PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013"

Transkript

1 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25 april 2013 kl i Stenhamra församlingsgård. Årsstämmans öppnande Ordförande Mats Wrangö öppnade stämman och hälsade alla välkomna. Arton fastighetsägare var representerade. Kallelsen till årsstämman förklarades ha skett i stadgeenlig ordning. 1 Val av ordförande till stämman Mats Wrangö valdes till ordförande av stämman. 2 Val av sekreterare till stämman Catrina S Karlsson valdes till sekreterare för stämman. 3 Val av två justeringsmän Magnus Bennerheim (nr 129) och Ulla Johansson (nr 35) valdes till justeringsmän. 4 Styrelsens och revisorernas berättelser Revisor Dan Normark informerade om förslaget med resultatdispositionen som presenterades på stämman för att få in mer medel i underhållsfonderna. KLEVBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Från föregående år balanserade vinstmedel ,89 Årets vinst ,40 Totalt ,29

2 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 2 av 7 Styrelsen föreslår att: Till underhållsfonder avsättes (specificeras/fond) ,00 I ny räkning balanseras 404,29 Totalt ,29 KLEVBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2 Resultatdisposition Från föregående år balanserade vinstmedel ,29 Årets vinst 80,38 Totalt ,67 Styrelsen föreslår att: Till underhållsfond avsättes ,00 I ny räkning balanseras 995,67 Totalt ,67 Vinstdispositionen bokförs i nästa års räkenskaper. Stämman godkände styrelsens och revisorernas berättelser för verksamhetsåret Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkning för samfällighet 1 och 2. Stämman beslutade att godkänna förslaget om resultatdisposition för samfällighet 1 och samfällighet 2. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna Motioner Inga motioner från medlemmarna inkomna.

3 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 3 av 7 Underhållsplan 2013 Upprustning av lekparkerna Arbetet med lekplatserna har fortlöpt bra under det gångna året. Det återstår några moment innan arbetet är helt klart bl.a. skall nya sandlåderamar läggas på plats och fyllas med ny baksand. Eventuellt kan man använda det överblivna virket till att göra nya parkbänkar eller bord. Komplettering av dämpsand kommer också att tillkomma på platser med behov. Det har visat sig att gungställningarna är för höga så man måste byta beslag och kedjor på dessa gungor. Eventuellt skall även däcken bytas ut. Nytt gräs kommer att sås på berörda ytor inom kort. Elrevision Elinstallationen i garagen har en del säkerhetsbrister som behöver åtgärdas under verksamhetsåret. Styrelsen upphandlar för att åtgärda de farligaste felen. Trädgårdsgruppen Trädgårdsgruppen har dragit igång sitt arbete som de delat upp i 3 etapper. Etapp 1: Utvärdering! Genomgång av området för att få en bild på hur det ser ut och vad som behöver göras. Etapp 2: Framtida skötsel! Upprensning/Beskäring. Framtagning av förslag på vad som kan göras på bl a städdagarna. Etapp 3: Budgetering! Förslag på nyplanteringar och ta fram en budget för det. Deras arbete startade under 2012 och kommer att fortlöpa under Tanken är att de kan presentera ett konkret förslag med en budget på den ordinarie stämman Centralanläggningen Lantmäteriet beslutade i november genom ett nytt anläggningsbeslut att centralanläggningen inte längre ingår i samfällighetens anläggning och därmed förvaltning. Anders Öberg ansvarar för anläggningens avveckling. Redan på städdagen monterades den stora antennen med maströret ned. De fastigheter som har antenner och dosor på sina fasader är bara att plocka ned då de är urkopplade och strömlösa. Anders kommer att gå runt bland fastigheterna och hjälpa de berörda om så önskas. Avloppsnätet Inspektion av avloppsnätet behöver göras genom filmning för att få en status på slitage och åldrandet av våra avloppsrör och brunnar. Detta genomförs så att styrelsen kan göra upp en underhållsplan och budget för kommande åtgärder av avloppsnätet. Information: Ordföranden Mats W har varit i kontakt med andra samhällsföreningar i närområdet då det finns ett önskemål från deras sida att överlämna underhållsansvaret av vatten- och avloppssystemet till kommunen. Styrelsen kommer att undersöka detta vidare, viket kan vara värt ett försök, då det i framtiden kommer at innebära stora underhållskostnader för reparation och byte av Va-systemet.

4 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 4 av 7 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till underhållsplan för verksamhetsåret Ersättning till styrelsen och revisorerna Stämman godkände förslaget till arvode för styrelsen, revisorer samt valberedning. Arvodesberäkningen är kopplad till prisbasbeloppet som för 2013 är kr. Sammanträdesarvode: Ordförande, kassör och sekreterare Revisor och valberedning 0,8% möte 8,0% vardera 2,0% vardera Följande arvoden för 2013 (belopp för 2012 inom parentes) Sammanträdesarvode per möte 356 kr ( 352 kr ) Ordförande kr ( 3520 kr ) Kassör kr ( 3520 kr ) Sekreterare kr ( 3520 kr ) Revisorer 890 kr ( 880 kr ) Valberedning 890 kr ( 880 kr ) Arvodeskostnaderna fördelas mellan samfälligheterna efter arbetsinsats. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt fastställande av debiteringslängd Området byggdes 1970 och fram t.o.m var föreningsavgiften låg och det hade inte upprätats någon långsiktig underhållsplan eller avsättning till fonder för framtida åtgärder. Under 2005 beslutades därför att höja avgiften rejält för att kunna avsätta medel till fonder. En långsiktig underhållsplan strukturerades upp. Ordf Mats W presenterade ett förslag på en långsiktig underhållsplan och vad kostnaderna för detta skulle innebära för att få igång en diskussion och synpunkter från medlemmarna på stämman. Kostnaderna för den långsiktiga underhållsplanen är baserad på erfarenhet, kostnadsförslag (offerter) och uppskattning. Det framkom då tydligt att samfällighetsavgiften måste höjas än en gång för man skall kunna finansiera de framtida utgifterna. Det finns en hel del som måste åtgärdas inom en snar framtid. Diskussion uppstod kring detta och stämman enades om att höja avgiften med 900 kr per år för samfällighet 1. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag på den långsiktiga underhållsplanen.

5 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 5 av 7 Stämman beslutade att utdebiteringen för samfällighet 1 skall ökas med 900 kr från kr till kr/år med två inbetalningstillfällen på respektive kr med förfallodatumen den 31 maj 2013 och den 30 september Stämman beslutade att utdebiteringen för samfällighet 2 skall vara oförändrad med kr med två inbetalningstillfällen på respektive kr med förfallodatumen den 31 maj 2013 och den 30 september Debiteringslängden Debiteringslängden fanns tillgänglig för medlemmarna på stämman. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens bankgirokonto Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med referensränta + 8 procentenheter (för närvarande totalt 9 %) i enlighet med räntelagen. Påminnelseavgift om 60 kr utgår vid försenad betalning. OBS! Uttaxerade belopp som inte inbetalas efter EN påminnelse kan komma att överlämnas för utmätning ur medlemmens fastighet. 9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelsemedlemmar för 2013 enligt nedan. Ord ledamot (ordf) Mats Wrangö nr 115 Omval 2 år Ord ledamot Anders Tiselius nr 89 1 år kvar Ord ledamot Catrina S Karlsson nr 53 1 år kvar Suppleant Anders Öberg 123 Omval 1 år Suppleant Therese Fredros nr 51 Omval 1 år 10 Val av revisorer Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till revisorer för 2013 enligt nedan Revisor Dan Normark nr 153 Omval 1 år Revisor Björn Ejderfelt nr 117 Omval 1 år 11 Val av valberedning Stämman beslutade att utse nedanstående att ingå i valberedningen enligt nedan Valberedning Björn Kruse nr 59 Ett år Valberedning Kenneth Bergman nr 73 Ett år

6 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 6 av 7 12 Övriga frågor Ordf Mats W presenterade tankar och idéer om den långsiktiga underhålsplanen med förvaltningsobjektens innehåll och ekonomiska kalkyler. Det blev då tydligt att samfällighet nr 1:s avgift måste höjas för att täcka fondering för framtida investeringar.. Synpunkter/förslag lades då fram på vad vi i samfällighetens regi göra tillsammans för att skära ner på kostnaderna. Har vi kanske kunskapen och möjligheterna att tillsammans utföra viss del av arbetena för att dra ner på arbetskostnader? Styrelsen kommer under verksamhetsåret ta fram en mer detaljerad långsiktig underhållsplan med aktiviteter och åtgärder för beslut på nästa ordinarie stämma Stämman beslutade att nedanstående förvaltningsobjekt (och innehåll) skal ligga til grund för samfällighetens fonder: Garage: Garageportar Belysning, uttag och elnät Garagetak Lekplatser: Konstruktion sandlådor Klätterställningar Gungor Dämpsand (gungsand) Parkväg & parkering: Belysningsstolpar/armaturer Elnät Gångvägar Parkeringar Trädgård: Träd, buskar, planteringar Ängar (gräsmattor) Stenbeläggningar Trädgårdsgruppen la fram lite tankar kring deras påbörjade arbete. Diskussion kring vinterns snöröjning/sandning av området uppkom vid flera tillfällen under mötet då det framkom visst missnöje över detta. Styrelsen har som avsikt att ta in offerter från andra entreprenör inför nästa vintersäsong. Fotografier på uppkomna skador på kantsten och gräsmattor vid parkeringen vid Klevbergsvägen 61 och 63 överlämnades till styrelsen. Diskussion uppkom om byte av belysningsstolpar och olika typer av ljuskällor. Diskussion ang framtida möjligheter för elbilar och uttag till dessa.

7 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 7 av 7 Diskussion ang samfällighetens försäkring hos TryggHansa uppkom. Styrelsen skall under verksamhetsåret se över hur vi är försäkrade, då det var ett antal år sedan detta gjordes. Diskussion ang nyinflyttningar. Styrelsen är igång med at få fram ett uppdaterat välkomstbrev som man kan dela ut till de nyinflyttade. Men det diskuterades även att man kan lägga upp på hemsidan vem som ansvarar för vad etc. Det är viktigt att den som säljer informerar så mycket som möjligt till köparen om vad som gäller i vårt område. Avflyttande fastighetsägare ska anmäla ny fastighetsägare till styrelsen. Diskussion ang parkering uppkom också då många anser att det parkeras lite varstans inne i området, vilket inte är tillåtet. Hemsidan uppdateras regelbundet så gå gärna in och titta på den, 13 Mötets avslutande Ordf avslutade stämman. Stenhamra Mats Wrangö Mötesordförande Catrina S Karlsson Mötessekreterare Justeras: Justeras: Magnus Bennerheim (129) Ulla Johansson (35)

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Tallbackens Samfällighetsförening år 2014 Tid: Onsdagen den 12 mars 2014, klockan 19:00. Plats: Björkestaskolans matsal 1. Årsmötet öppnas. Ordförande Anders Ejmunds

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till EXTRASTÄMMA Onsdagen den 18 juni 2014 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Sida 1 EXTRASTÄMMA Onsdagen den

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR Innehåll: STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2011-03-13, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer