Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun"

Transkript

1 Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos (17) Jens Nilson Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget

2 Befolkningsprognos 216 2(17) Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med personer förväntas Lunds befolkning vara invånare Lunds befolkningsökning 216 och de följande åren beror till stor del på antagandet att Lunds kommun lever upp till flyktingmottagande kommunen har åtagit sig enligt Länsstyrelsens fördelningsmodell. Lunds befolkning förväntas växa kontinuerligt under den prognosticerade perioden Inledningsvis med 2 procent, till stor del beroende på det prognosticerade flyktingmottagandet 1, för att sedan ligga på ca 1,5 procent i snitt per år. Befolkningsprognosen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått ett uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige. Det är endast flyktingar som har fått uppehållstillstånd som ingår i befolkningsprognosen. Bostadsbyggande förväntas ligga på en något högre nivå än i prognosen för 215. Figur 1 Befolkningsprognos Lunds kommun, Invånare År 1 Befolkningsprognosen 216 har använt Migrationsverkets Verksamhets- och utgiftsprognos från februari 216 som underlag. Migrationsverket publicerar prognoser fyra gånger om året. Den senaste publicerades i april.

3 Befolkningsprognos 216 3(17) Inledning Kommunkontorets Strategiska utvecklingsavdelning tar årligen i mars månad fram en befolkningsprognos för Lunds kommun för att användas i nämndernas planering. Befolkningsprognos tas för kommunen samt för statistikområden (4-siffernivå). Prognosen för delar av kommunen baseras dels på demografiska faktorer (fruktsamhet, dödlighet och flyttningar), dels på planerat bostadsbyggande. Prognosen för hela kommunen sträcker sig fram till slutet av år 229. Områdesprognosen, som är samordnad med kommunprognosen, omfattar perioden Prognosen baserar sig på det planerade bostadsbyggandet som redovisas av Tekniska förvaltningen. Det planerade byggandet har sedan omvandlats till beräknad inflyttningstidpunkt. Beräkningar för åren är mer osäkra på grund av ovissheten om bostadsbyggandet i framtiden. Prognoser för statistikområden finns att få hos Kommunkontoret, Strategiska utvecklingsavdelningen. Prognosmodellen arbetar med flera decimaler vilket innebär att det ibland kan bli något olika totalsummor i tabellerna. Nedan redovisas prognosen för Lunds kommun. Bakgrund - Befolkningsutvecklingen i Lunds kommun 215 Lunds befolkning passerade 116 invånare under 215. Vid årsskiftet var befolkningen personer. Totalt ökade folkmängden i Lunds kommun med 866 personer. Anledningen till att befolkningsökningen inte blev större är att Skatteverket avskrev personer från Lunds kommun som felaktigt varit folkbokförda i kommunen. Uppskattningsvis var det runt 7 personer som felaktigt var folkbokförda i Lund. Det innebar att Lunds befolkningsökning 215 var den lägsta på tio år, se figur 2. Figur 2 Befolkningsökning Lunds kommun personer

4 Befolkningsprognos 216 4(17) Födelsenettot (födda minus döda) för 215 var föddes det barn, vilket är 22 fler födda jämfört med 214. et avlidna var även fler än 214, 765 avled 215 jämfört med 739 under 214. Figur 3 Befolkningsökningen 214 Folkökning under året varav födelsenetto (födda-döda) 472 varav flyttnetto (inflyttare-utflyttare) 39 justering 4 Flyttnetto + 39 varav inrikes flyttnetto 237 varav migrationsnetto 891 Folkmängd Folkmängd Under 215 flyttade personer till kommunen samtidigt som personer flyttade från Lund. Det ger ett positivt flyttnetto för 215 på 39 personer, varav 237 personer utgörs av ett positivt inrikesflyttnetto (inrikes inflyttade-inrikes utflyttade) och migrationsnettot (invandradeutvandrade) utgör 153 personer. Jämfört med 214 var både inflyttningen och utflyttningen större. Inflyttningen ökade med 28 personer och utflyttningen ökade med 1 77 personer. Den ökade utflyttningen beror till allra största delen på en ökad utvandring. Den ökade utvandringen beror på Skatteverkets insats då de avförda personerna från Lund registrerades som utvandrade. Största inrikes inflyttning kom från Malmö, personer 215, samtidigt som 2 79 lundabor flyttade till Malmö 215. Största utrikes inflyttning kommer från Kina, 15 personer 215, 71 personer flyttade från Lund till Kina. Figur 4 Födelseöverskott, utrikesflyttnetto och inrikesflyttnetto i Lunds kommun personer. 25 Födelsenetto Utrikesflyttnetto Inrikesflyttnetto

5 Befolkningsprognos 216 5(17) Inflyttning och bostadsbyggande Det tydliga samband som fanns under 2-talets första del mellan bostadsbyggande och befolkningsökning i Lunds kommun är inte lika tydligt längre. Sambandet gäller inte generellt för hela befolkningen utan påverkar till största delen flyttningarna mellan Lund och övriga Sverige. Trots att bostadsbyggandet minskade under åren ökade befolkningen kraftigt. Det förklaras till största delen av en stor inflyttning till Lund från utlandet. Inflyttning till Lunds kommun från övriga Sverige verkar dock fortfarande ha en koppling till bostadsbyggandet. De år det byggs fler än 5 bostäder, och , är inrikesflyttnettot positivt, se figur 5. Figur 5 Utrikesflyttnetto, inrikesflyttnetto och bostadsbyggande Total bebyggelse (färdigställda bostäder i nybyggnation + ombyggnation). Invånare Födelsenetto Utrikesflyttnetto Inrikesflyttnetto Färdigställda bostäder Födslar och avlidna Det föddes något fler barn 215 än 214 i Lund. Därmed bröts trenden med en minskning av födda barn jämfört med föregående år. Från år 26 har antalet födda i Lund varit över 1 2 vilket är klart mer än bottennoteringen 2 då endast 966 individer föddes. Det kan jämföras med födda 215. Dödstalen ligger sedan år 2 runt cirka 7 individer årligen. 215 dog 765 personer i Lund. Födelseöverskottet har ökat under 2-talet, från 292 personer 2 till 472 personer 215, se figur 6.

6 Befolkningsprognos 216 6(17) Figur 6 Födda, döda samt födelseöverskott i Lunds kommun, Födda Döda Födelseöverskott

7 Befolkningsprognos 216 7(17) Prognosantaganden befolkningsprognos 216 Befolkningsutvecklingen består av födslar, dödsfall och flyttningar. Under 2-talet har antalet dödsfall i Lund varit stabilt. et födslar har ökat sedan 26 och har sedan dess legat på en hög nivå och förväntas 216 uppgå till knappt 13 för att sedan öka successivt under prognosperioden. et avlidna förväntas ligga kvar på samma nivå som de senaste åren de första prognosåren för att sedan öka i antal successivt i takt med att befolkningen ökar. Inflyttning och utflyttning De stora förändringarna har dock skett i antalet in- och utflyttare till och från Lund från 27 och framåt. 27 och 28 minskade antalet utflyttade från Lund samtidigt som antalet inflyttade ökade. 29 minskade inflyttningen något samtidigt som utflyttningen ökade något. De stora förändringar har skett 21 och 211 då antalet utflyttade har ökat kraftigt samtidigt som inflyttningen endast har ökat något. 215 och 214 ökade antalet inflyttade något. et utflyttade ökade kraftigt 215. Det beror på den insats som Skatteverket genomförde under året, se figur 7. Figur 7 Inflyttade och utflyttade till och från Lunds kommun, personer Inflyttningar Utflyttningar Skatteverkets insats under 215 Skatteverket genomförde en insats under 215 där de utredde personer i Sverige vars uppehållstillstånd hade gått ut, men fortfarande var folkbokförda i Sverige. De personer som inte befann sig i Sverige avskrevs från folkföringen och registrerades som utvandrade. För Lunds kommun innebar det att mellan 7 till 8 personer avskrevs som boende i Lund 215. Vid halvårsskiftet 215 var Lunds kommun den kommunen i Sverige med sämst befolkningstillväxt

8 Befolkningsprognos 216 8(17) Det innebar bland annat att Lunds befolkningsprognos för 215 överskattade befolkningen med cirka 6 personer för 215. Det innebär att det finns skillnader mellan befolkningsprognosen 215 och 216. Skatteverkets insats fick stora konsekvenser för utvandringen från Lund under 215. Invandring och utvandring Förändringarna framträder än tydligare när det gäller invandringen till och utvandringen från Lund. et invandrade 215 var fler än för respektive år et utflyttade ökade dramatiskt under 215 från 1274 utvandrade 214 till 2 19 utvandrade 215. Anledningen till ökningen beror till allra största delen på Skatteverkets insats. Utrikesflyttnettot var det lägsta på många år 215 på grund av Skatteverkets insats. 215 var flyttnettot 153 personer jämfört med 891 personer 214, 66 personer 213 och 649 personer 212, se figur 8. Figur 8 Invandrade och utvandrade, Lunds kommun, personer Utrikesflyttnetto Invandrare Utvandrare Inflyttningen till Lund antas i prognosen att ligga på samma nivå som de tre senaste åren. Utflyttningen förväntas ligga på samma nivå som Flyktingar Det stora antalet asylsökande till Sverige under 215 påverkar Lunds framtida befolkningstillväxt. Befolkningsprognosen är en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som söker asyl är inte folkbokförda, det blir de först då de fått uppehållstillstånd och kan folkbokföra sig i Sverige. Det är endast flyktingar som har fått uppehållstillstånd som ingår i befolkningsprognosen, det vill säga det kan bo asylsökande i Lunds

9 Befolkningsprognos 216 9(17) kommun vars asylansökningar behandlas av Migrationsverket. Den senare gruppen ingår inte i befolkningsprognosen. Antagande om antalet kommunmottagna bygger på Migrationsverkets Verksamhets- utgiftsprognos från februari I Migrationsverkets prognos finns tre scenarier. I befolkningsprognosen har Migrationsverkets huvudscenario (scenarioberäkning B) använts för antagandena om kommunmottagandet. Lunds andel kommunmottagna var under åren ,32 % av antalet kommunmottagna i Sveriges kommuner. Mottagandet uppgick även 215 till,32 % av de totalt mottagna. I Lunds befolkningsprognos används tilldelningstalet,81 procent för Lund för att få fram andelen kommunmottagna av de personer som finns i Migrationsverkets mottagningssystem. Det är den andel som Lund har åtagit sig att ta emot under 216 i kommunens överenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne 4. I antalet mottagna 216 ingår både de 378 flyktingar med uppehållstillstånd som Lunds kommun har åtagit sig att ta emot 216 samt de 134 flyktingar med uppehållstillstånd som Länsstyrelsen beräknat kommer att välja att bosätta sig på egen hand i Lunds kommun (självbosatta) 5. I Lunds befolkningsprognos görs antaget att 55 flyktingar med uppehållstillstånd bosätter sig i Lund 216. et ökar för åren för att sedan avta åren i enlighet med Migrationsverkets prognos. Från och med 221 har ingen flyktingeffekt medräknats i befolkningsprognosen. Det beror dels på att osäkerheten i Migrationsverkets prognos är mycket stor, dels att prognosen inte sträcker sig längre än till 22, se figur 9. Figur 9 Antagande om flyktingar med uppehållstillstånd i Lunds kommun, personer Prognos MV medel / Stor-osakerhet-praglar-Migrationsverkets-prognos.html Mottagande 216: Överenskommelser samt mottagande i Skåne Län. Länsstyrelsen Skåne

10 Befolkningsprognos 216 1(17) Positiva faktorer I prognosen har den framtida inflyttningen till Lund antagits fortsatt ligga på samma nivåer som 215/214 de första två prognosåren för att öka 217, 218 och 219 och sedan avta något. Antagandet bygger på att Lund förväntas attrahera inflyttare under hela prognosperioden. I första hand är det Lunds Universitet som drar inflyttare men även färdigställandet av MAX IV och ESS bidrar till att locka inflyttare till kommunen. Detta gäller undantaget flyktingarna som har beräknats separat för att sedan medräknas bland de inflyttade. Faktorer som påverkar befolkningsökningen positivt är ökningen i födelsekullarna i Sverige från slutet av 199-talet och början av 2- talet. Vilket innebär att antalet som är i ålder för studier på universitet kommer att öka. I prognosen antas ansökningstrycket till Lunds universitet fortsatt vara högt vilket bidrar till att inflyttningen till Lund ligger kvar på en hög nivå de närmaste kommande åren. Byggandet antas ligga på samma nivå 216 och 217 som i 214års prognos. Det förväntas leda till att Lunds inrikesflyttnetto påverkas positivt under prognosperioden. För prognosperioden är bostadsbyggandet totalt något högre än i befolkningsprognosen för 215. Anledningen till antagandet om större bostadsbyggande är att det vid prognosens framtagande inte fanns något bestämt område för särskilda bostäder för kommunmottagande av flyktingar. Rimligen krävs det ett ökat bostadsbyggande för att Lund ska kunna uppfylla sin överenskommelse om flyktingmottagande. Födelsetalen har fluktuerat under en period. I prognosen beräknas födelsetalen vara i nivå med snittet för de senaste tre åren för att sedan öka den senare delen av prognosperioden. Även dödstalen beräknas öka men inte i lika stor utsträckning som födelsetalen vilket leder till att det totala födelseöverskottet utvecklas positivt för Lunds del. I prognosen antas därmed att födelsenettot utvecklas positivt till 225 för att sedan avta något. Negativa faktorer En svårbedömd omständighet är införandet av avgifter i Sverige för studenter utanför EU/EES-regionen samt Schweiz hösten 211. Införandet av avgiften stannade upp Lunds befolkningsökning 211 då färre internationella mastersstudenter antogs vid universitetet höstterminen 211. Det gällde framför allt så kallade freemover-studenter (studenter som ordnar sina studier själva). 213 och 212 antogs något fler internationella mastersstudenter än 211, men det var fortfarande flera hundra färre än före införandet av avgifter. Det var först 214 som antalet internationella studenter vid Lunds studenter var i samma nivå som 21. En bidragande orsak till detta var att 17 personer vid Lunds Universitet fick stipendier från

11 Befolkningsprognos (17) Svenska Institutet (SI) 214. Stipendierna riktar sig till utvecklingsländer som Sverige har ett långsiktigt samarbete med. SI delade inte ut några stipendier 215 men gör det till hösten 216. Det förväntas bidra till ett ökat eller en bibehållen nivå av internationella mastersstudenter vid Lunds Universitet under 216. I prognosen har det antagits att antalet internationella studenter som börjar sina studier vid Lunds universitet 216 kommer att vara i samma nivå som 215.

12 Befolkningsprognos (17) Befolkningsprognos 216 I Lunds befolkningsprognos 216 förväntas kommunens befolkning uppgå till personer siste december 216. Det är en ökning med invånare. Befolkningsökningen 216 beräknas vara klart större än 215. Befolkningsökningen fortsätter att vara ovanligt stor fram till och med 22. Anledningen till detta är att det är fram till och med 22 som det ökade flyktingmottagandet antas få en direkt effekt enligt tillgängliga uppskattningar av flyktingströmmar vid tillfället för framtagandet av prognosen för 216. Befolkningsökningen från är beroende av att de planerade bostadsbyggnadsprojekten i kommunens program realiseras i samma nivå som tidigare år, men framför allt är de stora befolkningsökningar åren helt beroende av hur Lunds kommuns flyktingmottagande utvecklas. Det finns stor osäkerhet när det gäller flyktingmottagandet och befolkningsprognosen kan beroende på detta förändras mycket från år till år beroende på kommunens kapacitet att ta emot flyktingar samt hur flyktingströmmarna till Sverige utvecklas. 217 förväntas Lunds befolkning vara mer än 12 invånare och 221 förväntas Lund nå 13 invånare. Figur 1 Befolkningsökningen enligt prognos 216 År Befolkning Befolkningsökning Befolkningsökning (%) ,7 prognos ,8 prognos , prognos ,1 prognos ,9 prognos ,8 prognos ,3 prognos ,3 prognos ,3 prognos ,3 prognos ,3 prognos ,3 prognos ,3 prognos ,2 prognos ,2 Konsekvenser av befolkningsförändringen Det är framför allt tre åldersgrupper som förväntas öka på lite längre sikt. I ett tioårsperspektiv ökar åldergruppen 3-35 beroende på ett förväntat ökat bostadsbyggande. Även åldersgruppen 7-8 ökar markant då de stora födelsekullarna från 194-talet når denna ålder. Slutligen leder de ökande födelsetalen och bostadsbyggandet till att antalet barn i förskoleoch skolåldern (-18 år) ökar under perioden, se figur 11.

13 Befolkningsprognos (17) Figur 11 Lunds befolkning till 1-w år, 216 och w Födelsetalen har en stor betydelse för planeringen av förskola och skola. Tittar vi på de olika skolåldrarna kommer det att ske en klar ökning av barn i åldrarna år, 1-5 år, 6 år, 7-9 år, 1-12 år samt år under prognosperioden. et -åringar förväntas öka något under hela prognosperioden. Gruppen 1-5 år minskar 216, delvis beroende på att det föddes få barn 211. Gruppen ökar därefter under prognosperioden. 6-åringarna blir färre än föregående år 217 och 219. Detta beror på att de föddes få barn 211 och 213. Utvecklingen för åldersgrupperna visas nedan i figurerna Det är först 22 som det är fler 16-19åringar än 28 (figur 18). Åldersgruppen 8 år och över (figur 18) är också en åldersgrupp som beräknas öka markant under prognosperioden. Detta gäller särskilt från 222 och framåt. Figurerna finns i bilagan. Saknar du information i rapporten? Har du önskemål om diagram, tabeller eller andra uppgifter som du tycker rapporten ska innehålla. Hör av dig till

14 Befolkningsprognos (17) Bilaga Notera att y-axeln är bruten och inte startar vid noll. Figur 12 Förändring av antalet -åringar 24 till åringar Prognos Figur 13 Förändring av antalet 1-5-åringar 24 till Prognos

15 Befolkningsprognos (17) Figur 14 Förändring av antalet 6-åringar 24 till Prognos Figur 15 Förändring av antalet 7-9-åringar 24 till Prognos

16 Befolkningsprognos (17) Figur 16 Förändring av antalet 1-12-åringar 24 till Prognos Figur 17 Förändring av antalet åringar 24 till Prognos

17 Befolkningsprognos (17) Figur 18 Förändring av antalet åringar 24 till Prognos Figur 19 Förändring av antalet 8-24 till w Prognos

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018

Lunds kommuns befolkningsprognos 2018 Lunds kommuns befolkningsprognos 218 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 2 86 personer 218 218 förväntas Lunds befolkning vara 123 36 invånare Lunds befolkningsökning 218 och de följande åren

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Prognosantaganden Linköpings kommun Analys & Utredning Erik Nygårds tel 013-20 62 87 21 mars 2019 1 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden Sammanfattning Kommunprognos 2019-2028 bygger på den

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018

Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2018-11-12 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun den 30 september 2018 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Levererades maj 2019 Gäller folkbokförda Befolkningsprognos 2019 2035 Mikael Müller, kommunstyrelsens förvaltning Totalbefolkningen väntas växa Källa 2008 2018: SCB:s befolkningsstatistik Sida 3 men inte

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 23 mars 2018 Erik Nygårds tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2018-2027 Kommunprognos 2018-2027, befolkningsutveckling för åldersgrupper

Läs mer

Befolkningsprognos för

Befolkningsprognos för Befolkningsprognos för Umeå kommun 2016 2027 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 9 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos.

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling år 2016 i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsförändringar år 2016 Befolkningen i Svedala

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Länsanalys befolkningsprognos

Länsanalys befolkningsprognos Länsanalys befolkningsprognos Perioden 219 25 en i Uppsala län beräknas vara 483 8 personer 25. Det är en ökning med 17 4 personer mellan 218 och 25. sökningen är främst ett resultat av en stor inflyttning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2018-2023 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt 2018 års prognos beräknas befolkningen öka med 4 953 personer från årsskiftet 2017/2018 fram

Läs mer

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun

Befolkningsprognos för Trollhättans kommun Befolkningsprognos för Trollhättans kommun 2016-2022 Kommunprognosen Sammanfattning av prognosresultaten Enligt årets prognos beräknas befolkningen öka med 7 179 personer från årsskiftet 2015/2016 fram

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 219-3-22 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011 Kommunkontoret 1 (1) Utvecklingsavdelningen 211-4-14 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 211 Sammanfattning 211 förväntas Lunds befolkning öka till 112 142 invånare

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun

Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Beskrivning av befolkningen och befolkningsutvecklingen i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 218-5-24 Innehållsförteckning Befolkningsutveckling och befolkningsstruktur

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2017-2022 med utblick mot år 2030 Omslagsbilden visar Hamntorget under Lommafesten 2016. Fotograf: Gladys Fuentes Befolkningsprognos för Lomma kommun 2017-2022 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2040 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun

Befolkningsprognos för Linköpings kommun Linköpings kommun Statistik & Utredningar 18 mars 2016 Sofia Papanikolaou tel 013-20 62 87 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2016-2025, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2017 Befolkningen i länet ökade med 18 900 under första halvåret Sveriges folkmängd var 10 053 061 den 30 juni 2017, en ökning med 57 908 sedan årsskiftet. Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren

Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 1(1) Befolkningsprognos för Hällefors kommun åren 219 239 Demografiska bakgrundsfakta 218 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 6 983 3 593 3 39 Födda 61 33 28 Döda 118 64 54 Inflyttade 5 269 231

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2018 2029 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 2018 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 STENUNGSUND KOMMUN Rapport 2018-05-10 SWECO SOCIETY 2 STENUNGSUND KOMMUN SWECO Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Befolkningsutveckling 1970 2017... 6 2 Uppföljning

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Statistikinfo 2018:01

Statistikinfo 2018:01 Statistikinfo 218:1 Linköping ökade med 2 73 invånare Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 73 personer. Det är den tredje största ökningen någonsin i Linköping, och 148 färre än förra året. Vid

Läs mer

Befolkningsprognos. Umeå kommun

Befolkningsprognos. Umeå kommun Befolkningsprognos Umeå kommun 2019 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 3 2019 Innehåll 1. Inledning...3 2. Prognos för hela kommunen... 4 3. Prognos för Umeås stads- och kommundelar...7

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala län år

Befolkningsprognos för Uppsala län år 1 (8) Rapport Handläggare Datum Sekretessklass Anders Bergquist 2017-10-24 Öppen Ansvarig/godkänd Dokumentnummer Revision Regiondirektör 1.0 Befolkningsprognos för Uppsala län år 2017-2040 Innehåll Inledning...

Läs mer