Befolkningsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos"

Transkript

1 Befolkningsprognos Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström

2 Befolkningsprognos Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer och troligen minskar befolkningen med drygt 100 personer Folkmängden är nu tillbaka på samma nivå som före de tidigare årens uppgång. Om folkmängden fortsätter förändras i samma takt som under de senaste åren (Trend) kommer kommunens befolkning i princip att förbli oförändrad men det kommer att ske stora omfördelningar mellan åldergrupperna. Det blir färre i skolåldrarna, en svag utveckling i de arbetsföra åldrarna och betydligt fler pensionärer. Om kommunen ska uppnå en stark befolkningstillväxt (Vision, dvs invånare.) krävs inflyttning på nivåer som ligger över de år när kommunen historiskt sett vuxit som snabbast. Detta påverkar framför allt de arbetsföra åldrarna positivt men på lite sikt även de yngre åldrarna. Diagram 1 Befolkningsutveckling samt prognos för i tre olika scenarier (antal personer) Trend Tillbakagång Vision På lång sikt kommer det minskande antalet i arbetsför ålder i kombination med ett ökande antal äldre att medföra en ökad försörjningsbörda i kommunen. Färre ska försörja fler. Det minskande antalet i arbetsför ålder medför troligen ett minskat utbud av arbetskraft och en stagnerande tillväxt för skatteintäkter samtidigt som behoven i äldreomsorgen ökar. Inte ens med en kraftig befolkningstillväxt kommer försörjningsbördan att kunna hållas kvar på dagens nivå.

3 2 Historik Prognosen för befolkningens utveckling avser de kommande åren. I detta första kapitel beskrivs den historiska utvecklingen från 1975 till Den historiska utvecklingen är viktig dels för att ge ett perspektiv på hur kommunens befolkning tidigare har utvecklats, dels för att se om den kommande prognosen är rimlig. 2.1 Befolkningsutveckling För drygt 30 år sedan hade kommunen knappt invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt invånare. Därefter vidtog en period med i princip oförändrad befolkning. Från 1998 steg befolkningen åter snabbt och toppåret var 1994 med drygt invånare. Diagram 2 Befolkningsutveckling i Skellefteå kommun (antal personer) Källa: SCB I mitten av 1990-talet förändrades mönstret och befolkningen sjönk under en knapp tioårsperiod med personer till knappt invånare Detta motsvarar att kommunen förlorat drygt fem procent av sina invånare. Åren 2004 till 2007 gav en viss återhämtning och befolkningen ökade i genomsnitt med 80 personer per år. Under 2008 minskade befolkningen åter framför allt till följd av minskad inflyttning. 2.2 Flyttningar Den viktigaste komponenten för befolkningens utveckling är flyttningarna. Flyttningarna består av in- respektive utflyttning till/från kommunen. Ibland redovisas statistiken fördelat på inrikes och utrikes flyttningar. För Skellefteå kommun visar flyttningarna ett tydligt samband med kommunens befolkningsutveckling.

4 Fram till början av 1980-talet var inflyttningen större än utflyttningen samtidigt som befolkningen växte. Därefter vidtog en period fram till slutet av 1980-talet där in- och utflyttning var relativt balanserad. Under dessa år förändrades inte kommunens befolkning. Efter det vidtog en period med kraftigt ökad inflyttning, men i princip oförändrad utflyttning, och därmed följde ännu en period av ökande befolkning. Diagram 3 In- och utflyttning (antal personer) Inflyttning Utflyttning Källa: SCB Ett par år in på 1990-talet påbörjades en period där inflyttningen till kommunen sjönk samtidigt som utflyttningen steg mycket kraftigt. Detta fenomen kvarstod ända in på början av 2000-talet. Det var under dessa år som kommunen förlorade invånare. Från 2003 till 2007 hade kommunen åter ett positivt flyttnetto. Det positiva flyttnettot drevs av en ökande inflyttning. Utflyttningen från kommunen låg hela perioden kvar på en relativt tidigare år hög nivå. Under 2008 vek inflyttningen kraftigt ned samtidigt som utflyttningen ökade, vilket resulterade i att flyttnettot åter blivit negativt. 2.3 Födda och Döda Utöver flyttningar spelar naturligtvis antalet barn som föds och antalet personer som dör en roll för kommunens befolkningsutveckling. Antalet personer som dör i kommunen varje år ligger sedan lång tid i intervallet personer. Fram till 1988 föddes mellan 800 och 900 barn per år i kommunen. Födelsenettot var de flesta av dessa år positivt. Därefter steg födelsetalen kraftigt och toppade 1991 med nyfödda. Efter det sjönk födelsetalen igen och tycks nu ha etablerat sig på en ny lägre nivå på cirka 700 födda per år.

5 Fruktsamhetstalet är sedan länge något högre i Skellefteå än genomsnittet i Riket. Diagram 4 Födda och Döda i Skellefteå kommun (antal personer) Födda Döda Källa: SCB När antalet födda respektive döda i kommunen ligger på dagens nivåer bidrar födelsenettot negativt till befolkningsutvecklingen. De senaste 10 åren har detta bidragit negativt med mellan 100 och 200 personer per år. 2.4 Troligt utfall 2009 Folkmängden för 2009 presenteras inte förrän andra halvan av februari I slutet av oktober hade kommunen preliminärt drygt invånare, det vill säga en befolkningsminskning med drygt 100 personer under årets första 10 månader. Den preliminära statistiken visar även på ett födelseunderskott på knappt 50 personer. Flyttningen från och till utlandet är positiv och 300 fler personer har flyttat in till kommunen än härifrån. De inrikes flyttningarna är dock negativa och drygt 350 personer fler har valt att lämna kommunen än som har flyttat hit. Den preliminära statistiken från oktober tyder på att 2009 kommer att bli det andra året i rad med minskande befolkning i kommunen.

6 3 Metod och antaganden för befolkningsframskrivningen En prognos är inte en exakt förutsägelse av framtiden. Alla prognoser baseras på en uppsättning antaganden om framtiden. Beroende på vilka antaganden som görs kan utfallet av prognosen bli väldigt olika. Ett sätt att hantera osäkerheten är att arbeta med flera olika scenarier med var sin egen uppsättning antaganden. På så sätt kan flera olika tänkbara framtider beskrivas. I den här prognosen presenteras tre olika scenarier. Ett som i princip är en framskrivning av dagens utveckling, ett mer positivt och ett negativt scenario. Gemensamt för de tre scenarierna är att de utgår från 2008 års befolkningsstruktur. 3.1 Trend Framtiden ser ut om idag Utgångspunkten för trendscenariot är att kommunens befolkning kommer att utvecklas på samma sätt under prognosperioden som under de senaste tre åren. Detta innebär att ålders- och könsspecifika dödsrisker samt åldersspecifik fruktsamhet under hela perioden antas förbli desamma som ett genomsnitt av 2006, 2007 och In- och utflyttning sker på samma nivå som ett genomsnitt av 2006, 2007 och Åldersoch könsfördelningen för de som flyttar antas vara densamma som ett genomsnitt av 2006, 2007 och För de två närmaste prognosåren 2009 och 2010, görs ett undantag från principen om att de tre senaste åren ska styra utvecklingen. In- och utflyttning 2009 sker på samma nivå som den senaste tolvmånadersperioden. In- och utflyttning 2010 sker på nivåer mellan 2009 års nivå och genomsnittet för 2006, 2007 och Tillbakagång Tillbaka till 1990-talet Utgångspunkten för scenariot med tillbakagång är att utvecklingen i kommunen stagnerar och flyttmönstren återgår till att vara negativa. Grundantagandena är desamma som i trendscenariot. In- och utflyttning sätts till genomsnittet av perioden , dvs den period när kommunen hade ett negativt flyttnetto. 3.3 Vision På väg mot invånare I visionsscenariot analyseras vilken befolkningsutveckling som krävs för att kommunen ska kunna nå målet om invånare Grundantagandena är desamma som i trendscenariot. Inflyttningen tillåts öka i den takt som krävs för att utvecklingen ska ligga på en linjär trend som resulterar i invånare år 2030.

7 4 Prognos 4.1 Scenario Trend - Framtiden ser ut som idag Under åren ökade befolkningen i kommunen med 100 personer per år i genomsnitt. Under 2008 minskade befolkningen med 228 personer, och vi räknar med att befolkningen minskar med drygt 100 personer Under prognosperioden fram till och med 2020 minskar befolkningen med cirka 200 personer till personer. Detta motsvarar en genomsnittlig minskning med mellan 15 och 20 personer per år. Tabell 1 Befolkningsutveckling scenario Trend År Folkmängd Födelsenetto Flyttningsnetto Folkökning Samtidigt sker en omfattande omfördelning mellan de olika åldergrupperna. Barnen i skol- respektive gymnasieåldrarna blir färre, samtidigt som antalet yngre barn (0-6 år) ökar något. Demografin förändras och det sker en förskjutning uppåt till gruppen som ökar samtidigt som gruppen minskar kraftigt. I de båda grupperna över 80 år sker en ökning med sammanlagt knappt 600 personer. Tabell 2 Befolkning per åldersklass 2008 samt ackumulerad ökning per åldersklass scenario Trend År w Summa

8 I diagram 5 framgår att både in- och utflyttning ligger kvar på en historiskt sett hög nivå. Diagram 5 In- och utflyttning samt prognos scenario Trend Trend Inflyttning Trend Utflyttning

9 4.2 Scenario Tillbakagång - Tillbaka till 1990-talet I detta scenario skisseras på en tillbakagång för befolkningen. In- och utflyttning återgår till de nivåer där kommunens befolkning minskade år efter år. I scenariot sjunker inflyttningen med knappt 500 personer per år jämfört med i trendscenariot. Utflyttningen från kommunen är i något lägre jämfört med i trendscenariot. Scenario tillbakagång bygger i övrigt på samma antaganden som trendscenariot. Tabell 3 Befolkningsutveckling scenario Tillbakagång År Folkmängd Födelsenetto Flyttningsnetto Folkökning Diagram 6 In- och utflyttning samt prognos scenario Tillbakagång Tillbakagång Inflyttning Tillbakagång Utflyttning Befolkningen minskar till invånare Knappt färre än i trendscenariot. Befolkningen kommer i det här scenariot att minska i alla åldersgrupper, förutom bland de äldsta.

10 4.3 Scenario Vision - På väg mot invånare Utgångspunkten för visionsscenariot är att kommunen ska nå upp till visionen om invånare Visionsscenariot bygger på samma antaganden som trendscenariot. Inflyttningen till kommunen tillåts dock öka så att befolkningstalen utvecklas mot målet. För att nå visionen krävs en årlig ökning av befolkningen med mellan 350 och 400 personer. År 2020 kommer kommunen då att ha knappt invånare, eller drygt fler än i trendscenariot. Inflyttningen kommer i detta scenario varje enskilt år ligga över tidigare toppnivåer. Tabell 4 Befolkningsutveckling scenario Vision År Folkmängd Födda Döda Födelsenetto Inflyttande Utflyttande Flyttningsnetto Folkökning Jämfört med i trendscenariot ökar befolkningen i samtliga åldersgrupper. Befolkningen ökar mest bland åringarna. Bland de allra äldsta sker inga större förändringar jämfört med i trendscenariot. Tabell 5 Befolkning per åldersklass 2008 samt ackumulerad ökning per åldersklass w Summa

11 5 Utblick mot 2030 I det här kapitlet kompletteras kommunprognosen med en utblick mot år Utblicken baseras på samma antaganden som i scenariot där framtiden ser ut som idag dvs att kommunen i framtiden kommer att utvecklas som under de tre senaste åren. Den senaste treårstrenden med nettoinflyttning till kommunen på knappt 90 personer per år antas kvarstå under hela perioden fram till Detta medför att kommunens befolkning, som följd av det negativa födelsenettot, fortsätter krympa fram till och med Därefter vidtar några år med oförändrad till svagt växande befolkning (något tiotal personer per år). Från och med 2024 och till periodens slut 2030 krymper folkmängden igen. Den långsiktiga trenden med viss nettoinflyttning fortsätter men kommunens skeva befolkningspyramid med en stor andel äldre slår igenom och det negativa födelsenettot blir större än nettoinflyttningen. Trots inflyttning når inte folkmängden tillbaka till 2008 års nivå. Diagram 7 Befolkning, framskrivning Andelen äldre i befolkningen är relativt hög i Skellefteå kommun. Antalet personer som dör varje år har under de senaste tio åren varit cirka 140 personer fler än som föds. Födelsenettot beräknas bli negativt under hela perioden fram till Kring år 2020 antas de stora ålderskullarna från början av 1990-talet få sina barn och födelsetalen ökar då tillfälligt under ett antal år. Trots detta kvarstår ett negativt födelsenetto. Bortsett från boomen kring år 2020 kommer det varje år att födas ungefär 700 barn i kommunen, dvs det föds ungefär lika många barn 2030 som det gjorde Den successivt åldrande befolkningen medför dock att allt fler kommer att avlida. Detta

12 bidrar till ett allt mer negativt födelsenetto och mot slutet av framskrivningen dör knappt 250 personer fler än vad som föds varje år. Diagram 8 Födda och Döda, Framskrivning Födda Befolkningens åldersstruktur kommer att förändras dramatiskt fram till år Antalet personer över 65 år ökar med knappt samtidigt som antalet i åldern trots nettoinflyttning minskar med knappt Antalet i gymnasieåldern (16-19) minskar med drygt personer, samtidigt som antalet yngre barn ökar något. Följden av dessa förändringar är att kommunens befolkningssammansättning förskjuts än mer mot de högre åldrarna. Döda

13 Diagram 9 Befolkning struktur 2008 samt trendframskrivning Struktur 2008 Trend 2030 Om kommunens befolkning skulle utvecklas så att visionen om invånare uppnås år 2030 kommer antalet invånare jämfört med i scenario trend att öka i alla åldersgrupper under 65 år. Antalet äldre är i princip detsamma som vid en framskrivning av trenden.

14 Diagram 10 Befolkning struktur 2008 samt vision Struktur 2008 Vision 2030 Diagram 11 Befolkning vision 2030 samt trendframskrivning Vision 2030 Trend 2030

15 5.1 Försörjningsbörda Försörjningsbördan är en enkel metod att visa relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda och antalet personer som kan bidra till deras försörjning. Försörjningsbörda är kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64 år). Desto högre kvot desto fler ska försörjas av dem som arbetar. Försörjningsbördan är en förenkling men begreppet ger ändå en bild av vilka förändringar som väntar. Under de senaste 20 åren har försörjningsbördan varit relativt stabil. Var och en som arbetar har försörjt sig själv och knappt 0,8 personer till. Om 20 år kommer antalet personer i arbetsför ålder att vara 10 procent färre samtidigt som pensionärerna blir 30 procent fler och de som fyllt 80 år nästan 70 procent fler. Antalet unga minskar med 5 procent. Försörjningsbördan ökar samtidigt som den fördelas om från unga till gamla. Befolkningen i arbetsför ålder kommer att minska. Förutsatt att förvärvsfrekvenserna inte förändras påtagligt medför detta en markant svagare utveckling av arbetskraftsutbudet än tidigare. Detta i sin tur betyder att utvecklingen av skatteintäkterna riskerar att stagnera. Samtidigt ökar de offentliga åtagandenas anspråk på resurser när antalet och andelen äldre ökar. Försörjningsbördan ökar oavsett om folkmängden utvecklas enligt trend, tillbakagång eller vision. Detta innebär att även om inflyttningen till kommunen skulle öka dramatiskt så kommer det ökande antalet äldre att medföra stora påfrestningar för kommunens ekonomi. Diagram 12 Försörjningsbörda 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0, Trend Vision Tillbakagång

16 6 Andra prognoser De flesta organisationer har ett intresse av att försöka förutse hur framtiden kommer att gestalta sig. Det finns därför flera aktörer som på olika sätt ägnar sig åt framtidsbedömningar. Den viktigaste aktören när det gäller att göra prognoser för befolkningsutvecklingen i Sverige är Statistiska centralbyrån (SCB). SCB gör en helt ny prognos vart tredje år men reviderar prognosen årligen. SCB arbetar med en kombination av långa tidsserier med historiskt material och olika expertgrupper som diskuterar utvecklingen. I SCB:s grunduppdrag ingår enbart att göra nationella prognoser. Det är möjligt att köpa detaljerade regionala eller lokala prognoser från SCB. Skellefteå kommun har vid något tillfälle köpt prognoser. Utöver SCB finns ett antal fristående konsulter som säljer befolkningsprognoser. Konsulterna har oftast en relativt enkel kalkylmodell som skriver fram historiska trender men de kan i vissa fall även ta hänsyn till den nationella prognosen och diskutera resultaten med kunden. Vissa aktörer nöjer sig inte med att försöka skriva fram befolkningsutvecklingen utan vill även beskriva den ekonomiska utvecklingen i samhället. Konjunkturinstitutet och bankerna gör kortsiktiga konjunkturprognoser som framför allt baseras på ekonomiska data men även på befolkning. En gång per mandatperiod tar Regeringskansliet fram den så kallade långtidsutredningen (LU) som försöker beskriva samhällsutvecklingen för en lång tid framåt. LU beskriver oftast den nationella utvecklingen men vissa år redovisas även regionala skillnader. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör likartade långtidsutredningar för den kommunala sektorns utveckling. Den senaste externa bedömningen av utvecklingen i Skellefteå gjordes av WSP Analys & Strategi i rapporten Norra Sverige WSP redovisar två olika scenarier för utvecklingen de närmaste 20 åren. År 2030 beräknar de befolkningen i Skellefteå (inkl Norsjö och Malå) till ca respektive , dvs en minskning jämfört med idag.

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget

Befolkningsprognos med en utblick mot år Underlag för arbetet med budget Befolkningsprognos 218-23 med en utblick mot år 26 Underlag för arbetet med budget 219 218-5-31 Innehållsförteckning Prognosresultat... 3 Hela folkmängden... 5 Barn och ungdomar -18 år... 8 Äldre 65 år

Läs mer

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING

VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING FAKTA I KORTHET Nr. 8 2015 VÄRMLANDS FRAMTIDA BEFOLKNING Foto: Øyvind Lund Hur en region utvecklas är beroende av de människor som finns i regionen. Det är människorna som bygger utvecklingen. En mångfald

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2017-2030 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖRBY KOMMUN 2013-2030 ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ENLIGT TVÅ ALTERNATIV. ÅLDERSGRUPP: TOTALT. 22 000 21 000 20 000 19 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 Kommunledningskontoret KAAB

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Levererades maj 2019 Gäller folkbokförda Befolkningsprognos 2019 2035 Mikael Müller, kommunstyrelsens förvaltning Totalbefolkningen väntas växa Källa 2008 2018: SCB:s befolkningsstatistik Sida 3 men inte

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2015-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos för Svalövs kommun

Befolkningsprognos för Svalövs kommun Befolkningsprognos för Svalövs kommun 2016-2025 Bakgrund Befolkningsprognosen för Svalövs kommun tas årligen fram som ett underlagsmaterial för den kommunala planeringen. Fjolårets prognos Befolkningen

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos Jönköpings län

Befolkningsprognos Jönköpings län Befolkningsprognos Jönköpings län 218 23 På uppdrag av Region Jönköpings län Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 218-5-29 Utredare Peter Wettermark Kontakt www.jonkoping.se/statistik andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 1863 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 219-228 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 181231 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 23 mars 2018 Erik Nygårds tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2018-2027 Kommunprognos 2018-2027, befolkningsutveckling för åldersgrupper

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun

Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun 2015-2035 Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Örkelljunga kommun åren 2015-2035 baserad på förväntat bostadsbyggande. Utöver

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsavstämning: befolkning 31/ enligt Kommunala invånarregistret. tar varje år fram. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsavstämning: befolkning - enligt Kommunala invånarregistret Här presenteras 2014 års preliminära statistik för befolkningsutvecklingen i Malmö. Preliminär för att den hämtas från Kommunala invånarregistret

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Blekinges befolkningsutveckling 2017

Blekinges befolkningsutveckling 2017 Blekinges befolkningsutveckling 2017 Befolkningsrapporten har för avsikt att ge en bild av hur Blekinge ser ut där centrala aspekter lyfts fram för att belysa skillnader och trender i Blekinges befolkningsutveckling.

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2022 KÄVLINGE KOMMUN Prognos baserad på befolkningen 171031 och kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019-2029 Innehåll: Bild 3-6 utveckling fram till 2018-12-31 Bild 7: Årets prognos jämfört med prognosen från 2018 Bild 8-12: Prognosförutsättningar och antaganden Bild 13: Prognos antal

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2019-2023 2018-05-17 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2018-2027 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2018-2027 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS Budget och planer för år 2018-2022 2017-05-23 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2017-2026 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2017-2026 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer