Enköping växer Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun"

Transkript

1 Enköping växer Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun

2 Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka invånare och 13 procent, från år 2013 till cirka invånare år Till följd av att kommunen arbetar med fl era stora planprojekt som beräknas generera bostäder inom några år når befolkningsökningen sin kulmen under åren Befolkningsökningen består av både nyfödda barn och nyinfl yttade personer. Under prognosåren beräknas barnafödandet öka stabilt. Antalet födda beräknas öka snabbare än antalet döda vilket ger ett positivt och stigande födelsenetto genom hela prognosperioden. Liksom befolkningsökningen når infl yttningen sin kulmen under åren för att minska under år 2020 och sedan öka igen under prognostidens senare år. Även fl yttningsnettot förblir positivt under hela prognosperioden men är som högst under år De stora barnkullar som föddes under 1990-talet kommer själva få barn under prognosperioden. Det gör att antalet barn i förskoleålder ökar under prognosperioden. Även antalet barn i grundskoleålder beräknas öka under prognosåren. Det ställer krav på kommunen då behovet av förskole- och skolplatser lär öka. Antalet barn i gymnasieålder beräknas minska fram till och med år 2017 för att sedan åter öka. Andelen invånare i arbetsför ålder (20-64 år) beräknas öka stabilt med cirka 7 procent under prognosperioden. Andelen äldre (65- år) beräknas öka betydligt fortare med cirka 20 procent under prognosperioden. Detta innebär en ökad försörjningskvot, något som kan komma att innebära utmaningar för sjuk- och omvård i kommunen. Av kommunens tätorter är det Enköping, Haga, Grillby, Bredsand och Skolsta som växer medan Fjärdhundra, Örsundsbro, Hummelsta och Lillkyrka beräknas ha en negativ befolkningsutveckling. Till följd av fl era större bostadsprojekt inne i Enköpings tätort, så som Kyrkoherdens fi skevatten, Bahco och Sadelmakaren beräknas stadsdelarna Herrgården/Fanna, Korsängen och centrum växa mest. Samtliga stadsdelar beräknas ha en positiv utveckling.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Innehållsförteckning BEFOLKNINGSUTVECKLING 4 Ökning av antalet barn och äldre 4 Befolkningsökning i hälften av tätorterna 5 Centrum sticker ut 5 UTFALL JÄMFÖRT MED TIDIGARE PROGNOS 6 Förändring jämfört med förra årets prognos 6 PROGNOSMETOD 7 Osäkerhet i prognosen 7 Födda och döda 7 In- och utfl yttning 7 Nya bostäder 7 BEFOLKNINGSPROGNOS Totalbefolkning 9 Befolkningsökning 10 Folkmängd i ettårsklasser 10 Befolkningsstruktur 13 Utveckling i kommunens olika delar 14 Enköpings stadsdelar växer 15

4 Befolkningsutveckling 2013 Vid årsskiftet 2013/2014 hade Enköpings kommun invånare. Det ger en befolkningsökning på 307 personer från år 2012 då kommunen hade invånare. Under 2013 föddes det 434 barn och 382 personer avled vilket innebär ett födelseöverskott på 52 personer. Under året fl yttade personer till kommunen medan fl yttade från kommunen vilket medför ett fl yttningsnetto på 255 personer. Folkökningen för år 2013 ligger en bit under medelvärdet för befolkningsökningen de senaste åren ( ) som legat på cirka 340 invånare per år. Tabell 1. Befolkningsförändring för åren (Källa:SCB) År Folkm. Födda Döda Födnetto Infl ytt. Utfl ytt. Flyttnetto Folkök Ökning av antalet barn och äldre Den största förändringen i Enköpings kommuns befolkningsstruktur gäller antalet ungdomar i gymnasieålder (16-18 år) som har minskat med hela fyra procent på ett år. Den största ökningen fi nns i grupperna unga vuxna (19-29 år) och antalet äldre (65-74 år samt 75- år) som har ökat med mellan 2-4 procent var. Kommunens befolkningsutveckling ligger i linje med rikets och övriga Europas utveckling där andelen pensionärer ökar. Begreppet försörjningskvot kan användas för att beskriva hur åldersstrukturen påverkar samhällsekonomin. Försörjningskvoten kan räknas ut genom att ställa den totala befolkningen till antalet personer i yrkessam ålder (20-64 år). År 2013 var kommunens försörjningskvot 1,75 vilket innebär att en yrkessam person försörjer 1,75 personer. Den optimala siffran skulle här vara att en person försörjer 1,0 personer. Totalt ökade befolkningen med 0,8 procent mellan åren 2012 och Tabell 2. Befolkningsstruktur i Enköpings kommun 31 december 2012 och 2013 (Källa: SCB) Ålder Förändring antal Förändring procent , , , , , , , ,1 Total ,8 4

5 Befolkningsökning i hälften av tätorterna Mellan åren 2012 och 2013 ökade befolkningen i Skolsta, Enköping, Grillby och Örsundsbro. I både Fjärdhundra och Lillkyrka var befolkningsantalet densamma från år 2012 till I Hummelsta minskade befolkningen med nästan två procent. Även på landsbygden minskade befolkningen något till år Tabell 3. Befolkning i kommunens tätorter 31 december 2012 och 2013 (Källa: SCB) Tätort Förändring antal Förändring procent Enköping ,4 Fjärdhundra Grillby ,2 Hummelsta ,7 Lillkyrka Örsundsbro ,6 Skolsta* Landsbygd ,04 Centrum sticker ut Det är framför allt i centrum som befolkningen ökade under åren 2012 till Den positiva befolkningsutvecklingen i centrum kan bland annat förklaras med bostadsprojektet i kvarteret Hökaren som genomfördes under åren I stadsdelen Galgvreten/Lillsidan genomfördes bostadsprojektet Västerbacken där det sista av tre fl erbostadshus stod färdigt under På Korsängen tillkom 22 lägenheter då Enköpings hyresbostäder (EHB) byggde om Folkets hus till ungdomsbostäder. Tabell 3. Befolkning i stadsdelar 31 december 2012 och 2013 (Källa: SCB) Stadsdel Förändring antal Förändring procent Centrum ,9 S:t Ilian ,5 Galgvreten, Lillsidan ,5 Munksundet, Gröngarn Romberga ,8 Korsängen ,2 Fanna, Herrgården ,5 Bergvreten, Gånsta ,06 * Statistiska centralbyråns (SCB) definition av en tätort är en ort med över 200 invånare. Då Skolsta är en av orterna i kommunen som analyseras i det pågående ortsanalysarbetet har Skolsta tagits med i den här tabellen trots att den inte är någon tätort enligt SCB:s definition. 5

6 Utfall 2013 jämfört med tidigare prognos Befolkningsprognosen för år 2013 var indelad i tre alternativ: hög, medel och låg. Skillnaden mellan alternativen är att de har beräknats utifrån olika antaganden om förväntad nivå på nyproduktion av bostäder. Alternativ hög har beräknats utifrån en förväntad nyproduktion på cirka 330 bostäder per år, alternativ medel på cirka 250 bostäder per år och alternativ låg på ett antagande om cirka 150 bostäder per år. Den verkliga folkmängden för år 2013 var vilket stämmer bäst överens med den höga prognosens folkmängd på Utfallet för antalet födda barn hänger ihop med prognosens antagande. Det som framför allt skiljer utfallet från prognosen är antalet in- och utfl yttare. Det verkliga fl yttnettot från 2013 stämmer bäst överens med medelprognosens 233 personer jämfört med utfallets 255. Däremot ligger utfallet cirka 200 personer över vad gäller infl yttning till kommunen och nästan 200 över gällande utfl yttningen från kommunen jämfört med prognosens medelalternativ. Även på det höga prognosalternativet skiljer det cirka 100 respektive 200 invånare gällande in- och utfl yttning till kommunen jämfört med utfallet. År 2013 var den verkliga folkökningen 307 personer något som bäst kan jämföras med den höga prognosens folkökning på 349 personer. Tabell 5. Utfall 2012 jämfört med tidigare prognos (Källa: SCB) Prognos/utfall Folkm. Födda Döda Födnetto Infl ytt. Utfl ytt. Flyttnetto Folkök. Utfall Prognos Hög Prognos Medel Prognos Låg Förändring jämfört med förra årets prognos Förra årets befolkningsprognos, för år , var betydligt försiktigare än den här prognosen. Enligt den förra befolkningsprognosen skulle vi vara år 2023 jämfört med den här prognosens samma år. Anledningen till att den förra prognosen var försiktigare kan ha fl era anledningar som exempelvis att vi visste mindre om kommande exploateringsprojekt och att infl yttningen beräknades lågt. Anledningen till att den här befolkningsprognosen har gjorts vassare är framför allt att kommunens befolkning överskred prognosen för år 2014 redan efter att halva året hade gått. 6

7 Prognosmetod Det är fyra faktorer som påverkar folkmängden och befolkningsstrukturen: fruktsamhet (antal födda), dödlighet (antal avlidna) samt infl yttning och utfl yttning. Prognosen utgår ifrån befolkningen den 31 december år Därefter skrivs prognosen fram ett år i taget. Antaganden görs om antal födda, antal döda samt antal in- och utfl yttare till kommunen. Osäkerhet i prognosen Ekonomisk konjunktur, arbetslöshet, bostadspriser, familjepolitik, invandring med mera har en direkt inverkan både på hur människor fl yttar och i barnafödandet. Det svåraste i framtagandet av en befolkningsprognos är beräkning av in- och utfl yttning. En viktig faktor i beräkningen av in- och utfl yttning är nämligen nyproduktionen av bostäder, som i sig är en av de största osäkerheterna i prognosarbetet. Byggprojekt tenderar att försenas samtidigt som planerade projekt inte alltid förverkligas. Födda och döda Antal barn som föds beräknas utifrån antalet kvinnor i barnafödande ålder i kommunen samt andelen kvinnor som föder barn. År 2013 var fruktsamheten i Enköping fem procent högre än i riket. Det innebär att fruktsamheten var 1,98 barn per kvinna i Enköping och 1,89 i riket. Antagandena för fruktsamhet beräknas utifrån ett medelvärde av fruktsamheten under de senaste åren varpå Enköpings kommuns fruktsamhet beräknas ligga cirka fem procent över rikets under hela prognosperioden. Antalet avlidna beräknas genom att ålders- och könsspecifi ka dödsrisker appliceras på befolkningen. Enköpings kommuns dödsrisker beräknas följa rikets. I genomsnitt beräknas cirka 530 barn per år födas under prognosperioden. Antal döda beräknas ligga på cirka 400 personer per år, en siffra som beräknas öka mot slutet av prognosperioden. Födelsenettot beräknas därmed ligga på plus under hela prognosperioden. In- och utflyttning Människors möjligheter att fl ytta in och ut från kommunen påverkas bland annat av nybyggnation av bostäder. Ålders- och könsfördelningen på infl yttarna beräknas utifrån hur det sett ut under de tre senaste åren. Flyttbenägenheten är som störst i åldersintervallet år. Antal personer som fl yttar ut från kommunen beräknas genom utfl yttningsrisker, det vill säga medelvärdet av benägenheten att fl ytta per ålder och kön. Kvinnor fl yttar i lägre ålder än män både till och från kommunen. Under prognosperioden beräknas cirka per år fl ytta in till kommunen medan cirka beräknas lämna kommunen. In- och utfl yttningen beräknas vara stabil och därmed beräknas fl yttningsnettot vara positivt under hela prognosperioden. Nya bostäder Bostadsbeståndet har stor betydelse för befolkningsutvecklingen. Antaganden om byggandet under prognosperioden är av största vikt för resultatet av prognosen och därför har en gemensam bedömning av bostadsbyggandet de kommande åren gjorts tillsammans med representanter från plan- och utvecklingsavdelningen och mark- och exploatering samt samhällsbyggnadsförvaltningens chef. 7

8 Förseningar av byggprojekt är vanliga och planerade projekt förverkligas inte alltid. Detta har stor inverkan på prognosens utfall och utgör därför den största osäkerheten i prognosarbetet. På grund av den stora osäkerheten sträcker sig antagandet om nybyggnation endast fram till och med år 2019 och därmed gör även befolkningsprognosen på delområdesnivå det. Detta då det framför allt är nybyggnationen som påverkar variationen av befolkningstillväxt i olika områden. Enligt senaste bedömning (december 2014) kommer cirka bostäder att färdigställas under åren , det vill säga cirka 480 bostäder per år. I dagsläget pågår planeringen av många stora exploateringsprojekt varpå antagandet om nybyggnation visar på ett fåtal producerade bostäder under prognosperiodens första år för att sedan öka. En fjärdedel av dessa bostäder är småhus och tre fjärdedelar är lägenheter i fl erbostadshus. De fl esta bostäderna byggs inom Enköpings tätort. Det gäller speciellt lägenheter i fl erbostadshus. I prognosen antas cirka 30 bostäder per år byggas på privat mark på landsbygden. I de övriga tätorterna är det främst i Grillby, Skolsta och Örsundsbro som nya bostäder planeras. Bildtext: Vy över Drottninggatan och Vårfrugatan i Enköpings tätort. Foto: Kommunens bildarkiv 8

9 Befolkningsprognos I detta avsnitt redovisas befolkningsprognosen för tioårsperioden Tidigare prognoser i Enköpings kommun har redovisats ända fram till 2030, samma år som kommunens vision är att vi ska vara Anledningen till att aktuell prognos endast sträcker sig till 2024 är att osäkerheterna i prognosen ökar för varje år. Infl yttning och nyproduktion av bostäder är faktorer som är överblickbara för kommunen i cirka 5-10-års perspektiv. I de längre tidsperspektiven är det mycket svårt för kommunen att förutse vilka bostadsprojekt som kommer initierats av den privata marknaden. Kommunen kan självfallet bereda väg för projekt genom planberedskap och aktiv dialog med exploatörerna, men det fi nns stora osäkerheter i att förlita sin långsiktiga befolkningsprognos på dessa grunder. I en omvärldsbevakning konstateras även att majoriteten av kommunerna arbetar med en befolkningsprognos på 10 år. Totalprognos Tabell 6. Totalprognos (Källa: SCB) År Summa Diagram 1. Befolkningsutveckling (Källa: SCB) Folkmängden beräknas öka med personer från 2013 (vilket är det senaste året det fi nns fastlagd statistik för personer) till år 2024 då folkmängden beräknas vara

10 Prognos jämfört med visionen Enligt denna prognos är antalet invånare i Enköpings kommun personer år Det är 53 personer färre än visionen. Rent beräkningsmässigt kommer dock den differensen minska för varje ny prognos som tas fram då man för varje år som vi kommer närmre målåret vet mer om infl yttningstendenser och bostadsbyggande. Befolkningsökning Som tidigare beskrivits påverkas kommunens befolkningsantal av fyra parametrar: födda, döda, infl yttade och utfl yttade. Så här beräknas förändringen se ut för Tabell 7. Befolkningsprognos utifrån parametrarna födda, döda, infl yttade och utfl yttade (Källa: SCB) År Folkm. Födda Döda Födnetto Infl ytt. Utfl ytt. Flyttnetto Folkök Diagram 2. Befolkningsförändring (Källa SCB) Folkmängd i ettårsklasser I tabellen nedan kan utläsas antal invånare inom varje åldersklass under de tio prognosåren. För att följa en ålderskull ska tabellen läsas diagonalt. 10

11 Ålder

12 w

13 Befolkningsstruktur Barngruppen är den dominerande åldersgruppen I början av prognosperioden är den största åldersgruppen åringarna, vid prognosperiodens slut är dock antalet barn i åldern 0-9 år den största åldersgruppen. Även åldersgruppen år ökar. Åldersgruppen 80- är betydligt mindre än de övriga åldersgrupperna, däremot är det den gruppen som ökar mest procentuellt under hela prognostiden. Diagram 3. Prognos över befolkningsökningen för olika åldersgrupper under åren Nästan barn i förskoleålder år 2024 Befolkningsprognosen visar på en fortsatt ökning av antalet barn i åldern 1-5 år. Vid utgången av år 2013 fanns det cirka åringar i kommunen. Under prognosåren beräknas antalet 1-5 åringar öka med cirka 600 barn vilket innebär en ökning på cirka 60 barn om året. Den största ökningen beräknas ske under åren Ökat antal barn i grundskoleålder Grundskolan omfattar elever i åldersspannet 6-15 år. År 2013 fanns det totalt barn i åldern 6-15 år i kommunen. Fram till år 2024 antas gruppen ha ökat till personer, en ökning med cirka barn vilket motsvarar en ökning på 22 procent. Samtliga av åldersgrupperna 6-9 år, år och år beräknas öka under prognosperioden. Mest beräknas dock antalet barn i åldersgruppen 6-9 år öka. Antalet 6-9-åringar beräknas öka med 25 procent mellan åren

14 Minskning av åringar fram till 2017 År 2013 fanns det cirka personer i åldern år i kommunen. Antalet i åldern år beräknas att minska i antal fram till och med år Från år 2017 beräknas antalet i gymnasieålder börja öka igen för att år 2024 vara cirka personer. En total ökning på cirka 40 personer under prognosperioden. Antalet pensionärer ökar med 20 procent under prognosperioden Befolkningsförändringar av antalet äldre är enklare att förutspå då denna grupp har en lägre rörlighet än andra åldersgrupper, det vill säga att det inte sker någon stor in och utfl yttning i dessa åldrar. I prognosen antas antalet pensionärer (över 65 år) öka med cirka personer fram till år Gruppen äldre är dock inte homogen utan befolkningsutvecklingen varierar för olika åldersgrupper inom intervallet. Det är framför allt gruppen åringar som står för en stor del av ökningen med en ökning på cirka personer under progmosåren. Gruppen 85 år och äldre förväntas öka med cirka 200 personer fram till år Antalet nypensionärer (65-74 år) ökar i början av prognosperioden för att sedan minska lite under slutet av prognostiden. Förhöjd försörjningskvot Ett enkelt sätt att sammanfatta den demografi ska utvecklingen på är genom att beräkna den så kallade försörjningskvoten. Försörjningskvoten visar hur många, inklusive sig själv, var och en i yrkesaktiv ålder skall försörja genom sitt arbete. Försörjningskvoten beräknas genom att dela den totala befolkningen med antalet i arbetsför ålder (20-64 år). I slutet av år 2013 var försörjningskvoten 1,77, det vill säga att en person behöver försörja 1,77 personer. Vid prognosperiodens slut, år 2024, har försörjningskvoten höjts till 1,88. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) stiger försörjningskvoten i samtliga kommuner. En hög försörjningskvot innebär konsekvenser på en kommuns ekonomi. Desto högre försörjningskvot ju större ekonomiska konsekvenser. Utveckling i kommunens olika delar Då nybyggnation och exploateringsprojekt har så stor påverkan på delområdesprognosen brukar prognosperioden för delområdesprognosen endast beräknas på fem år. Att göra antaganden om nybyggnation i kommunens olika områden med en längre tidshorisont är väldigt svårt och därmed osäkert. Över invånare i Enköpings tätort år 2019 Under prognosåren beräknas Enköping, Haga, Grillby, Bredsand och Skolsta växa. Procentuellt ökar Bredsand mest av orterna med en ökning på cirka 63 procent mellan åren 2013 och Befolkningsökningen kan förklaras av exploateringsprojekt i såväl Haga, Grillby och Skolsta samt flera projekt i både Enköping och Bredsand. I de övriga tätorterna minskar befolkningen under prognosåren. 14

15 Tabell 9. Befolkningsprognos i kommunens tätorter Enköpings stadsdelar växer Enköpings stadsdelar beräknas växa under prognosperioden. Mest växer Herrgården/Fanna som beräknas öka med nästan 900 personer och cirka 40 procent till år Även Bergvreten, Korsängen och centrum beräknas ha en stor befolkningsökning. Tabell 10. Befolkningsprognos i stadsdelar Områdesprognoserna påverkas till stor del av det ökade bostadsbeståndet, något som blir tydligt framförallt på stadsdelsnivå. Områdena Herrgården/Fanna, Korsängen, centrum och Lillsidan/Galgvreten är de som beräknas växa mest under prognostiden. Här pågår även stora planprojekt som inom de kommande åren beräknas generera bostäder. Exempel på projekt är de i Åkersberg, Bacho, Kyrkoherdens fi skevatten, Sadelmakaren, Fältskären och Hökaren. 15

16

Enköping växer Foto: Thomas Henrikson. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer Foto: Thomas Henrikson. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2017-2026 Foto: Thomas Henrikson Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning De kommande årens befolkningsutveckling kommer att påverka Enköpings kommun ur ett flertal perspektiv.

Läs mer

Befolkningsprognos Enköping växer Foto: Thomas Henriksson

Befolkningsprognos Enköping växer Foto: Thomas Henriksson Befolkningsprognos Enköping växer 2018-2027 2018-2027 Foto: Thomas Henriksson Redovisad i: Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Foto: Tomas Henriksson Innehåll: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos Enköping växer Foto: Thomas Henriksson

Befolkningsprognos Enköping växer Foto: Thomas Henriksson Befolkningsprognos Enköping växer 2019-2028 2019-2028 Foto: Thomas Henriksson Redovisad i: Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott Foto: Tomas Henriksson Innehåll: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 4. Befolkning Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 4. Befolkning 4. Befolkning 4.1 Inledning De historiska befolkningsuppgifterna är sammanställda av SCB. Samtliga befolkningsprognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2025 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2016-2019 med utblick mot 2025 STADSKONTORET AUGUSTI 2016 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB

Landskrona. Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos Källa: SCB Landskrona Demografisk beskrivning 2018 Befolkningsprognos 2019-2028 Källa: SCB Tim Andersson Ljung Utredare 1 april 2019 Demografisk beskrivning 2018 och prognos 2019-2028 Under 2018 ökade folkmängden

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos.

Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling under senare år i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsutveckling år 2016 i Svedala kommun - faktisk och prognos. Befolkningsförändringar år 2016 Befolkningen i Svedala

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2016-2021 med utblick mot år 2030 Godkänt av Kommunstyrelsen 2016-04-30 Omslagsbilden visar barnaktivitet på Lomma centrumtorget. Fotograf: Jöran Lindkvist 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Innehållsförteckning Inledning... 1 Befolkningsförändringar Strängnäs kommun år 2014... 2 Befolkningsförändring på församlingsnivå år 2014... 3 Prognosuppföljning... 6 Befolkningsutveckling,

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 219 228 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 219 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 218... 4 Att göra en befolkningsprognos... 6 Metod...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2017-2022 med utblick mot år 2030 Omslagsbilden visar Hamntorget under Lommafesten 2016. Fotograf: Gladys Fuentes Befolkningsprognos för Lomma kommun 2017-2022 2 Befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2027

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2027 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2018 2021 med utblick mot 2027 STADSKONTORET MAJ 2018 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se 036-10

Läs mer

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030

Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS MED UTBLICK MOT 2030 Befolkningsprognos Gislaved BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2025 MED UTBLICK MOT 2030 1 Jönköpings kommun, stadskontorets utredningsenhet, 2016-01-13 Utredare Lars Lundström Kontakt: www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2019-2029 Innehåll: Bild 3-6 utveckling fram till 2018-12-31 Bild 7: Årets prognos jämfört med prognosen från 2018 Bild 8-12: Prognosförutsättningar och antaganden Bild 13: Prognos antal

Läs mer

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015.

Samhällsmedicin, Region Gävleborg: Rapport 2015:4, Befolkningsprognos 2015. 1 Inledning Befolkningsprognosen är framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och sträcker sig från år 2015 till år 2050. Prognosen är framtagen för Gävleborgs län som helhet, samt för länets samtliga

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026

Befolkningsprognos för Jönköpings kommun med utblick mot 2026 Befolkningsprognos för Jönköpings kommun 2017-2020 med utblick mot 2026 STADSKONTORET AUGUSTI 2017 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Levererades maj 2019 Gäller folkbokförda Befolkningsprognos 2019 2035 Mikael Müller, kommunstyrelsens förvaltning Totalbefolkningen väntas växa Källa 2008 2018: SCB:s befolkningsstatistik Sida 3 men inte

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2018-2023 med utblick mot år 2030 Godkänd av kommunstyrelsen 2018-04-25 Omslagsbilden visar invigningen av planskildheten på Vinstorpsvägen 2017. Fotograf: Gladys Fuentes

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2019-2028 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2019-2028.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030.

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN med utblick mot år 2030. BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR LOMMA KOMMUN 2019-2024 med utblick mot år 2030. Godkänd av kommunstyrelsen 2019-05-08 Förutsättningar för prognosen Födda och döda Dödlighet: enligt de senaste åren. Antalet döda

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos Haninge kommun

Befolkningsprognos Haninge kommun Befolkningsprognos Haninge kommun 2019-2028 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2011-2020/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 219-228 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 219-228. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Hållbar stad öppen för världen Befolkningsutveckling Statistik och analys SAMMANFATTNING 564 000 invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder 70 000 så mycket ökade stadens befolkning (de senaste

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2040 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2030

Befolkningsprognos med utblick mot 2030 2019 Befolkningsprognos 2019 2022 med utblick mot 2030 Stadskontorets utredningsenhet Juli 2019 Utredare Kontakt Webbplats Andreas Zeidlitz andreas.zeidlitz@jonkoping.se 036-10 57 30 www.jonkoping.se/statistik

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018-2027 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Postgiro Bankgiro 136 81 Haninge Rudsjöterrassen 2 Växel: 08-606 70 00 08-606 81 40 1265-8 356-5975 haningekommun@haninge.se 2 Förord

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2018 2027 Kommunstyrelsens förvaltning Budget- och Kvalitetssektionen juni 2018 Innehåll Förord... 3 Befolkningsutvecklingen under 2017... 4 Utvärdering av förra årets befolkningsprognos...

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun

Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun Befolkningsprognos för Örkelljunga kommun 2015-2035 Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Örkelljunga kommun åren 2015-2035 baserad på förväntat bostadsbyggande. Utöver

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Befolkningsprognos för Eslövs kommun

Befolkningsprognos för Eslövs kommun Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2019-2035 baserad en utbyggnad med 675 nya bostäder under åren 2019-2022 samt därefter 150 nya bostäder per

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se/befolkning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA

Läs mer

Befolkningsutveckling 2018

Befolkningsutveckling 2018 Befolkningsutveckling 218 www.goteborg.se 7 8 nya göteborgare 218 blev ytterligare ett år med en hög befolkningstillväxt. Stadens invånarantal ökade med 7 829 till 571 868. Därmed har stadens befolkning

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg

Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg 2-21 Stor befolkningstillväxt väntar Göteborg men små förändringar i åldersstrukturen Baserat på den senaste årsstatistiken över befolkningen gör Stadskansliet varje år en ny befolkningsprognos för Göteborgs

Läs mer

Utöver kommunprognosen görs prognoser för

Utöver kommunprognosen görs prognoser för Perspektiv Göteborg 1-27 Befolkningsprognos PR27 Kommunprognos för Göteborg 27 22 Kommunprognosen avser åren 27 till 22 och utgår från den verkliga befolkningen 26-12-31. Prognosen redovisar trolig befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos 218-227 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 218-227. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2018-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 218 228 Demografiska bakgrundsfakta 217 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 66 121 33 99 33 22 Födda 699 361 338 Döda 493 236 257 Inflyttade 6 43

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun och dess kommundelar. Befolkningsprognos 2018-2027 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2018-2027.

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS

BEFOLKNINGS- PROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2018 2035 Allmänt Föreliggande rapport är en bedömning av befolkningsutvecklingen i Eslövs kommun åren 2018-2035 baserad en utbyggnad med 180 nya bostäder per år. Det har under en längre

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2019-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2019-03-25 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2018 i

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Stadsledningskontoret 08-731 49 66 2017-06-21 KS/2017:254 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2017 Totalbefolkning Sedan 1950 har folkmängden i kommunen

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos

Befolkningsprognos Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Befolkningsprognos 2018-2025 Bodens kommun Totalprognos Delområdesprognos Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Staffan Eriksson 2018-05-04 Innehållsförteckning Befolkningsprognos 2017 i

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad

RAPPORT. Befolkningsprognos för Lidingö stad RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 2012-05-10 RAPPORT Befolkningsprognos för Lidingö stad 2030 Kund Lidingö stad Konsult WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7

Läs mer

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016

Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Christopher Oxelstål Konsult- och servicekontoret 08-731 49 66 2016-08-04 Reviderad 160811 Befolkningsprognos för Lidingö stad 2016 Totalbefolkning Lidingös folkmängd har

Läs mer

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År

Befolkningsprognos ALE KOMMUN Mark- och exploateringsavdelningen April Antal invånare År Befolkningsprognos ALE KOMMUN 2015 2019 31 500 31 000 30 500 30 000 Antal invånare 29 500 29 000 28 500 28 000 27 500 27 000 28 423 28 855 29 330 29 772 30 423 31 002 2014 2015 2016 År 2017 2018 2019 Mark-

Läs mer

Befolkningsprognos Ale kommun

Befolkningsprognos Ale kommun Befolkningsprognos 2019 2030 Ale kommun Sektor kommunstyrelsen Utvecklingsavdelningen 2019-04-08 Innehåll Sammanfattning av befolkningsprognosen 3 Tidigare prognos... 4 Bostadsbyggnation... 5 Prognosantaganden...

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer