Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid och skötsel. Vill du vara med och bestämma i dessa viktiga frågor har du möjlighet att göra det på mötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under fullmakten och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Observera att medlemmar inte kan medföra fler än en (1) fullmakt för annans räkning. Välkomna! Styrelsen för Sörsam

2 Dagordning vid Sörsams ordinarie årsstämma den 11 mars Stämmans öppnande 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän/rösträknare 7. Verksamhetsberättelse 3 8. Ekonomisk berättelse Revisorernas berättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 11. Reglering av årets resultat samt skuld till medlemmarna 12. Verksamhetsplan Fastställande av styrelsens omfattning Ersättning till styrelse och revisorer Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd Motioner och framställan från styrelsen Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter 19. Val av två revisorer 20. Val av två revisorssuppleanter 21. Val av valberedning Avtackande av avgående styrelseledamöter 23. Övriga frågor 24. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 25. Stämmans avslutande Bilagor Fullmaktsblankett 18 Underhållsplan 19 Vad används din avgift till? 20 2 (20)

3 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2013 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Greta Tellström T 147 Vice ordförande Anders Palm T 65 Kassör Henrik Wohlmer B 47 Sekreterare Auli Sarlin F 101 Ledamot Inger Nyberg F 34 Ledamot Marko Grbovic T 87 Ledamot Michael Nyberg F 41 Suppleant Pierre Kuster B 7 Suppleant Stefan Zanardi B 6 Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten. Revision av samfällighetens räkenskaper och verksamhet har utförts av: Johan Blomgren F 73 och Erik Dahlberg T 189. Revisorssuppleanter har under året varit: Lasse Hanson F 37 och Olle Larsson F 43 Ansvarsområden Bollplan Bredband Byalagsstugan Byanvärd, bokning Elavläsning/garage Entreprenad Flaggning Försäkring Garage Garagebelysning Grannsamverkan Hemsidan Info till medlemmarna Lekparker Medlemsregister Miljöstationen - Miljöfrågor Nya medlemmar Nyckel till förråd och stege Stefan Zanardi Michael Nyberg Inger Nyberg Camilla Adolfsson, T 101 (ej i styrelsen) Michael Nyberg Stefan Zanardi Mia Hilber, T131 (ej i styrelsen) Pierre Kuster Pierre Kuster Lars Elebäck, T 69 (ej i styrelsen) Anders Palm Lasse Hanson, F 37 (ej i styrelsen) Auli Sarlin Michael Nyberg Henrik Wohlmer Inger Nyberg Respektive gaturepresentant Magnus Wetterberg / Stefan Zanardi 3 (20)

4 Pulkaskydd Snickerier Tak Telefonkatalog för Sörskogen Trafiksäkerhet Trädvård TV-nät Underhållsplan Vårstädning, arbetsplan Vatten och avlopp Valborg Årsmöte Allan Nyberg, F 34 (ej i styrelsen) Stefan Zanardi Marko Grbovic Auli Sarlin Anders Palm Stefan Zanardi Michael Nyberg Marko Grbovic Samtliga, koordinator Anders Palm Pierre Kuster Samtliga Samtliga I Bredbandsgruppen har ingått Michael Nyberg, Ove Pettersson, Johan Bennerheim och Josef Benauda. Gaturepresentanter Bläcksvampsvägen (78 st) 1 71 Pierre Kuster Stefan Zanardi 2 28 Stefan Zanardi Flugsvampsvägen (74 st) 1 31 Michael Nyberg Michael Nyberg 2 40 Inger Nyberg Auli Sarlin Taggsvampsvägen (118 st) 1 23, Marko Grbovic 2 40, Marko Grbovic Anders Palm Medlemmar Antalet medlemsfastigheter i föreningen är (20)

5 Ekonomi Föreningens intäkter och kostnader har bokförts löpande. Intäkterna för Byanuthyrning överskred budget. Kostnaderna för underhåll av tak blev högre än väntat, medan kostnader för lekparker, räntekostnader och underhåll av Byan blev lägre än budgeterat. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. Bollplan/Skridskobana Vi anlitar extern entreprenör som "ismakare" och skridskobanan görs i ordning så fort det blir tillräckligt kallt. Sedan vore det bra om frivilliga ville sopa bort störande snö från isen. Bredband Årsstämman 2013 beslutade att samfälligheten skall gå vidare med Bredbandsbolagets erbjudande gällande installation av fiber till samtliga fastigheter. Avtalet innebär att fiberkabel installeras i alla fastigheter, som får en bredbandstjänst om 100/100Mbit/s och IP-telefoni. Alla får också av Bredbandsbolaget låna en router som sänds per post till varje fastighet. Avtalen undertecknades i april. Bredbandsbolagets underentreprenörer påbörjade installationsarbetet i september. Arbetet har pågått hela hösten. Fiberkabelnätet har grävts ner under gatan, på enskilda fastighetsägares mark och på samfälld mark. Eftersom kabeln måste läggas ordentligt under marken har tyvärr vissa fastighetsägare har fått stå ut med mer installationsarbeten än planerat. Under projektets gång har två informationsmöten hållits för samfällighetens medlemmar om installation och tjänsteleverans. Bredbandsinformation har publicerats på Sörsams hemsida och via skriftlig information i alla brevlådor. Installationen beräknas vara färdig i februari 2014 och därefter planeras tjänsterna bli driftsatta. Byalagsstugan Ny luft-luft värmepump är installerad. Tilläggsisolering av taket är utfört med cellulosavadd. Utrustning för visning av storbildsteve har köpts in och installerats för att användas av alla som hyr Byan. OptiGo har tillåtits att använda Byan som arbetsbod under tiden de installerar fiber i området. Lilla förrådet är tömt och där finns nu utrustning som behövs för områdets fiberinstallationer. Toalettens renovering kommer att ske så fort som Byan kan hållas stängd i 3-4 veckor. Städreglerna har uppdaterats. Utemöblerna skyddas över vintern med presenningar. Elavläsning i garage Insamling av mätarställningar skedde i april 2013 och debitering av förbrukad el under sommaren. Entreprenad Mellan Tryffelvägen och Flug1 har vi anlitat entreprenör för att återställa marken efter att regn spolade bort sand och sten till ett stort hål i marken. Mellan garaget och Flug2 har brunnen rensats och en kupolsil installerats. Bortplogade kantstenar har åter lagts på plats. Försäkringar Vi har ett försäkringsärende gällande markskador på allmänningen. Länsförsäkringar kommer ersätta oss för detta och Celviki kommer att åtgärda skadorna. 5 (20)

6 Garage Vår entreprenör har kontinuerligt reparerat de skador som har upptäckts. Garagen har lagats vid fyra tillfällen. Skadade portar och kärvande lås har varit orsaken. De som har installerat automatisk garageöppnare måste själv stå för kostnader om automatiken behöver lagas eller justeras. Gästparkering Inom området finns det 40 gästparkeringsplatser som ska räcka till gäster för 270 hushåll. Det finns några få boenden i området som under året ansett att det är OK att lägga beslag på en gästparkeringsplats och nyttja den som sin privata parkering. Det finns andra boenden som anser att eftersom alla är med och betalar de kostnader som uppstår för renhållning och underhåll, ska gästplatserna vara tillgängliga för gäster. Det har gått så långt att under hösten var i stort sett alla platser vid Flugsvampsvägen och Taggsvampsvägen upptagna av bilar som brukas eller ägs av boende i området. För att komma tillrätta med avsaknaden av gästparkeringsplatser har vi under några månader bokfört alla bilar som stått uppställda på gästparkeringsplatserna. För alla bilar som stått fler än 10 nätter under kontrollperioden har ägaren eller brukaren fått en uppmaning att ordna en annan parkeringsplats till bilen. Vi lämnade samtidigt information till Länsbevakning så att de kan skriva böter på bilar som parkeras i strid mot de regler som finns i området. När området byggdes fanns det två parkeringsplatser per hus, en i garaget och en framför huset. Om man väljer att ta bort parkeringsplatsen framför huset eller använder garaget som förråd, har man själv reducerat tillgången till egna parkeringsplatser. Detta skall då inte drabba andra boenden i området. Hemsidan Lasse Hanson är webbmaster för vår hemsida för löpande aktuell information om det som berör medlemmarna i Sörskogens samfällighetsförening. Under 2013 har hemsidan fått en ny flik, "Bredband", som hålls aktuell av bredbandgruppen. På hemsidan publiceras även infoblad, information om grannsamverkan, närpolisens tips och varningar inför större helger och meddelanden som de boende kan skicka in för publicering på hemsidan. Information till medlemmarna Informationsbladet Hemma i Sörskogen har delats ut fyra gånger via epost, på papper i alla postlådor och på hemsidan. Särskild information har också delats ut från ansvariga för valborgsmässoelden, från bredbandsgruppen allmänt, om kabeldragning och om önskad plats för mediaomvandlarens placering, från styrelsen om pubafton sista april och i november vid invigningen av storbildsskärm. Sörskogens interna telefonkatalog delades ut i juni. Samlad information "A - Ö" uppdateras fortlöpande och senaste utgåvan är tillgänglig på hemsidan Nyinflyttade till Sörskogen hälsas välkomna av respektive gaturepresentant. Kabel-TVnät Kabel TV i vårt koaxialkabelnät fungerar utan problem och inom ramen för budgeterade medel. I och med att vi får fiber till våra hem har frågan uppstått, vad som kommer att hända med vårt Comhem-nät. Än så länge finns Comhem med sina tjänster kvar. 6 (20)

7 Lekplatser Mindre reparationsarbeten har utförts på samtliga lekplatser. Alla tre lekplatser har försetts med papperskorg. Det måste tyvärr påpekas att det inte är lämpligt att rasta hund på lekplatserna, ej heller att slänga hundbajspåsar i dessa papperskorgar eller annat som blir sanitetsolägenhet om fåglarna intresserar sig för och sprider ut innehållet. Frivilliga har under året tömt papperskorgarna när de har tid. Stämman 2013 beslutade att bilda en arbetsgrupp för att komma med förslag om lekplatsernas framtida upprustning. Medlemsavgifter I enlighet med årsstämmans beslut var utdebiteringen under året kr. Debitering har skett med kr vardera i april, juni, september och december. Enligt stämmobeslut har vi övergått till att Villaägarna på vårt uppdrag fakturerar medlemsavgiften. Väldigt många betalade under första kvartalet enligt gamla rutiner, vilket orsakade extra brevväxling och merarbete. Vid utebliven betalning har förseningsavgift 50 kr och påminnelseavgift 50 kr debiterats. Betalningsdisciplinen har blivit bättre, men även få avvikelser orsakar betydande merarbete. Miljö och miljöstationen Problemet med skräp, möbler, bilbatterier etc. som borde ha lämnats till Flemingsbergs återvinningsstation kvarstår, men efter det att FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har bytt entreprenör har vår miljöstation fått något bättre underhåll. Samfälld mark, konstruktioner Under året har det kommit upp frågor om byggnation och utnyttjande av samfälld mark. Sörsams styrelse ger inga tillstånd i strid med gällande anläggningsbeslut, utan endast till eventuell plantering av växter. För att medlemmarna skall kunna veta exakt var fastighetsgränsen går har styrelsen köpt in en metalldetektor för att alla skall kunna låna den och lokalisera metallpinnarna i gränsen mellan den egna fastigheten och samfälld mark. Sommar- och vinterunderhåll Vi har avtal med Riksbyggen och tillgång till Riksbyggens beredskapslista för kontakt med ansvarig personal för effektivt arbete. Förra vintern hann varken kommunen eller vår entreprenör få bort snön inom rimlig tid när det snöade som mest. Denna vinter har inte snömängden förorsakat några som helst problem. Tak Avtalet med Hagmans Tak har förlängts. Under augusti utfördes besiktning av både tak och hängrännor utan andra anmärkningar än att privata föremål och planteringar intill vissa stegar måste tas bort så att besiktning och underhåll kan ske obehindrat. Alla husfasadstegar har kompletterats med handledare, enligt beslut på stämman Under året har Hagmans Tak tillkallats flera gånger på grund av läckage. Om taket visar sig vara oskadat och fukt ändå har trängt in via fläkt, egen skorsten eller annan konstruktion på taket har det uppstått tvister om betalningsansvar. Takfläktarna underhålls och repareras på fastighetsägarens bekostnad. Vi har rekommenderat våra medlemmar att teckna hemförsäkring via IF för att försäkra sig mot skador i hemmet som kan orsakas av inträngande vatten via fasad eller tak. I yttertaken får inga nya håltagningar göras. 7 (20)

8 Trafiksäkerhet I Sörskogen råder parkeringsförbud. Eftersom det är viktigt att stora utryckningsfordon snabbt kan ta sig fram på våra gator har vi informerat om detta vid upprepade tillfällen. Trädvård Vi har fortsatt med trädvårdsplanen vad beträffar avverkning, beskärning och röjning av sly samt borttagning av träd som bedöms utgöra fara vid storm. Underhållsplan Underhållsplanen för samfällighetens gemensamma tillgångar uppdateras årligen i enlighet med Villaägarnas Riksförbunds riktlinjer för samfällighetsföreningars långsiktiga plan för underhåll och förnyelse. Kommande underhållskostnader är uppskattningar. I bilagan Underhållsplan, sidan 19(20), hänvisar siffrorna i vänstra kolumnen till siffrorna i anläggningsbeslutet, som finns på hemsidan. Valborgsmässofirande Tack vare Robert Ervenius, boende på korta Taggen och Sörskogens idrottsförening fick vi åter njuta av traditionsenliga trevligheter kring valborgsmässoelden. På kvällen öppnade styrelsen pub i Byan och kvällens viktiga fotbollsmatch kunde ses på den stora filmduken. Vatten och avlopp För att kunna göra en bedömning av framtida underhåll har styrelsen, enligt beslut på stämman 2013, anlitat en entreprenör för att videofilma de avloppsrör som ägs av samfälligheten. Testfilmning av hela avloppsröret utfördes under hus B29-B43 och den visade att rörets status var god. Styrelsen har med hjälp av detta beslutat att filma den del av samfällighetens avloppsrör som går från gatan fram till huskropparna i hela området. Vårstädning Rutinen med indelning i städområden, städuppdrag på papperslappar, som medlemmarna kunde plocka med sig och återkomma med rapport efter genomfört arbete, har gjort att städdagarna fungerade mycket bra. Årets vårstädning blev trevliga dagar för alla medlemmar från de yngsta till de äldsta, styrelsen grillade korv och serverade fika, alla hjälptes åt att snygga till vår närmaste omgivning och nya kontakter skapades. Ytterförråd Stege och nycklar till förrådet har lånats ut vid två tillfällen under verksamhetsåret. 8 (20)

9

10 Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år 2013 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 202 Antagen Utfall INKOMSTER Budget Utfall i % Medlemsavgifter % Byan inkomst % Eldebitering Garage % Förseningsavgifter % Övriga intäkter Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget Utfall i % Kontor & Tryck % Avtal Villaägarnas RF % Styrelse o Revisorer % Styrelsemöten, planeringsdagar % Vatten och avlopp % El garage/bollplan % Renhållning och städning % Avgifter ComHem % Avgifter Fibernät % Sommarunderhåll, Riksbyggen % Sommarunderhåll, övrigt % Vinterunderhåll, Riksbyggen % Underhåll tak, kupoler % Underhåll garage & elcentraler % Underhåll lekparker/bollplan % Diverse övriga kostnader % Försäkringar % Byan - Drift % Byan - Underhåll % Ränta - Taklån 0 0 0% Ränta - fläktar/kupoler 0 0 0% Övr. finansiella kostnader % Avsättn. till Underhållsfond % Årets resultat % Summa utgifter Årets resultat Amortering lån fläktar & kup. 0 0 Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgjordes av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2013 beslutades till kr per delägarfastighet, betalning i slutet av varje kvartal. Förseningsavg./påminnelseavg. var 100 kr för medlemsavgift och 50 kr för eldebitering garage & byanhyra.

11 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2013 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 202 TILLGÅNGAR Kassa 0,00 0,00 PlusGiro , ,38 Nordea, Sparkonto , ,65 Nordea, Likviditetsinvest 1) , ,29 Kundfordringar 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter , ,00 Fordran Medlemmar 2) 0,00 0,00 Interimsfordringar , ,00 Summa tillgångar , ,32 SKULDER Leverantörsskulder , ,00 Skuld till medlemmar 2) , ,32 Interimsskulder ,00 0,00 Förutbetalda medl.avgifter 2 000,00 0,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 3) 0,00 0,00 Fond Underhåll 4) , ,00 Summa skulder , ,32 Not 1) Nordea, likviditetsinvest Marknadsvärde per 31 december ,36 Not 2) Fordran/skuld till medlemmar Fordran vid årets början , ,63 Årets resultat , ,00 Fordran vid årets slut 0,00 0,00 Skuld vid årets slut , ,63 Not 3) Lån Nordbanken Skuld vid årets början ,00 0,00 Amortering Lån fläktar & kupoler ,00 0,00 Skuld vid årets slut 0,00 0,00 Not 4) Fond Underhåll Fond vid årets början , ,00 Förändring , ,00 Fonderat vid årets slut , ,00

12

13 Verksamhetsplan för underhållsinsatser för år 2014 Fortsatt arbete med installation av bredband till Sörskogen. Fortsatt inspektering av samfällighetens avloppsrör. Fortsatt arbete med att fastställa markgränser. Fortsatt översyn av trädbeståndet på området kring Taggsvampsvägen. Fortsätta att hålla ordning på gästparkeringsplatserna. Renovering av toaletten i Byalagsstugan. Översyn av avtalslängd med Comhem. Styrelsens omfattning Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Vi föreslår att styrelsen under 2014 arbetar med en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 13 (20)

14 Budget för perioden 2014 Sörskogens Samfällighetsförening INKOMSTER Budget2014 Medlemsavgifter Byan inkomst Eldebitering Garage Förseningsavgifter Övriga intäkter 0 Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget2014 Kontor & Tryck Avtal Villaägarnas RF Styrelse o Revisorer Styrelsemöten, planeringsdagar Vatten och avlopp El garage/bollplan Renhållning och städning Avgifter ComHem Avgifter Bredbandsbolaget Sommarunderhåll, Riksbyggen Sommarunderhåll, övrigt Vinterunderhåll, Riksbyggen Underhåll tak, kupoler Underhåll garage & elcentraler Underhåll lekparker/bollplan Underhåll parkeringstödmur Diverse övriga kostnader Försäkringar Byan - Drift Byan - Underhåll Ränta - Taklån 0 Ränta - fläktar/kupoler 0 Övr. finansiella kostnader Avsättn. till Underhållsfond Årets resultat Summa utgifter Årets resultat Amortering taklån 0 Amortering lån fläktar & kupoler 0 Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot samt Underhållsfond. Medlemsavgifter och debiteringslängd: * Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. * Avgiften för år 2014 föreslås till kr per delägarfastighet och betalas halvårsvis i efterskott. * Påminnelseavgift enligt lag skall vara 60kr. * Vid en andra påminnelse tillkommer en administrationsavgift på 50kr. * Avgift för sen inlämning av elmätaravläsning i garage debiteras med 50kr. * Vid Utebliven elmätaravläsning kommer att schablon debiteras med 500kr. Debitering halvårsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medl.avg kr kr kr

15 Motioner och framställan från styrelsen Motioner till årsmötet 2014 Medlemmarna har inte lämnat några motioner till styrelsen. Framställan från styrelsen nummer 1 Riktlinjer för Gästparkeringsplatser Styrelsen vill att årsmötet tar ställning till följande riktlinjer gällande gästparkeringsplatser med anledning av att alla gästparkeringsplatser under oktober månad hade kapats av boende i Sörskogen. Till varje hus skall det finnas två parkeringsplatser. Om man använder samfällighetens garage till förråd eller om man tagit bort parkeringen mot gatan vid sitt hus, innebär det inte automatiskt att man har rätt att lägga beslag på en gästparkeringsplats och använda den som sin egen privata parkering. Leasingbilar eller tjänstebilar som disponeras av boende i Sörskogen får inte stå på gästparkeringen. Bil som ägs av person som är skriven på annan adress än våra svampvägar, men som kontinuerligt står parkerad på våra gästparkeringsplatser, anses brukas av boende i Sörskogen. Bilar som ägs av företag, där företagets ägare bor i Sörskogen får inte stå parkerade på gästparkeringen. Vem är gäst respektive boende? Nedan följer utdrag från skatteverkets hemsida. Var ska du vara folkbokförd? Du ska vara folkbokförd där du bor. Du bor där du tillbringar din nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan). Om du bor i mer än en bostad kan du ha dubbel bosättning. Det har du när du tillbringar din dygnsvila minst en sjundedel av tiden i mer än en bostad. Var du ska vara folkbokförd i sådana fall avgörs av Skatteverket. En bedömning görs då av hur din boendesituation ser ut, till exempel om du bor tillsammans med din familj i någon av bostäderna, var din arbetsplats finns, storlek och standard på bostäderna eller hur mycket tid du tillbringar i de olika bostäderna. Framställan från styrelsen nummer 2 Brandväggar Det finns brandväggar mellan vart tredje hus i radhuslängorna. Brandväggar ingår inte i den samfällda egendomen. Frågan om brandväggar bör därför inte drivas av styrelsen utan att ändra anläggningsbeslutet. Uppdrag åt styrelsen att undersöka den legala möjligheten att bygga brandväggar mellan husen och förutsättningar därför. 15 (20)

16 Framställan från styrelsen nummer 3 Gränsfrågor på taken Det förekommer tillfällen när det tränger in vatten i fastigheten från taken, att vi ringer ut Hagmans tak för reparation av taket. Om Hagmans inte hittar något fel försöker de ändå laga eventuella felkällor såsom skarvar etc. Sedan får vi en ny felanmälan och nya reparationer etc. Styrelsens förslag går ut på att efter två felsökningar, där Hagmans inte hittar något läckage, att styrelsen eller fastighetsägaren istället anlitar ett oberoende besiktningsföretag, och om företaget konstaterar att läckan kommer från område vars ansvar vilar på fastighetsägaren, skall fakturan för den oberoende besiktningen betalas av fastighetsägaren. Om det trots allt är taket som läcker skall kostnaden betalas av samfälligheten. Uppdrag åt styrelsen att anlita oberoende besiktningsföretag vid behov och fördela kostnaden enligt ovan. Framställan från styrelsen nummer 4 Trottoar på Tryffelvägen och tryggade gångvägar Styrelsen har under flera år framfört önskemål om trottoar mellan Bläcksvampsvägens busshållplats och gångvägen ner till gamla Sörskogen. Under boendedialogen på hösten fick vi veta att den här typen av ärenden passar som medborgarförslag, det vill säga att enskilda personer skriver till kommunen och motiverar sitt önskemål. Styrelsen vill därför lyfta frågan till diskussion. 16 (20)

17 Valberedningens förslag till styrelse Ordförande Greta Tellström Omval 1 år Ledamot Anders Palm Omval 2 år Ledamot Marko Grbovic Omval 2 år Ledamot Inger Nyberg Omval 2 år Suppleant Pierre Kuster Omval 1 år Suppleant Stefan Zanardi Omval 1 år Revisor Johan Blomgren Omval 1 år Revisor Erik Dahlberg Omval 1 år Revisorssuppleant Lasse Hansson Omval 1 år Revisorssuppleant Olle Larsson Omval 1 år Ledamot Auli Sarlin Kvar 1 år Ledamot Henrik Wohlmer Kvar 1 år Ledamot Michael Nyberg Kvar 1 år Valberedning Av nuvarande valberedning står följande till förfogande: Robert Ervenius Caroline Lornudd Arne Åkerfeldt Valberedningen söker två nya ledamöter, en för långa Tagg och en för Flug. 17 (20)

18 Sörskogens samfällighetsförening Fullmakt för... att föra min talan vid Sörsams ordinarie årsstämma den 11 mars 2014 Huddinge den / namn (texta tack)... adress... (underskrift av samtliga fastighetsägare på adressen) OBS! Deltagare på stämman får inte medföra fler än en fullmakt för annans räkning. 18 (20)

19 Anl kod Uppdaterad G.T Objekt Antal Avsättning SEK/år Kontrol lperiod år Kostnad totalt uppskattad perioder SEK 1A Elskåp, garage A Garageportar A Garage, elmätare A Garage - proppskåp (Invändiga i garagen) 1A Garage, belysning + Kabel A Garage - ljusvakt A Bilstaket A Parkeringsplatser (Skylt,asfalt, målning och kantsten) 1B Avloppsledningar, under B Avloppsbrunnar i mark B Dagvattenbrunnar i mark B Inkommande vatten, rör under husen, från T-kopplingen och 1C Trappa; Bläck/Dagis C Gångvägar D 3 lekplatser med tillhörande utrustning 1E Trädfällning i området E Stödmur tomtgränser, ej Tryffelvägen, skyltar 1F Bollplan, belysning F Bollplan. Staket+stolpar F Bollplan, bollplank, mål, bänk, cyckelställ 1G Elledningar med fördelningscentraler, husgavlar 1H TV-nät H TV-förstärkarskåp H Bredband fibernät I Samfälldsägda Staket I Stödmur Tryffelv / Bläck J Plåtbeklädnader, tak alla radhus J Hängrännor, stuprör alla radhus J Takbeläggning J Takfläktar, med plåtbeklädnad J Takhuvar/Lanterniner K Gavelstegar L Flaggstång L Byan se rad 67 Byan - golv Summor Sid 19(20)

20 Vad användes din avgift till 2013? Intäkter Belopp kr Kostnader Belopp Procent kr / hus Riksbyggen Sommar&Vinter kr 27% kr Underhållsfond kr 23% kr Drift, underhåll & Byan kr 22% kr Kabel-nät, ComHem kr 16% kr Övriga kostnader kr 12% 790 kr kr 100% kr Överskott kr Vad användes din avgift till 2013? Riksbyggen Sommar&Vinter Underhållsfond Drift, underhåll & Byan Kabel-nät, ComHem Övriga kostnader

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad. 1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL SÖRSAM 2007. Sörskogens Samfällighetsförening Fört vid årsstämma med Sörskogens Samfällighetsförening onsdagen den 14 mars 2007 i Folkets Hus, Huddinge Centrum. Antalet närvarande röstberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2007. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Kallelse till årsmöte i Falsterbo Vägförening Tisdag den 8 juli 2014 kl. 18.00 på Flommens Golfklubb, Falsterbo Efter årsmötet serveras

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma När Söndagen den 23 mars 2014 Var Hemängsskolans matsal Tid 17.00 Med detta utskick följer: Dagordning Verksamhetsberättelse Förslag till underhålls- och förnyelseplan Förteckning

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2005-10-06

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2005-10-06 PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2005-10-06 Bakbordets ordförande Stefan Säve hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman Till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013

Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 Förvaltningsberättelse för Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala för perioden den 1 september 2012 31 augusti 2013 ASF Timjanen Ordinarie stämma 2013 Bilaga 3 7 Sida 1 av 4 Styrelse Styrelsen har

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06 PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06 Bakbordets ordförande Stefan Säve hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. SFF Sickla Allé garaget

Årsredovisning. SFF Sickla Allé garaget Årsredovisning för SFF Sickla Allé garaget Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 SFF Sickla Allé garaget 1(8) Styrelsen för SFF Sickla Allé garaget, Nacka Kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand

Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand Förslag till Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening Drevvikens Strand får härmed

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer