Lunds kommuns befolkningsprognos 2018

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lunds kommuns befolkningsprognos 2018"

Transkript

1 Lunds kommuns befolkningsprognos 218

2 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 2 86 personer förväntas Lunds befolkning vara invånare Lunds befolkningsökning 218 och de följande åren beror till stor del på antagandet att Lunds kommun lever upp till flyktingmottagande kommunen har åtagit sig enligt Länsstyrelsens fördelningsmodell. Lunds befolkning förväntas växa kontinuerligt under den prognosticerade perioden Inledningsvis med 1,7 procent, till stor del beroende på det prognosticerade flyktingmottagandet, för att sedan ligga på ca 1,3 procent i snitt per år. Befolkningsprognosen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige. Det är endast flyktingar som har fått uppehållstillstånd som ingår i befolkningsprognosen. Bostadsbyggande förväntas ligga på en något högre nivå än för prognosen 217. Figur 1 Befolkningsprognos Lunds kommun, Invånare

3 Inledning Kommunkontorets Strategiska utvecklingsavdelning tar årligen i mars månad fram en befolkningsprognos för Lunds kommun för att användas i nämndernas planering. Ett komplement till Lunds befolkningsprognos är delområdesprognosen som tas fram för olika delområden i kommunen, som stadsdelar och skolområden. Prognosen för delar av kommunen baseras dels på demografiska faktorer (fruktsamhet, dödlighet och flyttningar), dels på planerat bostadsbyggande. Osäkerheten i prognosen ökar ju längre fram den sträcker sig. Prognosen för hela kommunen sträcker sig fram till slutet av år 231. Delområdesprognosen, som är samordnad med kommunprognosen, omfattar perioden Prognosen baserar sig på det planerade bostadsbyggandet som redovisas av Tekniska förvaltningen. Det planerade byggandet har sedan omvandlats till beräknad inflyttningstidpunkt. Beräkningar för åren är mer osäkra på grund av ovissheten om bostadsbyggandet i framtiden. Prognoser för delområden finns att få hos Kommunkontoret, Strategiska utvecklingsavdelningen. Prognosmodellen arbetar med flera decimaler vilket innebär att det ibland kan bli något olika totalsummor i tabellerna. Nedan redovisas prognosen för Lunds kommun samt Lunds kommuns befolkningsutveckling tidigare år. 3

4 Bakgrund - Lunds kommuns befolkningsutveckling Lunds befolkning har ökat konstant sedan mitten av 192-talet, oavsett om det gäller dåvarande Lund eller den kommunindelning som har gällt sedan början av 197-talet, se figur nedan. Figur 2 Lunds kommuns befolkningsutveckling, nuvarande kommunindelning samt kommunindelningen före 197, Antal personer Befolkning (Dåvarande indelning) Befolkning (Nuvarande indelning) Om Lund jämförs med Malmö och riket, i det här fallet för tidsperioden , framgår det tydligt att Lund under perioden har haft en konstant befolkningsökning medan ökningen inte har varit lika stark för Malmö och riket. Malmö var först runt 2 uppe i samma invånarantal som i början av 197-talet. De senaste åren har Malmö ökat snabbare än riket och är uppe i samma ökning som riket från 1968, se figur 3. Lunds befolkning var invånare och Det är en ökning med mer än 5 vilket motsvarar invånarantalet i Hässleholms kommun. 4

5 Figur 3 Befolkningsökning Lund, Malmö och riket (index 1968=1) Malmö Lund * riket Lunds befolkning passerade 119, 12 och 121 invånare under 217. Befolkningsstatistiken för visar att Lunds kommun hade den största befolkningsökningen i modern tid under 217 med nya invånare. Det är första gången sedan 28 som kommunen har ökat med mer än 2 invånare. Den siste december 217 bodde personer i kommunen. Figur 4 Befolkningsökning Lunds kommun Antal personer. Antal personer År 1 Statistiska Centralbyrån (SCB)

6 Antal födda och döda i Lunds kommun Födelsenettot (födda minus döda) för 217 uppgick till +34. Under året föddes det barn, vilket är 142 färre än under 216. Antalet avlidna var fler under 217 än föregående år, 796 avled under 217, jämfört med 775 under 216. Från år 26 har antalet födda i Lund varit över 1 2 varje år vilket är klart mer än bottennoteringen 2 då endast 966 individer föddes. Möjligen bröts den trenden 217. Dödstalen ligger sedan år 2 runt cirka 7 individer årligen. 217 dog 796 personer i Lund. Födelseöverskottet har ökat under 2-talet, från 292 personer 2 till 53 personer 216. Trenden bröts 217 då fördelsöverskottet var 34, se figur 5. Figur 5 Antal födda och döda i Lunds kommun samt födelseöverskott, antal Födda Döda Födelseöverskott Befolkningsförändringar 217 Folkökning under året: varav födelsenetto (födda döda) +34 varav flyttnetto (inflyttade utflyttare) justering 2 Flyttnetto varav flyttnetto Skåne län (inflyttade fr Skåne utflyttade Skåne) +18 varav flyttnetto Övriga Sverige (infl övr. Sv utfl. Övr. Sve.) varav utrikesflyttnetto (Invandrade Utvandrade) Folkmängd Folkmängd

7 Under 217 har personer flyttat till kommunen samtidigt som personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 2 39 personer. Inflyttningen har i jämförelse med året innan ökat med 1 72 personer, medan utflyttningen har minskat med 11 personer. Lund har ett inflyttningsöverskott mot såväl det egna länet, övriga Sverige som mot utlandet. Flyttnettot 217 på 2 39 personer består av ett positivt flyttnetto till Skånes kommuner på 18 personer, ett positivt flyttnetto till övriga Sverige på 572 personer och ett positivt utrikesflyttnetto (invandrade utvandrade) på personer. Inrikes flyttnettot har ökat med 714 personer jämfört med 216 och utrikesflyttnetto har ökat med 468 personer. Lunds kommuns inrikes flyttnetto var 752 personer 217 vilket är en ökning med 714 jämfört med 216. Flyttnettot inom länet (Skåne) var 18 personer, vilket är en ökning med 515 sedan föregående år ( ). Störst flyttnetto hade Lund till Kristianstad (+ 72) och Svedala (+58). Lund hade ett negativt flyttnetto i första hand 217 till Malmö (-26), men även Höör (-36), Staffanstorp (-3), Hörby (-22) och Åstorp (-5). Flyttningen till och från Lund sker i första hand med Malmö i Skåne. 2 6 personer flyttade från Malmö till Lund, och personer flyttade från Lund till Malmö under 217. Kommun Flyttnetto (egna länet) Kristianstad 72 Svedala 58 Hässleholm 4 Vellinge 38 Eslöv 37 Landskrona 36 Burlöv 3 Lomma 3 Simrishamn 27 Flyttnettot till övriga Sverige var +572 förra året. Det var en ökning med 119 personer jämfört med 216. De kommuner som Lunds kommun i första hand hade ett positivt flyttningsnetto till var Karlskrona (+6) och Halmstad (+52). Lunds kommun störst negativt flyttnetto till Stockholm (-194) och Solna (-43) under 217. Under 217 flyttade 569 personer från Stockholm till Lund och 763 personer flyttade från Lund till Stockholm. 7

8 Utrikesflyttnetto Utrikesflyttnettot (invandring utvandring) står för 6 procent av Lunds befolkningsökning 217. De två största netto invandringsländerna är Indien (+15 personer) och Kina (+134 personer). Det enda landet Lunds kommun hade ett negativt flyttnetto till 217 var Danmark (-23 personer). 2 största invandringsländerna (netto, invandring utvandring) Migrationsnetto Land antal Indien 15 Kina 134 Iran 86 USA 78 Turkiet 71 Syrien 7 Storbritannien och Nordirland 67 Tyskland 65 Spanien 61 Afghanistan 57 Irak 54 Frankrike 53 Italien 52 Brasilien 5 Polen 5 Rumänien 31 Ryssland 26 Finland 25 Grekland 24 Litauen 22 Invandrade till Lund 217 Av de som invandrade till Lunds kommun under 217 invandrade flest från Indien (185 personer), Kina (169 personer), Danmark (169 personer) och Storbritannien (146 personer). Den största andel av de invandrade till Lunds kommun är födda i Sverige (8,2 procent), näst störst andel är födda i Indien (7,1 procent) och tredje störst andel är födda i Kina (6,2 procent). Inflyttning och bostadsbyggande Det tydliga samband som fanns under 2-talets första del mellan bostadsbyggande och befolkningsökning i Lunds kommun är inte lika tydligt längre. Sambandet gäller inte generellt för hela befolkningen utan påverkar till största delen flyttningarna mellan Lund och övriga Sverige. Trots att bostadsbyggandet minskade under åren ökade befolkningen kraftigt. Det förklaras till största delen av en stor inflyttning till Lund från utlandet. Inflyttning till Lunds kommun från övriga Sverige verkar dock fortfarande ha en koppling till bostadsbyggandet. De år det byggs fler än 5 bostäder, och , är inrikesflyttnettot positivt, se figur 6. 8

9 Figur 6 Utrikesflyttnetto, inrikesflyttnetto och bostadsbyggande Antal 25 Födelsenetto Utrikesflyttnetto Inrikesflyttnetto Färdigställda bostäder

10 Prognosantaganden befolkningsprognos 218 Befolkningsutvecklingen består av födslar, dödsfall och flyttningar. Det finns några faktorer som inträffade under 217 som påverkar antagandena för födslar, dödsfall och flyttningar i befolkningsprognosen 218. Den största befolkningsökningen i Lunds historia inträffade 217 vilket bland annat innebär att startbefolkningen 218 är klart större än vad som prognosticerades i Lunds kommuns befolkningsprognos för 217. I föregående prognos överskattades antalet -åringar med drygt 1. Detta fortplantar sig i den nya prognosen allt eftersom barnkullen -åringar 217 blir ett år äldre. Ett antal nya antaganden i Lunds kommuns befolkningsprognos 218: Födelsetal en nedskrivning har skett i prognos 218. Tidigare prognoser har tenderat att överskatta barnafödandet. Alla bostadsområden har klassificerats igen för att motsvara nuvarande bostadsbestånd. Det betyder inte nödvändigtvis att de har omklassificerats. Antagandena om flyttningar och födelsetal är nya och bygger på uppgifter för Bostadsbyggandet i prognosen överensstämmer i största möjliga mån med Tekniska nämndens dokument Projektlista med utblick mot 223. Födda och avlidna Under 2-talet har antalet dödsfall i Lund varit stabilt. Antalet födslar har ökat sedan 26 och har sedan dess legat på en hög nivå för att minska 217. I prognosen förväntas antalet -åringar 218 uppgå till knappt 1 3 för att sedan öka successivt under prognosperioden. Antalet avlidna förväntas ligga kvar på samma nivå som de senaste åren de första prognosåren för att sedan öka i antal successivt i takt med att befolkningen ökar. Inflyttning och utflyttning De stora förändringarna har skett i antalet in- och utflyttare till och från Lund från 27 och framåt. 27 och 28 minskade antalet utflyttade från Lund samtidigt som antalet inflyttade ökade. 29 minskade inflyttningen något samtidigt som utflyttningen ökade något. De stora förändringar skedde dock 21 och 211 då antalet utflyttade ökade kraftigt samtidigt som inflyttningen endast ökade något. 216, 215 och 214 ökade antalet inflyttade något. Antalet utflyttade ökade kraftigt 215. Det berodde på den insats som Skatteverket genomförde under 215 2, för att falla tillbaka till normal nivå 216. Under 217 ökade antalet inflyttade till Lunds kommun kraftigt samtidigt som antalet utflyttade ytterligare minskade i antal, se figur

11 Figur 7 Inflyttade och utflyttade till och från Lunds kommun, Antal personer Antal Inflyttningar Utflyttningar Flyttnettot har varit positivt hela 2-talet. Den lägsta noteringen var 24 med 45 personer. Detsamma gäller inte för inrikes inflyttningar under samma period, 27 var ett undantag då inrikes flyttnettot var 1 1, se figur 8. De senaste åren har inrikes flyttnettot varit allt från negativt, -73 personer 21, till positivt med ett par hundra, som mest 296 personer var inrikes flyttnettot positivt med 752 personer. Figur 8 Inrikes inflyttade och utflyttade, Lunds kommun, Antal personer. Antal 1 9 Inrikes inflyttningar Inrikes utflyttningar

12 Invandring och utvandring Förändringarna i flyttningsmönstret framträder ännu tydligare när det gäller invandringen till och utvandringen från Lund. Antalet invandrade har ökat varje från 213. Antalet utvandrade ökade dramatiskt under 215 från 1274 utvandrade 214 till 2 19 utvandrade 215. Anledningen till ökningen beror till allra största delen på Skatteverkets insats, som tidigare har nämnts i rapporten. Utrikesflyttnettot var det lägsta på många år 215 på grund av Skatteverkets insats. 216 var antalet utvandrade nere på tidigare nivåer igen för att öka något, 3 personer, 217, se figur 9. Figur 9 Invandrade och utvandrade, Lunds kommun, Antal personer. Antal 3 25 Invandringar Utvandringar Flyktingmottagande I befolkningsprognosen för 216 antogs kommunens framtida befolkning påverkas mycket att flyktingmottagandet 3 i Sverige 215. Prognosen överskattade befolkningsökningen för 216. En konsekvens var att i befolkningsprognosen för 217 var antagandet om kommunmottagandet av flyktingar lägre. Prognosen 217 underskattade befolkningsökningen för 217. Flyktingmotandet utgör bara en del av befolkningsökningen. I prognosen för 218 har mottagande av flyktingar antagits för de tre närmsta åren. De efterkommande åren är det för osäkert att göra några antaganden. Antaganden om flyktingmottagandet bygger på Lunds kommuns överenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne samt tidigare flyktingmottagande av kommunen och andra kommuner i Sverige. 3 Befolkningsprognosen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige. Det är endast flyktingar som har fått uppehållstillstånd som ingår i befolkningsprognosen, det vill säga det kan bo asylsökande i Lunds kommun vars asylansökningar behandlas av Migrationsverket. Den senare gruppen ingår inte i befolkningsprognosen. 12

13 Faktorer som påverkar befolkningsökningen positivt I prognosen har den framtida inflyttningen till Lund antagits fortsatt ligga på samma nivåer som 217/216 de första fyra prognosåren för att sedan avta något. Antagandet bygger på att Lund förväntas attrahera inflyttare under hela prognosperioden. I första hand är det Lunds Universitet som drar inflyttare men även färdigställandet av MAX IV och ESS bidrar till att locka inflyttare till kommunen. Detta gäller undantaget flyktingarna, som också påverkar befolkningsökningen positivt, som har beräknats separat för att sedan medräknas bland de inflyttade. Andra faktorer som påverkar befolkningsökningen positivt är ökningen i födelsekullarna i Sverige från slutet av 199-talet och början av 2-talet. Vilket innebär att antalet som är i ålder för studier på universitet kommer att öka. I prognosen antas ansökningstrycket till Lunds universitet fortsatt vara högt vilket bidrar till att inflyttningen till Lund ligger kvar på en hög nivå de närmaste åren. Byggandet av nya bostäder antas ligga på samma nivå som 216 och 217 i 218års prognos. Det förväntas leda till att Lunds inrikes flyttnetto påverkas positivt under prognosperioden. Födelsetalen har fluktuerat under en period. I prognosen beräknas födelsetalen vara i nivå med snittet för de senaste tre åren för att sedan öka den senare delen av prognosperioden. Även dödstalen beräknas öka men inte i lika stor utsträckning som födelsetalen vilket leder till att det totala födelseöverskottet utvecklas positivt för Lunds del. Negativa faktorer En svårbedömd omständighet var införandet av avgifter i Sverige för studenter utanför EU/EESregionen samt Schweiz hösten 211. Införandet av avgiften stannade upp Lunds befolkningsökning 211 då färre internationella mastersstudenter antogs vid universitetet höstterminen 211. Det gällde framför allt så kallade freemover-studenter (studenter som ordnar sina studier själva). Nu är antalet internationella studenter tillbaka på samma nivåer som innan införandet av avgiften. I prognosen har det antagits att antalet internationella studenter som börjar sina studier vid Lunds universitet 218 kommer att vara i samma nivå som före införandet av avgifterna. Befolkningsprognos 218 I Lunds befolkningsprognos 218 förväntas kommunens befolkning uppgå till personer siste december 218. Det är en ökning med 2 86 invånare. Befolkningsökningen 218 beräknas vara lägre än 217. Det beror till stor del på att befolkningsökningen 217 var den största i Lunds kommuns historia. Befolkningsökningen fortsätter att öka fram till och med 22. Anledningen till detta är att det är fram till och med 22 som det ökade flyktingmottagandet antas få en direkt effekt på Lunds befolkningsökning. Befolkningsökningen för är beroende av att de planerade bostadsbyggnadsprojekten i kommunens program realiseras i samma nivå som tidigare år, men framför allt är de stora befolkningsökningar åren helt beroende av hur Lunds kommuns flyktingmottagande utvecklas. Det finns stor osäkerhet när det gäller flyktingmottagandet och befolkningsprognosen kan beroende på detta förändras mycket från år till år beroende på kommunens kapacitet att ta emot flyktingar samt hur flyktingströmmarna till Sverige utvecklas. 218 förväntas Lunds befolkning vara mer än 123 invånare och 222 förväntas Lund nå 13 invånare, se figur 1. 13

14 Figur 1 Lunds befolkningsprognos Total befolkning och befolkningsökning i antal personer och procentuell ökning. År Befolkning Befolkningsökning Befolkningsökning (%) ,7% ,8% ,7% ,4% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,3% ,2% ,2% ,2% ,2% Figur 11 Lunds befolkningsprognos Befolkningsökning i antal personer. Antal personer

15 Konsekvenser av befolkningsförändringen Det är framför allt tre åldersgrupper, om man tittar på tioårsgrupper, som förväntas öka fram till 231. Åldersgruppen 1-19 år ökar med nästan 3 procent, åldersgruppen 8-89 fördubblas och åldersgruppen 9-99 ökar med 5 procent. Under 2-talet har andelen i arbetsför ålder minskat från 65 procent av Lunds befolkning till 63 procent. Utvecklingen kommer att fortsätta de närmsta åren och fram till 225. Grupperna -19 år och 65-w kommer att öka i snabbare takt än gruppen i arbetsför ålder (2-64 år) se figur 15. Åldersgruppen över 65 år är den som ökar mest av grupperna med drygt 3 procent. Ungdomsgruppen mellan -19 år ökar med 2 procent och gruppen i arbetsförålder 2-64 år ökar med 19 procent. Det betyder att allt fler får ta hand om ännu fler. Figur 12 Befolkningsökningen i grupperna -19, 2-64 och 65- år (Index 217=1). Index w Saknar du information i rapporten? Har du önskemål om diagram, tabeller eller andra uppgifter som du tycker rapporten ska innehålla. Hör av dig till 15

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos år 2017-2026 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2017-06-08 Skånes befolkningsprognos 2017-08-25 1 FÖRORD Region Skåne

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Har skickats till layout. Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Har skickats till layout. Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2015-2024 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2015-08-20 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år Skånes befolkningsprognos 2016 2025 1 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING SAMHÄLLSANALYS F OT O: LEI F J OHANS S ON SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 2 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling Samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling Samhällsanalys Skånes befolkningsprognos år 2018-2027 Ska skickats till layout Avdelningen för regional utveckling Samhällsanalys 2018-06-04 Skånes befolkningsprognos 2018-08-31 1 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för

Läs mer

Reviderad november Har skickats till layout. Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Reviderad november Har skickats till layout. Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 Reviderad november 2015 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2015-11-20 FÖRORD Denna prognos är en revidering

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2016-2025 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2016-06-05 Skånes befolkningsprognos 2016-08-22 1 FÖRORD Region Skåne har

Läs mer

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos.

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling år 2016 i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsförändringar år 2016 Befolkningen i Svedala

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år FOTO: MALIN LAUTERBACH Skånes befolkningsprognos 2017 2026 1 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 2 Innehåll Innehåll 3 Sammanfattning 4 Skånes befolkning ökar snabbt 5 Kraftigt

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 1 F OTO : N EW S Ø RES U N D - JO H A N W ES S M A N N EW S Ø RES U N D ( CC BY 3. 0) AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Levererades maj 2019 Gäller folkbokförda Befolkningsprognos 2019 2035 Mikael Müller, kommunstyrelsens förvaltning Totalbefolkningen väntas växa Källa 2008 2018: SCB:s befolkningsstatistik Sida 3 men inte

Läs mer

Stor inflyttning till Göteborg

Stor inflyttning till Göteborg 2-2009 Stor inflyttning till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 2008 Göteborg hade under 2008 den största befolkningstillväxten sedan 1994. Invånarantalet passerade därmed 500 000 under året Göteborg

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2019-2028 Skånes befolkningsprognos 2019-2028 1 Förord Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-11-12 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2017-2022 med utblick mot år 2030 Omslagsbilden visar Hamntorget under Lommafesten 2016. Fotograf: Gladys Fuentes Befolkningsprognos för Lomma kommun 2017-2022 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2018-2023 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt 2018 års prognos beräknas befolkningen öka med 4 953 personer från årsskiftet 2017/2018 fram

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar 2017

Statistik om Västerås. Flyttningar 2017 Flyttningar 2017 Att befolkningen i Västerås ökar och har gjort så med i genomsnitt 1 640 personer per år under de senaste 10 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda än avlidna. Den främsta

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2040 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032 2018-05-22 UNDERTITEL 2018-05-22 1 Innehåll Sammanfattande analys... 2 Befolkningsutveckling och prognos för Kronobergs

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2018-2022 Kommunprognos Sammanfattning Förväntningen är att det årligen kommer födas ca 1300 bäbisar och ca 1000 begravningar ske varje år. Det kommer att färdas iväg

Läs mer

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt

Fler än storkar till Göteborg. Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt 1-21 Fler än 7 5 storkar till Göteborg Befolkningsutveckling i Göteborg 29 Göteborg hade för andra året i rad en oväntat stor befolkningstillväxt Det föddes över 7 5 barn i Göteborg under 29. Det är det

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 23 mars 2018 Erik Nygårds tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2018-2027 Kommunprognos 2018-2027, befolkningsutveckling för åldersgrupper

Läs mer