Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden"

Transkript

1 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2018 och befolkningsprognos för perioden Avdelning: Regional utveckling Publiceringsdatum: Kontakt:

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Befolkningsutveckling i Kronobergs län och prognos Fortsatt stark befolkningstillväxt i länet... 3 Ökad medelålder trots stark befolkningstillväxt... 6 Stor variation i befolkningstillväxt mellan kommunerna... 9 Positiv utveckling av inrikes flyttnetto i många kommuner Den demografiska försörjningskvoten ökar i kommunerna Stor andel män i många kommuner Uppföljning av föregående års befolkningsprognos Nyckelbegrepp Födelsenetto = Antal födslar i länet/kommunen minus antal döda. Ifall födelsetalet överstiger dödstalet så växer befolkningen på naturlig väg, detta benämns naturlig befolkningstillväxt. Inrikes flyttnetto = Antal inflyttade från övriga län/kommuner minus antal utflyttade till övriga län/kommuner. I texten används också termen utflyttningsöverskott för att hänvisa till ett negativt inrikes flyttnetto. Utrikes flyttnetto = Antal invandrade från utanför Sverige till länet/kommunen minus antal utvandrade. I texten används även termen invandringsöverskott för att hänvisa till ett positivt utrikes flyttnetto. Försörjningskvot = Hela befolkningen delat på antal personer i åldersgruppen Försörjningskvoten är att mått som används för att beskriva hur många personer, inklusive sig själv, som en person i arbetsför ålder ska försörja med sin inkomst. Könskvot = Antal män per 100 kvinnor.

3 3 Inledning Varje år publicerar Region Kronoberg en befolkningsrapport som beskriver befolkningsutvecklingen det senaste året samt presenterar regionens uppdaterade befolkningsprognos. Rapporten bygger på Statistiska Centralbyråns (SCB) demografiska databas och den senaste uppdateringen för helåret Syftet med rapporten är att beskriva hur befolkningen i Kronoberg utvecklats över tid och vilka komponenter i form av födelsenetto och flyttnetto som förklarar utvecklingen. Utöver den historiska utvecklingen beskrivs också Region Kronobergs befolkningsprognos för perioden i rapporten. Prognosen bygger på den historiska befolkningsutvecklingen i länet och används som underlag i planeringen av en rad frågor. Befolkningsutveckling i Kronobergs län och prognos Fortsatt stark befolkningstillväxt i länet Befolkningen i Kronobergs län har ökat för varje år sedan Mellan 2000 och 2018 ökade länets befolkning från till , en ökning med invånare. Den genomsnittliga befolkningstillväxten uppgick till personer per år (1,33 procent) vilket var en markant högre siffra än perioden då den genomsnittliga tillväxttakten låg på invånare per år (0,6 procent). Under 2018 ökade länets befolkning med personer. Region Kronobergs befolkningsprognos pekar på en fortsatt stark befolkningstillväxt på cirka personer per år. Efter 2026 förväntas den årliga tillväxttakten avta för att 2033 uppgå till cirka personer. Enligt prognosen förväntas befolkningen öka med personer under 2019 vilket resulterar i en total befolkning i länet på personer. År 2033 förväntas den totala befolkningen i länet att uppgå till personer Invånare Prognos invånare Årlig förändring Prognos årlig förändring Figur 1: Folkmängd (vänster axel) i Kronobergs län och årlig ökning (höger axel), Prognosår: Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg.

4 Den enskilt viktigaste faktorn bakom befolkningstillväxten under perioden på invånare var ett positivt utrikes flyttnetto. Under perioden uppgick utrikes flyttnetto till personer medan födelsenetto uppgick till personer. Sedan 2013 har länets befolkning ökat med i genomsnitt personer per år (1,4 procent). Samtidigt har befolkningen minskat till följd av ett negativt inrikes flyttnetto på personer. Intressant att notera är dock att inrikes flyttnetto har ökat för varje år sedan 2013, och år 2018 minskade befolkningen endast med 153 personer till följd av utflyttning till andra län. En annan faktor som bidragit till länets befolkningsökning är att födelsenettot varit positivt sedan 2006 och perioden har det årliga födelsenettot i genomsnitt uppgått till 380 personer (0,2 procent). Enligt Region Kronobergs befolkningsprognos förväntas befolkningsökningen bero på ett fortsatt stort utrikes flyttnetto samt en ökad naturlig befolkningstillväxt (främst till följd av fler födslar). Utflyttningen till andra län förväntas dock att öka till följd av att de stora kohorter som föddes under 00-talet träder in i de åldrar då benägenheten att flytta är som störst Födelsenetto Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Totalt Figur 2: Befolkningsutvecklingens komponenter i Kronobergs län, Prognosår: Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg. Befolkningstillväxten de senaste åren i Kronobergs län har varit större än genomsnittet i riket. Perioden hade Kronobergs län den femte största befolkningsökningen i landet och av grannlänen var det endast Skåne och Hallands län som hade en större befolkningstillväxt. Även under 2018 hade Kronobergs län, med en tillväxt på 1,2 procent, den femte största befolkningstillväxten i landet.

5 5 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 8,8% 8,2% 7,2% 6,8% 6,7% 6,1% 5,9%5,8%5,7%5,7%5,4% 4,6%4,5% 4,0% 3,6% 3,5% 3,4% 3,1% 3,0% 2,8% 3,0% 2,0% 1,0% 1,4% 0,4% 0,0% Riksgenomsnitt Figur 3: Befolkningsutveckling Källa: SCB. Sett till utvecklingen av de demografiska komponenterna så hade Kronobergs län det största utrikes flyttnettot i av alla län under 2018 (1,1 procent av totalbefolkningen). Förutom Kronoberg var Stockholms län det enda länet där utrikes flyttnetto under 2018 översteg 1 procent av befolkningen. Det positiva födelsenettot i Kronobergs län på 0,17 procent placerade länet på sjätte plats i förhållande till övriga län, strax efter storstadslänen för vilka födelsenettot uppgick till 0,26 0,54 procent av totalbefolkningen. Norrbottens, Västernorrlands, och Gotlands län hade alla ett negativt födelsenetto på 0,1 procent eller lägre. När det kommer till inrikes flyttnetto har Kronobergs län under tidigare år stuckit ut i negativ bemärkelse, där länet konkurrerat med Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län om att ha den största utflyttningen till andra län. Under 2018 var dock inrikes flyttnetto i Kronobergs län endast -0,08 procent vilket placerade Kronoberg på elfte plats, strax bakom Stockholms och Västra Götalands län. Störst inrikes flyttnetto hade Uppsala, Gotlands och Hallands län. Intressant att notera är även att inrikes flyttnetto över tid har fallit i Stockholms län och under 2018 var det fler som flyttade från än som flyttade till länet. Kronobergs län har, å andra sidan, haft den näst största ökningen av inrikes flyttnetto av samtliga län , där inrikes flyttnetto i genomsnitt ökat med 0,13 procent av befolkningsstorleken för varje år. Endast Gotlands län hade en större ökning av inrikes flyttnetto i relation till sin befolkningsstorlek. Även Västra Götalands och Skåne län har haft en relativt svag utveckling av inrikes flyttnetto. Storstadslänen svaga utveckling när det kommer till inrikes flyttnetto i kombination med en starkare utveckling för län som Kronoberg, Uppsala, Jämtland och Örebro pekar på ökad attrakti-

6 01 Stockholms län 03 Uppsala län 04 Södermanlands län 05 Östergötlands län 06 Jönköpings län 07 Kronobergs län 08 Kalmar län 09 Gotlands län 10 Blekinge län 12 Skåne län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 17 Värmlands län 18 Örebro län 19 Västmanlands län 20 Dalarnas län 21 Gävleborgs län 22 Västernorrlands län 23 Jämtlands län 24 Västerbottens län 25 Norrbottens län 6 vitet för mindre regioner. Detta kan hänga samman med höga prisnivåer på bostäder i storstadslänen. För Kronobergs del hänger det sannolikt också ihop med att länet har en hög andel jobb i förhållande till befolkningen vilket innebär att det finns goda försörjningsmöjligheter i länet. 1,50% 1,20% 0,90% 0,60% 0,30% 0,00% -0,30% -0,60% -0,90% -1,20% Utrikes flyttnetto Inrikes flyttnetto Födelsenetto Figur 4: Demografiska tillväxtkomponenter Källa: SCB. Ökad medelålder trots stark befolkningstillväxt Sveriges befolkning blir allt äldre, både till följd av fallande födelsetal sedan 1960-talet och till följd av ökad medellivslängd. De senaste decenniernas invandringsöverskott har dock bidragit till att kompensera för den relativa minskning av personer i arbetsför ålder som det minskande barnafödandet och den ökande medellivslängden resulterar i. Trots invandringsöverskott pekar trenden mot en allt äldre befolkning i både riket som helhet och i Kronobergs län. Mellan 2000 och 2018 växte gruppen över 65 år som andel av hela länsbefolkningen från 18,7 procent till 21,1 procent. Enligt Region Kronobergs senaste befolkningsprognos kommer dock andelen över 65 år att ligga stabilt på kring 21 procent ända fram till år 2031 då åldersgruppens andel åter förväntas öka. Även om gruppen över 65 år inte förväntas öka så kommer åldersgruppen att bli äldre. Efter 2022 prognosticeras gruppen 80+ att växa kraftigt och 2033 förväntas den

7 7 vara 47 procent större jämfört med Som andel av den totala länsbefolkningen är prognosen att gruppen 80+ ökar från 5,8 procent 2018 till 7,6 procent Då gruppen 80+ är den mest vårdintensiva gruppen så förväntas denna utveckling bidra till ökade vårdkostnader i relation till de skatteintäkter som inbringas av gruppen i arbetsför ålder Index Figur 5: Prognos för åldersgruppernas utveckling i Kronobergs län, Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg. För försörjningen av välfärden är ett intressant mått storleken på gruppen i arbetsför ålder i relation till den totala befolkningen. 1 Genom att dela den totala befolkningen med antalet i arbetsför ålder (20-64) fås ett mått på hur många personer, inklusive sig själv, som en person i arbetsför ålder måste försörja detta mått benämns försörjningskvot. I Kronobergs län ökade försörjningskvoten från 1,757 år 2010 till 1,820 år 2018 vilket innebär att en person i arbetsför ålder måste försörja fler personer idag jämfört med tidigare. 2 Enligt Regionen Kronobergs befolkningsprognos kommer försörjningskvoten att fortsätta öka under de kommande åren, dock inte i samma snabba takt som under 2010-talet. År 2023 förväntas försörjningskvoten att stabiliseras kring 1,835 för att åter börja öka Viktigt att notera är att åldersfördelning inte är den enda faktorn när det kommer till försörjningsbörda. Även sysselsättningsgrad, inkomst och produktivitet är viktiga när det kommer till försörjningen av välfärden. För dessa mått hänvisar vi till Region Kronobergs årliga sysselsättningsrapport samt regionens produktivitetsrapport. 2 En försörjningskvot på 1,820 innebär att 100 personer i arbetsför ålder ska försörja 82 personer utöver sig själva.

8 8 Tabell 1: Befolkningsprognos för Kronobergs län efter åldersgrupper. Källa: SCB och Region Kronoberg Årtal Försörjningskvot Totalt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , P2019 1, P2020 1, P2021 1, P2022 1, P2023 1, P2024 1, P2025 1, P2026 1, P2027 1, P2028 1, P2029 1, P2030 1, P2031 1, P2032 1, P2033 1, Med en försörjningskvot på 1,820 under 2018 hade Kronobergs län den elfte största försörjningskvoten av samtliga 21 län. Mellan 2010 och 2018 ökade försörjningskvoten i riket som helhet med 0,046 medan samma siffra för Kronobergs län var 0,062. Det bör dock påpekas att riksgenomsnittet drogs ned till följd av en lägre ökning i Stockholms län och att ökningen av försörjningskvoten låg över riksgenomsnittet i alla län utom Östergötland, Jönköping, Västra Götaland och Stockholm. Skillnaden i försörjningskvot mellan länen beror till stor del på länens respektive inrikes och utrikes flyttnetto av personer i arbetsför ålder. När det kommer till summerad inrikes flyttnetto i gruppen var det endast Hallands, Stockholms, Uppsala, Västra Götalands och Skåne län som hade ett positivt flyttnetto. Länen

9 09 Gotlands län 20 Dalarnas län 04 Södermanlands län 08 Kalmar län 21 Gävleborgs län 10 Blekinge län 22 Västernorrlands län 23 Jämtlands län 25 Norrbottens län 17 Värmlands län 07 Kronobergs län 19 Västmanlands län 13 Hallands län 12 Skåne län 03 Uppsala län 18 Örebro län 24 Västerbottens län 05 Östergötlands län 06 Jönköpings län 14 Västra Götalands län 01 Stockholms län 9 med ett inrikes flyttunderskott hade dock ett invandringsöverskott som i samtliga fall var större än det inrikes flyttunderskottet. Kronobergs län hade ett inrikes flyttunderskott i åldersgruppen på 5,7 procent samtidigt som invandringsöverskottet var 11,7 procent vilket resulterade i en positiv totalsiffra på 6,0 procent. Allra störst invandringsöverskott i åldersgruppen hade Västra Götalands län, där nettoinvandringen uppgick till 61,8 procent. 0,12 0,10 0,08 (6) (1) (3) (2) (7) (5) (4) (9) (13) (10) (11) (12) (8) 0,06 (18) (20) (15) (17) (16) (14) (19) 0,04 0,02 (21) 0,00 Förändring Riket Figur 6: Förändring av försörjningskvoter Länens ranking för försörjningskvoten 2018 inom parantes ovanför varje stapel. Länet med rank 1 hade högst försörjningskvot 2018 medan länet med rank 21 hade lägst försörjningskvot. Källa: SCB. Stor variation i befolkningstillväxt mellan kommunerna Även om samtliga kommuner i länet haft en befolkningstillväxt de senaste åren så har vissa kommuner ökat mer än andra. I relation till sin storlek hade Älmhult den största befolkningsökningen perioden , med en befolkningsökning på 10,4 procent (1 660 personer). Näst störst befolkningsökning hade Markaryd (7,4 procent) följt av Växjö och Lessebo kommun (6,4 respektive 6,3 procent). Tingsryd och Uppvidinge kommun, å andra sidan, hade den lägsta relativa befolkningstillväxten under den senaste femårsperioden och under 2018 minskade befolkningen i Tingsryd och Lessebo kommun. Perioden hade samtliga kommuner en befolkningstillväxt förutom Tingsryd och Uppvidinge.

10 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markaryd 0780 Växjö 0781 Ljungby Figur 7: Antal invånare i kommunerna år 2000 samt perioden Källa: SCB. 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0760 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markaryd 0780 Växjö 0781 Ljungby Kronobergs län Figur 8: Befolkningsförändring i kommunerna, Källa: SCB. De senaste årens befolkningsökning i kommunerna har till stor del drivits av ett invandringsöverskott till följd av flyktingkrisen Ifall vi endast ser till inrikes flyttnetto samt födelsenetto, så var befolkningsökningen istället begränsad till Växjö och Markaryd kommun. Figuren nedan visar tillväxtkomponenternas utveckling i kommunerna under 2018, och av den framgår att samtliga kommuner hade ett invandringsöverskott under Invandringsöverskottet var särskilt stort i Älmhult, Lessebo och Uppvidinge kommun. Figuren visar också att kommunerna Växjö, Markaryd och Älmhult hade ett inrikes flyttöverskott och att Växjö, Alvesta, Ljungby, Älmhult och Lessebo hade ett positivt födelseöverskott. Uppvidinge och Tingsryd kommun hade både ett negativt inrikes flyttnetto och ett negativt födelsenetto.

11 11 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% 0760 Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult Växjö 0781 Markaryd Ljungby Invandringsnetto Inrikes flyttnetto Födelsenetto Figur 9: Demografiska tillväxtkomponenter i kommunerna under Källa: SCB. Positiv utveckling av inrikes flyttnetto i många kommuner Som beskrevs ovan (se Figur 2) så har flyttnettot till Kronobergs län utvecklats i positiv riktning för varje år sedan På liknande vis har många av länets kommuner haft en liknande positiv utveckling av inrikes flyttnetto under de senaste åren. I Uppvidinge kommun ökade till exempel inrikes flyttnetto från -613 personer 2014 till endast -87 personer I Växjö kommun var inrikes flyttnetto extra stort under 2017 och Även Lessebo, Alvesta och Ljungby hade en positiv utveckling av inrikes flyttnetto mellan 2017 och I Tingsryd, Älmhult och Markaryd har utflyttningsöverskottet ökat något det senaste året, men det rör sig å andra sidan inte om några stora förändringar Uppvidinge 0761 Lessebo 0763 Tingsryd 0764 Alvesta 0765 Älmhult 0767 Markaryd 0780 Växjö 0781 Ljungby Figur 10: Inrikes flyttnetto i kommunerna, Källa: SCB.

12 12 Den demografiska försörjningskvoten ökar i kommunerna I tabellen nedan visas den demografiska försörjningskvoten för kommunerna i Kronobergs län, samt hur denna förändrats mellan 2000 och Som beskrivits ovan är försörjningskvoten ett mått på hur många invånare inklusive sig själv som en person i arbetsför ålder ska försörja. Som framgår av tabellen har länet som helhet och alla kommuner utom Växjö en demografisk försörjningskvot som ligger över riksgenomsnittet. Detta innebär att Kronobergs län har en något större demografisk utmaning i jämförelse med riket. År 2018 hade Lessebo kommun, med en försörjningskvot på 1,98, den högsta försörjningskvoten i länet. En försörjningskvot på 1,98 innebär att 100 personer i arbetsför ålder (20-64 år) ska försörja 198 personer inklusive sig själva. Förutom Lessebo hade Tingsryd, Alvesta, Markaryd och Uppvidinge kommun alla en försörjningskvot på 1,90 eller högre. När det kommer till den demografiska försörjningskvotens förändring mellan 2000 och 2018 så är det framförallt Markaryds kommun som sticker ut med en ökning av försörjningskvoten på 0,32. Hundra invånare i arbetsför ålder i Markaryds kommun ska således försörja 32 personer fler 2018 jämfört med år I Lessebo kommun ökade försörjningskvoten med 0,15 vilket även det låg långt över riksgenomsnittet på 0,06 och länsgenomsnittet på 0,07. Tabellen visar även hur stor andel av befolkningen 2018 i respektive kommun som var utrikes födda. Högst andel utrikes födda hade Lessebo kommun följt av Älmhult och Markaryd kommun. I Växjö och Alvesta kommun var andelen utrikes födda lägre än riksgenomsnittet. Det kan även vara intressant att sätta andelen utrikes födda i relation till försörjningskvoten, detta då utrikes födda har en mer gynnsam åldersstruktur än den inrikes födda befolkningen. I det avseendet var t.ex. försörjningskvoten för utrikes födda i Lessebo 1,68 (0,30 lägre än för inrikes födda) och i Markaryd var den 1,59 (0,33 lägre än för inrikes födda). Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att även utrikes föddas åldersstruktur utjämnas med tiden (till följd av åldrande och födslar) och i t.ex. Lessebo så ökade försörjningskvoten för utrikes födda med 0,32 mellan 2000 och Tabell 2: Demografiska indikatorer för kommunerna i Kronobergs län, Källa: SCB. Försörjningskvot Försörjningskvot Andel utlandsfödda 0760 Uppvidinge 1,90 0,01 22,1% 0761 Lessebo 1,98 0,15 27,1% 0763 Tingsryd 1,96 0,04 16,2% 0764 Alvesta 1,92 0,09 19,8% 0765 Älmhult 1,83 0,01 25,1% 0767 Markaryd 1,92 0,32 24,2% 0780 Växjö 1,74 0,09 18,7% 0781 Ljungby 1,83 0,06 19,0% Kronobergs län 1,82 0,07 20,1% Riket 1,76 0,06 19,1%

13 13 Stor andel män i många kommuner En intressant sak att notera är att det finns en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till utrikes flyttnetto. Till Kronobergs län som helhet bestod invandringsöverskottet av 55 procent av män och i bland annat Uppvidinge och Lessebo var siffran procent. Detta förhållande innebär att nettoinvandringen till länet bidrar till att öka andelen män i befolkningen. När det kommer till länets inrikes flyttnetto på personer så bestod det till 54 procent av män. Inrikes flyttnetto bidrog på så sätt till att jämna ut könsfördelningen i länet. Anledningen till att nettoutflyttningen i högre grad bestod av män beror dock på att det fanns fler män än kvinnor i länet till att börja med. Tittar vi på andelen män respektive kvinnor som flyttar ut i den mest flyttaktiva åldersgruppen (15-29) så är det relativt sett något fler kvinnor som flyttar ut från länet. Perioden så flyttade i genomsnitt 9,2 procent av männen och 10,7 procent av kvinnorna från länet i åldersgruppen Könsskillnaderna i utrikes och inrikes flyttnetto har resulterat i det på länsnivå och i många kommuner finns skillnader i storleken på den kvinnliga och den manliga befolkningen, särskilt i den mest flyttaktiva åldersgruppen (15-29 år). I riket som helhet fanns 108 män per 100 kvinnor i åldersgruppen 15-29, i Uppvidinge kommun fanns det däremot 125 män per 100 kvinnor. Länsgenomsnittet för åldersgruppen var 113 män per 100 kvinnor, men endast Växjö och Alvesta kommun placerade sig under genomsnittet för länet. Tabell 3: Antal män per etthundra kvinnor, Källa: SCB år år år år Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Kronobergs län Riket Uppföljning av föregående års befolkningsprognos Enligt Region Kronobergs befolkningsprognos från föregående år, för perioden , skulle befolkningen i länet öka med personer för att vid slutet av 2018 uppgå till personer. Utfallet enligt offentlig statistik för 2018 var att befolkningen ökade med personer. Detta innebär att prognosen underskattade befolkningsökningen i länet med 442 personer eller 18 procent av den faktiska ökningen.

14 14 Tabell 4: Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos. Källa: Region Kronoberg. Variabel Prognos 2018 Utfall 2018 Skillnad Total befolkning Födda Döda Inrikes inflyttning Inrikes utflyttning Invandringar Utvandringar Den främsta orsaken till underskattningen var att prognosen överskattade utflyttningen till andra län och underskattade inflyttningen från andra län. Då Region Kronobergs befolkningsprognos baserar inrikes in- och utflyttning på den faktiska in- och utflyttningen tre år tillbaka så kan årliga variationer i dessa leda till prognosfel. I figuren nedan framgår att utflyttningen till andra län ökade med 485 personer under 2017 för att sedan minska med 564 personer under I syfte att korrigera felet i föregående års prognos gör vi i årets prognos antagandet att 2017 utgjorde ett undantag vad gäller utflyttningar till andra län. Detta innebär att inrikes utflyttningar för 2017 exkluderas från prognosunderlaget i årets prognos. Även inrikes inflyttningar var rekordstort under 2017 för att sedan minska under 2018, men å andra sidan underskattades antalet inflyttningar i föregående års prognos och de har dessutom ökat för varje år sedan Av de anledningarna gör vi bedömningen att ingen korrigering är nödvändig när det kommer till inrikes inflyttningar. 3 Förutom korrigeringen när det gäller inrikes utflyttning 2017 så baseras årets prognos på samma modell som föregående års prognoser Inrikes utflyttningar Inrikes inflyttningar Prognosbas: Inrikes utflyttningar Prognosbas: Inrikes inflyttningar Figur 11: Inrikes in- och utflyttningar i Kronobergs län, Ett alternativ hade t.ex. kunnat vara att skriva upp inrikes inflyttningar i enlighet med den ökande trenden, men minskningen 2018 talar emot det alternativet.

15 REGION KRONOBERG, VÄXJÖ TELEFON: E-POST:

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032 2018-05-22 UNDERTITEL 2018-05-22 1 Innehåll Sammanfattande analys... 2 Befolkningsutveckling och prognos för Kronobergs

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2017

Sysselsättningen i Kronobergs län 2017 Sysselsättningen i Kronobergs län 2017 Författarens namn: Martin Hedlund Avdelning: Regional utveckling Publiceringsdatum: 181213 Kontakt: martin.hedlund@kronoberg.se Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Blekinges befolkningsutveckling 2017

Blekinges befolkningsutveckling 2017 Blekinges befolkningsutveckling 2017 Befolkningsrapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling.

Läs mer

Blekinges befolkningsutveckling 2017

Blekinges befolkningsutveckling 2017 Blekinges befolkningsutveckling 2017 Befolkningsrapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland 2016 Uppföljning Tillväxtstrategi 2016 Del 1: Grundfakta En rapport från Regionkontoret 2016 1 Grundfakta Inledning Region har ansvar för att leda det regionala utvecklingsarbetet. För att säkerställa att har

Läs mer

Statistikinfo 2018:01

Statistikinfo 2018:01 Statistikinfo 218:1 Linköping ökade med 2 73 invånare Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 73 personer. Det är den tredje största ökningen någonsin i Linköping, och 148 färre än förra året. Vid

Läs mer

Företagsamheten 2018 Kronobergs län

Företagsamheten 2018 Kronobergs län Företagsamheten 2018 Kronobergs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015

Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 Sysselsättningen i Kronobergs län 2015 201 6-12-16 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Sysselsättning 2015... 2 Antalet sysselsatta ökade... 2 Tillväxt i sex av åtta kommuner... 3 Stark tillväxt

Läs mer

Statistikinfo 2019:01

Statistikinfo 2019:01 Statistikinfo 219:1 Linköping ökade med 2 514 invånare 218 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 514 personer 218. Det är den fjärde största ökningen någonsin i Linköping, även om ökningen var 189

Läs mer

Statistikinfo 2015:01

Statistikinfo 2015:01 Statistikinfo 215:1 Folkmängden ökade med 1679 personer i Linköping 214 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 679 personer 214, ungefär lika mycket som året före. Vid årsskiftet bodde 151 881 personer

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar 2016

Statistik om Västerås. Flyttningar 2016 Flyttningar 216 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 45 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta anledningen

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

STRATEGI OCH ANALYS Regional utveckling, kultur och bildning. Befolkningsutvecklingen i Blekinge

STRATEGI OCH ANALYS Regional utveckling, kultur och bildning. Befolkningsutvecklingen i Blekinge Befolkningsutvecklingen i Blekinge 2018 Sammanfattning Sverige har de senaste åren haft en historiskt hög befolkningstillväxt, som främst förklaras av en hög invandring. Under 2018 var tillväxten hög,

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Statistikinfo 2016:02

Statistikinfo 2016:02 Statistikinfo 216:2 Nästan 153 invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 85 personer 215. Vid årsskiftet bodde 152 966 personer i kommunen. Antalet födda barn uppgick till 1 859,

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2014 Färre personer går till arbete Ökningen av personer som gått till arbete har avstannat

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Hallands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Hallands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Halland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Företagsklimatet i Kronobergs län 2019

Företagsklimatet i Kronobergs län 2019 Företagsklimatet i Kronobergs län 2019 Om undersökningen i Kronobergs län Kronoberg Deltagande företag Antal anställda Bransch Inga 7 Industri Handel 24 19 1-5 39 Bygg Tjänster till företag 16 10 6-25

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av oktober månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 14 november 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län oktober 2012 8 729 (9,4 %) 3 976 kvinnor (9,0 %) 4 753 män (9,7

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Östergötlands län Johan Kreicbergs Östergötland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av december månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 januari 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län december 2012 8 943 (9,6 %) 3 934 kvinnor (8,9 %) 5 009 män (10,1

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län februari 2012 Företagsamheten 2012 Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Gotlands län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Googla: gröna kronoberg rapporter

Googla: gröna kronoberg rapporter Googla: gröna kronoberg rapporter Upplägg och tidslinje 1990-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Vilka var förutsättningarna för Hur har det gått? Kronoberg här och nu tillväxtarbetet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling.

juli män (6,1 %) den högsta i länet. en handeln. (236 platser), fick jobb i juli ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Peter Nofors, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län juli 2014 8 747 (5,8 %) 4 0255 kvinnor (5,55 %) 4 7222 män (6,1 %) 1 7988

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Sysselsättningen i Kronobergs län 2016

Sysselsättningen i Kronobergs län 2016 Sysselsättningen i Kronobergs län 2016 TEMA: VAD HAR HÄNT SEDAN FINANSKRISEN? Författarens namn: Robin Rikardsson Avdelning: Regional utveckling Publiceringsdatum: 171220 Kontakt: robin.rikardsson@kronoberg.se

Läs mer

Företagsamheten 2018 Västernorrlands län

Företagsamheten 2018 Västernorrlands län Företagsamheten 2018 Västernorrlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Pensionsskulder riskerar framtidens sjukvård. En rapport om landstingens pensionsskulder

Pensionsskulder riskerar framtidens sjukvård. En rapport om landstingens pensionsskulder Pensionsskulder riskerar framtidens sjukvård En rapport om landstingens pensionsskulder Olika förutsättningar för respektive landsting Pensionsskulden är den totala skulden för pensioner som landstingen

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Dalarnas län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Dalarnas län Johan Kreicbergs Våren 2009 Dalarna Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Företagsamheten 2018 Södermanlands län

Företagsamheten 2018 Södermanlands län Företagsamheten 2018 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Kalmar. Företagsamhetsmätning

Kalmar. Företagsamhetsmätning Företagsamhetsmätning - Kalmar län Johan Kreicbergs Våren 2009 Kalmar Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Sysselsättningsutvecklingen i Kronobergs län 2012

Sysselsättningsutvecklingen i Kronobergs län 2012 Tillverkning Företagstjänster Okänd verksamhet Jordbruk och skogsbruk Energiförsörjning Finansverksamhet Fastighetsverksamhet Offentlig förvaltning Information Transport Utbildning Hotell- och restaurang

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jönköpings län

Företagsamheten 2018 Jönköpings län Företagsamheten 2018 Jönköpings län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Gävleborgs län

Företagsamheten 2018 Gävleborgs län Företagsamheten 2018 Gävleborgs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Uppsala län

Företagsamheten 2018 Uppsala län Företagsamheten 2018 Uppsala län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Uppsala län

Företagsamheten 2018 Uppsala län Företagsamheten 2018 Uppsala län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer