månstorp är den kommundel där antalet 1 5-åringar väntas öka mest procentuellt sett. Fram till år 222 väntas en ökning på cirka 35 procent och fram till år 227 beräknas ökningen totalt uppgå till knappt 7 procent. Det innebär en ökning på drygt 7 barn under prognosens första fem år och ytterligare 7 barn de fem sista prognosåren. Även här är det bostadsbyggandet som förväntas generera en inflyttning av barn i åldern 1 5 år som ligger bakom folkökningen. I Räng väntas antalet barn i åldern 1 5 år vara oförändrat vid utgången av år 222 i jämförelse med år 217. Det beror på att antalet barn i det befintliga beståndet väntas minska med lika många barn som förväntas flytta in i de planerade nybyggda bostäderna. I Räng har det färdigställts många bostäder de senaste åren och de småbarn som flyttade in i dessa bostäder åldras nu ur åldersgruppen 1-5 år, vilket förklarar minskningen i befintligt bestånd. Mot slutet av prognosperioden beräknas dock fler barn ha flyttat in i nybyggda bostäder och minskningen av antal barn i det befintliga beståndet avtagit, vilket innebär att en ökning på drygt 14 barn är att förvänta fram till år 227. I Skanör-Falsterbo väntas en ökning av antal barn i förskoleåldern, både en ökning i det befintliga beståndet och inflyttning till de nya bostäder som väntas tillkomma i kommundelen bidrar. Fram till år 222 beräknas ökningen i det befintliga beståndet till cirka 15 barn och fram till år 227 till totalt drygt 4 barn. Den planerade nybyggnationen förväntas medföra drygt 4 nyinflyttade barn under de fem första prognosåren och ytterligare 2 barn fram till prognosens sista år. Diagram 11 Folkmängd per kommundel, åldern 1 5 år, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo ÅLDER 6 15 ÅR I samtliga kommundelar i Vellinge beräknas antalet barn i åldern 6 15 år öka fram till år 227, se Diagram 12. Antal barn i åldersgruppen förväntas öka mest i Vellinge kommundel i antal barn räknat. Fram till år 222 väntas ökningen uppgå till cirka 15 barn i det befintliga bostadsbeståndet och cirka 2 barn väntas flytta in i de bostäder som planeras byggas. Fram till prognosens sista år väntas dock antalet 6 15-åringar i det befintliga bostadsbeståndet minska något. Totalt beräknas antalet barn i åldersgruppen att ha ökat med nästan 46 barn fram till år 227 i Vellinge kommundel. Procentuellt sett väntas den största ökningen av antal barn i åldern 6 15 år ske i Månstorp. Jämfört med utgången av år 217 väntas antalet barn VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 15

16 ha ökat med knappt 3 procent till år 222 och totalt med drygt 6 procent fram till år 227. Det är främst nybyggnationen som bidrar till ökningen genom inflyttning av barn i åldern 6 15 år, men även ett ökat antal barn i det befintliga bostadsbeståndet bidrar. Att antalet barn i det befintliga beståndet ökar beror på att de barnkullar som kommer upp i åldern 6 15 år väntas vara något större än de barnkullar som lämnar åldersgruppen. I Räng väntas ökningen av antal barn i grundskoleåldern uppgå till drygt 5 barn fram till år 222 och totalt nästan 18 barn fram till år 227. Antalet barn i åldern 6 15 år i det befintliga bostadsbeståndet beräknas bli färre och det är inflyttning till nybyggnation som bidrar till att antalet barn totalt sett prognosticeras öka. I Skanör-Falsterbo väntas en ökning av antal 6 15-åringar i det befintliga bostadsbeståndet och inflyttning av barn i nybyggda bostäder ske. Fram till prognosens sista år väntas antal barn i grundskoleåldern öka med cirka 95 barn i det befintliga bostadsbeståndet och cirka 1 barn tillkomma i de nybyggda bostäderna. Diagram 12 Folkmängd per kommundel, åldern 6 15 år, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal 3 25 Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo ÅLDER ÅR Antal ungdomar i åldern år förväntas öka mest i Räng i antal personer räknat, se Diagram 13. Det är främst antalet ungdomar i det befintliga bostadsbeståndet som väntas öka, men även inflyttade ungdomar i den nybyggnation som planeras bidrar till ökningen. Fram till år 222 väntas antalet åringar öka med 12 ungdomar i det befintliga bostadsbeståndet och drygt 2 tillkomma genom inflyttning i nybyggnation. Under prognosens andra halva beräknas antalet ungdomar i det befintliga bostadsbeståndet minska något jämfört med mittenåret 222 och år 227 väntas de vara knappt 8 fler jämfört med år 217. Totalt sett väntas åldersgruppen öka från 625 personer år 217 till nästan 76 år 227. Vellinge kommundel är den kommundel som näst efter Räng förväntas ha den största ökningen av antal ungdomar i åldern år, i antal ungdomar räknat. Även här väntas en ökning i både det befintliga bostadsbeståndet och som en följd av inflyttning i nybyggda bostäder. Antalet åringar totalt sett i Vellinge kommundel väntas öka från 365 ungdomar år 217 till nästan 48 år 227. I Månstorp väntas den största procentuella ökningen ske. Fram till år 227 väntas antalet åringar att ha ökat med drygt 6 procent, vilket motsvarar drygt 6 personer. I början av prognosperioden beror ökningen främst på att antal ungdomar i åldern år förväntas bli fler i det befintliga bostadsbeståndet, men under den senare halvan av perioden är det den förväntade inflyttningen av ungdomar i nybyggda bostäder som bidrar mest. Även i Skanör-Falsterbo prognosticeras antalet ungdomar i åldern år öka under prognosperioden. Ökningen beror både på att antalet ungdomar beräknas bli fler i det befintliga bostadsbeståndet och även som en följd av att ungdomar i den aktuella åldersgruppen 16 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

17 förväntas flytta in i nybyggda bostäder. Den totala ökningen fram till år 227 beräknas till cirka 6 ungdomar i åldern år. Diagram 13 Folkmängd per kommundel, åldern år, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo ÅLDER ÅR Antalet åringar förväntas öka i samtliga kommundelar under prognosperioden, se Diagram 14. Störst är ökningen i Räng och Vellinge kommundel som båda väntas ha en folkökning på drygt 19 personer fram till år 227. I båda områdena ökar antalet personer i det befintliga bostadsbeståndet, även inflyttning till nybyggnationen väntas bidra till folkökningen. I Månstorp beräknas antalet personer år i det befintliga beståndet öka med 2 procent fram till år personer väntas flytta in i planerade nybyggda bostäder under perioden vilket ger en totalt folkökning på cirka 3 procent. I Skanör-Fasterbo är det främst en ökning av antal personer i det befintliga beståndet som bidrar till folkökningen men även inflyttning till nybyggnation bidrar. Totalt prognosticeras antalet personer i åldersgruppen öka från personer år 217 till knappt 3 58 personer år 227. Diagram 14 Folkmängd per kommundel, åldern år, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 17

18 4.4.6 ÅLDER ÅR Antalet personer i åldern år prognosticeras öka i samtliga kommundelar, se Diagram 15. I samtliga fyra kommundelar är det den inflyttning som beräknas ske till de bostäder som planeras att byggas i kommunen som genererar folkökningen. Flest antal bostäder planeras byggas i Vellinge kommundel under prognosperioden vilket medför att folkökningen beräknas bli som störst här. Antalet personer i åldersgruppen förväntas öka från personer år 217 till cirka 6 5 personer år 227. Näst flest antal bostäder planeras i Räng och här väntas även den näst största folkökningen i antal personer räknat, en ökning med 96 personer fram till prognosens sista år. I Månstorp väntas den största procentuella ökningen ske. Antalet åringar beräknas öka med drygt 4 procent vilket motsvarar drygt 68 personer. I Skanör- Falsterbo väntas antalet personer i det befintliga beståndet öka med cirka 1 personer och drygt 32 tillkomma genom inflyttning till nybyggnation under prognosperioden. Diagram 15 Folkmängd per kommundel, åldern år, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo ÅLDER ÅR Åldersgruppen år väntas öka i Vellinge kommundel och Månstorp men minska i Räng och Skanör-Falsterbo, se Diagram 16. Det är det planerade bostadsbyggandet som väntas ge en inflyttning av äldre personer i denna åldersgrupp som ligger bakom ökningen i Vellinge kommundel. Antalet personer i det befintliga bostadsbeståndet i åldern år väntas däremot minska. Det beror på att personer kring 7 års ålder minskar något i takt med att 4- talisterna når högre åldrar. I Månstorp bidrar både ett ökat antal åringar i det befintliga bostadsbeståndet och som en följd av inflyttning av personer i dessa åldrar i nybyggda bostäder. Under prognosens första fem år väntas åldersgruppen öka med drygt 1 personer och under de fem följande åren med ytterligare 1 personer. Antalet personer i åldern år i Räng väntas minska både fram till år 222 och år 227. Det planerade bostadsbyggandet i kommundelen förväntas ge en inflyttning av åringar på omkring 29 personer fram till prognosens sista år. Detta väger dock inte upp för den minskning som väntas i det befintliga beståndet vilket medför att åldersgruppen totalt sett beräknas minska med nästan 1 procent. Även i Skanör-Falsterbo beräknas antalet åringar att minska under prognosperioden. Bostadsbyggandet förväntas generera en viss inflyttning av personer i dessa åldrar, men minskningen i det befintliga bostadsbeståndet är betydligt större. Att antalet personer i åldersgruppen minskar beror som tidigare nämnts på att antalet personer i åldern kring 7 år minskar i takt med att 4-talisterna når högre åldrar. 18 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

19 Diagram 16 Folkmängd per kommundel, åldern år, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo ÅLDER 8 ÅR OCH ÄLDRE Antalet personer 8 år och äldre förväntas öka i samtliga av kommunens delar, se Diagram 17. Att antalet personer i åldersgruppen 8 år och äldre väntas öka beror främst på det som nämnts tidigare att de stora årskullarna födda på 194-talet under prognosperioden kommer upp i åldrarna över 8 år. Den kraftigaste procentuella ökningen väntas ske i Vellinge kommundel, ökningen prognosticeras till cirka 14 procent fram till år 227. Det är främst antal personer i det befintliga bostadsbeståndet som väntas öka, men även inflyttning av äldre personer i de bostäder som planeras byggas bidrar till ökningen. Även i Månstorp väntas antal personer 8 år och äldre öka, om än inte i lika stor utsträckning. I det befintliga bostadsbeståndet väntas antalet 8 år och äldre öka med 65 personer fram till prognosens sista år och i de nybyggda bostäderna som planeras väntas 35 personer 8 år och äldre ha flyttat in fram till år 227. I Räng väntas antalet personer i åldersgruppen ha ökat med drygt 28 personer fram till år 222 och med ytterligare knappt 36 personer till år 227. Även i Skanör-Falsterbo prognosticeras en ökning av antal personer i åldern 8 år och äldre. Fram till år 227 beräknas cirka 3 personer ha flyttat in i nybyggda bostäder och cirka 34 tillkommit i det befintliga bostadsbeståndet. Diagram 17 Folkmängd per kommundel, åldern 8 år och äldre, utfall år 217 och prognos för år 222 och 227 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnation Antal Nybyggnation Befintligt bostadsbestånd Vellinge kommundel Månstorp Räng Skanör-Falsterbo VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 19

20 4.4.9 TÄTORTER I nedan tabell redovisas prognosresultatet per tätort och för jordbrukslandskapet i respektive kommundel. Tabell 5 Utfall per tätort och för jordbrukslandskapet år 217, prognos för år 222 och 227 samt förändring jämfört med folkmängd år 217 i absoluta tal och i procent. Tätorter och Jordbrukslandskapet Vellinge kommundel Utfall Prognos Förändring jämfört Gessie villastad % 1% Hököpinge % 7% Vellinge tätort % 42% Jordbrukslandskapet % 16% Summa % 4% Månstorp Arrie % 47% Västra Ingelstad % 96% Östra Grevie % 96% Jordbrukslandskapet % 4% Summa % 5% Räng Höllviken % 14% Ljunghusen % 6% Rängs sand % 29% Jordbrukslandskapet % 2% Summa % 13% Skanör-Falsterbo Skanör med Falsterbo % 7% Jordbrukslandskapet % 44% Summa % 8% Restförda % 2% Kommunen totalt % 22% 2 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

21 5 Hushåll och försörjning I nedan avsnitt beskrivs kortfattat hushållsstruktur, separationsfrekvens, demografisk försörjningsvot och försörjningsbörda för Vellinge kommun utifrån statistik från Statistiska centralbyrån. 5.1 Hushållsstruktur Den vanligaste hushållsstorleken i Vellinge kommun år 217 var tvåpersonshushåll, som utgjorde cirka 33 procent av hushållen i kommunen. Det var en något högre andel tvåpersonshushåll jämfört med såväl Stor-Malmö som Skåne län totalt, där 29 respektive 3 procent av hushållen bestod av två personer. Enpersonshushåll var den näst vanligaste hushållsstorleken i kommunen och utgjorde 25 procent av hushållen år 217. Det var en betydligt lägre andel enpersonshushåll jämfört med Stor-Malmö och Skåne län totalt, där andelen uppgick till 39 procent. Som framgår av Diagram 18 domineras Vellinge kommun i högre grad än Stor-Malmö och Skåne län av flerpersonshushåll vilket är naturligt då kommunen har ett stort småhusbestånd. Diagram 18 Andel hushåll fördelat på hushållsstorlek år 217 Andel Vellinge kommun Stor-Malmö Skåne län 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer 6 personer 7+ personer Den vanligaste hushållstypen, 32 procent av alla hushåll, i Vellinge kommun år 217 var sammanboende med barn 24 år. Därefter följer hushållstypen sammanboende utan barn som utgjorde 29 procent av alla hushåll i kommunen. Båda dessa hushållstyper är betydligt vanligare i Vellinge kommun jämfört med förekomsten i Stor-Malmö och Skåne län som helhet. Att kommunen utmärker sig med en hög andel sammanboende och låg andel ensamstående utan barn, återspeglar bostadsbeståndet och den höga andelen småhus. Bostäderna i flerbostadshus är även generellt något större än genomsnittet för länet. Av bostäderna i flerbostadshus är 42 procent större än 8 kvadratmeter, motsvarande andel för Skåne län är 26 procent, enligt SCB statistik för år 216. VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 21

22 Diagram 19 Andel hushåll fördelat på hushållstyp år 217 Andel 45 Vellinge kommun 4 Stor-Malmö 35 Skåne län Separationer I Diagram 2 visas antal skilsmässor per 1 invånare i Vellinge kommun jämfört med Stor- Malmö och Skåne län totalt. Under åren har Vellinge legat på en lägre skilsmässofrekvens per 1 invånare, förutom år 24 och 215 då skilsmässorna låg på samma nivå som i Skåne län som helhet. Den lägsta skilsmässofrekvensen observerades år 29 med 1,3 skilsmässor per 1 invånare och den högsta observerades år 213 då antalet uppgick till 2,9 per 1 invånare. Diagram 2 Antal skilsmässor per 1 invånare, år Antal/1 invånare Vellinge kommun Stor-Malmö Skåne län Äktenskapets medelvaraktighet vid skilsmässa har under perioden legat på omkring 14 år i Vellinge kommun, vilket kan ses i Diagram 21. Det är en något längre medelvaraktighet jämfört med länet totalt där varaktigheten legat på runt eller strax under VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

23 år under perioden. Jämfört med länet är alltså antalet skilsmässor i förhållande till befolkningens storlek lägre och äktenskapen varar något längre innan skilsmässa. Diagram 21 Äktenskapets medelvaraktighet i år vid skilsmässa, år År Vellinge kommun Skåne län 5.3 Försörjningskvot och försörjningsbörda Den demografiska försörjningskvoten är ett mått som används för att beskriva hur många personer i åldrar där flest förvärvsarbetar, 2 64 år, ska försörja förutom sig själv. Kvoten beräknas som summan av antal personer 19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer i åldern 2 64 och därefter multiplicerat med 1. År 217 var den demografiska försörjningskvoten i Vellinge kommun 94, vilket innebär att 1 personer förutom sig själva skulle försörja ytterligare 94 personer. Som framgår av Diagram 2 har den demografiska försörjningskvoten i kommunen ökat kraftigt från mitten av 2-talet och framåt. År 217 var kvoten betydligt högre än i länet och riket där den låg på 74 respektive 75. Diagram 22 Demografisk försörjningskvot i riket, länet och kommunen VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 23

24 Försörjningskvoten som härrör från personer 19 år har sjunkit sedan 197-talet, medan den del som härrör från personer 65 år och äldre ökat. Under prognosperioden väntas dock försörjningskvoten som härrör från de äldre minska något som en följd av att 4-talisterna når åldrar där dödsriskerna är höga. Den del av försörjningskvoten som personer i åldern 19 år står för beräknas däremot öka något, detta som en följd av den inflyttning av barnfamiljer som väntas till de nybyggda bostäderna i kommunen. Diagram 23 Demografisk försörjningskvot i Vellinge kommun, historisk utveckling samt prognos Försörjningskvot 1 Varav från -19 år Varav från 65-w år Ett annat mått som kan användas är försörjningsbörda. Försörjningsbördan tar hänsyn till sysselsättningen i befolkningen i åldern 2 64, vilket den demografiska försörjningskvoten inte gör. Måttet sätter befolkningen i relation till hur många som arbetar i åldern 2 64 år och beskriver därmed hur många personer en person som arbetar ska försörja förutom sig själv. Diagram 24 visar försörjningsbördan i Vellinge kommun, Stor-Malmö, Skåne län och riket. Försörjningsbördan i Vellinge kommun låg under år strax under den i Stor-Malmö och Skåne län, för att från år 212 och framåt ligga på ungefär samma nivå som Stor-Malmö och länet totalt. Försörjningsbördan totalt i riket har under merparten av perioden legat lägre än i Vellinge kommun. Som redovisades ovan är den demografisk försörjningskvoten i Vellinge kommun betydligt högre än i riket totalt men kommunen gynnas av att man har en hög andel förvärvsarbetande i befolkningen. 24 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

25 Diagram 24 Försörjningsbörda i riket, länet, Stor-Malmö och Vellinge kommun Vellinge kommun Stor-Malmö Skåne län Riket VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 25

26 6 Prognosantaganden Befolkningsprognosen bygger på en rad antaganden om befolkningens utveckling vad gäller flyttningar, barnafödande och dödlighet. För flyttningar och barnafödande har antaganden gjorts både om hur nivåerna kommer att utvecklas och i vilka åldrar som flyttningarna respektive barnafödandet kommer att ske. 6.1 Antaganden om barnafödandet I Diagram 25 visas den summerade fruktsamheten. Rikets antaganden är de SCB har använt som antagande i senaste befolkningsprognosen för riket. Den summerade fruktsamheten skattar antalet barn som dagens kvinnor i genomsnitt beräknas föda under hela sitt liv. Under 217 var den summerade fruktsamheten 1,79 barn per kvinna i Vellinge kommun. Det var något över nivån för hela riket som låg på 1,78 barn per kvinna. Fruktsamheten i Sveriges kommuner följer rikets upp- och nedgångar, även om nivån kan variera. Vellinge har sedan 197-talet haft en fruktsamhet som legat över riksgenomsnittet, med några få undantag. De senaste tio åren har fruktsamheten legat på en högre nivå än riksgenomsnittet samtliga år förutom Mellan år 216 och 217 sjönk fruktsamheten i Vellinge, från 2,25 barn per kvinna till 1,79 barn per kvinna. Fruktsamhetsutvecklingen har varierat ganska mycket från år till år, liksom för flertalet andra kommuner med Vellinges befolkningsstorlek. För att skapa mer stabilitet har den åldersspecifika fruktsamheten i kommunen beräknats baserat på de senaste fem årens observerade barnafödande. För att bestämma hur dessa fruktsamhetstal utvecklas under prognosperioden har det genomsnittliga avståndet till rikets summerade fruktsamhet beräknats för de senaste tio åren. Under prognosperioden antas fruktsamheten i kommunen sedan följa rikets utveckling, men på den något högre nivån som observerats de senaste tio åren i kommunen. Diagram 25 Summerad fruktsamhet (TFR) och antaganden för åren TFR År 26 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

27 6.2 Antaganden om dödsriskernas utveckling Vellinge kommuns dödsrisker beräknas baserat på observerade data för åren i åldrarna år. För övriga åldrar används länets dödsrisker per 1 års klass och kön. Detta då de slumpmässiga variationerna blir för stora i övriga åldrar. I stort ligger medellivslängden för Vellinge ungefär två år över den för länet. Denna skillnad behålls till stor del då kommunens dödsrisker används för de åldrar dödligheten är hög. Efter att det femåriga medelvärdet beräknats, justeras nivån upp på det femåriga medelvärdet så att det inte släpar efter. Detta görs genom att beräkna femårigt medelvärde för rikets köns- och åldersspecifika dödsrisker och samma beräkning baserat på senaste årets tillgängliga data, 217. Skillnaden mellan det femåriga medelvärdet och ettåriga dödsriskerna för riket används sedan för att justera upp Vellinge kommuns femåriga dödsrisker för personer i åldrarna år. Som tidigare nämnts används länets dödsrisker för övriga åldrar. Under prognosperioden reduceras de köns- och åldersspecifika dödsriskerna utifrån SCB:s antaganden om reducering av dödsrisker i olika åldrar, Diagram 26. Diagram 26 SCB:s antagande om de åldersspecifika dödstalens utveckling. Kvinnor Män Antal döda per 1 Ålder Antal döda per 1 Ålder år 1 år 95 år 95 år 1 9 år 1 9 år 1 85 år 8 år 75 år 7 år 65 år år 1 85 år 8 år 75 år 7 år 65 år år År År Logaritmisk skala Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 27

28 6.3 Födda och döda Beräkningarna av antalet födda och döda är baserade på tidigare beskrivna antaganden om fruktsamheten och dödligheten, i kombination med befolkningens förändrade storlek i åldrar där barnafödandet och dödligheten är stor. Antalet födda förväntas öka kraftigt i Vellinge kommun under prognosperioden. Detta är en utveckling som väntas i hela riket och som beror på att antalet personer i barnafödande åldrar kommer att öka. De stora barnkullarna födda i slutet av 198-talet och början av 199-talet når snart åldrar där barnafödandet är högt. Till detta kommer antagandet om en ökad inflyttning till de bostäder som planeras att byggas i kommunen. Inflyttarna i dessa bostäder bidrar till ett ökat barnafödande då de till övervägande del väntas vara unga i åldrar då det är vanligt att bilda familj. Antalet döda förväntas öka trots SCB:s antaganden om reducerade åldersspecifika dödsrisker. Detta beror på att antalet äldre förväntas öka under prognosperioden, inte minst när de stora barnkullarna födda på 194-talet når åldrar där dödsriskerna är höga. Diagram 27 Antal födda och döda, observerat åren och prognos för åren Antal Födda Döda År 28 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

29 6.4 Antaganden om flyttningar Flyttantaganden består av två delar. Dels behöver man bestämma nivåer för in- respektive utflyttning, dels behöver åldersstrukturer för flyttningen tas fram UTFLYTTNING Den prognostiserade utflyttningen ur Vellinge kommun bestäms av så kallade utflyttningsrisker. Det är den beräknade sannolikheten att flytta ut ur staden givet vilket kön och ålder man har. De risker som används är baserade på den observerade utflyttningen de fem senaste åren och redovisas i Diagram 28 nedan. Riskerna har utjämnats för de åldrar där utflyttningen är liten för att inte ge för stora slumpmässiga variationer. Utflyttningsriskerna appliceras på befolkningen vid det senaste årsskiftet för varje prognosår för att beräkna hur många som lämnar kommunen under det kommande året. Summan av dessa personer är det totala antalet utflyttare. De framräknade riskerna hålls konstanta genom prognosperioden och utflyttningen varierar med storleken på barnkullarna som når åldrar där utflyttningsriskerna är höga. Diagram 28 Utflyttningsrisker för Vellinge kommun, baserat på observerad utflyttning Per Kvinnor Män Ålder VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 29

30 6.4.2 UTGLESNING I prognosen antas en viss utglesning ske i det befintliga bostadsbeståndet under prognosperioden. Kommunen har observerat att vissa bostäder som tidigare använts som permanenta bostäder omvandlas till fritidsboende. Utglesningen väntas ske i Ljunghusen och beräknas år 218 uppgå till fem bostäder för att resterande prognosår uppgå till tre bostäder per år INFLYTTNING Det finns en stor efterfrågan på bostäder i kommunen med sitt attraktiva läge och det är rimligt att anta att ett ökat bostadsbyggande leder till en ökad inflyttning. I Vellinge kommun planeras ett ökat bostadsbyggande under de kommande åren, vilket förväntas generera en ganska stor befolkningstillväxt. Inflyttningen till olika typer av bostäder ser olika ut och i prognosen görs därför antagande för varje bostadstyp om antal personer som flyttar in i bostaden året då bostaden är färdigställd. För bostäder i flerbostadshus antas 2,3 personer flytta in, småhus 3,6 personer, 1 person i äldreboende och 1,4 personer i seniorboende. Även inflyttarna ålderssammansättning ser olika ut beroende på den bostadstyp som färdigställs. Därför har även olika inflyttningsfördelningar använts beroende på hustyp och juridisk form. Vellinge kommuns byggprognos redovisas i sin helhet i tabellbilaga 1. Diagram 29 är en sammanställning som visar Vellinge kommuns bedömning av det framtida färdigställandet av bostäder. Under åren 218 till och med 227 väntas bostäder bli färdigställda. I prognosen över nybyggda bostäder ingår även en uppskattning över antal bostäder som väntas omvandlas från fritidshus till permanenta bostäder sam avstyckningar och nybyggnation på obebyggda tomter. För åren antas att 23 bostäder per år tillkommer genom sådan omvandling och väntas ske främst i Falsterbo men även i Höllviken, Skanör och Rängs sand. Diagram 29 Prognos över bostadsbyggande i Vellinge kommun åren Antal Flerbostadshus Småhus Källa: Prognos över bostadsbyggande är Vellinge kommuns egen bedömning av färdigställandet. År Under prognosperioden väntas även en inflyttning av flyktingar till kommunen. I prognosen ingår ett antagande om att de etableringsbostäder som i dagsläget finns i kommunen kommer att bli fullt bebodda under år 218. Det rör sig om 68 etableringsbostäder, där 59 antas vara ensambostäder och 9 vara familjebostäder, som inte var bebodda i februari 218. Även för dessa bostäder görs antagande om antal personer som väntas flytta in i bostaden och inflyttarnas åldersfördelning. För familjebostäderna antas 3 personer flytta in i varje bostad och i ensamboende 1 person. 3 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

31 Inflyttningen antas vara större än utflyttningen under hela prognosperioden. Inflyttningen varierar i stort med bostadsbyggandet medan utflyttningen styrs av hur stora grupper det är i åldrar där utflyttning är vanligt. Att första prognosåret skiljer sig något från senaste utfallet vad gäller utflyttade beror på att utflyttningsriskerna är baserade på ett femårigt medelvärde. Diagram 3 Antaganden om in- och utflyttning för Vellinge kommun och prognos Antal Inflyttade Utflyttade År INFLYTTARNAS ÅLDERSFÖRDELNING Inflyttarnas åldersstruktur är baserad på den observerade inflyttningen där de senaste fem årens inflyttning har utgjort underlaget för att få stabilitet. Därefter har denna femåriga inflyttningsfördelningen jämnats ut med glidande medelvärde över ålder för de åldrar där antalet inflyttare är få. Diagram 31 Inflyttarnas åldersfördelning baserad på observerad inflyttning Antal År VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO 31

32 7 Osäkerhet i prognoser I prognoser finns alltid en viss osäkerhet och man kan aldrig vänta sig att prognosen ska slå in exakt. Prognosfelet ökar för varje år med prognoshorisonten då fel i början av prognosen följer med och fortplantas under senare år. Det är också i allmänhet olika svårt att göra bra prognoser för olika åldersgrupper. I åldrar där det i större utsträckning sker förändringar i livet än i andra åldrar är prognosfelen större. Faktorer som leder till sådana förändringar är fruktsamhet, flyttningsbenägenhet och dödlighet. Det kan finnas flera orsaker till de fel som uppkommer. Antagandena kan vara oriktiga, modellen kan vara felaktig, det kan bli avvikelser i planeringen, exempelvis kan ett bostadsbyggande bli försenat eller tidigarelagt. Även om modellen vore fullkomlig, all utveckling gick enligt planerna och vi kände till alla sanna värden för folks flyttbenägenhet, fruktsamhet och död så skulle det ändå kunna bli fel i prognosen på grund av slumpen. Osäkerhet i prognoser kan klassificeras i följande typer av fel: 7.1 Slumpfel: Slumpfelet är det prognosfel som bara beror på slumpen och ingenting annat. Även om den genomsnittliga nivån för fruktsamhet, dödlighet och flyttningar är korrekt de kommande åren skulle prognosen innehålla fel på grund av slumpmässiga variationer mellan åren. På grund av slumpen är det mycket svårt att exempelvis träffa exakt rätt i antal flyttare i olika åldrar, vilka personer som dör eller hur många barn som föds och av vilka mödrar. Slumpfelen kan approximativt beräknas och är den minsta felmarginal som det någonsin går att få för en prognos. 7.2 Fel i antaganden: Om de antaganden som gjorts för födda, döda och flyttade inte inträffar i verkligheten ökar prognosens osäkerhet. Här finns två typer av fel som kan inträffa. Den första typen är fel i nivåer, det vill säga fel antal som flyttar ut eller in. Denna typ av fel påverkar främst befolkningens storlek, men kan även påverka åldersstrukturen då det inte är samma åldrar som flyttar in som ut ur kommunen. Den andra typen av fel är åldersspecifika antaganden som utflyttningsrisker, inflyttningsandelar, dödsrisker och fruktsamhet. Fel i dessa påverkar främst åldersfördelningen i befolkningen. Betydelsen av avvikelser från antagandena kan uppskattas med känslighetsanalyser, t ex konsekvensanalyser av olika fruktsamhetsantaganden. 7.3 Fel på grund av planavvikelser: I befolkningsprognosen görs en prognos för befolkningen i framtida nyproduktion. Den bygger på en uppskattning av när bostäder enligt planerna beräknas bli färdiga för inflyttning. Om det i praktiken sker en tidsförskjutning i genomförandet uppstår en skillnad mellan utfall och prognos. Detta fel ska inte lastas prognosmodellen men kan vara en viktig förklaring till varför prognosen inte slår in. 7.4 Modellfel: Prognosfel kan uppstå om prognosmodellen är felaktig i något avseende. Sweco har med sina rötter i Stockholms stads statistik- och utredningskontor (USK) en lång tradition när det gäller metodutveckling inom området befolkningsprognoser och arbetar kontinuerligt med förbättringar av metod och modell för att ligga i framkant. 32 VELLINGE BEFOLKNINGSPROGNOS SWECO

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019 2028 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2019-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2018... 6 2 Uppföljning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2017-2026.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun och dess kommundelar. BEFOLKNINGSPROGNOS Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 218 228 NYNÄSHAMNS KOMMUN Rapport 218 6 13 SWECO SOCIETY 2 NYNÄSHAMNS KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 197 217... 6 2 Uppföljning av förra

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2013-2027 2013-03-25 Titel: Befolkningsprognos Sundbyberg 2013-2027 WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 08-688 60 00,

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 219 228 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 218... 4 Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod...

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 2018 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2017... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Befolkningsprognos Värmdö kommun. Med en utblick fram till år 2050

Befolkningsprognos Värmdö kommun. Med en utblick fram till år 2050 Befolkningsprognos 217-226 Värmdö kommun Med en utblick fram till år 25 2 VÄRMDÖ BEFOLKNIGSPROGNOS 217-226 Innehåll Förord... 4 Skillnader mot tidigare års prognoser... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2017 2028 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2017 Innehåll 1. Inledning 3 2. Prognos för hela kommunen 5 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2018 2029 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2018 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032 2018-05-22 UNDERTITEL 2018-05-22 1 Innehåll Sammanfattande analys... 2 Befolkningsutveckling och prognos för Kronobergs

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018 Lunds kommuns befolkningsprognos 218 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 2 86 personer 218 218 förväntas Lunds befolkning vara 123 36 invånare Lunds befolkningsökning 218 och de följande åren

Läs mer

Har skickats till layout. Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Har skickats till layout. Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2015-2024 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2015-08-20 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2019-2033 Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Titel: Författare: Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form:

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkningsprognos Värmdö kommun Med en utblick fram till år 2050

Befolkningsprognos Värmdö kommun Med en utblick fram till år 2050 Befolkningsprognos 2018-2027 Värmdö kommun Med en utblick fram till år 2050 Rapport 2018-02-21 SWECO SOCIETY 2 VÄRMDÖ BEFOLKNIGSPROGNOS 2018-2027 Innehåll Förord... 4 1 Sammanfattning... 5 2 Befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2019 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 3 2019 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget Befolkningsprognos 218-23 med en utblick mot år 26 Underlag för arbetet med budget 219 218-5-31 Innehållsförteckning Prognosresultat... 3 Hela folkmängden... 5 Barn och ungdomar -18 år... 8 Äldre 65 år

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2022 KÄVLINGE KOMMUN Prognos baserad på befolkningen 171031 och kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling Samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling Samhällsanalys Skånes befolkningsprognos år 2018-2027 Ska skickats till layout Avdelningen för regional utveckling Samhällsanalys 2018-06-04 Skånes befolkningsprognos 2018-08-31 1 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för

Läs mer