Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman"

Transkript

1 Protokoll från Årsstämma Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande för stämman Mårten Hagardsson valdes som ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Joacim Wangdahl valdes som sekreterare för stämman. 3 Val av två justeringsmän för stämman Joakim Bonér och Lars Olsson valdes som justeringsmän. 4 Styrelsens och revisorernas berättelser Styrelsens och revisoremas berättelser föredrogs av Cornelia von Bargen. Jan Lind ifrågasatte att det bara varit en revisor. På en extrastämma 2009 beslutades att stadgarna ändrades så det skulle kunna vara bara en revisor men då det inte beslutats på ytterligare stämma har det inte kommit med som stadgeändring. Styrelsen fick i uppdrag att se över detta till nästa stämma. Jan Lind frågade också om när de befintliga byggkrcditiven togs. Styrelsen lovade återkomma til! honom med det. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 6 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar Sida 1 av 5

2 6.3 Stadgeändringar Styrelsen presenterade sitt förslag till stadgeändringar: 5 Styrelse. Andra meningen ändras till: Styrelsen ska bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter och en (1) till två (2) suppleanter. 13 Årsstämma. Första meningen ändras till: Ordinarie stämma skall hållas innan april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman beslutade godta förslaget. Fattas samma beslut på nästa stämma kommer ändringarna att införas i stämmorna. 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna Ett förslag kom upp med förslaget att styrelsen skulle arvoderas med 2-3 basbelopp istället för nuvarande 999 kr/år. Då utrymme saknas i budgeten inkom ett nytt förslag om att styrelscarvodet bör sättas till ett basbelopp nu och att arvodet skall ses igenom igen vid nästa stämma. Stämman beslutade att styrelsearvodet skall sättas till ett (1) basbelopp. Extcmrevisor ersätts fortsatt enligt faktura. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (budget) samt debiteringslängd Styrelsens budget presenterades. 1 budgetförslaget som gått ut fanns dock tyvärr ett sakfel gällande andelstal och storleken på extradebiteringarna. 1 den justerade budgeten ger årsavgifterna kr och extradebiteringarna Gällande storleken på investeringarna i vägprojektet uppgår de till kr. Frågan om varför kommunala bidrag är noll väcktes. Medlemmen ombad styrelsen att se över om det inte gick att fa kommunala bidrag och styrelsen åtog sig att se över det. Stämman beslutade att godta utgift- och inkomststat (budget) respektive debiteringslängd. f j S Sida 3 av 5

3 Vårdkasens W Vägförening 6.1 Framställan av styrelsen: Upprustning av vägarna Styrelsen presenterade sin tidsplan för delprojekten under Frågan om statliga bidrag väcktes. Styrelsen svarade med att det försöktes for ett par år sedan men gick då inte då vi saknade stämmobeslut då. Frågan väcktes också om vad som sker när Södra Klyvarstigcn detaljplaneras. Styrelsen svarade med att som planerna ser ut idag sä blir den kvar. Kommentarer framfördes om hur vi säkerställer kvalitet på vägbygget framöver. Styrelsen svarade med att det är farligt att vara dumsnål och att det som hände med den delen av Klyvarstigcn som inte är bra idag var att stora delar av kostnaderna drogs ner under projekteringen, vilket kanske gjort att vi haft onödigt många skador i efterhand. 6.2 Extradebiteringar, beslut Styrelsen föredrog två alternativ till debitcringsmodcllcr. Frågan väcktes om nya medlemmar respektive fastigheter som utökar andelstalen får betala sin del i detta. Styrelsen svarade med att anslutningsavgifter för nya andelar anpassas efter detta genom att de motsvarar den del av föreningens tillgångar som motsvaras av mcdlcmsskapct. Styrelsen tillfrågades om vi inte kan låna dessa pengar. Styrelsen svarade att de har pratat med Swedbank och deras svar var att det kommer att bli väldigt svårt att få låna pengar då vi redan har så stora lån. Styrelsen visade också beräkningar som visar på att avgifterna skulle behöva höjas avsevärt om lån skulle tas. Frågan om extradebitcring kommer utöver den ordinarie årsavgiften väcktes. Styrelsen svar var att den kommer utöver så man betalar i år både årsavgift och den extradebitcring stämman tar beslut om. På frågan om beslut mellan alternativ 1 (hela summan 2011) och alternativ 2 (fördelat på tre år) begärde en medlem sluten omröstning och en annan andclstalsräkning. Cornelia von Bargen valdes som rösträknare. Sluten omröstning per andclstal genomfördes och rösterna fördelades med 17 andelar för alternativ 1 och 168,8 andelar för alternativ 2. Stämman beslutade alltså att extradebitera kr per andel att faktureras direkt efter stämman. Ytterligare kr per andel faktureras med bctalningsdatum och sedan ytterligare kr per andel med bctalningsdatum En medlem, Stockby 4:37, reserverade sig mot beslutet. Sida 2 av 5

4 Vårdkasens Vägförening 9 Val av styrelse och styrelseordförande Till styrelsens ordförande valdes Mårten Hagardsson Cornelia von Bargen och Mattias Kalländer har ett år kvar på sin mandatperiod och sitter kvar. Som ytterligare ledamöter valdes, pä två år: Jimmy Lund och Joacim Wangdahl Som ledamot pä ett år valdes Linnea Derwitz. Som suppleanter valdes, på två år Patrik Fors, och på ett år Jose Marcos. 10 Val av revisorer Som extern revisor valdes att Price Waterhouse Cooper skulle fortsätta ha det uppdraget. Som intern revisor valdes Jan A. Lind. Som intemrevisorssuppleant valdes Ulf Henriksson 11 Fråga om val av valberedning Till valberedning valdes Samuel Palmgren och Peter Modin. 12 Övriga frågor (ej av beslutskaraktär) Häckarna vid utfarten från Klyvarstigcn på Vallviksvägen behöver ses över. Styrelsen tog på sig att hantera det. Alla uppmanades att tänka på hastigheten på våra vägar. Det är hastighetsgränsen 30 km/h på samtliga avföreningensvägar men ofta är även det alldeles för högt. Ett förslag för att sänka hastigheterna var att sätta upp några fler skyltar. Ett annat var fler farthinder men flera röster höjdes direkt mot det. Styrelsen tog på sig att titta på om det går att göra bra åtgärder för detta. 13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan samt i pappersform efter kontakt med Cornelia von Bargen. Sida 4 av 5

5 z^/ Joacim Wangdahl, Protokollförare Mårten Hagardsson, Ordförande Joakim Bonér, Justeringsman Lars Olsson, Justerinesman

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Särö Väg- & Villaägareföreningar Kallelse till årsmöte Datum: Måndag 7 April 2014 Tid: 19.00 Plats: Säröhus Bilagor: Dagordning Uttaxering (förord till debiteringslängd) för räkenskapsåret 2014 Motioner

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2005 BRF PRÄSTHAGEN Mötesdata: Tid och plats Biosalongen i Nya Kulturhuset, Centralvägen 9 Tisdagen den 12 april 2005, klockan 18:30 Närvarande: Medlemmar enligt

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer