Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid och skötsel. Vill du vara med och bestämma i dessa viktiga frågor har du möjlighet att göra det på mötet. Om du inte kan komma, men ändå vill göra din röst hörd, skriver du under fullmakten och lämnar den till en medlem som ska närvara vid årsstämman. Observera att medlemmar inte kan medföra fler än en (1) fullmakt för annans räkning. Välkomna! Styrelsen för Sörsam

2 Dagordning vid Sörsams ordinarie årsstämma den 12 mars Stämmans öppnande 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 3. Fastställande av dagordning 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Val av två justeringsmän/rösträknare 7. Verksamhetsberättelse 3 8. Ekonomisk berättelse 9 9. Revisorernas berättelse Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 11. Reglering av fordran på medlemmarna 12. Verksamhetsplan Fastställande av styrelsens omfattning Ersättning till styrelse och revisorer Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd Rapport från arbetsgruppen för TV-nät Motioner och framställan från styrelsen Val av ordinarie ledamöter Val av suppleanter 20. Val av två revisorer 21. Val av två revisorssuppleanter 22. Val av valberedning Avtackande av avgående styrelseledamöter 24. Övriga frågor 25. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 26. Stämmans avslutande Bilagor Fullmaktsblankett Uppgifter inför deklarationen Underhållsplan Vad används din avgift till? 2 (25)

3 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Greta Tellström T 147 Vice ordförande Anders Palm T 65 Kassör Magnus Wetterberg F 1 Sekreterare Auli Sarlin F 101 Ledamot Josef Benauda F 7 Ledamot Inger Nyberg F 34 Ledamot Marko Grbovic T 87 Suppleant Henrik Wohlmer B 47 Suppleant Sofia Granholm B 103 Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Revision av samfällighetens räkenskaper och verksamhet har utförts av: Johan Blomgren F 73 och Erik Dahlberg T 189. Revisorssuppleanter har under året varit: Lasse Hanson F 37 och Olle Larsson F 43 Ansvarsområden Betalningskontroll Byalagsstugan Byanvärd, bokning Bollplan Elavläsning/garage Entreprenad Flaggning Försäkring Garage Garagebelysning Grannsamverkan Hemsidan Info till medlemmarna Lekparker Miljöstationen - Miljöfrågor Nya medlemmar Anders Palm Inger Nyberg Hanna Rudin, T81 (ej i styrelsen) Camilla Adolfsson, T 101 från 1 juli (ej i styrelsen) Henrik Wohlmer Josef Benauda Henrik Wohlmer Samtliga Sofia Granholm Sofia Granholm Lars Elebäck, T 69 (ej i styrelsen) Anders Palm Lasse Hanson, F 37 (ej i styrelsen) Auli Sarlin Josef Benauda Inger Nyberg Respektive gaturepresentant 3 (25)

4 Nyckel till förråd och stege Pulkaskydd Snickerier Tak Telefonkatalog för Sörskogen Trafiksäkerhet Trädvård TV-nät Underhållsplan Arbetsplan för vårstädning Vatten och avlopp Valborg Årsmöte Magnus Wetterberg / Sofia Granholm Allan Nyberg, F 34 (ej i styrelsen) Henrik Wohlmer / Sofia Granholm Marko Grbovic Auli Sarlin Anders Palm Henrik Wohlmer Josef Benauda Marko Grbovic Samtliga Sofia Granholm Samtliga Samtliga Gaturepresentanter Bläcksvampsvägen (78 st) 1 99 Henrik Wohlmer Sofia Granholm 2 28 Sofia Granholm Flugsvampsvägen (74 st) 1 31 Josef Benauda Magnus Wetterberg 2 40 Inger Nyberg Auli Sarlin Taggsvampsvägen (118 st) 1 23, Marko Grbovic 2 40, Marko Grbovic Anders Palm Medlemmar Antalet medlemsfastigheter i föreningen är 270. Utdebitering I enlighet med årsstämmans beslut var utdebiteringen under året kr. Debitering har skett med kr vardera i mars, juni, september och december. Försenings- och påminnelseavgift har debiterats med 100 kr vid utebliven betalning. Enligt stämmobeslut har vi inte delat ut inbetalningskort, utan endast meddelat på hemsidan, i stämmoprotokollet och Hemma i Sörskogen om de fyra betalningstidpunkterna, Sörsams konto och vikten att ange betalarens fastighetsbeteckning t ex B123. Betalningsdisciplinen i föreningen är relativt god, men något sämre än tidigare år. Ekonomi Föreningens intäkter och kostnader har bokförts löpande. Intäkterna för påminnelseavgifter överskred budget och övriga intäkter följde budget. Kostnaderna för underhåll av tak blev högre än väntat, medan kostnader för lekparker, räntekostnader och underhåll av Byan blev lägre än budgeterat. I övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningen. 4 (25)

5 Information till medlemmarna Informationsbladet Hemma i Sörskogen har delats ut sju gånger via epost till alla som har meddelat sin epostadress till styrelsen, på papper i alla postlådor och på hemsidan. Särskild information har också delats ut om valborgsmässoelden, elavläsning i garage och fyra gånger under veckan september då våra garageväggar tvättades. Sörskogens interna telefonkatalog delades ut i juni. Samlad information "A - Ö" uppdateras fortlöpande och senaste utgåvan är tillgänglig på hemsidan Nyinflyttade till Sörskogen hälsas välkomna av respektive gaturepresentant. Årets vårstädning blev trevliga dagar med styrelsen, som grillade korv och serverade fika, då både nya och gamla, unga som äldre medlemmar kunde umgås och skapa nya kontakter. Konstruktioner uppförda utan tillstånd Under året har det uppdagats, att olika byggnationer har uppförts på samfällighetens mark eller för nära markgränsen. Sörsam ger inga tillstånd i strid med gällande anläggningsbeslut. Då problemen inte har rättats till genom styrelsens brev och muntliga påpekanden måste samfällighetens markrättigheter skyddas med hjälp av lantmätare och kronofogde. Detta kan fördyra boendet för alla tills upplupna kostnader för återställande av den gemensamma marken kan faktureras på de fastigheter som orsakat problemen. Även bergvärmeborrningar har genomförts under samfällighetens mark med tillstånd från Huddinge kommun via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutsättning för att alla enskilda fastigheter ska kunna borra för bergvärme är att en borrplan upprättas för hela området. Styrelsen tar upp frågan om borrplan på årsstämman. Bollplan/Skridskobana Vi anlitar extern entreprenör som "ismakare" och bollplanen spolas så fort det blir tillräckligt kallt. Byalagsstugan Underhåll görs fortlöpande. Golvet var slitet och svårt att rengöra. Rengöring och polering är utförd med golvmaskin. Ny dammsugare är inköpt. Tätningslister är monterade i fönstren. Nya bord med bänkar vid Byalagsstugan blev klara precis lagom till städdagarna. En offert är intagen för renovering av toaletten. Värmepumpen är inte pålitlig längre då den inte går upp i värme ordentligt och ny luft-luft värmepump är beställd. Försäkringar Vi har avtal med IF. På hösten skadades samfällighetens gräsmattor, när transport- och bärgningsfordon i strid mot lagen om terrängkörning gjorde djupa spår i den mjuka marken. Vi har polisanmält händelsen och skadan är anmäld till bilarnas fordonsförsäkringar. Lekplatser Linbanan har behövt och fått underhåll vid flera tillfällen under året. Elavläsning i garage Insamling av mätarställningar skedde i maj och debitering i augusti Garage Enligt beslut på årsstämman har alla ytterväggarna på garagen tvättats och resultatet blev väldigt lyckat. Vi vill tacka alla för positiv medverkan. Under året har vi även gjort en 5 (25)

6 grundlig genomgång av låsen i samtliga garagelängor och vår entreprenör har kontinuerligt reparerat de skador som har upptäckts. De som har installerat automatisk garageöppnare måste själv stå för kostnader som uppkommer om automatiken behöver lagas eller justeras. Snickerier Nytt staket har byggts längs Tryffelvägen vid garagelängorna på Bläcksvampsvägen. Sommar- och vinterunderhåll Vi har avtal med Riksbyggen och har tillgång till Riksbyggens beredskapslista för kontakt med ansvarig personal för effektivt arbete. När det var utfärdat klass 2 varning och en halv meter snö föll, hann varken kommunen eller vår entreprenör få bort snön inom rimlig tid. Först efter många påstötningar blev våra otillgängliga gator plogade. Vårstädning Rutinen med indelning i städområden, städuppdrag på papperslappar, som medlemmarna kunde plocka med sig och återkomma med rapport efter genomfört arbete, har gjort att städdagarna fungerade mycket bra. Samlingen efteråt till korvgrillning och kaffe, saft och kakor gjorde städdagarna till glada vårfestdagar för vuxna och barn i alla åldrar. Valborgsmässofirande Huslängorna Bläck B101-B117 stod för trevligheterna kring valborgsmässofirande. Någon pub blev inte av, men med hjälp av fotbollslagens föräldrar och andra frivilliga genomfördes fackeltåg från Byan ner till platsen för elden, vårsånger sjöngs och traditionsenligt valborgsmässofirande ägde rum. Trädvård Vi har fortsatt med trädvårdsplanen vad beträffar avverkning, beskärning och röjning av sly. Vatten och avlopp Vi har under året haft ett par tillfällen som det saknats vatten för samtliga fastigheter. Utöver det så har även ett par hushåll drabbats av stopp i avloppen. Tak Avtalet med Hagmans Tak har förlängts. Under oktober utfördes besiktning av både tak och hängrännor utan andra anmärkningar än att privata föremål och planteringar intill vissa stegar måste tas bort så att besiktning och underhåll kan ske obehindrat. Takfläktarnas garantitid har gått ut och takfläktarna är åter fastighetsägarens ansvar. Huddinge Ventilation kan fortfarande tillkallas för underhåll och reparation av fläkten, men det sker på fastighetsägarens bekostnad. Under året har Hagmans Tak tillkallats flera gånger på grund av läckage. Om taket då visar sig vara oskadat och fukt ändå har trängt in via fläkt, egen skorsten eller annan konstruktion på taket kommer alla kostnader för undersökning och reparation att faktureras fastighetsägaren. I yttertaken får inga nya håltagningar göras. Hemsidan Lasse Hanson är webbmaster för vår hemsida för löpande aktuell information om det som berör medlemmarna i Sörskogens samfällighetsförening. Under 2012 har 6 (25)

7 hemsidan fått ny struktur, nya bilder och anslagstavla. På hemsidan publiceras även information om grannsamverkan samt närpolisens tips och varningar inför större helger. Kabel-TVnät Enligt stämmobeslut har styrelsen utsett en arbetsgrupp för att undersöka villkoren för att dra fiber till våra bostäder. Arbetsgruppen är klar med sitt arbete och offert om fiberanslutning har inhämtats från tre olika bolag, Telia, Ownit och Bredbandsbolaget. En jämförelse med gällande avtal med Comhem kommer att presenteras vid årsmötet. Under julhelgen rapporterades störningar orsakade av kraftiga vindar som slog ut TV, telefon och internet i hela området. Boende i Sörskogen gjorde då rätt i att ringa Comhems kundtjänst, som snabbt hade information om felet och åtgärdade det samma dygn. I övrigt har kabel TV-nätet fungerat utan problem och inom ramen för budgeterade medel. Miljö och miljöstationen Problemet med skräpsäckar, som borde ha lämnats till Flemingsbergs återvinningsstation kvarstår, men efter det att FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har bytt entreprenör har vår miljöstation fått något bättre underhåll. Trafiksäkerhet Det råder parkeringsförbud på gatorna i Sörskogen. Att parkera på trottoaren är att tvinga barnvagnar och barn ut i gatan. Parkering på trottoaren förekommer tyvärr ändå och här krävs skärpning innan tillbud och olyckor sker. Vid storhelger räcker inte de parkeringsplatser som finns uppe i området. Speciellt då är det viktigt att se till att det inte sker någon dubbelparkering som hindrar stora utryckningsfordon att ta sig fram. Ta ditt ansvar, informera och kontrollera hur det parkeras utanför din fastighet! Kommunen har kompletterat bussens vändplan med trottoar runt om. I skrivelse till kommunen har vi även lyft fram behovet av trottoar mellan Bläcksvampsvägens hållplats och gångvägen ner till gamla Sörskogen. Underhållsplan Underhållsplanen för samfällighetens gemensamma tillgångar uppdateras årligen i enlighet med Villaägarnas Riksförbunds riktlinjer för samfällighetsföreningars långsiktiga plan för underhåll och förnyelse. Kommande underhållskostnader är uppskattningar. Siffrorna i första kolumnen hänvisar till siffrorna i anläggningsbeslutet, som finns på hemsidan. Ytterförråd Stege och nycklar till förrådet har lånats ut ett flertal gånger. 7 (25)

8 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening Verksamhetsåret 2012 Sörskogen den 31 januari 2013 Josef Benauda Sofia Granholm Marko Grbovic Inger Nyberg Anders Palm Auli Sarlin Greta Tellström Magnus Wetterberg Henrik Wohlmer 8 (25)

9 Sörskogens Samfällighetsförening Resultaträkning & budget för år 2012 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 276 Antagen Utfall INKOMSTER Budget Utfall i % Medlemsavgifter % Byan inkomst % Eldebitering Garage % Förseningsavgifter % Övriga intäkter Ränteintäkter Summa inkomster UTGIFTER Budget Utfall i % Sommarunderhåll, Riksbyggen % Sommarunderhåll, övrigt % Vinterunderhåll, Riksbyggen % Underhåll tak, kupoler % Underhåll fläktar/kupoler Underhåll lekparker/bollplan % Underhåll garage & elcentraler % Vatten och avlopp Byan - Underhåll % Byan - Drift % El garage/bollplan % Avgifter ComHem % Renhållning och städning Kontor & Tryck % Årsstämma, möteskostnader % Styrelse o Revisorer % Ordförande extra ersättning Försäkringar % Diverse kostnader % Ränta - fläktar/kupoler % Övr. finansiella kostnader % Avsättn. till Underhållsfond % Årets resultat % Summa utgifter Årets resultat Amortering lån fläktar & kup Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgjordes av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2012 beslutades till kr per delägarfastighet, betalning i slutet av varje kvartal. Förseningsavg./påminnelseavg. var 100 kr för medlemsavgift och 50 kr för eldebitering garage & byanhyra.

10 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2012 T o m bokf.datum: 31/ T o m verifikation: A 276 TILLGÅNGAR Kassa 0,00 0,00 PlusGiro , ,57 Nordea, Sparkonto , ,77 Nordea, Likviditetsinvest 1) , ,29 Kundfordringar 0,00 0,00 Fordran medlemsavgifter , ,00 Fordran Medlemmar 2) ,39 0,00 Interimsfordringar , ,00 Summa tillgångar , ,63 SKULDER Leverantörsskulder , ,00 Skuld till medlemmar 2) 0, ,63 Interimsskulder 0, ,00 Förutbetalda medl.avgifter , ,00 Taklån & lån fläktar o kupoler 3) ,00 0,00 Fond Underhåll 4) , ,00 Summa skulder , ,63 Not 1) Nordea, likviditetsinvest Marknadsvärde per 31 december ,32 Not 2) Fordran/skuld till medlemmar Fordran vid årets början , ,39 Årets resultat , ,02 Fordran vid årets slut ,39 0,00 Skuld vid årets slut 0, ,63 Not 3) Lån Nordbanken Skuld vid årets början , ,00 Amortering Lån fläktar & kupoler , ,00 Skuld vid årets slut ,00 0,00 Not 4) Fond Underhåll Fond vid årets början , ,00 Förändring , ,00 Fonderat vid årets slut , ,00

11

12 Verksamhetsplan för underhållsinsatser för år 2013 Undersökning och inspektion av avloppsnätet om årsstämman röstar för den frågan. Avgiftbeläggning av gästparkeringsplatserna om årsstämman röstar för den frågan.. Arbete med att ta offert på borrplan om årsstämman röstar för den frågan. Arbete för att få fibernät till Sörskogen om årsstämman röstar för den frågan. Komplettering av träd och buskar, nyplantering av träd om årsstämman röstar för den frågan. Arbete med att fastställa markgränser. Fortsatt översyn av trädbeståndet på området kring Taggsvampsvägen. Fortsatt upprustning av Byan. Tilläggsisolering av innertak. Styrelsens omfattning Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. Vi föreslår att styrelsen under 2013 arbetar med en ordförande, sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. 12 (25)

13 Sörskogens Samfällighetsförening Budget för perioden INKOMSTER Budget 2013 Medlemsavgifter Byan inkomst Eldebitering Garage Förseningsavgifter Övriga intäkter 0 Ränteintäkter 0 Summa inkomster UTGIFTER Budget 2013 Kontor & Tryck Avtal Villaägarnas riksförbund Styrelse o Revisorer Styrelsemöten, planeringsdagar Vatten och avlopp El garage/bollplan Renhållning och städning Avgifter ComHem Sommarunderhåll, Riksbyggen Sommarunderhåll, övrigt Vinterunderhåll, Riksbyggen Underhåll tak, kupoler Underhåll garage & elcentraler Underhåll lekparker/bollplan Diverse övriga kostnader Försäkringar Byan - Drift Byan - Underhåll Övr. finansiella kostnader Avsättn. till Underhållsfond Årets resultat Summa utgifter Årets resultat Överskott/Underskott Ev. underskott täcks av likvida medel på PlusGirot samt Underhållsfond. Medlemsavgifter och debiteringslängd: Debiteringslängd utgörs av fastigheterna Taggsvampen med lika andelstal. Avgiften för år 2013 föreslås vara kr per delägarfastighet och betalas kvartalsvis i efterskott. Förseningsavg./Påminnelseavg. föreslås vara 100 kr för Medlemsavgift. Påminnelseavgift för inlämning av uppgift om Eldebitering garage föreslås vara 50 kr för och påminnelse för betalning av Byanhyra 50kr. Debitering kvartalsvis med följande belopp och förfallodagar: Förfallodag Medl.avg kr kr kr kr kr

14 Bästa boende i Sörskogen samfällighet Sörsam Efter beslut på stämman 2012 så har styrelsen utrett möjligheten att ansluta samfällighetens samtliga fastigheter till ett fiberoptiskt bredbandsnät. Detta kan ske via en så kallad stadsnätsanslutning. En anslutning till stadsnätet innebär att vi kan få höghastighetsbredband, IPtelefoni och IP-TV till vår samfällighet och samtidigt sänka medlemmarnas kostnader för dessa tjänster och öka de boendes valmöjligheter. Ett lokalt områdesnät kommer i så fall att byggas i samband med detta och varje fastighet kommer att få ett bredbandsuttag i väggen. Samfälligheten kommer sedan att äga detta nät. Initialt kommer ett avtal att skrivas med en operatör som får exklusivitet i nätet under en tid, därefter står det samfälligheten fritt att välja en annan operatör. Denna typ av investering har framförallt fyra fördelar; -Samfälligheten kan konkurrensutsätta leverantörerna bättre och kostnaderna för de boende blir därmed lägre och kvaliteten på tjänsterna högre -Valfriheten kommer att öka -Värdet på fastigheterna kommer att öka -Snabbare, driftssäkrare internet I dagsläget har offerter tagit in från operatörerna Bredbandsbolaget, Ownit AB och Telia gällande en helhetslösning. Detta innebär att operatören tar ansvar för hela processen med att; 1) ansluta samfälligheten till stadsnätet. 2) bygga samfällighetens fastighetsnät samt områdesnät med optofiberkabel som är gigabitsklassad (klarar minst 1000Mbit/s i båda riktningarna). 3) Leverera tjänster såsom IP-telefoni, 100Mbit/s bredband (symmetriskt), IP-TV och kabel-tv via befintligt koaxialnät. Comhem har tillfrågats om att erbjuda likvärdiga tjänster via det befintliga koaxialnätet som redan finns installerat i varje fastighet. Nedan finns en jämförelse mellan samtliga offerter som styrelsen fått in. Samtliga priser är presenterade i kostnad per hushåll och månad. Vi har inte tagit hänsyn till ADSL lösningar via det befintliga telefonnätet Michael Nyberg Johan Bennerheim Ove Pettersson Josef Benauda

15 Installationskostnad per hushåll ink trådlös router Bredbandsbolaget Comhem Ownit Telia 0:- vid kollektiv Befintlig 18750:- ink moms 10862,50 ink anslutning. infrastruktur per fastighet moms per 3750:- ink moms fastighet vid individuell anslutning Avtalstid 5 år exklusivt, 20 år närvarorätt 3 år exklusivt 3 år exklusivt 3 år exklusivt Tjänstekostnad Bredband 100/100Mbit/s kollektiv anslutning 165:- ink moms Erbjuder endast 10/1 Mbit/s kollektivt. 199:- ink moms Se paketpris kollektiv anslutning nedan Tjänstekostnad Kabel-TV kollektiv anslutning 69:- ink moms per månad 82,50 ink moms 69:- ink moms Se paketpris kollektiv anslutning nedan Tjänstekostnad Telefoni kollektiv anslutning Ingår Ingår Ingår Ingår Tjänstekostnad Bredband 100/100Mbit/s individuell anslutning 399:- ink moms 399:- ink moms 339:- ink moms Ingen uppgift Tjänstekostnad Kabel-TV individuell anslutning Från 109:- ink moms Från 248:- ink moms Från 109:- ink moms per månad. Ingen uppgift Tjänstekostnad Telefoni individuell anslutning Ingen uppgift 98:- ink moms Ingår i bredbandsavgift Ingen uppgift Paketpris kollektiv anslutning samtliga tjänster 235:- ink moms 119:- ink moms (Dock endast 10/1Mbit/s bredband) 259:- ink moms 259:- ink moms

16 Frågor och svar: 1. Vad är skillnaden mellan kollektiv samt individuell anslutning? I samtliga erbjudanden från de olika operatörerna så kommer varje fastighet att anslutas till det nya fiberbaserade fastighet- samt områdesnätet. Sedan finns det alternativ gällande anslutning av tjänsterna. Antingen så tecknar samfälligheten ett kollektivt avtal gällande tjänster med en operatör. Detta innebär att samtliga 270 hushåll kommer att tecknas för en bredbandstjänst via det nya uttaget. Med denna lösning så blir kostnaden per hushåll lägre i och med att samfälligheten upphandlar detta gemensamt. Om samfälligheten skulle välja en individuell anslutning av tjänster så betyder det att det är upp till varje enskilt hushåll att teckna sig för tjänster. Detta medför att priset per tjänst blir högre för det enskilda hushållet. 2. Vilka hastigheter kan vi räkna med i det nya bredbandsnätet? Med ett nytt bredbandsnät ska alla medlemmar minst ha möjlighet att få tillgång till en uppkoppling på 100 Mbit/s, men några operatörer erbjuder upp till 1000 Mbit/s till respektive hushåll. 3. Kundservice Alla operatörer har någon form av kundservice dit medlemmarna kan vända sig vid frågor om installation, fakturor och felavhjälpning. Då kundservicen oftast är den enda kontakten mellan medlemmen och operatören är det väldigt viktigt att operatören har generösa öppettider, både via telefon och e-post, samt att man som kund får snabb och bra hjälp. 4. Exklusiv nyttjanderätt samt närvarorätt- vad är det? Samtliga operatörer kräver en exklusiv nyttjanderätt av det områdes- samt fastighetsnät som installeras. Detta innebär att den operatör vi väljer att skriva avtal med kommer ensamt kunna erbjuda sina tjänster under en viss avtalstid. Närvarorätt innebär att en operatör har rätt att erbjuda sina tjänster i områdes- samt fastighetsnätet till våra medlemmar, dock så kan samfälligheten teckna ett nytt exklusivt avtal med en annan operatör under denna avtals tid. 5. Internet utan begräsningar Vi kommer även säkerställa i avtalet med bredbandsleverantören att de inte har rätt att sätta några

17 begränsningar eller har möjlighet att begränsa tillgång till tjänster på Internet. Den här frågan kommer över tiden att bli allt viktigare då allt mer innehåll görs tillgängligt på Internet. Eftersom Internet är en bärare av tjänster och innehåll skall kunderna naturligtvis ha full tillgång till allt som finns tillgängligt. Dessutom med en hög internet anslutning är det möjligt att på sikt genom Internet få tillgång till rörligt innehåll i HD-TV upplösning. 6. Kabel-TV Styrelsen har efterfrågat en lösning där hushållen fortfarande kan få ett baspaket av kabel-tv via det befintliga koaxialnätet (Comhem nätet). Sedan kan varje enskild fastighetsägare uppgradera sitt kanalutbud enligt eget önskemål. 7. IP-telefoni vad är det? IP-telefoni innebär att istället för att ringa via det befintliga kopparnät som finns installerat så ringer hushållen via det nya bredbandsnätet. Detta medför att man kan säga upp sitt abonnemang hos sin nuvarande telefonioperatör. Detta medför vanligen att man kan spara pengar då IP-telefoni för det mesta har billigare månadskostnad och minutavgifter. Man kan fortfarande behålla sin gamla telefon och flytta med sitt telefonnummer om man så önskar. 8. Vad är skillnaden mellan ett koaxialnät ( Comhem nätet) och ett nytt optofibernät? Ett koaxial nät som i dag finns installerat i våra fastigheter är ett nät som är uppbyggt för leverans av tv-signal. I dagsläget går det att nyttja flera tjänster via detta nät. Dock med vissa begränsningar. Det största problemet med detta nät är att alla fastigheter i samma länga delar kabel och därmed samma signal. Detta betyder att när flera personer nyttjar tjänster samtidigt så riskerar man att ej få ut de hastigheter på internet som man betalar för. Man kan även uppleva störningar av tv-signalen. Om samfälligheten skulle installera ett optofibernät så innebär det att samtliga hushåll kommer att få en egen kabel till en kopplingspunkt som är ansluten till stadnätet. Det betyder att din internetuppkoppling blir snabbare och driftsäkrare.

18 Motioner och framställan från styrelsen Motion till årsmötet 2013 nummer 1 Jag undrar varför vi ska betala avgiften till Sörsam den 29 i månaden varje kvartal. Så gott som alla andra räkningar har den sista som betalningsdag. Föreslår att sista betalningsdag för avgiften till Sörsam ändras till den sista i månaden. Förmodar att de flesta betalar den då i alla fall. Eva Åström Flug 18 Anledningen till nuvarande betaldagar är att vi ska slippa periodisera betalningar som kommer på fel sida av månadsskiftet. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Framställan från styrelsen Inspektering av samfällighetens avloppsrör. nummer 1 Efter några stopp i avlopp samt med vetskap om att vårt avloppssystem börjar närma sig 40 år, föreslår styrelsen att vi gör en inspektion av avloppssystemet. Inkassering av medlemsavgiften nummer 2 Styrelsen föreslår att vi återgår till att skicka ut inbetalningskort då det nya systemet har fungerat alldeles för dåligt. Styrelsen föreslår att vi tar hjälp av Villaägarna att sköta debiteringen av medlemsavgifter och påminnelser. Kostnaden för detta skulle uppgå till cirka kr per år. Gästparkeringsplatser nummer 3 Mångårigt problem med att de som bor i Sörskogen ställer egna bilar på våra gästparkeringsplatser. Styrelsens vädjan i infoblad har inte förändrat situationen. Styrelsen föreslår avgiftsbeläggning av gästparkeringsplatserna förutsatt att lämplig avtalsform kan tecknas. Bergvärmeborrning nummer 4 Det ligger i kommunens intresse att vi använder förnyelsebar energi och tillstånd till borrning har redan beviljats till de fastigheter som har gjort ansökan enligt gällande regler. För att göra det möjligt för alla intresserade att borra för bergvärme krävs en borrplan. Styrelsen vill att årsmötet tar ställning till om vi ska begära in offert på en borrplan. 18 (24)

19 Nyplantering av träd nummer 5 För att kompensera för redan borttagna träd vill styrelsen låta vår entreprenör plantera nya träd i området. Styrelsen föreslår nyplantering av träd under 2013 till en kostnad av kr. Styrelsen föreslår vidare att en arbetsgrupp av boende i området bildas. Arbetsgruppens uppdrag ska vara att ta fram vilka trädslag som ska planteras samt var träden ska planteras. Fibernät till alla fastigheter nummer 6 Arbetsgruppen har nu lagt fram tre förslag att ta ställning till. Vilket av de tre alternativen ska vi gå vidare med? Installationskostnad per fastighet inkl. trådlös router Avtalstid Pris kollektiv anslutning Bredbandsbolaget Telia Ownit Comhem 0 kr vid kollektiv 10862:50 kr kr Befintlig anslutning. triple play per fastighet infrastruktur 3750 kr vid paketpris individuell ansl. per fastighet 5 år exklusivt 3 år exklusivt 3 år exklusivt 3 år exklusivt 20 års närvarorätt 235:- 259:- 259:- 119:- 100/100Mbit/s 100/100Mbit/s 100/100Mbit/s 10/1Mbit/s Husfasadstegar nummer 7 Styrelsen har tagit in offert på tilläggsbyggnation på stegarna så att det går lättare att ta sig upp och ner och föreslår att alla områdets stegar besiktigas och förses med byglar till en kostnad av 3200:- /stege. 19 (24)

20 Valberedningens förslag 2013 till styrelse för 2013 (2014) Ordförande Greta Tellström T147 Omval 1 år Ledamöter Anders Palm T65 Kvar 1 år Auli Sarlin F101 Omval 2 år Magnus Wetterberg F1 Omval 2 år Marko Grbovic T87 Kvar 1 år Inger Nyberg F34 Kvar 1 år Henrik Wohlmer B 47 Nyval 2 år Suppleanter Pierre Kuster B7 Nyval 1 år Stefan Karlsson Zanardi B6 Nyval 1 år Revisorer Johan Blomgren F73 Omval 1 år Erik Dahlberg T189 Omval 1 år Revisorssuppleant Lasse Hanson F37 Omval 1 år Olle Larsson F43 Omval 1 år Valberedning 2013 (2014) Nuvarande valberedning står till förfogande om årsmötet så önskar Robert Ervenius Ann Johansson Olle Larsson Ori Levin Caroline Lornudd Arne Åkerfeldt 20 (24)

21 Sörskogens samfällighetsförening Fullmakt för... att föra min talan vid Sörsams ordinarie årsstämma den 12 mars 2013 Huddinge den / namn (texta tack)... adress... (underskrift av samtliga fastighetsägare på adressen) OBS! Deltagare på stämman får inte medföra fler än en fullmakt för annans räkning. 21 (24)

22 Sörskogens Samfällighetsförening Inför deklarationen 2013 Uppgift om befintliga lån samt erlagda räntor och amorteringar (kr) år 2012: Lån Datum Skuldänta Amortering Saldo Nordea, (Fläktar & kupoler) Totalt Skuldänta Amortering Utg. Skuld Per fastighet Obeservera att räntekostnader under 100kr inte tas med i deklarationen. Det är därför i år ingen idé att komplettera deklarationen med dessa uppgifter. (Om du har köpt fastigheten under året, ankommer det på Dig att lämna uppgift till den förre fastighetsägaren om dennes andel.) Huddinge den 30 januari 2013 Magnus Wetterberg Kassör Flugsvampsvägen 1, Tel: Sörskogens Samfällighetsförening Org.nr Box Hudinge

23 Underhållsplan Anl. kod Objekt Åtgång per år Avsättning SEK/år Kontrollperiod antal år Kostnad totalt uppskattad period SEK 1A Elskåp, garage A Garageportar A Garage, elmätare A Garage - proppskåp (Invändiga i garagen) 1A Garage, belysning + Kabel A Garage - ljusvakt kopplingsdosor 1A Bilstaket A Parkeringsplatser (Skylt,asfalt, målning och kantsten) 1B Avloppsledningar, under fastigheter 1B Avloppsbrunnar i mark /ritning finns 1B Dagvattenbrunnar i mark B Inkommande vatten, rör under husen, från T-kopplingen och utåt 1C Trappa; Bläck/Dagis C Gångvägar D 3 lekplatser med tillhörande utrustning 1E Trädfällning i området E Stödmur tomtgränser, ej Tryffelvägen, skyltar 1F Bollplan, belysning F Bollplan. Staket+stolpar F Bollplan, bollplank F Bollplan, mål F Bollplan, bänk F Cykelställ 1 st G Elledningar med fördelningscentraler, husgavlar 1H TV-nät H Tv-förstärkarskåp I Samfälldsägda Staket I Stödmur Tryffelv / Bläck J Plåtbeklädnader, radhustakssidor alla radhus 1J Hängrännor, stuprör alla radhus 1J Takbeläggning J Takfläktar, med plåtbeklädnad J Takhuvar/Lanterniner K Gavelstegar L Flaggstång L Byan löp SUMMOR (20)

24 Vad användes din avgift till 2012? Intäkter Belopp kr Kostnader Belopp Procent kr / hus Drift, underhåll & Byan kr 50% kr Kabel-nät, ComHem kr 12% 973 kr Övriga kostnader kr 8% 688 kr Amortering lån kr 12% kr Underhållsfond kr 18% kr kr 100% kr Underskott kr Vad användes din avgift till 2012? Drift, underhåll & Byan Kabel-nät, ComHem Övriga kostnader Amortering lån Underhållsfond

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2012 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2011 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2012 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 13 mars klockan 19.30. Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2012 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 13 mars klockan 19.30. Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2012 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 13 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets

Läs mer

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll 17-03-20 Sörskogens Samfällighetsförening Balansräkning för år 2016 T o m bokf.datum: 31/12 2016 T o m verifikation: A151 TILLGÅNGAR 2015-12-31 Förändring 2016-12-31

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse extra årsstämma

Kallelse extra årsstämma Kallelse extra årsstämma Extra årsstämma 2017 i Sörskogens samfällighetsförening Tid: Måndagen den 9 oktober kl. 19:00 Plats: Huddingegymnasiets Aula, Gymnasietorget 1 Årsstämman är beslutande organ för

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2008 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 12 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2008 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 12 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2008 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 12 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad. 1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL SÖRSAM 2008. Sörskogens Samfällighetsförening Fört vid årsstämma med Sörskogens Samfällighetsförening onsdagen den 12 mars 2008 i Folkets Hus, Huddinge Centrum. Antalet närvarande röstberättigade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2009

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2009 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2009 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2009. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2005

Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2005 Verksamhetsberättelse för Sörskogens Samfällighetsförening verksamhetsåret 2005 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2005: Styrelsen har under

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening. Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2009 i Sörskogens samfällighetsförening Onsdagen den 11 mars klockan 19.30 Folkets Hus i Huddinge centrum Årsstämman är beslutande organ för frågor som rör områdets framtid

Läs mer

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad.

1 Årsstämmans öppnande Ordf. Greta Tellström hälsade medlemmarna Välkomna och förklarade stämman öppnad. 1 ÅRSMÖTESPROTOKOLL SÖRSAM 2007. Sörskogens Samfällighetsförening Fört vid årsstämma med Sörskogens Samfällighetsförening onsdagen den 14 mars 2007 i Folkets Hus, Huddinge Centrum. Antalet närvarande röstberättigade

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007

Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007 Verksamhetsberättelse Sörskogens samfällighetsförening 2007 Styrelsen för Sörskogens samfällighetsförening avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2007. Styrelsen har under året haft följande

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30

Välkomna till. Årsmöte 2016. Lindåsskolans matsal. Onsdag 23 mars 18.30 Välkomna till Årsmöte 2016 Lindåsskolans matsal Onsdag 23 mars 18.30 Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten Östra Lindås kallar härmed medlemmarna till årsmöte 2016. Mötet kommer att hållas i

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening

Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening Välkommen till ordinarie årsstämma i Stenrike Ekonomisk Förening 2016-05-08 Nuläge Datum 2015-06-26 2016-04-16 Medlemmar 650 711 Intressenter/ 12 2 ännu ej betalt Totalt 662 713 Beställt fiber 565 840

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. TORSDAGEN DEN 26 mars 2015, KL. 19.00 HERRESTORPSSKOLANS MATSAL

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. TORSDAGEN DEN 26 mars 2015, KL. 19.00 HERRESTORPSSKOLANS MATSAL KALLELSE TILL STÄMMA FÖR OLSGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE TORSDAGEN DEN 26 mars 2015, KL. 19.00 HERRESTORPSSKOLANS MATSAL Välkomna! Styrelsen för Olsgårdens Samfällighetsförening OLSGÅRDENS

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 Anläggningssamfälligheten GRIMSTA A 2012-03-08 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 N ar.? Den 29 mars kl. 19.30 Var? Breddenskolans matsal Dagordning: 1 Mötet öppnas 2 Mötet behörigt utlyst? 3 Fastställande av

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA FÖR ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Torsdagen den 24 oktober 2013 kl 19.00 äger extrastämma med Äppelblommans samfällighetsförening rum. Platsen: Mathiasgården vid Vallentuna

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013.

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2013. Tid: Söndagen den 24 mars 2013, kl. 12.00 14.00 Plats: Mörtviksskolans

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06 PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2004-10-06 Bakbordets ordförande Stefan Säve hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Läs mer

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING ÅRSBERÄTTELSE FÖR GRÅHUNDENS SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2013-01-01 2013-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Gråhundens Samfällighetsförening, 717911-1625, avger här verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening Kallelse till årsstämma i Brittsommars Samfällighetsförening Tid: Måndag 2016-04-11, 19.00-21.30 Plats: Strandskolan/Masten l Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt utgift och inkomststat

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2005-10-06

PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2005-10-06 PROTOKOLL FÖRT VID SAMFÄLLIGHETEN BAKBORDETS ÅRSMÖTE 2005-10-06 Bakbordets ordförande Stefan Säve hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 Val av ordförande och sekreterare för stämman Till

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll ordinarie föreningsstämma Protokoll ordinarie föreningsstämma Dag Plats Önneredshallen, Påvelund Tid kl 19:00 20:00 Närvarande 22 fastigheter enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Roland Norlén (RN) hälsade alla välkomna och höll

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Skälby Tredje Samfällighetsförening. Årsstämma Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Årsstämma 2016 Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma Torsdagen den 17 mars kl 19.00 Café Astrid Underlag till årsstämman (bilagor): 1. Förslag till dagordning

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer