Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Greta Tellström T 147 Vice ordförande Olle Larsson F 43 Kassör Magnus Wetterberg F 1 Sekreterare Auli Sarlin F 101 Ledamot Anders Palm T 65 Ledamot Fredrik Jandér F 49 Ledamot Josef Bernauda F 7 Suppleant Inger Nyberg F 34 Suppleant Marko Grbovic T 87 Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Revision av samfällighetens räkenskaper och verksamhet har utförts av: Johan Blomgren, F 73 och Erik Dahlberg, T 189. Revisorssuppleanter har under året varit: Terje Rydén, T 73 och Lasse Hanson, F 37 3 (20)

2 Ansvarsområden Belysning p-plats/pumphus Betalningskontroll Bollplan Byalagsstugan Byanvärd, bokning Elavläsning/garage Entreprenadfrågor Flaggning Försäkring Garagefrågor Garagebelysning Grannsamverkan Hemsidan Info till medlemmarna Lekparker Miljöstationen - Miljöfrågor Nya medlemmar Nyckel till förråd och lån av stege Pulkaskydd Tak Telefonkatalog för Sörskogen Trafiksäkerhet TV-nät Underhållsplan Valborg Vatten och avlopp Vårstädning Årsmöte Anders Palm Anders Palm Olle Larsson Inger Nyberg Sonja Wahlström, B 28 (ej i styrelsen) Från 1/ Hanna Rudin, T 81 (ej i styrelsen) Josef Benauda Olle Larsson Olle Larsson Fredrik Jandér Lars Elebäck, T 69 (ej i styrelsen) Anders Palm Lasse Hanson, F 37 (ej i styrelsen) Auli Sarlin Josef Benauda Inger Nyberg Respektive gaturepresentant Fredrik Jandér / Magnus Wetterberg Allan Nyberg, F 34 (ej i styrelsen) Marko Grbovic Auli Sarlin Anders Palm Josef Benauda Marko Grbovic / Fredrik Jandér) Styrelsen Fredrik Jandér Styrelsen Styrelsen Gaturepresentanter Bläcksvampsvägen (78 st) 1 99 Auli Sarlin Inger Nyberg 2 28 Inger Nyberg Flugsvampsvägen (74 st) 1 31 Josef Benauda Fredrik Jandér 2 40 Inger Nyberg Auli Sarlin Taggsvampsvägen (118 st) 1 23, Marko Grbovic 2 40, Marko Grbovic Anders Palm 4 (20)

3 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen är 270 st. Utdebitering och ekonomi I enlighet med årsstämmans beslut var utdebiteringen under året kr. Debitering har skett med kr vardera i mars, juni, september och december. Försenings- och påminnelseavgift har debiterats med 100 kr vid utebliven betalning. Enligt stämmobeslut har vi inte längre delat ut inbetalningskort, utan endast meddelat på hemsidan, i stämmoprotokollet och Hemma i Sörskogen om de fyra betalningstidpunkterna, Sörsams konto och vikten att ange betalarens fastighetsbeteckning t ex B128. Betalningsdisciplinen i föreningen är relativt god, men något sämre än tidigare år. Budget har följts under året och amortering har gjorts enligt plan med kr för år Det återstående lånet kommer att kunna slutamorteras under år År 2011 började med sträng kyla och höga kostnader för snöröjning, vilket vägdes upp av snöfria månader i november och december. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. Information till medlemmarna Informationsbladet Hemma i Sörskogen har delats ut sju gånger, dels enligt stämmobeslut via epost till alla som har meddelat sin epostadress till styrelsen, dels i postlådorna. Särskild information har också delats ut om valborgsmässoelden, elavläsning i garage och skrivelse till SL för att få bättre service. Sörskogens interna telefonkatalog delades ut i augusti. När vi får information om nyinflyttade till Sörskogen hälsas de välkomna och får då kännedom om vad medlemskap i samfälligheten innebär. Årets vårstädning blev trevliga dagar med grillad korv och fika, då både nya och gamla, unga som äldre medlemmar kunde umgås och träffa styrelsen. Bollplan/Skridskobana Vi har i likhet med föregående år anlitat Riksbyggen som "ismakare." Förra vintern blev banan klar för skridskoåkning redan till jul, men nu får vi avvakta att temperaturen sjunker tillräckligt. Byalagsstugan Byan är en fin festlokal, men akustiken i lokalen har varit påfrestande. Efter motion till förra årsstämman har vi anlitat akustikexpert och låtit montera speciella akustikskivor i taket. Resultatet blev mycket tillfredställande. Inomhusdelen av värmepumpen har fått service och ventilationssystemet är rensat. Decemberstormen blåste av några tegelpannor från Byans tak, men reparation kunde ske utan dröjsmål. Effektiv markanvändning Enligt beslut på årsstämman bildades en arbetsgrupp för att utröna möjligheten att effektivare utnyttja den mark som befriades när kraftledningen flyttades utanför området. Kommunens representanter har uppvaktats, men ännu finns inget konkret besked från dem. 5 (20)

4 Försäkringar Vi har avtal med IF. Inga ärenden har behandlats under året. Lekplatser Linbanan har behövt underhåll två gånger under året. Elavläsning i garage Elavläsningen har löpt enligt ny rutin, med insamling av mätarställningar i maj och debitering i juni Garage Mindre justeringar har skett på flera garageportar under året. Vi har bytt garageblock som var trasiga och som behövde bytas ut för att inte falla in i garaget. Vår leverantör har mot slutet av året även justerat och satt tillbaka bortblåst plåt på flera garage. Sommar- och vinterunderhåll Vi har avtal med Riksbyggen som efter många år känner till vårt område. Både sommar- och vinterunderhållet fungerar bra. Vi har tillgång till Riksbyggens beredskapslista och kan hålla kontakt med ansvarig personal för effektivt arbete. Städdagar och Valborgsmässofirande Rutinen med indelning i städområden, städuppdrag på papperslappar, som medlemmarna kunde plocka med sig och återkomma med rapport efter genomfört arbete, har gjort att städdagarna fungerade mycket bra. Vi hade tur med väder och både genomförande av uppgifterna och samlingen efteråt till korvgrillning och kaffe, saft och kakor gjorde städdagarna till glada vårfestdagar för vuxna och barn i alla åldrar. Huslängorna Bläck stod för trevligheterna kring valborgsmässofirande. Någon pub blev visserligen inte av, men med hjälp av fotbollslagens föräldrar och andra frivilliga genomfördes fackeltåg från Byan ner till platsen för elden, vårsånger sjöngs och traditionsenligt valborgsmässofirande ägde rum, kanske för sista gången. När elden hade slocknat fanns nämligen metallföremål och tegelsten kvar på platsen, vilket i framtiden blir ett hinder för eldningstillstånd. Nu har en skylt satts upp som förbjuder tippning på den plats där vi tidigare hade valborgsmässoeld. Trädvård Vi har fortsatt med trädvårdsplanen och Flugsvampsvägens trädbestånd är nu genomgånget vad beträffar avverkning, beskärning och röjning av sly. Plan för Bläcksvampsvägens bestånd har upprättats. I samråd med berörda boende har åtgärder enligt plan påbörjats. Julhelgens storm fällde bl a två tallar som enligt den nya planen skulle avverkas. Trädresterna transporterades bort utan dröjsmål. På grund av mild vinter är övriga planerade trädvårdsåtgärder på Bläck nästan klara. Så snart väderleken tillåter fortsätter arbetet med det som återstår. Vatten och avlopp Inget att rapportera. 6 (20)

5 Tak Avtalet med Hagmans Tak har förlängts så att även hängrännor ingår. Enligt stämmobeslut är hängrännorna till fastigheterna Bläck uppriktade. Under oktober utfördes besiktning av både tak och hängrännor utan andra anmärkningar än att privata föremål och planteringar intill vissa stegar måste tas bort så att besiktning och underhåll kan ske obehindrat. De "popnitar" till takens plåtbeklädnad, som blåste av i decemberstormen, har ersatts med skruvar. Hemsidan Lasse Hanson är webbmaster för vår hemsida, där du hittar löpande aktuell information om det som berör medlemmarna i Sörskogens samfällighetsförening. På hemsidan publiceras även information om grannsamverkan samt närpolisens tips och varningar inför större helger. Kabel-TVnät Enligt stämmobeslut har styrelsen utsett en arbetsgrupp för att undersöka villkoren för att dra fiber till våra bostäder. Arbetet fortsätter. Under julhelgen rapporterades störningar orsakade av kraftiga vindar som slog ut TV, telefon och internet i hela området. Boende i Sörskogen gjorde då rätt i att ringa ComHems kundtjänst, som snabbt hade information om felet och åtgärdade det samma dygn. I övrigt har kabel TV-nätet fungerat utan problem och inom ramen för budgeterade medel. Miljö och miljöstationen Regelbundna kontakter med FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) om extra tömningar, eftersom sopcontainrarna vid Miljöstationen numera kan fyllas på mycket kort tid efter tömning. Sopsäckar, grovsopor och byggavfall som felaktigt ställs vid Pumpstationen, förfular vårt område. Trafiksäkerhet Det råder parkeringsförbud på gatorna i Sörskogen. Att parkera på trottoaren är att tvinga barnvagnar och barn ut i gatan. Parkering på trottoaren förekommer tyvärr ändå och här krävs skärpning innan tillbud och olyckor sker. Vid storhelger räcker inte de parkeringsplatser som finns uppe i området. Speciellt då är det viktigt att se till att det inte sker någon dubbelparkering som hindrar stora utryckningsfordon att ta sig fram. Ta ditt ansvar, informera och kontrollera hur det parkeras utanför din fastighet! Kommunen har kompletterat bussens vändplan med trottoar runt om. Underhållsplan Underhållsplanen för samfällighetens gemensamma tillgångar har fått en översyn i enlighet med Villaägarnas Riksförbunds riktlinjer för samfällighetsföreningars långsiktiga plan för underhåll och förnyelse. Kommande underhållskostnader i vår Underhållsplan (bilaga, s. 19) är uppskattningar. Siffrorna i första kolumnen hänvisar till siffrorna i anläggningsbeslutet, som finns på hemsidan. Ytterförråd Den yttre träpanelen till Sörsams ytterförråd var svårt skadad av röta. Vi har därför försett förrådet med ny stående panel. Stege och nycklar till förrådet har lånats ut ett flertal gånger. 7 (20)

6

7 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2011 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 287 TILLGÅNGAR Kassa 0,00 0,00 PlusGiro , ,37 Nordea, Sparkonto , ,95 Nordea, Likviditetsinvest , ,29 Kundfordringar 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter , ,00 Fordran Medlemmar 1) , ,39 Interimsfordringar , ,00 Summa tillgångar , ,00 SKULDER Leverantörsskulder , ,00 Skuld till medlemmar 0,00 0,00 Interimsskulder ,00 0,00 Förutbetalda medl.avgifter 0, ,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 2) , ,00 Fond Underhåll 3) , ,00 Summa skulder , ,00 Not 1) Fordran hos medlemmar Fordran vid årets början , ,36 Årets resultat , ,97 Fordran vid årets slut , ,39 Not 2) Lån Nordbanken Skuld vid årets början , ,00 Amortering Taklån ,00 0,00 Amortering Lån fläktar & kupoler , ,00 Skuld vid årets slut , ,00 Not 3) Fond Underhåll Fond vid årets början , ,00 Förändring , ,00 Fonderat vid årets slut , ,00

8 Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år 2011 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 287 INKOMSTER Budget Utfall i % Medlemsavgifter ,00 100% Byan inkomst ,00 87% Eldebitering Garage ,00 90% Förseningsavgifter ,00 182% Övriga intäkter 0 0,00 - Ränteintäkter ,06 11% Summa inkomster ,06 UTGIFTER Budget Utfall i % Sommarunderhåll, Riksbyggen ,75 100% Sommarunderhåll, övrigt ,00 64% Vinterunderhåll, Riksbyggen ,25 95% Underhåll tak, kupoler ,00 86% Underhåll fläktar/kupoler 0 0,00 - Underhåll lekparker/bollplan ,50 59% Underhåll garage & elcentraler ,00 175% Diverse underhåll 0 0,00 - Byan - Drift ,81 102% Byan - Underhåll ,00 46% Avgifter ComHem ,00 101% El garage/bollplan ,19 52% Kontor & Tryck ,50 118% Årsstämma, möteskostnader ,00 129% Styrelse o Revisorer ,00 90% Ordförande extra ersättning 0 0,00 - Försäkringar ,00 100% Diverse kostnader ,00 33% Ränta - Taklån 0 0,00 - Ränta - fläktar/kupoler ,00 71% Värdeförändring Likviditetsinvest 0 17,99 - Övr. finansiella kostnader ,10 63% Avsättn. till Underhållsfond ,00 100% Årets resultat ,97 129% Summa utgifter ,06 Årets resultat ,97 Amortering taklån 0,00 Amortering lån fläktar & kup ,00 Överskott/Underskott ,03 Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2011 beslutad till kr per delägarfastighet, betalning i slutet av varje kvartal. Förseningsavg./påminnelseavg. är 100 kr för medlemsavgift och 50 kr för eldebitering garage & byanhyra. Debitering sker kvartalsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medlemsavgift kr kr kr kr kr

9 Vad användes din avgift till 2011? Intäkter kr Kostnader Belopp Procent kr / hus Underhåll & Byan kr 39% kr Amortering lån kr 36% kr Kabel-nät, ComHem kr 11% 955 kr Underhållsfond kr 4% 370 kr Övriga kostnader kr 10% 802 kr kr 100% kr Underskott kr kr Vad användes din avgift till 2011? Underhåll & Byan Amortering lån Kabel-nät, ComHem Underhållsfond Övriga kostnader

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?... 7 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

V Å L A R Ö 1967-2008

V Å L A R Ö 1967-2008 valarohistorik 1967-2008.doc 2008-07-14 1 (6) V Å L A R Ö 1967-2008 40-årsjubileum Efter genomgång av protokoll och verksamhetsberättelser har nedanstående historik tagits fram. Därtill har redaktören

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer