Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB"

Transkript

1 Sundbybergs stads befolkningsprognos Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB

2 Titel: Sundbybergs stads befolkningsprognos Författare: Charlotta Danielsson och Anna Carlsund, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form: ETC Kommunikation AB Tryckeri: Modin ISBN: Sundbybergs stad Östra Madenvägen Sundbyberg

3 Innehåll 1 Inledning Osäkerhet i prognosen 4 2 Utvecklingen år Befolkningen år Utvärdering av föregående års prognos 6 3 Totalprognos Totalprognos Totalprognos 2018 jämfört med tidigare totalprognoser 13 4 Delområdesprognos Befolkningsutveckling i olika delar av kommunen 15 5 Prognosantaganden Antaganden och beräkningar Delområdesprognoser 24 6 Bilaga 1: Tabeller 25 7 Bilaga 2: Byggantagande 46 3

4 1 Inledning Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos med syfte att dels utgöra underlag för behovsbedömningar inom verksamheten och dels utgöra underlag för budget. Årets prognos har tagits fram av företaget Statisticon AB på uppdrag av kommunen. Befolkningsprognosen baseras på kommun- och delområdesnivå på den befintliga befolkningen i kommunen respektive delområden per samt på de byggplaner kommunen har för perioden Osäkerhet i prognosen En prognos görs alltid utifrån den verklighet och den kunskap som finns vid just det tillfället när prognosen tas fram. Även om vi utifrån kunskap om demografiska, sociala, ekonomiska, politiska och andra förhållanden försöker förutse fruktsamhet, dödsrisker inoch utflyttningar de närmaste åren så finns det alltid inslag av osäkerhet i dessa antaganden. Vid användande av befolkningsprognosen är det viktigt att tänka på att det aldrig med säkerhet går att fastställa befolkningens framtida storlek eller sammansättning. Det kan förekomma avvikelser inte bara i invånarantal utan även invånarnas köns- och (framför allt) åldersstruktur Osäkerheten i prognosen ökar ju längre fram i tiden prognosen sträcker sig och ju mindre prognosområdena är eftersom mindre områden är mer känsliga för slumpmässiga variationer. Skillnaden mellan prognosen och det faktiska utfallet kan både bero på felaktiga antaganden och slumpmässiga fel. 4

5 Antal per invånare Sundbybergs stads befolkningsprognos Utvecklingen år Befolkningen år 2017 Under 2017 ökade folkmängden i Sundbybergs stad med personer, från till invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på1 146 personer och ett födelsenetto på 525 personer. Under året flyttade personer till Sundbyberg, vilket var fler än Antalet personer som flyttade från kommunen ökade samtidigt med 591 personer jämfört med året innan, från till Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2017 var således1 146 personer. Det föddes 825 barn under 2017, 51 fler än Antalet personer som avled var 300, vilket är 3 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 525 personer. I diagrammet nedan visas befolkningsstrukturen i kommunen och i riket. Befolkningsstrukturen anger hur stor andel varje åldersgrupp utgör av hela folkmängden. Andelen uttrycks i promille. Som exempel kan nämnas att åldern 28 år är den enskilt största åldersgruppen i kommunen och utgör 25,1 promille av hela folkmängden år Här kan konstateras att Sundbyberg har en yngre befolkning än riket som helhet. I åldrarna 8-22 år samt 45 år eller äldre har kommunen färre invånare än rikssnittet, i åldrarna 0-7 och framför allt fler. Åldersstruktur i Sundbyberg och i riket Sundbyberg 2017 Riket Ålder I nästa diagram visas den genomsnittliga effekten av in- och utflyttningen på åldersstrukturen i kommunen åren Staplarna visar flyttnettot - eller vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar på grund av flyttningar. Nettot har beräknats som skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade. Ett negativt värde för en viss ålder betyder att fler flyttar från kommunen än till kommunen i den åldern. För att få en mer representativ bild av flyttningarna har ett genomsnitt för de tre senaste åren beräknats. 5

6 Antal Sundbybergs stads befolkningsprognos Även här kan tydligt ses att Sundbyberg är en ung kommun, flyttnettot består till absolut största del av nya invånare i åldrarna cirka år. Nettot är också svagt positivt för åldrarna mellan 45 och dryga 60. Intressant att notera är att kommunen har ett negativt netto för åldrarna 0-6 år i dagsläget. Flyttnetto efter ålder, genomsnitt Ålder 2.2 Utvärdering av föregående års prognos Sundbyberg har under ett antal år tagit fram befolkningsprognoser baserade på befintliga byggplaner. De används bland annat för budgetberäkningar. Här utvärderas hur väl den senaste av dessa, framtagen våren 2017, föll ut och vad eventuella avvikelser kan tänkas stå för. Observera att det är befolkningsprognosen från år 2016 som ligger till grund för budgetberäkningar avseende Det innebär att det inte är de differenser mellan prognos och utfall som visas här som förklarar avvikelsen i budget Prognosen från 2017, som utvärderas här, ligger istället till grund för budget Under år 2017 ökade antalet invånare i kommunen med personer, från invånare år 2016 till år I förra årets prognos beräknades kommunens befolkning år 2017 uppgå till personer vid senaste årsskiftet, vilket alltså visade sig vara en överskattning med 342 personer eller 0,7 procent. Komponenter Utfall års prognos Absolut differens 2017 års prognos Relativ differens 2017 års prognos Födda ,5% Döda ,7% Födelseöverskott ,3% Inflyttade ,2% Utflyttade ,2% Flyttnetto ,2% Folkökning ,9% Folkmängd ,7% I tabellen ovan kan noteras att det framför allt är in- och utflyttning som överskattats, det var 707 personer fler än prognostiserat som flyttade in och personer fler som flyttade ut. Detta gav tillsammans ett flyttnetto (inflyttade minus utflyttade) som var 357 personer 6

7 mindre än tänkt, vilket förklarar i princip hela differensen mellan faktisk och prognostiserad totalbefolkning. Det som avgör träffsäkerheten i en byggbaserad prognos är till stor del om byggandet som prognoserna grundar sig på genomförs i den takt som tänkts. I 2017 års prognos för 2017 antogs att 934 bostäder skulle färdigställas i kommunen under året. Enligt SCB:s statistik över färdigställda bostäder var det faktiska antalet för året 542, vilket är 392 färre än tänkt Det skulle till stor del kunna förklara varför befolkningen inte ökade som tänkt. Differenser prognos och utfall: färdigställda bostäder och befolkning års prognos Differens färdigställda bostäder Differens totalt antal personer Vid en utvärdering av utfall per åldersklass kan noteras att avvikelserna generellt sett är små, se tabellen nedan. De åldersgrupper som oftast är svårast att skatta är åringar samt åringar. Detta hänger ihop med att dessa åldersgrupper är de mest flyttbenägna. Om gruppen år under- eller överskattas ett visst år får det i sin tur följdeffekter, framför allt vad gäller antalet födda barn. Om gruppen i fertil ålder är större än tänkt så kommer det med stor sannolikhet också att födas fler barn än tänkt och tvärt om. Ålder Utfall års prognos Absolut differens Relativ differens ,7% ,3% ,0% ,1% ,3% ,4% ,2% ,7% ,0% 90-w ,5% Folkmängd ,7% Vidare kan konstateras att de två äldsta åldrarna överskattats med 1,0 respektive 1,5 procent. Detta skulle kunna bero på att dödligheten i föregående års prognos skattades baserat på riksrisker. Eftersom Sundbybergs invånare har en något lägre medellivslängd än riket så leder detta till att invånarna i äldre åldrar överskattas. 7

8 3 Totalprognos Totalprognosen beräknas för åren och utgår från den faktiska befolkningen i kommunen Totalprognos Under prognosperioden beräknas befolkningen i Sundbybergs stad att öka med cirka personer, från runt invånare i slutet av 2017 till i slutet av Det innebär en genomsnittlig folkökning med i genomsnitt dryga personer per år. Diagrammet nedan visar folkmängden bakåt i tiden samt utvecklingen enligt prognos och utblick. Historiska siffror är genomgående hämtade från SCB:s officiella register över folkmängd. På grund av justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd. Kontakta SCB för vidare information. Folkmängden i Sundbybergs stad samt prognos Prognos Folkmängd Antalet barn som föds förväntas vara per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas till 343 personer. Detta medför en befolkningsförändring med 808 personer per år. Antalet inflyttade beräknas bli i genomsnitt personer per år medan antalet utflyttade skattas till personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på personer för varje år under prognosperioden. Totalt ger detta en förändring med i genomsnitt dryga personer per år under perioden Tabellen nedan visar prognostiserad befolkningsutveckling i Sundbybergs stad fördelat på ålder. De åldersgrupper som redovisas i rapporten är de som har visat sig vara de mest efterfrågade. Med hjälp av de underlag som levererats i Excel-format kan du själv ta fram andra åldersindelningar. 8

9 Befolkning efter ålder för Sundbybergs stad 2017 samt prognos Faktiskt antal Prognos Ålder år år år år år år år år år år år år Summa I diagrammet nedan görs en jämförelse mellan befolkningens åldersstruktur 2017 och De relativt stora skillnaderna mellan dagens struktur och den år 2032 beror på den stora byggnation som planeras, och som beräknas dra många nya kommuninvånare i form av inflyttare. Befolkningen förväntas öka i princip alla åldrar, utom den allra äldsta gruppen (cirka 90 år och äldre) som beräknas vara ungefär lika stor som idag. Åldersstruktur i Sundbyberg 2017 och Folkmängd 2017 Folkmängd I diagrammet nedan visas försörjningsbördans utveckling över tid i kommunen samt i riket. Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64). Uttrycket kan sägas beskriva hur många extra personer en person i yrkesverksam ålder måste försörja förutom sig själv. På riksnivå är försörjningsbördan dryga 0,7 extra personer, och framöver förväntas denna öka. För Sundbyberg sjönk den under 1990-talet och har sedan cirka år 2000 legat stabilt på 0,51 0,52 extra personer. Under prognosperioden beräknas den öka och landa på 0,55 extra personer år Motsvarande värde för riket (från SCB:s riksprognos 2017) är 0,84. 9

10 Antal Sundbybergs stads befolkningsprognos Försörjnings-bördan kan delas upp i två delar, den del som kommer från barn och ungdomar (0-19 år) och den från äldre (65+). Här noteras att det framför allt är försörjningsbördan för barn som ökar i kommunen framöver. Försörjningsbörda i Sundbybergs stad ,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0, Försörjningsbörda i Sundbybergs stad Försörjningsbörda i Sundbybergs stad, 0-19 år Försörjningsbörda i riket Försörjningsbörda i Sundbybergs stad, 65- år Barn och unga Antalet nollåringar kommer att öka under hela prognosperioden. Det beror på att antalet kvinnor i fertil ålder antas öka stadigt under samma period, till största delen på grund av den förväntade inflyttningen men även på grund av den stora kullen 90-talister som nu kommer in i de åldrar då man föder barn. De senaste 20 åren har det i Sundbyberg fötts något färre barn per kvinna i fruktsam ålder än i riket, och så antas det i föreliggande prognos att fortsätta. Även antalet 1-2-åringar och 3-5-åringar ökar under hela perioden. För samtliga ålderskategorier gäller att ökningstakten är som högst åren Detta beror på att den planerade byggtakten då ökar som mest. Viktigt att komma ihåg är att osäkerheten är stor när det gäller förskolebarn, redan 2023 är hela gruppen förskolebarn födda under prognosperioden. Därefter blir antalet helt beroende av om prognosen skattar det framtida barnafödandet rätt. Prognos och utblick för antal nyfödda och förskolebarn år 1-2 år 3-5 år Diagrammet nedan visar att gruppen med 6-åringar beräknas variera något i början av prognosperioden för att sedan öka stadigt från och med år Att gruppen ökar år 2018 för att sedan minska igen år 2019 kan antas bero på att fertiliteten i kommunen var den högsta i överskådlig tid år Att gruppen sedan ökar stadigt beror som för övriga 10

11 åldersgrupper på byggandet. Låg- och mellanstadiebarn i åldrarna 7-12 år ökar konstant under hela perioden, om än i något högre takt under prognosens första respektive sista femårsperiod. Även antalet högstadiebarn ökar, dock är ökningstakten som högst de fem första åren. Slutligen antalet gymnasieelever, år, som även de förväntas öka under samtliga år. Ökningstakten avtar dock något under prognosens sista fem år. Prognos och utblick för antal grundskolebarn och gymnasieungdomar år 7-12 år år år Den vuxna befolkningen/befolkning i arbetsför ålder Den största delen av Sundbybergs befolkning tillhör den arbetsföra åldern år. Gruppen ökar som helhet under perioden. Invånarna i åldrarna mellan 22 och 31 är de som är mest benägna att flytta från kommunen, många gånger på grund av studier, arbete eller utökning av familjen. Tack vare att kommunen samtidigt har en inflyttning av personer i dessa åldrar, på grund av det planerade byggandet, så växer dock gruppen unga vuxna ändå. Grupperna år samt år förväntas även de att öka under hela prognosperioden. I det första fallet på grund av inflyttning och i det andra fallet främst på grund av en åldrande befolkningen (där större årskullar nu kommer upp i dessa åldrar). Prognos och utblick för antal personer i arbetsför ålder år år år Den äldre befolkningen Den äldre befolkningen växer. Den yngre pensionärsgruppen, år, har ökat kraftigt sedan 2005 då de stora kullarna födda på 1940-talet började komma in i denna åldersgrupp. Ökningen kommer att fortsätta under hela prognosperioden, detta då de årskullar som nu träder in i dessa åldrar fortsatt är större än de som träder ut. Även gruppen 80 år och äldre kommer att öka framöver, framför allt tar det fart några år in i prognosperioden. Medellivslängden ökar i Sverige idag vilket främst beror på minskad dödlighet bland äldre. Från och med 2020 börjar även den stora gruppen 40-talister flyttas 11

12 över och tillhöra gruppen 80 år och äldre, vilket gör att tillväxttakten för den här gruppen då kommer att öka. I förhållande till riket har Sundbyberg en lägre andel invånare i åldrarna 65 år och äldre. Den stora generationen 40-talister utgör inte en lika tydlig topp i befolkningsstrukturen som den gör på riksnivå. Värt att notera är dock att andelen cirka 90 år och äldre är ungefär lika stor som i riket. Prognos och utblick för antal personer 65 år och äldre år 80- år

13 3.2 Totalprognos 2018 jämfört med tidigare totalprognoser Tabellen nedan visar att befolkningsutvecklingen den kommande 15-årsperioden till en början beräknas vara lägre i årets prognos än i föregående års, för att sedan ha en högre tillväxt i slutet av perioden. Prognosen framtagen år 2017 slutar på totalt invånare år 2031 medan årets prognos säger invånare samma år. Befolkningen förväntas nu öka med i genomsnitt 3,4 procent per år de kommande 15 åren. Detta kan jämföras med 3,2 procent i förra årets prognos. Den största skillnaden mellan prognoserna är att det planerade bostadsbyggandet justerats. Jämförelse Befolkningsprognos och Befolkningsprognos (WSP) (Statisticon) 13

14 4 Delområdesprognos Delområdesprognosen beräknas för åren och utgår från den faktiska befolkningen i delområdena Totalprognosen utgör ram för delområdesprognosen, vilket innebär att summan av delområdena stäms av mot totalprognosen och justeras därefter. Delområdesprognosen är mer osäker än totalprognosen eftersom det görs fler antaganden med osäkerheter i och det slår hårdare på mindre områden. På delområdesnivå har bland annat bostadsbyggandets omfattning mycket stor betydelse för utfallet. Delområdesprognosen visar förändringar i antal, och fördelning på åldrar, i olika delar av kommunen. Befintlig bebyggelse varierar mellan områdena och därmed även befolkningens struktur och utveckling. Planerat byggande sker också i varierande omfattning i olika delar av kommunen, vilket också påverkar befolkningsutvecklingen. I delområdesprognosen görs därför antaganden baserade på respektive delområdes förutsättningar. Delområdesprognosen ger sektorerna mer tid att förbereda sig på förändringar som till exempel fler förskolebarn eller äldre inom ett visst område. 14

15 4.1 Befolkningsutveckling i olika delar av kommunen Utvecklingen i de tio stadsdelarna varierar stort under prognosperioden. Det område som förväntas växa mest under prognosperioden, både i antal invånare och procentuellt sett, är Stora Ursvik. Här förväntas befolkningen öka med personer, eller cirka 210 procent, till och med år I andra änden av skalan hittas Duvbo och Lilla Ursvik som i princip beräknas ha samma invånarantal som år 2017 vid prognosperiodens slut. Observera dock att åldersstrukturerna i områdena förändras trots att befolkningsstorleken är densamma. Vid tolkning är det viktigt att komma ihåg att i små områden eller åldersgrupper kan även mindre antalsmässiga förändringar ge stora procentuella förändringar Lilla Alby Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med närmare personer eller 16 procent. Detta beror till stor del på ett planerat byggande om dryga 500 bostäder. Tabellen nedan visar att den äldre delen av befolkningen är den som ökar klart mest, med motsvarande dryga 50 procent. För grupperna barn och unga (0-18 år) och förvärvsarbetande (19-64 år) är de relativa ökningarna ungefär lika stora, 13 respektive 8 procent. Lilla Alby Förändring Ålder Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % 15

16 4.1.2 Centrala Sundbyberg Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med personer eller 37 procent. Detta beror till stor del på ett planerat byggande om närmare bostäder. Tabellen nedan visar att den äldre delen av befolkningen är den som ökar klart mest, med motsvarande 70 procent. För grupperna barn och unga (0-18 år) och förvärvsarbetande (19-64 år) är ökningarna i samma storleksordning, 38 respektive 30 procent. Centrala Sundbyberg Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % Storskogen Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med 250 personer eller 8 procent. Detta beror delvis på ett planerat byggande om 125 bostäder. Även här är det den äldre delen av befolkningen som ökar mest, men skillnaderna är mindre än i t.ex. Lilla Alby eller Centrala Sundbyberg. Grupperna barn och unga (0-18 år) och 65 år eller äldre förväntas öka med 14 respektive 25 procent. Gruppen förvärvsarbetande (19-64 år) beräknas samtidigt vara i princip oförändrad. Storskogen Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % 16

17 4.1.4 Duvbo Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas områdes invånarantal att vara oförändrat. Detta beror på att inget byggande planeras under perioden. Även om befolkningen inte växer i antal så förändras dess sammansättning på grund av in- och utflyttning, födslar, dödsfall och åldrande. Därför kan förändringar i åldersgrupperna fortfarande noteras. Grupperna 0-18 år och år minskar under perioden medan gruppen 65 år och äldre ökar. Det sistnämnda förklaras till största del av åldrande. Duvbo Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % Ör Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med cirka personer, vilket är mer än en fördubbling (108 procent). Detta beror på ett planerat byggande om bostäder. Här är det de yngsta åldersgrupperna som ökar mest, de i förvärvsarbetande ålder samt deras barn. Den planerade byggnationen förväntas med andra ord till stor del dra barnfamiljer. Gruppen 0-18 år ökar med 135 procent och gruppen med 115 procent enligt prognosen. Även den äldsta gruppen ökar, med motsvarande 38 procent, sannolikt till stor del beroende på åldrande. 17

18 Ör Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % Hallonbergen Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med cirka personer, vilket är mer än en fördubbling (142 procent). Detta beror på ett planerat byggande om bostäder. Även här är det de yngsta åldersgrupperna som ökar mest, de i förvärvsarbetande ålder samt deras barn. Den planerade byggnationen förväntas med andra ord till stor del dra barnfamiljer. Gruppen 0-18 år ökar med 143 procent och gruppen med 151 procent enligt prognosen. Även den äldsta gruppen ökar relativt kraftigt, med motsvarande 87 procent. Hallonbergen Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % 18

19 4.1.7 Rissne Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med cirka personer, vilket är motsvarar en ökning om 42 procent. Här beräknas dryga bostäder att byggas. Den förväntade ökningen i grupperna 0-18 år samt år är ungefär lika stora, 39 respektive 37 procent. Här är det istället den äldsta gruppen som ökar procentuellt sett mest, med motsvarande 87 procent. Rissne Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % Stora Ursvik Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med cirka personer, vilket är mer än en tredubbling (211 procent). Detta beror på ett planerat byggande om bostäder. Den förväntade ökningen i grupperna 0-18 och år är ungefär lika stora, 195 respektive 214 procent. Relativt sett är det den äldsta gruppen som ökar mest, med 334 procent. *Gruppen 65 år och äldre utgör dock en liten del av invånarna idag, antalsmässigt är ökningarna istället många gånger större bland barn, unga och framför allt förvärvsarbetande åldrar. 19

20 Stora Ursvik Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år *334% Summa % Lilla Ursvik Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas områdets invånarantal att vara i princip oförändrat. Endast 4 bostäder planeras här. Även om befolkningen inte växer i antal så förändras dess sammansättning på grund av in- och utflyttning, födslar, dödsfall och åldrande. Därför kan förändringar i åldersgrupperna fortfarande noteras. Grupperna 0-18 år minskar under perioden medan grupperna och 65 år och äldre ökar. Det sistnämnda förklaras till största del av åldrande. Lilla Ursvik Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år % Summa % 20

21 Brotorp/Järvastaden Området hade en befolkning på personer Under prognosperioden förväntas området att växa med cirka 700 personer. Detta beror på ett planerat byggande om 340 bostäder. Den förväntade ökningen i grupperna 0-18 och år är ungefär lika stora, 30 respektive 43 procent. Relativt sett är det den äldsta gruppen som ökar mest, med 326 procent. *Gruppen 65 år och äldre utgör dock en liten del av invånarna idag, antalsmässigt är ökningarna istället större bland barn, unga och framför allt förvärvsarbetande åldrar. Brotorp/Järvastaden Förändring Antal Procent 0-18 år % år % 65- år *326% Summa % 21

22 5 Prognosantaganden Prognosberäkningen utgår från befolkningens storlek och sammansättning den 31/12 år 2017 på såväl kommun- som delområdesnivå. I prognosen har vi använt oss av registerdata över folkmängden efter ålder, kön och tid. Uppgifterna kommer från folkbokföringen och är hämtade från SCB. Befolkningen vi använder är den som är skriven i kommunen per aktuellt datum. Denna folkmängd behöver inte stämma med den befolkning som faktiskt bor eller vistas i kommunen. Hur stor skillnad det är mellan den folkmängd som verkligen bor i kommunen och den som är registrerad och om detta är ett problem varierar från kommun till kommun och över åldrarna. För de yngre åldersgrupperna är diskrepansen större. Många ungdomar studerar och arbetar på annan ort men är fortfarande skrivna i föräldrahemmet. För att göra prognosen använder vi oss även av antal levande födda barn, avlidna, inflyttade och utflyttade som registrerats under de senaste åren. Vi använder alltså värden för den faktiska utvecklingen i Sundbybergs stad, i föreliggande rapport har värden för de tre senaste helåren använts för samtliga fyra komponenter (födda, döda, in- och utflyttade). Med hjälp av denna information skattar vi fruktsamhet, mortalitet, inflyttarfördelningar och utflyttarrisker efter ålder och kön. Skattningarna ligger sedan till grund för beräkningen av den framtida utvecklingen av antalet födda, döda, inflyttade och utflyttade. Därefter görs en framskrivning av antalet invånare i kommunen, ett år i taget, utifrån antagandena. Den totala folkökningen i kommunen under prognosperioden beror dels på befolkningsutvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet och dels på bostadsbyggandets omfattning. De antaganden som prognosen grundas på har tagits fram i dialog med kommunen. Värt att notera är att de kommande åren medför två större demografiska förändringar. För det första börjar den stora 40-talist generationen uppnå en ålder över 80 år. Detta innebär att en stor grupp kommer upp i de åldrar där behovet av stöd och service ökar. För det andra uppnår den stora barn- kull som föddes kring 1990 förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet och högskolor, och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. För bland annat arbets- och bostadsmarknaden, utbildningssystemet och omflyttningarna har detta stora konsekvenser vilket i sin tur ger effekter för den kommunala verksamheten. 5.1 Antaganden och beräkningar Antal födda barn Hur många barn som beräknas födas beror på hur många kvinnor i barnafödande ålder som bor i kommunen och andelen kvinnor som föder barn. Antalet födda beräknas för varje prognosår genom att befolkningen i varje åldersklass multipliceras med åldersspecifika fruktsamhetstal respektive dödsrisker. Fruktsamheten för kvinnor i olika åldrar beräknas som kvoten mellan antalet födda barn till mödrar i en viss ålder och medelfolkmängden kvinnor i samma ålder. För att 22

23 osäkerheten ska bli mindre används befolkningsuppgifter från de 3 senaste helåren. Dessutom görs en utjämning över åldrarna. Det läggs även en viss vikt vid fruktsamhetstalen i riket. Under prognosperioden antas fruktsamheten förändras i enlighet med SCB:s prognostiserade ökning för fruktsamheten i riket. Fruktsamheten antas dock utvecklas utifrån Sundbybergs egen nivå, som i gensomsnitt legat något under fruktsamheten i riket under de senaste 30 åren. Sedan 1980 har fruktsamheten, och därmed också antalet födda barn, i såväl kommun som riket varierat relativt kraftigt. I början på 1980-talet respektive i slutet på 1990-talet uppmättes bottennivåerna för Sundbyberg, då var den summerade fruktsamheten nere på 1,2 1,3. Måttet summerad fruktsamhet visar hur många barn en kvinna skulle föda om hon under sin livstid föder barn såsom kvinnor gör under en viss period. I detta fall innebär det att om kvinnor alltid födde barn på det sätt som man gjorde under år 1983 så skulle man under hela sin livstid föda 1,2 barn. Toppnivåerna uppnåddes runt år 2012, då var den summerade fruktsamheten strax närmare 2,1. Idag ligger den summerande fruktsamheten för kommunen och riket på samma nivå, 1,78. SCB beräknar i riksprognosen att värdet kortsiktigt kommer sjunka något för att sedan stiga sakta men säkert under prognosperioden Antalet döda Hur många människor som beräknas avlida under prognosperioden beror på befolkningens ålders- och könssammansättning. Antalet döda beräknas för varje prognosår genom att befolkningen i varje åldersklass multipliceras med åldersspecifika dödsrisker. Dödsriskerna för varje ålder och per kön skattas på riksdata som kvoten mellan antalet döda i en viss ålder och medelbefolkningen i samma ålder. Därefter sker en justering av mortaliteten så att den sammanfaller med kommunens totala nivå. Data från de 3 senaste helåren används, och dödsriskerna antas minska i proportion till SCB:s prognos för riket Inflyttning Människors möjligheter att flytta till och inom kommunen påverkas både av befolkningsutvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet och av bostadsbyggandets omfattning. Det befintliga bostadsbeståndet påverkar nettoinflyttningen bland annat genom generationsväxling, ombyggnationer, rivningar eller att en del flyttningar sker utan att friställa bostäder för nya boende t ex då barn flyttar hemifrån. Nybyggnationen påverkar genom hur mycket som byggs, var det byggs och vad som byggs. En del av dem som flyttar till nytillkomna bostäder är nya invånare medan andra flyttar från befintliga bostäder i kommunen, vilket ger en omflyttning som följd. I föreliggande rapport beräknar vi antalet inflyttare per år genom att utgå från hur många bostäder kommunen idag beräknar kommer att färdigställas under varje år (efter typ) samt hur många bostäder som kommer att frigöras på grund av utflyttning. Boendetätheten i kommunen idag (och historiskt) analyseras, och med detta som bas görs ett antagande om hur många personer per typ av bostad som kommer att flytta in i de planerade bostäderna. Det framtida bostadsbyggandets omfattning är således direkt avgörande för befolkningsprognosens utfall och samtidigt något som är mycket svårt att prognostisera. 23

24 Planer kan överklagas eller försenas och konjunkturen kan vända. Ju längre fram i tiden desto större osäkerhet föreligger, bostäder som antas färdigställas i år är allra minst påbörjade medan ett projekt som planeras färdigställas under år 2027 kanske bara befinner sig på planeringsnivå. Kommunens byggplaner för perioden redovisas i Bilaga 2: Byggantagande. Den sammanlagda tätheten i kommunens bostäder utvecklades relativt stabilt mellan , den steg sakta men säkert från ca 1,8 personer till närmare 2,0 personer per bostad. Efter detta har mätmetoden förändrats i två omgångar vilket gör jämförelser över tid svåra. Sedan 2013, när den senaste förändringen genomfördes, har tätheten legat på i genomsnitt 2,12 personer per bostad med små rörelser upp och ner. I lägenheter har tätheter mellan 1,3 och 3,0 personer antagits under prognosperioden, beroende på storlek och läge. För småhus antas på samma sätt 3,2 personer. Det finns också ett antal typer av specialboenden som fått egna tätheter: studentbostäder 1,05, LSSboende 1,0, mellanboende 1,2 och äldreboende 1,1. Samtliga tätheter är framtagna i samråd med kommunen. När antal inflyttare per år räknats fram enligt ovan så fördelas antalet inflyttare över ålder (i ettårsklasser) och kön enligt de faktiska inflyttningsandelarna i Sundbybergs stad under de tre senaste helåren Utflyttning Antalet utflyttare beräknas med det som hänt i kommunen de 3 senaste helåren som grund. Utflyttningsbenägenheten räknas fram för varje grupp (uppdelat på ålder och ettårsklasser) och multipliceras sedan med prognostiserad folkmängd i motsvarande ålder vilket ger antalet utflyttare efter ålder och kön. När antalet invånare ökar så ökar också antalet utflyttare, även om risken att flytta ut från kommunen är densamma som tidigare så är det enkelt uttryckt fler som utsätts för risken. Omsättningen blir helt enkelt större. 5.2 Delområdesprognoser Befolkningsutvecklingen ser olika ut i olika områden. Beroende på när området etablerades, var det ligger i förhållande till t.ex. kommunal service, lokalt centrum, kommunikationer osv varierar sammansättningen av invånare. På delområdesnivå (stadsdelar) används därför inte risker beräknade på kommunnivå utan specifika risker framräknade för delområdet. 24

25 6 Bilaga 1: Tabeller Teckenförklaring:.. För få för att redovisas (o-4 personer) 25

26 Lilla Alby: 0-w år uppdelat på åldersklasser Lilla Alby Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 26

27 Lilla Alby: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Lilla Alby Ålder Totalt

28 Centrala Sundbyberg: 0-w år uppdelat på åldersklasser Centrala Sundbyberg Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 28

29 Centrala Sundbyberg: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Centrala Sundbyberg Ålder Totalt

30 Storskogen: 0-w år uppdelat på åldersklasser Storskogen Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 11% 11% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 12% 30

31 Storskogen: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Storskogen Ålder Totalt

32 Duvbo: 0-w år uppdelat på åldersklasser Duvbo Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 22% 22% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 32

33 Duvbo: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Duvbo Ålder Totalt

34 Ör: 0-w år uppdelat på åldersklasser Ör Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 19% 19% 20% 21% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 34

35 Ör: 0-19 år uppdelat på ettårsklasser Ör Ålder Totalt

36 Hallonbergen: 0-w år uppdelat på åldersklasser Hallonbergen Ålder w Totalt Antal 1-15 år Andel 1-15 år 18% 18% 18% 18% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 36

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB

Sundbybergs stads befolkningsprognos Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Sundbybergs stads befolkningsprognos 2019-2033 Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Titel: Författare: Anna Carlsund och Mats Forsberg, Statisticon AB Omslagsbild: Lars Lisasson Grafisk form:

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 1-13 8 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS JÄRFÄLLA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner, 190329 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2026

Befolkningsprognos med utblick mot 2026 Befolkningsprognos 2017-2021 med utblick mot 2026 1. INLEDNING... 6 Osäkerhet i prognosen... 6 Att använda befolkningsprognosen... 7 2. TOTALPROGNOS 2017-2021, UTBLICK MOT 2026... 8 Befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad

Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2030 JÄRFÄLLA KOMMUN Prognos baserad på kommunens egna byggplaner, levererad 20170306 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2025

Befolkningsprognos med utblick mot 2025 Befolkningsprognos 2016-2020 med utblick mot 2025 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2016-2020,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2030 TÄBY KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 Inledning Sammanfattning Folkmängd Försörjningsbörda Förändringskomponenter Antal invånare efter

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2027

Befolkningsprognos med utblick mot 2027 Befolkningsprognos 2018-2022 med utblick mot 2027 1. INLEDNING... 6 Osäkerhet i prognosen... 6 Att använda befolkningsprognosen... 7 2. TOTALPROGNOS 2018-2022, UTBLICK MOT 2027... 8 Befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 219-228 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 181231 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS SOLNA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 218-227 SOLNA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden samt befolkningen i kommunen 1863 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2022 KÄVLINGE KOMMUN Prognos baserad på befolkningen 171031 och kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA

Läs mer

Befolkningsprognos BFP17A

Befolkningsprognos BFP17A R A PPORT Befolkningsprognos 017-07 BFP17A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 016... 4 Utfall 016 jämfört med prognos... 6 Prognos 017-07... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP16A

Befolkningsprognos BFP16A R A PPORT Befolkningsprognos 016-06 BFP16A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 015... 4 Utfall 015 jämfört med prognos... 6 Prognos 016-06... 8 1. Vallentuna kommun... 8 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos BFP18A

Befolkningsprognos BFP18A R A PPORT Befolkningsprognos 018-08 BFP18A Innehåll Inledning... 4 Befolkningsförändringar 017... 5 Utfall 017 jämfört med prognos... 7 Prognos 018-08... 9 1. Vallentuna kommun... 9 1.1 Totalbefolkning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 2018-02-09 BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR SALEMS KOMMUN 2017-2030 KUND Salems kommun Säby Torg 16 144 80 Rönninge www.salem.se KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 ÄNGELHOLMS KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala

Befolkningsprognos Töreboda kommun. Statisticon AB Östra Ågatan Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Töreboda kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på byggplanerna för åren 2016-2025 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KÄVLINGE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2021 KÄVLINGE KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun

Befolkningsprognos Nynäshamns kommun Befolkningsprognos 2019-2028 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Inledning Uppföljning av 2018 års befolkningsprognos Prognosantaganden Prognosresultat Att använda ett prognosresultat Inledning Befolkningsprognosen

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅMÅLS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 ÅMÅLS KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen per 160731 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2009-2018 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS LJUSDALS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅRE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÅRE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ÅRE KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS VAXHOLMS STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2035 VAXHOLMS STAD Prognos baserad på kommunens byggplaner för perioden 2016-2035 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNNE KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNNE KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 SUNNE KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner för perioden 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GRÖNKÖPINGS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 GRÖNKÖPINGS KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KUNGÄLVS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 KUNGÄLVS KOMMUN Prognos baserad på befolkningen i kommunen 160731 samt kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LANDSKRONA STAD Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2032 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2017-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS PITEÅ KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2040 PITEÅ KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare, baserad på befolkningen i kommunen 160630 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 LANDSKRONA STAD Prognos baserad på kommunens egna byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS STENUNGSUND KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 STENUNGSUND KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden

Prognos baserad på kommunens befolkning samt kommunens egna byggplaner för perioden BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2031 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2016-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2017-2031 Ulrika Isberg och Peter Almström WSP Analys & Strategi 9 juni 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSLEDNINGSKONTOERT Titel: Befolkningsprognos 2017-2031 Författare: Ulrika Isberg & Peter

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TJÖRNS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2032 TJÖRNS KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning 2018-09-30 samt kommunens egna byggplaner för perioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ÖSTERSUNDS KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens egna byggplaner 2018-2027 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning som utgår från befolkningen 20181031 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MELLERUDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MELLERUDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 MELLERUDS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med antaganden om byggnation STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare

Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 LJUSDALS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS KRAMFORS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS KRAMFORS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 KRAMFORS KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 NYBRO KOMMUN Trendbaserad framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MJÖLBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 MJÖLBY KOMMUN Baserad på invånarna i kommunen 20161031 samt kommunens byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ALINGSÅS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ALINGSÅS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2018-2027 ALINGSÅS KOMMUN Byggbaserad befolkningsprognos 20180821 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner

BEFOLKNINGSPROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 ÄNGELHOLMS KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖREBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 ÖREBRO KOMMUN Prognos baserad på kommunens byggplaner (alternativ normal) för åren 2017-2026 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel

Läs mer

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS

INLEDNING ORAKLET I DELFI SPÅR KUNG AEGEAS BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 EKERÖ KOMMUN Byggbaserad prognos STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖSTERSUNDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 ÖSTERSUNDS KOMMUN Byggbaserad prognos beräknat på kommunens egna byggplaner 2019-2028 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2029 GISLAVEDS KOMMUN Byggbaserad prognos på kommunens egna byggplaner STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNDSVALLS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS SUNDSVALLS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2040 SUNDSVALLS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning med antaganden om byggnation STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS GISLAVEDS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2028 GISLAVEDS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2019:2 2019-04-08 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2019-2028 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2020 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 20152024 LANDSKRONA STAD Prognos baserad på byggplanerna för perioden 20152024 samt med hänsyn tagen till den förtätning som pågår STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2018:2 2018-04-06 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2018-2027 Norrköpings folkmängd förväntas fortsätta öka kommande tioårsperiod. Antalet födda barn beräknas fortsätta vara

Läs mer

STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, UPPSALA Tel vx: E-post:

STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, UPPSALA Tel vx: E-post: BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 PITEÅ KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se Kontaktperson:

Läs mer

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande

Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 SKURUPS KOMMUN Demografisk framskrivning, trendbaserat inflyttarantagande STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND

BEFOLKNINGS PROGNOS REGION GOTLAND BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2025 REGION GOTLAND Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NYBRO KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 NYBRO KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MÖRBYLÅNGA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2014-2023 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb: www.statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos 2009-2018

Befolkningsprognos 2009-2018 Statisticon AB Mats Forsberg Charlotta Danielsson Frida Westling 2009-05-05 2 (56) Sammanfattning FOLKMÄNGDEN I NACKA KOMMUN ÖKADE UNDER 2008 Folkmängden i Nacka kommun ökade under år 2008 med 1 369 personer,

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2017-2026 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 75322 UPPSALA Tel vx: 010-1308000

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS EKERÖ KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS EKERÖ KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2020 EKERÖ KOMMUN Byggbaserat scenario STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD

BEFOLKNINGS PROGNOS LANDSKRONA STAD BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 LANDSKRONA STAD Baserad på kommunens byggplaner för perioden och med hänsyn tagen till den förtätning som pågår i kommunen STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 2015-04-22 STADSLEDNINGSKONTORET SUNDBYBERGS STAD Titel: Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2015-2030 Författare: Ulrika Isberg, WSP Analys

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2016-2025 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning med trendbaserad framskrivning av inflyttare STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 75322 UPPSALA Tel vx: 010-1308000

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS MORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS MORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2011-2021 MORA KOMMUN Prognos baserad på kommunens befolkning per den 30 november 2011. Demografisk framskrivning. STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24

Läs mer

Demografisk framskrivning

Demografisk framskrivning BEFOLKNINGS PROGNOS 2012-2021 EKERÖ KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS TÄBY KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2019-2033 TÄBY KOMMUN Planeringsscenario med startbefolkning 20190731 STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 753 22 UPPSALA Tel vx: 010-130 80 00 E-post: prognoser@statisticon.se

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS ÄNGELHOLMS KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2012-2021 ÄNGELHOLMS KOMMUN Baserad på kommunens byggplaner för prognosperioden STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Wallingatan 38, 111 24 STOCKHOLM Tel vx: 08-402 29 00 E-post:

Läs mer

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN

BEFOLKNINGS PROGNOS NORA KOMMUN BEFOLKNINGS PROGNOS 2015-2024 NORA KOMMUN Demografisk framskrivning STATISTICON AB VI SER LIVET BAKOM SIFFRORNA Östra Ågatan 31, 722 UPPSALA Tel vx: 010-1308000 E - post: prognoser@statisticon.se Webb:

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2013-2027 2013-03-25 Titel: Befolkningsprognos Sundbyberg 2013-2027 WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Tel: 08-688 60 00,

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer