Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se"

Transkript

1 K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kvalitetsgarantier 2009/2010 Anno 1970

2 Sid 2 (5) I n g r e s s " ska vara känd i Spånga/Tensta som det självklara skolvalet, där man sätter kunskapen i centrum" På sätter vi kunskapen och lärandet i centrum. Eleverna ska få kunskaper och färdigheter, samt få social kompetens för att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten bedrivs i demokratiska former. Därigenom läggs grunden till ett växande ansvar och intresse för att eleverna på sikt ska delta i samhällslivet i Sverige, Europa och övriga världen. Elev- och föräldradelaktigheten är en förutsättning för att elevernas skolgång ska bli så bra som möjligt. Allt vårt arbete vilar på den gemensamt framtagna värdegrunden. Skolan arbetar medvetet med att utveckla barnens självkänsla och empati. ÅT A G A N DE Vi åtar oss att under hela barnets skoldag/omsorgstid ha ett språkutvecklande arbetssätt. I Förskoleklassen ska leken utgöra grunden för språkutvecklingen. Vi ska fortsätta utveckla vårt skolbibliotek, och alla skolans elever ska ha schemalagda tider för biblioteksbesök. Vi ska ge eleverna mycket utrymme, helst dagligen, att i alla ämnen uttrycka sig i både tal och skrift, vi ska uppmuntra läsning på svenska såväl som på modersmålet både i skolan och i hemmet. Eleverna får lyssna på berättelser och talat språk, vi ska sjunga och bearbeta texter. Uppmuntra skrivandet på olika sätt, t.ex. genom Novell-dagen, genom att skriva Loggbok samt skriva sin egen veckoplanering. Vi ska arbeta med "tankekartor", och träna på studieteknik. Skolans profiler Basket och Musik, simundervisning, tematiskt arbetssätt som t.ex. Stockholmstemat, Malaga och Istanbulprojekten samt att vara vänskola till Operan, ger många möjligheter till språkbearbetning, till utökat ordförråd, och till realupplevelser som befäster kunskaperna. Skolan måste också stödja eleverna i deras förmåga att artikulera tydligt. Skolledningen ska planera för fler tillfälle till pedagogiska diskussioner, då det är nödvändigt att sprida goda exempel mellan lärare i de olika åren. Ett sådant exempel är hur lärarna i år 4 och 5 arbetar med faktatexter (Reading to learn). Vi ska utveckla mattetänkandet genom "matteprat", vi har matteverkstad i år 2 samt stödja språkutvecklingen inom Teknik/ NO ämnena bl a med "Scienceklubb" för år 4 elever. I några klasser måste det

3 Sid 3 (5) bli bättre studiero, och rörligheten bland vuxna och elever måste minska. Fritidspersonalen ska vara en del av barnets resurser under skoldagen, och framförallt fortsätta sin välstrukturerade verksamhet under omsorgstid. Viktigt att lekar, skapande verksamhet, dans/musik och idrottsaktiviteter får stort utrymme under omsorgstid. Vi åtar oss att med hjälp av Kunskapsutvecklingspärmen göra eleverna väl medvetna om vilka mål dom lägst förväntas uppnå. Visuellt och muntligt åskådliggöra vilka mål skolan arbetar mot, eleverna ska regelbundet arbeta med pärmen, skatta sig själv och reflektera över prioriteringar för det egna lärandet, de ska fylla i pärmen tillsammans med läraren. Lärarna ska informera och göra barnen medvetna om hur målen uppnås, bl a genom att betona vikten av sömn, bra mat och motion. Koppla ihop lektioner med specifika mål, t.ex. illustrera på en klassrumsvägg vilka mål som det för närvarande kommer att fokuseras extra på. Pärmen bör därför användas vid start av nytt kunskapsområde, så att eleven tydligt kan förstå vilka mål som lägst ska uppnås, och ge eleven möjlighet att påverka innehållet i undervisningen. För att föräldrar ska få ta del av sitt barns lärande, ska pärmen finnas med under utvecklingssamtalet. Vi åtar oss att revidera värdegrundsdokumentet, och att arbeta för att innehållet i detta, varje dag ska genomsyra arbetet på skolan. All personal på ska arbeta för att ge eleverna trygghet och studiero. Vi ska synliggöra värdegrunden t.ex. med hjälp av bild och drama, ha värdegrundssamtal med eleverna i olika grupperingar, ha klassråd varje vecka. Kontinuerligt samtala med eleverna/barnen om vad respekt för andra innebär. Eleverna/barnen ska göras medvetna om allas lika värde. Före och efter loven ska alla, fokusera på arbetet med värdegrundsfrågor. Det är bra att koppla ihop värdegrundsarbetet med klassråd, elevråd, förvaltningsråd samt Kamratstödjarverksamhet och KRAM-grupp. Skolan ska även fortsättningsvis prioritera en god vuxentäthet under elevernas raster. s Elevhälsoteam fortsätter att vara uppmärksam på att åtgärdsprogram upprättas, när elev inte klarar sin sociala utveckling. Eleverna ska ha fasta rutiner, såsom samlingar, "morgonhälsning", och vuxna ska "se" varje barn. Eleverna och föräldrarna ska vara delaktiga när värdegrundsdokumentet revideras. Alla ska kontinuerligt arbeta med dessa frågor, alla vuxna på skolan måste hela tiden tänka på att vara goda förebilder. Värdegrundsmetoder som används är bland annat StegVis och/eller Tilda med is och sol. Skolans val är från och med detta läsår Värdegrundsarbete.

4 Sid 4 (5) Vi åtar oss att arbeta för bedömaröverensstämmelse i arbetet med Kunskapsutvecklingspärmen, LUS, ÄP 3, NP år 5 och i IUP med skriftliga omdömen. Skolledningen måste planera för att konferenser och studiedagar, där olika konstellationer av lärargrupper kan mötas, och diskutera och reflektera över gemensamma bedömningskriterier. I detta sammanhang ha konkreta exempel att diskutera. Skolan har för avsikt att knyta kontakt med t.ex. en skola på Södermalm, i syfte att ge lärare från olika upptagningsområde möjlighet till samtal om bedömaröverensstämmelse i LUS. Vi ska arbeta vidare med vårt gemensamma uppföljnings- och utvärderingsdokument Kunskapsutvecklingspärmen, så att eleverna kan följa och kommunicera sin egen utveckling. Använda Skolwebben för att dokumentera alla elevers kunskapsutveckling. Skolan ska se över sina rättningsrutiner för framförallt Nationella prov år 5. Vi åtar oss att arbeta för en samverkan med andra, såväl i som utanför skolan. Vi har en välkomnande attityd till föräldrar som t.ex. bjuds in till en "vanlig vardag", Öppet hus, Utställningar, föräldramöte och vid olika högtider. Vi ska arbeta vidare med att utveckla föräldramötena. Vi ska stärka föräldrarnas roll i skolarbetet, genom information, uppmuntran och stöttning. Tillsammans utformar vi värdegrundsdokumentet. Förskoleklasselever inbjuds till temadag med polis och brandkår. Pedagoger från år F-2 samverkar med pedagoger från förskolan i Pedagoggruppen, två gånger per termin. Lokalmässigt är F- år 2 integrerade i skoldag och skolbarnsomsorg, men skolan måste utveckla och förtydliga hur den praktiska samverkan över dagen ska vara. På skolan finns samverkan mellan klasser, arbetslag och även i arbetslaget. samarbetar med Kulturskolan, genom att ha kompanjonlärare för år 1-3 en gång i veckan. Vi är Kungliga Operans vänskola sedan ett år tillbaka. Vi ska öka personalens kulturkompetens. För att våra elever ska känna tillhörighet med hela sin stad, fortsätter skolan med tema Stockholm som fördjupningsarbete. Vi samverkar med Istanbul och Malaga genom våra EU-projekt. Genom att öka föräldrainformation via e-post och IKT, kan detta bli en väg att engagera fler föräldrar och öka IKT-kunskapen i Tensta. Vi ska stimulera eleverna att delta i föreningsverksamhet, t.ex. har vår Basketprofil ett nära och gott samarbete med Tensta Basket. Genom SamTidigt Först samverkar skolan med polis, socialtjänst, fältverksamheten samt med förskolorna i närområdet. Då eleverna ska börja årskurs 7 arbetar vi för en bra övergång för s år 6 elever. Vi har då överlämnandekonferenser, information för eleverna och

5 Sid 5 (5) föräldrainformationskväll. Tack vare långt samarbete med Tensta simhall, skapas goda möjligheter till extra simtid för våra elever/barn. Fritidshemspersonalen planerar varje vecka in besök och aktiviteter i Tenstas parklekar. R ÄTTEL SE Vi välkomnar synpunkter på vår verksamhet och använder dem i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Vid våra arbetsplatsträffar, där samtliga anställda deltar, utvärderar och analyserar vi verksamheten och ser hur vi kan fortsätta att arbeta mot uppsatta mål/åtaganden. Även brukarundersökningar, resultat från bland annat Nationella prov och LUS ger oss ytterligare kunskap om kvaliteten på vårt arbete. Om vi inte lever upp till våra åtaganden kommer vi att se över våra rutiner och prioriteringar, och försöka rätta till det som brustit. S Y N P U N KTE R / K L A G O M Å L Vår ambition är att det ska vara god kvalitet på vår verksamhet, men skulle du av någon anledning vilja framföra klagomål och/eller synpunkter är du välkommen att göra det till oss. I första hand ska du vända dig till berörd ansvarig t.ex. lärare, fritidspedagog, arbetsenhetsledare eller rektor. Om du inte får gehör för dina synpunkter på skolan kan du gå vidare till högre instans: Adelinde Schmidhuber, biträdande grundskolechef på Utbildningsförvaltningen, tel eller e-post V I L L D U VET A ME R? Den som vill veta mer om oss är hjärligt välkommen att gå in på vår hemsida eller ringa skolans expedition , så kopplas du till rätt person. Du kan också besöka oss på vår enhet. S p ånga/ Ten sta Eva Brömster Mellingebacken Spånga eller

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer