Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid och skötsel. Vill du vara med och bestämma i dessa viktiga frågor har du möjlighet att göra det på mötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under fullmakten och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Observera att medlemmar inte kan medföra fler än en (1) fullmakt för annans räkning. Välkomna! Styrelsen för Sörsam

2 Dagordning vid Sörsams ordinarie årsstämma den 11 mars Stämmans öppnande 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän/rösträknare 7. Verksamhetsberättelse 3 8. Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 11. Reglering av årets resultat samt skuld till medlemmarna 12. Verksamhetsplan Fastställande av styrelsens omfattning Ersättning till styrelse och revisorer Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd Motioner och framställan från styrelsen Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter 19. Val av två revisorer 20. Val av två revisorssuppleanter 21. Val av valberedning Avtackande av avgående styrelseledamöter 23. Övriga frågor 24. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 25. Stämmans avslutande Bilagor Fullmaktsblankett 18 Underhållsplan 19 Vad används din avgift till? 20 2 (20)

3 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2013 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Greta Tellström T 147 Vice ordförande Anders Palm T 65 Kassör Henrik Wohlmer B 47 Sekreterare Auli Sarlin F 101 Ledamot Inger Nyberg F 34 Ledamot Marko Grbovic T 87 Ledamot Michael Nyberg F 41 Suppleant Pierre Kuster B 7 Suppleant Stefan Zanardi B 6 Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. Revision av samfällighetens räkenskaper och verksamhet har utförts av: Johan Blomgren F 73 och Erik Dahlberg T 189. Revisorssuppleanter har under året varit: Lasse Hanson F 37 och Olle Larsson F 43 Ansvarsområden Bollplan Bredband Byalagsstugan Byanvärd, bokning Elavläsning/garage Entreprenad Flaggning Försäkring Garage Garagebelysning Grannsamverkan Hemsidan Info till medlemmarna Lekparker Medlemsregister Miljöstationen - Miljöfrågor Nya medlemmar Nyckel till förråd och stege Stefan Zanardi Michael Nyberg Inger Nyberg Camilla Adolfsson, T 101 (ej i styrelsen) Michael Nyberg Stefan Zanardi Mia Hilber, T131 (ej i styrelsen) Pierre Kuster Pierre Kuster Lars Elebäck, T 69 (ej i styrelsen) Anders Palm Lasse Hanson, F 37 (ej i styrelsen) Auli Sarlin Michael Nyberg Henrik Wohlmer Inger Nyberg Respektive gaturepresentant Magnus Wetterberg / Stefan Zanardi 3 (20)

4 Pulkaskydd Snickerier Tak Telefonkatalog för Sörskogen Trafiksäkerhet Trädvård TV-nät Underhållsplan Vårstädning, arbetsplan Vatten och avlopp Valborg Årsmöte Allan Nyberg, F 34 (ej i styrelsen) Stefan Zanardi Marko Grbovic Auli Sarlin Anders Palm Stefan Zanardi Michael Nyberg Marko Grbovic Samtliga, koordinator Anders Palm Pierre Kuster Samtliga Samtliga I Bredbandsgruppen har ingått Michael Nyberg, Ove Pettersson, Johan Bennerheim och Josef Benauda. Gaturepresentanter Bläcksvampsvägen (78 st) 1 71 Pierre Kuster Stefan Zanardi 2 28 Stefan Zanardi Flugsvampsvägen (74 st) 1 31 Michael Nyberg Michael Nyberg 2 40 Inger Nyberg Auli Sarlin Taggsvampsvägen (118 st) 1 23, Marko Grbovic 2 40, Marko Grbovic Anders Palm Medlemmar Antalet medlemsfastigheter i föreningen är (20)

5 Ekonomi Föreningens intäkter och kostnader har bokförts löpande. Intäkterna för Byanuthyrning överskred budget. Kostnaderna för underhåll av tak blev högre än väntat, medan kostnader för lekparker, räntekostnader och underhåll av Byan blev lägre än budgeterat. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. Bollplan/Skridskobana Vi anlitar extern entreprenör som "ismakare" och skridskobanan görs i ordning så fort det blir tillräckligt kallt. Sedan vore det bra om frivilliga ville sopa bort störande snö från isen. Bredband Årsstämman 2013 beslutade att samfälligheten skall gå vidare med Bredbandsbolagets erbjudande gällande installation av fiber till samtliga fastigheter. Avtalet innebär att fiberkabel installeras i alla fastigheter, som får en bredbandstjänst om 100/100Mbit/s och IP-telefoni. Alla får också av Bredbandsbolaget låna en router som sänds per post till varje fastighet. Avtalen undertecknades i april. Bredbandsbolagets underentreprenörer påbörjade installationsarbetet i september. Arbetet har pågått hela hösten. Fiberkabelnätet har grävts ner under gatan, på enskilda fastighetsägares mark och på samfälld mark. Eftersom kabeln måste läggas ordentligt under marken har tyvärr vissa fastighetsägare har fått stå ut med mer installationsarbeten än planerat. Under projektets gång har två informationsmöten hållits för samfällighetens medlemmar om installation och tjänsteleverans. Bredbandsinformation har publicerats på Sörsams hemsida och via skriftlig information i alla brevlådor. Installationen beräknas vara färdig i februari 2014 och därefter planeras tjänsterna bli driftsatta. Byalagsstugan Ny luft-luft värmepump är installerad. Tilläggsisolering av taket är utfört med cellulosavadd. Utrustning för visning av storbildsteve har köpts in och installerats för att användas av alla som hyr Byan. OptiGo har tillåtits att använda Byan som arbetsbod under tiden de installerar fiber i området. Lilla förrådet är tömt och där finns nu utrustning som behövs för områdets fiberinstallationer. Toalettens renovering kommer att ske så fort som Byan kan hållas stängd i 3-4 veckor. Städreglerna har uppdaterats. Utemöblerna skyddas över vintern med presenningar. Elavläsning i garage Insamling av mätarställningar skedde i april 2013 och debitering av förbrukad el under sommaren. Entreprenad Mellan Tryffelvägen och Flug1 har vi anlitat entreprenör för att återställa marken efter att regn spolade bort sand och sten till ett stort hål i marken. Mellan garaget och Flug2 har brunnen rensats och en kupolsil installerats. Bortplogade kantstenar har åter lagts på plats. Försäkringar Vi har ett försäkringsärende gällande markskador på allmänningen. Länsförsäkringar kommer ersätta oss för detta och Celviki kommer att åtgärda skadorna. 5 (20)

6 Garage Vår entreprenör har kontinuerligt reparerat de skador som har upptäckts. Garagen har lagats vid fyra tillfällen. Skadade portar och kärvande lås har varit orsaken. De som har installerat automatisk garageöppnare måste själv stå för kostnader om automatiken behöver lagas eller justeras. Gästparkering Inom området finns det 40 gästparkeringsplatser som ska räcka till gäster för 270 hushåll. Det finns några få boenden i området som under året ansett att det är OK att lägga beslag på en gästparkeringsplats och nyttja den som sin privata parkering. Det finns andra boenden som anser att eftersom alla är med och betalar de kostnader som uppstår för renhållning och underhåll, ska gästplatserna vara tillgängliga för gäster. Det har gått så långt att under hösten var i stort sett alla platser vid Flugsvampsvägen och Taggsvampsvägen upptagna av bilar som brukas eller ägs av boende i området. För att komma tillrätta med avsaknaden av gästparkeringsplatser har vi under några månader bokfört alla bilar som stått uppställda på gästparkeringsplatserna. För alla bilar som stått fler än 10 nätter under kontrollperioden har ägaren eller brukaren fått en uppmaning att ordna en annan parkeringsplats till bilen. Vi lämnade samtidigt information till Länsbevakning så att de kan skriva böter på bilar som parkeras i strid mot de regler som finns i området. När området byggdes fanns det två parkeringsplatser per hus, en i garaget och en framför huset. Om man väljer att ta bort parkeringsplatsen framför huset eller använder garaget som förråd, har man själv reducerat tillgången till egna parkeringsplatser. Detta skall då inte drabba andra boenden i området. Hemsidan Lasse Hanson är webbmaster för vår hemsida för löpande aktuell information om det som berör medlemmarna i Sörskogens samfällighetsförening. Under 2013 har hemsidan fått en ny flik, "Bredband", som hålls aktuell av bredbandgruppen. På hemsidan publiceras även infoblad, information om grannsamverkan, närpolisens tips och varningar inför större helger och meddelanden som de boende kan skicka in för publicering på hemsidan. Information till medlemmarna Informationsbladet Hemma i Sörskogen har delats ut fyra gånger via epost, på papper i alla postlådor och på hemsidan. Särskild information har också delats ut från ansvariga för valborgsmässoelden, från bredbandsgruppen allmänt, om kabeldragning och om önskad plats för mediaomvandlarens placering, från styrelsen om pubafton sista april och i november vid invigningen av storbildsskärm. Sörskogens interna telefonkatalog delades ut i juni. Samlad information "A - Ö" uppdateras fortlöpande och senaste utgåvan är tillgänglig på hemsidan Nyinflyttade till Sörskogen hälsas välkomna av respektive gaturepresentant. Kabel-TVnät Kabel TV i vårt koaxialkabelnät fungerar utan problem och inom ramen för budgeterade medel. I och med att vi får fiber till våra hem har frågan uppstått, vad som kommer att hända med vårt Comhem-nät. Än så länge finns Comhem med sina tjänster kvar. 6 (20)

7 Lekplatser Mindre reparationsarbeten har utförts på samtliga lekplatser. Alla tre lekplatser har försetts med papperskorg. Det måste tyvärr påpekas att det inte är lämpligt att rasta hund på lekplatserna, ej heller att slänga hundbajspåsar i dessa papperskorgar eller annat som blir sanitetsolägenhet om fåglarna intresserar sig för och sprider ut innehållet. Frivilliga har under året tömt papperskorgarna när de har tid. Stämman 2013 beslutade att bilda en arbetsgrupp för att komma med förslag om lekplatsernas framtida upprustning. Medlemsavgifter I enlighet med årsstämmans beslut var utdebiteringen under året kr. Debitering har skett med kr vardera i april, juni, september och december. Enligt stämmobeslut har vi övergått till att Villaägarna på vårt uppdrag fakturerar medlemsavgiften. Väldigt många betalade under första kvartalet enligt gamla rutiner, vilket orsakade extra brevväxling och merarbete. Vid utebliven betalning har förseningsavgift 50 kr och påminnelseavgift 50 kr debiterats. Betalningsdisciplinen har blivit bättre, men även få avvikelser orsakar betydande merarbete. Miljö och miljöstationen Problemet med skräp, möbler, bilbatterier etc. som borde ha lämnats till Flemingsbergs återvinningsstation kvarstår, men efter det att FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har bytt entreprenör har vår miljöstation fått något bättre underhåll. Samfälld mark, konstruktioner Under året har det kommit upp frågor om byggnation och utnyttjande av samfälld mark. Sörsams styrelse ger inga tillstånd i strid med gällande anläggningsbeslut, utan endast till eventuell plantering av växter. För att medlemmarna skall kunna veta exakt var fastighetsgränsen går har styrelsen köpt in en metalldetektor för att alla skall kunna låna den och lokalisera metallpinnarna i gränsen mellan den egna fastigheten och samfälld mark. Sommar- och vinterunderhåll Vi har avtal med Riksbyggen och tillgång till Riksbyggens beredskapslista för kontakt med ansvarig personal för effektivt arbete. Förra vintern hann varken kommunen eller vår entreprenör få bort snön inom rimlig tid när det snöade som mest. Denna vinter har inte snömängden förorsakat några som helst problem. Tak Avtalet med Hagmans Tak har förlängts. Under augusti utfördes besiktning av både tak och hängrännor utan andra anmärkningar än att privata föremål och planteringar intill vissa stegar måste tas bort så att besiktning och underhåll kan ske obehindrat. Alla husfasadstegar har kompletterats med handledare, enligt beslut på stämman Under året har Hagmans Tak tillkallats flera gånger på grund av läckage. Om taket visar sig vara oskadat och fukt ändå har trängt in via fläkt, egen skorsten eller annan konstruktion på taket har det uppstått tvister om betalningsansvar. Takfläktarna underhålls och repareras på fastighetsägarens bekostnad. Vi har rekommenderat våra medlemmar att teckna hemförsäkring via IF för att försäkra sig mot skador i hemmet som kan orsakas av inträngande vatten via fasad eller tak. I yttertaken får inga nya håltagningar göras. 7 (20)

8 Trafiksäkerhet I Sörskogen råder parkeringsförbud. Eftersom det är viktigt att stora utryckningsfordon snabbt kan ta sig fram på våra gator har vi informerat om detta vid upprepade tillfällen. Trädvård Vi har fortsatt med trädvårdsplanen vad beträffar avverkning, beskärning och röjning av sly samt borttagning av träd som bedöms utgöra fara vid storm. Underhållsplan Underhållsplanen för samfällighetens gemensamma tillgångar uppdateras årligen i enlighet med Villaägarnas Riksförbunds riktlinjer för samfällighetsföreningars långsiktiga plan för underhåll och förnyelse. Kommande underhållskostnader är uppskattningar. I bilagan Underhållsplan, sidan 19(20), hänvisar siffrorna i vänstra kolumnen till siffrorna i anläggningsbeslutet, som finns på hemsidan. Valborgsmässofirande Tack vare Robert Ervenius, boende på korta Taggen och Sörskogens idrottsförening fick vi åter njuta av traditionsenliga trevligheter kring valborgsmässoelden. På kvällen öppnade styrelsen pub i Byan och kvällens viktiga fotbollsmatch kunde ses på den stora filmduken. Vatten och avlopp För att kunna göra en bedömning av framtida underhåll har styrelsen, enligt beslut på stämman 2013, anlitat en entreprenör för att videofilma de avloppsrör som ägs av samfälligheten. Testfilmning av hela avloppsröret utfördes under hus B29-B43 och den visade att rörets status var god. Styrelsen har med hjälp av detta beslutat att filma den del av samfällighetens avloppsrör som går från gatan fram till huskropparna i hela området. Vårstädning Rutinen med indelning i städområden, städuppdrag på papperslappar, som medlemmarna kunde plocka med sig och återkomma med rapport efter genomfört arbete, har gjort att städdagarna fungerade mycket bra. Årets vårstädning blev trevliga dagar för alla medlemmar från de yngsta till de äldsta, styrelsen grillade korv och serverade fika, alla hjälptes åt att snygga till vår närmaste omgivning och nya kontakter skapades. Ytterförråd Stege och nycklar till förrådet har lånats ut vid två tillfällen under verksamhetsåret. 8 (20)

9

10 Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år 2013 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 202 Antagen Utfall INKOMSTER Budget Utfall i % Medlemsavgifter % Byan inkomst % Eldebitering Garage % Förseningsavgifter % Övriga intäkter Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget Utfall i % Kontor & Tryck % Avtal Villaägarnas RF % Styrelse o Revisorer % Styrelsemöten, planeringsdagar % Vatten och avlopp % El garage/bollplan % Renhållning och städning % Avgifter ComHem % Avgifter Fibernät % Sommarunderhåll, Riksbyggen % Sommarunderhåll, övrigt % Vinterunderhåll, Riksbyggen % Underhåll tak, kupoler % Underhåll garage & elcentraler % Underhåll lekparker/bollplan % Diverse övriga kostnader % Försäkringar % Byan - Drift % Byan - Underhåll % Ränta - Taklån 0 0 0% Ränta - fläktar/kupoler 0 0 0% Övr. finansiella kostnader % Avsättn. till Underhållsfond % Årets resultat % Summa utgifter Årets resultat Amortering lån fläktar & kup. 0 0 Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgjordes av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2013 beslutades till kr per delägarfastighet, betalning i slutet av varje kvartal. Förseningsavg./påminnelseavg. var 100 kr för medlemsavgift och 50 kr för eldebitering garage & byanhyra.

11 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2013 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 202 TILLGÅNGAR Kassa 0,00 0,00 PlusGiro , ,38 Nordea, Sparkonto , ,65 Nordea, Likviditetsinvest 1) , ,29 Kundfordringar 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter , ,00 Fordran Medlemmar 2) 0,00 0,00 Interimsfordringar , ,00 Summa tillgångar , ,32 SKULDER Leverantörsskulder , ,00 Skuld till medlemmar 2) , ,32 Interimsskulder ,00 0,00 Förutbetalda medl.avgifter 2 000,00 0,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 3) 0,00 0,00 Fond Underhåll 4) , ,00 Summa skulder , ,32 Not 1) Nordea, likviditetsinvest Marknadsvärde per 31 december ,36 Not 2) Fordran/skuld till medlemmar Fordran vid årets början , ,63 Årets resultat , ,00 Fordran vid årets slut 0,00 0,00 Skuld vid årets slut , ,63 Not 3) Lån Nordbanken Skuld vid årets början ,00 0,00 Amortering Lån fläktar & kupoler ,00 0,00 Skuld vid årets slut 0,00 0,00 Not 4) Fond Underhåll Fond vid årets början , ,00 Förändring , ,00 Fonderat vid årets slut , ,00

12

13 Verksamhetsplan för underhållsinsatser för år 2014 Fortsatt arbete med installation av bredband till Sörskogen. Fortsatt inspektering av samfällighetens avloppsrör. Fortsatt arbete med att fastställa markgränser. Fortsatt översyn av trädbeståndet på området kring Taggsvampsvägen. Fortsätta att hålla ordning på gästparkeringsplatserna. Renovering av toaletten i Byalagsstugan. Översyn av avtalslängd med Comhem. Styrelsens omfattning Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Vi föreslår att styrelsen under 2014 arbetar med en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 13 (20)

14 Budget för perioden 2014 Sörskogens Samfällighetsförening INKOMSTER Budget2014 Medlemsavgifter Byan inkomst Eldebitering Garage Förseningsavgifter Övriga intäkter 0 Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget2014 Kontor & Tryck Avtal Villaägarnas RF Styrelse o Revisorer Styrelsemöten, planeringsdagar Vatten och avlopp El garage/bollplan Renhållning och städning Avgifter ComHem Avgifter Bredbandsbolaget Sommarunderhåll, Riksbyggen Sommarunderhåll, övrigt Vinterunderhåll, Riksbyggen Underhåll tak, kupoler Underhåll garage & elcentraler Underhåll lekparker/bollplan Underhåll parkeringstödmur Diverse övriga kostnader Försäkringar Byan - Drift Byan - Underhåll Ränta - Taklån 0 Ränta - fläktar/kupoler 0 Övr. finansiella kostnader Avsättn. till Underhållsfond Årets resultat Summa utgifter Årets resultat Amortering taklån 0 Amortering lån fläktar & kupoler 0 Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot samt Underhållsfond. Medlemsavgifter och debiteringslängd: * Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. * Avgiften för år 2014 föreslås till kr per delägarfastighet och betalas halvårsvis i efterskott. * Påminnelseavgift enligt lag skall vara 60kr. * Vid en andra påminnelse tillkommer en administrationsavgift på 50kr. * Avgift för sen inlämning av elmätaravläsning i garage debiteras med 50kr. * Vid Utebliven elmätaravläsning kommer att schablon debiteras med 500kr. Debitering halvårsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medl.avg kr kr kr

15 Motioner och framställan från styrelsen Motioner till årsmötet 2014 Medlemmarna har inte lämnat några motioner till styrelsen. Framställan från styrelsen nummer 1 Riktlinjer för Gästparkeringsplatser Styrelsen vill att årsmötet tar ställning till följande riktlinjer gällande gästparkeringsplatser med anledning av att alla gästparkeringsplatser under oktober månad hade kapats av boende i Sörskogen. Till varje hus skall det finnas två parkeringsplatser. Om man använder samfällighetens garage till förråd eller om man tagit bort parkeringen mot gatan vid sitt hus, innebär det inte automatiskt att man har rätt att lägga beslag på en gästparkeringsplats och använda den som sin egen privata parkering. Leasingbilar eller tjänstebilar som disponeras av boende i Sörskogen får inte stå på gästparkeringen. Bil som ägs av person som är skriven på annan adress än våra svampvägar, men som kontinuerligt står parkerad på våra gästparkeringsplatser, anses brukas av boende i Sörskogen. Bilar som ägs av företag, där företagets ägare bor i Sörskogen får inte stå parkerade på gästparkeringen. Vem är gäst respektive boende? Nedan följer utdrag från skatteverkets hemsida. Var ska du vara folkbokförd? Du ska vara folkbokförd där du bor. Du bor där du tillbringar din nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan). Om du bor i mer än en bostad kan du ha dubbel bosättning. Det har du när du tillbringar din dygnsvila minst en sjundedel av tiden i mer än en bostad. Var du ska vara folkbokförd i sådana fall avgörs av Skatteverket. En bedömning görs då av hur din boendesituation ser ut, till exempel om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna, var din arbetsplats finns, storlek och standard på bostäderna eller hur mycket tid du tillbringar i de olika bostäderna. Framställan från styrelsen nummer 2 Brandväggar Det finns brandväggar mellan vart tredje hus i radhuslängorna. Brandväggar ingår inte i den samfällda egendomen. Frågan om brandväggar bör därför inte drivas av styrelsen utan att ändra anläggningsbeslutet. Uppdrag åt styrelsen att undersöka den legala möjligheten att bygga brandväggar mellan husen och förutsättningar därför. 15 (20)

16 Framställan från styrelsen nummer 3 Gränsfrågor på taken Det förekommer tillfällen när det tränger in vatten i fastigheten från taken, att vi ringer ut Hagmans tak för reparation av taket. Om Hagmans inte hittar något fel försöker de ändå laga eventuella felkällor såsom skarvar etc. Sedan får vi en ny felanmälan och nya reparationer etc. Styrelsens förslag går ut på att efter två felsökningar, där Hagmans inte hittar något läckage, att styrelsen eller fastighetsägaren istället anlitar ett oberoende besiktningsföretag, och om företaget konstaterar att läckan kommer från område vars ansvar vilar på fastighetsägaren, skall fakturan för den oberoende besiktningen betalas av fastighetsägaren. Om det trots allt är taket som läcker skall kostnaden betalas av samfälligheten. Uppdrag åt styrelsen att anlita oberoende besiktningsföretag vid behov och fördela kostnaden enligt ovan. Framställan från styrelsen nummer 4 Trottoar på Tryffelvägen och tryggade gångvägar Styrelsen har under flera år framfört önskemål om trottoar mellan Bläcksvampsvägens busshållplats och gångvägen ner till gamla Sörskogen. Under boendedialogen på hösten fick vi veta att den här typen av ärenden passar som medborgarförslag, det vill säga att enskilda personer skriver till kommunen och motiverar sitt önskemål. Styrelsen vill därför lyfta frågan till diskussion. 16 (20)

17 Valberedningens förslag till styrelse Ordförande Greta Tellström Omval 1 år Ledamot Anders Palm Omval 2 år Ledamot Marko Grbovic Omval 2 år Ledamot Inger Nyberg Omval 2 år Suppleant Pierre Kuster Omval 1 år Suppleant Stefan Zanardi Omval 1 år Revisor Johan Blomgren Omval 1 år Revisor Erik Dahlberg Omval 1 år Revisorssuppleant Lasse Hansson Omval 1 år Revisorssuppleant Olle Larsson Omval 1 år Ledamot Auli Sarlin Kvar 1 år Ledamot Henrik Wohlmer Kvar 1 år Ledamot Michael Nyberg Kvar 1 år Valberedning Av nuvarande valberedning står följande till förfogande: Robert Ervenius Caroline Lornudd Arne Åkerfeldt Valberedningen söker två nya ledamöter, en för långa Tagg och en för Flug. 17 (20)

18 Sörskogens samfällighetsförening Fullmakt för... att föra min talan vid Sörsams ordinarie årsstämma den 11 mars 2014 Huddinge den / namn (texta tack)... adress... (underskrift av samtliga fastighetsägare på adressen) OBS! Deltagare på stämman får inte medföra fler än en fullmakt för annans räkning. 18 (20)

19 Anl kod Uppdaterad G.T Objekt Antal Avsättning SEK/år Kontrol lperiod år Kostnad totalt uppskattad perioder SEK 1A Elskåp, garage A Garageportar A Garage, elmätare A Garage - proppskåp (Invändiga i garagen) 1A Garage, belysning + Kabel A Garage - ljusvakt A Bilstaket A Parkeringsplatser (Skylt,asfalt, målning och kantsten) 1B Avloppsledningar, under B Avloppsbrunnar i mark B Dagvattenbrunnar i mark B Inkommande vatten, rör under husen, från T-kopplingen och 1C Trappa; Bläck/Dagis C Gångvägar D 3 lekplatser med tillhörande utrustning 1E Trädfällning i området E Stödmur tomtgränser, ej Tryffelvägen, skyltar 1F Bollplan, belysning F Bollplan. Staket+stolpar F Bollplan, bollplank, mål, bänk, cyckelställ 1G Elledningar med fördelningscentraler, husgavlar 1H TV-nät H TV-förstärkarskåp H Bredband fibernät I Samfälldsägda Staket I Stödmur Tryffelv / Bläck J Plåtbeklädnader, tak alla radhus J Hängrännor, stuprör alla radhus J Takbeläggning J Takfläktar, med plåtbeklädnad J Takhuvar/Lanterniner K Gavelstegar L Flaggstång L Byan se rad 67 Byan - golv Summor Sid 19(20)

20 Vad användes din avgift till 2013? Intäkter Belopp kr Kostnader Belopp Procent kr / hus Riksbyggen Sommar&Vinter kr 27% kr Underhållsfond kr 23% kr Drift, underhåll & Byan kr 22% kr Kabel-nät, ComHem kr 16% kr Övriga kostnader kr 12% 790 kr kr 100% kr Överskott kr Vad användes din avgift till 2013? Riksbyggen Sommar&Vinter Underhållsfond Drift, underhåll & Byan Kabel-nät, ComHem Övriga kostnader

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC.

SKRIFTEN ÄR FRAMTAGEN AV FAR I SAMARBETE MED BOSTADSRÄTTERNA, HSB, RIKSBYGGEN OCH SBC. Om årsredovisningen för Bostadsrättsföreningen Modell Bättre (org nr 700000-0000) Idéskrift 1 Idéer och tankar om åtgärder för att göra en bostadsrättsförenings årsredovisning mer relevant och läsvärd.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2

Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2012-2 Hej alla medlemmar! Här kommer årets andra informationsbrev från styrelsen. Tyvärr blev det av olika anledningar lite försenat, och just denna

Läs mer

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3

Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 Asfaltering och Transit Bredband Bilaga 3 1. Bakgrund Under höststämman 2009 fick styrelsen i uppdrag att till vårstämman 2010 ta in kostnadsförslag på asfaltering av parkeringsytan samt vägarna inne i

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer