Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015."

Transkript

1 1

2 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga tio kommuner. Information om befolkningens storlek samt åldersstruktur är viktig för att kunna planera inför framtida beslut både för länet och för varje kommun. Viktigt att påpeka är dock att en befolkningsprognos som sträcker sig så långt som till år 2050 blir osäkrare ju längre fram i tiden man tittar. Demografiska prognoser, som en befolkningsprognos, präglas ofta av en ganska liten osäkerhet. Fertilitetsantaganden och antaganden om dödlighet är ofta stabila över tid. Det som kan göra en befolkningsprognos osäker är framförallt uppskattningen av flytt- och flyktingströmmar. Flyktingströmmar uppstår främst vid krig och konflikter, men även vid social oro och naturkatastrofer. Det är omöjligt att förutspå att, när eller var, väpnade konflikter, miljökatastrofer, eller andra händelser som ger stora befolkningsrörelser kommer att uppstå. Desto säkrare är prognoser över hur många individer som kommer vara i arbetsför ålder, samt hur många individer som kommer att klassas som äldre eller yngre. En befolkningsprognos har högst träffsäkerhet under de första två åren, men efter ytterligare några år kan det vara svårare att uppskatta hur stor befolkningsökningen blir och i vilka områden den sker. Antaganden om befolkningen och om framförallt flyttningar kan alltid förändras, vilket också förändrar utkomsten av prognosen (ex. ett eventuellt prognosfel ökar för varje år prognosen sträcker sig). Därmed inte sagt att det är irrelevant att prognostisera långt fram i tiden, det ger en bild idag om var utvecklingen är på väg. Rapporten innehåller en befolkningsprognos för Gävleborgs län fram till år 2050, följt av alla länets tio kommuner i bokstavsordning. Länet och varje kommun har fem egna figurer över de senaste årens utveckling samt den prognostiserade befolkningsutvecklingen i framtiden: Figur 1) Befolkningsutvecklingen, år : illustrerar den totala befolkningsutvecklingen i antal individer från år 2006 till år 2050, med första prognos år År 2014, år 2030 samt år 2050 är markerade med total befolkningsmängd för respektive år. Figur 2) Befolkningsförändringen, år : illusterar den årliga förändringen av antalet individer från föregående år i befolkningen. Figur 3) Befolkningsutveckling efter kön, år : illustrerar befolkningsutvecklingen i antal män och kvinnor, år År 2014, år 2030 samt år 2050 är markerade som referenspunkt. Figur 4) Differens: antal män jämfört med kvinnor i befolkningen, år , illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen. År 2014, år 2030 samt år 2050 är markerade som referenspunkt. Figur 5) Åldersgrupper efter andelen av befolkningen, år : illustrerar hur stor andel individer 0-19 år, år, samt 65- år eller äldre som kommer finnas fram till år År 2014, år 2030 samt år 2050 är markerade som referenspunkt. För länet presenteras också en figur som visar försörjningskvoten mellan år Sist i rapporten presenteras rikets befolkningsprognos, med total befolkningsmängd befolkningsmängden uppdelat efter kön, samt åldersgrupper efter andel av befolkningen tillsammans med försörjningskvoten mellan år

3 Prognosantaganden för Gävleborgs län och kommunerna Inledning Innan den deskriptiva statistiken för länet och kommunerna presenteras ges här en kort genomgång av de underliggande antaganden som ligger till grunden för prognosen. Detta för att läsaren ska ges bästa förutsättning för att tolka prognosen presenteras här de antaganden för fruktsamhet, dödlighet, samt inflyttning och utflyttning, var och en med en kort motivering. Fruktsamhet Fruktsamhet antas följa variationerna i riket enligt SCB:s riksprognos under prognosperioden, år För länet görs en regional justering genom att se på fruktsamhetsutvecklingen under de senaste sex åren (år ), och därför används genomsnittet jämfört med riket (1 procent över rikets nivå). Detta eftersom fruktsamheten varierat mellan att vara relativt konstant, eller ha viss variation, under de senaste åren, utan att visa på en tydlig sammantagen trend. Sex år visat sig vara ett stabilt värde som är att föredra i dessa fall. För kommunerna Ockelbo, Hofors, Ovanåker, Gävle, Bollnäs och Hudiksvall har likadana justeringar använts, som för länet, men baserat på respektive kommuns fruktsamhetsantagande. För kommunerna Nordanstig, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn har likadana justeringar använts men dessa är baserade på de tre senaste åren, Detta eftersom en tydlig trendförändring skett de senaste åren, som inte ser ut att bero på tillfälliga svängningar. Genom att använda ett medelvärde för en kortare period fångas denna trend. Dödlighet Dödligheten antas följa variationerna i riket enligt SCB:s riksprognos under prognosperioden, år Dödlighet anses vara stabila värden som bör beräknas utifrån längre tidsintervall. När modellen utvecklades specificerades detta till tio år. För dödlighet används därför perioden Det beror på att dödlighet beräknas utifrån sannolikheter (per ålder och kön), till skillnad från inflyttningen som beräknas som absoluta tal (baserat på medelvärdesberäkningar). Hur många som beräknas dö varje år beror alltså på den befolkningsmängd, köns- och åldersfördelning som prognostiserats det aktuella året, utifrån startårets befolkning och övriga antaganden. I alla kommuner, utom Gävle kommun, varierar dödsriskerna mycket från år till år för individer i åldern år. Dödligheten för dessa nio kommuner baseras därför på dödligheten för Gävleborgs län, eftersom länets värdet kan antas vara mer stabilt. Dödsriskerna för åldersgruppen år är stabila för alla kommuner utom Ockelbo, därför baseras dödligheten för denna grupp på respektive kommuns dödsrisker, utom i Ockelbo som baseras på länets dödsrisker. Inflyttning Inrikes inflyttning Liksom för fruktsamheten vill man fånga upp de senaste årens trender. SCB väljer då enligt liknande resonemang som för fruktsamheten vilket tidsintervall som antagandet ska bygga på för varje region. Baserat på observerad inrikes inflyttning åren har följande antaganden använts: Glidande medelvärde för inrikes inflyttning under åren för Gävleborgs län samt kommunerna Hofors, Gävle, Söderhamn och Bollnäs. Glidande medelvärde för inrikes inflyttningen under åren för Sandvikens kommun. Medelvärde för inrikes inflyttning under åren för kommunerna Ockelbo, Ovanåker, Ljusdal och Hudiksvall. Medelvärde för inrikes inflyttning under åren för Nordanstigs kommun. 3

4 Glidande medelvärden är användbara då man ser högre eller lägre inflyttningstal under en period (3-6 år) som man vill fånga upp men inte låta ökningen fortsätta under hela prognosperioden. De glidande medelvärdena fångar upp ökningar/minskningar och ökar/minskar de första åren för att sedan stabiliseras vid ett lägre/högre värde som dock är lägre/högre än det konstanta medelvärdet för perioden. Utrikes inflyttning Enligt SCB:s riksprognos väntas höga antal asylsökande till Sverige under de kommande åren, därefter en minskning. Då det skett en ökning av antalet utrikes inflyttningar även i Gävleborgs län de senaste åren kan man anta att länet även i fortsättningen kommer att följa rikets mönster. I denna prognos har antagandet för utrikes inflyttning varit att beräkna Gävleborgs läns andel av Sveriges immigranter under och sedan använda denna andel (2,36 procent) i förhållande till det förväntade antalet immigranter till Sverige enligt SCB:s riksprognos. Baserat på observerad utrikes inflyttning åren har följande antaganden använts: Antaganden justerat för respektive kommuns andel under åren för kommunerna Hofors, Ockelbo och Söderhamn. Antaganden justerat för respektive kommuns andel under åren för kommunerna Gävle, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Sandviken, Bollnäs och Hudiksvall. Utflyttning Utflyttningsantagandet för Gävleborgs län under prognosperioden har baserats på de observerade inrikes och utrikes utflyttningsriskerna för kommunen per ålder och kön för åren Motsvarande antagande, anpassat efter respektive kommuns utflyttningsrisk, används för kommunerna, med tillägg för observerade utflyttningsrisker till andra kommuner i länet. 4

5 Gävleborgs län hade en befolkning på totalt år Trenden i befolkningsutvecklingen har varit positiv sett till de senaste tio åren och prognosen visar på en relativt kraftig uppgång år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsökning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer länet att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är individer. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste tio åren, och ökningen fortsätter, men mattas av därefter. År 2026 kommer länet att passera invånare. Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Gävleborgs län visade också befolkningsökning över tid, men den ökningen var inte alls lika påtaglig som den i nya prognosen. Enligt den tidigare prognosen skulle länets befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är individer färre jämfört med den nya prognosen. Det som framförallt har förändrats under dessa år är att prognoserna för flytten till Sverige från annat land har räknats upp, något den tidigare prognosen alltså inte lyckades fånga. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Även om utvecklingen generellt varit positiv, finns några år innan och strax efter år 2010 där befolkningsförändringen var negativ i länet. År 2017 kommer ökningen att avta, vilket betyder att befolkningen fortfarande kommer att öka fram till år 2050, men förändringar jämfört med tidigare år kan vara negativa. Den absolut tydligaste förändringen väntas ske nu inom den närmaste 15- årsperioden, därefter kommer förändringen, mellan åren , att stabilisera sig strax under 500 individer per år. Detta har en stark koppling till antalet individer som förväntas komma till Sverige och Gävleborgs län under dessa år. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 5

6 Den totala befolkningen i länet bestod år 2014 av totalt män och kvinnor. I länet finns det fler män än kvinnor, ett faktum som kommer förstärkas inom de närmaste 35 åren (vilket illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i länet att ha ökat med för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden större, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 535 fler män än kvinnor i Gävleborgs läns befolkning. Differensen växer mellan år till 2 290, senare växer den ytterligare mellan år till Sett till denna befolkningsprognos, med första prognosår 2015, har tillväxten i antalet män och kvinnor förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i länet stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara fler år 2030 än i tidigare prognos, och fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i länet stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara fler år 2030 än i tidigare prognos, och fler år

7 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I den vänstra figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I länet finns en större andel äldre, 23,2 procent, jämfört med yngre, 21,4 procent, en skillnad som kommer att öka till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 24,9 procent äldre och 23,1 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre växa genom att andelen äldre ökar till 25,8 procent, och andelen yngre minskar, till 22,4 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för år År 2014 bestod befolkningen till 55,3 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 52 procent, för att sedan minska något till 51,8 procent år Försörjningskvoten beskriver antalet individer i grupper som behöver försörjning (yngre i åldrar 0-19 år samt äldre i åldrar 65 år och uppåt) i förhållande till antalet individer i arbetsförålder (20-64 år). Resultatet visar hur många en person i arbetsförålder måste försörja utöver sig själv. Enkelt kan man säga att ju högre försörjningskvot desto större press ligger på förvärvsarbetarna att producera varor och tjänster. Riket har idag en försörjningskvot på cirka 73 personer och fram till år 2050 antas denna kvot ha ökat till 83 personer med en topp runt år 2040 då kvoten beräknas ha stigit till 85. I Gävleborgs län har försörjningskvoten fluktuerat runt 75 från år 1970 fram till år 2008, vilket illustreras i den högra figuren ovan. Därefter har försörjningskvoten börjat stiga, och det är framförallt äldrekvoten som ökar. År 2014 var försörjningskvoten 81, två enheter under rikets högsta förväntade topp, och förväntas öka med tio enheter till 91 år 2050, med en topp runt år 2040 då kvoten beräknas ha stigit till 95. Vad detta innebär är att 100 personer i arbetsför ålder idag också bidrar till försörjningen av 81 personer som inte är i arbetsförålder. Mellan åren beräknas denna försörjningsbörda ha ökat så att 100 personer i arbetsför ålder bidrar till försörjningen av ca 95 personer i icke arbetsför ålder. Under år 2012 var första gången äldrekvoten var större än yngrekvoten, det vill säga fler äldre än yngre försörjdes av de arbetsförda i Gävleborgs län. Denna andel antas öka fram till år Därefter beräknas den relativa andelen äldre ligga kvar på ungefär samma nivå. 7

8 Bollnäs kommun hade en befolkning på totalt år Befolkningsutvecklingen har fluktuerat de senaste tio åren, men trenden har varit svagt positiv och prognosen visar på en ökning mellan år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsökning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Bollnäs kommun att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är individer. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste tio åren. Mellan åren kommer befolkningsökningen att vara mindre än 50 individer per år. Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Bollnäs kommun visade också befolkningsökning över tid, men den ökningen var inte alls lika tydlig som den i nya prognosen. Enligt den tidigare prognosen skulle Bollnäs kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Även om utvecklingen generellt varit positiv, finns några år innan och strax efter år 2010 där befolkningstillväxten var negativ i Bollnäs kommun. Dessutom kommer befolkningsökningen att avta, alltså att vissa förändringar jämfört med året innan är negativa. Den absolut största förändringen väntas ske nu inom den närmaste tioårsperioden. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 8

9 Den totala befolkningen i Bollnäs kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Bollnäs kommun fanns det fler kvinnor än män, något som kommer förändras de närmaste åren då män ökar snabbare i antal jämfört med kvinnor (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Bollnäs kommun att ha ökat med för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med 977 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden större, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 40 fler kvinnor än män i Bollnäs kommuns befolkning. Differensen växlar därefter till att män blir fler än kvinnor, och år 2030 är differensen 229, därefter växer den ytterligare mellan år till 407. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Bollnäs kommun 24 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 668 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 763 fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Bollnäs kommun 17 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 557 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 704 fler år

10 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper: individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Bollnäs kommun finns en större andel äldre, 25,1 procent, jämfört med yngre, 20,9 procent, en skillnad som kommer att öka något till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 26,7 procent äldre och 22,4 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre växa genom att andelen äldre ökar till 27,1 procent, och andelen yngre minskar, till 21,6 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andel individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 54 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 51 procent, för att sedan öka något till 51,2 procent år

11 Gävle kommun hade en befolkning om totalt år Befolkningsutvecklingen har varit positiv de senaste tio åren och prognosen visar på en ökning mellan år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsökning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Gävle kommuns befolkning att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är individer. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste tio åren, och ökningen fortsätter, men avtar, därefter och fluktuerar omkring 250 individer runt år Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Gävle kommun visade också befolkningsökning över tid, men den ökningen var inte alls lika påtaglig som den i nya prognosen. Enligt den tidigare prognosen skulle Gävle kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit positiv, Gävle kommun har inte haft och prognostiseras inte att ha några år fram till 2050 med negativ befolkningstillväxt. Däremot kommer ökningen att avta, alltså att vissa förändringar jämfört med året innan är negativa. Den absolut tydligaste förändringen väntas ske nu inom den närmaste tioårsperioden. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 11

12 Den totala befolkningen i Gävle kommun bestod år 2014 av totalt män och kvinnor. I Gävle kommun fanns år 2014 fler kvinnor än män, ett faktum som kommer att kvarstå men försvagas de närmaste åren då män ökar snabbare i antal jämfört med kvinnor (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Gävle kommun att ha ökat med för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden mindre, männen kommer vara totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 810 fler kvinnor än män i Gävle kommuns befolkning. Differensen minskar därefter, när män ökar mer jämfört med kvinnor, till år 2030 där differensen är 320, senare minskar den ytterligare mellan år till 150. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Gävle kommun 608 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara fler år 2030 än i tidigare prognos, och fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Gävle kommun 686 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara fler år 2030 än i tidigare prognos, och fler år

13 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Gävle kommun finns en mindre andel äldre, 19,8 procent, jämfört med yngre, 22,4 procent, en skillnad som kommer att öka något till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 21,2 procent äldre och 24 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre växa genom att andelen äldre ökar till 23,4 procent, och andelen yngre minskar, till 22,9 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 57,7 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 54,8 procent, för att sedan minska till 53,7 procent år

14 Hofors kommun hade en befolkning om totalt år Befolkningsutvecklingen har varit negativ de senaste tio åren och prognosen visar på en minskning mellan år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsminskning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att minska med 61 individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Hofors kommun att minska till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är -162 individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är -393 individer. Befolkningsutvecklingen är som svagast de närmaste åren, och minskningen fortsätter, men avtar, därefter och fluktuerar under 20 individer mellan år Därefter väntas minskningen avta ytterligare fram till år Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Hofors kommun visade också befolkningsminskning över tid, men den minskningen var mer påtaglig jämfört med vad den nya prognosen visar. Enligt den tidigare prognosen skulle Hofors kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är 248 individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit negativ, Hofors kommun har inte haft och prognostiseras inte att ha några år fram till år 2050 med positiv befolkningstillväxt (med undantag för år 2017 då befolkningen väntas öka med 2 individer). Däremot kommer minskningen att avta, alltså att vissa förändringar jämfört med året innan är positiva. Den absolut största förändringen väntas ske nu inom de närmaste åren. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 14

15 Den totala befolkningen i Hofors kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Hofors kommun fanns det fler män än kvinnor, ett faktum som kommer att kvarstå men först förstärkas och runt år 2020 börja försvagas något då kvinnor i befolkningen minskar i mindre takt jämfört med män (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Hofors kommun att ha minska med 63 för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer minska med 99 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden mindre, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 241 fler män än kvinnor i Hofors kommuns befolkning. Differensen ökar därefter när män minskar mindre jämfört med kvinnor fram till år 2020, men börjar därefter minska igen. År 2030 är differensen 277, därefter minskar den mellan år till 239. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Hofors kommun 7 stycken färre i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 162 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 150 fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Hofors kommun 33 stycken färre i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 86 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 137 fler år

16 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Hofors kommun finns en större andel äldre, 25,6 procent, jämfört med yngre, 20,6 procent, en skillnad som kommer att öka till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 28,7 procent äldre och 21,5 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre minska genom att andelen äldre minskar till 27,9 procent, och andelen yngre står stilla på 21,5 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 53,7 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 49,8 procent, för att sedan öka något till 50,6 procent år

17 Hudiksvalls kommun hade en befolkning om totalt år Befolkningsutvecklingen har varit svagt negativ de senaste tio åren, men prognosen visar på en ökning mellan år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsökning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med 989 individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Hudiksvalls kommun att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är individer. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste tio åren, och ökningen fortsätter, men avtar och innehåller år mellan med negativ tillväxt. Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Hudiksvalls kommun visade också befolkningsökning över tid, men den ökningen var inte lika stor som i den nya prognosen. Enligt den tidigare prognosen skulle Hudiksvalls kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit positiv och Hudiksvalls kommun prognostiseras att ha en positiv befolkningstillväxt fram till år Undantag sker mellan år då befolkningen minskar med som mest 7 individer per år. Däremot kommer ökningen att avta, alltså att vissa förändringar jämfört med året innan är negativa. Den absolut tydligaste förändringen väntas ske nu inom de närmaste åren. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 17

18 Den totala befolkningen i Hudiksvalls kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Hudiksvalls kommun fanns det fler kvinnor än män, ett faktum som kommer att kvarstå men försvagas de närmaste åren då män ökar snabbare i antal jämfört med kvinnor (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Hudiksvalls kommun att ha ökat med 963 för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med 859 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden något större, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 150 fler kvinnor än män i Hudiksvalls kommuns befolkning. Differensen minskar därefter, när män ökar mer jämfört med kvinnor, till år 2030 där differensen är 46, senare ökar den igen mellan år till 68. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Hudiksvalls kommun 125 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 706 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 654 fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Hudiksvalls kommun 30 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 481 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 589 fler år

19 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Hudiksvalls kommun finns en större andel äldre, 24,1 procent, jämfört med yngre, 21,5 procent, en skillnad som kommer att öka fram till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 26,9 procent äldre och 22,4 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre växa ytterligare genom att andelen äldre ökar till 27,4 procent, och andelen yngre minskar, till 21,8 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 54,3 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 50,6 procent, för att sedan öka något till 50,8 procent år

20 Ljusdals kommun hade år 2014 en befolkning om totalt Befolkningsutvecklingen var negativ mellan år och därefter svagt positiv fram till idag. Prognosen visar på en ökning mellan år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsökning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med 703 individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Ljusdals kommun att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är individer. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste åren, och ökningen fortsätter, men avtar och innehåller år mellan med negativ tillväxt. Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun visade på en generell befolkningsminskning över tid, vilket skiljer sig från den nya prognosen som visar på en befolkningsökning. Enligt den tidigare prognosen skulle Ljusdals kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit positiv och Ljusdals kommun prognostiseras att ha en positiv befolkningstillväxt fram till år Undantag sker mellan år då befolkningen minskar med som mest 6 individer per år. Däremot kommer ökningen att avta, alltså att vissa förändringar jämfört med året innan är negativa. Den absolut tydligaste förändringen väntas ske nu inom de närmaste åren. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 20

21 Den totala befolkningen i Ljusdals kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Ljusdals kommun fanns det fler män än kvinnor, ett faktum som kommer att kvarstå och förstärkas fram till år 2050 då män ökar snabbare i antal jämfört med kvinnor (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Ljusdals kommun att ha ökat med 774 för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med 310 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden något större, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 147 fler män än kvinnor i Ljusdals kommuns befolkning. Differensen ökar därefter när män ökar mer jämfört med kvinnor, och år 2030 är differensen 612, därefter ökar den igen mellan år till 810. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Ljusdals kommun 37 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 749 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 819 fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Ljusdals kommun 70 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 511 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 581 fler år

22 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Ljusdals kommun finns en större andel äldre, 25,9 procent, jämfört med yngre, 20,9 procent, en skillnad som kommer att öka fram till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 27,8 procent äldre och 21,8 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre växa ytterligare genom att andelen äldre ökar till 28,1 procent, och andelen yngre minskar, till 21,4 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 53,2 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 50,4 procent, för att sedan öka något till 50,5 procent år

23 Nordanstigs kommun hade år 2014 en befolkning om totalt Befolkningsutvecklingen var negativ mellan år och därefter svagt positiv fram till idag. Prognosen visar på en ökning fram till år 2028, därefter minskar befolkningen något fram till år 2045 för att sedan öka något till år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsförändring. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med 126 individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Nordanstigs kommun att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är 173 individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är 85 individer. Befolkningsutvecklingen är som starkast de närmaste tio åren, därefter avtar ökningen och blir negativ under ett antal år. Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Nordanstigs kommun visade på en fluktuerande befolkningsutveckling med ökningar och minskningar inom ett intervall på individer. Enligt den tidigare prognosen skulle Nordanstigs kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är 123 individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit positiv, Nordanstigs kommun prognostiseras att ha en positiv befolkningstillväxt fram till år 2050 jämfört med år Men mellan år är befolkningstillväxten negativ, för att sedan bli positiv fram till år Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 23

24 Den totala befolkningen i Nordanstigs kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Nordanstigs kommun fanns det fler män än kvinnor, ett faktum som kommer att kvarstå men försvagas över tid fram till år 2050 då kvinnor ökar mer i antal jämfört med män (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Nordanstigs kommun att ha ökat med 87 för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med 86 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden mindre, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 319 fler män än kvinnor i Nordanstigs kommuns befolkning. Differensen ökar därefter knappt till år 2030 där differensen är 320, därefter minskar den mellan år till 308. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Nordanstigs kommun 11 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 14 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 99 färre år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Nordanstigs kommun 15 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 109 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 104 fler år

25 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Nordanstigs kommun finns en större andel äldre, 25,7 procent, jämfört med yngre, 21,2 procent, en skillnad som kommer att minska något fram till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 27,3 procent äldre och 23 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre vara oförändrad med 27 procent andel äldre och 22,7 procent andel yngre. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 53,1 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 49,7 procent, för att sedan öka något till 50,3 procent år

26 Ockelbo kommun hade år 2014 en befolkning om totalt Befolkningsutvecklingen har varit negativ de senaste tio åren och prognosen visar på en minskning mellan år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsminskning. Fram till år 2020 kommer befolkningen att minska med 17 individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Ockelbo kommun att minska till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är -49 individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är -151 individer. Befolkningsutvecklingen är som svagast de närmaste åren, och minskningen fortsätter, men avtar, därefter och fluktuerar under -10 individer mellan år Närmare år 2050 avtar minskningen för att istället närma sig noll. Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Ockelbo kommun visade en befolkningsökning över tid, vilken då skiljer sig från den nya som visar på en befolkningsminskning. Enligt den tidigare prognosen skulle Ockelbo kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är 478 individer fler jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit negativ, Ockelbo kommun prognostiseras inte att ha några år fram till 2050 med positiv befolkningstillväxt (med undantag för år ). Däremot kommer minskningen att fluktuera genom att avta och öka mellan olika år, alltså att vissa förändringar jämfört med året innan är negativa eller positiva. Den absolut tydligaste förändringen väntas ske nu inom de närmaste åren. Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 26

27 Den totala befolkningen i Ockelbo kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Ockelbo kommun fanns det fler män än kvinnor, ett faktum som kommer att kvarstå och förstärkas fram till år 2026, därefter kommer skillnaden att minska då antalet kvinnor minskar mindre än män (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Ockelbo kommun att ha minska med 24 för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer minska med 25 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden mindre, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 77 fler män än kvinnor i Ockelbo kommuns befolkning. Därefter ökar differensen knappt när män minskar marginellt mindre jämfört med kvinnor fram till år 2030 då differensen är 78, och mellan år minskar differensen till 38. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Ockelbo kommun 43 stycken färre i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 183 färre år 2030 än i tidigare prognos, och 319 färre år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Ockelbo kommun 100 stycken färre i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 295 färre år 2030 än i tidigare prognos, och 428 färre år

28 När befolkningen förändras, ändras också åldersstrukturen. Information om framtidens åldersstruktur är viktig vid planering och beslut i de flesta samhällsfrågor, bland annat hur behovet av bostadsbyggande eller behovet av skola och omsorgstjänster kommer att se ut. I figuren ovan illustreras befolkningsutvecklingen som andelar av åldersgrupper; individer 0-19 år, individer år samt individer 65 år eller äldre. I Ockelbo kommun finns en större andel äldre, 25,8 procent, jämfört med yngre, 18,7 procent, en skillnad som kommer att öka till år 2030 då befolkningen kommer bestå av 31,8 procent äldre och 18,5 procent yngre. Till år 2050 kommer skillnaden mellan äldre och yngre öka genom att andelen äldre ökar till 32,2 procent, och andelen yngre minskar till 18,2 procent. Samtidigt finns en negativ trend i utvecklingen av andelen individer år för åren År 2014 bestod befolkningen till 55,5 procent av individer år. Fram till år 2030 har andelen minskat till 49,8 procent, för att sedan minskar något till 49,7 procent år

29 Ovanåkers kommun hade år 2014 en befolkning om totalt Befolkningsutvecklingen var negativ mellan år och därefter svagt positiv fram till idag. Prognosen visar på en ökning fram till år 2026, därefter minskar befolkningen något fram till år I den vänstra figuren ovan illusteras denna prognostiserade befolkningsförändring. Fram till år 2020 kommer befolkningen att öka med 143 individer till invånare. Därefter, fram till år 2030, kommer Ovanåkers kommun att öka till invånare, för att vid år 2050 vara totalt invånare. Skillnaden i antal mellan år 2014 och år 2030 är 196 individer, och skillnaden mellan år 2014 och år 2050 är -117 individer. Befolkningsförändringen är som starkast de närmaste fem åren, därefter avtar ökningen och blir negativ fram till år Den tidigare prognosen (med första prognosår 2011) över befolkningsutvecklingen i Ovanåkers kommun visade på befolkningsminskning under hela prognosperioden. Enligt den tidigare prognosen skulle Ovanåkers kommunens befolkning totalt vara år 2030, vilket alltså är 807 individer färre jämfört med den nya prognosen. Den högra figuren ovan illustrerar befolkningsförändringen över tid genom förändring i antal individer per år. Generellt har befolkningsutvecklingen varit negativ och Ovanåkers kommun prognostiseras att fortsätta ha en negativ befolkningstillväxt fram till år 2050 jämfört med år Men mellan år är befolkningstillväxten positiv, vilken sedan blir negativ fram till år Befolkningsförändringen följer det förväntade mönstret i en befolkningsprognos med den här relativt långa prognoshorisonten: trender brukar stabilisera sig över tid och framförallt längre fram i prognoserna. 29

30 Den totala befolkningen i Ovanåkers kommun bestod av totalt män och kvinnor år I Ovanåkers kommun finns det fler män än kvinnor, ett faktum som kommer att kvarstå och förstärkas över tid fram till år 2050, då kvinnor minskar i antal jämfört med män som ökar något (illustreras i den vänstra figuren ovan). Till år 2030 kommer antalet män i Ovanåkers kommun att ha ökat med 147 för att totalt bestå av individer, medan kvinnor kommer öka med 50 för att totalt bestå av individer. Till år 2050 blir skillnaden större, män kommer då bestå av totalt individer och kvinnor individer. Den högra figuren ovan illustrerar differensen mellan totala antalet män jämfört med kvinnor i befolkningen mellan år (det vill säga gapet mellan de två linjerna i den vänstra figuren). År 2014 fanns totalt 222 fler män än kvinnor i Ovanåkers kommuns befolkning. Differensen växer fram till år 2030 och är 319, därefter växer den ytterligare mellan år till 343. Sett till denna befolkningsprognos med första prognosår 2015 har tillväxten i antalet män och kvinnor också förändrats jämfört med den tidigare prognosen med första prognosår Jämfört med den tidigare prognosen var antalet män i Ovanåkers kommun 154 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet män vara 495 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 542 fler år Jämfört med den tidigare prognosen var antalet kvinnor i Ovanåkers kommun 93 stycken fler i slutet av år Enligt den nya prognosen kommer antalet kvinnor vara 313 fler år 2030 än i tidigare prognos, och 364 fler år

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos Jönköpings län

Befolkningsprognos Jönköpings län Befolkningsprognos Jönköpings län 218 23 På uppdrag av Region Jönköpings län Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 218-5-29 Utredare Peter Wettermark Kontakt www.jonkoping.se/statistik andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Gävleborgs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Gävleborgs län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Gävleborgs län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Blekinges befolkningsutveckling 2017

Blekinges befolkningsutveckling 2017 Blekinges befolkningsutveckling 2017 Befolkningsrapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling.

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg

Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Arbetsmarknad och kompetens i Gävleborg Kvartalsrapport januari-mars 2015 Befolkningen i Gävleborg ökar. Inflytt från utlandet bidrar mest till ökningen. Under fjärde kvartalet 2014 startades 379 företag

Läs mer

Blekinges befolkningsutveckling 2017

Blekinges befolkningsutveckling 2017 Blekinges befolkningsutveckling 2017 Befolkningsrapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget Befolkningsprognos 218-23 med en utblick mot år 26 Underlag för arbetet med budget 219 218-5-31 Innehållsförteckning Prognosresultat... 3 Hela folkmängden... 5 Barn och ungdomar -18 år... 8 Äldre 65 år

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Frågeområde BMI. Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg

Frågeområde BMI. Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg Frågeområde BMI Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg I avsnittet om BMI redovisas andelen som har övervikt (BMI 25 30), andelen som har fetma (BMI 30 och över) samt andelen som har övervikt eller

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden 2019-2033 Avdelning: Regional utveckling Publiceringsdatum: 190517 Kontakt: martin.hedlund@kronoberg.se Innehållsförteckning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2015-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Eslövs kommun

Befolkningsprognos för Eslövs kommun Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2019-2035 baserad en utbyggnad med 675 nya bostäder under åren 2019-2022 samt därefter 150 nya bostäder per

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Frågeområde allmänt hälsotillstånd

Frågeområde allmänt hälsotillstånd Frågeområde allmänt hälsotillstånd Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd är en fråga som redovisas i avsnittet. Inledningsvis redovisas andelar som svarar

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032 2018-05-22 UNDERTITEL 2018-05-22 1 Innehåll Sammanfattande analys... 2 Befolkningsutveckling och prognos för Kronobergs

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos.

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling år 2016 i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsförändringar år 2016 Befolkningen i Svedala

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2018 2029 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2018 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Frågeområde Funktionshinder

Frågeområde Funktionshinder Frågeområde Funktionshinder Nationella folkhälsoenkäten 2018 Gävleborg I avsnittet redovisas andelen som har någon form av funktionsnedsättning i form av nedsatt rörelseförmåga, synproblem eller hörselproblem.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer