Vårdkasens vägförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdkasens vägförening"

Transkript

1 Orgnr: Årsmöte Sida 1 (4) Datum , kl Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande för stämman. Ulf Gladh valdes till ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman. Sven Höglund valdes till sekreterare för stämman 4. Val av två justeringspersoner i) Anders Larsson ii) Cornelia von Bargen 5. Kallelsens godkännande Kallelsen godkändes

2 Orgnr: Årsmöte Sida 2 (4) 6. Fastställande av röstlängd Fastighet Nr Antal röster Sockarby : Stockby 1: : : : : : :63 1 4:37 1 9:16 1 9:17 1 9:18 1 9:20 1 9:25 1 9:28 1 9:29 1 9:38 1 9:4 1 9:40 1 9:41 1 9:46 1 9:48 1 9:51 1 9:54 1 9:56 1 9:57 1 9:58 1 9:60 1 9:67 1 9:69 1 Totalt antal möjliga röster inklusive fullmakter vid mötet är 35 st vilket innebär att det för enkel majoritet krävs 18 röster och för kvalificerad majoritet krävs 24 röster.

3 Orgnr: Årsmöte Sida 3 (4) 7. a) Revisorernas berättelse i) Revisorernas berättelse genomlästes av kassören Hans-Jörgen Nilsson. b) Styrelsens berättelse i) Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen (som bifogats kallelsen) gicks igenom av kassören Hans-Jörgen Nilsson. Utförda vägarbeten år 2007 samt planerade dito 2008 presenterades av Mattias Källander. något som behövde förklaras. Inga frågor väcktes från medlemmarna. ii) Resultaträkning 2006 Resultaträkningen (som bifogats kallelsen) gicks igenom av kassören. Fråga väcktes till medlemmarna om det fanns några frågor eller något som behövde förklaras. något som behövde förklaras. a. Fråga om externa kostnader som ökat mycket jämfört med Ordförande och kassör svarade att orsakerna är vissa utförda vägåtgärder som förberedelse för hårdgörning av vägar enligt det uppdrag styrelsen har från tidigare stämma. iii) Balansräkning 2006 Balansräkningen (som bifogats kallelsen) gicks igenom av kassören. något som behövde förklaras. Inga frågor väcktes från medlemmarna. 8. Ansvarfrihet för styrelsen Årsstämman beslutade med acklamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret a) Framställningar från styrelsen Ordföranden informerade om att styrelsen inte har några framställningar. b) Motioner från medlemmarna i. Motion inlämnad avseende farthinder på Klyvarstigen i form av väggupp. a) Motion avseende väggupp på Klyvarstigen presenterades av Lotta Gustafsson, en av de personer som undertecknat motionen. Motionen bifogas detta protokoll. b) Årsmötet beslutade med acklamation att bifalla motionen. Mattias Källander utsågs till kontaktperson från styrelsen.

4 Orgnr: Årsmöte Sida 4 (4) 10. Ersättning till styrelse och revisorer i) Årsmötet beslutade med acklamation att ersättning till ordinarie styrelsemedlemmar ska vara den samma som den icke kontrollupgiftsskyldiga summan enligt Skatteverket, dock högst kronor per styrelsemedlem. ii) Årsmötet beslutade med acklamation att ersättning till revisorer ingen ersättning till lekmanna revisorer, ersättning till auktoriserad revisor enligt marknadspris. 11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd i) Budgetförslag Styrelsens budgetförslag presenterades av kassören. Det noterades att budgeten ej omfattar kostnader för investering i hårdgörning av vägar, belysning eller väggupp. något som behövde förklaras. a. Fråga om föreningen söker bidrag från kommunen. Styrelsen svar är att den prövar alla möjliga förslag, några större bidrag är dock inte aktuella. Mindre bidrag i form av minskade kostnader för föreningen erhålls dock såsom, gratis container, möjligen gratis kartor, en avsiktsförklaring att göra en grusstig från korsningen Klyvarstigen/Kvartsstigen till Söderströms väg. b. Fråga om kostnad för vinterunderhåll. Styrelsen svar är att nuvarande avtal innehåller både fasta och rörliga kostnadsmoment. Upphandling skedde under konkurrens, dock har kostnaden stigit på grund av ökade kostnader för entreprenörerna. Dessutom bedöms föreningen tidigare ha haft ett fördelaktigt avtal som dock löpte ut. c. Förslag gavs att fonderade medel utnyttjas för att finansiera vägguppen. Styrelsen mottog detta förslag för prövning. ii) Debiteringslängd Som debiteringslängd antogs med acklamation Lantmäteriets förteckning per Andelsavgift fastställdes till kronor.

5 Orgnr: Årsmöte Sida 5 (4) 12. Val av styrelse och styrelseordförande samt suppleanter i) Val av tre till fem ledamöter för en period av två år. Ulf Gladh, Mattias Källander och Cornelia von Bargen valdes med acklamation till styrelseledamöter på två år. ii) Val av en till två suppleanter för en period av ett år. Hans-Jörgen Nilsson och David Bjurshammar valdes med acklamation till suppleanter på ett år. iii) Val av styrelseordförande (en av ledamöterna) för en period av ett år Till ordförande för en period av ett år valdes Ulf Gladh med acklamation. 13. Val av revisorer samt suppleanter i) Val av revisor a) Val av auktoriserad revisor till auktoriserad valdes Price Cooper Waterhouse, Henrik Moberg med acklamation. b) Till revisor (för föreningen) valdes Marie Gustavsson med acklamation. ii) Val av två revisorsuppleanter a) Anders Larsson b) Kevin Rebenius Valdes med acklamation till revisorsuppleanter för en period av ett år. 14. Val av valberedning i) Till valberedning utsågs med acklamation Anders Larsson och Kevin Rebenius. 15. Övriga frågor i) Städdag. Styrelesen föreslog städdag den 11/5, vilket beslutades. ii) Förslag från valberedningen att göra en översyn av stadgarna. Årsmötet beslöt att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Anders Larsson (sammankallande), Kevin Rebenius samt Hans-Jörgen Nilsson. iii) Vägprojektets status presenterades, hittills genomförda åtgärder samt kommande. a) Fråga om offertförfrågan för projektering kommer att ställas till mer än en part. Styrelsen svarar att detta kommer att göras, dock bör förväntansbilden vara att de större aktörerna har begränsat intresse samt troligen höga kostnader. b) Fråga om styrelsen kännedom om detaljplanen för Södra Klyvarestigsområdet. Styrelsen svarar att den har svarat på en remiss 2006, samt att föreningen följer frågan. Dock är föreningen inte drivande i frågan.

6 Orgnr: Årsmöte Sida 6 (4) iv) Ett möjligt övertagande av vägarna av kommunen presenterades. Styrelsen har under året svarat på en remiss från kommunen avseende ett övertagande och ställer sig positiv. En kalkyl för åtgärder och eventuell lösen av föreningens lån presenterades, innebärande att för varje andel ska cirka kr erläggas. Det poängterades att ett sådant beslut bör fattas med väsentligt fler medlemmar närvarande än det pågående. Styrelsen delar denna uppfattning och avser att tydliggöra detta när frågan aktualiseras. 16. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt i) et finns tillgängligt hos mötesordföranden från et ska även skickas/delas ut till samtliga medlemmar och hållas tillgängligt på föreningens hemsida. 17. Avslutande av stämman i) Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Justeras

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING

GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Sida 1 av 5 Hemsida: www.gise.se E-post: foreningen@gise.se GISEKVARNS TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-18 Protokoll

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening

TGEF Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Tynningö Gärd Ekonomisk Förening Stämmoprotokoll, TGEF 2013. Torsdagen den 21 mars Plats Bygdegården Tynningö Stämman öppnas Ordförande Johan Bohman hälsade deltagarna välkomna. 1. Val av ordiorande och

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer