Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid och skötsel. Vill du vara med och bestämma i dessa viktiga frågor har du möjlighet att göra det på mötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under fullmakten och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Observera att medlemmar inte kan medföra fler än en (1) fullmakt för annans räkning. Välkomna! Styrelsen för Sörsam

2 Dagordning vid Sörsams ordinarie årsstämma den 12 mars Stämmans öppnande 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän/rösträknare 7. Verksamhetsberättelse 3 8. Ekonomisk berättelse 9 9. Revisorernas berättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 11. Reglering av fordran på medlemmarna 12. Verksamhetsplan Fastställande av styrelsens omfattning Ersättning till styrelse och revisorer Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd Rapport från arbetsgruppen för TV-nät Motioner och framställan från styrelsen Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter 20. Val av två revisorer 21. Val av två revisorssuppleanter 22. Val av valberedning Avtackande av avgående styrelseledamöter 24. Övriga frågor 25. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 26. Stämmans avslutande Bilagor Fullmaktsblankett Uppgifter inför deklarationen Underhållsplan Vad används din avgift till? 2 (25)

3 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Greta Tellström T 147 Vice ordförande Anders Palm T 65 Kassör Magnus Wetterberg F 1 Sekreterare Auli Sarlin F 101 Ledamot Josef Benauda F 7 Ledamot Inger Nyberg F 34 Ledamot Marko Grbovic T 87 Suppleant Henrik Wohlmer B 47 Suppleant Sofia Granholm B 103 Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Revision av samfällighetens räkenskaper och verksamhet har utförts av: Johan Blomgren F 73 och Erik Dahlberg T 189. Revisorssuppleanter har under året varit: Lasse Hanson F 37 och Olle Larsson F 43 Ansvarsområden Betalningskontroll Byalagsstugan Byanvärd, bokning Bollplan Elavläsning/garage Entreprenad Flaggning Försäkring Garage Garagebelysning Grannsamverkan Hemsidan Info till medlemmarna Lekparker Miljöstationen - Miljöfrågor Nya medlemmar Anders Palm Inger Nyberg Hanna Rudin, T81 (ej i styrelsen) Camilla Adolfsson, T 101 från 1 juli (ej i styrelsen) Henrik Wohlmer Josef Benauda Henrik Wohlmer Samtliga Sofia Granholm Sofia Granholm Lars Elebäck, T 69 (ej i styrelsen) Anders Palm Lasse Hanson, F 37 (ej i styrelsen) Auli Sarlin Josef Benauda Inger Nyberg Respektive gaturepresentant 3 (25)

4 Nyckel till förråd och stege Pulkaskydd Snickerier Tak Telefonkatalog för Sörskogen Trafiksäkerhet Trädvård TV-nät Underhållsplan Arbetsplan för vårstädning Vatten och avlopp Valborg Årsmöte Magnus Wetterberg / Sofia Granholm Allan Nyberg, F 34 (ej i styrelsen) Henrik Wohlmer / Sofia Granholm Marko Grbovic Auli Sarlin Anders Palm Henrik Wohlmer Josef Benauda Marko Grbovic Samtliga Sofia Granholm Samtliga Samtliga Gaturepresentanter Bläcksvampsvägen (78 st) 1 99 Henrik Wohlmer Sofia Granholm 2 28 Sofia Granholm Flugsvampsvägen (74 st) 1 31 Josef Benauda Magnus Wetterberg 2 40 Inger Nyberg Auli Sarlin Taggsvampsvägen (118 st) 1 23, Marko Grbovic 2 40, Marko Grbovic Anders Palm Medlemmar Antalet medlemsfastigheter i föreningen är 270. Utdebitering I enlighet med årsstämmans beslut var utdebiteringen under året kr. Debitering har skett med kr vardera i mars, juni, september och december. Försenings- och påminnelseavgift har debiterats med 100 kr vid utebliven betalning. Enligt stämmobeslut har vi inte delat ut inbetalningskort, utan endast meddelat på hemsidan, i stämmoprotokollet och Hemma i Sörskogen om de fyra betalningstidpunkterna, Sörsams konto och vikten att ange betalarens fastighetsbeteckning t ex B123. Betalningsdisciplinen i föreningen är relativt god, men något sämre än tidigare år. Ekonomi Föreningens intäkter och kostnader har bokförts löpande. Intäkterna för påminnelseavgifter överskred budget och övriga intäkter följde budget. Kostnaderna för underhåll av tak blev högre än väntat, medan kostnader för lekparker, räntekostnader och underhåll av Byan blev lägre än budgeterat. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. 4 (25)

5 Information till medlemmarna Informationsbladet Hemma i Sörskogen har delats ut sju gånger via epost till alla som har meddelat sin epostadress till styrelsen, på papper i alla postlådor och på hemsidan. Särskild information har också delats ut om valborgsmässoelden, elavläsning i garage och fyra gånger under veckan september då våra garageväggar tvättades. Sörskogens interna telefonkatalog delades ut i juni. Samlad information "A - Ö" uppdateras fortlöpande och senaste utgåvan är tillgänglig på hemsidan Nyinflyttade till Sörskogen hälsas välkomna av respektive gaturepresentant. Årets vårstädning blev trevliga dagar med styrelsen, som grillade korv och serverade fika, då både nya och gamla, unga som äldre medlemmar kunde umgås och skapa nya kontakter. Konstruktioner uppförda utan tillstånd Under året har det uppdagats, att olika byggnationer har uppförts på samfällighetens mark eller för nära markgränsen. Sörsam ger inga tillstånd i strid med gällande anläggningsbeslut. Då problemen inte har rättats till genom styrelsens brev och muntliga påpekanden måste samfällighetens markrättigheter skyddas med hjälp av lantmätare och kronofogde. Detta kan fördyra boendet för alla tills upplupna kostnader för återställande av den gemensamma marken kan faktureras på de fastigheter som orsakat problemen. Även bergvärmeborrningar har genomförts under samfällighetens mark med tillstånd från Huddinge kommun via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutsättning för att alla enskilda fastigheter ska kunna borra för bergvärme är att en borrplan upprättas för hela området. Styrelsen tar upp frågan om borrplan på årsstämman. Bollplan/Skridskobana Vi anlitar extern entreprenör som "ismakare" och bollplanen spolas så fort det blir tillräckligt kallt. Byalagsstugan Underhåll görs fortlöpande. Golvet var slitet och svårt att rengöra. Rengöring och polering är utförd med golvmaskin. Ny dammsugare är inköpt. Tätningslister är monterade i fönstren. Nya bord med bänkar vid Byalagsstugan blev klara precis lagom till städdagarna. En offert är intagen för renovering av toaletten. Värmepumpen är inte pålitlig längre då den inte går upp i värme ordentligt och ny luft-luft värmepump är beställd. Försäkringar Vi har avtal med IF. På hösten skadades samfällighetens gräsmattor, när transport- och bärgningsfordon i strid mot lagen om terrängkörning gjorde djupa spår i den mjuka marken. Vi har polisanmält händelsen och skadan är anmäld till bilarnas fordonsförsäkringar. Lekplatser Linbanan har behövt och fått underhåll vid flera tillfällen under året. Elavläsning i garage Insamling av mätarställningar skedde i maj och debitering i augusti Garage Enligt beslut på årsstämman har alla ytterväggarna på garagen tvättats och resultatet blev väldigt lyckat. Vi vill tacka alla för positiv medverkan. Under året har vi även gjort en 5 (25)

6 grundlig genomgång av låsen i samtliga garagelängor och vår entreprenör har kontinuerligt reparerat de skador som har upptäckts. De som har installerat automatisk garageöppnare måste själv stå för kostnader som uppkommer om automatiken behöver lagas eller justeras. Snickerier Nytt staket har byggts längs Tryffelvägen vid garagelängorna på Bläcksvampsvägen. Sommar- och vinterunderhåll Vi har avtal med Riksbyggen och har tillgång till Riksbyggens beredskapslista för kontakt med ansvarig personal för effektivt arbete. När det var utfärdat klass 2 varning och en halv meter snö föll, hann varken kommunen eller vår entreprenör få bort snön inom rimlig tid. Först efter många påstötningar blev våra otillgängliga gator plogade. Vårstädning Rutinen med indelning i städområden, städuppdrag på papperslappar, som medlemmarna kunde plocka med sig och återkomma med rapport efter genomfört arbete, har gjort att städdagarna fungerade mycket bra. Samlingen efteråt till korvgrillning och kaffe, saft och kakor gjorde städdagarna till glada vårfestdagar för vuxna och barn i alla åldrar. Valborgsmässofirande Huslängorna Bläck B101-B117 stod för trevligheterna kring valborgsmässofirande. Någon pub blev inte av, men med hjälp av fotbollslagens föräldrar och andra frivilliga genomfördes fackeltåg från Byan ner till platsen för elden, vårsånger sjöngs och traditionsenligt valborgsmässofirande ägde rum. Trädvård Vi har fortsatt med trädvårdsplanen vad beträffar avverkning, beskärning och röjning av sly. Vatten och avlopp Vi har under året haft ett par tillfällen som det saknats vatten för samtliga fastigheter. Utöver det så har även ett par hushåll drabbats av stopp i avloppen. Tak Avtalet med Hagmans Tak har förlängts. Under oktober utfördes besiktning av både tak och hängrännor utan andra anmärkningar än att privata föremål och planteringar intill vissa stegar måste tas bort så att besiktning och underhåll kan ske obehindrat. Takfläktarnas garantitid har gått ut och takfläktarna är åter fastighetsägarens ansvar. Huddinge Ventilation kan fortfarande tillkallas för underhåll och reparation av fläkten, men det sker på fastighetsägarens bekostnad. Under året har Hagmans Tak tillkallats flera gånger på grund av läckage. Om taket då visar sig vara oskadat och fukt ändå har trängt in via fläkt, egen skorsten eller annan konstruktion på taket kommer alla kostnader för undersökning och reparation att faktureras fastighetsägaren. I yttertaken får inga nya håltagningar göras. Hemsidan Lasse Hanson är webbmaster för vår hemsida för löpande aktuell information om det som berör medlemmarna i Sörskogens samfällighetsförening. Under 2012 har 6 (25)

7 hemsidan fått ny struktur, nya bilder och anslagstavla. På hemsidan publiceras även information om grannsamverkan samt närpolisens tips och varningar inför större helger. Kabel-TVnät Enligt stämmobeslut har styrelsen utsett en arbetsgrupp för att undersöka villkoren för att dra fiber till våra bostäder. Arbetsgruppen är klar med sitt arbete och offert om fiberanslutning har inhämtats från tre olika bolag, Telia, Ownit och Bredbandsbolaget. En jämförelse med gällande avtal med Comhem kommer att presenteras vid årsmötet. Under julhelgen rapporterades störningar orsakade av kraftiga vindar som slog ut TV, telefon och internet i hela området. Boende i Sörskogen gjorde då rätt i att ringa Comhems kundtjänst, som snabbt hade information om felet och åtgärdade det samma dygn. I övrigt har kabel TV-nätet fungerat utan problem och inom ramen för budgeterade medel. Miljö och miljöstationen Problemet med skräpsäckar, som borde ha lämnats till Flemingsbergs återvinningsstation kvarstår, men efter det att FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har bytt entreprenör har vår miljöstation fått något bättre underhåll. Trafiksäkerhet Det råder parkeringsförbud på gatorna i Sörskogen. Att parkera på trottoaren är att tvinga barnvagnar och barn ut i gatan. Parkering på trottoaren förekommer tyvärr ändå och här krävs skärpning innan tillbud och olyckor sker. Vid storhelger räcker inte de parkeringsplatser som finns uppe i området. Speciellt då är det viktigt att se till att det inte sker någon dubbelparkering som hindrar stora utryckningsfordon att ta sig fram. Ta ditt ansvar, informera och kontrollera hur det parkeras utanför din fastighet! Kommunen har kompletterat bussens vändplan med trottoar runt om. I skrivelse till kommunen har vi även lyft fram behovet av trottoar mellan Bläcksvampsvägens hållplats och gångvägen ner till gamla Sörskogen. Underhållsplan Underhållsplanen för samfällighetens gemensamma tillgångar uppdateras årligen i enlighet med Villaägarnas Riksförbunds riktlinjer för samfällighetsföreningars långsiktiga plan för underhåll och förnyelse. Kommande underhållskostnader är uppskattningar. Siffrorna i första kolumnen hänvisar till siffrorna i anläggningsbeslutet, som finns på hemsidan. Ytterförråd Stege och nycklar till förrådet har lånats ut ett flertal gånger. 7 (25)

8 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening Verksamhetsåret 2012 Sörskogen den 31 januari 2013 Josef Benauda Sofia Granholm Marko Grbovic Inger Nyberg Anders Palm Auli Sarlin Greta Tellström Magnus Wetterberg Henrik Wohlmer 8 (25)

9 Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år 2012 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 276 Antagen Utfall INKOMSTER Budget Utfall i % Medlemsavgifter % Byan inkomst % Eldebitering Garage % Förseningsavgifter % Övriga intäkter Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget Utfall i % Sommarunderhåll, Riksbyggen % Sommarunderhåll, övrigt % Vinterunderhåll, Riksbyggen % Underhåll tak, kupoler % Underhåll fläktar/kupoler Underhåll lekparker/bollplan % Underhåll garage & elcentraler % Vatten och avlopp Byan - Underhåll % Byan - Drift % El garage/bollplan % Avgifter ComHem % Renhållning och städning Kontor & Tryck % Årsstämma, möteskostnader % Styrelse o Revisorer % Ordförande extra ersättning Försäkringar % Diverse kostnader % Ränta - fläktar/kupoler % Övr. finansiella kostnader % Avsättn. till Underhållsfond % Årets resultat % Summa utgifter Årets resultat Amortering lån fläktar & kup Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgjordes av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2012 beslutades till kr per delägarfastighet, betalning i slutet av varje kvartal. Förseningsavg./påminnelseavg. var 100 kr för medlemsavgift och 50 kr för eldebitering garage & byanhyra.

10 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2012 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 276 TILLGÅNGAR Kassa 0,00 0,00 PlusGiro , ,57 Nordea, Sparkonto , ,77 Nordea, Likviditetsinvest 1) , ,29 Kundfordringar 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter , ,00 Fordran Medlemmar 2) ,39 0,00 Interimsfordringar , ,00 Summa tillgångar , ,63 SKULDER Leverantörsskulder , ,00 Skuld till medlemmar 2) 0, ,63 Interimsskulder 0, ,00 Förutbetalda medl.avgifter , ,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 3) ,00 0,00 Fond Underhåll 4) , ,00 Summa skulder , ,63 Not 1) Nordea, likviditetsinvest Marknadsvärde per 31 december ,32 Not 2) Fordran/skuld till medlemmar Fordran vid årets början , ,39 Årets resultat , ,02 Fordran vid årets slut ,39 0,00 Skuld vid årets slut 0, ,63 Not 3) Lån Nordbanken Skuld vid årets början , ,00 Amortering Lån fläktar & kupoler , ,00 Skuld vid årets slut ,00 0,00 Not 4) Fond Underhåll Fond vid årets början , ,00 Förändring , ,00 Fonderat vid årets slut , ,00

11

12 Verksamhetsplan för underhållsinsatser för år 2013 Undersökning och inspektion av avloppsnätet om årsstämman röstar för den frågan. Avgiftbeläggning av gästparkeringsplatserna om årsstämman röstar för den frågan.. Arbete med att ta offert på borrplan om årsstämman röstar för den frågan. Arbete för att få fibernät till Sörskogen om årsstämman röstar för den frågan. Komplettering av träd och buskar, nyplantering av träd om årsstämman röstar för den frågan. Arbete med att fastställa markgränser. Fortsatt översyn av trädbeståndet på området kring Taggsvampsvägen. Fortsatt upprustning av Byan. Tilläggsisolering av innertak. Styrelsens omfattning Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Vi föreslår att styrelsen under 2013 arbetar med en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 12 (25)

13 Sörskogens Samfällighetsförening Budget för perioden INKOMSTER Budget 2013 Medlemsavgifter Byan inkomst Eldebitering Garage Förseningsavgifter Övriga intäkter 0 Ränteintäkter 0 Summa inkomster UTGIFTER Budget 2013 Kontor & Tryck Avtal Villaägarnas riksförbund Styrelse o Revisorer Styrelsemöten, planeringsdagar Vatten och avlopp El garage/bollplan Renhållning och städning Avgifter ComHem Sommarunderhåll, Riksbyggen Sommarunderhåll, övrigt Vinterunderhåll, Riksbyggen Underhåll tak, kupoler Underhåll garage & elcentraler Underhåll lekparker/bollplan Diverse övriga kostnader Försäkringar Byan - Drift Byan - Underhåll Övr. finansiella kostnader Avsättn. till Underhållsfond Årets resultat Summa utgifter Årets resultat Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot samt Underhållsfond. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2013 föreslås vara kr per delägarfastighet och betalas kvartalsvis i efterskott. Förseningsavg./Påminnelseavg. föreslås vara 100 kr för Medlemsavgift. Påminnelseavgift för inlämning av uppgift om Eldebitering garage föreslås vara 50 kr för och påminnelse för betalning av Byanhyra 50kr. Debitering kvartalsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medl.avg kr kr kr kr kr

14 Bästa boende i Sörskogen samfällighet Sörsam Efter beslut på stämman 2012 så har styrelsen utrett möjligheten att ansluta samfällighetens samtliga fastigheter till ett fiberoptiskt bredbandsnät. Detta kan ske via en så kallad stadsnätsanslutning. En anslutning till stadsnätet innebär att vi kan få höghastighetsbredband, IPtelefoni och IP-TV till vår samfällighet och samtidigt sänka medlemmarnas kostnader för dessa tjänster och öka de boendes valmöjligheter. Ett lokalt områdesnät kommer i så fall att byggas i samband med detta och varje fastighet kommer att få ett bredbandsuttag i väggen. Samfälligheten kommer sedan att äga detta nät. Initialt kommer ett avtal att skrivas med en operatör som får exklusivitet i nätet under en tid, därefter står det samfälligheten fritt att välja en annan operatör. Denna typ av investering har framförallt fyra fördelar; -Samfälligheten kan konkurrensutsätta leverantörerna bättre och kostnaderna för de boende blir därmed lägre och kvaliteten på tjänsterna högre -Valfriheten kommer att öka -Värdet på fastigheterna kommer att öka -Snabbare, driftssäkrare internet I dagsläget har offerter tagit in från operatörerna Bredbandsbolaget, Ownit AB och Telia gällande en helhetslösning. Detta innebär att operatören tar ansvar för hela processen med att; 1) ansluta samfälligheten till stadsnätet. 2) bygga samfällighetens fastighetsnät samt områdesnät med optofiberkabel som är gigabitsklassad (klarar minst 1000Mbit/s i båda riktningarna). 3) Leverera tjänster såsom IP-telefoni, 100Mbit/s bredband (symmetriskt), IP-TV och kabel-tv via befintligt koaxialnät. Comhem har tillfrågats om att erbjuda likvärdiga tjänster via det befintliga koaxialnätet som redan finns installerat i varje fastighet. Nedan finns en jämförelse mellan samtliga offerter som styrelsen fått in. Samtliga priser är presenterade i kostnad per hushåll och månad. Vi har inte tagit hänsyn till ADSL lösningar via det befintliga telefonnätet Michael Nyberg Johan Bennerheim Ove Pettersson Josef Benauda

15 Installationskostnad per hushåll ink trådlös router Bredbandsbolaget Comhem Ownit Telia 0:- vid kollektiv Befintlig 18750:- ink moms 10862,50 ink anslutning. infrastruktur per fastighet moms per 3750:- ink moms fastighet vid individuell anslutning Avtalstid 5 år exklusivt, 20 år närvarorätt 3 år exklusivt 3 år exklusivt 3 år exklusivt Tjänstekostnad Bredband 100/100Mbit/s kollektiv anslutning 165:- ink moms Erbjuder endast 10/1 Mbit/s kollektivt. 199:- ink moms Se paketpris kollektiv anslutning nedan Tjänstekostnad Kabel-TV kollektiv anslutning 69:- ink moms per månad 82,50 ink moms 69:- ink moms Se paketpris kollektiv anslutning nedan Tjänstekostnad Telefoni kollektiv anslutning Ingår Ingår Ingår Ingår Tjänstekostnad Bredband 100/100Mbit/s individuell anslutning 399:- ink moms 399:- ink moms 339:- ink moms Ingen uppgift Tjänstekostnad Kabel-TV individuell anslutning Från 109:- ink moms Från 248:- ink moms Från 109:- ink moms per månad. Ingen uppgift Tjänstekostnad Telefoni individuell anslutning Ingen uppgift 98:- ink moms Ingår i bredbandsavgift Ingen uppgift Paketpris kollektiv anslutning samtliga tjänster 235:- ink moms 119:- ink moms (Dock endast 10/1Mbit/s bredband) 259:- ink moms 259:- ink moms

16 Frågor och svar: 1. Vad är skillnaden mellan kollektiv samt individuell anslutning? I samtliga erbjudanden från de olika operatörerna så kommer varje fastighet att anslutas till det nya fiberbaserade fastighet- samt områdesnätet. Sedan finns det alternativ gällande anslutning av tjänsterna. Antingen så tecknar samfälligheten ett kollektivt avtal gällande tjänster med en operatör. Detta innebär att samtliga 270 hushåll kommer att tecknas för en bredbandstjänst via det nya uttaget. Med denna lösning så blir kostnaden per hushåll lägre i och med att samfälligheten upphandlar detta gemensamt. Om samfälligheten skulle välja en individuell anslutning av tjänster så betyder det att det är upp till varje enskilt hushåll att teckna sig för tjänster. Detta medför att priset per tjänst blir högre för det enskilda hushållet. 2. Vilka hastigheter kan vi räkna med i det nya bredbandsnätet? Med ett nytt bredbandsnät ska alla medlemmar minst ha möjlighet att få tillgång till en uppkoppling på 100 Mbit/s, men några operatörer erbjuder upp till 1000 Mbit/s till respektive hushåll. 3. Kundservice Alla operatörer har någon form av kundservice dit medlemmarna kan vända sig vid frågor om installation, fakturor och felavhjälpning. Då kundservicen oftast är den enda kontakten mellan medlemmen och operatören är det väldigt viktigt att operatören har generösa öppettider, både via telefon och e-post, samt att man som kund får snabb och bra hjälp. 4. Exklusiv nyttjanderätt samt närvarorätt- vad är det? Samtliga operatörer kräver en exklusiv nyttjanderätt av det områdes- samt fastighetsnät som installeras. Detta innebär att den operatör vi väljer att skriva avtal med kommer ensamt kunna erbjuda sina tjänster under en viss avtalstid. Närvarorätt innebär att en operatör har rätt att erbjuda sina tjänster i områdes- samt fastighetsnätet till våra medlemmar, dock så kan samfälligheten teckna ett nytt exklusivt avtal med en annan operatör under denna avtals tid. 5. Internet utan begräsningar Vi kommer även säkerställa i avtalet med bredbandsleverantören att de inte har rätt att sätta några

17 begränsningar eller har möjlighet att begränsa tillgång till tjänster på Internet. Den här frågan kommer över tiden att bli allt viktigare då allt mer innehåll görs tillgängligt på Internet. Eftersom Internet är en bärare av tjänster och innehåll skall kunderna naturligtvis ha full tillgång till allt som finns tillgängligt. Dessutom med en hög internet anslutning är det möjligt att på sikt genom Internet få tillgång till rörligt innehåll i HD-TV upplösning. 6. Kabel-TV Styrelsen har efterfrågat en lösning där hushållen fortfarande kan få ett baspaket av kabel-tv via det befintliga koaxialnätet (Comhem nätet). Sedan kan varje enskild fastighetsägare uppgradera sitt kanalutbud enligt eget önskemål. 7. IP-telefoni vad är det? IP-telefoni innebär att istället för att ringa via det befintliga kopparnät som finns installerat så ringer hushållen via det nya bredbandsnätet. Detta medför att man kan säga upp sitt abonnemang hos sin nuvarande telefonioperatör. Detta medför vanligen att man kan spara pengar då IP-telefoni för det mesta har billigare månadskostnad och minutavgifter. Man kan fortfarande behålla sin gamla telefon och flytta med sitt telefonnummer om man så önskar. 8. Vad är skillnaden mellan ett koaxialnät ( Comhem nätet) och ett nytt optofibernät? Ett koaxial nät som i dag finns installerat i våra fastigheter är ett nät som är uppbyggt för leverans av tv-signal. I dagsläget går det att nyttja flera tjänster via detta nät. Dock med vissa begränsningar. Det största problemet med detta nät är att alla fastigheter i samma länga delar kabel och därmed samma signal. Detta betyder att när flera personer nyttjar tjänster samtidigt så riskerar man att ej få ut de hastigheter på internet som man betalar för. Man kan även uppleva störningar av tv-signalen. Om samfälligheten skulle installera ett optofibernät så innebär det att samtliga hushåll kommer att få en egen kabel till en kopplingspunkt som är ansluten till stadnätet. Det betyder att din internetuppkoppling blir snabbare och driftsäkrare.

18 Motioner och framställan från styrelsen Motion till årsmötet 2013 nummer 1 Jag undrar varför vi ska betala avgiften till Sörsam den 29 i månaden varje kvartal. Så gott som alla andra räkningar har den sista som betalningsdag. Föreslår att sista betalningsdag för avgiften till Sörsam ändras till den sista i månaden. Förmodar att de flesta betalar den då i alla fall. Eva Åström Flug 18 Anledningen till nuvarande betaldagar är att vi ska slippa periodisera betalningar som kommer på fel sida av månadsskiftet. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Framställan från styrelsen Inspektering av samfällighetens avloppsrör. nummer 1 Efter några stopp i avlopp samt med vetskap om att vårt avloppssystem börjar närma sig 40 år, föreslår styrelsen att vi gör en inspektion av avloppssystemet. Inkassering av medlemsavgiften nummer 2 Styrelsen föreslår att vi återgår till att skicka ut inbetalningskort då det nya systemet har fungerat alldeles för dåligt. Styrelsen föreslår att vi tar hjälp av Villaägarna att sköta debiteringen av medlemsavgifter och påminnelser. Kostnaden för detta skulle uppgå till cirka kr per år. Gästparkeringsplatser nummer 3 Mångårigt problem med att de som bor i Sörskogen ställer egna bilar på våra gästparkeringsplatser. Styrelsens vädjan i infoblad har inte förändrat situationen. Styrelsen föreslår avgiftsbeläggning av gästparkeringsplatserna förutsatt att lämplig avtalsform kan tecknas. Bergvärmeborrning nummer 4 Det ligger i kommunens intresse att vi använder förnyelsebar energi och tillstånd till borrning har redan beviljats till de fastigheter som har gjort ansökan enligt gällande regler. För att göra det möjligt för alla intresserade att borra för bergvärme krävs en borrplan. Styrelsen vill att årsmötet tar ställning till om vi ska begära in offert på en borrplan. 18 (24)

19 Nyplantering av träd nummer 5 För att kompensera för redan borttagna träd vill styrelsen låta vår entreprenör plantera nya träd i området. Styrelsen föreslår nyplantering av träd under 2013 till en kostnad av kr. Styrelsen föreslår vidare att en arbetsgrupp av boende i området bildas. Arbetsgruppens uppdrag ska vara att ta fram vilka trädslag som ska planteras samt var träden ska planteras. Fibernät till alla fastigheter nummer 6 Arbetsgruppen har nu lagt fram tre förslag att ta ställning till. Vilket av de tre alternativen ska vi gå vidare med? Installationskostnad per fastighet inkl. trådlös router Avtalstid Pris kollektiv anslutning Bredbandsbolaget Telia Ownit Comhem 0 kr vid kollektiv 10862:50 kr kr Befintlig anslutning. triple play per fastighet infrastruktur 3750 kr vid paketpris individuell ansl. per fastighet 5 år exklusivt 3 år exklusivt 3 år exklusivt 3 år exklusivt 20 års närvarorätt 235:- 259:- 259:- 119:- 100/100Mbit/s 100/100Mbit/s 100/100Mbit/s 10/1Mbit/s Husfasadstegar nummer 7 Styrelsen har tagit in offert på tilläggsbyggnation på stegarna så att det går lättare att ta sig upp och ner och föreslår att alla områdets stegar besiktigas och förses med byglar till en kostnad av 3200:- /stege. 19 (24)

20 Valberedningens förslag 2013 till styrelse för 2013 (2014) Ordförande Greta Tellström T147 Omval 1 år Ledamöter Anders Palm T65 Kvar 1 år Auli Sarlin F101 Omval 2 år Magnus Wetterberg F1 Omval 2 år Marko Grbovic T87 Kvar 1 år Inger Nyberg F34 Kvar 1 år Henrik Wohlmer B 47 Nyval 2 år Suppleanter Pierre Kuster B7 Nyval 1 år Stefan Karlsson Zanardi B6 Nyval 1 år Revisorer Johan Blomgren F73 Omval 1 år Erik Dahlberg T189 Omval 1 år Revisorssuppleant Lasse Hanson F37 Omval 1 år Olle Larsson F43 Omval 1 år Valberedning 2013 (2014) Nuvarande valberedning står till förfogande om årsmötet så önskar Robert Ervenius Ann Johansson Olle Larsson Ori Levin Caroline Lornudd Arne Åkerfeldt 20 (24)

21 Sörskogens samfällighetsförening Fullmakt för... att föra min talan vid Sörsams ordinarie årsstämma den 12 mars 2013 Huddinge den / namn (texta tack)... adress... (underskrift av samtliga fastighetsägare på adressen) OBS! Deltagare på stämman får inte medföra fler än en fullmakt för annans räkning. 21 (24)

22 Sörskogens Samfällighetsförening Inför deklarationen 2013 Uppgift om befintliga lån samt erlagda räntor och amorteringar (kr) år 2012: Lån Datum Skuldänta Amortering Saldo Nordea, (Fläktar & kupoler) Totalt Skuldänta Amortering Utg. Skuld Per fastighet Obeservera att räntekostnader under 100kr inte tas med i deklarationen. Det är därför i år ingen idé att komplettera deklarationen med dessa uppgifter. (Om du har köpt fastigheten under året, ankommer det på Dig att lämna uppgift till den förre fastighetsägaren om dennes andel.) Huddinge den 30 januari 2013 Magnus Wetterberg Kassör Flugsvampsvägen 1, Tel: Sörskogens Samfällighetsförening Org.nr Box Hudinge

23 Underhållsplan Anl. kod Objekt Åtgång per år Avsättning SEK/år Kontrollperiod antal år Kostnad totalt uppskattad period SEK 1A Elskåp, garage A Garageportar A Garage, elmätare A Garage - proppskåp (Invändiga i garagen) 1A Garage, belysning + Kabel A Garage - ljusvakt kopplingsdosor 1A Bilstaket A Parkeringsplatser (Skylt,asfalt, målning och kantsten) 1B Avloppsledningar, under fastigheter 1B Avloppsbrunnar i mark /ritning finns 1B Dagvattenbrunnar i mark B Inkommande vatten, rör under husen, från T-kopplingen och utåt 1C Trappa; Bläck/Dagis C Gångvägar D 3 lekplatser med tillhörande utrustning 1E Trädfällning i området E Stödmur tomtgränser, ej Tryffelvägen, skyltar 1F Bollplan, belysning F Bollplan. Staket+stolpar F Bollplan, bollplank F Bollplan, mål F Bollplan, bänk F Cykelställ 1 st G Elledningar med fördelningscentraler, husgavlar 1H TV-nät H Tv-förstärkarskåp I Samfälldsägda Staket I Stödmur Tryffelv / Bläck J Plåtbeklädnader, radhustakssidor alla radhus 1J Hängrännor, stuprör alla radhus 1J Takbeläggning J Takfläktar, med plåtbeklädnad J Takhuvar/Lanterniner K Gavelstegar L Flaggstång L Byan löp SUMMOR (20)

24 Vad användes din avgift till 2012? Intäkter Belopp kr Kostnader Belopp Procent kr / hus Drift, underhåll & Byan kr 50% kr Kabel-nät, ComHem kr 12% 973 kr Övriga kostnader kr 8% 688 kr Amortering lån kr 12% kr Underhållsfond kr 18% kr kr 100% kr Underskott kr Vad användes din avgift till 2012? Drift, underhåll & Byan Kabel-nät, ComHem Övriga kostnader Amortering lån Underhållsfond

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014

Sörskogens A-Ö. Oktober 2014 Sörskogens A-Ö Oktober 2014 Här finns information om stort och smått om att bo i Sörskogen. Nyttig läsning för både nya och gamla Sörskogsbor. Du hittar alltid den senaste versionen på Sörsams hemsida.

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund.

08. Framställan fibernätsfrågan - från styrelsen (se bilagor) Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på www.visingelund. Extra Föreningsmöte i Visingelunds samfällighet Tid: Torsdag 26 april, 2012, kl. 19.00 Plats: Kvartersgården Innerspåret 10 DAGORDNING 01. Stämman öppnas 02. Godkännande av mötets utlysande 03. Godkännande

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Uppdaterat 2013-11-14 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf TELLUS 2011-01-01 Brf TELLUS 2011-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2011-01-01 2011-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22

Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 Löpande underhållsplan för Tallbacken Samfällighetsförening Version 2013-04-22 1 (20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Om samfälligheten och underhållsplanen... 5 2.1 Ansvarsfördelning... 5 2.1.1

Läs mer